of 30 /30
METODOLOGIJA LITERARNE VEDE: EMPIRIČNI PRISTOP Miran Hladnik

Metodologija literarne vede: Empirični pristop

  • Upload
    vaughan

  • View
    96

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metodologija literarne vede: Empirični pristop. Miran Hladnik. Cilji organiziranega podiplomskega študija. Motivirati za hitro dokončanje Praktične in povratne informacije Spodbuditi dialog Ponuditi vpogled v alternativne pristope in nagovoriti zanje - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

METODOLOGIJA LITERARNE VEDE: EMPIRIČNI PRISTOPMiran Hladnik

Page 2: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Cilji organiziranega podiplomskega študija

Motivirati za hitro dokončanje Praktične in povratne informacije Spodbuditi dialog Ponuditi vpogled v alternativne pristope

in nagovoriti zanje Omogočiti primerljivost kandidatov in

objektivnejše ocenjevanje Spodbuditi objavljanje!

Page 3: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Pravilniki O fakulteti > Statut > Pravila > Pravilniki >

Pravilnik o organizaciji in izvajanju interdisciplinarnega doktorskega študija programa Humanistika in družboslovje  

Študij > Bolonjski programi > Tretja stopnja > Priporočila za pisanje naslovov doktorskih disertacij

Navodila mentorjem in doktorandom za prevajanje slovenskih naslovov disertacij v angleščino ob predložitvi dispozicije in ocene o primernosti teme

Dispozicija doktorske disertacije

Page 4: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Format disertacije Naslov Obseg Vezava E-oblika Objava

Page 5: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Revije, ki prinašajo točke Primerjalna književnost AHCI, IBZ, Slavistična revija AHCI, SSCI, BL, IBZ, ERIH,

Dve domovini SSCI, IBZ Jezik in slovstvo BL, ERIH, Razprave SAZU BL, ERIH Studia mythologica Slavica BL, IBZ Knjižnica IBZ Phainomena IBZ Acta Neophilologica IBZ, ERIH, Traditiones ERIH

Page 6: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

“Priloga 5a” za slovanske književnosti

Ruska književnost: Etudes de lettres, Slavjanovedenie (Moskva), Slovene studies (ZDA), IRusskij jazyk kak inoslavjanskij, Philological studies (Perm, Skopje, Ljubljana), Slavia Meridionales (Varšava), Slavica tergestina, Slavistika (Beograd), Slavia Centralis (Maribor)

Južnoslovanske književnosti: Hrvatski dijalektološki zbornik (Zagreb), Kjiževna smotra, Literaturen zbor (Skopje), Makedonski jazik (Skopje), Metodika (Zagreb), PISMO - časopis za jezik i književnost (Sarajevo), Spektar (Skopje), Croatica et Slavica Iadertina (Zadar), Sarajevske sveske (Sarajevo), Stilistika (Beograd)

Zahodnoslovanske književnosti: Acta Universitatis Lodziensis (Łódź), Naše Řeč, Pamietnik slowianski, Slovenska literatura, Opcje (Katowice), Opera Slavica (Hradec Králové, Brno), Souvislosti (Praga), Świat i słowo (Bialsko-Biała)

Slovenska književnost in didaktika: Jezik in slovstvo, Razprave – Dissertationes, Filologija (Zagreb), Slovene studies

Page 7: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Romanske književnosti Francoska književnost: Acta Neophilologica Italijanska književnost: Acta neophilologica,

Archivi del nuovo, Ars&Humanitas, Cahiers d’études italiennes, Ermeneutica letteraria, Esperienze letterarie, Italienisch, La modernità letteraria, Metodi e ricerche, Otto/Novecento

Španska književnost: Acta Neophilologica, Ars & Humanitas, Paremia, Sendebar, Tropelías, Verba Hispanica, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia

Page 8: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Germanske književnosti in klasična filologija Nemška književnost: Acta neophilologica, Acta Universitatis

Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia, Ars & Humanitas, Aussiger Beiträge, Estudios Filológicos Alemanes. Revista del Grupo de Investigación Filología Alemana. Universidad de Sevilla, Journal for Linguistics and Literary Studies = Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft. Hrsg. von Bosnische Philogische Gesellschaft. Sarajevo: Bosansko filološko društvo, Zagreber germanistische Beiträge

Angleška književnost: Acta neophilologica, British and American Studies (Timişoara), ELOPE, Jezik in slovstvo, Romanian Journal of English Studies (Timişoara), Slovene Studies: Journal of the Society for Slovene Studies

Latinska in grška književnost: Acta neophilologica, Centopagine, Eirene: Studia Graeca et Latina, Glossologia, Graeco-Latina Brunensia, Živa antika

Page 9: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Primerjalna književnost Acta Neophilologica, Jezik in slovstvo, Philological Studies, Ars & Humanitas Otrok in knjiga, Wiener Slavistisches Jahrbuch, Phainomena, Babel, revue de littérature française, générale et

compare, Forum for World Literature Studies, Poligrafi,

Page 10: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Spletne revije Kje je recenzirana revija CLCWeb

Comparative Literature and Culture (http://clcwebjournal.lib.purdue.edu)?

