Odpadní vody

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Monitorování výuky odborných předmětů Reg . č. CZ.1.07/1.1.08/03.0032. Odpadní vody. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Odpadní vody

Snmek 1

Odpadn vodyMonitorovn vuky odbornch pedmtReg. . CZ.1.07/1.1.08/03.00321Odpadn voda = voda, kter m po pouit zmnnou jakost ( a jin vody pokud mohou ohrozit jakost povrchovch nebo podzemnch vod).

- prmyslov odpadn voda voda po pouit vprmyslu - komunln odpadn voda voda ze sdli, splach zulic (obsahuje mo, organick zneitn, soli, fosfty, detergenty, psek, plasty)

Zneitn vody:Pirozen - zemina, odumel zbytky rostlin a ivoich, iv organismyUml (antropogenn) plasty, sklo, ropn ltky1) Mechanick (fyzikln ) - pedmty a ltky rozptlen ve vod (devo, plasty, psek, sklo)2) Chemick - ltky rozputn ve vod (mo, soli, dusinany, saponty,)3) Tepeln zmna tepoty vody, obvykle nadmrn tepl voda, kter zpsob hyn organism.4) Biologick iv organismy, odumel organismy a jejich sti5) Radioaktivn obvykle podzemn vody obsahujc radon. M mutagenn inky.Zdroje zneitn:Bodov tovrna, kter vypout do toku odpadyPlon - splachy ze zemdlsky obdlvan pdyDifuzn rozptlen drobn bodov zdroje

Metody itn vod1)Fyzikln

- esle - elezn drty rzn tlouky a vzdlenosti (nutno istit) pro zachytvn velkch mechanickch pedmt, textili a vlken. -sta - funkce stejn, zachycuj mechanick zneitn men velikosti.- filtry zachycen drobnch rozptlench stic (zemina, psek.)

- usazovn lapae psku - trk, psek, zemina - ndre, kde se zpomal proud a ltky s vy mrnou hmotnost ne voda se usazuj na dn. Velmi mal stice se usazuj pli pomalu, pouvaj se proto jin metody.- lapae tuk ltky s men hustotou ne voda se usazuj na hladin ndre, odkud se mechanicky sbraj.

- een - umouje usazovn jemnch koloidnch stic, kter by se usazovaly pli dlouho. Do vody se pims chemick ltky (chlorid elezit), kter mn jejich el.nboj, a tak zpsob jejich shlukovn a rychlej sedimentaci. Fze: - flokulace shlukovn a tvorba vloek - sedimentace - usazovn- flotace - umouje odstrann nejjemnjch stic navznm na bublinky vzduchu, kter prochzej ndr a poutaj na sebe koloidn stice a tuky. Vznik pinav pna, kter se mechanicky odstrauje.

122)Chemick metody:

-absorpce adsorpce - pohlcovn na povrchu - navzn zneiujcch .stic na aktivn uhl ve form zrn nebo filtr.- membrnov procesy - velmi jemn filtr (celofn, PVC, dut vlkno), kter je schopen zachytit i rozputn ltky (jedn se o ultrafiltraci).- neutralizace itn kyselch nebo zsaditch vod na vsledn pH 6 - 9 Pklad: NaOH + HCl NaCl + H2O (vznikl soli se mus odstranit) - neutralizan inidla: vpenec, NaOH, soda, kyseliny

oxidace a redukce - zmna oxidanho sla me zpsobit zmnu vlastnostPklad: CrVI-jedovat CrIII nejedovat CN-I- jedovat No2 nejedovat - oxidan inidla O2, O3, KMnO4 - redukn inidla SO2, H2sren - peveden rozputn ltky na sraeninu, kter se d snadno mechanicky odstranit (odstraovn tkch kov).destilace - oddlen ltek na zklad rozdlnho bodu varu (voda a formaldehyd).3) Biologick metody itn - procesy bn vprod pi rozkladu organickch ltek prostednictvm organism.a) Aerobn metody:- biologick kolony vlcov ndre o vce 4 m a prmru 8 m naplnn substrtem (hrub trk, plast), jejm stedem vychz rameno, kter se ot a skrp substrt zneitnou vodou. Substrt je osdlen mikroflrou (bakterie, prvoci, houby), kter se iv organickm zneitnm, kterho vodu takto zbavuje.

biofiltry oton vlce, kter jsou napl ponoeny do ndre se zneitnou vodou. Pi oten jsou stdav ponoeny a stdav na vzduchu. Na jejich povrchu se usdl mikroflra, kter spotebovv organick zneitn.biologicky aktivn ndre ndr, ve kter se namno aktivn kultura bakteri, kter pohlcuj organick zneitn. Kal, kter takto vznik, se usazuje.

b) Anaerobn metody:Jsou vyuvny pro rozklad sedimentovanch kal, kter obsahuj velk podl organickch ltek. - anaerobn digesce probh vndrch bez pstupu vzduchu, kter jsou zahvny. Uvnit dochz krozkladu organickch ltek pomoc anaerobnch bakteri a kvasinek. Polysacharidy, blkoviny a tuky jsou postupn rozkldny na jednoduch organick kyseliny, monosacharidy, alkoholy, nsledn a na plyny a pevn zbytek.Pevn zbytek = kaly zOV obsahuje mnoho minerlnch ltek, d se pout jako hnojivo, jeho pouit vak je omezen, protoe me obsahovat vysok podl tkch kov a ppadn patogeny.

Sms vzniklch plyn = bioplyn obsahuje: 50 75 % CH4 25 45 % CO 2 0 - 10 % vodn pry 1 3 % N 2 0 1 % NH3, H2 S, H2Bioplyn se vyuvn - jako palivo a knslednmu vyhvn fermentan ndre, vytpn budov apod. - kvrob elektrick energie vkogeneran jednotce.istrna odpadnch vod: = technologick zazen pro pravu vlastnost odpadn vody na takovou kvalitu, aby mohla bt vrcena do recipientu. Konkrtn zazen vyuv ve uveden metody, kter kombinuje podle poteby a podmnek. Kapacita mus odpovdat mnostv zneitn vody. Pepotv se na mrnou jednotku - ekvivalentn obyvatel = mnostv vody, kter odpovd prmrn spoteb 1 obyvatele /den = 400l vody. Rozdlen:Prmyslov istrny odpadnch vod speciln zazen, upravujc rzn zneitn prmyslov vodyKomunln istrny odpadnch vod konkrtn zazen pro itn komunln odpadn vody (obvykle mstsk, obecn)Individuln istrny odpadnch vod mal zazen pro istn odpadnch vod zrodinnho domku, penzionu,)

Rozdlen:Prmyslov istrny odpadnch vod speciln zazen, upravujc rzn zneitn prmyslov vodyKomunln istrny odpadnch vod konkrtn zazen pro itn komunln odpadn vody (obvykle mstsk, obecn)Individuln istrny odpadnch vod mal zazen pro istn odpadnch vod zrodinnho domku, penzionu,)