vzlinani vody

Embed Size (px)

DESCRIPTION

odstaneni vlhkost vzlinani vody ve zdi

Text of vzlinani vody

 • Pracovn postupClen oeten vzlnajc vlhkosti pomoc SikaMur-InjectoCream-100

  Nvod k aplikaci systmu SikaMur-InjectoCream-100

  Cons

  truc

  tion

 • Veker informace a pracovn postupy uvdn v tto broue vychzej z momentlnch znalost a zku-enost a jsou platn za pedpokladu, e jsou materily sprvn skladovny, zpracovvny a aplikovny za normlnch podmnek v souladu s doporuenmi firmy Sika. Informace se vztahuj na zde zmnn materily a aplikace. Ped pouitm vrobku Sika si u naeho technickho oddlen ovte, jestli nedolo ke zmn parametr jednotlivch aplikac (nap. zmna typu podkladu aj.) nebo aplikac samotnch. Dve ne pouijete vrobek Sika, vyzkouejte materil a pracovn postup pro danou aplikaci a jej podmnky. Vechny nmi pijat objednvky podlhaj naim aktulnm Veobecnm obchodnm a dodacm pod-mnkm. Ujistte se prosm vdy, e postupujete podle nejnovjho vydn technickho listu vrobku. Ten je spolu s dalmi informacemi k dispozici na naem technickm oddlen.

  Cons

  truc

  tion

 • Obsah:

  1. Pprava 4

  2. Vrtn otvor 4

  3. Typy zdiva 5

  4. Pprava balen pro aplikaci 7

  5. Injekt 8

  6. Vhodn oeten vyvrtanch otvor 8

  7. Rozlit 8

  8. itn pracovnch nstroj 8

  9. Poloha injekte 9

  10. Vertikln izolace 10

  11. Postup po oeten 12

  12. Nov omtka 14

  3

 • 1. PpravaV ppad poteby odstrate spodn sokl, nebo omtku a podhoz, aby bylo mon urit druh zdi a vrstvu malty, kterou budete oetovat. Tlouku oetovan zdi zmte pomoc kalibrovanho vrtku nebo midlem.

  Pokud byla omtka ve styku se solemi a nebo je poko-zena vzlnajc vlhkost, mus bt odstranna v celm rozsahu pokozen a do vky dva- a tikrt vt, ne je tlouka zdi. Detailn informace naleznete v aktulnm technickm a bezpenostnm listu.

  2. Vrtn otvorAby bylo oeten vlhkosti inn, mus bt Sika-Mur-InjectoCream-100 aplikovn ve sprvnm mnostv. Systm vyaduje vyvrtn otvor o prmru 12 mm, ve vodorovn linii, stedy otvor nesm bt vce jak 120 mm od sebe. Hloubka otvor se li v zvislos-ti na tlouce zdi, pklady jsou uvedeny v tabulce za tm-to textem. Pro ostatn tlouky zd plat, e vzdlenost dna otvoru od protilehl strany zdi nesm bt vt ne 40 mm.

  Ve vech ppadech vrtejte otvor vodorovn pmo do spry ve zdivu, nejlpe tsn pod spodnm okrajem cihel, jejich adu jste zvolili (viz. obrzky za tmto tex-tem).

  Kad otvor po skonen preparace dkladn vyistte proudem stlaenho vzduchu.

  Cons

  truc

  tion

  4

 • Hloubka otvor prmru 12 mm pro aplikaci SikaMur-InjectoCream-100 ve zdech o rznch tloukch:

  tlouka zdi 110 mm 220 mm 330 mm 440 mm

  poadovan hloubka otvoru 100 mm 190 mm 310 mm 420 mm

  max. osov vzdlenost otvor 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

  3. Typy zd

  Pevn cihlov zdi:Pevn cihlov zdi je mon oetit v jednom pracovnm kroku pouze z jedn strany. To zle na dostupnosti poadovan dlky vrtku.

  Do vybran vrstvy zdc malty vyvrtejte otvory v pedepsan vzdlenosti od sebe do hloubky uveden v pslun tabulce.

  ukzka vyvrtn otvor ukzka vyvrtn otvor

  150 mm nad zem

  otvor hlubok 100 mm pro ze tlouky 110 mm

  (4)

  jeden otvor hlubok 190 mm pro ze tlouky 220 mm

  (9)

  jeden otvor hlubok 310 mm pro ze tlouky 330 mm

  (13)

  zem zem zem

  150 mm 150 mm 150 mm

  5

 • Zdivo s dutinami:Zdi s dutinami je mon oetit jak v jednom pracovnm kroku pouze z jedn strany, tak z kad strany zvl.