Fakultetni/univerzitetni repozitoriji (hp/dnsk)

Preprinti Kako objaviti na spletu: Wikiknjige,

Wikiverza, Wikivir, Wikipedija (gl. metafora, José Ortega y Gasset)

Page 11: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Praktične dileme Pogoji za odobritev teme: dobra dispozicija

(znanstvenost, interdisciplinarnost, ustrezen mentor, upoštevanje razpravnega sloga)

Delež tuje vednosti (citiranje) Strah pred tujim prisvajanjem Naziv: doktor(ica) literarnih znanosti Sprememba teme/naslova/mentorja? Raje ne. Postopki (mentor, oddelek, KDRŠ, senat):

potrditev dispozicije, sprejetje disertacije, določitev komisije za oceno, ocena, zagovor, promocija

Korist doktorskega naziva?

Page 12: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Naslov doktorske disertacije• izraža temo natačno in jedrnato; priporočena

dolžina je največ deset besed s terminološko težo• je pravopisno brezhiben (npr. 1941 - 1945 > 1941–

1945)• ne vsebuje krajšav• ni v obliki stavka ali vprašanja• stvarni naslov ima prednost pred metaforičnim ali

citatnim• ne vsebuje narekovajev za zaznamovanje

posebnega pomena• ni zapisan z velikimi tiskanimi črkami• če je potreben podnaslov, naj bo od naslova ločen z

dvopičjem in naj se začne z veliko začetnico• podnaslov naj ne ponavlja izrazov iz naslova

Priporočila za pisanje naslovov doktorskih disertacij (UL in FF)

Page 13: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Popravki naslovov doktorskih tem, ki naj bi bile potrjene na senatu FF 10. 3. 2010 Antični motivi v španski dramatiki Zlatega veka > zlatega veka [pravopis]

Odnosi med dejavniki, povezanimi z družino, in rabo drog pri mladostnikih > Družinski dejavniki in raba drog pri mladostnikih [neekonomično izražanje]

Participacija otrok v procesu predšolske vzgoje v vrtcu > Participacija otrok v predšolski vzgoji v vrtcu [neekonomično izražanje]

Konservatorstvo in mediji: pomen medijev v slovenski konservatorski praksi > Konservatorstvo in mediji [neekonomično izražanje]

Samodejno prepoznavanje krajšav in krajšavnih navezav v elektronskih besedilih (algoritem za prepoznavanje krajšav) > Algoritem za samodejno prepoznavanje krajšav in krajšavnih navezav v elektronskih besedilih [neekonomično izražanje]

Vpetost opusa Demetrija Žebreta v sodobne slogovne tendence slovenske glasbe > Demetrij Žebre in sodobne slogovne tendence slovenske glasbe [neekonomično izražanje]

 Zgodnjesrednjeveška ljudstva in zgodnjesrednjeveške politične skupnosti > Zgodnjesrednjeveška ljudstva in politične skupnosti [neekonomično izražanje]

 Konservatorstvo in umetnostna zgodovina: Interdisciplinarnost prakse in teorije v konservatorstvu na Slovenskem > Konservatorstvo in umetnostna zgodovina na Slovenskem: Interdisciplinarnost prakse in teorije [neekonomično izražanje]

Socialna in zdravstvena zaščita mater in otrok v letih 1919–1945 na območju nekdanje Dravske banovine > Socialna in zdravstvena zaščita mater in otrok v letih 1919–1945 na območju Dravske banovine [neekonomično izražanje]

Literarne tendence slovenske in slovaške kratke pripovedne proze 1989 in 2000 > Literarne tendence?? slovenske in slovaške kratke pripovedne proze 1989–2000 [nejasnost]

Page 14: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Zmanjšanje razširjenosti uporabe marihuane … > Zmanjšanje uporabe marihuane …

Vloga prsti pri ozaveščanju javnosti na primeru Savinjske statistične regije > Vloga prsti pri ozaveščanju javnosti na primeru savinjske statistične regije

