of 8 /8
mobilneidee.tumblr.com dr MICHAL BEIM prof. MIROSLAW DUCHOWSKI ALEKSANDRA KLICH WOJCIECH PONIKOWSKI prof. JERZY PORĘBSKI dr JENS RAMSBROCK dr ANDREAS SCHAAF gość specjalny: TOMASZ STAŃKO prowadząca: KRYSTYNA LUCZAK-SURÓWKA MOBILNOŚĆ PRZYSZLOŚCI MOBILITY OF THE FUTURE PANEL DYSKUSYJNY DISCUSSION PANEL 28 listopada November 2014

Mobilne idee - Mobilność przyszłości - program

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Mobilne idee - Mobilność przyszłości - program

Page 1: Mobilne idee - Mobilność przyszłości - program

Projekt OperaLab jest realizowany we współpracy

Patroni medialni:Partner spotkania:

dr MICHAŁ BEIM

prof. MIROSŁAW DUCHOWSKI

ALEKSANDRA KLICH

WOJCIECH PONIKOWSKI

prof. JERZY PORĘBSKI

dr JENS RAMSBROCK

dr ANDREAS SCHAAF

gość specjalny: TOMASZ STAŃKO

prowadząca: KRYSTYNA ŁUCZAK-SURÓWKA

Trzecie spotkanie z cyklu Mobilne idee w ramach think tanku OperaLab

operalab.plmobilneidee.tumblr.com

PANEL + WINO / ROZMOWA / MUZYKA

MOBILNOŚĆ PRZYSZŁO

ŚCI

MOBILIT

Y OF T

HE FUTURE

PANEL D

YSKUSYJN

Y

DISCUSSIO

N PANEL

28 lis

topad

a Nove

mber

2014

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i BMW

Prof. Jerzy Porębski – he graduated from the Depart-ment of Architecture of the Kraków University of Tech-nology and the Department of Design of the Academy of Fine Arts in Warsaw, where for over 20 years he has

been running his design class. In the years 2005–2012 he served as a dean. In 1991, he set up The Design

Society, which he runs together with Grzegorz Niwiński. He specialises in design, interior design, exhibitions, public spaces design, utility busi-ness graphics. The main projects of the Society include: the Municipal Information System in

Warsaw, interiors of AGORA S.A., SLIM furniture, urban furniture for Trakt Królewski, bus stop and ur-

ban furniture for Warsaw, including “Chopin’s Bench”, interiors of the National Music Forum in Wrocław, infor-mation and urban furniture for Bielsko-Biała, modernisa-tion of the Central Station in Warsaw. He is the artistic supervisor of the monthly “Architektura-murator”. Win-ner of numerous awards in Poland and abroad.

Dr Andreas Schaaf – joined DriveNow as one of two Man-aging Directors in December 2012, where he leads the marketing, PR, and finance departments. Schaaf joined

the BMW Group in 1996, starting out in Product Con-trol and Corporate Strategy. He then moved on to management positions in Marketing and Sales for Asia Pacific, Africa, and Eastern Europe. Schaaf became President of the BMW Group in India in 2010, where he was primarily responsible for

the expansion of the MINI brand into the Indian market. Before that, he was appointed Vice Presi-

dent of Sales and Marketing for BMW Group in South Korea.

Dr. Michał Beim - is an assistant professor at the Insti-tute of Land Improvement, Environmental Engineering

and Geodesy, Poznań University of Life Sciences. He is also a consultant with the Sobieski Institute in War-

saw. In 2009-11 he carried research at the Institute for Mobility and Transport, Technical University of Kaiserslautern thanks to a fellowship from the Alexander von Humboldt Foundation. His re-search focuses on the relationship between spa-

tial planning and the development of urban and regional transport. He authored and co-authored

four books, over 60 publications in scientific journals, and more than 20 articles included in post-conference materials. He also publishes opinion pieces in Polish daily newspapers: Dziennik – Gazeta Prawna, Gazeta Wyborc-za, and  Rzeczpospolita.

Prof. Mirosław Duchowski - an artist active both in art and design. Author of 60 solo exhibitions and nearly 100 architectural and artistic projects in widely understood public space. Professor at the Academy of Fine Arts in Warsaw and the Univer-sity of Social Sciences and Humanities. Director

of Public Space Research Institute (IBPP).

prof. dr hab. Jerzy Porębski – ukończył Wydział Archi-tektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydział Wzornic-twa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na której od ponad dwudziestu lat prowadzi pracownię projektową. W latach 2005-2012 pełnił funkcję dziekana tego wy-działu. W 1991 roku założył Towarzystwo Projekto-we, którym kieruje wraz z Grzegorzem Niwińskim. Zajmuje się wzornictwem, architekturą wnętrz, wystawiennictwem, projektowaniem przestrze-ni publicznych, grafiką użytkową. Ważniejsze re-alizacje Towarzystwa: Miejski System Informacji w Warszawie, wnętrza AGORY S.A., meble SLIM, meble miejskie dla Traktu Królewskiego, wiata przystankowa i meble miejskie dla Warszawy, w tym „Ławka Chopina”, projekt wnętrz Narodowego Forum Muzyki we Wrocła-wiu, informacja i meble miejskie dla Bielska-Białej, mo-dernizacja Dworca Centralnego w Warszawie. Jest opie-kunem artystycznym miesięcznika „Architektura-mura-tor”. Laureat wielu nagród w Polsce i za granicą.

dr Andreas Schaaf - w grudniu 2012 roku dołączył do zespołu DriveNow jako jeden z dwóch dyrektorów za-rzadzających. Do jego obowiązków należy nadzór nad działami marketingu, PR-u i finansów. Schaaf jest związany z grupą BMW od 1996 roku, kiedy roz-począł pracę w dziale kontroli produktów i stra-tegii korporacyjnej. Następnie pełnił funkcje kierownicze w pionie marketingu i sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku, Afryki i Europy Wschodniej. W 2010 roku Schaaf objął stanowisko prezesa grupy BMW w Indiach. Głównym zadaniem, które otrzymał, była ekspansja marki MINI na rynek indyjski. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu grupy BMW w Korei Południowej.

dr Michał Beim – adiunkt w Instytucie Melioracji, Inżynie-rii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert Instytutu Sobieskiego w War-szawie. W latach 2009-2011 stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta w Instytucie Mo-bilności i Transportu na Technische Universität w Kaiserslautern. Specjalizuje się w badaniach nad związkami między planowaniem przestrzen-nym a rozwojem transportu miejskiego i regional-nego. Autor lub współautor czterech książek, ponad sześćdziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i ponad dwudziestu artykułów w publikacjach pokonfe-rencyjnych. Jako ekspert wypowiada się na łamach prasy codziennej, m.in. „Dziennika-Gazety Prawnej”, „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”.

prof. dr hab. Mirosław Duchowski – artysta funk-cjonujący na równi w sztuce i projektowaniu. Autor sześćdziesięciu wystaw indywidualnych i blisko stu projektów architektonicznych i ar-tystycznych w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Szkoły Wyższej Psycho-logii Społecznej. Dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej.

mobilneidee.tumblr.com

mobilneidee.tumblr.com

Projekt OperaLab jest realizowany we współpracy

Patroni medialni:Partner spotkania:

dr MICHAŁ BEIM

prof. MIROSŁAW DUCHOWSKI

ALEKSANDRA KLICH

WOJCIECH PONIKOWSKI

prof. JERZY PORĘBSKI

dr JENS RAMSBROCK

dr ANDREAS SCHAAF

gość specjalny: TOMASZ STAŃKO

prowadząca: KRYSTYNA ŁUCZAK-SURÓWKA

Trzecie spotkanie z cyklu Mobilne idee w ramach think tanku OperaLab

operalab.plmobilneidee.tumblr.com

PANEL + WINO / ROZMOWA / MUZYKA

MOBILNOŚĆ PRZYSZŁO

ŚCI

MOBILIT

Y OF T

HE FUTURE

PANEL D

YSKUSYJN

Y

DISCUSSIO

N PANEL

28 lis

topad

a Nove

mber

2014

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i BMW

Tomasz Stańko – trębacz, kompozytor. Występował w kwintecie Krzysztofa Komedy, z którym nagrał album Astigmatic. Na początku lat 70. na czele własnego zespo-łu Tomasz Stanko Quintet wszedł do światowej czołówki free jazzu, co potwierdziły kolejne projekty oraz kontrakt z wytwórnią ECM. W latach 90. założony przez Stańkę kwartet okrzyknięto najlepszą jazzową grupą dekady. Al-bum Litania stał się pierwszym światowym bestsellerem tego artysty. Stańko przebił się na rynek amerykań-ski, gdzie od tamtej pory regularnie koncertuje. W 2002 został pierwszym laureatem European Jazz Prize, dwa lata później został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 ukazała się w Polsce autobiogra-fia artysty pt. Desperado. Stańko jest m.in. laure-atem Paszportu „Polityki”, tytułu Europejskiego Mu-zyka Roku 2013 oraz honorowej nagrody niezależnego stowarzyszenia dziennikarzy muzycznych Niemiec, Au-strii i Szwajcarii. Od lat regularnie pojawia się w pierwszej dziesiątce trębaczy dorocznej ankiety amerykańskiego magazynu „Down Beat”. Wydał ponad czterdzieści albu-mów, jest również autorem muzyki do filmów i spektakli teatralnych. Od 2008 roku dzieli życie między Warszawę i Nowy Jork.

Wojciech Ponikowski – twórca i dyrektor kreatywny Gru-py Futu, nowoczesnej organizacji mediowo-projek-towej działającej na styku designu i technologii. Specjalista w budowaniu komunikacji opartej na miksie mediów, produktu i wartości marki. Do-radca, autor wielu koncepcji marketingowych i wydawniczych, m.in. dla Solar Company, Finlan-dia Vodka, Medicine czy „Brief”. Jego najświeższy projekt własny to platforma mediowa Fathers skiero-wana do współczesnych ojców.

dr Jens Ramsbrock – od 2003 roku menadżer projektu w departamencie ds. bezpieczeństwa biernego w BMW. Od października 2014 jest rzecznikiem ds. zrównoważone-go rozwoju i menadżerem projektu w BMW i. Wcześniej kierował procesem wprowadzenia na rynek międzynaro-dowy BMW ActiveE. Przed rozpoczęciem pracy w BMW, dr Ramsbrock pracował jako konsultant ds. rozwoju biznesu w dziedzinie technologii wody, w tym zarządzania i inżynierii. Uzyskał dokto-rat na Napier University w Edynburgu. Posiada także dyplom MBA w dziedzinie zrównoważonego zarządzania uzyskany na Uniwersytecie Leuphana w Lueneburgu (Niemcy) oraz dyplom z geofizyki Uniwer-sytetu w Monachium. Istotne znaczenie ma jego praca naukowa w Instytucie Inżynierii Rolniczej w Strefie Tropi-kalnej i Subtropikalnej na Uniwersytecie Hohenheim oraz Niemieckim Instytucie Badawczym ds. Transportu Lotni-czego i Lotów Kosmicznych w Stuttgarcie.

Jerzy Wójcik - zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. W ostatnich latach był autorem i odpowiadał za wiele innowacyjnych akcji czytelniczych oraz dodat-ków  „Gazety  Wyborczej”.  Stworzył dodatki, „Ale Histo-ria”,  „Pieniądze Extra”,  „Tylko Zdrowie”, kierował relaunchem „Dużego Formatu”, a w tym roku „Magazynu Świątecznego”. Ważniejsze akcje redakcyjne w ostatnich latach: „Witamy w Pol-sce”, „Przystanek Europa”, „Powrót Ojca”, „Mę-ska Muzyka”. Ma doświadczenie w pracy przy wy-jątkowych, nowoczesnych projektach redakcyjnych, które odniosły sukces komercyjny. W latach osiemdzie-siątych działał w antykomunistycznej opozycji demokra-tycznej, będąc zaangażowany w niezależne wydawnic-twa walczące o wolność słowa. Po 1989 stworzył własne wydawnictwo książkowe. W Agorze, wydawcy  „Gazety Wyborczej” i „Metra” pracuje od 1993 r.

PRELEGENCI SPEAKERSTomasz Stańko - is a trumpeter and composer. He was a member of Krzysztof Komeda’s quintet and recorded the album Astigmatic with the band. In early 1970s he led the Tomasz Stanko Quintet to become one of the world’s top free jazz ensembles, as proved by subsequent projects and a contract with ECM. In 1990s Stańko’s quartet was named the best jazz band of the decade. The Litania (Litany) album became the artist’s first global bestseller.

In 2002 he became the first winner of the European Jazz Prize. Two years later he received the Com-

mander’s Cross of the Order of Polonia Restituta In 2010 his biography Desperado was released in Poland Stańko received the Paszport Polit-yki award from the Polish Polityka magazine, was named the European Musician of 2013, and

received the honorary prize from the German Record Critics’ Award Association (PdSK) in 2014.

For years now, he has been a permanent fixture on the list of top ten trumpeters of the US magazine Down Beat. He has released over fourteen albums as well as compos-ing music for films and theatre productions. Since 2008 he has been dividing his life between Warsaw and New York.

Wojciech Ponikowski - founder and creative director of Grupa Futu, a modern media and design organisation

operating in design and technology. He special-ises in creating communication based on a mix of media, product and brand value. He works as a consultant. He has devised a range of market-ing and publishing concepts, e.g. for the Solar Company, Finlandia Vodka, Medicine, or Brief. His

latest project is Fathers, a media platform for con-temporary fathers.

Dr. Jens Ramsbrock - joined the BMW Group as a project manager in the department for Passive Safety in 2003. Since October 2014 Dr Ramsbrock has been the Spokes-person for Sustainability and a Project Manager at BMW i. Previously he was responsible for leading the roll-out

of BMW ActiveE internationally. Prior to joining the BMW Group, Dr Ramsbrock has worked as a con-sultant for business development in the area of water technology and management as well as engineering. Dr. Ramsbrock holds a PhD from Napier University in Edinburgh, a MBA in Sus-tainability Management from Leuphana Univer-

sity Lueneburg (Germany) and a Diploma in Geo-physics from Munich University. Notable is his work

as a research associate for the Institute for Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics of the Univer-sity of Hohenheim as well as for the German Research Institute for Air and Space Travel, Stuttgart.

