Spotřeba vody

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Spotřeba vody. význam a použití vody. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Spotřeba vody

 • Spoteba vody

 • Je zkladn podmnkou ivota. Ve vod vznikl ivot. Je to rozpoutdlo, ve kterm probhaj veker chemick dje v organismu. Lidsk tlo obsahuje 70% a rostliny a 90% vody. U ztrta 20% tlesn vody je smrteln. Na dehydrataci lovk umr asi bhem 7 dn. Je nejdleitj surovinou vech prmyslovch odvtv, pouv se ke chlazen, ohevu, oplachu, k vrob elektrick energie ve form pry a v potravinstv k vrob npoj atd. Je zkladn podmnkou rostlinn a ivoin vroby.Je zdrojem obivy v pmoskch sttech.Vodn toky (eky) a plochy (oceny, moe, jezera) hraj vznamnou roli v doprav.Ptomnost vodnch ploch m vliv na klima krajiny. Voda je vyuvna pi rekreaci a sportu. Minerln voda m liv inky.

 • Denn odbr tepl vody: 0,1mMsn odbr tepl vody: 4,08mDenn odbr studen vody: 0,29mMsn odbr studen vody: 8,7m

  (Pi dlouhm vachtn ve van a pipoutnm tepl vody je spoteba samozejm vy )(meno v tylenn rodin )

 • Pklady spoteby:Koupn a sprchovnPran prdlaMyt ndob, mykaVaenklidWC

 • Kolik vody spotebujeme na nae kadodenn innostisplchnut toalety 10 12koupel ve van 100 150Sprchovn 60 80myt ndob v myce 15 30pran v prace 40 80myt rukou 3myt automobilu 200pit kad den 1,5denn v kuchyni 5 7

  (daje v litrech)

 • Kolik vody je teba k vrob:1 litru piva 25l1 kg papru 300l1 kg vlny 150l

 • Jak byl vvoj spoteby vody v R:1760 = 201850 = 801945 = 1001965 = 3001989 = 1712000 = 1102001 = 1292003 = 1212005 = 116,32007 = 117,22009 = 114,3(v litrech vody na osobu a den)

 • Spoteba vody zvis na potu len v domcnosti, na typu spotebi (jestli jsou nov sporn ,,kov a nebo star tzn., e maj vt spotebu jak vody, tak energie)Spoteba vody kles, cena se zvyuje: Spoteba vody v esku loni opt klesla, avak platby za jej odbr se zvily. Zatmco objem fakturovan pitn vody se v roce 2009 snil meziron o 2,3 % na 504,6 milionu metr krychlovch, tak hodnota fakturovanho vodnho se kvli jeho rstu zvila o 5 % na 14,19 miliardy korun. Vyplv to z daj, kter zveejnil esk statistick ad. Dlouhodob pokles odbru pitn vody m negativn vliv na ekonomiku vodohospodskch spolenost, kter jsou pak nuceny jej zakalkulovat do ve vodnho.

 • Celosvtov spoteba vodyVodu pouvme ke zpracovn surovin, k vrob zbo i elektiny a k peprav lid i vc. Odsolujeme ji, abychom mohli stavt msta v pouti. Nen divu, e celosvtov spoteba vody za poslednch 100 let vzrostla dvakrt rychleji ne poet obyvatel.

  Pokad, kdy jsme ve styku s vodou, mnme jej smr, chemick sloen, uit nebo dostupnost. Sloitost cel problematiky zapiuje, e o vod pemlme nevhodnm zpsobem a patn s n hospodame. Podle dostupnch odhad napklad jen v zemdlstv vypltvme kadoron 60 % ze 2 500 bilion litr vody, co je celkov svtov spoteba vody v zemdlstv. Obce pichzej a o 50 % svch dodvek vody kvli nikm z vodovodnch ad. A jen ve Spojench sttech americkch existuje tm 53 000 rznch vodohospodskch subjekt, z nich kad spravuje krtk sek eky nebo nkolik vodnch ndr.

 • Fakta o vodlovk potebuje k peit denn 2 a 5 litr vody 2 miliardy lid nemaj k ist pitn vod pstup 5000 lid denn umr na nedostatek vody

  2030 je rokem, v nm bude podle odhad OSN tm polovina svtov populace t v oblastech s nedostatkem vody.

 • Vodn a stonVodn - je plata za vodu dodvanou z veejnho vodovodu, tj. za vrobu a distribuci pitn vody.

  Ston - je plata za vodu odvdnou veejnou kanalizac, tj. za odveden (odkanalizovn) odpadn vody a jej itn.

 • Jak vodou etitKoupn a sprchovn - pi koupn se spotebuje 100 litr vody, pi sprchovn 30 litr. Dal sporu pin instalace stop ventilu a sporn sprchov hlavice. spora vody tak me doshnout 30 - 40%. Pran prdla - vyuijte plnou kapacitu praky.Tzv. sporn program spotebuje pi polovin prdla tm stejn mnostv vody. Umyvadla - nenechvme kohoutek putn pi itn zub, holen apod. Za minutu odtee do odpadu 5 l vody, co jen pi itn zub tylenn rodiny me znamenat denn 80 litr ztracen vody a ron kolem 950 K za vodu vylitou do odpadu. Instalace modernch bateri - termostatick nebo pkov baterie umouj rychlej nastaven poadovan teploty vody m lze uetit a 30 % vody Tsnost vtokovch uzvr - kapajc kohoutek s frekvenc 1 kapky za sekundu znamen 1 m3 za msc. Pi cen 33 K/m by za roky proteklo do odpadu zhruba 400 K. Myt ndob - nemyjte ndob pod tekouc vodou. Pi myt ve dezu lze oproti myt pod tekouc vodou s prtokem 5 litr za minutu omezit spotebu a o 70 %. Vaen - nevate potraviny ve vtm mnostv, ne je nezbytn.

 • Pitn vodaPitn voda je zdravotn nezvadn voda, kter ani pi trvalm povn nevyvol onemocnn nebo poruchy zdrav ptomnost mikroorganism nebo ltek ovlivujcch akutnm, chronickm i pozdnm psobenm zdrav fyzickch osob a jejich potomstva, jej smyslov postiiteln vlastnosti a jakost nebrn jejmu povn a uvn pro hygienick poteby fyzickch osob. Zskvn pitn vody: Zskv se pravou surov vody. Surov voda se zskv z podzemnch nebo povrchovch zdroj. Z nkterch zdroj zejmna podpovrchovch je mon zskat pitnou vodu bez pravy. Nejdv se voda erpala vude mon, nejastji ze studn nebo se pouvala voda povrchov. Postupem doby se pelo k zskvn vody z ek a rybnk, kdy voda pechzela pes ppravnu, erpala se do ve a pot sama stkala do domcnost odbratel. V souasnosti se zskv pitn voda nejastji z povrchovch zdroj (pehrad a ek) nebo jako podzemn voda ze studn i pramen.

 • Zdroje:http://www.bvk.cz/odpovedi-faq/prumerna-spotreba-vody/http://www.ondeo.cz/spotreba-vodyhttp://www.vodarna.cz/vodne-a-stocne.htmlhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Voda#V.C3.BDznam_a_pou.C5.BEit.C3.ADhttp://www.ibm.com/ibm/ideasfromibm/cz/smartplanet/opinions/opinion_20090316.shtml?ca=content_body&met=cz_smarterplanethttp://www.techem.cz/cs/uspora/uspora_vody/index.phtmlhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda