33
UVOD Međunarodni monetarni fond (engl. International Monetary Fund – IMF) osnovan je na Konferenciji u Bretton Woodsu 1944., a Statut Fonda stupio je na snagu 27. 12. 1945. Sjedište Fonda je u Washingtonu. U Fond je učlanjeno 184 države.Međunarodni monetarni fond je međunarodna organizacija zadužena za nadzor globalnog finansijskog sistema nadziranjem kamatnih stopa i bilansa plaćanja, kao i za pružanje tehničke i finansijske pomoći. Fond je osnovan da: a) upravlja pravilima ponašanja u vezi s politikom valutnih kurseva, konvertibilnosti valuta i plaćanja vezanih uz transakcije tekućeg bilansa, b) osigura sredstva zemljama članicama tako da se mogu pridržavati pravila ponašanja dok ispravljaju ili pokušavaju izbjeći neravnotežu u platnom bilansu i c) utemelji instituciju u kojoj se države mogu savjetovati i surađivati na međunarodnim monetarnim pitanjima. Polazište u postavljanju svrhe i zadataka Fonda jest ravnomjeran razvoj

Medjunarodni Monetarni Fond

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Medjunarodni Monetarni Fond

UVOD

Međunarodni monetarni fond (engl. International Monetary Fund – IMF) osnovan je na Konferenciji u Bretton Woodsu 1944., a Statut Fonda stupio je na snagu 27. 12. 1945. Sjedište Fonda je u Washingtonu. U Fond je učlanjeno 184 države.Međunarodni monetarni fond je međunarodna organizacija zadužena za nadzor globalnog finansijskog sistema nadziranjem kamatnih stopa i bilansa plaćanja, kao i za pružanje tehničke i finansijske pomoći.

Fond je osnovan da:

a) upravlja pravilima ponašanja u vezi s politikom valutnih kurseva, konvertibilnosti valuta i plaćanja vezanih uz transakcije tekućeg bilansa, b) osigura sredstva zemljama članicama tako da se mogu pridržavati pravila ponašanja dok ispravljaju ili pokušavaju izbjeći neravnotežu u platnom bilansu i

c) utemelji instituciju u kojoj se države mogu savjetovati i surađivati na međunarodnim monetarnim pitanjima.

Polazište u postavljanju svrhe i zadataka Fonda jest ravnomjeran razvoj međunarodne trgovine i njezina doprinosa privrednom razvoju, doprinos stabilnosti valutnih kurseva sa strateškim ciljem ostvarenja svjetske konvertibilnosti i smanjenja neuravnoteženosti međunarodnog platnog bilansa država. Međunarodnom saradnjom i instrumentima pomoću Fonda zemljama članicama sa ograničenim rezervama omogućava se finansiranje kratkoročnih deficita.

-1-

Page 2: Medjunarodni Monetarni Fond

Aktivnosti IMF-a

Tri su glavna područja aktivnosti: posmatranje, finansijska i tehnička pomoć. Nadzor se sastoji od procjene propisa o novčanoj razmjeni zemalja članica s obzirom na uvjerenje kako jaka i doslijedna ekonomska politika vodi stabilnom deviznom kursu, te pogoduje rastu i razvoju svjetske ekonomije. Financijska pomoć uključuje kredite i zajmove članicama IMF-a s platnim bilansom koji podupire politiku prilagođavanja i reforme. (Podatak od 31. januara 2001. pokazuje kako IMF devedeset i jednoj zemlji daje oko 65,3 milijarde dolara kredita). Što se tiče tehničke pomoći, IMF pruža stručnu i tehničku pomoć svojim članicama pri kreiranju i sprovođenju finansijske i monetarne politike, osnivanju institucija, dogovorima s IMF-om, te statističke podatke.