Jerzy Wójcik - deputy editor-in-chief of Gazeta Wybor-cza. He oversees the literary and features sections of the newspaper and its magazines like „Ale Historia” (What A History), „Duzy Format” (Large Format), „Ksiazki” (Bo-

oks) and „Wysokie Obcasy” (High Heels). In the past years he led numerous investigative series and

innovative campaigns like „Welcome to Poland”, „Station Europe”, „Comeback of the Father”, „Male Music”. He is an experienced media exe-cutive with an unique insight into modern me-dia management proven by many editorially and

commercially successful new product launches. In 80s he was active in the underground, anti-com-

munist book publishing movement and fought for the freedom of speech. After 1989 he started up his own pu-blishing house. He joined Agora, the publisher of „Gazeta Wyborcza” and „Metro”, in 1993.

Page 2: Mobilne idee - Mobilność przyszłości - program

W świecie ponowoczesnym doświadczamy kurczenia się czasu i przestrzeni. Mamy do czy-nienia ze współczesnym nomadyzmem, zjawi-skiem, które wymaga analizy wpływu mobilno-ści na rzeczywistość i przenikanie się kultur, na sposób korzystania z nowych technologii, na styl i sposób życia oraz architekturę i sztukę.

Mobilność wobec miast przyszłości i przyszło-ści miastWspółczesne miasta – jako struktury przeobra-żające się dynamicznie pod względem urbani-stycznym, społecznym i komunikacyjnym – mu-szą dostosowywać się do zwiększającej się mobil-ności. Dotyczy to w rów- nym stopniu terminali lotniczych, węzłów ko-munikacyjnych, dróg, jak i instytucji kultury. Przeja-wem współczesnej mobil- ności jest zarówno przy-jazny system miejskiego transportu publicznego, jak i jakość oferty kultu-ralnej miasta. Jak zmia-na natężenia komuni-kacji wpływa na kształt współczesnych miast? Na ile kultura kierunkuje rozwój mobilności?

Stała zmianaMobilność to także zmia-na paradygmatu trwało-ści na rzecz czasowych projektów tworzących miasto. Realizowane w ich ramach działania społeczne, architektonicz-ne czy kulturalne programowane są w krótkiej perspektywie eksploatacyjnej i stanowią rodzaj interwencji, nie skutkują trwałymi zmianami w strukturze. Współczesne miasta wyodrębnia-ją takie przestrzenie, pozwalając na tworzenie

What we experience in the post-modern world is the “shrinking” of time and space. We are dealing with modern nomadism, a phenome-non which requires us to analyse the impact of mobility on the reality and mutual penetration of cultures, on the manner of using new tech-nologies, on our lifestyle and habits as well as on art and architecture.

Mobility in Relation with the Cities of the Fu-ture and the Future of the Cities

As structures undergoing dynamic transformations in the fields of urban plan-ning, society and trans-port, modern cities have to adapt to increasing mobility. Airport termi-nals, transport junctions, roads and cultural institu-tions are concerned alike. A favourable municipal public transport system and the quality of a cul-tural offer of the city are both manifestations of modern mobility. How does the changing the in-tensity of communication concentration influence the shape of modern cit-ies? To what degree does culture directs mobility development?

Constant ChangeMobility also means that the paradigm of perma-nence must give way to temporary projects which contribute to the city,

where social, architectural and cultural activi-ties are programmed for a short lifecycle as interventions rather than as lasting changes to the existing fabric. Modern cities space out such areas allowing for creation of a laborato-ry. Activities based on a pop-up model, which

MOBILNOŚĆ PRZYSZŁOŚCI

Trzecie spotkanie z cyklu Mobilne idee w ramach think tanku OperaLab

The third meeting within the framework of cultural think-tank OperaLab

Jaką rolę pełni sztuka w dynamicznie zmie-niającej się przestrzeni miejskiej?What role does art play in a dynamically changing urban space?

W jaki sposób instytucje kultury reagują na wzrastającą mobilności mieszkańców?How do cultural institutions react to incre-ased mobility of city dwellers?

Czy sztuka może wpływać na postrzeganie tego zjawiska?Can art shape the perceptions of this phe-nomenon?

Co jest bardziej efektywne w transporcie idei – samolot czy opera?What is a more effective vehicle for ideas: a plane or opera?

Jaka jest przyszłość indywidualnej mobil-ność, jak trendy społeczne na nią wpływają?What is the future of personal mobility, how is it influenced by social develop-ments?

Czy mobilność jest drogą, procesem czy celem? Is mobility a way, a process, or an objecti-ve?

laboratorium. Działania oparte na modelu pop-up, w którym zawierają się zarówno instalacje artystyczne, jak i inicjatywy społeczne, czasami tylko zapowiadają zmianę, ale równie często ją utrwalają. Przybierając formę pawilonów, do-skonale odpowiadają na zwiększającą się mo-bilność ludzi. Tworząc przestrzeń do integracji, są zaproszeniem do partycypacji w przeobra-żaniu miejskiej tkanki. Dzieje się to jednak w re-lacji do istniejących w mieście punktów stałych, składających się na jego tożsamość, bowiem, jak ujął to John Urry, „warunkiem mobilności jest zakotwiczenie”. Czym więc staje się sztuka w przestrzeni publicznej?

Rola kultury w rozwoju mobilnościInicjowanie zmian, przekształcanie miasta, jego struktury bądź wizerunku często rozpoczyna się lub ogniskuje wokół instytucji kultury. Mo-bilność staje się wówczas doskonałym narzę-dziem zwiększającym efektywność działań i in-tegrującym różnorodne możliwości. To zmiana wymagająca nie tylko biegłości w interpretacji, ale także ciągłej aktualizacji informacji i ich re-definiowania. Czy instytucje kultury są elemen-tem wpływającym na obraz współczesnej mo-bilności?

Lokalne tendencjeW przygotowanym przez BMW Guggenhe-im Lab raporcie zatytułowanym 100 miejskich trendów (100 Urban Trends) zwrócono uwagę na kilka tendencji, których rozwój jest zarów-no odpowiedzią na zwiększającą się mobilność w skali lokalnej i globalnej, jak i ciekawym zja-wiskiem zapowiadającym dalsze zmiany. Szcze-gólnie interesujące i warte rozważenia są Urban Intervention, Urban Mobility, Urban Spontaneity, Urban Salon, Evolutionary Infrastructure, Micro Architecture, Design Barriers.Mobilne rozwiązania przyszłości wymagają wypracowania na nowo relacji pomiędzy wy-maganiami świata a potrzebami jednostki. W jaki sposób mobilność przyszłości może inte-grować kulturowe potrzeby z indywidualnym doświadczeniem, w tym praktyczną potrzebę przemieszczania się? Czy mobilność jest drogą, procesem, czy celem samym w sobie? Jak bu-dować strategie rozwoju miast? Jak uwzględ-niać potrzebę zmian? Co przyniesie wkom-ponowanie elementów czasowych w stałą strukturę tkanki miejskiej? Mobilność rozumia-na nie jako czasowa tendencja i modne zagad-nienie, ale jako realna zmiana funkcjonowania społeczeństw to temat naszego najbliższego spotkania.

includes artistic installations as well as so-cial initiatives sometimes only announce the change, but often they also consolidate it.. By assuming the form of pavilions, the pop-up activities perfectly respond to increasing mobility of the people, while creating integra-tion space for them. They are an invitation to participate in transforming the urban tissue. However, this happens in relation to the fixed spots existing in the city and being its identi-ty because “condition for mobility is anchor-ing”, as John Urry well expressed it. So what does art become in a public space?

The Role of Culture in Development of Mo-bilityInitiating changes, transforming a city, its structure or image often begins with or fo-cuses around cultural institutions. Mobility then becomes a perfect tool increasing effec-tiveness of activities and integrating various possibilities. It is a process of change that re-quires not only interpretation, but also con-stant update and redefinition of information. Are cultural institutions an element influenc-ing the picture of modern mobility? Are they to become its goal or perhaps a tool in shap-ing its nature?

Local TrendsA report prepared by BMW Guggenheim Lab, entitled 100 Urban Trends, points out several tendencies whose development serves both as an answer to increasing mobility in the local and global scale and as an interesting phenomenon announcing further changes. Particularly interesting and worth consider-ing are the sections: Urban Intervention, Ur-ban Mobility, Urban Spontaneity, Urban Salon, Evolutionary Infrastructure, Micro Architec-ture, Design Barriers.Mobile solutions of the future require devel-oping new relations between requirements of the world and the needs of an individual. In what way can mobility of the future integrate cultural needs with individual experience, in-cluding the practical need to move? Is mo-bility a journey, a process or a goal in itself? How to develop city growth strategies? How to take the need for changes into consid-eration? What will emerge from composing temporary elements into a fixed structure of an urban tissue? Mobility understood not as a  temporary trend and a fashionable issue but as a real change of functioning of the so-cieties is the subject of our next meeting.

NASTĘPNE MOBILNE IDEE / NEXT MOBILE IDEAS

Projekt OperaLab jest realizowany we współpracy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i BMWProject is being realised in cooperation with Teatr Wielki - The Polish National Opera and BMW operalab.pl

ARCHITEKTURA ZMYSŁÓW/ ARCHITECTURE OF SENSES

12 grudnia 2014 / December 12, 2014Sale Redutowe / Redutowe Rooms,

Teatr Wielki - Opera Narodowa/ Teatr Wielki - Polish National Opera

Czwarte spotkanie z cyklu Mobilne idee w ramach think tanku OperaLab

/ The forth meeting within the framework of cultural think-tank OperaLab

MOBILITY OF THE FUTURE

Mobilne idee to cykl spotkań rozwijający kon-cepcję think tanku dla kultury OperaLab, któ-ry przenosi projekt na płaszczyznę dyskusji i warsztatów. Podczas debat menedżero-wie kultury, socjologowie, artyści, projektanci i biznesmeni będą dzielić się swoim doświad-czeniem i dyskutować o przyszłości i kondycji współczesnej sztuki i miasta, w tym o moż-liwościach ich rozwoju poprzez innowacyjne programy artystyczne. Program Mobilnych idei realizuje badawcze założenia projektu Opera-Lab. Sprzyja integracji środowisk twórczych, naukowych i biznesu – w myśl koncepcji, iż siłą współczesnej kultury jest interdyscyplinarność i otwarcie na wzajemny dialog, a szerokie spoj-rzenie i postępowe myślenie przekładają się na efektywne działania. Inicjatywa, pomyślana jako intelektualna przestrzeń dla kultury, jest pierw-szą tego typu w Polsce.

OperaLab to think tank dla kultury, którego działalność została zainaugurowana w paź-dzierniku 2012 roku z inicjatywy Teatru Wiel-kiego – Opery Narodowej, w ścisłej współpracy z BMW. Projekt jest długofalowym przedsię-wzięciem, którego szereg aktywności będzie rozwijanych w perspektywie najbliższych lat. Do działań bieżących należy m.in. organizacja wystaw i paneli dyskusyjnych, budowa mobil-nego pawilonu oraz prowadzenie platformy informacyjnej „Mobilne idee. Dla kultury”. Mo-bilneidee.tumblr.com zbiera treści na temat in-nowacji wprowadzanych w instytucjach kultury na świecie w obszarze komunikacji, brandingu czy strategii. Została stworzona jako narzędzie wspierające identyfikację nowoczesnych metod zarządzania instytucjami kultury.Koncepcja projektu OperaLab jest silnie zwią-zana z tożsamością Teatru, jego bogatą i wielo-wątkową historią. Dynamiczną formę OperaLab określają zmiany zachodzące we współczesnej kulturze. Trudno dziś analizować istotne zjawiska artystyczne poprzez wąski pryzmat konkret-nych zdarzeń czy autonomicznych dyscyplin, szersza perspektywa ujmująca skomplikowaną sieć połączeń i wzajemnych inspiracji lepiej po-kazuje złożony charakter współczesnej sztuki.OperaLab jest platformą tworzoną z myślą o łą-czeniu eksperymentów artystycznych z formą i ideą, gdzie sztuka spotyka się z technologią. Umożliwia dialog pomiędzy różnymi wizjami współczesnego miasta budowanego poprzez sztukę oraz dyskusje o współczesnym projekto-waniu jako efektywnym instrumencie transpor-tującym idee. Ten rodzaj intelektualnej cyrkula-cji wychodzina przeciw najnowszym artystycz-nym zjawiskom.

Mobile Ideas is a series of meetings aimed at taking the idea of OperaLab, a think tank for culture, further. In the course of discussion panels and workshops, culture managers, sociologists, artists, designers, and business representatives will share their experiences and debate the present and the future of contemporary art and city, and the possibi-lities of their development through innovati-ve artistic programmes. The programme of Mobile Ideas reflects OperaLab’s research objectives. It brings together the artistic community, the academia, and business in the belief that the strength of contemporary culture lies in its interdisciplinary character and openness to dialogue, while adopting a wide perspective and progressive thinking translate into effective actions. This intellec-tual space for culture is the first initiative of this kind in Poland.

OperaLab is a think tank for culture launched in October 2012 by the Teatr Wielki – Po-lish National Opera in close association with BMW. It is a long-term programme integrating different actions set to unfold over the course of upcoming years. Among the currently im-plemented actions are exhibitions and discus-sion panels, construction of a mobile pavilion, and running the information platform ‘Mobile Ideas. For Culture’. Mobilneidee.tumblr.com documents innovations introduced in culture institutions around the world in the field of communication, branding, or strategy. It was set up as a tool of identifying modern me-thods of managing culture institutions. OperaLab’s idea is strongly linked with the Teatr Wielki’s identity, and its rich and com-plex history. The project’s dynamic formula is dictated by the changes that take place in today’s culture and arts. Nowadays, it is dif-ficult to look at significant artistic develop-ments from the limited perspective of indivi-dual events or autonomic disciplines. A wider perspective that embraces a complicated ne-twork of connections and mutual inspirations gives a better idea of the complexity of con-temporary art. OperaLab is a platform designed to bring together artistic experiments with form and concept, and to help art and technology meet. It facilitates a dialogue between diffe-rent visions of the contemporary city, which is built by art, and triggers debates about contemporary design as an effective tool of transporting ideas. This intellectual circu-lation corresponds with the latest develop-ments in the world of art.

