41
0 Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Zyra e Kryeministrit - Ured Premijera - Office of the Prime Minister DEKLARACIJA PRIORITETNIH SREDNJOROČNIH POLITIKA 2014-2016 5 Aril 2013

DEKLARACIJA PRIORITETNIH SREDNJORO POLITIKA · PDF fileUNICEF Fond Ujedinjenih Nacija za decu USAID Agencija Sjedinjenih Država za medjunarodni razvoj. 4 UVOD

Embed Size (px)

Citation preview

0

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria –Vlada-Government

Zyra e Kryeministrit - Ured Premijera - Office of the Prime Minister

DEKLARACIJA PRIORITETNIH SREDNJOROČNIH

POLITIKA 2014-2016

5 Aril 2013

1

Sadržaj

UVOD .......................................................................................................................................................... 4 1.1 Trgovina, promovisanje investicija i industrija ...................................................................... 9 1.2 Razvoj sektora poljoprivrede ..................................................................................................... 11 1.3 Stvaranje mogučnosti za zapošljavanje ................................................................................... 13 1.4 Saobračaj ............................................................................................................................................ 14 1.5 Energija, rudnici, telekomunikacije i javna preduzeća ..................................................... 16

2. DOBRO UPRAVLJANJE ............................................................................................................... 18 2.1 Javna uprava ...................................................................................................................................... 18 2.2 Politike za upravljanje na lokalnom nivou ............................................................................ 19 2.3 Politika protiv korupcije .............................................................................................................. 20 2.4 Ljudska prava ................................................................................................................................... 20 2.5 Upravljanje strateškim planiranjem i javnim finansijama .............................................. 21

3. VLADAVINA ZAKONA I BEZBEDNOST .................................................................................. 22 3.1 Pravosudje ......................................................................................................................................... 22 3.2 Jačanje sprovodjenja zakona ....................................................................................................... 25 3.3 Odbrana i zaštita .............................................................................................................................. 27

4. EVROPSKE INTEGRACIJE, SPOLJNA POLITIKA I UČLANJENJE U MEDJUNARODNIM INSTITUCIJAMA .................................................................................................................................... 28

4.1 Evropske integracije ...................................................................................................................... 28 4.2 Spoljna politika ................................................................................................................................ 29

5. Razvoj ljudskog kapitala .......................................................................................................... 30 5.1 Obrazovanje ...................................................................................................................................... 30 5.2 Kultura, omladina i sport ............................................................................................................. 32

6. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA ...................................................................................... 34 6.1 Zdravstvo ............................................................................................................................................ 34 6.2 Socijalna zaštita ............................................................................................................................... 36 6.3 Zaštita životne okoline .................................................................................................................. 38

8. Dijaspora ........................................................................................................................................... 39

9. Povratak i zajednice ...................................................................................................................... 39

2

SPISAK SKRAČENICA

PUK Poreska uprava Kosova

ADA Austrijska agencija za razvoj

EU Evropska Unija

CBK Centralna banka

OIE Obnovljivi izvori energije

CEFTA Sporazum Centralne Evrope za slobodnu trgovinu

DPSP Dklaracija prioritetnih srednjoročnih politika

DANIDA Medjunarodna danska agencija za razvoj

MMF Medjunarodni monetarni fond

IPA Instrumenti za pomoć pred učlanjenja

INTERPOL Medjunarodna organizacija kriminalne policije

ICO Medjunarodna civilna kancelarija

KEK Kosovska energetska korporacija

SSK Sudski savet Kosova

KFOR Snage NATO-a na Kosovo

MF Ministarstvo finansija

MER Ministarstvo ekonomskog razvoja

MTI Ministarstvo trgovine i industrije

MIE Ministarstvo evropskih integracija

MSP Ministarstvo spoljnih poslova

MUP Ministarstvo unutrašnjih poslova

MJU Ministarstvo javne uprave

MALU Ministarstvo za administraciju lokalne uprave

MSPP Ministarstvo sredine i prostornog planiranja

MZ Ministarstvo zdravlja

MD Ministarstvo dijaspore

MZP Ministria za zajednice i povratak

MONT Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije

MKOS Ministarstvo kulture, omladine i sporta

MP Ministarstvo pravde

MBSK Ministarstvo bezbednosnih snaga Kosova

MPŠRR Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

MRSZ Ministarstvo rada i socijalne zaštite

MSP Sporazum o stabilizaciji i pridruživanja

PP Privatna preduzeća

MSP Mala i srednja preduzeća

STO Svetska trgovinska organizacija

SZO Svetska zdravstvena organizacija

NVO Nevladine organizacije

KUCK Kliničko univerzitetski centar Kosova

RAPEX Hitan alarmni sistem za neprehrambene proizvode

TK Telekom Kosova

3

TPH Tela za procenu homologacije

UNICEF Fond Ujedinjenih Nacija za decu

USAID Agencija Sjedinjenih Država za medjunarodni razvoj

4

UVOD

Deklaracija priorioritetnih srednjoročnih politika utvrdjuje okvir politika i projekata koje Vlada

Republike Kosova planira sprovoditi tokom narednog srednjoročnog perioda 2014-2016.god.

Ovaj dokumenat će biti glavni mehanizam koji će upučivati vladu na planiranje budžeta Kosova i

usmeravanje ostalih budžetskih izvora za naredni trogodišnji period. Srednjoročni okvir troškova

za 2014-2016.god., je glavni dokumenat koji vrši povezivanje izmedju vladinih politika i

prioriteta sa budžetom zemlje.

Deklaracija prioritetnih srednjoročnih politika (DPSP) za 2014-2016.god., utvrdjuje postojeće i

nove politike u ključnim oblastima za razvoj zemlje koji se povezuju sa ciljevima Vlade u

fiskalnom, ekonomskom i socijalnom aspektu. Ovaj planski dokument je izradila Kancelarija za

strateško planiranje pod nadgledanjem Upravne grupe za strateško planiranje i u saradnji sa

drugim ministarstvima i institucijama odgovarajučih oblasti koje su pomogle predlozima i

informacijama o postoječim politikama i njihovim prioritetima za period 2014-2016.god. DPSP

predstavlja jasnu i progresivnu osnovu za odvijanje rada vlade u pravcu ostvarivanja utvrdjenih

ciljeva programom usvojenog 2011.god.

Sprovodjenje prioritetnih politika predstavljenih u DPSP za 2014-2016.god., vršiće se

budžetskim izvorima koji se pokrivaju od poreskih prihoda i vanporeskih prihoda predstavljenih

u makrofiskalnom okviru za 2014-2016.god. Početak implementacije fiskalnih pravila koja od

2014.god., i na ovamo ograničavaju deficit budžeta Kosova na 2% BDP-a kao i ograničeno

povečanje ukupnih prihoda u skladu sa ekonomskim rastom zahteva povečanu odmerenost u

obuhvatanju novih politika u sklopu budžetskog okvira. U budžetskom okviru obuhvataju se i

ugovoreni i ispregovoreni krediti sa MFI i kao takvi su obuhvačeni unutar predstavljenih

budžetskih granica.

DPSP je dokumenat koji definiše srednjoročne politike i postavlja vladine prioritete za

srednjoročni period 2014-2016.god., a ne samo tokom 2014.god. Dokument nastoji da utvrdi i

politike za koje se traži finansiranje iz raznih izvora uključujući donatore, druge razvojne

partnere ili mešovite oblike finansiranja (JPP) koji još nisu identifikovani tokom tri naredne

godine ili koji će početi u naredne tri godine.

DSPP takodje predvidja politike i projekte koje podržavaju donatori i drugi alternativni izvori,

kao što je finansiranje od strane privatnog sektora ili kombinovani oblici finansiranja. Politike

koje se ne mogu pokriti aktuelnim predvidjenim budžetskim okvirom biće usmerene ka drugim

alternativnim finansijskim izvorima i koji još nisu planirani.

Implementiranje politika predvidjenih Deklaracijom o prioritenim srednjoročnim politikama

vlade stvoriće uslove za neophodne reforme u odredjenim sektorima, preko kojih će se ispuniti

ekonomski, socijalni i institucionalni uslovi za približavanje Republike Kosova sa Evropskom

Unijom, NATO-om i drugim medjunardnim mehanizmima.

5

Izjava priroritenih srednjoročnih politika sastoji se od dela opštih prioriteta i dela specifičnih

sektorskih i podsektorskih politika. DPSP sadrži prilog koji prikazuje sektorske i podsektorske

politike i projekte u tabelarnom obliku uz identifikaciju i odgovornih institucija.

6

I. OPŠTI PRIORITETI

Deklaracija srednjoročnih prioriteta Vlade za period 2014-2016. god., sadrži četiri glavne oblasti:

1. Održiv ekonomski rast i razvoj;

2. Dobro upravljanje i jačanje vladavine prava;

3. Razvoj ljudskog kapitala;

4. Poboljšanje socijalnog i zdravstvenog blagostanja.

Glavni prioritet vlade nastavlja biti održiv ekonomski, socijalni i institucionalni razvoj Republike

Kosova. Vlada će prema njenim prioritetima nastaviti da finansira, prema budžetskom okviru za

2014-2016.god., sledeće sektore: javnu infrastrukturu, energiju, poljoprivredu, reforme u sektoru

reda i bezbednosti, efikasnije koriščenje finansijskih resursa u obrazovanje i reformu javne

uprave kao i u zdravstvo i socijalnu zaštitu.

Finansiranje srednjoročnih prioriteta predstavljenih u ovom dokumentu predvidja se iz budžeta

Kosova unutar makrofiskalnog okvira koji obezbedjuje makrofiskalnu stabilnost. Takodje je

predvidjeno pružanje podrške u ostvarivanju ovih prioriteta i od strane razvojnih partnera kroz

razne oblike.

Vlada Kosova je nastavila da investira u implementaciju projekata koji omogučavaju poboljšanje

javne infrastrukture i nastaviće da to tretira kao prioritet i tokom srednjoročnog perioda.

Prednost će imati završetak puta 7, nastavak izgradnje puta 6 – deonica Lipljan-Elez Han za

naredni srednjoročni period kao i nastavak radova na proširenju nacionalnih puteva.

Budžetska održivost i makro-finansijska stabilnost biće glavno načelo i dominiraće u odnosu

na svaki prioritet prilikom postavljanja politika i projekata. Prema tome, za nove politike se

zahteva sprovodjenje načela ponovne prioritetizacije unutar sektora i budžetskih

organizacija tokom procsa budžetskog planiranja ili da se pronadju alternativni izvori

finansiranja.

Vlada Republike Kosova, da bi ostvarila održiv ekonomski razvoj biće fokusirana na stvaranju

povoljne klime za privatne investicije, kako domačih tako i stranih, radi promovisanja

ekonomske i industrijske revitalizacije. Vlada će takodje posvetiti posebnu pažnju i privlačenju i

stvaranju mogučnosti za investicije od strane dijaspore.

Sektor poljoprivrede ima poseban značaj kako u aspektu poboljšanja trgovinskog bilansa,

smanjenja nezaposlenosti, bezbednosti prehrambenih proizvoda, zaštite okoline i poboljšanja

života gradjana uopšte. Zato će vlada nastaviti da podrži sektor poljoprivrede. Sektor

poljoprivrede biće podržan od raznih izvora finansiranja uključujući budžet, donatore, kredite i

dr.

Radi podrške povečanja zaposlenosti nastaviće se sa postojećim politikama koje se odnose na

reformisanje i modernizaciju javnih usluga za zapošljavanje usredsredivši se na podizanje

fizičkih i metodoloških kapaciteta, proširenje aktivnih mera tržišta rada, fokusirajući se na

7

podsticanje zapošljavanja mladih, lica sa ograničenim sposobnostima, žena. U skladu sa Pismom

dobre namere sa MMF-om definisaće se regulatorni mehanizam preko kojeg će se vršiti

odredjivanje minimalne plate u skladu sa relevantnim faktorim koji utvrdjuju minimalnu platu i

vršiće se preispitivanje Zakona o radu u aspektima koji se odnose na zapošljavanje žena.

Medju ostalim prioritetima vlade obuhvatiće se i sigurno, održivo i visoko kvalitetno

snabdevanje energijom, preko konkurentnog tržišta integrisanog u regionalnim sistemima i na

osnovu medjunarodnih standarda, stvaranje povoljnog zakonskog i regulatornog okruženja. To

će rezultirati smanjenjem subvencija za uvoz električne energije uporedo sa stalnim

poboljšanjem performanse KEK-a. Takodje očekuje se da se radi na podsticanje održivog

koriščenja i prerade mineralnih resursa.