Osebnostni in psihosocialni dejavniki starševskega doživljanja poteka bolezni … > Osebnostni in psihosocialni dejavniki starševskega doživljanja bolezni …

Dimenzije vrednot, osebnosti in psihičnega blagostanja pri nadarjenih mladostnikih > Vrednote, osebnost in psihično blagostanje pri nadarjenih mladostnikih

Napake izvirajo iz domneve, da morajo biti naslovi disertacij dolgi, od tod nepotrebno ponavljanje izrazov in opisne formulacije. Naslov nikoli ne more zajeti kompletne problematike disertacije, zato naj bo raje krajši in splošnejši.

Page 15: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Živalski Drugi: Darwin in Filozofija > Živalski drugi: Darwin in filozofija (v utemeljitvi sta oba izraza, drugi in filozofija, pisana tudi z malo)

Iracionalno lice srednjeveške umetnosti. Spanje – sanje – smrt > Iracionalni videz [ali Iracionalna podoba] srednjeveške umetnosti. Spanje – sanje – smrt (lice ima v pravopisu oznako starinsko)

Skoraj vsi smo božji otroci ... Almost All of Us are God's Children: from eugenics perception of handicapped body to social death among the bild and partially sighted in Slovenia > Almost All of Us are God's Children: From Eugenics Perception of Handicapped Body to Social Death among the Blind and Partially Sighted in Slovenia (ali pa vse z malo tudi v naslovu)

Vsakdanje življenje v Ljubljani v letih 1045-1965 > Vsakdanje življenje v Ljubljani v letih 1045–1965 / Everyday life in Ljubljana between 1945 - 1965 > Everyday life in Ljubljana 1945–1965 (za angleški pravopis gl. http://en.wikipedia.org/wiki/Dash)

Kariera učiteljev in dejavniki njenega razvoja > Učiteljska kariera in dejavniki njenega razvoja (saj so mišljene tudi ženske, kajne? :)

Experiencing the Egyptian televison media production in Maghreb and the construction of the Pan-Arab Imagined Community- > Experiencing the Egyptian televison media production in Maghreb and the construction of the pan-Arab imagined community (ali pa vse razen predlogov in veznikov z veliko)

Kontrastivno (AN - SLO): modulacija kot variacija pri večbesedni enoti v besedilu > Kontrastivno (AN-SLO): Modulacija kot variacija pri večbesedni enoti v besedilu

Razvoj glagolske iniciale. Prikaz na primerih glagolskih rokopisov hranjenih v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani > Razvoj glagolske iniciale. Prikaz na primerih glagolskih rokopisov v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (če se besedi hranjenih slučajno nočemo odpovedati, potem je treba pred njo napraviti vejico)

... Preserved in Ljubljana, National and University Library > Preserved in National and University Library in Ljubljana 3D tehnologije > 3D-tehnologije Glasbena praksa v Ljubljani v letih 1945 - 1963 > Glasbena praksa v Ljubljani v letih 1945–1963 / Music practice in Ljubljana in

years 1945 - 1963 > Music practice in Ljubljana 1945–1963 (»in years« je slavizem, ki ga v angl. tekstih ni)

Page 16: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

»Prazgodovinska Emona« – novo odkrita proturbana naselbina na Prulah, njeno mesto v času in prostoru > Prazgodovinska Emona – novo odkrita proturbana naselbina na Prulah

Socialne zaznave, reprezentacije in evalvacije različnih zvrsti in dinamike nasilja v mikro in makrosocialnih odnosih > Socialne zaznave, reprezentacije in evalvacije zvrsti in dinamike nasilja v mikro- in makrosocialnih odnosih

Značilnosti prevodov s področja migracij in azila iz slovenskega v makedonski jezik > Značilnosti prevodov iz slovenskega v makedonski jezik s področja migracij in azila

Impact of self-evaluation on teacher beliefs, teacher behaviour and student's achievement > The impact of self-evaluation on teacher beliefs, teacher behaviour and student achievement

Primerjava vpliva različnih pristopov k nosilnim vsebinam v tujejezikovnem kurikulu na razvoj jezikovnih zmožnosti > Pristopi k nosilnim vsebinam v tujejezikovnem kurikulu in razvoj jezikovnih zmožnosti

Izbrisani prebivalci brez zdravstvenega državljanstva: medicinsko-antropološka študija > Izbrisani prebivalci brez zdravstvenega državljanstva: medicinskoantropološka študija

