Z P Araling Panlipunan 2021. 1. 12.¢  Mediterranean ang naging tagapag-ugnay ng Greece sa iba pang panig

 • View
  39

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Z P Araling Panlipunan 2021. 1. 12.¢  Mediterranean ang naging tagapag-ugnay ng Greece sa...

 • Republic of the Philippines Department of Education

  Regional Office IX, Zamboanga Peninsula

  Araling Panlipunan Ikalawang Markahan- Modyul 1:

  Ang Kabihasnang Minoan, Mycenaean at Kabihasnang Klasiko ng Greece

  Zest for Progress Zeal of Partnership

  8

  Name of Learner: ___________________________

  Grade & Section: ___________________________

  Name of School: ___________________________

 • Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul

  Manunulat: Lelineth B. Tumapon Editor: Florence S. Gallemit

  Ma.Vilma E. Mahinay

  Julito H. Abne

  Tagasuri: Lindo O. Adasa Jr. Florence S. Gallemit Dr. Jephone Yorong

  Tagaguhit/Tagakuha ng Larawan: Tagalapat: Peter Alavanza Tagapamahala: Dr. Ella Grace M. Tagupa

  Dr. Jephone P. Yorong

  Florence S. Gallemit

  Leah B. Acoymo

 • Alamin

  Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman,

  kakayahan at pag-unawa:

  Nasusuri ang kabihasnang Minoan, Mycenean at Kabihasnang Klasiko ng Greece.

  (AP8DKT-IIa-1)

  Balikan

  Bago natin simulan ang bagong aralin, sagutin muna ang sumusunod na mga tanong. Bilugan ang titik ng tamang sagot.

  1. Alin sa sumusunod ang kontribusyon ng sinaunang kabihasnan na itinuring na isa sa mga napakahalagang ambag sa daigdig?

  A. Epic of Gilgamesh C. Geometry B. Code of Hammurabi D. Ziggurat 2. Bakit dakilang pamana ang mga ambag ng sinaunang kabihasnan?

  A. Dahil naging ugat ng ating paniniwala ang mga ambag nila. B. Dahil ang kasaysayan ay hadlang sa ating kaunlaran ng bansa. C. Dahil ang mga ambag ng sinaunang kabihasnan ay may pakinabang

  sa pamumuhay ng mga Pilipino. D. Dahil ang mga ambag ng sinaunang kabihasnan ay may kaugnayan

  sa mga opisyal ng kabihasnan sa kasalukuyan.

  3. Ang mga sumusunod ay mga kontribusyon o ambag ng kabihasnang Indus MALIBAN sa: A. Sewerage System C. Water Clock

  B. gamit ng Seda D. Arthasastra

  4. Ano ang isang patunay na kapaki-pakinabang ang mga pamanang inihandog ng mga sinaunang kabihasnan sa kasalukuyang panahon?

  A. Limitado ang naiwang pamana ng mga Olmec dahil sa pagnanakaw ng mga kayamanan at pagkasira ng mga estruktura nito. B. Madaling unawain ang cuneiform at hieroglyphics na dapat

  maging asignatura sa mga paaralan sa kasalukuyan. C. Patuloy pa ring ginagamit ang papel, compass, at imprentang naimbento

  ng mga sinaunang Tsino. D. Umanib sa mga relihiyong itinatag noong panahon ang mga sinaunang kabihasnan sa daigdig. 5. Ano ano ang mga kontribusyon sa kabihasnan Tsino? A. Code of Hammurabi, Cuneiform, Ziggurat B. Taj Mahal, Halagang Pi (3.16), Sewerage System C. Pyramid,Sagradong Pagdiriwang, Hieroglyphics D. Star Map, Great Wall of China, Payong

 • Tuklasin

  Ang Kabihasnang Minoan, Mycenaean at Kabihasnang Klasiko ng Greece

  Naging sentro ng sinaunang Greece ang mabundok na bahagi ng tangway ng Balkan sa Timog at ilang mga pulo sa karagatan ng Aegean. Samantala, ang karagatan ng Mediterranean ang naging tagapag-ugnay ng Greece sa iba pang panig ng mundo. Sa mundo ng mga sinaunang Greek, ang karagatan ang pinakamainam na daanan sa paglalakbay. Dahil dito karamihan sa mga pamayanan nila ay matatagpuan 60 kilometro lamang mula sa baybay-dagat.