Dobro upravljanje kao značajan prioritet nastoji se da se ostvari preko reforme u javnoj

upravi i stavaranjem nepolitičke, profesionalne civilne službe, zasnovane na zaslugama i dobro

upravljanje, uz fokusiranje na modernizaciju javne uprave, sprovodjenje zakonodavnog paketa

koji je povezan sa reformom javne uprave, sa posebnim akcentom na sprovodjenje usvojenog

zakonodavstva o civilnoj službi i platama civilnih službenika. Takodje nastaviće se sa podrškom

poboljšanju uslova rada kroz proširenje radnih prostorija za javnu upravu.

Pravosudje, red i bezbednost biće prioritet vlade za srednjoročni nardni period. Politike sektora

bezbednosti zasnovaće se na novoj strategiji bezbednosti. Vlada Kosova nastaviće sa podizanjem

kapaciteta institucija reda i bezbednosti kako u opremanju Policije Kosova potrebnim tehničkim

sredstvima, tehnološkim opremom za razmenu informacija kao i sa pokrenutim reformama i

jačanjem kapaciteta Policije Kosova, posebno u oblastima koji se odnose na istrage i otkrivanje

organizovanog kriminala i korupcije. Pravosudni sistem će nastaviti sprovodjenje novog

zakonodavstva usvojenog u predvidjenim budžetskim granicam i uz pomoć sa spolja.

Takodje, nastaviće se sa vladinim politikama koje obezbedjuju jednostavan poreski sistem koji

omogučuje očuvanje stabilnosti finansiranja u javnom sektoru i daljem razvoju privatnog

sektora. Kao drugi prioritet vlade biće podizanje kvaliteta usluga koriščenjem kapaciteta

informatičkei komunikacione tehnologije koja će omogučiti izgradnju i razvoj sistema u cilju

povečanja efikasnosti i delotvornosti u prikupljanju prihoda od strane PUK-a i carine kao i razvoj

i unapredjenje mehanizama za sprečavanje, otkrivanje i istragu slučajeva pranja novca,

korupcije, prevare i sukoba interesa, sa ciljem da ovaj proces pomogne u sprečavanju i

formalizaciji sive ekonomije na Kosovu.

Planirane politike u okviru ovog strateškog prioriteta za razvoj ljudskog kapitala imaju za cilj

podizanje kvaliteta ljudskih resursa, u cilju boljeg prilagodjavanja zahtevima tržišta rada.

Nosioci ove oblasti su: Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, Ministarstvo rada i

socijalne zaštite i druge odgovarajuće institucije. Ove institucije kao prioritet imaju obezbedjenje

kvalitetnog, sveobuhvatnog i ravnopravnog obrazovanja za sve učenike tokom obavezujučeg

obrazovanja kao i podsticanje učenja tokom celog života. Posebna pažnja se posvečuje visokom

obrazovanju, ne zapostavljajući kvalitetan i stručan razvoj nastavnika u skladu sa okvirom

kurikula Kosova. Sprovodjenje ovih politika vršiće se kroz ponovnu prioritetizaciju politike

obrazovanja i nastavljajući u okviru dosadašnjih budžetskih granica.

8

Prioritetne oblasti preko kojih Vlada Republike Kosova nastoji da ojača socijalnu koheziju i

učešće gradjana, na ravnopravan način, u javnom životu zemlje su: socijalne politike (socijalne

šeme, penzije, podrška invalidima, porodicama palih boraca i drugim kategorijama iz rata). Na

srednjoročnom planu vršiće se sprovodjenje Zakona o ratnim veteranima Oslobodilačke vojske

Kosova kao i Zakona o bivšim političkim zatvorenicima. U medjuvremenu očekuje se

sprovodjenje reforme zdravstva koja obezbedjuje poboljšanje zdravstvenih usluga.

9

II. SEKTORSKI PRIORITETI

1. EKONOMSKI RAST

1.1 Trgovina, promovisanje investicija i industrija

Akcioni plan za sprovodjenje Ekonomske vizije za 2011-2014.god., poslužio je kao glavni

strateški okvir za razvoj politika privatnog sektora tokom prethodnog srednjoročnog perioda. U

cilju poboljšanja poslovnog okruženja na Kosovu, tokom proteklih godina preduzeto je niz

političkih, zakonodavnih i administrativnih reformi. Takva poboljšanja uglavnom su se odnosila

na pojednostavljenje procedura registracije biznisa kroz ukidanje zahteva za licence/radne

dozvole.

Dostignuća u ovoj oblasti bila su znatna i procenjena su prilikom rangiranja Kosova u Indeksu

bavljenja biznisom Svetske banke za 2013.god. U tom pravcu, kroz preduzete aktivnosti u

okviru sprovedenih politika do sada, Kosovo u aspektu bavljenja biznisom je postiglo sledeće

rezultate:

Zaštita investicija 76 mesta

Početak biznisa 44 mesta

Gradjevinske dozvole 33 mesta

Trgovina 9 mesta

Električna energija 6 mesta

Promovisanje investicija i izvoznog

potencijala je medju prioritetima sektora

i vlade, pri čemu je organizovano niz

konferencija i sajmova biznisa, za

zaštitu investicija. Prema poslednjem

izveštaju Centralne banke, PCP za prvo i

drugo tromesečje 2012. God iznose

86.20 mil.

Tokom 2011.god., postinuta su 2 sporazuma za zaštitu investitora a u 2012 god., potpisana su

još dva sporazuma. U medjuvremenu pokrenut je odredjen broj sporazuma od kojih za sada

blizu potpisivanja su sporazumi sa Albanijom, Crnom Gorom, Makedonijom i Hrvatskom.

Takodje su pokrenuti sporzumi sa Velikom Britanijom, Norveškom, Ujedinjenim Arapskim

Emiratima i još jednim znatnim brojem drugih država. Valja napomenuti da je potpisivanje

sporazuma sa zemljama EU-a prekinuto zbog stupanja na snagu Lisabonskog ugovora. U sklopu

promovisanja domačeg turizma, Vlada radi na kompleksu Brezovica.

Neki od rezultata koji su postignuti do sada:

Ukidanje takse za registraciju biznisa po prvi put

Ukidanje zahteva za početni kapital za društva sa

ograničnom odgovornošću (D.O.O.) i smanjenje

zahteva za početni kapital za akcionarska društva sa

25000 na 10000 Evra.

Ukidanje radne dozvole i sanitarne inspekcije.

Ukidanje 6 licenci za gradjevinske kompanije

Skračenje vremenskog roka za registrovanje biznisa

sa 10 na 3 dana;

Smanjenje ukupnog broja dana za početak biznisa sa

59 na 5 dana;

Sistem registrovanja biznisa integrisanog sa

sistemom PUK-a i Carina

10

Povečanje kvaliteta stvara osnovu za konkurenciju u regionu i šire. Infrastruktura kvaliteta,

sastoji se od 19 tela certifikovanih za procenu prikladnosti, pri čemu kao prioritet će biti njihovo

povečanje i nadgledanje-kontrola postoječih. Razvoj kapitalnih projekata, kao što je Park biznisa

u Glogovcu sa pratečom infrastrukturom, Gradjevinske i industrijske laboratorije, Sajamski

centar, uopšte odvijani su prema predvidjenoj dinamici.

Glavni prioriteti za razvoj ovog sektora su:

Stvaranje povoljne klime za domače i strane privatne investicije

Vlada, u cilju promovisanja ekonomske i industrijske revitalizacije u narednom srednjoročnom

periodu nastaviće da sprovodi reforme koje su počele u pavcu poboljšanja poslovnog okruženja

kao i za dalje poboljšanje rangiranja u izveštaju Svetske banke za bavljenje biznisom. Takodje

nastojiće se završetak Parka biznisa, nastavak rada na inkubatorima biznisa kao i izgradnja

ekonomskih zona.

Podrška SMP-ima ostaje glavni prioritet kojeg pomažu i razvojni partneri i pomoć u ovom

pravcu očekuje se i ubuduće. A na drugoj strani, potreba za pristup SMP-a finansijama

pretvorena je u srednjoročni prioritet gde će se realizacija toga početi stvaranjem mehanizama za

garantovanje kredita u skladu sa strategijom dugova. Utvrdjivanje 3-5 strateških sektora do kraja

2013.god., pri čemu će se prednost dati proizvodnji i izvozu koji će osovu pružiti osnovu za

sticanje uporednih prednosti sa ciljem da Kosovo bude globalno konkurentno.

Podrška od strane donatora obuhvata dva projekta finansiranih od strane Evropske

komisije(preko IPA 2011 i IPA 2013), u ukupnoj zajedničkoj vrednosti od 4 miliona Evra,

usmerenih na podršku za SMP i promovisanje industrijske svojine.

Promovisanje investicije i izvoza

Nastaviće se sa promotivnim i informativnim aktivnostima za podsticanje invsticija uključujući i

promovisanje turističkog potencijala i turističkih proizvoda, kao i poboljšanje saradnje sa drugim

relevantnim državama u oblasti promovisanja investicija. Vlada će posebnu pažnju posvetiti

privlačenju investicija od strane kosovske dijaspore.

Tokom narednog srednjoročnog perioda nostoji se stvaranje brenda Kosova za kvalitet “Quality

of Kosovo” koji ima za cilj identifikaciju visokokvalitetnih proizvoda.

Dalji razvoj infrastrukture kvaliteta

Nastaviće se sa unapredjenjem metroloških laboratorija, gde će se do kraja 2015.godine raditi na

povečanju nadzora metrologije uz fokusiranje na metrologiju zlata, električnu energiju i nafte.

Kao poseban cilj za period od 2012 do 2015.god., je povečanje broja tela za vrednovanje na

Kosovo (PKK-a), za 70% do 2015.god. Takodje počeće rad na poboljšanje akreditacije i

povečanje broja preuzetih standarda i takodje radiće se na njihovom sprovodjenju.

Bezbednost neprehrambenih industrijskih proizvoda

Ovaj prioritet predvidja se da se realizuje kroz podizanje svesti potrošaća na koriščenje

efektivnog sistema upučivanja žalbi koji se očekuje da bude izgradjen tokom 2013.god., i kroz

11

stvaranje baze podataka shodno RAPEX-u za razmenu informacija. To će stvoriti bazu za

nadgledanje tržišta.

Preispitivanje trgovinskih politika

Značajan prioritet u cilju povečanja trgovinskog bilansa zemlje je preispitivanje trgovinskih

politika koje se očekuje do 2014.god., pri čemu će se obuhvatiti postavljanje takvog paketa koji

je stepenast i koji stimuliše one koji imaju izvozni potencijal. Do kraja 2015.god., planira se

liberalizacija tržišta največeg dela industrijskih proizvoda sa EU-om i Turskom i razmatraće se

mogučnost postizanja sporazuma o slobodnoj trgovini sa drugim zemljama.

Takodje tokom ovog perioda, upotrebom kvantitativnog modula predvidja se da se vrši

identifikacija prioritenih sektora sa izvoznim kapacitetom. Pored toga, očekuje se identifikacija 3

do 5 potencijalnih tržišta na kojima kosovske kompanije moći će da plasiraju njihove proizvode.

Kao drugi cilj u okviru ovog prioriteta je to da se do 2015.god., obradjuju svi zahtevi za

učlanjenje u STO koje će slediti apliciranje za učlanjenje koje se očekuje tokom 2013.god.

Uopšte ostvarivanje ovog prioriteta, osim iz fondova Kosovskog budžeta, planira se da se podrži

i od programa Instrumenta pred pristupanja.

1.2 Razvoj sektora poljoprivrede

Sektor poljoprivrede igra značajnu ulogu u pružanju mogučnosti za zapošljavanje i sledstveno

tome i za sticanje dohotka za stanovnike koji žive u ruralnim krajevima. Poljoprivreda kao jedan

od prioriteta od posebnog značaja Vlade,

tokom ovih godina je podržana u znatnoj

meri od strane vlade u cilju stvaranja

prikladne ruralne i poljoprivredne sredine.

Ova podrška je pružena neposredno

farmerima, agropreradjivačkoj industriji,

infrastrukturi za navodnjavanje i ruralnim

lokalnim grupama. Takodje u ovoj oblasti

radilo se na približavanju nacionalnih

politika sa zajedničkim poljoprivrednim

politikama Evropske Unije.

Na osnovu srednjoročne procene plana za poljoprivredu i ruralni razvoj za 2007-13.god.,

investicije i dosadašnja podrška procenjuje se da su stvorile 2175. novih stalnih radnih mesta i

podržavale su oko 10000 postoječih radnih mesta.

Neke odlike koje karakterišu poljoprivredu na Kosovu su: niska proizvodnja, male farme i

nespecijalizovane farme, nedostatak savetodavnih usluga i dr., koje utiču neposredno na

konkuretnu sposobnost u odnosu na uvezene proizvode.