Page 17: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Pojmi metoda metodologija teorija postopek, pristop, orodje empirija, empiričen epistemologija (raziskovanje znanstvenih

spoznanj; spoznavna teorija) kvalitativne in kvanititativne metode metodološki pluralizem je specifika

humanistike

Page 18: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Kompozicija znanstvenega spisaIMRAD Introduction Methods Results and Discussion

UMRIS Uvod Metode Rezultati in Sklep

Praksa (gl. navodila za dispozicijo): Naslov, Izvleček, Hipoteze (namen), Utemeljitev, Metode, Rezultati, Literatura

Obvezni deli razprav: poročilo o preteklih raziskavah (domačih in tujih), zamejitev gradiva, (vrednostna ocena)

Page 19: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Empirična literarna veda Empiričen = izraz označuje podatke,

pridobljene z opazovanjem ali eksperimentom. Ker je osnovni koncept znanosti, da so vsi dokazi empirični, je izraz empiričen sinonim znanstvenosti, v smislu naravoslovnih znanosti. V humanistiki ponavadi eksperimentiranja ni, pač pa imamo opraviti z opazovanjem faktov in s čutnimi izkušnjami. Empirični pristop ima za izhodišče fakte in je zato induktiven v opoziciji s teoretičnim pristopom, ki je deduktiven.

Page 20: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Empirične študije pomenijo

1. pridobivanje materialnih dokazov (podatkov) z eksperimentiranjem in opazovanjem

2. merjenje podatkov (preštevanje, kvantifikacija)

3. preverljivost meritev

Page 21: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Empirical and statistični pristop k literaturi pomeni: ukvarjati z besedilnimi korpusi namesto s

posameznim besedilom ali opusom zanemariti razliko med t. i. literarno kvaliteto

in trivialno literaturo upoštevati cel literarni sistem in ne samo

besedilne ravnine uporabljati računalnik za obvladovanje

podatkovnih zbirk in prezentacijo rezultatov in drugo znanstveno komunikacijo

Page 22: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Kdo je uvedel empirični pristop v literarno vedo?

Raziskovalci zunaj humanistike (Fucks 1968, Koppel)

Jezikoslovje (kvantitativna stilistika, jezikoslovno računalništvo, korpusna lingvistika)

Tržne raziskave knjige (Knjiga in bralci 1--4), Maja Breznik, Knjižna kultura

Posamezni literarni zgodovinarji

Page 23: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Science vs. humanities

Physics, Chemistry English?? American?? German?? Italian??

Literary studies English American German Italian ...

Page 24: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Evropski in ameriški pogled literarna veda je ena od znanstvenih

disciplin (EU) literarna veda kot del humanistike je

opozicija znanosti (ZDA), izraz literary science ni mogoč.

Page 25: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Empirične metode: sorodni pojmi kvantitativne (preštevalne) metode digitalne metode pozitivistične metode

Page 26: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Empirične literarne študije Avtorjev biblije je bilo več. Delo 11. 8.

2009, http://www.delo.si/druzba/panorama/avtorjev-biblije-je-bilo-vec.html [o raziskovalnem delu Mosheja Koppla]

Empirical Text- and Culture Research in revija Glottometrics http://www.ram-verlag.de/

http://www.briancroxall.net/dh/ -- kaj je to digitalna humanistika

http://digitalhumanities.org/answers/forum/pedagogy -- tečaj digitalne humanistike v razredu

Page 27: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Komunikacija na področju digitalne humanistike (in širše) Humanist discussion group Slovlit

Page 28: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Kurikulum digitalne humanistike 1. interdisciplinarno humanistično znanje

(literatura, umetnost, zgodovina: klasična, domača, svetovna)

2. eno leto statistike3. en programski jeziki4. .xml, .css. .php, .html5. urejanje videa in slik6. TEI in ICONCLASS7. urejanje zvoka?8. zgodovina digitalne humanistike

Page 29: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Primeri empiričnih literarnih raziskav German historical novel (

http://www.uibk.ac.at/germanistik/histrom/ Uni Innsbruck)

Slovenski zgodovinski roman (http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/szr.pdf)

Slovenska kmečka povest (http://lit.ijs.si/kmpov1.html)

Page 30: Metodologija literarne vede: Empirični pristop

Tole predavanje Metodologija literarne vede: Empirični

pristop (http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/Metodologija.pptx)

... in mogoče še The Study of Literature in its European and American Settings (http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/Empirical.ppt)

http://beta.wikiversity.org/wiki/Tehnika_strokovnega_pisanja_in_objavljanja,_kvantitativne_metode