of 17 /17
Inihanda ni: Bb. Marilyn B. Balabag

Mga Pang Ugnay

  • Author
    marilyn

  • View
    1.725

  • Download
    274

Embed Size (px)

Text of Mga Pang Ugnay

Page 1: Mga Pang Ugnay

Inihanda ni:

Bb. Marilyn B. Balabag

Page 2: Mga Pang Ugnay

Pangatnig-Ang bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng salita,parirala, sugnay at pangungusap.

At o patiKung Habang sana Kundi subalit ngunit

Sapagkat maging atSanhi ng saka kasiNgunit para dahilNi pagkat

Page 3: Mga Pang Ugnay

Pangatnig-Ang bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng salita,parirala, sugnay at pangungusap.Uri ng Pangatnig:

1. Panubali-ito ay ginagamit sa mga pangungusap na nagsasaad ng walang katiyakan.Hal. Pag sakali kungdisin2. Panlinaw-ito ay ginagamit upang linawin ang nasabi na.Hal. Anupat kaya kung

gayon3. Pamukod- ito ay ginagamit upang linawin ang nasabi na.Hal.O man maging ni kaya

Page 4: Mga Pang Ugnay

4. Pananhi- ito ay sumasagot sa tanong na bakit. Nagsasaad ito ng kadahilanan.Hal. Kasi paano dahil sapagkat

5. Paninsay- ito ay ginagamit sa pangungusap na ang isa ay sinasalungat ng ikalawa.Hal. Kahit habang subalit datapwat

6. Panapos- ito ay ginagamit sa pagsasaad ng wakas ng pagsasalita.Hal. Upang at sa wakas nang sa lahat ng ito

Page 5: Mga Pang Ugnay

Pagsasanay: Bilugan ang pangatnig sa pangungusap.1.Magdasal ka muna bago kumain.2.Magdala ka ng jaket at baka mabasa ka ng ulan.3.Masaya si Joan kasi nakapasa siya sa eksam.4.Saan ka pupunta, sa Palawan o sa Davao?5.Nagbabasa ako samantalang ikaw ay naglalaro.

Page 6: Mga Pang Ugnay

I. PANGATNIG PANUTO: Isulat ang angkop na pangatnig para sa bawat pangungusap. Mamili mula sa mga nasa ibaba. Huwag umulit ng sagot.

ngunit kaya samantala maging

dahil sa upang kapag kung o at

1. Masipag ____________ matulungin na bata si Jose. 2. Mag-aral kang mabuti _________________ tumaas ang mga grado mo. 3. Umiiyak si Cora ____________ napagalitan siya ng kanyang ama. 4. Ano ang mas gusto mo, adobo ___________ tinola na manok? 5. Sasama lang ako ______________ sasama ka din.

Page 7: Mga Pang Ugnay

8. Maganda ang mga tanawin ______________ Boracay. 9. Mamahalin kita _______________ sino ka man. 10. _______________ sinimulan natin ang isang bagay ay sikapin nating tapusin ito.

6. Nagkasakit si Mario ___________ hindi na siya nakadating sa salu-salo. 7. Masama ang pakiramdam ni Eric ____________ pumasok pa rin siya.

ngunit kaya samantala maging dahil sa upang kapag kung o at

Page 8: Mga Pang Ugnay

Pang-angkop- ay nag-uugnay sa isang salita at sa

salitang tinuturingan.

1.–g – ginagamit kung ang huling titik ng sinusundang salita ay nagtatapos sa n.hal. ibong lumilipad

2. -ng- ginagamit kung ang huling titik ng sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig. (a,e,i,o,u)Hal. masayang daigdig

3. na- ginagamit kung ang huling titik ng sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa n.Hal. Mahusay na guro

Page 9: Mga Pang Ugnay

Pagsasanay: Gumamit ng wasyong pang-angkop sa pangungusap. Isulat sa patlang.

1.Ang buo___ daigdig ay tahanan ng bawat tao.2.Dapat nati___ pangalagaan ang mga hayop at halaman.3.Malakas at matalino ang mga bago___ henerasyon ng mga kabataan.4.Tayo ay may maitutulong sa Ina___ mundo.5.Ang pangarap ___ inaasam natin ay matutupad.

Page 10: Mga Pang Ugnay

II. Pang-angkop: Hanapin at bilugan ang pariralang nangangailangan ng pang-angkop sa bawat pangungusap. Gamitan ito ng wastong pang-angkop.