Sledstveno tome, Vlada Kosova, preko MPŠRR-a, za period od 2014-2016.god., za ovu oblast je

predvidela sledeće prioritete:

Prikaz sektora poljoprivrede:

Doprinos u BDP -11% do 12%

Zapošljava 35% ukupno zaposlenih

Čini 16% ukupnog izvoza

Od 1.1 miliona hektara ukupne površine Kosova:

Poljoprivredno zemljište obuhvata 53%,

Šumsko zemljište 41%,

Oko 60% kosovskog stanovnništva živi u ruralnim

krajevima.

12

Povečanje konkurentnih sposobnosti farmera

Ovaj prioritet se očekuje da bude realizovan kroz povečanje poljoprivredne proizvodnje i

poboljšanje standarda kvaliteta hrane i njihovog ispunjenja od strane farmera. U tom cilju, radi

podrške ovog prioriteta predvidja se da se nastavi sa:

prestrukturiranjem poljoprivrednih farmi,

prestrukturiranjem agropreradjivačke industrije,

stvaranjem tržišta i skladišta za otkup, očuvanje i klasifikaciju poljoprivrednih proizvoda,

intenzivanjem mera za rehabilitaciju sistema navodnjavanja .

direktnim isplatama u poljoprivredi.

Kroz program ruralnog razvoja i direktnih isplata uticaće se na formalizaciju sektora

Takodje, za ostvarivanje ovog prioriteta predvidja se velika podrška od strane razvojnih partnera

kao što su: EK preko IPA 2013, DANIDA, Svetska Banka i USAID, čija se podrška

usredsredjuje na povečanje proizvodnjih kapaciteta u poljoprivredi putem grantova za farme i

agropreradjivačka preduzeća kao i za povečanje ljudskih, sistemskih i tehnoloških kapaciteta

MPŠRR-a.

Unapredjenje savetodavnih usluga

Obuke i prenošenje saznanja farmerima i agropreradjivačima su cilj koji se očekuje da bude

ostvaren realizacijom ovog projekta, stoga će pružanje usluga u obučavanju u cilju

osposobljavanja farmera biti nastavljeno i tokom ovog perioda uz podršku i od strane razvojnih

partnera kao što je EK sa programom IPA IPA 2013.

Održivo koriščenje šuma i poljoprivrednog zemljišta

U realizaciji ovog prioriteta, osim stalnih mera kao što:

pošumljavanje goletih površina

stvaranje vinogradarskog katastra i vinarske industrije

nastavak usluga komasacije i dobrovoljne regulacije zemljišta i stvaranje vinogradi i

vinarske industrije,

MPŠRR je takodje predvidelo nove inicijative koje kompletiraju napore u pravcu ostvarivanja

ovog prioriteta. Takve mere koje nisu ranije preduzete su: održavanje šuma i zaštita od ilegalne

seće, požara, erozije, primena silvikulturnih mera na novim šumama.

13

Razvoj ruralne zajednice

Ovaj prioritet planira se da bude realizovan upotrebom lokalnih grupa delovanja. Cilj će biti

diversifikacija aktivnosti farme. Osim finansiranja iz budžeta Kosova, u ostvarivanju ovog

prioriteta predvidja se i podrška od strane projekata koje podržavaju razvojni partneri kao što su

Vlada Nemačke i Vlada Austrije.

Kao nove politike, u okviru ovog prioriteta su: razvoj ruralnog turizma, stvaranje tradicionalnih

marki poljoprivrednih proizvoda i podrška zanatskim radionicama.

Poboljšanje bezbednosti hrane i kvaliteta hrane.

Povečanje bezbednosti hrane nastavlja da bude glavni prioritet Vlade Kosova koji se očekuje da

će biti ostvaren kroz stalne mere za podizanje kvaliteta hrane. U tom pravcu, približavanje

zakonodavstva sa uredbama EU-a i onih koje potiću iz higijenskog paketa ostaje glavni cilj.

Osim toga, planira se povečanje kvaliteta i jačanje fitosanitarne i veterinarske kontrole na

graničnim prelazima i unutar teritorije Kosova. U vezi sa ovim merama predvidja se podrška od

strane razvojnih donatora uglavnom EU-a kroz projekte za podizanje kapaciteta koje finasira IPA

2010. Takodje, u okviru programa IPA 2011, IPA 2012 i IPA 2013 podržvaće se izgradnja

fabrike za recikliranje u vrednosti od 5 miliona evra.

1.3 Stvaranje mogučnosti za zapošljavanje

Medju glavnim izazovima kosovskog društva je visoka stopa nezaposlenosti. Povečanje

zaposlenosti je usko povezano sa razvojom sektora koji direktno utiću na ekonomski razvoj

zemlje. Medjutim, razvoj ovih sektora i opšti sadašnji ekonomski razvoj nije bio dovoljan za

ublažavanje stope nezaposlenosti na Kosovu. Zapošljavanje na Kosovu uglavnom je

skoncentrisano na trgovinu (17%), obrazovanje (13%), javnu administraciju (10%),

gradjevinarstvo (8%), a u proizvodnji rade ukupno 10% zaposlenih (Izveštaj o progresu EK za

2010).

Prema tome, napori za povečanje stope zaposlenosti vezani su za rad večine vladinih resora i ne

mogu se usredsrediti samo na jednu instituciju, mada glavni nosilac razvoja politike

zapošljavanja ostaje Ministarstvo rada i socijalne zaštite čiji su prioriteti sledeći:

Povečanje stope zaposlenosti

Radi podrške povečanju zaposlenosti nastaviće se sa postoječim politikama koje se odnose na

reformu i modernizaciju javnih usluga zapošljavanja stavljajući fokus na podizanje fizičkih i

metodoloških kapaciteta kao i formiranje nacionalne službe za zapošljavanje, zatim sprovodjenje

sistema SIMP-a, proširenje aktivnih mera tržišta rada, uz fokusiranje na podsticanje zaposlenosti

mladih, lica sa ograničenim sposobnostima, žena, dugo nezaposlenih lica i zajednica. Takodje

14

počeće sprovodjenje Zakona o organizaciji i funkcionisanju javnih službi zapošljavanja,

podizanje fizičkih kapaciteta regionalnih centara za stručno osposobljavanje, (RCSO) i

opremanje kabineta za obuku modernim sredstvima i opremom, jačanje javnog privatnog

patrnerstva, kupovina usluga za obuku kroz fond za obuke i ugovaranje usluga obuka za LOS

obezbedjenje kvaliteta obuka – akreditacija i reakreditacija CSO i programa obuka kao i

obučavanje trenera prema novim metodologijama na osnovu Okvira kurikula Kosova,

snabdevanje RCSO vozilima i autobusom za centar u Prištini.

Kao nove politike ovde se uključuju osnivanje direkcije za stručno osposobljavanje u okviru

Nacionalne službe za zapošljvanje, stimulisanje socijalnog preduzetništva kao sredstva za

ublažavanje nezaposlenosti. Takodje, u skladu sa Pismom dobre namere sa MMF-om zadržaće se

aktuelni nivo minimalne plate i preispitivaće se Zakon o radu u aspektima koji se odnose na

zapošljavanje žena.

1.4 Saobračaj

Razvoj saobračajne infrastrukture je medju glavnim politikama izabranih od strane vlade da bi se

doprinelo ukupnim učincima ekonomskog rasta i razvoja zemlje uz povečanje obuhvatanja

privatnog kapitala u privredi.

Uporedo sa poboljšanjem infrastrukture ukazuje

se i potreba za povečanje bezbednosti na

drumskom saobračaju koji već predstavlja jedan

od strateških ciljeva ovog sektora. U pravcu

realizacije ovog cilja, Ministarstvo

infrastrukture preduzelo je niz aktivnosti i mera,

kao što su:

Izgradnja mnogih podvožnjaka i trotuara,

Poboljšanje horizontalne i vertikalne

signalizacije,

Sprovodjenje zakonskih i podzakonskih

akata.

Ove aktivnosti uticale su na smanjenje udesa u odnosu na prošlu godinu. Takodje, u povečanju

bezbednosti značajno mesto zauzelo je unapredjenje kriterijuma ispita za vozaće uporedo sa

razvojom odgovarajuće infrastrukture.

Željeznička mreža sastoji se od oko 334 km železničke infrastrukture. Najveći deo željezničke

mreže je u dobrom stanju. Medjutim ovaj sektor ima potrebe za nove investicije, naročito za

održavanje i modernizacije postojeće mreže. Prevoz roba je povečan tokom poslednjih godina i

očekuje se da će biti povečan još više.

Kosovo raspolaže Medjunarodnim aerodromom Priština koji operiše kombinovanim civilnim i

vojnim uslugama. Kvalitet i obim usluga na ovom aerodromu su znatno poboljšani. Kao deo

osnovne regionalne i medjunarodne mreže ostaje kao cilj proširenje i stalno podizanje kapaciteta

ovog aerodroma koji je aktuelno dat u koncesiji (LIMAK-LYON).

Drumski saobračaj bio je i ostaje medju glavnim

prioritetima vlade. U ovom sektoru tokom

2012.god., uradjeno je sledeće:

Puštanje u saobračaj 60.4 kilometara

autoputa Morina-Merdare,

o 25 km autoputa koji pripadaju

deonicama 7, 8 i 9 - biće

završeni do kraja 2013.god.

Asfaltiranje 32 km regionalnih puteva

85 km lokalnih puteva.

15

Glavni prioriteti za razvoj ovog sektora su:

Poboljšanje, razvoj i održavanje saobračajne infrastruture

Uopšte, sve mere na ostvarivanju ovog prioriteta su u pravcu ostvarivanja cilja za integrisanje

saobračajne mreže u Pan-Evropske koridore u skladu sa medjunarodnim standardima. U tom

pravcu, naš fokus je na putnu mrežu gde kao glavne mere koje su predvidjene za naredni

srednjoročni period su:

Završetak puta 7

Nastavak izgradnje puta 6 – deonica Lipljan – Elez Han u narednom

srednjoročnom periodu.

Nastavak radova na proširenju nacionanih puteva M9 – deonica Djurdjica –

Kijevo–raskrsnica Kline, i puta M2 – deonica Miloševo-Vučitrn.

Ministarstvo infrastrukture će takodje biti fokusirano na poboljšanju letnjeg i zimskog

održavanja nacionalnih puteva, dok uporedo sa ovim predvidja se i uspostavljanje mera na druge

oblike saobračaja kao što su železnički saobračaj kroz novu politiku za rehabilitaciju železničke

linije Lešak-Elez Han i voza “shuttle” za povezivanje Prištine sa Aerodromom.

Zbog budžetskih implikacija u sprovodjenju projekata saobračajne infrastrukture uložiće se

napori za pronalaženje alternativnih mogučnosti finansiranja, pri čemu valja istaći kredit

Islamske banke za put M2.

Poboljšanje kvaliteta saobračajnih usluga i bezbednost saobračaja.

Mere za realizaciju ovog projekta očekuju se da rezultiraju povečanjem bezbednosti u

saobračaju. Pored ostalog, ove mere obuhvataju i stvaranje povoljnog i sigurnog regulatornog

ambijenta za povečanje kvaliteta usluga u oblasti saobračaja, razvoj infrastrukture zahteva i

intenziviranje glavnih poslova kao što je signalizacija putne mreže i jačanje saobračajnih pravila.

Takodje planira se nastavak subvencioniranja putnika u drumskom saobračaju, zavisno od

budžetskih mogučnosti za sprovodjenje takve politike.

Radi podrške realizaciji ovog projekta planiraju se nove politike kao što su: izgradnja poligona

za sigurnu vožnju, izgradnja objekata za testiranje kandidata za vozaće, takodje se predvidja

stvaranje baze podataka o vozačkim dozvolama, opremanje inspektorata modernim

inspekcijskim sredstvima, obezbedjenje željezničkih prelaza kroz instalisanje signalizacije.

Saradnja sa medjunarodnim organizacijama

Sve mere u pravcu realizacije ovog prioriteta vode ka ostvarivanju cilja za učlanjenje Kosova u

medjunarodnim organizacijama u oblasti saobračaja. Predvidja se postizanje sporazuma u oblasti

drumskog, željezničkog saobračaja, učlanjenje u medjunarodnim organizacijama u oblasti

železnica, učlanjenje u ICAO ADR, ITF, ERTR, INTERBUS.