Page 3: Mobilne idee - Mobilność przyszłości - program

W świecie ponowoczesnym doświadczamy kurczenia się czasu i przestrzeni. Mamy do czy-nienia ze współczesnym nomadyzmem, zjawi-skiem, które wymaga analizy wpływu mobilno-ści na rzeczywistość i przenikanie się kultur, na sposób korzystania z nowych technologii, na styl i sposób życia oraz architekturę i sztukę.

Mobilność wobec miast przyszłości i przyszło-ści miastWspółczesne miasta – jako struktury przeobra-żające się dynamicznie pod względem urbani-stycznym, społecznym i komunikacyjnym – mu-szą dostosowywać się do zwiększającej się mobil-ności. Dotyczy to w rów- nym stopniu terminali lotniczych, węzłów ko-munikacyjnych, dróg, jak i instytucji kultury. Przeja-wem współczesnej mobil- ności jest zarówno przy-jazny system miejskiego transportu publicznego, jak i jakość oferty kultu-ralnej miasta. Jak zmia-na natężenia komuni-kacji wpływa na kształt współczesnych miast? Na ile kultura kierunkuje rozwój mobilności?

Stała zmianaMobilność to także zmia-na paradygmatu trwało-ści na rzecz czasowych projektów tworzących miasto. Realizowane w ich ramach działania społeczne, architektonicz-ne czy kulturalne programowane są w krótkiej perspektywie eksploatacyjnej i stanowią rodzaj interwencji, nie skutkują trwałymi zmianami w strukturze. Współczesne miasta wyodrębnia-ją takie przestrzenie, pozwalając na tworzenie

What we experience in the post-modern world is the “shrinking” of time and space. We are dealing with modern nomadism, a phenome-non which requires us to analyse the impact of mobility on the reality and mutual penetration of cultures, on the manner of using new tech-nologies, on our lifestyle and habits as well as on art and architecture.

Mobility in Relation with the Cities of the Fu-ture and the Future of the Cities

As structures undergoing dynamic transformations in the fields of urban plan-ning, society and trans-port, modern cities have to adapt to increasing mobility. Airport termi-nals, transport junctions, roads and cultural institu-tions are concerned alike. A favourable municipal public transport system and the quality of a cul-tural offer of the city are both manifestations of modern mobility. How does the changing the in-tensity of communication concentration influence the shape of modern cit-ies? To what degree does culture directs mobility development?

Constant ChangeMobility also means that the paradigm of perma-nence must give way to temporary projects which contribute to the city,

where social, architectural and cultural activi-ties are programmed for a short lifecycle as interventions rather than as lasting changes to the existing fabric. Modern cities space out such areas allowing for creation of a laborato-ry. Activities based on a pop-up model, which

MOBILNOŚĆ PRZYSZŁOŚCI

Trzecie spotkanie z cyklu Mobilne idee w ramach think tanku OperaLab

The third meeting within the framework of cultural think-tank OperaLab

Jaką rolę pełni sztuka w dynamicznie zmie-niającej się przestrzeni miejskiej?What role does art play in a dynamically changing urban space?

W jaki sposób instytucje kultury reagują na wzrastającą mobilności mieszkańców?How do cultural institutions react to incre-ased mobility of city dwellers?

Czy sztuka może wpływać na postrzeganie tego zjawiska?Can art shape the perceptions of this phe-nomenon?

Co jest bardziej efektywne w transporcie idei – samolot czy opera?What is a more effective vehicle for ideas: a plane or opera?

Jaka jest przyszłość indywidualnej mobil-ność, jak trendy społeczne na nią wpływają?What is the future of personal mobility, how is it influenced by social develop-ments?

Czy mobilność jest drogą, procesem czy celem? Is mobility a way, a process, or an objecti-ve?

laboratorium. Działania oparte na modelu pop-up, w którym zawierają się zarówno instalacje artystyczne, jak i inicjatywy społeczne, czasami tylko zapowiadają zmianę, ale równie często ją utrwalają. Przybierając formę pawilonów, do-skonale odpowiadają na zwiększającą się mo-bilność ludzi. Tworząc przestrzeń do integracji, są zaproszeniem do partycypacji w przeobra-żaniu miejskiej tkanki. Dzieje się to jednak w re-lacji do istniejących w mieście punktów stałych, składających się na jego tożsamość, bowiem, jak ujął to John Urry, „warunkiem mobilności jest zakotwiczenie”. Czym więc staje się sztuka w przestrzeni publicznej?

Rola kultury w rozwoju mobilnościInicjowanie zmian, przekształcanie miasta, jego struktury bądź wizerunku często rozpoczyna się lub ogniskuje wokół instytucji kultury. Mo-bilność staje się wówczas doskonałym narzę-dziem zwiększającym efektywność działań i in-tegrującym różnorodne możliwości. To zmiana wymagająca nie tylko biegłości w interpretacji, ale także ciągłej aktualizacji informacji i ich re-definiowania. Czy instytucje kultury są elemen-tem wpływającym na obraz współczesnej mo-bilności?

Lokalne tendencjeW przygotowanym przez BMW Guggenhe-im Lab raporcie zatytułowanym 100 miejskich trendów (100 Urban Trends) zwrócono uwagę na kilka tendencji, których rozwój jest zarów-no odpowiedzią na zwiększającą się mobilność w skali lokalnej i globalnej, jak i ciekawym zja-wiskiem zapowiadającym dalsze zmiany. Szcze-gólnie interesujące i warte rozważenia są Urban Intervention, Urban Mobility, Urban Spontaneity, Urban Salon, Evolutionary Infrastructure, Micro Architecture, Design Barriers.Mobilne rozwiązania przyszłości wymagają wypracowania na nowo relacji pomiędzy wy-maganiami świata a potrzebami jednostki. W jaki sposób mobilność przyszłości może inte-grować kulturowe potrzeby z indywidualnym doświadczeniem, w tym praktyczną potrzebę przemieszczania się? Czy mobilność jest drogą, procesem, czy celem samym w sobie? Jak bu-dować strategie rozwoju miast? Jak uwzględ-niać potrzebę zmian? Co przyniesie wkom-ponowanie elementów czasowych w stałą strukturę tkanki miejskiej? Mobilność rozumia-na nie jako czasowa tendencja i modne zagad-nienie, ale jako realna zmiana funkcjonowania społeczeństw to temat naszego najbliższego spotkania.

includes artistic installations as well as so-cial initiatives sometimes only announce the change, but often they also consolidate it.. By assuming the form of pavilions, the pop-up activities perfectly respond to increasing mobility of the people, while creating integra-tion space for them. They are an invitation to participate in transforming the urban tissue. However, this happens in relation to the fixed spots existing in the city and being its identi-ty because “condition for mobility is anchor-ing”, as John Urry well expressed it. So what does art become in a public space?

The Role of Culture in Development of Mo-bilityInitiating changes, transforming a city, its structure or image often begins with or fo-cuses around cultural institutions. Mobility then becomes a perfect tool increasing effec-tiveness of activities and integrating various possibilities. It is a process of change that re-quires not only interpretation, but also con-stant update and redefinition of information. Are cultural institutions an element influenc-ing the picture of modern mobility? Are they to become its goal or perhaps a tool in shap-ing its nature?

Local TrendsA report prepared by BMW Guggenheim Lab, entitled 100 Urban Trends, points out several tendencies whose development serves both as an answer to increasing mobility in the local and global scale and as an interesting phenomenon announcing further changes. Particularly interesting and worth consider-ing are the sections: Urban Intervention, Ur-ban Mobility, Urban Spontaneity, Urban Salon, Evolutionary Infrastructure, Micro Architec-ture, Design Barriers.Mobile solutions of the future require devel-oping new relations between requirements of the world and the needs of an individual. In what way can mobility of the future integrate cultural needs with individual experience, in-cluding the practical need to move? Is mo-bility a journey, a process or a goal in itself? How to develop city growth strategies? How to take the need for changes into consid-eration? What will emerge from composing temporary elements into a fixed structure of an urban tissue? Mobility understood not as a  temporary trend and a fashionable issue but as a real change of functioning of the so-cieties is the subject of our next meeting.

NASTĘPNE MOBILNE IDEE / NEXT MOBILE IDEAS

Projekt OperaLab jest realizowany we współpracy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i BMWProject is being realised in cooperation with Teatr Wielki - The Polish National Opera and BMW operalab.pl

ARCHITEKTURA ZMYSŁÓW/ ARCHITECTURE OF SENSES

12 grudnia 2014 / December 12, 2014Sale Redutowe / Redutowe Rooms,

Teatr Wielki - Opera Narodowa/ Teatr Wielki - Polish National Opera

Czwarte spotkanie z cyklu Mobilne idee w ramach think tanku OperaLab

/ The forth meeting within the framework of cultural think-tank OperaLab

MOBILITY OF THE FUTURE

Mobilne idee to cykl spotkań rozwijający kon-cepcję think tanku dla kultury OperaLab, któ-ry przenosi projekt na płaszczyznę dyskusji i warsztatów. Podczas debat menedżero-wie kultury, socjologowie, artyści, projektanci i biznesmeni będą dzielić się swoim doświad-czeniem i dyskutować o przyszłości i kondycji współczesnej sztuki i miasta, w tym o moż-liwościach ich rozwoju poprzez innowacyjne programy artystyczne. Program Mobilnych idei realizuje badawcze założenia projektu Opera-Lab. Sprzyja integracji środowisk twórczych, naukowych i biznesu – w myśl koncepcji, iż siłą współczesnej kultury jest interdyscyplinarność i otwarcie na wzajemny dialog, a szerokie spoj-rzenie i postępowe myślenie przekładają się na efektywne działania. Inicjatywa, pomyślana jako intelektualna przestrzeń dla kultury, jest pierw-szą tego typu w Polsce.

OperaLab to think tank dla kultury, którego działalność została zainaugurowana w paź-dzierniku 2012 roku z inicjatywy Teatru Wiel-kiego – Opery Narodowej, w ścisłej współpracy z BMW. Projekt jest długofalowym przedsię-wzięciem, którego szereg aktywności będzie rozwijanych w perspektywie najbliższych lat. Do działań bieżących należy m.in. organizacja wystaw i paneli dyskusyjnych, budowa mobil-nego pawilonu oraz prowadzenie platformy informacyjnej „Mobilne idee. Dla kultury”. Mo-bilneidee.tumblr.com zbiera treści na temat in-nowacji wprowadzanych w instytucjach kultury na świecie w obszarze komunikacji, brandingu czy strategii. Została stworzona jako narzędzie wspierające identyfikację nowoczesnych metod zarządzania instytucjami kultury.Koncepcja projektu OperaLab jest silnie zwią-zana z tożsamością Teatru, jego bogatą i wielo-wątkową historią. Dynamiczną formę OperaLab określają zmiany zachodzące we współczesnej kulturze. Trudno dziś analizować istotne zjawiska artystyczne poprzez wąski pryzmat konkret-nych zdarzeń czy autonomicznych dyscyplin, szersza perspektywa ujmująca skomplikowaną sieć połączeń i wzajemnych inspiracji lepiej po-kazuje złożony charakter współczesnej sztuki.OperaLab jest platformą tworzoną z myślą o łą-czeniu eksperymentów artystycznych z formą i ideą, gdzie sztuka spotyka się z technologią. Umożliwia dialog pomiędzy różnymi wizjami współczesnego miasta budowanego poprzez sztukę oraz dyskusje o współczesnym projekto-waniu jako efektywnym instrumencie transpor-tującym idee. Ten rodzaj intelektualnej cyrkula-cji wychodzina przeciw najnowszym artystycz-nym zjawiskom.

Mobile Ideas is a series of meetings aimed at taking the idea of OperaLab, a think tank for culture, further. In the course of discussion panels and workshops, culture managers, sociologists, artists, designers, and business representatives will share their experiences and debate the present and the future of contemporary art and city, and the possibi-lities of their development through innovati-ve artistic programmes. The programme of Mobile Ideas reflects OperaLab’s research objectives. It brings together the artistic community, the academia, and business in the belief that the strength of contemporary culture lies in its interdisciplinary character and openness to dialogue, while adopting a wide perspective and progressive thinking translate into effective actions. This intellec-tual space for culture is the first initiative of this kind in Poland.

OperaLab is a think tank for culture launched in October 2012 by the Teatr Wielki – Po-lish National Opera in close association with BMW. It is a long-term programme integrating different actions set to unfold over the course of upcoming years. Among the currently im-plemented actions are exhibitions and discus-sion panels, construction of a mobile pavilion, and running the information platform ‘Mobile Ideas. For Culture’. Mobilneidee.tumblr.com documents innovations introduced in culture institutions around the world in the field of communication, branding, or strategy. It was set up as a tool of identifying modern me-thods of managing culture institutions. OperaLab’s idea is strongly linked with the Teatr Wielki’s identity, and its rich and com-plex history. The project’s dynamic formula is dictated by the changes that take place in today’s culture and arts. Nowadays, it is dif-ficult to look at significant artistic develop-ments from the limited perspective of indivi-dual events or autonomic disciplines. A wider perspective that embraces a complicated ne-twork of connections and mutual inspirations gives a better idea of the complexity of con-temporary art. OperaLab is a platform designed to bring together artistic experiments with form and concept, and to help art and technology meet. It facilitates a dialogue between diffe-rent visions of the contemporary city, which is built by art, and triggers debates about contemporary design as an effective tool of transporting ideas. This intellectual circu-lation corresponds with the latest develop-ments in the world of art.