Odluke u okviru IMF-a

Odluke se u Fondu donose u više organa. Odbor guvernera sastoji se od guvernera i njegovih zamjenika koje imenuje svaka država članica. U pravilu su to guverneri nacionalnih banaka ili ministri finansija. Odbor guvernera ima svu vlast, osim one koje je prenio na Izvršni odbor. Posebne nadležnosti Odbora guvernera su primanje novih članova, određivanje visine kvota, dodjeljivanje posebnih prava vučenja. Odbor se sastaje jednom godišnje na godišnjoj skupštini Fonda, koja se održava zajedno s Odborom guvernera IBRD. Izvršni odbor sastavljen je od izvršnih direktora, njihovih zamjenika i glavnog direktora Fonda koji je isto i predsjednik Izvršnog odbora. Izvršni odbor sastoji se od 20 članova. Pet članova imenuju države s najvećim kvotama, a ostalih 15 biraju države članice; svaki izabrani član raspolaže glasovima države koja ga je izabrala. Izvršni odbor bira glavnog direktora Fonda. Uobičajeno je da se za tu funkciju bira osoba koja dolazi iz evropske države, a njegov zamjenik je Amerikanac. Fond je organizovan kao dioničarsko društvo.

-5-

Page 3: Medjunarodni Monetarni Fond

Izvori sredstava Fonda

Glavni izvor sredstava Fonda su članarine koje su po iznosu jednake kvoti vezanoj za nju. Članarine se plaćaju pretežno u domaćoj valuti s mogućim kombinacijama plaćanja u posebnim pravima vučenja ili drugim valutama. Za svoje djelatnosti Fond prikuplja sredstva i zajmove. Poseban način pružanja financijske pomoći državama članicama ostvaruje se prodajom valuta druge države članice ili posebnih prava vučenja.

Posebna prava vučenja (engl. special drawing rights – SDR) uvedena su u praksu Fonda dopunama Statuta. Poslovi u vezi SDR vode se na računu posebnog vučenja. Svaka država koja je prihvatila izjavu da preuzima obveze učesnika računa SDR ima pravo učestvovati u računu posebnog vučenja. Praktično se ta prava vučenja ostvaruju tako da Fond prodaje državama valute ili SDR u zamjenu za njihovu nacionalnu valutu. To se naziva kupovina ili vučenje iz Fonda. Pravno-tehnički se ne radi o kupovini niti pozajmici, ali ekonomski učinak je isti.

Sredstva Fonda dostupna su samo na kraće određeno vrijeme. Države koje su vukle (kupovale) sredstva od Fonda moraju postepeno kupovati svoju nacionalnu valutu pomoću drugih valuta ili SDR. To se naziva "otkup" nacionalne valute, a ekonomski učinak je isti kao otplata. Do 1970. sredstva Fonda koja su bila namijenjena uravnoteženju platnog bilansa ustupana su za vrijeme kraće od godine dana. Ti sporazumi poznati su pod nazivom stand-by sporazumi. Nakon 1970. praksa Fonda je bila finansiranje programa prilagođavanja stand-by sporazumima u rokovima i do tri godine. Država koja želi koristiti opšta sredstva MMF-a mora dokazati da joj je potrebna valuta drugih članica zbog svoga platnobilansnog položaja. Pored toga ona je dužna sprovoditi politiku utvrđenu u sporazumu sa Fondom. Ta politika razrađuje se kao poseban program stabilizacije, a Fond ima pravo nadzora sprovođenja programa.

-6-

Page 4: Medjunarodni Monetarni Fond

Neki od programa Međunarodnog monetarnog fonda

U svojoj bogatoj praksi, uz angažman visokokvalifikovanog kadra, Fond je razvio više od 45 različitih programa davanja pomoći, a naročito praćenje i ocjenjivanje njihove primjene i sprovođenja politike stabilizacije.