16

1.5 Energija, rudnici, telekomunikacije i javna preduzeća

Medju glavnim prioritetima Vlade Kosova

nastaviće da budu politike koje doprinose

ekonomskom razvoju. U tom pravcu se

radilo na unapredjenju kapaciteta prenosa i

distribucije, snabdevanja električnom

energijom, povečanja efikasnosti u

koriščenju mineralnih resursa, povečanja

penetracije interneta koja je 38% i mobilne

telefonije koja aktuelno pokriva 75%

naseljenih mesta. Ostaje da se i dalje angažuje na poboljšanje aktuelnog stanja.

Što se tiće sektora energije i novih proizvodnih kapaciteta energije iz lignita nastavljen je rad u

vezi sa izgradnjom TE “Kosova e Re”. U medjuvremenu postoji povečano interesovanjo

privatnih investitora za ulaganja u projektima OIE uglavnom u malim hidroelektranama i za

energiju vetra, za koje projekte Kancelarija regulatora za energiju izdala odgovarajuča

ovlaščenja. Investicije u dobijanju, kopu, deponijama pepela, neobradjena zemljišta, u prošrienju

i zameni satičnih elektrofiltera, hidrauličnom transportu pepela, tretiranju industrijskih voda,

uklanjanju fenola i fenolskih voda su neke od preduzetih mera za poboljšanje stanja okoline.

Projekat za uništenje preko 20 hiljada tona opasnih materija koje su stajale u bivšem objektu za

gasifikaciju je u toku sprovodjenja i nastaviće se tokom perioda 2014-2016.god., kao i u

regulisanju okoline ovih prostora. Svi ovi projekti iznose 50 miliona Evra investicija samo u

sektoru okoline.

Sektor rudnika razvija se prema strategiji rudnika za period 2012-2025 i programu njenog

sprovodjenja za period 2012-2014. Takodje je obavljena studija izvodljivosti za bazen uglja u

Dugadjinu i Drenici. U cilju zaštite prirodnih izvora od nekontrolisanog koriščenja i od

zagadjivanja i od degradacije okoline i njihovog stavljanja u korist ekonomskog prosperiteta

zemlje, proglašeno je ukupno 11 zona od posebnog interesa koje će ubuduće biti tretirane kao

zone za koje će se pravo za istraživanje ili koriščenje dati putem procedura konkurisanja.

Od ukupne količine za pokrivanje ukupnih predvidjenih potreba uvozi se 28% bruto energije na

Kosovu. Uglavnom se uvoze naftni derivati, električna energija kao i odredjena količina uglja.

Što se tiće PTK-a, nakon okončanja svih procedura očekuje se da tokom 2013.god., bude

finaliziran proces privatizacije. Prema odluci vlade i skupštine poštanski biznis je zakonski i

praktično odvojen od biznisa telekoma.

Prioriteti za razvoj ovog sektora su:

Sigurno, održivo i visoko kvalitetno snabdevanje energijom

Neke aktivnosti koje će se nastaviti:

Završetak procesa privatizacije Distribucije

i snavdevanja KEK-a (KEDS)

Prenošenje imovine sa KEK-a na operatera

Calik-Limak

Znatne investicije u blokovima jedinica TE

Kosova A.

17

Za realizaciju ovog projekta potrebno je da se poveća učešće na konkuretnom tržištu

ingegrisanog u regionalnim sistemima a koje podrazumeva i ostvarivanje medjunarodnih

standarda. Ova dva cilja predvidjenih i u strateškom i planskom okviru za sektor energije

obuhvataju razne aktivnosti koje se predvidjaju za sprovodjenje i uz podršku razvojnih partnera

kao što je EU kroz programe IPA i KfW. To će rezultirati smanjenjem subvencija za uvoz

električne energije uporedo sa stalnim poboljšanjem performanse KEK-a. Postojeće politike

prema strateškom i planskom okviru za sektor energije obuhvataju razne aktivnosti, kao što su:

Sprovodjenje projekta TE “Kosova e Re”, u periodu 2013 -2015.

Nastavak aktivnosti za izgradnju HE “Zhur” u periodu 2013-2015;

Nastavak aktivnosti za dekomisioniranje TE "Kosovo A" u periodu 2013-2015

Modernizacija infrastrukture sistema prenosa, obuhvatanje svih promena u postoječim

podstanicama kao i ugradnja novih podstanica u SCADA/EMS u Dispečerskom centru i

u Urgentnom dispečerskom centru;

Promotivna kampanja za OIE i EV;

Merenje i procena potencijala geotermalne energije na Kosovu;

Energetsko nadlgedanje javnih zgrada i drugih obavezujučih preduzeča;

Merenje i procena potencijala energije vetra.

U novim politikama predvidjeno je da budu obuhvačene neke od sledeći oblasti: sekondarna

regulacija u projekat Kosovo-Albanija i odredjen broj projekata koji služe za poboljšanje

snabdevanja energijom.

Podsticanje održivog koriščenjai prerade mineralnihresursa

Realizacija ovog projekta je predvidjena razvijenim strateškim dokumentima koji su usvojeni za

ovaj sektor. Naravno da je prvi korak stvaranje povoljne zakonodavne i regulatorne sredine koja

će stvoriti osnovu za stvaranje povoljnih uslova za koriščenje i ekonomsku valorizaciju

mineralnih resursa i privlačenje investicija; povečanje ljudskih i institucionalnih resursa u

sektoru rudnika, stvaranje laboratorije Geološkog instituta Kosova i podizanje njenih kapaciteta;

mogučnosti i načini recikliranja koriščenih rudarskih deponija i nalazišta, takodje će se raditi na

podizanju proizvodnih kapaciteta u Trepči, nastaviće se radovi na novom rudniku (Sibovac)

lignita.

Osim toga, Ministarstvo ekonomskog razvoja u podršci ovog prioriteta predvidja nove aktivnosti

koje se odnose na digitalizaciju podataka sektora rudarstva; otvaranje mineralnih zona od

posebnog interesa za eksploataciju, tumačenje vazdušnih geofizičkih podataka za utvrdjivanje

potencijalnih zona za geološka istraživanja na Kosovu, seizmičko mikrozoniranje Peći i

Mitrovice i podizanje proizvodnjih kapaciteta u Trepči.

Reformiranje i restrukturiranje JP-a i podizanje nivoa javnih usluga za gradjane. I tokom

ovog perioda planira se rad na nadgledanju pune funkcionalizacije novog preduzeća Pošta

Kosova i sprovodjenje ugovora o privatizaciji PTK-a. Poseban značaj imaće poboljšanje

vodosnabdevanje, povečanje akumulacionih i proizvodnih kapaciteta za snabdevanje vodom za

piće kroz investicije u regionalni vododov uz podršku razvojnih partnera i vlade, podrška javnim

regionalnim kompanijama za podizanje tehničkih kapaciteta u pružanju usluga kroz direktne

18

investicije od strane MER-a. Cilj vlade je stalno smanjenje subvencija za javna preduzeća

uporedo sa stalnim poboljšanjem njihove performanse.

Podsticanje održivog koriščenja i obrade frekvencijskih resursa

U ostvarivanju ovog prioriteta predvidjene su politike i aktivnosti koje proistiću iz odgovarajuće

strategije za prelazak zemaljske televizijske mreže sa analogne tehnologije na digitalnu

tehnologiju. Kao cilj ostaje da se ovaj prelazak izvrši do kraja 2015.god.

2. DOBRO UPRAVLJANJE

2.1 Javna uprava

Javna uprava nastavila je sa radom u obezbedjivanju poboljšanja njene performanse u interesu

gradjana, kao stalnog cilja, radi ispunjavanja kriterijuma za evropske integracije. Ministarstvo

javne uprave kao nosilac koordinacije upravljanja reformom javne uprave nastoji da preko

strategije za reformu javne uprave obezbedi efikasnije sprovodjenje reformi, podizanje sistema

decentralizacije fondova EU-a. MJU, tokom prethodnog srednjoročnog perioda je preduzelo niz

aktivnosti za sprovodjenje reforme i usvojilo je sva podzakonska akta koji proistiću iz

zakonodavstva o civilnoj službi za plate civilnih službenika i državne uprave, upravljanje javnim

finansijama, suzbijanje korupcije, obezbedjivanje transparentnosti i pružanje efikasnih usluga za

gradjane. U celini, poslednjih godina radilo se na kompletiranju strateškog i zakonodavnog

okvira za funkcionisanje efikasne uprave. Osim zakonodavnih dopuna sada se već traži da se

reforma koncentriše na sprovodjenje zakonodavstva i na substancialne reforme kao i poboljšanje

uslova rada u administraciji.

Prioriteteti u oblasti javne uprave su:

Stvaranje nepolitičke, stručne civilne službe zasnovane na zaslugama i dobro upravljane.

Cilj ovog prioriteta je povečanje kvaliteta u pružanju usluga gradjanima. Za ostvarivanje ovog

cilja, Ministarstvo sprovodi Reformu javne uprave gde će se nastaviti sa procesom reorganizacije

ministarstava i njihovih podredjenih organa, finalizacijom procesa klasifikacije radnih mesta i

sprovodjenjem novog sistema plata i klasifikacija. Dalje, podizanje tehnoloških kapaciteta je još

jedna politika koja se vodi u pravcu ostvarivanja ovog sistema preko sledečih aktivnosti: razvoj

sistema upravljanja informacijama o ljudskim resursima i podizanja kapaciteta u civilnoj službi

Kosova prema strateškom i zakonskom okviru za reformu javne uprave.

Stvaranje i upravljanje infrastrukture za smeštaj institucija

19

Dobri uslovi rada su još jedan aspekat poboljšanja usluga i u tom pravcu se radi na jednom broju

projekata koji će doprineti boljem smeštaju institucija kao i izgradnjom novih objekata koji će

poboljšati uslove rada u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, bezbednosti, pravosudja (za

potrebe institucija).1

Podizanje kvaliteta usluga koriščenjem kapaciteta informatičke i komunikacione tehnologije

(IKT).

Kao glavni cilj za naredni period ostaje osnovanje Agencije za informaciono društvo. Takodje

nastaviće se politike koje se odnose na dalji razvoj platforme e-upravljanja. U tom pravcu,

predvidjeno je niz aktivnosti koji se odnose na: telefonski sistem vlade (VOIP); elektronsko

arhivisanje državnih dokumenata, proširenje vladine mreže u svim opštinama Kosova;

interoperabilitet, operativni mrežni centar, projekat za bezbednost podataka; podizanje resursa za

IT i unapredjenje usluga, projekat za wireless (bežični) i dr.

2.2 Politike za upravljanje na lokalnom nivou

Izrada zakonodavstva, politika i nadgledanje funkcionisanja administracije na lokalnom nivou

vrši se od strane Ministarstva za administraciju lokalne uprave. U tom pravcu izradjeni su

strateški dokumenti i radjeno je na podizanju ljudskih kapaciteta i institucionalnog razvoja za

potpuno uspešno vršenje sopstvenih i prenetih nadležnosti. Razvijeni su administrativni

mehanizmi za nadgledanje nad sprovodjenjem zakonitosti, transparentnosti, polaganja računa i

procene kvaliteta usluga koje pružaju opštine. Nastavila se podrška opština u medjugraničnoj i

medjuopštinskoj saradnji kao i finansijska podrška u sprovodjenju kapitalinih projekata koji

neposredno utiću na lokalni ekonomski razvoj opština u Republici Kosova. Rad centralnog nivoa

upravljanja za lokalni nivo tokom narednog srednjoročnog perioda zasnovaće se na Strategiji za

lokalnu samoupravu 2013-2016.god., koja je u toku izrade.

Prioriteteti MALU-a za upravljanje na lokalnom nivou su:

1 Kompleks Rilindja i renoviranje Aneksa B,C i D; izgradnja pomočnog objekta KOA; izgradnja objekta MBSK;

Palata pravde; Protokolarni centar u Blinaji; Izgradnja popravnog centra (Zatvora visoke bezbednosti u Prištini);

izgradnja objekta za tužilaštva; PSK, DMNV u Gnjilane; Izgradnja objekta za tužilaštva; PSK, DMNV u Uroševcu;

Izgradnja pritvornog centra u Gnjilane; Izgradnja pritvornog centra u Prištini; renoviranje bivših zgrada MBS; Novi

vladin kompleks u Ajvaliji u blizini Prištine; Renoviranje vladinih objekata; Izgradnja objekta KIJA; Izgradnja

objekta narodnog advokata; Početak radova na izgradnji objekta PUK–carina u Prištini; renoviranje objekta MSP-a;

Izgradnja objekta KOA; Izgradnja prihvatilišta za žrtve trafikinga; Izgradnja objekata za tužilaštva, PSK, DMNV

Peć; Izgradnja i projektovanje dva fakulteta u Mitrovici; Smeštaj IRK-a; Upravljanje vladinim objektima; Izrada

tehničkih standarda; Procena nepokretnosti Kompleksa RILINDJA.