  Pokud oetujete pouze jednu stranu zdi, pro-vrtejte se skrz vrstvu malty tak, abyste pro-li i pes dutinu a dal otvor vyvrtejte do dru-h cihlov zdi tak, aby jeho dno nebylo dl ne 40 mm od protilehl strany. Viskozita Sika-Mur-InjectoCream-100 je dostaujc na to, aby bylo mon oetovat kadou stra-nu zdi pomoc jednoho otvoru. Ped aplikac materilu otvor vdy vyistte.

  Pokud oetujete kadou stranu zdi zvl, po-stup je shodn s oetenm pevn cihlov zdi.

  Zdi z bnho kamene, trkem plnn zdi:Sledujte prbh vybran vrstvy zdc malty. Je-li kmen porzn, nap. pskovec, pak m-ete vrtat pmo do kamene.

  Rzn tlouka kamennch zd a nebezpe, e steka trku ucpe vyvrtan otvor, pedsta-vuj problm pro kad injektn systm. Pokud takov problm nastane, vrtejte otvo-ry do poloviny hloubky z obou stran ve stejn vce, nebo okolo ucpanho otvoru vyvrtejte dal otvory tak, abyste zajistili, e do zdi bude mon aplikovat dostaten mnostv Sika-Mur-InjectoCream-100, kter vytvo rovnomrnou tsnic membrnu.

  otvor vyvrtan z jedn strany zdi s dutinami

  150 mm

  40 mm

  kmen

  dkov kmen

  Cons

  truc

  tion

  6

 • 4. Pprava monoporce pro aplikaci

  A) Zmknte pojistku a vythnte pst do maximln polohy.

  B) Odroubujte pevlenou matku aplikan pistole.

  C) Vlote monoporci SikaMur-InjectoCream-100do tla pistole.

  D) Viditeln konec monoporce naznte nebo propchnte.

  E) Na konec pistole naroubujte zpt pevlenou matku s aplikanm nstavcem.

  7

 • 5. Injekt

  Vsute aplikan koncovku SikaMur-InjectoCream-100 pistole a na dno vyvrtanho otvoru. Stiskem aplikan pky a postupnm vysunovnm pistole smrem ven dkladn vyplte otvor ma-ximln 1 cm pod okraj. Pravideln otrej-te z aplikan koncovky neistoty a zbyt-ky materilu.

  Pokud aplikujete SikaMur-Injec-toCream-100 do zdiva s dutinami, vyplte dutiny na obou stranch zdi. Aby se pedelo zbytenm ztrtm, doporu-ujeme vyznait si na aplikan koncovce hloubku vyplovanho otvoru.

  Pouit monoporce vyhote do plastovho pytle a zlikvidujte podle pslunch mstnch pedpis.

  6. Vhodn oeten vyvrtanch otvorOtvory vyvrtan do zdi v interiru mohou zstat neuzaven. Venkovn otvory je nutn zapeetit nebo zaplnit vhodnou vhodnou maltou, nap. Sika Minipack opravn malta.

  7. RozlitV ppad nemyslnho rozlit SikaMur-InjectoCream-100 je nezbytn rozlit materil ihned odstranit a v plastovm pytli zlikvidovat podle pslunch mst-nch pedpis.

  Rozlit materil se v dnm ppad nesm dostat do kanalizace nebo spodnch vod.

  Cons

  truc

  tion

  8

 • 8. itn pracovnch nstrojAplikan pistoli oplchnte teplou vodou. Pokud pistoli nebudete del dobu pou-vat, dkladn ji vymyjte, vetn aplikanho nstavce, teplou vodou.

  9. Poloha injekteNsledujc obrzky znzoruj sprvn umstn injekte v cihlov zdi, stejn po-stupy plat i pro kamennou ze.

  SikaMur

  -InjectoCream

  SikaMur

  -InjectoCream

  SikaMur

  -InjectoCream

  SikaMur

  -InjectoCreamSikaMur

  -InjectoCreamSikaMur

  -InjectoCream

  SikaMur

  -InjectoCream

  devn nosnk devn nosnk devn nosnk

  Odstrate zeminu tak, aby bylo mon provst injekt pod devnm nosnkem, nebo aplikujte injekt a zajistte ochranu konc devnch nosnk.

  Injekt provete pod patou zdi. Injekt aplikujte pod devn nosnk i pod patu zdi.