Page 4: Mobilne idee - Mobilność przyszłości - program

W świecie ponowoczesnym doświadczamy kurczenia się czasu i przestrzeni. Mamy do czy-nienia ze współczesnym nomadyzmem, zjawi-skiem, które wymaga analizy wpływu mobilno-ści na rzeczywistość i przenikanie się kultur, na sposób korzystania z nowych technologii, na styl i sposób życia oraz architekturę i sztukę.

Mobilność wobec miast przyszłości i przyszło-ści miastWspółczesne miasta – jako struktury przeobra-żające się dynamicznie pod względem urbani-stycznym, społecznym i komunikacyjnym – mu-szą dostosowywać się do zwiększającej się mobil-ności. Dotyczy to w rów- nym stopniu terminali lotniczych, węzłów ko-munikacyjnych, dróg, jak i instytucji kultury. Przeja-wem współczesnej mobil- ności jest zarówno przy-jazny system miejskiego transportu publicznego, jak i jakość oferty kultu-ralnej miasta. Jak zmia-na natężenia komuni-kacji wpływa na kształt współczesnych miast? Na ile kultura kierunkuje rozwój mobilności?

Stała zmianaMobilność to także zmia-na paradygmatu trwało-ści na rzecz czasowych projektów tworzących miasto. Realizowane w ich ramach działania społeczne, architektonicz-ne czy kulturalne programowane są w krótkiej perspektywie eksploatacyjnej i stanowią rodzaj interwencji, nie skutkują trwałymi zmianami w strukturze. Współczesne miasta wyodrębnia-ją takie przestrzenie, pozwalając na tworzenie

What we experience in the post-modern world is the “shrinking” of time and space. We are dealing with modern nomadism, a phenome-non which requires us to analyse the impact of mobility on the reality and mutual penetration of cultures, on the manner of using new tech-nologies, on our lifestyle and habits as well as on art and architecture.

Mobility in Relation with the Cities of the Fu-ture and the Future of the Cities

As structures undergoing dynamic transformations in the fields of urban plan-ning, society and trans-port, modern cities have to adapt to increasing mobility. Airport termi-nals, transport junctions, roads and cultural institu-tions are concerned alike. A favourable municipal public transport system and the quality of a cul-tural offer of the city are both manifestations of modern mobility. How does the changing the in-tensity of communication concentration influence the shape of modern cit-ies? To what degree does culture directs mobility development?

Constant ChangeMobility also means that the paradigm of perma-nence must give way to temporary projects which contribute to the city,

where social, architectural and cultural activi-ties are programmed for a short lifecycle as interventions rather than as lasting changes to the existing fabric. Modern cities space out such areas allowing for creation of a laborato-ry. Activities based on a pop-up model, which

MOBILNOŚĆ PRZYSZŁOŚCI

Trzecie spotkanie z cyklu Mobilne idee w ramach think tanku OperaLab

The third meeting within the framework of cultural think-tank OperaLab

Jaką rolę pełni sztuka w dynamicznie zmie-niającej się przestrzeni miejskiej?What role does art play in a dynamically changing urban space?

W jaki sposób instytucje kultury reagują na wzrastającą mobilności mieszkańców?How do cultural institutions react to incre-ased mobility of city dwellers?

Czy sztuka może wpływać na postrzeganie tego zjawiska?Can art shape the perceptions of this phe-nomenon?

Co jest bardziej efektywne w transporcie idei – samolot czy opera?What is a more effective vehicle for ideas: a plane or opera?

Jaka jest przyszłość indywidualnej mobil-ność, jak trendy społeczne na nią wpływają?What is the future of personal mobility, how is it influenced by social develop-ments?

Czy mobilność jest drogą, procesem czy celem? Is mobility a way, a process, or an objecti-ve?

laboratorium. Działania oparte na modelu pop-up, w którym zawierają się zarówno instalacje artystyczne, jak i inicjatywy społeczne, czasami tylko zapowiadają zmianę, ale równie często ją utrwalają. Przybierając formę pawilonów, do-skonale odpowiadają na zwiększającą się mo-bilność ludzi. Tworząc przestrzeń do integracji, są zaproszeniem do partycypacji w przeobra-żaniu miejskiej tkanki. Dzieje się to jednak w re-lacji do istniejących w mieście punktów stałych, składających się na jego tożsamość, bowiem, jak ujął to John Urry, „warunkiem mobilności jest zakotwiczenie”. Czym więc staje się sztuka w przestrzeni publicznej?

Rola kultury w rozwoju mobilnościInicjowanie zmian, przekształcanie miasta, jego struktury bądź wizerunku często rozpoczyna się lub ogniskuje wokół instytucji kultury. Mo-bilność staje się wówczas doskonałym narzę-dziem zwiększającym efektywność działań i in-tegrującym różnorodne możliwości. To zmiana wymagająca nie tylko biegłości w interpretacji, ale także ciągłej aktualizacji informacji i ich re-definiowania. Czy instytucje kultury są elemen-tem wpływającym na obraz współczesnej mo-bilności?

Lokalne tendencjeW przygotowanym przez BMW Guggenhe-im Lab raporcie zatytułowanym 100 miejskich trendów (100 Urban Trends) zwrócono uwagę na kilka tendencji, których rozwój jest zarów-no odpowiedzią na zwiększającą się mobilność w skali lokalnej i globalnej, jak i ciekawym zja-wiskiem zapowiadającym dalsze zmiany. Szcze-gólnie interesujące i warte rozważenia są Urban Intervention, Urban Mobility, Urban Spontaneity, Urban Salon, Evolutionary Infrastructure, Micro Architecture, Design Barriers.Mobilne rozwiązania przyszłości wymagają wypracowania na nowo relacji pomiędzy wy-maganiami świata a potrzebami jednostki. W jaki sposób mobilność przyszłości może inte-grować kulturowe potrzeby z indywidualnym doświadczeniem, w tym praktyczną potrzebę przemieszczania się? Czy mobilność jest drogą, procesem, czy celem samym w sobie? Jak bu-dować strategie rozwoju miast? Jak uwzględ-niać potrzebę zmian? Co przyniesie wkom-ponowanie elementów czasowych w stałą strukturę tkanki miejskiej? Mobilność rozumia-na nie jako czasowa tendencja i modne zagad-nienie, ale jako realna zmiana funkcjonowania społeczeństw to temat naszego najbliższego spotkania.

includes artistic installations as well as so-cial initiatives sometimes only announce the change, but often they also consolidate it.. By assuming the form of pavilions, the pop-up activities perfectly respond to increasing mobility of the people, while creating integra-tion space for them. They are an invitation to participate in transforming the urban tissue. However, this happens in relation to the fixed spots existing in the city and being its identi-ty because “condition for mobility is anchor-ing”, as John Urry well expressed it. So what does art become in a public space?

The Role of Culture in Development of Mo-bilityInitiating changes, transforming a city, its structure or image often begins with or fo-cuses around cultural institutions. Mobility then becomes a perfect tool increasing effec-tiveness of activities and integrating various possibilities. It is a process of change that re-quires not only interpretation, but also con-stant update and redefinition of information. Are cultural institutions an element influenc-ing the picture of modern mobility? Are they to become its goal or perhaps a tool in shap-ing its nature?

Local TrendsA report prepared by BMW Guggenheim Lab, entitled 100 Urban Trends, points out several tendencies whose development serves both as an answer to increasing mobility in the local and global scale and as an interesting phenomenon announcing further changes. Particularly interesting and worth consider-ing are the sections: Urban Intervention, Ur-ban Mobility, Urban Spontaneity, Urban Salon, Evolutionary Infrastructure, Micro Architec-ture, Design Barriers.Mobile solutions of the future require devel-oping new relations between requirements of the world and the needs of an individual. In what way can mobility of the future integrate cultural needs with individual experience, in-cluding the practical need to move? Is mo-bility a journey, a process or a goal in itself? How to develop city growth strategies? How to take the need for changes into consid-eration? What will emerge from composing temporary elements into a fixed structure of an urban tissue? Mobility understood not as a  temporary trend and a fashionable issue but as a real change of functioning of the so-cieties is the subject of our next meeting.

NASTĘPNE MOBILNE IDEE / NEXT MOBILE IDEAS

Projekt OperaLab jest realizowany we współpracy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i BMWProject is being realised in cooperation with Teatr Wielki - The Polish National Opera and BMW operalab.pl

ARCHITEKTURA ZMYSŁÓW/ ARCHITECTURE OF SENSES

12 grudnia 2014 / December 12, 2014Sale Redutowe / Redutowe Rooms,

Teatr Wielki - Opera Narodowa/ Teatr Wielki - Polish National Opera

Czwarte spotkanie z cyklu Mobilne idee w ramach think tanku OperaLab

/ The forth meeting within the framework of cultural think-tank OperaLab

MOBILITY OF THE FUTURE

Mobilne idee to cykl spotkań rozwijający kon-cepcję think tanku dla kultury OperaLab, któ-ry przenosi projekt na płaszczyznę dyskusji i warsztatów. Podczas debat menedżero-wie kultury, socjologowie, artyści, projektanci i biznesmeni będą dzielić się swoim doświad-czeniem i dyskutować o przyszłości i kondycji współczesnej sztuki i miasta, w tym o moż-liwościach ich rozwoju poprzez innowacyjne programy artystyczne. Program Mobilnych idei realizuje badawcze założenia projektu Opera-Lab. Sprzyja integracji środowisk twórczych, naukowych i biznesu – w myśl koncepcji, iż siłą współczesnej kultury jest interdyscyplinarność i otwarcie na wzajemny dialog, a szerokie spoj-rzenie i postępowe myślenie przekładają się na efektywne działania. Inicjatywa, pomyślana jako intelektualna przestrzeń dla kultury, jest pierw-szą tego typu w Polsce.

OperaLab to think tank dla kultury, którego działalność została zainaugurowana w paź-dzierniku 2012 roku z inicjatywy Teatru Wiel-kiego – Opery Narodowej, w ścisłej współpracy z BMW. Projekt jest długofalowym przedsię-wzięciem, którego szereg aktywności będzie rozwijanych w perspektywie najbliższych lat. Do działań bieżących należy m.in. organizacja wystaw i paneli dyskusyjnych, budowa mobil-nego pawilonu oraz prowadzenie platformy informacyjnej „Mobilne idee. Dla kultury”. Mo-bilneidee.tumblr.com zbiera treści na temat in-nowacji wprowadzanych w instytucjach kultury na świecie w obszarze komunikacji, brandingu czy strategii. Została stworzona jako narzędzie wspierające identyfikację nowoczesnych metod zarządzania instytucjami kultury.Koncepcja projektu OperaLab jest silnie zwią-zana z tożsamością Teatru, jego bogatą i wielo-wątkową historią. Dynamiczną formę OperaLab określają zmiany zachodzące we współczesnej kulturze. Trudno dziś analizować istotne zjawiska artystyczne poprzez wąski pryzmat konkret-nych zdarzeń czy autonomicznych dyscyplin, szersza perspektywa ujmująca skomplikowaną sieć połączeń i wzajemnych inspiracji lepiej po-kazuje złożony charakter współczesnej sztuki.OperaLab jest platformą tworzoną z myślą o łą-czeniu eksperymentów artystycznych z formą i ideą, gdzie sztuka spotyka się z technologią. Umożliwia dialog pomiędzy różnymi wizjami współczesnego miasta budowanego poprzez sztukę oraz dyskusje o współczesnym projekto-waniu jako efektywnym instrumencie transpor-tującym idee. Ten rodzaj intelektualnej cyrkula-cji wychodzina przeciw najnowszym artystycz-nym zjawiskom.

Mobile Ideas is a series of meetings aimed at taking the idea of OperaLab, a think tank for culture, further. In the course of discussion panels and workshops, culture managers, sociologists, artists, designers, and business representatives will share their experiences and debate the present and the future of contemporary art and city, and the possibi-lities of their development through innovati-ve artistic programmes. The programme of Mobile Ideas reflects OperaLab’s research objectives. It brings together the artistic community, the academia, and business in the belief that the strength of contemporary culture lies in its interdisciplinary character and openness to dialogue, while adopting a wide perspective and progressive thinking translate into effective actions. This intellec-tual space for culture is the first initiative of this kind in Poland.

OperaLab is a think tank for culture launched in October 2012 by the Teatr Wielki – Po-lish National Opera in close association with BMW. It is a long-term programme integrating different actions set to unfold over the course of upcoming years. Among the currently im-plemented actions are exhibitions and discus-sion panels, construction of a mobile pavilion, and running the information platform ‘Mobile Ideas. For Culture’. Mobilneidee.tumblr.com documents innovations introduced in culture institutions around the world in the field of communication, branding, or strategy. It was set up as a tool of identifying modern me-thods of managing culture institutions. OperaLab’s idea is strongly linked with the Teatr Wielki’s identity, and its rich and com-plex history. The project’s dynamic formula is dictated by the changes that take place in today’s culture and arts. Nowadays, it is dif-ficult to look at significant artistic develop-ments from the limited perspective of indivi-dual events or autonomic disciplines. A wider perspective that embraces a complicated ne-twork of connections and mutual inspirations gives a better idea of the complexity of con-temporary art. OperaLab is a platform designed to bring together artistic experiments with form and concept, and to help art and technology meet. It facilitates a dialogue between diffe-rent visions of the contemporary city, which is built by art, and triggers debates about contemporary design as an effective tool of transporting ideas. This intellectual circu-lation corresponds with the latest develop-ments in the world of art.