20

Tokom nardnog srednjoročnog perioda predvidja da se MALU usredsredi na funkcionalno

preispitivanje organizacije i funkcionisanja lokalne samouprave, popis opštinskih akata i njihovo

uskladjivanje sa važečim zakonodavstvom, izgrdnji i razvoj kapaciteta u opštinama, proceni

performanse pružanih usluga od strane opština, finansijskoj podršci kapitalnih projekata za

poboljšanje usluga i podizanje opštinske infrastrukture što utiće na lokalni ekonomski razvoj

kroz podsticanje opštinske i modjugranične saradnje, razvoju politika za podsticanje naplate

lokalnih sopstvenih prihoda, nadgledanju nad sprovodjenjem zakonitosti u opštinama, razvoju

opštinskih kapaciteta i njihovoj podršci kao i na promovisanju lokalnog ekonomskog razvoja.

Takodje razvoj i sprovodjenje projekata o lokalnom i regionalnom socio-ekonomskom razvoju,

preispitivanje i sprovodjenje programa medjugranične saradnje (izdvajanja za 2010-2012 IPA I),

izrada i sprovodjenje programa medjugranične saradnje (izdvajanja 2014-2016 IPA II), izrada

projekata za za unapredjenje elektronskih procesa u opštinama na osnovu strategije e-upravljanja

2009-2015.god.

Kao nove politike biće analiza organizovanja i funkcionisanja lokalne samouprave,

funkcionalizacija mehanizama za neposredno učešće gradjana u procesu odlučivanja,

funkcionalizacija upotrebe IKT za nadgledanje aktivnosti administracije u opštinama, Gračanica,

Klokot, Ranilug, Parteš, AKSM, Leposavić, Zvečane i Zubin Potok (instaliranje odgovarajučih

programa IKT-a).

2.3 Politika protiv korupcije

Jedan od prioriteta institucija Vlade Kosova je i borba protiv korupcije i korumpirajučih praksi.

Vlada je stvorila strateški okvir i potrebno zakonodavstvo i uspostavilo potrebnu institucionalnu

strukturu za sprovodjenje politika protiv korupcije.

Strategija protiv korupcije je usvojena u Skupštini Kosova u februaru mesecu 2013.god.

Agencija za borbu protiv korupcije je insitucija nosilac sprovodjenja strategije naročito na

podizanju svesti i informisanju o politikama protiv korupcije, tretiranju prijavljenih slučajeva,

prijavljivanju imovine i sprečavanju sukoba interesa. Agencija za borbu protiv korupcije i druge

institucije razviće politike protiv korupcije prema strategiji i planu protiv korupcije.

2.4 Ljudska prava

Ljudska prava kao opšta prava, prava posebnih grupa i prava manjina posebno su tretirana u

Ustavu Republike Kosova. Zakonodavstvo na Kosovu je uopšte izradjeno u duhu zaštite ljudskih

prava i odražava odredbe medjunarodnog prava o ljudskim pravima. Takodje institucionalni

okvir koji obezbedjuje obuhvatanje ljudskih prava u državnim politikama kao i za sprovodjenje

ovog zakonodavstva je vrlo napredan na Kosovo. Medjutim, sprovodjenje ovog zakonodavstva

još uvek ostaje kao izazov za institucije Kosova. Takodje strateški okvir za ovu oblast je dosta

fragmentiran i zahteva sveobuhvatan i koordiniran pristup.

21

Preispitivanje aktuelnih struktura za ljudska prava na centralnom i lokalnom nivou upravljanja

izvršiće se i biće u skladu sa procenama koje proizilaze iz Zajedničkog projekta Evropske Unije i

Saveta Evrope za poboljšanje zaštite ljudskih prava na Kosovu, koji je počeo da se realizuje

tokom 2012.godine. Politike unapredjenja i zaštite ljudskih prava su deo i oblasti evropskih

integracija i pripadaju svim institucijama Kosova.

2.5 Upravljanje strateškim planiranjem i javnim finansijama

Kancelarija premijera, odnosno Kancelarija za strateško planiranje je nosilac izgradnje sistema

strateškog planiranja, koordinacije izrade prioriteta i koordinacije izrade strateških dokumenata.

Osnivanjem Upravne grupe za strateško planiranje i Departmana za koordinaciju politika i

evropske integracije skoro je kompletirana institucionalna struktura na centralnom nivou i na

nivou ministarstava. Kao drugi koraci u ovom pravcu su obezbedjenje koherencije izmedju

strateških dokumenata, uspostavljanje opšteg razvojnog strateškog okvira, podizanje kapaciteta

za koordinisanje planiranja kao i fokusiranje na nadgledanje nad sprovodjenjem.

Ministarstvo Finansija je glavni nosilac u oblasti upravljanja javnim finansijama. Ministarstvo

finansija analizira i obezbedjuje predvidjanja makro-ekonomskih zbivanja, priprema glavne

budžetske dokumente , ekonomsku i fiskalnu politiku Vlade Kosova. Ministarstvo finansija

kontuinirano preispituje makrofiskalni okvir u skladu sa ekonomskim zbivanjima i u skladu sa

programom MMF-a koji služi kao osnova za srednjoročno planiranje troškova i godišnjeg

budžeta.

Ministarstvo finansija aktuelno radi na izradi srednjoročnog okvira troškova za 2014-2016. god.,

kao ključnog dokumenta- mosta povezivanja izmedju strateških prioriteta vlade i godišnjeg

budžeta za planiranje i rasporedjivanje resursa i trogodišnje planiranje budžeta Kosova. Takodje,

Poreska uprava Kosvoa i Carina Kosova odvijaju njihove aktivnosti u ispunjavanju prioriteta

naznačenih u strateškom planu razvoja za 2010-2015.god., Strategiji ispunjavanja za 2012-

2015.god., (PUK) odnosno u strateškom planu carina za 2013-2015.god., u cilju ostvarivanja

identifikovanih ciljeva za obezbedjenje realizacije makroekonomskih i fiskalnih predvidjanja.

Uopšte, Medjunarodni monetarni fond, u 2012.god., dao pozitivnu procenu o makroekonomskoj

performansi Kosova koja je ocenjena kao uspešna za implementiranje programa SMP. Pozitivna

procena programa SMP-a omogučila je ispregovaranje novog sporazuma SBA (Stand By

Arrangement) sa ovom institucijom. Kao rezultat toga, Vlada Kosova je ponovo oživela novi

program SBA čije je sprovodjenje u toku.

Politike koje se odnose na strateško planiranje i upravljanje javnim finansijama su sledeće:

Unapredjenje koordinisanog sistema strateškog planiranja

Vlada, tokom narednog srednjoročnog perioda nastaviće da unapredi sistem strateškog planiranja

i ojaća medjuinstitucionalnu koordinaciju.

22

Izrada razvojne strategije Kosova

Unapredjenje mehanizama za strateško planiranje

Podizanje kapaciteta za strateško planiranje u vladi

Izgradnja sistema za pračenje sprovodjenja i procene strategija.

Unapredjenje sistema strateškog planiranja ostvariće se uz podršku Evropske komisije pod

budžetskim okvirom IPA 2013 u iznosu od 2 miliona Evra.

Unapredjenje upravljanja javnim finansijama i očuvanje makrofiskalne održivosti

Vlada, tokom narednog srednjoročnog perioda 2014-2016.god., usredsrediće se na glavnim

politikama koje se odnose na upravljanje javnim finansijama i makrofiskalnu održivost a to su:

Implementiranje fiskalnih pravila u cilju očuvanja budžetskog deficita na nivou od

2% BDP-a

Generisanje unutrašnjih budžetskih ušteda

Očuvanje održivog nivoa javnog duga

Očuvanje jednostavnog poreskog sistema uz orijentaciju postepenog prelaska sa

prikupljanja prihoda na granici na prikupljanje prihoda u zemlji.

3. VLADAVINA ZAKONA I BEZBEDNOST

3.1 Pravosudje

Nosilac izrade politika i zakonodavstva o pravosudnom sistemu je Ministarstvo pravde. Ono

funkcioniše prema postoječem strateškom i planskom okviru u izgradnji prave zakonodavne

arhitekture i stvaranju najviših standarda za funkcionisanje pravosudnog sistema na Kosovu. Ono

je odigralo ključnuulogu u koordiniciju mnogih aktivnosti i sa drugim institucijama i ograncima

vlasti za jačanje vladavine zakona u zemlji.

23

Isto tako mnogo se radilo na povečanju performanse sudstva i sprovodjenju novog važečeg

zakonodavstva; sprovodjenje novog Zakona o sudovima, Zakona o Sudskom savetu Kosova kao

i zakona o Posebnom veću Vhovnog suda. Sudski savet Kosvoa je završio i u toku je proces

realizacije restrukturiranja sudova u skladu sa zakonom o sudovima i njegovog sprovodjenja

kroz podzakonskih akata o njegovom sporovodjenju. Obavljeno je imenovanje sudija Vrhovnog

suda, Posebnog veća, Apelacionog suda, osnovnih sudova i njihovih odeljenja. SSK je u fazi

sprovodjenja državne strategije za stare nagomilovane predmete i blagovremenog rešavanja svih

evidentiranih predmeta u sudovima Kosova. Obavljeno je strukturiranje svih civilnih službenika

sudske administracije u skladu sa Zakonom o sudovima. Nastavljene su investicije u sudsku

infrastrukturu gde je izgradjen objekat Osnovnog suda u Gnjilane i u toku je izgradnja objekta

Osnovnog suda u Uroševcu – odeljenje u Štrpce.

Počev od ove godine, u Ministarstvo pravde počeće sprovodjenje nekih projekata dobijenih kroz

program IPA - 2011, 2012 i 2013.god. Ovi projekti će jako mnogo pomoći ovom ministarstvu u

ispunjavanju njenih ciljeva predvidjenih Strateškim razvojnim planom do 2016.god., i dovešće

ovo ministarstvo što bliže evropskim standardima.

Prioriteteti u kojima Vlada Kosova ima ulogu u stvaranju politika i zakonodavstva, podršci

reformei rada u sektoru pravosudja su:

Stvaranje i unapredjenje zakonskog i

institucionalnog okvira u funkciji vladavine

reda i zakona u skladu sa prioritetima koji

proizilaze iz procesa evropskih integracija

Nastaviće se sa kompletiranjem zakonskog

okvira, olakšavanjem rada sudstva kroz

funkcionisanje sistema noterije, pravodusja,

posredovanja, stečajnih upravnika i privatnih

izvršilaca, suzbijanjem i sprečavanjem kriminala,

mogih zloupotreba po osnovu kriminalnog

dohotka kroz upravljanje oduzetom i

konfiskovanom imovinom koji stiću velike

dobitke, poboljšanjem u približavanju

zakonodavstva i uklanjanju sukoba zakona.

U medjuvremenu kao nove politike su podrška

imovinskim pitanjima i stvaranje državnog

pravobranilaštva.

Evropska komisija će podržati ovaj prioritet kroz

projekte uključenih u okviru programa IPA 2011, 2012 i 2013.god. Vrednost ovih projekata

iznosi oko 5 miliona Evra. Ovaj sektor će dalje biti podržan u okviru programa Novog

instrumenta pred učlanjenja EUA (IPA 2).

Projekti koji se očekuju da počnu tokom

ove godine i koji će se završiti na kraju

2016.godine su: Podizanje i jačanje

kapaciteta u Agenciji za upravljanje

oduzetom i konfiskovanom imovinom.

Jačanje kapaciteta Departmana za

medjunarodnu pravnu saradnju u

Ministarstvu pravde. Poboljšanje u

sprovodjenju krivičnih sankcija, podizanje

kapaciteta u Popravnoj službi Kosova i

Probacionoj službi Kosova. Jačanje i

modernizacija Službe forenzike u

Departmanu sudske medicine uključujući

operacije za nestala lica na Kosovo.

Poboljšanje u približavanju zakonodavstva i

uklanjanju sukoba zakona. Podrška za

imovinska pitanja i izradu civilnog

zakonika. Podrška reformi pravde o deci na

Kosovo.

24

Dalje unapredjenje sistema pomoći i medjunarodne pravne saradnje

Postojeće politike su: stvaranje sigurnih uslova za osoblje i obezbedjenje adekvatne opreme za

očuvanje dosijea, osetljivih i poverljivih predmeta, podizanje stručnih kapaciteta osoblja u MP i

sudija i tužilaca, kompletiranje zakonskog okvira što se tiće oblasti medjunarodne pravne

saradnje.

Ovaj prioritet će podržati EU kroz projekte za podizanje kapaciteta osoblja pravosudja i

medjunarodne pravne saradnje. Projekti se ostvaruju kao tehnička pomoć i iznose preko 3

miliona Evra.