  U vnitnch zdnch pek aplikujeme injekt co nejble podlaze.

  Zvenku aplikujte 150 mm nad rove zem.

  Aplikujte pod devn nosnk.

  devn nosnk

  9

 • 10. Vertikln izolaceV ppad, e oetovan ze soused nebo navazuje na neoetovanou ze, je nutn aplikovat vertikln izolan adu otvor. Ta nesm bt vy ne 1,2 m a mus sahat minimln 500 mm nad hranici kontaminace solemi/vlhkost.

  Vertikln izolace neodolvaj hydrostatickm tlakm, kter se mohou vyskytnout u stupovitch pozemk, zvench tern apod.

  Nebezpe trouchnivn devaMsta, kde jsou nosnky, devn prvky upevnny do vlhk zdi, je nutn zkontrolo-vat, jestli nejsou napadeny plsn. Nejlep je fyzicky odizolovat devn prvky ve zdi pomoc membrny izolujc proti vlhkosti nebo zajistit jin uchycen nosnk. Pokud to z njakho dvodu nen mon, nebo je-li devo vlhk (ale nenapaden), mus se konce dkladn oetit vhodnm konzervanm, ochrannm ntrem. Neoeten vlhk devo me bt pokozeno mrazem nebo plsn a houbami; ochrann ntr zabrauje trouchnivn.

  V ppad, e izolan membrna mus bt nad devnou podlahou, je nezbytn ui-nit opaten proti napaden deva. Vhodnm postupem je ve zmnn oeten deva konzervanm nebo ochrannm ntrem.

  w

  Vertikln izolan ada oddluje pilhajc zdku. Izolan ada vyrovnv drobn zmny vky podloa oddluje pilhajcch neoeten seky zdi.

  Cons

  truc

  tion

  10

 • Spoteba materilu:Tabulka ukazuje spotebu SikaMur-InjectoCream-100 pi oetovn zd rznch dlek a ek. Uveden hodnoty se mohou v rznch podmnkch liit. Pi urovn mnostv potebnho materilu vdy pipotejte alespo 10% navc.

  1 balen SikaMur-InjectoCream-100 oet uvedenou dlku zdiva v pomru k jeho tlouce

  tlouka zdi 110 mm 150 mm 310 mm 470 mm 620 mm 920 mm

  hloubka vrtanho otvoru 90 mm 130 mm 290 mm 440 mm 590 mm 890 mm

  dlka zdi 7,05m 5,1 m 2,15 m 1,43 m 1,05 m 0,71 m

  Poet monoporc potebnch pro oeten zd rzn dlky a ky pomoc otvor prmru 12 mm vzdlench od sebe 120 mm.

  ka zdi

  dlka zdi110 mm 220 mm 330 mm 440 mm

  5 m 0,7 1,5 2,5 3,5

  10 m 1,5 3,0 5,1 7,0

  15 m 2,3 4,5 7,6 10,5

  20 m 3,0 6,0 10,2 13,0

  25 m 3,8 7,5 12,7 17,5

  30 m 4,6 9,0 15,3 21,0

  35 m 5,3 10,6 17,8 24,5

  40 m 6,1 12,0 20,4 28,0

  45 m 6,9 13,6 22,9 31,5

  50 m 7,7 15,0 25,5 35,0

  55 m 8,5 16,6 28,0 38,5

  60 m 9,2 18,0 30,6 42,0

  11

 • 11. Postup po oeten

  Dleit:Aplikac chemick impregnace proti vlhkosti nedojde k okamitmu vysuen zdi; zamezuje pouze dalmu pronikn vlhkosti od zem vzhru. Veker dal prce (pedevm omtky) je proto nezbytn odloit na dostaten dlouhou dobu a poskyt-nout zdi as na vysuen.

  1. Zajistte dostaten vtrn.

  2. Izolan membrna proti vlhkosti (DPM - damp-proofing membrane) jakkoliv nov pevn podlahy mus pesahovat pea adu izolace zdiva. Pokud ne, je nutn mezeru mezi nimi pekrt bitumenovvm, antracn-epoxidovm ntrem nebo jinm podobnm materilem. V ppad, e nen ptomna dn izolan mem-brna, aplikujte 2 vrstvy Sika vodonepropustn cementov strky (nap. Sika-Top Seal-107, Sika Seal NT2, Sika Seal-200 Migrating atp.) v rozsahu psu ky 50100 mm na pevn podlaze a od zem na ze tak, aby pesahovaly pes pruh izolace zdiva.. Postupujte podle pslunho nvodu pro izolace