Page 5: Mobilne idee - Mobilność przyszłości - program

Projekt OperaLab jest realizowany we współpracy

Patroni medialni:Partner spotkania:

dr MICHAŁ BEIM

prof. MIROSŁAW DUCHOWSKI

ALEKSANDRA KLICH

WOJCIECH PONIKOWSKI

prof. JERZY PORĘBSKI

dr JENS RAMSBROCK

dr ANDREAS SCHAAF

gość specjalny: TOMASZ STAŃKO

prowadząca: KRYSTYNA ŁUCZAK-SURÓWKA

Trzecie spotkanie z cyklu Mobilne idee w ramach think tanku OperaLab

operalab.plmobilneidee.tumblr.com

PANEL + WINO / ROZMOWA / MUZYKA

MOBILNOŚĆ PRZYSZŁO

ŚCI

MOBILIT

Y OF T

HE FUTURE

PANEL D

YSKUSYJN

Y

DISCUSSIO

N PANEL

28 lis

topad

a Nove

mber

2014

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i BMW

Prof. Jerzy Porębski – he graduated from the Depart-ment of Architecture of the Kraków University of Tech-nology and the Department of Design of the Academy of Fine Arts in Warsaw, where for over 20 years he has

been running his design class. In the years 2005–2012 he served as a dean. In 1991, he set up The Design

Society, which he runs together with Grzegorz Niwiński. He specialises in design, interior design, exhibitions, public spaces design, utility busi-ness graphics. The main projects of the Society include: the Municipal Information System in

Warsaw, interiors of AGORA S.A., SLIM furniture, urban furniture for Trakt Królewski, bus stop and ur-

ban furniture for Warsaw, including “Chopin’s Bench”, interiors of the National Music Forum in Wrocław, infor-mation and urban furniture for Bielsko-Biała, modernisa-tion of the Central Station in Warsaw. He is the artistic supervisor of the monthly “Architektura-murator”. Win-ner of numerous awards in Poland and abroad.

Dr Andreas Schaaf – joined DriveNow as one of two Man-aging Directors in December 2012, where he leads the marketing, PR, and finance departments. Schaaf joined

the BMW Group in 1996, starting out in Product Con-trol and Corporate Strategy. He then moved on to management positions in Marketing and Sales for Asia Pacific, Africa, and Eastern Europe. Schaaf became President of the BMW Group in India in 2010, where he was primarily responsible for

the expansion of the MINI brand into the Indian market. Before that, he was appointed Vice Presi-

dent of Sales and Marketing for BMW Group in South Korea.

Dr. Michał Beim - is an assistant professor at the Insti-tute of Land Improvement, Environmental Engineering

and Geodesy, Poznań University of Life Sciences. He is also a consultant with the Sobieski Institute in War-

saw. In 2009-11 he carried research at the Institute for Mobility and Transport, Technical University of Kaiserslautern thanks to a fellowship from the Alexander von Humboldt Foundation. His re-search focuses on the relationship between spa-

tial planning and the development of urban and regional transport. He authored and co-authored

four books, over 60 publications in scientific journals, and more than 20 articles included in post-conference materials. He also publishes opinion pieces in Polish daily newspapers: Dziennik – Gazeta Prawna, Gazeta Wyborc-za, and  Rzeczpospolita.

Prof. Mirosław Duchowski - an artist active both in art and design. Author of 60 solo exhibitions and nearly 100 architectural and artistic projects in widely understood public space. Professor at the Academy of Fine Arts in Warsaw and the Univer-sity of Social Sciences and Humanities. Director

of Public Space Research Institute (IBPP).

prof. dr hab. Jerzy Porębski – ukończył Wydział Archi-tektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydział Wzornic-twa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na której od ponad dwudziestu lat prowadzi pracownię projektową. W latach 2005-2012 pełnił funkcję dziekana tego wy-działu. W 1991 roku założył Towarzystwo Projekto-we, którym kieruje wraz z Grzegorzem Niwińskim. Zajmuje się wzornictwem, architekturą wnętrz, wystawiennictwem, projektowaniem przestrze-ni publicznych, grafiką użytkową. Ważniejsze re-alizacje Towarzystwa: Miejski System Informacji w Warszawie, wnętrza AGORY S.A., meble SLIM, meble miejskie dla Traktu Królewskiego, wiata przystankowa i meble miejskie dla Warszawy, w tym „Ławka Chopina”, projekt wnętrz Narodowego Forum Muzyki we Wrocła-wiu, informacja i meble miejskie dla Bielska-Białej, mo-dernizacja Dworca Centralnego w Warszawie. Jest opie-kunem artystycznym miesięcznika „Architektura-mura-tor”. Laureat wielu nagród w Polsce i za granicą.

dr Andreas Schaaf - w grudniu 2012 roku dołączył do zespołu DriveNow jako jeden z dwóch dyrektorów za-rzadzających. Do jego obowiązków należy nadzór nad działami marketingu, PR-u i finansów. Schaaf jest związany z grupą BMW od 1996 roku, kiedy roz-począł pracę w dziale kontroli produktów i stra-tegii korporacyjnej. Następnie pełnił funkcje kierownicze w pionie marketingu i sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku, Afryki i Europy Wschodniej. W 2010 roku Schaaf objął stanowisko prezesa grupy BMW w Indiach. Głównym zadaniem, które otrzymał, była ekspansja marki MINI na rynek indyjski. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu grupy BMW w Korei Południowej.

dr Michał Beim – adiunkt w Instytucie Melioracji, Inżynie-rii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert Instytutu Sobieskiego w War-szawie. W latach 2009-2011 stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta w Instytucie Mo-bilności i Transportu na Technische Universität w Kaiserslautern. Specjalizuje się w badaniach nad związkami między planowaniem przestrzen-nym a rozwojem transportu miejskiego i regional-nego. Autor lub współautor czterech książek, ponad sześćdziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i ponad dwudziestu artykułów w publikacjach pokonfe-rencyjnych. Jako ekspert wypowiada się na łamach prasy codziennej, m.in. „Dziennika-Gazety Prawnej”, „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”.

prof. dr hab. Mirosław Duchowski – artysta funk-cjonujący na równi w sztuce i projektowaniu. Autor sześćdziesięciu wystaw indywidualnych i blisko stu projektów architektonicznych i ar-tystycznych w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Szkoły Wyższej Psycho-logii Społecznej. Dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej.

mobilneidee.tumblr.com

mobilneidee.tumblr.com

Projekt OperaLab jest realizowany we współpracy

Patroni medialni:Partner spotkania:

dr MICHAŁ BEIM

prof. MIROSŁAW DUCHOWSKI

ALEKSANDRA KLICH

WOJCIECH PONIKOWSKI

prof. JERZY PORĘBSKI

dr JENS RAMSBROCK

dr ANDREAS SCHAAF

gość specjalny: TOMASZ STAŃKO

prowadząca: KRYSTYNA ŁUCZAK-SURÓWKA

Trzecie spotkanie z cyklu Mobilne idee w ramach think tanku OperaLab

operalab.plmobilneidee.tumblr.com

PANEL + WINO / ROZMOWA / MUZYKA

MOBILNOŚĆ PRZYSZŁO

ŚCI

MOBILIT

Y OF T

HE FUTURE

PANEL D

YSKUSYJN

Y

DISCUSSIO

N PANEL

28 lis

topad

a Nove

mber

2014

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i BMW

Tomasz Stańko – trębacz, kompozytor. Występował w kwintecie Krzysztofa Komedy, z którym nagrał album Astigmatic. Na początku lat 70. na czele własnego zespo-łu Tomasz Stanko Quintet wszedł do światowej czołówki free jazzu, co potwierdziły kolejne projekty oraz kontrakt z wytwórnią ECM. W latach 90. założony przez Stańkę kwartet okrzyknięto najlepszą jazzową grupą dekady. Al-bum Litania stał się pierwszym światowym bestsellerem tego artysty. Stańko przebił się na rynek amerykań-ski, gdzie od tamtej pory regularnie koncertuje. W 2002 został pierwszym laureatem European Jazz Prize, dwa lata później został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 ukazała się w Polsce autobiogra-fia artysty pt. Desperado. Stańko jest m.in. laure-atem Paszportu „Polityki”, tytułu Europejskiego Mu-zyka Roku 2013 oraz honorowej nagrody niezależnego stowarzyszenia dziennikarzy muzycznych Niemiec, Au-strii i Szwajcarii. Od lat regularnie pojawia się w pierwszej dziesiątce trębaczy dorocznej ankiety amerykańskiego magazynu „Down Beat”. Wydał ponad czterdzieści albu-mów, jest również autorem muzyki do filmów i spektakli teatralnych. Od 2008 roku dzieli życie między Warszawę i Nowy Jork.

Wojciech Ponikowski – twórca i dyrektor kreatywny Gru-py Futu, nowoczesnej organizacji mediowo-projek-towej działającej na styku designu i technologii. Specjalista w budowaniu komunikacji opartej na miksie mediów, produktu i wartości marki. Do-radca, autor wielu koncepcji marketingowych i wydawniczych, m.in. dla Solar Company, Finlan-dia Vodka, Medicine czy „Brief”. Jego najświeższy projekt własny to platforma mediowa Fathers skiero-wana do współczesnych ojców.

dr Jens Ramsbrock – od 2003 roku menadżer projektu w departamencie ds. bezpieczeństwa biernego w BMW. Od października 2014 jest rzecznikiem ds. zrównoważone-go rozwoju i menadżerem projektu w BMW i. Wcześniej kierował procesem wprowadzenia na rynek międzynaro-dowy BMW ActiveE. Przed rozpoczęciem pracy w BMW, dr Ramsbrock pracował jako konsultant ds. rozwoju biznesu w dziedzinie technologii wody, w tym zarządzania i inżynierii. Uzyskał dokto-rat na Napier University w Edynburgu. Posiada także dyplom MBA w dziedzinie zrównoważonego zarządzania uzyskany na Uniwersytecie Leuphana w Lueneburgu (Niemcy) oraz dyplom z geofizyki Uniwer-sytetu w Monachium. Istotne znaczenie ma jego praca naukowa w Instytucie Inżynierii Rolniczej w Strefie Tropi-kalnej i Subtropikalnej na Uniwersytecie Hohenheim oraz Niemieckim Instytucie Badawczym ds. Transportu Lotni-czego i Lotów Kosmicznych w Stuttgarcie.

Jerzy Wójcik - zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. W ostatnich latach był autorem i odpowiadał za wiele innowacyjnych akcji czytelniczych oraz dodat-ków  „Gazety  Wyborczej”.  Stworzył dodatki, „Ale Histo-ria”,  „Pieniądze Extra”,  „Tylko Zdrowie”, kierował relaunchem „Dużego Formatu”, a w tym roku „Magazynu Świątecznego”. Ważniejsze akcje redakcyjne w ostatnich latach: „Witamy w Pol-sce”, „Przystanek Europa”, „Powrót Ojca”, „Mę-ska Muzyka”. Ma doświadczenie w pracy przy wy-jątkowych, nowoczesnych projektach redakcyjnych, które odniosły sukces komercyjny. W latach osiemdzie-siątych działał w antykomunistycznej opozycji demokra-tycznej, będąc zaangażowany w niezależne wydawnic-twa walczące o wolność słowa. Po 1989 stworzył własne wydawnictwo książkowe. W Agorze, wydawcy  „Gazety Wyborczej” i „Metra” pracuje od 1993 r.

PRELEGENCI SPEAKERSTomasz Stańko - is a trumpeter and composer. He was a member of Krzysztof Komeda’s quintet and recorded the album Astigmatic with the band. In early 1970s he led the Tomasz Stanko Quintet to become one of the world’s top free jazz ensembles, as proved by subsequent projects and a contract with ECM. In 1990s Stańko’s quartet was named the best jazz band of the decade. The Litania (Litany) album became the artist’s first global bestseller.

In 2002 he became the first winner of the European Jazz Prize. Two years later he received the Com-

mander’s Cross of the Order of Polonia Restituta In 2010 his biography Desperado was released in Poland Stańko received the Paszport Polit-yki award from the Polish Polityka magazine, was named the European Musician of 2013, and

received the honorary prize from the German Record Critics’ Award Association (PdSK) in 2014.

For years now, he has been a permanent fixture on the list of top ten trumpeters of the US magazine Down Beat. He has released over fourteen albums as well as compos-ing music for films and theatre productions. Since 2008 he has been dividing his life between Warsaw and New York.

Wojciech Ponikowski - founder and creative director of Grupa Futu, a modern media and design organisation

operating in design and technology. He special-ises in creating communication based on a mix of media, product and brand value. He works as a consultant. He has devised a range of market-ing and publishing concepts, e.g. for the Solar Company, Finlandia Vodka, Medicine, or Brief. His

latest project is Fathers, a media platform for con-temporary fathers.

Dr. Jens Ramsbrock - joined the BMW Group as a project manager in the department for Passive Safety in 2003. Since October 2014 Dr Ramsbrock has been the Spokes-person for Sustainability and a Project Manager at BMW i. Previously he was responsible for leading the roll-out

of BMW ActiveE internationally. Prior to joining the BMW Group, Dr Ramsbrock has worked as a con-sultant for business development in the area of water technology and management as well as engineering. Dr. Ramsbrock holds a PhD from Napier University in Edinburgh, a MBA in Sus-tainability Management from Leuphana Univer-

sity Lueneburg (Germany) and a Diploma in Geo-physics from Munich University. Notable is his work

as a research associate for the Institute for Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics of the Univer-sity of Hohenheim as well as for the German Research Institute for Air and Space Travel, Stuttgart.

Jerzy Wójcik - deputy editor-in-chief of Gazeta Wybor-cza. He oversees the literary and features sections of the newspaper and its magazines like „Ale Historia” (What A History), „Duzy Format” (Large Format), „Ksiazki” (Bo-

oks) and „Wysokie Obcasy” (High Heels). In the past years he led numerous investigative series and

innovative campaigns like „Welcome to Poland”, „Station Europe”, „Comeback of the Father”, „Male Music”. He is an experienced media exe-cutive with an unique insight into modern me-dia management proven by many editorially and

commercially successful new product launches. In 80s he was active in the underground, anti-com-

munist book publishing movement and fought for the freedom of speech. After 1989 he started up his own pu-blishing house. He joined Agora, the publisher of „Gazeta Wyborcza” and „Metro”, in 1993.