Nabrojat ćemo samo neke:

a) rezervna tranša (engl. reserve trench), višak nacionalne valute koju Fond drži u svojim opštim sredstvima (General Resources Account), vučenja ("kupovanje valuta" iz rezerve tranše) službe za uravnoteženje platnog bilansa, a Fond nema pravo ispitivati jesu li ta sredstva potrebna državi ili nisu. Za upotrebu tih sredstava ne plaćaju se naknade (kamate), a provizija koju naplaćuje Fond za te transakcije manja je od uobičajene provizije koja se naplaćuje za kupovinu specijalnih prava vučenja ili valute druge države članice. Država korisnica tih sredstava također nije dužna nakon određenog vremena ta sredstva otkupiti;

b) kreditna tranša i stand-by sporazumi, su redovan način davanja zajmova Fonda. Zajam je dostupan u četiri tranše, a svaka iznosi 25% od vrijednosti nacionalne kvote države. Kreditna tranša se može dobiti direktno ili preko stand-by sporazuma koji odobrava Fond. Sporazum osigurava državi članici povlačenje sredstava u određenom iznosu u određenim rokovima i pod uslovom da poštuje mjerila i uslove sporazuma sklopljenog između države članice i Fonda;

c) produžena sredstva Fonda (Extended Fund Facilities), imaju dalji rok korištenja i mogu se vući i do 140% nacionalne kvote. Njihova upotreba moguća je ako su teškoće države vezane uz platni bilans, proizišle iz strukturnih faktora koji su izvan domašaja države. Radi ponovnog uspostavljanja rasta nastoji se tim programima povećati uvoz;

-7-

Page 5: Medjunarodni Monetarni Fond

d) sredstva za finansiranje kompenzacija (Compensatory Facility), kao poseban način zaduživanja uveden je 1963.godine kako bi se osigurala dodatna sredstva državama članicama namijenjena prije svega proizvođačima primarnih proizvoda. Uslov odobravanja tih sredstava je da su proizvođači ostvarili deficit u platnom bilansu kao rezultat naglog i smanjenog prihoda od izvoza, a da je smanjenje izvoza i njime uzrokovan deficit bio izvan mogućnosti uticaja države. Radi kompenzacije smanjenih prihoda od izvoza moguće je vući najviše do 100% kvote;

e) sredstva za finansiranje tamponskog udjela (Buffer Stock Financing Facility), uvedena su 1969.godine kao novi oblik olakšica u otplati zajmova. Koriste se kao dopuna sporazumima o zajmovima kojima se predviđaju olakšice radi ublažavanja učinaka velikih promjena izvoznih cijena, odnosno naglih promjena prihoda od izvoza. Države članice mogu ta sredstva kupiti u visini od 50% nacionalne kvote;

f) dodatna sredstva finansiranja (Supplementary Financing Facility), odobravaju se samo u vezi sa kreditnim tranšama stand-by sporazuma i sporazuma o produženim sredstvima Fonda. Uslovi pod kojima se daju dodatna sredstva jednaki su uslovima iz glavnih sporazuma. Za korištenje tih sredstava potrebno je da su ispunjena dva uslova: rokovi predviđeni za uravnoteženje bilansa moraju biti duži od godinu dana, a visina sredstava koja su potrebna moraju prelaziti ona odobrena u kreditnim tranšama ili produženim sredstvima Fonda.

-8-

Page 6: Medjunarodni Monetarni Fond

Istorija Medjunarodnog monetarnog fonda

MMF je osnovan na svjetskoj konferenciji o monetarnim i finansijskim problemima održanoj u Bretton Woodsu 1944. godine. Osnovu za njegovo funkcionisanje činili su planovi sačinjeni u Velikoj Britaniji i SAD-u. Razvoj Fonda možemo pratiti kroz dva perioda:

Prvi period

U prvom periodu ciljevi MMF-a bili su sljedeći:

-Omogućiti ekspanziju uravnoteženog rasta međunarodne trgovine i time doprinijeti povećanju i održavanju visokog nivoa zaposlenosti i visokog nivoa realnog dohotka; -Učvrstiti stabilnost deviznih kurseva; -Uspostaviti multilateralni sistem plaćanja tekućih transakcija; -Na osnovu mogućnosti korišćenja sredstava Fonda za korekcije platnobilansnih neravnoteža, uspostaviti povjerenje među zemljama članicama u pogledu dugoročne međunarodne monetarne stabilnosti.

