MINERÁLNE VODY

  • View
    106

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MINERÁLNE VODY. Slovensko je krajina bohatá na minerálne pramene V súčasnosti poznáme vyše 1500 prameňov s rôznym chemickým zložením, výdatnosťou i teplotou Minerálne vody sú v podstate veľmi zriedkavé roztoky rozličných solí, stopových prvkov a plynov. Ako vzniká minerálny prameň?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of MINERÁLNE VODY

MINERLNE VODY

MINERLNE

VODY

Slovensko je krajina bohat na minerlne pramene V sasnosti poznme vye 1500 prameov s rznym chemickm zloenm, vdatnosou i teplotou Minerlne vody s v podstate vemi zriedkav roztoky rozlinch sol, stopovch prvkov a plynov

Aby mohol vzniknminerlny prame mus povrchov voda presakova do hlbch vrstiev zemskej kry, niekedy a do hbky 30 kilometrov Pretekanm hrubmi vrstvami zeme sa voda ist, filtruje a stva sa podzemnm prameomVoda podzemnho pramea sa v zemskch hlbinch stretva s oxidom uhliitm, ktorm sa nasycuje na slab kyselinu uhliitOxidom uhliitm nasten podzemn voda ete nie je minerlna voda

Ako vznik minerlny prame?

Slab kyselina uhliit naleptva okolit horniny, rozpa ich a nimi sa obohacujePramenit voda, ktor je obohaten o rzne plyny m meniu hustotu, a tak vystupuje na povrchKe sa prame vody stretne s horcimi plynmi, pod tlakom tchto plynov vyviera zo zeme ako horci pramePri niektorch prameoch vznikaj kpele, voda z inch sa pln do fliaLen na Slovensku je to rone niekoko desiatok milinov litrov

Slovensko je krajina, ktor sa rad mnostvom, vdatnosou a chemickm zloenm minerlnych vd medzi najvznamnejie tty sveta Ich rozloenie na zem republiky je nerovnomernPramene s termlnou vodou (nad 25 C) s na Slovensku ovea menej rozren ako studen Je ich zaregistrovanch 123Z nich najvyiu teplotu dosahuje voda v alove, okres Dunajsk Streda - 94,0 CMinerlne vody na SlovenskuNajrozrenejie s u ns minerlne vody studen, preplynenZ preplynench vd s zas najpoetnejie vody uhliit, nazvan aj kyselkyNie menej vznamn a vemi rozren s srne, zva srovodkov minerlne vody Najvy obsah titrovatenej sry m prame v kpeoch Smrdky - 680 mg/l Je to okrem vulkanickch oblast jedna z najbohatch koncentrci srovodka nielen v Eurpe, ale aj vo svete

Najznmejie vody u ns s eleznat Najvznamnejie eleznat vody s v kpeoch Korytnica, v Bardejovskch Kpeoch a v kpeoch SliaJdov vody s u ns vemi vzcne Nielene prameov tchto vd je mlo, ale aj vdatnos tchto zdrojov je vemi mal, zva okolo 0,20 l/s Preto sa v poslednch rokoch intenzvne hadaj nov zdroje najm slanch jdovch vd

Najrozrenejie s minerlne vody hydrouhliitanov, vpenato-horenatOkrem tchto vd s vemi rozren aj vody sranovo-hydrouhliitanov, vpenato-horenatZ rdzich typov s najrozrenejie minerlne vody hydrouhliitanov sodnZ uvedench typov s ako stolov vody s osvieujcimi inkami najvhodnejie minerlne vody hydrouhliitanov, vpenat alebo vpenato-horenat (zemit)

V sasnosti sa pouva nasledovn lenenie minerlnych vd:prrodn minerlne vody nachdzaj sa v prrodnch prameoch i v umelch zchytnch objektoch. V mieste vveru maj obsah rozpustench pevnch ltok viac ako 1000mg/l rozpustenho CO2.prrodn lieiv vody - vzhadom na svoje chemick zloenie a fyziklne vlastnosti maj vedecky dokzan blahodrne inky na udsk zdravie, take ich mono vyuva na lieebn ely.prrodn minerlne vody stolov - svojm chemickm zloenm, fyziklnymi a chuovmi vlastnosami s vhodn ako diabetick osvieujce npoje. Obsah rozpustenho kyslinka uhliitho je vy ako 1000mg/l a obsah rozpustench pevnch ltok ni ako 5000mg/l.Rozdelenie minerlnych a lieivch vdalej minerlne alieiv vody rozdeujeme a hodnotme poda:obsahu rozpustench plynov uhliit, srneobsahu rozpustench pevnch ltok (celkovej mineralizcie) - obyajn, slabo mineralizovan,stredne mineralizovan a silne mineralizovanhlavnch inovch zloiek - srne, jdov, brmov, eleznat aso zvenm obsahom prvkov: Li (Ltium), Sr (Stroncium), Ba (Brium), Mn (Mangn), F (Flur), H2SiO3 (kyselina kremiit), HBO2 (kyselina borit)biologicky a farmakologicky vznamnch zloiekaktulnej reakcie vemi kysl, vemi alkalickrdioaktivity radnov