Obezbedjenje preduslova i efikasnije upravljanje sistemom izvršenja krivičnih sankcija

Nastaviće se sa podizanjem novih infrastrukturnih projekata u Popravnoj i Probacionoj službi

Kosova i rekonstrukcija postoječih, sa stručnim podizanjem popravnog i probacionog osoblja i

preduzimanjem mera za resocijalizaciju osudjenih, stvaranje posebnih institucija za izvršenje

vaspitnih popravnih mera prema maloletnicima u skladu sa zakonikom o pravdi za maloletnike,

podizanje institucionalnih kapaciteta Probacione službe Kosova u nadziranju osudjenih lica sa

MDA i onih koji su uslovno oslobodjeni.

Kao novi projekat biće funkcionalizacije zatvora visoke bezbednosti i dva nova pritvorna centra

(u Prištini i Gnjilanu) i primena sistema elektronskog nadgledanja nad osudjenima kao i

funkcionalizacija objekta za maloletnike sa edukativnom merom, a za sudsku medicinu, osim

podizanja kapaciteta potrebno je i osnivanje laboratorije NDK koja će se baviti tretiranjem

civilnih predmeta.

Popravnu i Probacionu službu podržaće EU kroz podršku za Popravnu službu Kosova,

poboljšanje infrastrukture i stručne pomoći i kroz podršku sudskoj medicini. Vrednost projekata

iznosi 10 mioliona Evra.

Politike koje su predvidjene da se primenjuju od strane sudskog sistema u cilju njegovog boljeg

funkcionisanja su:

Razvoj sudskog sistema koji će biti transparentan uz obezbedjenje potpune funkcionalizacije

sudske reforme u skladu sa primenjivim zakonima.

Nastaviće se sa sprovodjenjem sudske reforme u skladu sa Zakonom o sudovima i Zakonom o

sudskom savetu, obuka sudija i administrtivnog osoblja sudova i SSK-a.

Podrška od strane projekta IPA-a 2010.god., za Sudski savet Kosova i Tužilački savet Kosova u

iznosu od 2.2 miliona Evra i trajaće do septembra 2014.god.

25

Stvaranje i poboljšanje fizičke infrastrukture sudova u cilju ispunjavanja potreba koje

proizilaze iz reforme.

Nastaviće se sa izgradnjom objekta za osnovne sudove u Uroševcu, Peći, Vučitrnu, Novom Brdu

i dr., i obezbedjenje inventara za palatu pravde.

Očekuje se da bude obuhvačena u budžetski okvir i izgradnja objekata osnovnih sudova u

Djakovici, Prizrenu i Mitrovici. (to se odredjuje u budžetu MJU-a).

Nastaviće se sa razvojem elektronskih sistema za upravljanje predmetima i komuniciranje i

osposobljavanje korisnika elektronskih sistema, preispitivanje strategije za upravljanje starim

predmetima, funkcionalizacija Jedinice za istrage i analize kao i podizanje kapaciteta sa stručnim

saradnicima i sudskim pripravnicima.

3.2 Jačanje sprovodjenja zakona

Vladavina zakona, mada je ostvarila napredak u poslednje vreme, smatra se medju izazovima sa

kojima se suočava Vlada Kosova. Ministarstvo

unutrašnjih poslova kao glavni nosilac vlade za

očuvanje reda i zakona završilo je proces

restruktuiranja i konsolidacije proširenjem

osnovnih kapaciteta u sektorima vladavine reda i

očuvanja javne bezbednosti. Policija Kosova

nastavlja sa preuzimanjem nadležnosti od

KFOR-a i to: U integrisanom upravljanju

granicom, čuvanju i kontroli graničnog pojasa

kao i u obezbedjivanju objekata, kulturnih i

verskih spomenika. Laboratorija za forenziku

koja funkcioniše u okviru Policije Kosova, samo u 2011.god., pružala je mnoge vrste

forenzijskih usluga sa negde oko 1000 veštačenja. Za sprovodjenje važećeg zakondavastva

Ministarstvo unutrašnjih poslova neprekidno se angažovalo na povečavanju efikasnosti za

uspešno upravljanje vanrednim situacijama. Sledstveno tome MUP radi intenzivno na

rasporedjivanju svih regionalnih i komunalnih jedinica za urgentne situacije u strukturi MUP-a.

Glavni prioriteti u unutrašnjim poslovima su:

Suzbijanje i sprečavanje kriminala i obezbedjivanje života i imovine gradjana

Kapaciteti i sposobnosti su od velikog značanja ostvarivanja ovog prioriteta, stoga će se nastaviti

sa politikama podizanja kapaciteta usledečim oblastima:

borba protiv pranja novca;

MUP nastaviće da radi na:

Ispunjavanju kriterijuma za liberalizaciju viza

(reintegracija i repatrijacija gradjana Kosova;

Izdavanje gradjanima ličnih-biometričkih

dokumenata;

Razjašnjenje funkcija izmedju izvršnih

agencija u upogledu centralnog planiranja,

nadgledanja, koordinacija i operativnih

funkcija izmedju izvršnih agencija.

26

otkrivanje droga;

suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala i terorizma;

uspostavljanje obaveštajnog sistema na svim nivoima;

povečanje potrebnih kapaciteta za zakonsko prisluškivanje telekomunikacija;

obezbedjenje putnog saobračaja;

obezbedjenje objekata/važne infrastrukture.

Planira se da nove politike budu usredsredjene na:

integrisane sisteme policijskih podataka,

suzbijanje kibernetičkog kriminala,

učlanjenje u INTERPOL i SELEC,

podizanje kapaciteta za cerfitikovanje u visokom obrazovanju za oblasti od značaja za

bezbednost,

policijsku opremu za posebne potrebe, specijalnu opremu, specijalna vozila,

stvaranje digitalnog sistema i radiokomunikacija,

posmatranje i istraga teških krivičnih dela i pristup suzbijanju kriminala u informatičkoj

tehnologiji,

Podržava se od projekta IPA 2010.god., za sprovodjenje bezbednosti po osnovu obaveštajnih

saznanja u vrednosti od 1.1 miliona evra.

Nadgledanje, kontrola i upravljanje granicama

Pored postoječih politika aktivnosti za kontrolu granicne linije, kontrolu i boravak stranaca,

suzbijanje i sprečavanje kriminalnih aktivnosti na granici, unapredjenje policijske saradnje sa

susednim državama takodje će se nastaviti i sa uspostavljanjem zajedničkih graničnih prelaza sa

susednim zemljama i za integrisano upravljanje granicom, stratešku saradnju sa FRONTEX,

projekat tvininga za integrisano upravljanje granicom i borba protiv trgovine drogom u trajanju

od 30 meseci (2012-2015).

Podržava se od projekta IPA 2011.god. za integrisano upravljanje granicom i borbu protiv

trgovine drogom u vrednosti od 2 miliona Evra i u trajanju do 2 avgusta 2015.god.

Upravljanje pitanjima migracije i azila

Nastviće se sa primenom viznog režima sa trečim državama, a kao novi projekti su izgradnja i

funkcionalizacija Centra za strance, učlanjenje u MARRI, pokretanje sporazuma za readmisiju sa

zemljama porekla tražilaca azila.

Efektivna koordinacija i adekvatna implementacija procesa readmisije i reintegrisanja

Očekuje se nastava ispregovaranja i izrade bilateralnih sporazuma za readmisiju, decentralizacija

nadležnosti u procesu reintegracije i sprovodjenje obaveza koje proizilaze iz putokaza o

liberalizaciji viza.

27

Podržava se od Projekta IPA 2012,gid., za povratak i reintegrisanje – Faza IV koji košta 6.2

miliona Evra i traje do septembra 2015.god.

Upravljanje vanrednim situacijama

Nastaviće se sa postoječim politikama:

povečanje sposobnosti delovanja,

kompletiranje infrastrukture potrebnim sredstvima i opremom kao i izgradnja objekata za

JPVS,

podrška operacijama za upravljanje situacijama narušavanja reda i javnih nemira,

nastavak saradnje sa programom IPA Evropske komisije za podizanje kapaciteta.

Planira se da nove politike budu usredsredjene na:

osnovanje nacionalnog centra za upravljanje vanrednim situacijama,

razvoj programa vežbi i procene urgentne pripravnosti u oblasti opšte javne bezbednosti,

objekta za gašenje požara i spašavanje u Komoranu.

3.3 Odbrana i zaštita

Ministarstvo bezbednosnih snaga Kosova i Bezbednosne snage nastavile su sa razvojem i

profesionalizacijom punih operativnih kapaciteta u cilju maksimalnog koriščenja postoječih

kapaciteta za garantovanje bezbednosti imovine i života svih gradjana Republike Kosova.

Podrška centralnim institucijama Republike Kosova i uopšte zajednici bila je i ostaje jedan od

strateških ciljeva i prioriteta MBSK.

MBSK, progres razvoja BSK-a nastavilo je u oblasti upravljanja osoblja (školovanje unutar i van

zemlje, regrutovanje, unapredjenja, medalje i odlikovanja); podizanje kapaciteta za realne

operacije; stvaranje model kompanija, stvaranje stručnog centra za potragu-spašavanje,

produbljivanje bilateralnog partnerstva i potpisivanje memoranduma o saglasnosti sa državama

sa kojima još nemamo sporazume (jačanje bilateralnog partnerstva sa SAD-om, sa zemljama

EU-a, zemljama regiona i KFOR-om), značajne inicijative i dogadjaji vezanih za bezbednost;

uskladjivanje njenih strateških planova i godišnjih ciljeva u ispunjavanju njene ustavne i

zakonske misije, aspekat obuka za mirovne operacije; podizanje i izgradnju vrednosti, identiteta i

vizije BSK-a; standardizacija BSK na osnovu standarda NATO (STANAG), procena i merenje

kapaciteta (tokom 2012.godine u punoj saradnji sa NATO-om i KFOR-om realizovano je 2

ciklusa procene kapaciteta, odnosno RPP1 i RPP2).

Vlada već vrši preisipitivanje sektora bezbednosti dok će srednjoročni prioriteti u ovom sektoru

biti zasnovani na strateškim i planskim dokumentima koji proizilaze iz ovog preispitivanja.

Medjutim, uzimajući u obzir da preispitivanje još nije završeno, aktuelni okvir planiranja u

odbrani i zaštiti zasnovaće se na sledečim prioritetima:

28

Podizanje funkcionalnosti BSK-a

Podizanje operativnog nivoa BSK-a naročito struktura odredjenih za angažovanje u podršci

operacijama unutar i van zemlje, razvoj bezbednosnih snaga uz podršku integrisane logistike i

koja je u potpunosti opremljena, kompletirana i sa osobljem, obučavana na efektivan način,

samoodrživa i koja sadejstvuje sa strukturama NATO-a i razvoj unapredjenog sistema

obrazovanja i obuke.

Podizanje kredibiliteta BSK-a

le

Sprovodjenje politika i aktivnosti za podizanje imidža BSK-a za suočavanje sa urgentnim

situacijama i zaštitu stanovništva, ekonomije, okoline i imovine, sprovodjenje strateškog okvira u

oblasti odbrane i zaštite i politike za povečanje transparencije i računopolaganja.

Unapredjenje BSK-a za učešće u operacijama van zemlje

Podizanje, razvoj i profesionalizacija snaga za reagovanje van zemlje u mirovnim i

humanitarnim operacijama, obezbedjenje održivih odnosa sa osnovom poverenja u vojnoj oblasti

izmedju država regiona i šire, učlanjenje u regionalnim organizacijama i inicijativama i učešće u

angažovanjima, obukama, značajnim vežbama za bezbednost u regionu, NATO i šire.

4. EVROPSKE INTEGRACIJE, SPOLJNA POLITIKA I UČLANJENJE U

MEDJUNARODNIM INSTITUCIJAMA

4.1 Evropske integracije

Proces evropske integracije je obuhvačen u agendi Vlade Kosova još od 2003.godine i počelo je

osnivanje institucionalnih mehanizama za upravljanje ovim procesom. Perspektiva integrisanja

Kosova u EU i pristup Kosova instrumentima učlanjenja datira od početka procesa stabilizacije i

pridluživanja. Mada Kosovo nije postiglo bilateralne sporazume sa EU iz političkih razloga, ono

je do sada nastavilo da ispuni kriterijume integrisanja. Najveći napredak u odnosima izmedju

Kosova i EU-a je ostvaren donošenjem od strane EK Putokaza o liberalizaciji viza za gradjane

Kosova u 2012.godini i otvaranjem mogučnosti da Kosovo i EU formalno stupaju u ugovornim

odnosima preko sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Nosilac procesa upravljanja, koordinisanja i nadgledanja procesa evropskih integracija na

Kosovu je Ministarstvo evropskih integracija, a glavni prioriteti tokom narednog srednjoročnog

perioda za vladu će biti ispregovaranje SSP i sprovodjenje kriterijuma koji proizilaze iz ovog

sporazuma.