Početna ili pristupna obaveza svake članice Fonda sastojala se uglavnom iz ustanovljavanja pariteta svoje valute i iz uplate odgovarajućeg iznosa finansijskih sredstava. Paritet se određivao u odnosu na zlato ili u odnosu na dolar, pa se stoga ovaj sistem naziva Sistem zlatnodeviznog standarda. Eventualna promjena pariteta mogla se dogoditi samo ako se zemlja nađe u tzv. fundamentalnoj neravnoteži i uz suglasnost Fonda. Određivanje iznosa financijskih sredstava za uplatu kvote zemlje članice vršilo se proporcionalno parametrima koji reflektiraju snagu nacionalne ekonomije. Kvota se uplaćivala 25% u zlatu i 75% u domaćoj valuti.

Uskoro se javlja problem likvidnosti Fonda koji je nastao iz jednostavnog razloga tj. zbog prihvaćanja zlatno deviznog standarda kao osnovne poluge međunarodnih monetarnih relacija.

-2-

Page 7: Medjunarodni Monetarni Fond

Naime, američki dolar, zbog najsnažnije pozicije i najčvršćeg položaja u svjetskoj trgovini, postupno preuzima vodeću ulogu u brettonwoodskom monetarnom sistemu, te postaje glavnom rezervnom valutom zemalja članica. 60-ih godina 20. vijeka, uprkos svom posebnom položaju dolar je sve više slabio. Opadanjem vrijednosti dolara, narušava se i mehanizam međunarodnih monetarnih odnosa, te problem likvidnosti dolazi do punog izražaja. Zbog toga 28. jula 1969. godine ustanovljena je šema kreiranja novih rezervnih sredstava Specijalna prava vučenja (SPV). Ta nova sredstva zapravo se kreiraju samo knjigovodstveno među zemljama članicama.

-3-

Page 8: Medjunarodni Monetarni Fond

Drugi period

Kretanje vrijednosti dolara

Grafik kretanja vrijednosti dolara.Drugi period započinje i traje do danas kada IMF početkom 70-ih godina 20. vijeka zapada u najveću krizu dotada. Odliv kratkoročnog dolarskog kapitala u inostranstvo, dalje održavanje visoke stope inflacije u SAD-u izazvalo je brojne špekulacije na štetu američkog dolara. Predsjednik SAD-a je 15. augusta 1971. godine objavio ukidanje konvertibilnosti dolara u zlato i uvođenje dodatnog poreza na sav uvoz u SAD. Tim činom je prestao funkcionisati međunarodni monetarni sistem na principima ustanovljenim u Bretton-Woodsu. Krajem 1971. godine postignut je sporazum, gdje su SAD povećale cijenu zlata za 8,57%, SR Njemačka i Japan su smanjile cijenu marke za 5% i jena za 8,5% u odnosu na zlato, dok su Velika Brianija i Francuska zadržale cijene zlata istim. Nakon toga dolazilo je do još nekoliko korekcija cijena, sve do sastanka na Jamajci 1976. godine, gdje se IMF preobrazio u sistem valutnih područja, kao što su sistem evropskog valutnog fluktuiranja, zatim dolarsko područje, područje francuskog franka, područje britanske funte i područje SPV-a.

-4-

Page 9: Medjunarodni Monetarni Fond

Predlog reformi Medjunarodnog monetarnog fonda

Evropski Parlament predlaže reforme Medjunarodnog monetarnog fonda.Države članice EU trebaju bolje koordinirati svoje pozicije unutar Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), a Fond bi trebao značajnije doprinijeti Milenijskim razvojnim ciljevima, glavni su  zaključci Odbora za ekonomska pitanja Evropskog parlamenta usvojeni 31. januara 2006. godine.  