Hal. ng ng hayop sa kagubatan.1.May malaki___pakinabang ang kagubatan.2.Ang mga tao___may malasakit ay pagpapalain.3.Ayaw mo ba___ matawag ___makakalikasan?4.Pairalin ng bawat isa ang puso___ Pilipino.5.Wala___ hinahangad ang kanila__ tagapangulo kundi ang kapakanan ng bayan.6.Nagtataglay siya ng marami___kasiya-siya___ katangian.

marami

Maamo

Page 11: Mga Pang Ugnay

Pang-ukol- ay nagdurugtong ng pangngalan sa iba pang mga salita sa pangungusap.

Hal.Sa, mga laban kaylaban sa para sa para kayKay,kina dahil kay dahil sa dahil kinaAlinsunod sa alinsunod kay tungkol kay tungkol sa tungkol kina ayon saayon kay

Ayon kay Manny Villar, tutulungan niya ang mga mahihirap.

Ang niluluto ko ay para sa aking nanay.

Ang pinapanood nila ay tungkol sa buhay ni Andres Bonifacio.

Page 12: Mga Pang Ugnay

Pagsasanay: Gamitin sa pangungusap ang mga pang-ukol sa ibaba.

1.Laban sa2.Laban kay3.Para sa 4.Para kay5.Mula sa6.Mula kay7.Tungkol sa8.Tungkol kay9.Dahil sa10.Dahil kay

Page 13: Mga Pang Ugnay

III. Pang-ukol: Bilugan ang pang-ukol na angkop sa pangungusap.

1.(Ayon sa, Tungkol sa) nagbabagong ugali ng mga kabataan ang pinag-uusapan ng mga matatanda.2. Matapat na panunungkulan ang makabubuti (para kay, para sa) lahat.3.Ang protestang pinaghahandaan ay (laban sa, laban kay) pagtaas ng gasolina.4.(Para sa, Para kay) Joshua ang niluluto ni nanay.5.Ang pagpatay ay (labag sa, labag kay) utos ng Diyos at batas ng tao.6.Ang palabas ay (tungkol kay, tungkol kina) Jose Rizal.

Page 14: Mga Pang Ugnay

I. Kopyahin sa kuwaderno ang pangatnig sa pangungusap.

1.Gusto kong sumama sa fieldtrip subalit hindi pumayag ang aking ina.2. Magdala ka ng jaket at baka mabasa ka ng

ulan.3. Masaya si Joan kasi nakapasa siya sa

eksam.4. Saan ka pupunta, sa Palawan o sa Davao?5. Nagbabasa ako samantalang ikaw ay

naglalaro.6. Masarap magtampisaw sa dagat kapag

Mayo dahil mainit ang panahon.

Page 15: Mga Pang Ugnay

II. Gumamit ng wastong pang-angkop sa pangungusap. Isulat sa kuwaderno ang wastong sagot.1. Ang buo___ daigdig ay tahanan ng bawat tao.2. Dapat nati___ pangalagaan ang mga hayop at halaman.3. Malakas at matalino ang mga bago___ henerasyon ng mga kabataan.4. Ang mayaman___ lalaki ay gusting-gusto ng mga kababaihan.5. Ang pangarap ___ inaasam natin ay matutupad.6. Si Anna ay masunurin__ bata.

Page 16: Mga Pang Ugnay

III. Piliin ang pang-ukol na angkop sa pangungusap. Isulat sa kuwadrno ang sagot.1. (Ayon sa, Tungkol sa) nagbabagong ugali ng mga kabataan ang pinag-uusapan ng mga matatanda.2. Matapat na panunungkulan ang makabubuti (para kay, para sa) lahat.3. Ang protestang pinaghahandaan ay (laban sa, laban kay) pagtaas ng gasolina.4. (Para sa, Para kay) Joshua ang niluluto ni nanay.5. Ang pagpatay ay (labag sa, labag kay) utos ng Diyos at batas ng tao.6. Ang bata ay nadulas (dahil sa, dahil kay) nakakalat na saging sa sahig.

Page 17: Mga Pang Ugnay

IV. Gamitin sa pangungusap ang mga pang-ugnay sa ibaba.

habangLaban kayPara sa ngunitMula saMula kaymagingna-ng-g