29

Kao prioritet vlade je stvaranje strateškog pristupa u upravljanju procesom integracije.

Koordinisanje spoljne pomoći i njeno rasporedjivanje u skladu sa državnim prioritetima je jedan

od prioriteta Vlade i Ministarstva za evropske integracije. Takodje nastaviće se rad na

unapredjenju integrisanja u drugim regionalnim organizacijama i inicijativama.

4.2 Spoljna politika

Nosilac spoljne politike je Ministarstvo spoljnih poslova. Ono je jedno od novih ministarstava

Vlade Republike Kosova osnovano posebnim zakonom. Prema tome MSP je u procesu njene

konsolidacije kao što je i u procesu konsolidacije njenih odnosa sa inostranstvom. MSP

preduzima mere i stvara potrebnu infrastrukturu za podizanje kapaciteta za službu unutar

ministarstva i u diplomatskim i konzularnim misijama van zemlje. MSP aktuelno ima osoblje od

103 lica koji rade u ministarstvu i još 100 drugih u diplomatskim i konzularnim misijama.

Ministarstvo aktuelno pod njenom podredjenosti ima dvadeset i jednu (21) diplomatsku misiju,

koje su osnovane od 2008.godine, kao i petnaest (15) konsularnin predstavništva.

Republiku Kosovo formalno je priznalo 98 država članica Organizacije ujedinjenih nacija

(OUN). Večina država EU-a i NATO-a, čije članstvo cilja Kosovo kao i tri od četiri suseda

Kosova, priznalo je Kosovo kao suverenu državu. Isto tako, Republika Kosovo, ojačala je

medjunarodni subjektivitet potpisivanjem velikog broja medjunarodnih sporazuma (preko 118) u

poslednjim godinama. Veliki broj inicijativa za postizanje novih sporazuma već je u procesu

pregovora ili blizu potpisivanja. Na ovaj način, Kosovo je postalo suštinski deo mreže

multilateralnih i bilateralnih sporazuma i obaveza, ojačajući mir i stabilnost na Balkanu.

Na planu bilateralnih hodnosa preovladala je potreba za unapredjenje bilateralnih ugovornih

odnosa u svim oblastima i za povečanje broja uspostavljenih diplomatskih odnosa sa državama

koje su priznale Kosovo. Posebna pažnja je posvečena stalnom jačanju odnosa sa državama od

globalne i regionalne težine (strateški partneri), koje podržavaju državu Kosova. Očuvanje i

unapredjenje strateškog partnerstvo sa državama Medjunarodne upravne grupe (MUG), odnosno

sa državama QUINT-a, determinisali su obezbedjenje evropske perspektive za stupanje u

ugovorne odnose (obezbedjena je studija izvodljivosti i putokaz o liberalizaciji viza).

Što se tiće učlanjenja Republike Kosova u medjunarodnim organizacijama (osim dosadašnjih

učlanjenja) proces koji je usko povezan sa medjunardonim priznanjem Kosova, učinjeni su

značajni koraci u približavanju procedura apliciranja i obezbedjenja glasova (lobiranja) za

učlanjenje u raznim ekonomsko-političkim organizacijama i specijalizovanim agencijama, čiji se

rezultati očekuju tokom perioda predvidjenog u ovom planu.

Prioriteti u spoljnoj politici u narednom srednjoročnom periodu su:

Učlanjenje Republike Kosova u medjunarodnim organizacijama

30

Pored stvaranja strateškog okvira za učlanjenje u medjunarodnim organizacijama prioritet je

unapredjenje političkog komuniciranja sa relevantnim medjunarodnim organizacijama,

koordinacija aktivnosti sa državama partnerima za učlanjenje u medjunarodnim organizacijama,

ispunjavanje kriterijuma i apliciranje za učlanjenje u medjunarodnim organizacijama i

specijalnim agencijama, medjuinstitucionalna koordinacija za medjunarodne

sporazume/organizacije.

Konsolidacija medjunarodnog subjektiviteta i jačanje imidža

Nastaviće se sa aktivitetima lobiranja za povečanje broja priznanja, uspostavljanje strateškog

partnerstva sa SAD i sa vodečim državama EU, uspostavljanje diplomatskih odnosa sa državama

koje su priznale Kosovo, povečanje broja medjunarodnih sporazuma, učešće i organizovanje

samita, konferencija, medjunarodnih foruma, promovisanje Kosova i jačanje imidža preko javne,

ekonomske diplomatije i digitalne strategije.

Izgradnja strateškog partnerstva sa EU i NATO

Za ostvarivanje ovog projekta potrebni su napori u uspostavljanju ugovornih odnosa na putu ka

evroatlantskim integracijama. U tom smislu, i tokom ovog perioda planira se nastavljanje sa

politikama koordinacije aktivnosti u pregovorima o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju,

političko lobiranje kod institucija EU-a i država članica, za unapredjenje evropske agende za

Kosovo, diplomatske aktivnosti za stupanje u partnerstvo za mir sa NTO-om, uključivanje

Kosova u mehanizmima za bezbednost.

5. Razvoj ljudskog kapitala

5.1 Obrazovanje

Obrazovanje tokom prethodnog perioda a i sada nastavlja biti na visokom nivou prioriteta vlade.

Tokom prethodnih godina nastavljeno je produbljivanje reformi obrazovanja na svim

obrazovnim nivoima predvidjenih u Strateškom planu obrazovanja na Kosovu 2011-2016.god.

Realizovano je osnivanje i funkcionalizacija univerziteta u Peći i počele su pripreme za otvaranje

univerziteta u Gnjilanu, Mitrovici i Djakovici, priprema programskih jezgra za tri nivoe

preduniverzitetskog obrazovanja, kompletiran je zakonski okvir, uspešno je realizovana spoljna

procena za tri nivoa obrazovanja, akreditovano je 100 programa obuke; obučavano je 19154

nastavnika u OCDL; unapredjena je infrastruktura za manjine u oblasti ljudskih prava, ostvareno

je promovisanje potrebe za stručno obrazovanje i učenje tokom celog života; proširenje školskog

prostora, gde je završeno 7 školskih objekata u ukupnoj površini od 42,580 m²; 27 objekata u

procesu u površini od 132,400 m²; završena je izgradnja objekta fakulteta za edukaciju u

površini od 6,350 m², biblioteka-institut u toku izgradnje u površini od 5,000m²; studentski dom

VII površine od 6,200m²; model škola u procesu površine od 5,300 m²; tokom 2012.god.,

inventarom je opremljeno 7 novih objekata, kao i 5 novih objekata koji još nisu pušteni u rad, 4

aneksa i 16 novih izgradjenih objekata od strane opština.

31

U vremenskom periodu 2014-2016.god., vlada je utvrdila sledeće prioritete:

Kvalitetno, sveobuhvatno i ravnopravno obrazovanje za sve učenike.

Politike u pravcu realizacije ovog projekta obuhvataju osnivanje Agencije za kurikule, procenu i

standarde (AKPS) kao savetodavnog tela MONT-a, razvoj i podršku sistemu predškolskog

obrazovanja koji podstiće poboljšanje pristupa stvaranja mreže javnih i privatnih inicijativa;

smanjenje broja smena u školama izgradnjom novih osnovnih i srednjih škola; razvoj i proširenje

višeg srednjeg obrazovanja; jačanje kapaciteta rukovodjenja u vaspitno obrazovanim

institucijama kroz izradu programa za obuku školskih direktora; izgradnja kapaciteta za

unutrašnju i spoljnu procenu školske performanse u cilju podizanja kvaliteta rada na nivou škola;

nastavak procesa izrade predmetnih kurikula na svim školskim nivoima; sprovodjenje akcionog

plana za obuhvatanje svu dece sa posebnim obrazovnim potrebama u preduniverzitetskom

obrazovanju.

Nove politike predvidjaju da obuhvate sledeće oblasti: povečanje broja inspektora i njihovo

stručno podizanje, funkcionalizacija i proširenje agencije za stručno obrazovanje i

osposobljavanje i obrazovanje odraslih i povečanje broja osoblja.

Tokom srednjoročnog perioda podršku ovim prioritetima će dati USAID u vidu tehničku pomoći

u vrednosti od 7 miliona Evra pri čemu u fokusu je obrazovanje na opštinskom nivou.

Stručni razvoj nastavnika

Okvir kurikula Kosova biće osnova za realizaciju ovog prioriteta. U okviru toga planira se

nastavak obuke nastavnika novim metodologijama nastave i savladanja nastave, razvoj i

sprovodjenje programa studija za zaposlene nastavnike,odnosno unapredjenje kvalifikacije

nastavnika uz rad, nadgledanje i procena programa obuke kao i koordinacija aktivnosti sa

domačim i medjunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama.

Takodje planiraju se povečani napori u tom pravcu kroz podršku obrazovnih institucija, kao što

je Fakultet za edukaciju i Pedagoški institut Kosova u stručnom razvoju nastavnika, podrška

opštinama specifičnim grantovima za RPN, program unapredjenja kvalifikacije nastavnika

(UKN) – UP-a pri čemu, u srednjoročnom periodu ostaje da se financira dodatnim budžetom

ukoliko bude na raspolaganje.

Evropska komisija, u okviru prgorama IPA 2011.god., u vidu tehničke pomoći pružiće podršku

sa 2 miliona evra tokom 2014-2015.god.

Povečanje mogučnosti za stručno obrazovanje i osposobljavanje.

Za realizaciju ovog projekta predvidja se nastavak rada u razvoju kurikula za stručno

obrazovanje i osposobljavanje i sprovodjenje Nacionalnog okvira kvalifikacija. Takodje radiće

se na poboljšanju pristupa, kvaliteta i relevantnosti SOO kako bi bio u skladu sa zahtevima

tržišta rada.

32

Ovaj prioritet podržaće IPA 2012.god., pri čemu jedna od aktivnosti ima za cilj približavanje

obrazovanja sa potrebama tržišta rada. Ovaj projekat iznosi 2.8 miliona evra a period njegovog

sprovodjenja je 2013-2016.god. Sprovodjenje će obuhvatiti sporazum upučivanja sa Austrijskom

agencijom za razvoj (ADA).

Izgradnja efikasnog i efektivnog sistema za upravljanje visokokvalitetnog obrazovanja.

Izrada i sprovodjenje efektivnih i održivih politika i zakonodavstva je od suštinskog značaja za

podržavanje ravnopravnog pristupa visokom obrazovanju prema standardima i trendovima u

regionu i u evropskim zemljama. U tom nastaviće se sa sprovodjenjem Nacionalnog programa za

nauku, sklapanje bilateralnih sporazuma i obezbedjenje stipendija za studente, povečanje učešća

i obezbedjenje ravnopravnog pristupa visokom obrazovanju, uskladjivanje programa studija sa

potrebama tržišta rada, uspostavljanje standarda kvaliteta u nastavi i u naučnim istraživanjima,

obezbedjenje funkcionalne sredine za nastavu, studije i naučna istraživanja, unapredjenje

medjunarodne saradnje i mobilizacije osoblja, akademskog kadra i studenata.

Takodje, da bi se ostvario cilj za ravnopravan i lak pristup visokom obrazovanju, Vlada Kosova

planira da deluje u pravcu funkcionalizacije univerziteta u Peći, univerziteta u Djakovici,

univerziteta u Gnjilane i univerziteta u Mitrovici, funkcionalizacije studenskih domova.

Podrška i unapredjenje procesa učenja za sve

Efektivno integrisanje ITK u sektor obrazovanja kao i stvaranje novih pristupa u nastavi i

savladanju nastave smatraju se kao glavne politike za ostvarivanje ovog prioriteta. U okviru toga,

nastaviće se sa stvaranjem zakonskog i regulativnog okvira za elektronsko učenje i stvaranje i

obezbedjenje odgovarajuće infrastrukture ITK.

Stvaranje i obezbedjenje odgovarajuće infrastrukture ITK podržava projekat IPA 2013.god., pod

nazivom “Podrška ITK-u oblasti obrazovanja Faza II” koji će se sprovoditi u periodu 2014-

2016.god., u iznosu od 1.8 miliona Evra. Sprovodjenje se vrši prema ugovoru o uslugama i

snabdevanju.

Ovu oblast delimićno podržava ADA, kroz projekat “Razvoj stručnih kapaciteta Fakulteta za

edukaciju u Prizrenu i Mitrovici preko ITK-a u periodu 2011-2014”.