Tema izvještaja Odbora je strateška ocjena Međunarodnog monetarnog fonda. Prijedlog da EU ima samo jedno mjesto u Međunarodnom monetarnom fondu, koje bi zajednički držala Komisija i Ecofin, a djelovali bi pod nadzorom Evropskog parlamenta odbijen je, a predlaže se da Eurozona, ili ako je moguće, Evropska zajednica, glasa kao jedinstveni blok. Ako Evropska zajednica postane članom Međunarodnog monetarnog fonda, držat će 31, 92 % glasačkih prava, ostavljajući iza sebe Sjedinjene Američke Države, koje su još uvijek glavni dioničar Fonda sa 17, 11 %.

Parlament smatra da Međunarodni monetarni fond treba revidirati podjelu kvota i glasačkih prava da bi bolje odrazio trenutno stanje svjetske ekonomije te pomogao novim privredama i zemljama u razvoju. Odbor također predlaže bolju koordinaciju između MMF-a i Svjetske banke  da bi se promovisala razvojna pitanja i postizanje Milenijskih ciljeva.Vezano uz liberalizaciju financijskih usluga u zaduženim zemljama, članovi Odbora za ekonomska pitanja smatraju da ona treba biti postupna i stabilna, te usklađena s institucionalnim sposobnostima svake od zemalja. Slično, liberalizacija u državama s niskim   dohotkom mora se odvijati u okvirima Svjetske trgovinske organizacije.  Konačno, Odbor smatra da zadužene države ne moraju potpuno otvoriti tržište, nego da u određenom vremenskom razdoblju mogu zaštititi pojedine industrije.Konačno, Evropski parlament je podržao namjeru za razvojem obrazovnog i zdravstvenog sistema zemalja u razvoju, te predložio  da MMF razvija politike za prevenciju nove dužničke krize te pozdravio širenje inicijativa prema jako zaduženim državama.

-9-

Page 10: Medjunarodni Monetarni Fond

Zaključak

Na osnovu izvejštaja od 26 jula 2007. godine Međunarodni monetarni fond prognozira da će svjetska privreda rasti bržim tempom nego što se to isprva predviđalo. Revidirana projekcija stope rasta je 5.5 posto. 

Prognoze za brži rast pogotovo se odnose na Rusiju, Indiju i Kinu, koja će – tvrdi IMF – imati privredni rast od 11.2 posto. Novi izvještaj ponešto je snizilo stopu rasta u Sjedinjenim Državama – stopa rasta američke ekonomije iznosit će 2 posto. 

Kao i u prošlosti IMF i dalje predstavlja međudržavnu i monetarnu finansijsku instituciju ali danas s gotovo univerzalnim članstvom. Njegove se aktivnosti i politika sprovodi temeljem Sporazuma (Articles of Agrement) a izvršava se putem organizovanog vođstva u formi Odbora guvernera (A Board of Governors), zatim izvršnog odbora (An Executive Board) i Upravljačkog direktora (A Managing Director) s timom od oko 2000 zaposlenika.

-10-

Page 11: Medjunarodni Monetarni Fond

SADRŽAJ

Uvod......................................................................................................................1Istorija Međunarodnog monetarnog fonda............................................................2Aktivnosti IMF-a...................................................................................................5Odluke u okviru IMF-a..........................................................................................5Izvori sredstava Fonda...........................................................................................6Neki od programa Međunarodnog monetarnog fonda..........................................7Predlog reformi Međunarodnog monetarnog fonda..............................................9Zaključak.............................................................................................................10Literatura.............................................................................................................11

Page 12: Medjunarodni Monetarni Fond

LITERATURA

www.imfsite.orgwww.entereurope.comwww.brettonwoodsproject.org/institution/imf/index.shtmlencarta.msn.com/encyclopedia_761553862/international_monetary_fund.html

-11-

Page 13: Medjunarodni Monetarni Fond

UNIVERZITET CRNE GOREFAKULTET ZA POMORSTVO KOTORODSJEK : MENADŽMENT U POMORSTVU

SEMINARSKI RAD

PREDMET:Međunarodni menadžment

TEMA:Međunarodni monetarni fond

MENTOR: STUDENTI:

Prof.Dr Veselin Drašković JOVANA ODALOVIĆ I JELENA ODALOVIĆ

INDEX BR. : 15-05 i 14-05

Page 14: Medjunarodni Monetarni Fond

International Monetary Fund - IMF

The International Monetary Fund (International Monetary Fund - IMF), is based on the Conference in Bretton Woods 1944., And the Fund Statute entered into force on 27. 12. 1945. Fund Headquarters is in Washington. The Fund is is consisted of 184 countries. The International Monetary Fund (IMF) is an international organization in charge of monitoring the global financial system controling interest rates and bilans payments, as well as for providing technical and financial assistance.

The Fund was established to: a) controls the rules of conduct in connection with the exchange-rate policies, currency convertibility and payments related to transactions on the current balance, b) provide the means member states so that it can abide by the rules of conduct while fixed or trying to avoid the payments balance and, c) laid the foundation of the institution in which the state can consult and cooperate on international monetary matters.

The starting point in setting purposes and tasks of the Fund is the steady development of international trade and its contribution to economic development, contribute to the stability of exchange-rate with the strategic aim of achieving convertibility of the world and reducing unbalanced international payment balance sheet states. International cooperation and using the instruments of the Fund member countries with limited reserves allows for the financing of short-term deficit.

Functions

There are three main areas of activity: observation, the financial and technical assistance. Surveillance consists of assessments money regulations on exchange of member countries with regard to his conviction as strong and consistent economic policy leads stable exchange rate, and favorable growth and development of world economy. Financial assistance includes credits and loans to members of the IMF as payment bilans which supports the policy adjustments and reforms. (Data from 31. January 2001. Shows that the IMF and ninety-one country gives around 65.3 billion dollars of credits).

Page 15: Medjunarodni Monetarni Fond

As regards technical assistance, the IMF provides vocational and tehnical help its members at the creation and implementation of financial and monetary policies, the establishment of institutions, agreements with the IMF, and statistical data.

Decisions in the Fund bring in more bodies. Board of Governors consists of the governor and his deputies are appointed by each member state. Usually they are governors of national banks or finance ministers. Board of Governors has all the powers, except those which is transmitted to the Executive Board.

Special competence of the Committee of Governors are receiving new members, determine the height of quotas, the allocation of special drawing rights. The Committee meets once a year at the annual Assembly of the Fund, which is held in conjunction with the Committee of Governors IBRD. The Executive Board is composed of executive directors, their alternates and chief director of the Fund who is also Chairman of the Executive Committee. The Executive Committee consists of 20 members. Five members nominated by the state with the biggest quotas, and the other 15 are elected by member states, each elected member state has the votes. The Executive Committee elected by the Chief Director of the Fund. Normally you for this position is elected by the person who comes from European nations, and his deputy is American. The Fund is organized as a joint-stock company.

The main source of funds Fund are membership fees, which are by an amount equal quota relating to her. Membership fees are paid mainly in local currency with the possible combinations of payment in special drawing rights or other currencies. For its activities, the Fund will collect funds and loans. Special way of providing financial assistance to member states realized by selling the currency of other member states or special drawing rights.

Page 16: Medjunarodni Monetarni Fond

Special drawing rights (special drawing rights - SDR) introduced the practice of amendments to the Statute of the Fund. Jobs in connection SDR water on account of special drawing. Each country is accepted statement that assumes the obligations of participants account SDR has the right to participate in a special drawing account. Virtually this drawing rights fulfilled so that the Fund sells countries or currencies in the SDR exchange for their national currency. This is called buying or pull out of the Fund. Legal and technically it's not about buying or loaning, but the economic effect is the same.

Fund assets are available only on a short time to time. States that have drawn (buying) assets of the Fund must gradually buy our national currency by using other currencies, or SDR. This is called a "surrender" of national currencies, and the economic effect is the same as redemption. Up to 1970. Fund assets that were intended for the payment balance are given for the time shorter than a year. These agreements are known as the stand-by agreements.