  Ang lupain ng Greece ay mabato at bulubundukin. Ito ang pangunahing

  naging sagabal sa mabilis na daloy ng komunikasyon sa mga pamayanan. Naging mabagal ang paglago ng mga kaisipan at teknolohiya. Subalit ito rin ang naging dahilan upang ang bawat lungsod-estado ay magkaroon ng kani-kanilang natatanging katangian na nagpayaman sa kanilang kultura.

  Ang mainam na daungan na nakapaligid sa Greece ay nagbigay-daan sa maunlad na kalakalang pandagat na naging dahilan ng kanilang maunlad na kabuhayan. Ito rin ang nagbibigay-daan upang magkaroon sila ng kaugnayan sa iba’t ibang uri ng tao na nakatulong naman upang mapayaman nila ang kanilang kultura at maibahagi ang kanilang mga naging tagumpay sa iba’t ibang larangan ng pamumuhay sa sandaigdigan. Ang Mga Minoans

  Ayon sa mga arkeologo, ang kauna-unahang sibilisasyong Aegean ay nagsimula sa Crete mga 3100 BCE o Before the Common Era. Tinawag itong Kabihasnang Minoan batay sa pangalan ni Haring Minos, ang maalamat na haring sinasabing nagtatag nito. Kilala ang mga Minoan bilang mahuhusay gumamit ng metal at iba pang teknolohiya. Nakatira sila sa mga bagay na yari sa laryo bricks at may sistema sila ng pagsulat. Magagaling din silang mandaragat.

  Hindi nagtagal, kinilala naman ang Knossos bilang isang makapang-yarihang

  lungsod at sinakop nito ang kabuuan ng Crete. Dito matatagpuan ang isang napakatayog na palasyo na nakatayo sa dalawang ektarya ng lupa at napapaligiran ng mga bahay na bato. Ang palasyo ay nasira ng sunud-sunod na sunog at iba pang mga natural na kalamidad. Paglipas ng ilan pang taon na tinataya 1600 hanggang 1100 BCE narating ng Crete ang kanyang tugatog. Umunlad nang husto ang kabuhayan dito dulot na rin ng pakikipagkalakalan ng mga Minoan sa Silangan at sa paligid ng Aegean. Dumarami ang mga bayan at lungsod at ng Knossos ang naging pinakamalaki.

  Aralin 1

  Ang Kabihasnang Minoan, Mycenaean at

  Kabihasnang Klasiko ng Greece

 • Sa pamayanang Minoan ay may apat na pangkat ng tao: ang mga maharlika, mga

  mangangalakal, mga magsasaka, at ang mga alipin. Sila ay masayahing mga tao at mahiligin sa magagandang bagay at kagamitan. Maging sa palakasan ay di nagpahuli ang mga Minoan. Sila na siguro ang unang nakagawa ng arena sa buong daigdig kung saan nagsasagawa ng mga labanan sa boksing. Ang kabihasnang Minoan ay tumagal hanggang mga 1400 BCE. Nagwakas ito nang salakayin ang Knossos ng mga di nakikilalang mga mananalakay na sumira at nagwasak sa buong pamayanan. Tulad ng inaasahan, ang iba pang mga lungsod ng mga Minoan ay bumagsak at isa-isang nawala.