Page 6: Mobilne idee - Mobilność przyszłości - program

Projekt OperaLab jest realizowany we współpracy

Patroni medialni:Partner spotkania:

dr MICHAŁ BEIM

prof. MIROSŁAW DUCHOWSKI

ALEKSANDRA KLICH

WOJCIECH PONIKOWSKI

prof. JERZY PORĘBSKI

dr JENS RAMSBROCK

dr ANDREAS SCHAAF

gość specjalny: TOMASZ STAŃKO

prowadząca: KRYSTYNA ŁUCZAK-SURÓWKA

Trzecie spotkanie z cyklu Mobilne idee w ramach think tanku OperaLab

operalab.plmobilneidee.tumblr.com

PANEL + WINO / ROZMOWA / MUZYKA

MOBILNOŚĆ PRZYSZŁO

ŚCI

MOBILIT

Y OF T

HE FUTURE

PANEL D

YSKUSYJN

Y

DISCUSSIO

N PANEL

28 lis

topad

a Nove

mber

2014

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i BMW

Prof. Jerzy Porębski – he graduated from the Depart-ment of Architecture of the Kraków University of Tech-nology and the Department of Design of the Academy of Fine Arts in Warsaw, where for over 20 years he has

been running his design class. In the years 2005–2012 he served as a dean. In 1991, he set up The Design

Society, which he runs together with Grzegorz Niwiński. He specialises in design, interior design, exhibitions, public spaces design, utility busi-ness graphics. The main projects of the Society include: the Municipal Information System in

Warsaw, interiors of AGORA S.A., SLIM furniture, urban furniture for Trakt Królewski, bus stop and ur-

ban furniture for Warsaw, including “Chopin’s Bench”, interiors of the National Music Forum in Wrocław, infor-mation and urban furniture for Bielsko-Biała, modernisa-tion of the Central Station in Warsaw. He is the artistic supervisor of the monthly “Architektura-murator”. Win-ner of numerous awards in Poland and abroad.

Dr Andreas Schaaf – joined DriveNow as one of two Man-aging Directors in December 2012, where he leads the marketing, PR, and finance departments. Schaaf joined

the BMW Group in 1996, starting out in Product Con-trol and Corporate Strategy. He then moved on to management positions in Marketing and Sales for Asia Pacific, Africa, and Eastern Europe. Schaaf became President of the BMW Group in India in 2010, where he was primarily responsible for

the expansion of the MINI brand into the Indian market. Before that, he was appointed Vice Presi-

dent of Sales and Marketing for BMW Group in South Korea.

Dr. Michał Beim - is an assistant professor at the Insti-tute of Land Improvement, Environmental Engineering

and Geodesy, Poznań University of Life Sciences. He is also a consultant with the Sobieski Institute in War-

saw. In 2009-11 he carried research at the Institute for Mobility and Transport, Technical University of Kaiserslautern thanks to a fellowship from the Alexander von Humboldt Foundation. His re-search focuses on the relationship between spa-

tial planning and the development of urban and regional transport. He authored and co-authored

four books, over 60 publications in scientific journals, and more than 20 articles included in post-conference materials. He also publishes opinion pieces in Polish daily newspapers: Dziennik – Gazeta Prawna, Gazeta Wyborc-za, and  Rzeczpospolita.

Prof. Mirosław Duchowski - an artist active both in art and design. Author of 60 solo exhibitions and nearly 100 architectural and artistic projects in widely understood public space. Professor at the Academy of Fine Arts in Warsaw and the Univer-sity of Social Sciences and Humanities. Director

of Public Space Research Institute (IBPP).

prof. dr hab. Jerzy Porębski – ukończył Wydział Archi-tektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydział Wzornic-twa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na której od ponad dwudziestu lat prowadzi pracownię projektową. W latach 2005-2012 pełnił funkcję dziekana tego wy-działu. W 1991 roku założył Towarzystwo Projekto-we, którym kieruje wraz z Grzegorzem Niwińskim. Zajmuje się wzornictwem, architekturą wnętrz, wystawiennictwem, projektowaniem przestrze-ni publicznych, grafiką użytkową. Ważniejsze re-alizacje Towarzystwa: Miejski System Informacji w Warszawie, wnętrza AGORY S.A., meble SLIM, meble miejskie dla Traktu Królewskiego, wiata przystankowa i meble miejskie dla Warszawy, w tym „Ławka Chopina”, projekt wnętrz Narodowego Forum Muzyki we Wrocła-wiu, informacja i meble miejskie dla Bielska-Białej, mo-dernizacja Dworca Centralnego w Warszawie. Jest opie-kunem artystycznym miesięcznika „Architektura-mura-tor”. Laureat wielu nagród w Polsce i za granicą.

dr Andreas Schaaf - w grudniu 2012 roku dołączył do zespołu DriveNow jako jeden z dwóch dyrektorów za-rzadzających. Do jego obowiązków należy nadzór nad działami marketingu, PR-u i finansów. Schaaf jest związany z grupą BMW od 1996 roku, kiedy roz-począł pracę w dziale kontroli produktów i stra-tegii korporacyjnej. Następnie pełnił funkcje kierownicze w pionie marketingu i sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku, Afryki i Europy Wschodniej. W 2010 roku Schaaf objął stanowisko prezesa grupy BMW w Indiach. Głównym zadaniem, które otrzymał, była ekspansja marki MINI na rynek indyjski. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu grupy BMW w Korei Południowej.

dr Michał Beim – adiunkt w Instytucie Melioracji, Inżynie-rii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert Instytutu Sobieskiego w War-szawie. W latach 2009-2011 stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta w Instytucie Mo-bilności i Transportu na Technische Universität w Kaiserslautern. Specjalizuje się w badaniach nad związkami między planowaniem przestrzen-nym a rozwojem transportu miejskiego i regional-nego. Autor lub współautor czterech książek, ponad sześćdziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i ponad dwudziestu artykułów w publikacjach pokonfe-rencyjnych. Jako ekspert wypowiada się na łamach prasy codziennej, m.in. „Dziennika-Gazety Prawnej”, „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”.

prof. dr hab. Mirosław Duchowski – artysta funk-cjonujący na równi w sztuce i projektowaniu. Autor sześćdziesięciu wystaw indywidualnych i blisko stu projektów architektonicznych i ar-tystycznych w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Szkoły Wyższej Psycho-logii Społecznej. Dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej.

mobilneidee.tumblr.com

mobilneidee.tumblr.com

Projekt OperaLab jest realizowany we współpracy

Patroni medialni:Partner spotkania:

dr MICHAŁ BEIM

prof. MIROSŁAW DUCHOWSKI

ALEKSANDRA KLICH

WOJCIECH PONIKOWSKI

prof. JERZY PORĘBSKI

dr JENS RAMSBROCK

dr ANDREAS SCHAAF

gość specjalny: TOMASZ STAŃKO

prowadząca: KRYSTYNA ŁUCZAK-SURÓWKA

Trzecie spotkanie z cyklu Mobilne idee w ramach think tanku OperaLab

operalab.plmobilneidee.tumblr.com

PANEL + WINO / ROZMOWA / MUZYKA

MOBILNOŚĆ PRZYSZŁO

ŚCI

MOBILIT

Y OF T

HE FUTURE

PANEL D

YSKUSYJN

Y

DISCUSSIO

N PANEL

28 lis

topad

a Nove

mber

2014

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i BMW

Tomasz Stańko – trębacz, kompozytor. Występował w kwintecie Krzysztofa Komedy, z którym nagrał album Astigmatic. Na początku lat 70. na czele własnego zespo-łu Tomasz Stanko Quintet wszedł do światowej czołówki free jazzu, co potwierdziły kolejne projekty oraz kontrakt z wytwórnią ECM. W latach 90. założony przez Stańkę kwartet okrzyknięto najlepszą jazzową grupą dekady. Al-bum Litania stał się pierwszym światowym bestsellerem tego artysty. Stańko przebił się na rynek amerykań-ski, gdzie od tamtej pory regularnie koncertuje. W 2002 został pierwszym laureatem European Jazz Prize, dwa lata później został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 ukazała się w Polsce autobiogra-fia artysty pt. Desperado. Stańko jest m.in. laure-atem Paszportu „Polityki”, tytułu Europejskiego Mu-zyka Roku 2013 oraz honorowej nagrody niezależnego stowarzyszenia dziennikarzy muzycznych Niemiec, Au-strii i Szwajcarii. Od lat regularnie pojawia się w pierwszej dziesiątce trębaczy dorocznej ankiety amerykańskiego magazynu „Down Beat”. Wydał ponad czterdzieści albu-mów, jest również autorem muzyki do filmów i spektakli teatralnych. Od 2008 roku dzieli życie między Warszawę i Nowy Jork.

Wojciech Ponikowski – twórca i dyrektor kreatywny Gru-py Futu, nowoczesnej organizacji mediowo-projek-towej działającej na styku designu i technologii. Specjalista w budowaniu komunikacji opartej na miksie mediów, produktu i wartości marki. Do-radca, autor wielu koncepcji marketingowych i wydawniczych, m.in. dla Solar Company, Finlan-dia Vodka, Medicine czy „Brief”. Jego najświeższy projekt własny to platforma mediowa Fathers skiero-wana do współczesnych ojców.

dr Jens Ramsbrock – od 2003 roku menadżer projektu w departamencie ds. bezpieczeństwa biernego w BMW. Od października 2014 jest rzecznikiem ds. zrównoważone-go rozwoju i menadżerem projektu w BMW i. Wcześniej kierował procesem wprowadzenia na rynek międzynaro-dowy BMW ActiveE. Przed rozpoczęciem pracy w BMW, dr Ramsbrock pracował jako konsultant ds. rozwoju biznesu w dziedzinie technologii wody, w tym zarządzania i inżynierii. Uzyskał dokto-rat na Napier University w Edynburgu. Posiada także dyplom MBA w dziedzinie zrównoważonego zarządzania uzyskany na Uniwersytecie Leuphana w Lueneburgu (Niemcy) oraz dyplom z geofizyki Uniwer-sytetu w Monachium. Istotne znaczenie ma jego praca naukowa w Instytucie Inżynierii Rolniczej w Strefie Tropi-kalnej i Subtropikalnej na Uniwersytecie Hohenheim oraz Niemieckim Instytucie Badawczym ds. Transportu Lotni-czego i Lotów Kosmicznych w Stuttgarcie.

Jerzy Wójcik - zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. W ostatnich latach był autorem i odpowiadał za wiele innowacyjnych akcji czytelniczych oraz dodat-ków  „Gazety  Wyborczej”.  Stworzył dodatki, „Ale Histo-ria”,  „Pieniądze Extra”,  „Tylko Zdrowie”, kierował relaunchem „Dużego Formatu”, a w tym roku „Magazynu Świątecznego”. Ważniejsze akcje redakcyjne w ostatnich latach: „Witamy w Pol-sce”, „Przystanek Europa”, „Powrót Ojca”, „Mę-ska Muzyka”. Ma doświadczenie w pracy przy wy-jątkowych, nowoczesnych projektach redakcyjnych, które odniosły sukces komercyjny. W latach osiemdzie-siątych działał w antykomunistycznej opozycji demokra-tycznej, będąc zaangażowany w niezależne wydawnic-twa walczące o wolność słowa. Po 1989 stworzył własne wydawnictwo książkowe. W Agorze, wydawcy  „Gazety Wyborczej” i „Metra” pracuje od 1993 r.

PRELEGENCI SPEAKERSTomasz Stańko - is a trumpeter and composer. He was a member of Krzysztof Komeda’s quintet and recorded the album Astigmatic with the band. In early 1970s he led the Tomasz Stanko Quintet to become one of the world’s top free jazz ensembles, as proved by subsequent projects and a contract with ECM. In 1990s Stańko’s quartet was named the best jazz band of the decade. The Litania (Litany) album became the artist’s first global bestseller.

In 2002 he became the first winner of the European Jazz Prize. Two years later he received the Com-

mander’s Cross of the Order of Polonia Restituta In 2010 his biography Desperado was released in Poland Stańko received the Paszport Polit-yki award from the Polish Polityka magazine, was named the European Musician of 2013, and

received the honorary prize from the German Record Critics’ Award Association (PdSK) in 2014.

For years now, he has been a permanent fixture on the list of top ten trumpeters of the US magazine Down Beat. He has released over fourteen albums as well as compos-ing music for films and theatre productions. Since 2008 he has been dividing his life between Warsaw and New York.

Wojciech Ponikowski - founder and creative director of Grupa Futu, a modern media and design organisation

operating in design and technology. He special-ises in creating communication based on a mix of media, product and brand value. He works as a consultant. He has devised a range of market-ing and publishing concepts, e.g. for the Solar Company, Finlandia Vodka, Medicine, or Brief. His

latest project is Fathers, a media platform for con-temporary fathers.

Dr. Jens Ramsbrock - joined the BMW Group as a project manager in the department for Passive Safety in 2003. Since October 2014 Dr Ramsbrock has been the Spokes-person for Sustainability and a Project Manager at BMW i. Previously he was responsible for leading the roll-out

of BMW ActiveE internationally. Prior to joining the BMW Group, Dr Ramsbrock has worked as a con-sultant for business development in the area of water technology and management as well as engineering. Dr. Ramsbrock holds a PhD from Napier University in Edinburgh, a MBA in Sus-tainability Management from Leuphana Univer-

sity Lueneburg (Germany) and a Diploma in Geo-physics from Munich University. Notable is his work

as a research associate for the Institute for Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics of the Univer-sity of Hohenheim as well as for the German Research Institute for Air and Space Travel, Stuttgart.

Jerzy Wójcik - deputy editor-in-chief of Gazeta Wybor-cza. He oversees the literary and features sections of the newspaper and its magazines like „Ale Historia” (What A History), „Duzy Format” (Large Format), „Ksiazki” (Bo-

oks) and „Wysokie Obcasy” (High Heels). In the past years he led numerous investigative series and

innovative campaigns like „Welcome to Poland”, „Station Europe”, „Comeback of the Father”, „Male Music”. He is an experienced media exe-cutive with an unique insight into modern me-dia management proven by many editorially and

commercially successful new product launches. In 80s he was active in the underground, anti-com-

munist book publishing movement and fought for the freedom of speech. After 1989 he started up his own pu-blishing house. He joined Agora, the publisher of „Gazeta Wyborcza” and „Metro”, in 1993.