After 1970. Practice Fund was financing the adjustment of stand-by agreements in terms of up to three years. States which wants to use general funds and the IMF must demonstrate that it is necessary currencies of other member because of his payement balance position. In addition, she is obliged to implement the policies determined in agreement with the Fund. This policy is developing as a special program of stabilization, and the Fund has the right to control the implementation of the program.

Page 17: Medjunarodni Monetarni Fond

In his extensive practice, with the involvement of high qualified staff, the Fund has developed more than 45 different programs providing assistance, in particular monitoring and evaluation of their application and implement the policy of stabilization.

we will count just some:

a) reserve tranche ,an excess of the national currency which the Fund holds in its general funds (General Resources Account), drawing ( "buying currency from reserves tranches) service for balancing the payment balance, and the Fund has no right to question whether these funds require state or not. For the use of these funds do not pay the fees (interest), a commission charged by the Fund for these transactions is less than the usual commission which is charged for the purchase of special drawing rights or currencies other member states. State beneficiary of these funds also is not required after a certain time these funds to purchase (refund);

b) credit tranche and stand-by agreements, the ordinary way of giving loans Fund. The loan is available in four tranches, each is 25% of the value of national quotas state. The credit tranche can be obtained directly or through stand-by agreement approved by the Fund. The agreement provides Member State with draw funds in a given amount of specific deadlines and provided that it respects the criteria and conditions deal agreements between member states and the Fund;

c) the funds extended Fund, have a longer period of use and can haul up to 140% of the national quota. Their use is possible if the difficulties of state-related canvas came from balance from the structural factors which are outside state rate. In order to regain growth to be these programs to increase imports;

d) funds to finance compensation (Compensatory Facility), as a special way of borrowing was introduced in 1963. To provide additional funds to member states aimed primarily producers of primary products.

Page 18: Medjunarodni Monetarni Fond

The condition of approval of these funds is that the producers made payments deficit in the balance as a result of rapid and lower income from exports, and that the reduction in exports and caused him outside the deficit was able to influence the state. In order to compensation reduced earnings from exports it is possible to haul up to 100% quota;

e) funds to finance buffer shares (Buffer Stock Financing Facility), were introduced in 1969. as a new form of relief in paying off loans. Are used as a supplement agreements on loans which envisage deduction for Impact Mitigation large export price changes, or changes strong revenues from exports. Member States can buy these funds in the amount of 50% of national quotas;

f) additional means of financing (Supplementary Financing Facility), will be given only in connection with credit trench stand-by agreement and the agreement on the means extended Fund. Conditions under which provides additional funds are equal in terms of major agreements. For the use of these funds will need to have met two conditions: the predicted deadlines for balancing the balance sheet must be longer than a year, with a height of funds that are needed to exceed those approved in the credit trenchs or extended means Fund.

Page 19: Medjunarodni Monetarni Fond

History

IMF was established as a worldwide conference on monetary and financial issues held in Bretton Woods 1944. year. Basis for its functioning were plans made in the UK and U.S.. The Development Fund can track through two periods:

The first period

In the first period goals and the IMF were the following:

Allow an expansion of a balanced growth of international trade and to contribute to increasing and maintaining high levels of employment and high levels of real income;

Reinforce the stability of foreign exchange courses;Establish a system of payment of current transactions;On the basis of opportunities of useing assets Fund for correcting the

imbalance payement balnce, establish trust among member states in terms of long-term international monetary stability.

Home or access obligations of each member of the Fund consisted mainly from establishing parity its currency and the payment of the appropriate amount of money. Parity was determined in relation to gold or in relation to the dollar, so therefore this system called the System gold currency standards. Possible changes parity could happen only if the country was found in the so-called. fundamental unbalance and with the consent of the Fund. Determining the amount of money for the payment quota countries were done proportionately parameters that reflect the strength of the national economy. Payed quota is 25% in gold and 75% in local currency.