  Ang mga Mycenaean

  Bago pa man salakayin at sakupin ng mga Mycenaean ang Crete, nagsimula na nilang paunlarin ang ilang pangunahing kabihasnan sa Timog Greece. Ang Mycenaea na matatagpuan 16 kilometro ang layo sa aplaya ng karagatang Aegean ang naging sentro ng kabihasnang Mycenaean. Ang mga lungsod dito ay pinagugnay ng maayos na daanan at mga tulay. Napapaligiran ng makapal na pader ang lungsod upang magsilbing pananggalang sa mga maaaring lumusob dito. Pagdating ng 1400 BCE, isa nang napakalakas na mandaragat ang mga Mycenaean at ito ay nalubos nang masakop at magupo nila ang Crete.

  Naiugnay nila ang Crete sa lumalagong kabihasnan sa Greece. Maraming mga

  salitang Minoan aang naidagdag sa wikang Greek. Ang sining ng mga Greek ay naimpluwensiyahan ng mga istilong Minoan. Ilan sa mga alamat ng Minoan aay naisama sa mga kwento at alamat ng mga Greek. Bagamat walang naiwang mga nakasulat na kasaysayan, ang pagsasalin-salin ng mga kwento ng mga hari at bayaning Mycenaean ay lumaganap. Di naglaon ang mga kwentong ito ay nag-uugnay sa mga tao at sa mga diyos- diyosan. Ito ang sinasabing naging batayan ng mitolohiyang Greek. Sa bandang huli, hindi nailigtas ng mga pader na kanilang ginawa ang mga Mycenaean sa paglusob ng mga mananalakay.

  Noong 1100BCE, isang pangkat ng tao mula sa hilaga ang pumasok sa Greece at

  iginupo ang mga Mycenaean. Sila ay kinikilalang mga Dorian. Samantala, isang pangkat naman ng tao na mayroon ding kaugnayan sa mga Mycenaean ang tumungo sa timog ng Greece sa may lupain sa Asia Minor sa may hangganan ng karagatang Aegean. Nagtatag sila ng pamayanan at tinawag itong Ionia. Nakilala sila bilang Ionian. Ang mga pangyayaring ito ay tinaguriang Dark Age o madilim na panahon na tumagal din nang halos 300 taon. Naging palasak ang digmaan ng mga iba’t ibang kaharian. Nahinto ang kalakalan, pagsasaka, at iba pang gawaing pangkabuhayan. Maging ang paglago ng sining at pagsulat nang unti-unti ay naudlot din.

  Suriin

  Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa espasyo na inilaan.

  1. Ano ang dahilan ng pag-unlad ng mga Minoan? 2. Bakit nagwakas ang Kabihasnang Minoan?

 • 3. Saan matatagpuan ang kabihasnang Mycenaean? 3. Ano-ano ang katangian ng Kabihasnang Mycenaean? 5. Paano nagbago ang Kabihasnang Mycenaean sa pagsapit ng 1100BCE na tinaguriang Dark Age o madilim na panahon?

  Pagyamanin

  Gawain 1: Pagtatambal-tamabal: Panuto: Pagtatambalin ang mga aytem sa HANAY A at mga aytem sa HANAY B. Isulat

  ang titik ng iyong sagot sa patlang bago ang bilang.

  HANAY A HANAY B ___ 1. Mahuhusay gumamit ng metal at iba pang A. Mycenaea teknolohiya.

  ___ 2. Makapangyarihang lungsod na sumakop sa B. Ionian

  kabuuang Crete.

  ___ 3. Matatagpuan 16 kilometro ang layo sa C. Knossos Aplaya ng dagat Aegean.

  ___ 4. Pangkat ng tao mula sa hilaga na pumasok D. Dorian sa Greece at iginupo ang Mycenaean.

  ___ 5. Isang pangkat ng tao na may kaugnayan sa E. Minoan Mycenaean na pumasok sa timog ng Greece. Gawain 2: Kumpletuhin Mo.. Panuto: Tukuyin ang mga lugar, pangkat ng tao o pangyayari na hinihi- ngi sa bawat bilang ayon sa pahayag na ibinibigay. Ang initial letter ay makikita bilang iyong gabay.