Page 7: Mobilne idee - Mobilność przyszłości - program

Projekt OperaLab jest realizowany we współpracy

Patroni medialni:Partner spotkania:

dr MICHAŁ BEIM

prof. MIROSŁAW DUCHOWSKI

ALEKSANDRA KLICH

WOJCIECH PONIKOWSKI

prof. JERZY PORĘBSKI

dr JENS RAMSBROCK

dr ANDREAS SCHAAF

gość specjalny: TOMASZ STAŃKO

prowadząca: KRYSTYNA ŁUCZAK-SURÓWKA

Trzecie spotkanie z cyklu Mobilne idee w ramach think tanku OperaLab

operalab.plmobilneidee.tumblr.com

PANEL + WINO / ROZMOWA / MUZYKA

MOBILNOŚĆ PRZYSZŁO

ŚCI

MOBILIT

Y OF T

HE FUTURE

PANEL D

YSKUSYJN

Y

DISCUSSIO

N PANEL

28 lis

topad

a Nove

mber

2014

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i BMW

Prof. Jerzy Porębski – he graduated from the Depart-ment of Architecture of the Kraków University of Tech-nology and the Department of Design of the Academy of Fine Arts in Warsaw, where for over 20 years he has

been running his design class. In the years 2005–2012 he served as a dean. In 1991, he set up The Design

Society, which he runs together with Grzegorz Niwiński. He specialises in design, interior design, exhibitions, public spaces design, utility busi-ness graphics. The main projects of the Society include: the Municipal Information System in

Warsaw, interiors of AGORA S.A., SLIM furniture, urban furniture for Trakt Królewski, bus stop and ur-

ban furniture for Warsaw, including “Chopin’s Bench”, interiors of the National Music Forum in Wrocław, infor-mation and urban furniture for Bielsko-Biała, modernisa-tion of the Central Station in Warsaw. He is the artistic supervisor of the monthly “Architektura-murator”. Win-ner of numerous awards in Poland and abroad.

Dr Andreas Schaaf – joined DriveNow as one of two Man-aging Directors in December 2012, where he leads the marketing, PR, and finance departments. Schaaf joined

the BMW Group in 1996, starting out in Product Con-trol and Corporate Strategy. He then moved on to management positions in Marketing and Sales for Asia Pacific, Africa, and Eastern Europe. Schaaf became President of the BMW Group in India in 2010, where he was primarily responsible for

the expansion of the MINI brand into the Indian market. Before that, he was appointed Vice Presi-

dent of Sales and Marketing for BMW Group in South Korea.

Dr. Michał Beim - is an assistant professor at the Insti-tute of Land Improvement, Environmental Engineering

and Geodesy, Poznań University of Life Sciences. He is also a consultant with the Sobieski Institute in War-

saw. In 2009-11 he carried research at the Institute for Mobility and Transport, Technical University of Kaiserslautern thanks to a fellowship from the Alexander von Humboldt Foundation. His re-search focuses on the relationship between spa-

tial planning and the development of urban and regional transport. He authored and co-authored

four books, over 60 publications in scientific journals, and more than 20 articles included in post-conference materials. He also publishes opinion pieces in Polish daily newspapers: Dziennik – Gazeta Prawna, Gazeta Wyborc-za, and  Rzeczpospolita.

Prof. Mirosław Duchowski - an artist active both in art and design. Author of 60 solo exhibitions and nearly 100 architectural and artistic projects in widely understood public space. Professor at the Academy of Fine Arts in Warsaw and the Univer-sity of Social Sciences and Humanities. Director

of Public Space Research Institute (IBPP).

prof. dr hab. Jerzy Porębski – ukończył Wydział Archi-tektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydział Wzornic-twa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na której od ponad dwudziestu lat prowadzi pracownię projektową. W latach 2005-2012 pełnił funkcję dziekana tego wy-działu. W 1991 roku założył Towarzystwo Projekto-we, którym kieruje wraz z Grzegorzem Niwińskim. Zajmuje się wzornictwem, architekturą wnętrz, wystawiennictwem, projektowaniem przestrze-ni publicznych, grafiką użytkową. Ważniejsze re-alizacje Towarzystwa: Miejski System Informacji w Warszawie, wnętrza AGORY S.A., meble SLIM, meble miejskie dla Traktu Królewskiego, wiata przystankowa i meble miejskie dla Warszawy, w tym „Ławka Chopina”, projekt wnętrz Narodowego Forum Muzyki we Wrocła-wiu, informacja i meble miejskie dla Bielska-Białej, mo-dernizacja Dworca Centralnego w Warszawie. Jest opie-kunem artystycznym miesięcznika „Architektura-mura-tor”. Laureat wielu nagród w Polsce i za granicą.

dr Andreas Schaaf - w grudniu 2012 roku dołączył do zespołu DriveNow jako jeden z dwóch dyrektorów za-rzadzających. Do jego obowiązków należy nadzór nad działami marketingu, PR-u i finansów. Schaaf jest związany z grupą BMW od 1996 roku, kiedy roz-począł pracę w dziale kontroli produktów i stra-tegii korporacyjnej. Następnie pełnił funkcje kierownicze w pionie marketingu i sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku, Afryki i Europy Wschodniej. W 2010 roku Schaaf objął stanowisko prezesa grupy BMW w Indiach. Głównym zadaniem, które otrzymał, była ekspansja marki MINI na rynek indyjski. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu grupy BMW w Korei Południowej.

dr Michał Beim – adiunkt w Instytucie Melioracji, Inżynie-rii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert Instytutu Sobieskiego w War-szawie. W latach 2009-2011 stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta w Instytucie Mo-bilności i Transportu na Technische Universität w Kaiserslautern. Specjalizuje się w badaniach nad związkami między planowaniem przestrzen-nym a rozwojem transportu miejskiego i regional-nego. Autor lub współautor czterech książek, ponad sześćdziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i ponad dwudziestu artykułów w publikacjach pokonfe-rencyjnych. Jako ekspert wypowiada się na łamach prasy codziennej, m.in. „Dziennika-Gazety Prawnej”, „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”.

prof. dr hab. Mirosław Duchowski – artysta funk-cjonujący na równi w sztuce i projektowaniu. Autor sześćdziesięciu wystaw indywidualnych i blisko stu projektów architektonicznych i ar-tystycznych w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Szkoły Wyższej Psycho-logii Społecznej. Dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej.

mobilneidee.tumblr.com

mobilneidee.tumblr.com

Projekt OperaLab jest realizowany we współpracy

Patroni medialni:Partner spotkania:

dr MICHAŁ BEIM

prof. MIROSŁAW DUCHOWSKI

ALEKSANDRA KLICH

WOJCIECH PONIKOWSKI

prof. JERZY PORĘBSKI

dr JENS RAMSBROCK

dr ANDREAS SCHAAF

gość specjalny: TOMASZ STAŃKO

prowadząca: KRYSTYNA ŁUCZAK-SURÓWKA

Trzecie spotkanie z cyklu Mobilne idee w ramach think tanku OperaLab

operalab.plmobilneidee.tumblr.com

PANEL + WINO / ROZMOWA / MUZYKA

MOBILNOŚĆ PRZYSZŁO

ŚCI

MOBILIT

Y OF T

HE FUTURE

PANEL D

YSKUSYJN

Y

DISCUSSIO

N PANEL

28 lis

topad

a Nove

mber

2014

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i BMW

Tomasz Stańko – trębacz, kompozytor. Występował w kwintecie Krzysztofa Komedy, z którym nagrał album Astigmatic. Na początku lat 70. na czele własnego zespo-łu Tomasz Stanko Quintet wszedł do światowej czołówki free jazzu, co potwierdziły kolejne projekty oraz kontrakt z wytwórnią ECM. W latach 90. założony przez Stańkę kwartet okrzyknięto najlepszą jazzową grupą dekady. Al-bum Litania stał się pierwszym światowym bestsellerem tego artysty. Stańko przebił się na rynek amerykań-ski, gdzie od tamtej pory regularnie koncertuje. W 2002 został pierwszym laureatem European Jazz Prize, dwa lata później został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 ukazała się w Polsce autobiogra-fia artysty pt. Desperado. Stańko jest m.in. laure-atem Paszportu „Polityki”, tytułu Europejskiego Mu-zyka Roku 2013 oraz honorowej nagrody niezależnego stowarzyszenia dziennikarzy muzycznych Niemiec, Au-strii i Szwajcarii. Od lat regularnie pojawia się w pierwszej dziesiątce trębaczy dorocznej ankiety amerykańskiego magazynu „Down Beat”. Wydał ponad czterdzieści albu-mów, jest również autorem muzyki do filmów i spektakli teatralnych. Od 2008 roku dzieli życie między Warszawę i Nowy Jork.

Wojciech Ponikowski – twórca i dyrektor kreatywny Gru-py Futu, nowoczesnej organizacji mediowo-projek-towej działającej na styku designu i technologii. Specjalista w budowaniu komunikacji opartej na miksie mediów, produktu i wartości marki. Do-radca, autor wielu koncepcji marketingowych i wydawniczych, m.in. dla Solar Company, Finlan-dia Vodka, Medicine czy „Brief”. Jego najświeższy projekt własny to platforma mediowa Fathers skiero-wana do współczesnych ojców.

dr Jens Ramsbrock – od 2003 roku menadżer projektu w departamencie ds. bezpieczeństwa biernego w BMW. Od października 2014 jest rzecznikiem ds. zrównoważone-go rozwoju i menadżerem projektu w BMW i. Wcześniej kierował procesem wprowadzenia na rynek międzynaro-dowy BMW ActiveE. Przed rozpoczęciem pracy w BMW, dr Ramsbrock pracował jako konsultant ds. rozwoju biznesu w dziedzinie technologii wody, w tym zarządzania i inżynierii. Uzyskał dokto-rat na Napier University w Edynburgu. Posiada także dyplom MBA w dziedzinie zrównoważonego zarządzania uzyskany na Uniwersytecie Leuphana w Lueneburgu (Niemcy) oraz dyplom z geofizyki Uniwer-sytetu w Monachium. Istotne znaczenie ma jego praca naukowa w Instytucie Inżynierii Rolniczej w Strefie Tropi-kalnej i Subtropikalnej na Uniwersytecie Hohenheim oraz Niemieckim Instytucie Badawczym ds. Transportu Lotni-czego i Lotów Kosmicznych w Stuttgarcie.

Jerzy Wójcik - zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. W ostatnich latach był autorem i odpowiadał za wiele innowacyjnych akcji czytelniczych oraz dodat-ków  „Gazety  Wyborczej”.  Stworzył dodatki, „Ale Histo-ria”,  „Pieniądze Extra”,  „Tylko Zdrowie”, kierował relaunchem „Dużego Formatu”, a w tym roku „Magazynu Świątecznego”. Ważniejsze akcje redakcyjne w ostatnich latach: „Witamy w Pol-sce”, „Przystanek Europa”, „Powrót Ojca”, „Mę-ska Muzyka”. Ma doświadczenie w pracy przy wy-jątkowych, nowoczesnych projektach redakcyjnych, które odniosły sukces komercyjny. W latach osiemdzie-siątych działał w antykomunistycznej opozycji demokra-tycznej, będąc zaangażowany w niezależne wydawnic-twa walczące o wolność słowa. Po 1989 stworzył własne wydawnictwo książkowe. W Agorze, wydawcy  „Gazety Wyborczej” i „Metra” pracuje od 1993 r.

PRELEGENCI SPEAKERSTomasz Stańko - is a trumpeter and composer. He was a member of Krzysztof Komeda’s quintet and recorded the album Astigmatic with the band. In early 1970s he led the Tomasz Stanko Quintet to become one of the world’s top free jazz ensembles, as proved by subsequent projects and a contract with ECM. In 1990s Stańko’s quartet was named the best jazz band of the decade. The Litania (Litany) album became the artist’s first global bestseller.

In 2002 he became the first winner of the European Jazz Prize. Two years later he received the Com-

mander’s Cross of the Order of Polonia Restituta In 2010 his biography Desperado was released in Poland Stańko received the Paszport Polit-yki award from the Polish Polityka magazine, was named the European Musician of 2013, and

received the honorary prize from the German Record Critics’ Award Association (PdSK) in 2014.

For years now, he has been a permanent fixture on the list of top ten trumpeters of the US magazine Down Beat. He has released over fourteen albums as well as compos-ing music for films and theatre productions. Since 2008 he has been dividing his life between Warsaw and New York.

Wojciech Ponikowski - founder and creative director of Grupa Futu, a modern media and design organisation

operating in design and technology. He special-ises in creating communication based on a mix of media, product and brand value. He works as a consultant. He has devised a range of market-ing and publishing concepts, e.g. for the Solar Company, Finlandia Vodka, Medicine, or Brief. His

latest project is Fathers, a media platform for con-temporary fathers.

Dr. Jens Ramsbrock - joined the BMW Group as a project manager in the department for Passive Safety in 2003. Since October 2014 Dr Ramsbrock has been the Spokes-person for Sustainability and a Project Manager at BMW i. Previously he was responsible for leading the roll-out

of BMW ActiveE internationally. Prior to joining the BMW Group, Dr Ramsbrock has worked as a con-sultant for business development in the area of water technology and management as well as engineering. Dr. Ramsbrock holds a PhD from Napier University in Edinburgh, a MBA in Sus-tainability Management from Leuphana Univer-

sity Lueneburg (Germany) and a Diploma in Geo-physics from Munich University. Notable is his work

as a research associate for the Institute for Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics of the Univer-sity of Hohenheim as well as for the German Research Institute for Air and Space Travel, Stuttgart.