Soon occurs Fund's liquidity problem that has emerged from the simple reason that for accepting gold exchange standard as the basic levers of international monetary relations. Specifically, the U.S. dollar, due to strongest positions and hardest position in world trade, gradually assume a leading role in brettonwoodskom Monetary System, and became the main currency backup member countries.

Page 20: Medjunarodni Monetarni Fond

60-to 20 years. century, in spite of its special position dollar is increasingly low. Increasing value dollars, and impairs the mechanism of international monetary relations, and the problem of liquidity is coming to full expression. As a result, 28. July 1969. The established scheme is creating new reserve funds Special drawing rights (SPV). These new funds are actually creating the book among member states.

The second period

Chart Trends values dollars

The second period begins and lasts until today, when the IMF in early 70-to 20 years. The biggest fall into crisis earlier. Outflow of dollar capital abroad, continue to maintain high rates inflation United States has caused numerous speculations on the damage U.S. dollars. The President of the United States is 15. August 1971. The announced abolition of convertibility of dollars in gold and the introduction of additional tax on all imports into the U.S..

Page 21: Medjunarodni Monetarni Fond

Rank stopped work international monetary system on the principles of determinated the Bretton-Woods. At the end of 1971. the agreement was reached, where the United States increased the price of gold for 8.57%, the Federal Republic of Germany and Japan reduce the price of stamps for 5% and jena of 8.5% compared to the gold, while the United Britan and France retained the same price of gold . After that he came to several more price correction, all the way to meeting the Jamajca 1976. , where the IMF returned in the system of valute areas, such as the European currency system fluctuation, then dollar area, the French franka, the British pounds and area-a SPV.

The European Parliament proposes to reform the International Monetary Fund

EU member states should better coordinate their positions within the International Monetary Fund (IMF), and the Fund should significantly contribute to Millennium development goals, are the main conclusions of the Committee of Economic Affairs European Parliament passed 31. January 2006.year.

Issue statements Committee is strategic assessment of the International Monetary Fund. Proposal that the EU has only one place in the International Monetary Fund, which would be jointly conducted the Commission and ECOFIN, and would act under the supervision of the European Parliament has declined, and suggests that the Eurozone, or if possible, the European Community, a unique voice as a block. If the European Community becoming a member of the International Monetary Fund, will keep 31, 92% ballot rights, leaving behind the United States, which are still the main shareholder in the Fund with 17, 11%.The Parliament believes that the International Monetary Fund should review the division of quota and ballot rights in order to better

Page 22: Medjunarodni Monetarni Fond

odrazio the current state of world economy and helped the new economies and developing countries. 

The Committee also proposes better coordination between the IMF and World Bank to promote development issues and the achievement of Millennium goals.Related to the liberalization of financial services in charge of countries, members of the Committee for Economic Affairs believe that it should be gradual and stable, and in line with the institutional capacities of each country. Similarly, the liberalization in countries with low income must be held within the WTO. Finally, the Committee believes that the preserve of the state do not have to fully open the market, but that in odreženom time razdublju can protect individual industries.

Finally, the European Parliament intends to support the development of educational and health systems in developing countries, and proposed that the IMF is developing a policy for the prevention of new debt crisis and welcomed the expansion of initiatives by countries heavily in charge.

Summary

26,July 2007

The International Monetary Fund predicts that the world economy will grow faster pace than it was expected. A revised projection of growth rate is 5.5 percent.Forecasts for faster growth, especially related to Russia, India and China, which will - the hard IMF - have economic growth of 11.2 percent. The new report was slightly lower rate of growth in the United States - growth rate of U.S. economy will be two percent.

IMF today

As in the past, the IMF still represents a cross-monetary and financial institution today, but with almost universal membership. The activities and policies implemented on the basis of the Agreement (Articles of Agrement) and executed through the organized leadership in the form of the Committee of Governors (A

Page 23: Medjunarodni Monetarni Fond

Board of Governors), then the executive committee (An Executive Board) and A Managing Director with a team of about 2000 employees.