Poda chemickho zloenia vo vine obsahuj katiny ltia, sodka, draslka, vpnika a z aninov najm flur, chlr, brm, jdPoda prevldajceho katinu ich delme na vody:Sodn,horenat,vpenat,s inm katinomPoda prevldajceho aninu ich delme na vody:Hydro-uhliitanov,uhliitanov,sranov,chloridovvody s inmi aninmi

Ak minerlna voda alebo stolov voda obsahuje v 1 litri aspo 1 gram rozpustenho kyslinka uhliitho, je to kyselka (medok), ak obsahuje v1 litri 1 miligram srovodka, je to srna vodaVek as naich prrodnch minerlnych prameov s kyselky s obsahom kyslinka uhliitho. Ten sa vak k minerlnej vode me prida aj umelo (karbonizovan voda)

Lieiv vody delme na:srne, jdov, eleznat, so zvenm obsahom arznu so zvenm obsahom jednotlivch inovPoda prirodzenej teploty pri prameni sa vody s teplotou vyou ako 25C oznauj ako termlne a poda osmotickho tlaku s hypotonick, izotonick a hypertonick

Pouvanie minerlnych vd zohrva vznamn lohu v doplnkovej liebe pacientov Pitn reimy, stanoven odbornmi lekrmi pomhaj regenerova vntorn prostredie lovekainok ich podvania sa prejavuje hlavne harmonizciou vntornho prostredia a psobenm pri civilizanch chorobch

Vyuitie minerlnych vd pre liebu15Lieiv vody psobia pri pit diureticky, preto s vhodn pri aktnych zpaloch dolnch moovch ciest, pri oblikovch kameoch.Jednoduch kyselky psobia na prekrvenie koe, sliznice aldka, zvyuj vyluovanie aldkovej kyseliny, urchuj prechod potravy aldkom a spsobuj znenie krvnho tlaku. Psobia aj diureticky a vyuvaj sa pri nechutenstve a moovch kameoch.

Zemit vody zniuj spazmus hladkho svalstva trviacich a moovch ciest, maj diuretick inok a zvyuj vyluovanie kyseliny moovej ( pri dne), vyuvaj sa pri zpalovch zmench moovch ciest, chronickch zpaloch oblikovej panviky, pri hypertrofii prostaty, aldonch a revnch ochoreniach, spojench so zvenm vyluovanm aldonej kyseliny.Alkalick (zsadit) vody (neutralizuj inok kyseliny sonej v aldku (pri jedle trv neutralizan inok dlhie), spsobuj pokles hladiny cukru v krvi a jeho vyluovanie moom, o preduruje ich pouitie pri cukrovke. Pomhaj lepie vyui cukor v peeni a etria inzuln. Vhodn s aj pri chorobch dchacch ciest s produkciou vazkho hlienu, zpaloch moovho mechra (cystitd), dny, lovch kameov, i chronickom zpale lovch ciest.

18Son vody (v 1 kg vody viac ako 1 g tuhch astc, najm Na+ a Cl-) zvyuj sekrciu aldonej avy, koncentrovan maj mierny prehac inok, preto s vhodn pri hypacitde (nedostatok kyseliny sonej v aldonej ave), chronickej zpche alebo nechutenstve. Brzdia vyluovanie vody z organizmu. Vody s prevahou vpnika naopak podporuj vyluovanie vody z organizmu a maj protizpalov a protialergick inky.Jdov vody (aspo 1 mg jdu v 1 kg vody) zvyuj hladinu vpnika v krvi a jeho ukladanie do kost - pouitie pri kostnej TBC, vyuvaj sa pri chorobch dchacch ciest spojench s produkciou vazkho hlienu - uahuj jeho vykaliavanie. Taktie psobia na innos ttnej azy.Sranov alebo sulftov vody (viac ako 1 g tuhch ast v 1 kg) podporuj innos lnka, vyvolvaj jeho zven vyprzdovanie, slizniciam odoberaj tekutinu a drdia ich k zvenej sekrcii, m zvyuj svoj objem a psobia na peristaltiku riev, vhodn s pri chorobch peene a pankreasu, pri zpche...

Blahodrne inky vody zVichy obsahuje cel kozmetika Vichy avetky jej produkty Tto kozmetika je neustle vyvjan v spoluprci smnohmi vedeckmi alekrskymi organizciami, aby bola vdy zarun najlepia kvalita kozmetickch prpravkovKozmetika Vichy je typick snahou ozblenie kozmetiky amedicny, apreto s vetky jej produkty citliv kudskej pokoke

Kozmetika Vichy

Kozmetika VICHY ponka prpravky starajce sa o ple, telo, vlasy a ochrann solrne prpravkyZkladnou aktvnou ltkou vo vetkch prpravkoch je termlna voda z Vichy Tto vysoko mineralizovan voda m upokojujce aj regeneran inky a zvyuje obranyschopnos koeJe odporan poprednmi dermatolgmi na starostlivos o citliv pokokuVetky prpravky s hypoalergnne, neparfumovan a dkladne testovan pod dermatologickou kontrolouakujem za pozornos