Jerzy Wójcik - deputy editor-in-chief of Gazeta Wybor-cza. He oversees the literary and features sections of the newspaper and its magazines like „Ale Historia” (What A History), „Duzy Format” (Large Format), „Ksiazki” (Bo-

oks) and „Wysokie Obcasy” (High Heels). In the past years he led numerous investigative series and

innovative campaigns like „Welcome to Poland”, „Station Europe”, „Comeback of the Father”, „Male Music”. He is an experienced media exe-cutive with an unique insight into modern me-dia management proven by many editorially and

commercially successful new product launches. In 80s he was active in the underground, anti-com-

munist book publishing movement and fought for the freedom of speech. After 1989 he started up his own pu-blishing house. He joined Agora, the publisher of „Gazeta Wyborcza” and „Metro”, in 1993.

Page 8: Mobilne idee - Mobilność przyszłości - program

W świecie ponowoczesnym doświadczamy kurczenia się czasu i przestrzeni. Mamy do czy-nienia ze współczesnym nomadyzmem, zjawi-skiem, które wymaga analizy wpływu mobilno-ści na rzeczywistość i przenikanie się kultur, na sposób korzystania z nowych technologii, na styl i sposób życia oraz architekturę i sztukę.

Mobilność wobec miast przyszłości i przyszło-ści miastWspółczesne miasta – jako struktury przeobra-żające się dynamicznie pod względem urbani-stycznym, społecznym i komunikacyjnym – mu-szą dostosowywać się do zwiększającej się mobil-ności. Dotyczy to w rów- nym stopniu terminali lotniczych, węzłów ko-munikacyjnych, dróg, jak i instytucji kultury. Przeja-wem współczesnej mobil- ności jest zarówno przy-jazny system miejskiego transportu publicznego, jak i jakość oferty kultu-ralnej miasta. Jak zmia-na natężenia komuni-kacji wpływa na kształt współczesnych miast? Na ile kultura kierunkuje rozwój mobilności?

Stała zmianaMobilność to także zmia-na paradygmatu trwało-ści na rzecz czasowych projektów tworzących miasto. Realizowane w ich ramach działania społeczne, architektonicz-ne czy kulturalne programowane są w krótkiej perspektywie eksploatacyjnej i stanowią rodzaj interwencji, nie skutkują trwałymi zmianami w strukturze. Współczesne miasta wyodrębnia-ją takie przestrzenie, pozwalając na tworzenie

What we experience in the post-modern world is the “shrinking” of time and space. We are dealing with modern nomadism, a phenome-non which requires us to analyse the impact of mobility on the reality and mutual penetration of cultures, on the manner of using new tech-nologies, on our lifestyle and habits as well as on art and architecture.

Mobility in Relation with the Cities of the Fu-ture and the Future of the Cities

As structures undergoing dynamic transformations in the fields of urban plan-ning, society and trans-port, modern cities have to adapt to increasing mobility. Airport termi-nals, transport junctions, roads and cultural institu-tions are concerned alike. A favourable municipal public transport system and the quality of a cul-tural offer of the city are both manifestations of modern mobility. How does the changing the in-tensity of communication concentration influence the shape of modern cit-ies? To what degree does culture directs mobility development?

Constant ChangeMobility also means that the paradigm of perma-nence must give way to temporary projects which contribute to the city,

where social, architectural and cultural activi-ties are programmed for a short lifecycle as interventions rather than as lasting changes to the existing fabric. Modern cities space out such areas allowing for creation of a laborato-ry. Activities based on a pop-up model, which

MOBILNOŚĆ PRZYSZŁOŚCI

Trzecie spotkanie z cyklu Mobilne idee w ramach think tanku OperaLab

The third meeting within the framework of cultural think-tank OperaLab

Jaką rolę pełni sztuka w dynamicznie zmie-niającej się przestrzeni miejskiej?What role does art play in a dynamically changing urban space?

W jaki sposób instytucje kultury reagują na wzrastającą mobilności mieszkańców?How do cultural institutions react to incre-ased mobility of city dwellers?

Czy sztuka może wpływać na postrzeganie tego zjawiska?Can art shape the perceptions of this phe-nomenon?

Co jest bardziej efektywne w transporcie idei – samolot czy opera?What is a more effective vehicle for ideas: a plane or opera?

Jaka jest przyszłość indywidualnej mobil-ność, jak trendy społeczne na nią wpływają?What is the future of personal mobility, how is it influenced by social develop-ments?

Czy mobilność jest drogą, procesem czy celem? Is mobility a way, a process, or an objecti-ve?

laboratorium. Działania oparte na modelu pop-up, w którym zawierają się zarówno instalacje artystyczne, jak i inicjatywy społeczne, czasami tylko zapowiadają zmianę, ale równie często ją utrwalają. Przybierając formę pawilonów, do-skonale odpowiadają na zwiększającą się mo-bilność ludzi. Tworząc przestrzeń do integracji, są zaproszeniem do partycypacji w przeobra-żaniu miejskiej tkanki. Dzieje się to jednak w re-lacji do istniejących w mieście punktów stałych, składających się na jego tożsamość, bowiem, jak ujął to John Urry, „warunkiem mobilności jest zakotwiczenie”. Czym więc staje się sztuka w przestrzeni publicznej?

Rola kultury w rozwoju mobilnościInicjowanie zmian, przekształcanie miasta, jego struktury bądź wizerunku często rozpoczyna się lub ogniskuje wokół instytucji kultury. Mo-bilność staje się wówczas doskonałym narzę-dziem zwiększającym efektywność działań i in-tegrującym różnorodne możliwości. To zmiana wymagająca nie tylko biegłości w interpretacji, ale także ciągłej aktualizacji informacji i ich re-definiowania. Czy instytucje kultury są elemen-tem wpływającym na obraz współczesnej mo-bilności?

Lokalne tendencjeW przygotowanym przez BMW Guggenhe-im Lab raporcie zatytułowanym 100 miejskich trendów (100 Urban Trends) zwrócono uwagę na kilka tendencji, których rozwój jest zarów-no odpowiedzią na zwiększającą się mobilność w skali lokalnej i globalnej, jak i ciekawym zja-wiskiem zapowiadającym dalsze zmiany. Szcze-gólnie interesujące i warte rozważenia są Urban Intervention, Urban Mobility, Urban Spontaneity, Urban Salon, Evolutionary Infrastructure, Micro Architecture, Design Barriers.Mobilne rozwiązania przyszłości wymagają wypracowania na nowo relacji pomiędzy wy-maganiami świata a potrzebami jednostki. W jaki sposób mobilność przyszłości może inte-grować kulturowe potrzeby z indywidualnym doświadczeniem, w tym praktyczną potrzebę przemieszczania się? Czy mobilność jest drogą, procesem, czy celem samym w sobie? Jak bu-dować strategie rozwoju miast? Jak uwzględ-niać potrzebę zmian? Co przyniesie wkom-ponowanie elementów czasowych w stałą strukturę tkanki miejskiej? Mobilność rozumia-na nie jako czasowa tendencja i modne zagad-nienie, ale jako realna zmiana funkcjonowania społeczeństw to temat naszego najbliższego spotkania.

includes artistic installations as well as so-cial initiatives sometimes only announce the change, but often they also consolidate it.. By assuming the form of pavilions, the pop-up activities perfectly respond to increasing mobility of the people, while creating integra-tion space for them. They are an invitation to participate in transforming the urban tissue. However, this happens in relation to the fixed spots existing in the city and being its identi-ty because “condition for mobility is anchor-ing”, as John Urry well expressed it. So what does art become in a public space?

The Role of Culture in Development of Mo-bilityInitiating changes, transforming a city, its structure or image often begins with or fo-cuses around cultural institutions. Mobility then becomes a perfect tool increasing effec-tiveness of activities and integrating various possibilities. It is a process of change that re-quires not only interpretation, but also con-stant update and redefinition of information. Are cultural institutions an element influenc-ing the picture of modern mobility? Are they to become its goal or perhaps a tool in shap-ing its nature?

Local TrendsA report prepared by BMW Guggenheim Lab, entitled 100 Urban Trends, points out several tendencies whose development serves both as an answer to increasing mobility in the local and global scale and as an interesting phenomenon announcing further changes. Particularly interesting and worth consider-ing are the sections: Urban Intervention, Ur-ban Mobility, Urban Spontaneity, Urban Salon, Evolutionary Infrastructure, Micro Architec-ture, Design Barriers.Mobile solutions of the future require devel-oping new relations between requirements of the world and the needs of an individual. In what way can mobility of the future integrate cultural needs with individual experience, in-cluding the practical need to move? Is mo-bility a journey, a process or a goal in itself? How to develop city growth strategies? How to take the need for changes into consid-eration? What will emerge from composing temporary elements into a fixed structure of an urban tissue? Mobility understood not as a  temporary trend and a fashionable issue but as a real change of functioning of the so-cieties is the subject of our next meeting.

NASTĘPNE MOBILNE IDEE / NEXT MOBILE IDEAS

Projekt OperaLab jest realizowany we współpracy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i BMWProject is being realised in cooperation with Teatr Wielki - The Polish National Opera and BMW operalab.pl

ARCHITEKTURA ZMYSŁÓW/ ARCHITECTURE OF SENSES

12 grudnia 2014 / December 12, 2014Sale Redutowe / Redutowe Rooms,

Teatr Wielki - Opera Narodowa/ Teatr Wielki - Polish National Opera

Czwarte spotkanie z cyklu Mobilne idee w ramach think tanku OperaLab

/ The forth meeting within the framework of cultural think-tank OperaLab

MOBILITY OF THE FUTURE

Mobilne idee to cykl spotkań rozwijający kon-cepcję think tanku dla kultury OperaLab, któ-ry przenosi projekt na płaszczyznę dyskusji i warsztatów. Podczas debat menedżero-wie kultury, socjologowie, artyści, projektanci i biznesmeni będą dzielić się swoim doświad-czeniem i dyskutować o przyszłości i kondycji współczesnej sztuki i miasta, w tym o moż-liwościach ich rozwoju poprzez innowacyjne programy artystyczne. Program Mobilnych idei realizuje badawcze założenia projektu Opera-Lab. Sprzyja integracji środowisk twórczych, naukowych i biznesu – w myśl koncepcji, iż siłą współczesnej kultury jest interdyscyplinarność i otwarcie na wzajemny dialog, a szerokie spoj-rzenie i postępowe myślenie przekładają się na efektywne działania. Inicjatywa, pomyślana jako intelektualna przestrzeń dla kultury, jest pierw-szą tego typu w Polsce.

OperaLab to think tank dla kultury, którego działalność została zainaugurowana w paź-dzierniku 2012 roku z inicjatywy Teatru Wiel-kiego – Opery Narodowej, w ścisłej współpracy z BMW. Projekt jest długofalowym przedsię-wzięciem, którego szereg aktywności będzie rozwijanych w perspektywie najbliższych lat. Do działań bieżących należy m.in. organizacja wystaw i paneli dyskusyjnych, budowa mobil-nego pawilonu oraz prowadzenie platformy informacyjnej „Mobilne idee. Dla kultury”. Mo-bilneidee.tumblr.com zbiera treści na temat in-nowacji wprowadzanych w instytucjach kultury na świecie w obszarze komunikacji, brandingu czy strategii. Została stworzona jako narzędzie wspierające identyfikację nowoczesnych metod zarządzania instytucjami kultury.Koncepcja projektu OperaLab jest silnie zwią-zana z tożsamością Teatru, jego bogatą i wielo-wątkową historią. Dynamiczną formę OperaLab określają zmiany zachodzące we współczesnej kulturze. Trudno dziś analizować istotne zjawiska artystyczne poprzez wąski pryzmat konkret-nych zdarzeń czy autonomicznych dyscyplin, szersza perspektywa ujmująca skomplikowaną sieć połączeń i wzajemnych inspiracji lepiej po-kazuje złożony charakter współczesnej sztuki.OperaLab jest platformą tworzoną z myślą o łą-czeniu eksperymentów artystycznych z formą i ideą, gdzie sztuka spotyka się z technologią. Umożliwia dialog pomiędzy różnymi wizjami współczesnego miasta budowanego poprzez sztukę oraz dyskusje o współczesnym projekto-waniu jako efektywnym instrumencie transpor-tującym idee. Ten rodzaj intelektualnej cyrkula-cji wychodzina przeciw najnowszym artystycz-nym zjawiskom.

Mobile Ideas is a series of meetings aimed at taking the idea of OperaLab, a think tank for culture, further. In the course of discussion panels and workshops, culture managers, sociologists, artists, designers, and business representatives will share their experiences and debate the present and the future of contemporary art and city, and the possibi-lities of their development through innovati-ve artistic programmes. The programme of Mobile Ideas reflects OperaLab’s research objectives. It brings together the artistic community, the academia, and business in the belief that the strength of contemporary culture lies in its interdisciplinary character and openness to dialogue, while adopting a wide perspective and progressive thinking translate into effective actions. This intellec-tual space for culture is the first initiative of this kind in Poland.

OperaLab is a think tank for culture launched in October 2012 by the Teatr Wielki – Po-lish National Opera in close association with BMW. It is a long-term programme integrating different actions set to unfold over the course of upcoming years. Among the currently im-plemented actions are exhibitions and discus-sion panels, construction of a mobile pavilion, and running the information platform ‘Mobile Ideas. For Culture’. Mobilneidee.tumblr.com documents innovations introduced in culture institutions around the world in the field of communication, branding, or strategy. It was set up as a tool of identifying modern me-thods of managing culture institutions. OperaLab’s idea is strongly linked with the Teatr Wielki’s identity, and its rich and com-plex history. The project’s dynamic formula is dictated by the changes that take place in today’s culture and arts. Nowadays, it is dif-ficult to look at significant artistic develop-ments from the limited perspective of indivi-dual events or autonomic disciplines. A wider perspective that embraces a complicated ne-twork of connections and mutual inspirations gives a better idea of the complexity of con-temporary art. OperaLab is a platform designed to bring together artistic experiments with form and concept, and to help art and technology meet. It facilitates a dialogue between diffe-rent visions of the contemporary city, which is built by art, and triggers debates about contemporary design as an effective tool of transporting ideas. This intellectual circu-lation corresponds with the latest develop-ments in the world of art.