5.2 Kultura, omladina i sport

Ministarstvo kulture, omladine i sporta, tokom 2012-2013.god., u oblasti kulture nastavilo je sqa

podrškom podredjenim institucijama kulture, kaptalnim investicijama, kompletiranjem

zakonodavne infrastrukture, subvencioniranjem samostalne kulture, promovisanjem naše

kulturne scene na velikim kulturnim dogadjajima u svetu kao i sa uspostavljanjem saradnje sa

raznim državama, potpisivanjem sporazuma o saradnji u oblasti kulture.

Tokom ovog perioda nastavljeno je očuvanje, zaštita i promovisanje vrednosti kulturnog nasledja

kroz program hitnih intervencija na objektima kulturnog nasledja, izradom studije izvodljivosti

za kulturni i prirodni turizam, valorizacijom i popisom Privremenog spiska kulturnog nasledja za

33

2012.godinu, uputstvom o integrisanoj konzervaciji kao i sa sprovodjenjem programa

preventivnnih mera za 2012. god.

U okviru jačanja institucionalnih mehanizama za učešće mladih u procesu odlučivanja nastavilo

se sa formiranjem lokalnih saveta za delovanje mladih, konsolidacijom Centralnog odbora

delovanja mladih kao i podrškom stvaranja mreže i saradnje mladih u regionalnim i evropskim

omladinskim aktivnostima, podizanjem kapaciteta omladinskih organizacija kao i

subvencionisanjem aktivnosti Centralnog odbora za delovanje mladih, lokalnih odbora za

delovanje mladih, omladinskih centara i nevladinih omladinskih organizacija. Usvajanje

Strategije i akcionog plana za omladinu spada medju značajnim aktivnostima ostvarenih u ovom

periodu.

U oblasti sporta nastavljena je podrška za investicije u sportskoj infrastrukturi i to: sportske hale,

sportski školski poligoni i regionalni futbalski stadioni. Subvencioniran je Olimpijski komitet

Kosova i sportski savezi u pravcu interenacionalizacije i odvijanja njihovih aktivnosti i isto tako

radilo se na masovizaciji sporta, kroz podršku školskom sportu. U kontekstu razvoja autorskog

prava, kao značajna dostignuća su usvajanje Strategije protiv piraterije i falsifikovanja, usvajanje

Uredbe o posredovanju u sporovima u oblasti autorskog i srodnih prava kao i osnivanje Task

force protiv piraterije i falsifikovanja.

Prioriteti u kulturi, omladini i sportu:

Podrška javnim institucijama kulture, podrška samostalnoj kulturi kao i unapredjenje

diplomatije kulture

Postojeće prioritetne politike koje se predvidjaju da se nastave za ostvarivanje ovog cilja su:

subvencioniranje institucija kulture, podrška samostalnoj kulturi i podrška diplomatiji kulture.

Očuvanje, promovisanje i zaštita kulturnog nasledja

Postojeće prioritetne politike koje se predvidjaju da se nastave za ostvarivanje ovog cilja su:

uspostavljanje stručnih standarda i obuka, preduzimanje inicijativa i podrška promotivnim

aktivnostima za kulturno nasledje, izrada planova za upravljanje dobrima kulturnog nasledja u

okviru razvojnih programa, preduzimanje preventivnih mera/hitnih intervencija.

Jačanje i integrisanje mladih u procesima odlučivanja i u kreiranju politike

Postojeće prioritetne politike koje se predvidjaju da se nastave za ostvarivanje ovog cilja su:

pdizanje kapaciteta omladinskih organizacija, odbora delovanja za mlade i omladinskih centara;

podrška opštinskom omladinskom sektoru, stvaranje mreže i medjunarodna saradnja.

Nova prioritetna politika koja se predvidja za ostvarivanje ovog cilja je podrška preduzetništva

mladih.

Razvoj i unapredjenje kvalitetnog sporta, masovizacija i internacionalizacija sporta kao i

modernizacija sportske infrastrukture

34

Postojeća prioritetna politika koja se predvidja da se nastavi za ostvarivanje ovog cilja je

ulaganje u sportsku infrastrukturu.

Jačanje sistema autorskog prava i srodnih prava

Postojeće prioritetne politike koje se predvidjaju da se nastave za ostvarivanje ovog cilja su:

sprovodjenje strategije protiv piraterije i falsifikovanja, promovisanje autorskog prava i srodnih

prava, saradnja sa domačim institucijama za intelektrualnu svojinu i sa udruženjima za

kolektivno upravljanje pravima, učlanjenje u Svetsku organizaciju za intelektualnu svojinu i

potpisivanje medjunarodnih sporazuma.

6. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

6.1 Zdravstvo

Ministarstvo zdravlja nastavilo je sa neophodnim pripremama za reformu zdravstvenog sistema

koji prema organizacionim osobinama jednog sistema koji odražava vanredne okolnosti nakon

rata odavno nije u stanju da odgovori izazovima vremena, što je, pored ostalog rezultiralo

gubljenjem poverenja gradjana u javni sistem zdravstva i odlaskom mladih stručnjaka van

zemlje.

Prvi koraci reforme u sistemu obrazovanja rezultirali su pripremom paketa zakonodavne reforme

u tesnoj koordinaciji i punom skladu sa medjunarodnim relevantnim partnerima kao što su

Svetska banka i Medjunarodni monetarni fond, kao i koriščebnjem konsultativnih usluga

Kancelarije evropske komisije na Kosovu, SZO, OEBS, ICO, i UNICEF. Reforma je fokusira na

na tri stuba:

riorganizacija sistema zdravstva;

obezbedjenje održivog finansiranja sektora zdravstva, i

decentralizacija upravljanja stručnim-ljudskim resursima u zdravstvo.

Glavni cilj reforme sistema zdravstva biće poboljšanje kvaliteta i obima zdravstvenih usluga za

gradjane i odvijaće se u dve faze:

Strukturna i organizativna reforma sistema zdravstva koja je počela sa usvajanjem Zakona o

zdravstvu u Skupštini Kosova 13 decembra 2012.god., i;

Reforma sistema finansiranja sektora zdravstva koja će početi sa usvajanjem Zakona o

zdravstvenom osiguranju nakon prethodnog dogovora sa Svetskom bankom i

Medjunarodnim monetarnim forndom.

35

Pored osnivanja Komora zdravstvenih profesionalaca posebnim zakonom koji je usvojen na

prvom čitanju u Skupštini Kosova, medju glavnim nosilačkim strukturama reforme su:

Agencija za finansiranje zdravstva kao nezavisni organ Ministarstva zdravlja (prethodnik

javnog fonda zdravstvenog osiguranja); i,

Bolnička i klinička univerzitetska služba Kosova, kao zdravstvena institucija od posebnog

javnog značaja, sa visokim stepenom menadžerske i profesionalne autonomije koja će

integrisati kliničke i bolničke službe na sekundarnom i terciarnom nivou zdravstvene brige

koje će prvo ugovoriti Agencija za finansiranje zdravstva u ministarstvo zdravlja a zatim i

agencije zdravstva, javne i privatne, u zemlji i van nje.

Strateški cilj je medjunarodna akreditacija bolničkih i kliničkih univerzitetskih službi Kosova i

ugovaranje njihovih usluga od strane fondova (agencija) zdravstvenog osiguranja iz država

Evropske Unije i drugih zapadnih država za kosovce koji žive u tim državama i koji su osigurani

u njima.

Svi ovi reformski tokovi u sektoru zdravstva sadrže u sebe potrebu pripremanja Strategije

sektora zdravstva za 2014-2020.god., za šta je formirana radna grupa. Ovaj dokumenat će služiti

kao politički i stručni putokaz u razvoju sektora zdravstva sa vizijom da poboljša zdravstveno

stanje stanovništva u skladu sa misijom Ministarstva zdravlja.

Prioritetne politike vlade za srednjoročni period 2014-2016.god., u sektoru zdravstva obuhvataju

sledeće:

Poboljšanje upravljanja postoječim ljudskim i tehnolškim resursima

Nastaviće se rad u postoječim politikama koje obuhvataju poboljšanje sistema stalnog stručnog

razvoja, jačanje kapaciteta urgentnih službi na Kosovu; razvoj stručnih kapacitata u politikama i

menadžmentu zdravstva; sprovodjenje institucionalnog plana razvoja MZ-a, procenu budučih

potreba za ljudske resurse i osnivanje edukativnog plana; jačanje zdravstvenog inspektorata,

farmaceutskog inspektorima; poboljšanje zdravstvene bolničke brige novim specijalistima;

poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj brizi u ruralnim krajevima sa mladim lekarima.

U medjuvremenu planiraju se nove politike i to: izgradnja urgentnog kliničko univerzitetskog

centra Kosova, renoviranje klinike za ortopediju i za spinalnu hirurgiju (KUCK).

Razvoj održivog finansiranja sektora zdravstva

Medju postoječim politikama koje sprovodi Ministrstvo zdravlja su: osnivanje agencije za

finasiranje zdravstva kao prethodnice fonda zdravstvenih osiguranja i podizanje njenih

kapaciteta.

36

Planiraju se nove politike koje obuhvataju integrisanje sistema zdravstvenog informisanja sa

Agencijom za finansiranje zdravstva i Kosovskom agencijom za medicinske proizvode.

Smanjenje smrtnosti i opšte smrtnosti stanovništva

Nastaviće se sa implementacijom postoječih politika koje obuhvataju osnivanje sistema za

obezbedjenje kvaliteta i akreditaciju svih zdravstvenih institucija, stalno poboljšanje proširenog

programa imunizacije, poboljšanje vršenja usluga porodične medicine u svim opštinama,

sprovodjenje nacionalnog programa za sprečavanje i kontrolu zaraznih bolesti, poboljšanje stanja

oralnog zdravlja naročito kod mladih generacija; razvoj i sprovodjenje nacionalnog programa

nutricije, poboljšanje zdravstvene brige po zajednicama sa vulnerabilama, osnivanje zdravstvene

komore sa četiri profesionalna reda.

Planiraju se investicije u razvoju nekih novih ppolitika kao što su: sprečavanje, rano otkriće i

tretman malignih bolesti kroz osnivanje i funkcionalizaciju nacionalne onkološke službe koja će

razviti programe povezivanja sa zdravstvenim institucijama na nivou primarne zdravstvene

brige.

6.2 Socijalna zaštita

Ministarstvo rada i socijalne zaštite nastavlja sa jačanjem zakonskog okvira iz oblasti

zapošljavanja i socijalnih politika, u cilju pružanja profesionalnih usluga prema najboljim

medjunarodnim praksama. Visoka stopa nezaposlenosti uticala je da broj zahteva za posebnu

socijalnu zaštitu i socijalnu pomoć bude vrlo velik na Kosovo.

Vlada je stalno pružila posebnu zaštitu svim gradjanima bez etničkih, verskih, polnih ili rasnih

razlika, od dece do starijih osoba bez porodičnog staranja.

Pored pomoći koja je do sada data u poslednje vreme počela je i isplata dečjeg dodatka za

porodice koje primaju socijalnu pomoć, a vrednost penzija po osnovu uplačenog doprinosa od 01

januara 2013 povečana je 40%. Takodje osnovne penzije i penzije za ograničenu sposobnost od

01 januara 2013.god. povečane su 33,3%.

Radi se na obnavljanju sporazuma prema medjunarodnim konvencijama za penzijsko-invalidsko

osiguranje kao i prošle godine kada su vodjeni stalni pregovori sa nadležnim zvaničnicima

Austrije, Makedonije i Crne Gore za postizanje sporazuma u ovoj oblasti.

Tokom 2012.god., pravo na penziju prema Šemi DFDIL-a ostvarilo je ukupno 13.232 lica.

Takodje, kao i prošlih godina nastavljena je rehabilitacija invalida, veterana i porodica palih

boraca, u rehabilitacionim institucijama.

Prioritetne politike u oblasti pružanja socijalnih usluga su:

37

Poboljšanje socijalnog blagostanja kroz pružanje podržke porodicama u zajednici i rad u

pravcu smanjenja siromaštva na Kosovu

Nastaviće se sa sprovodjenjem izmena Zakona o šemi socijalne pomoći, za podršku siromašnim

porodicama i stvaranje drugih mehanizama za bolji tretman porodica koje žive u siromaštvo,

razvoj programa aktivizacije za zapošljavanje i stručne obuke, za korisnike iz kategorije II Šeme

socijalne pomoći.

Sprovodjenje šeme podrške porodicama koje imaju decu sa ograničenim sposobnostima uzrasta

od 1-18 godina i porodičnog smeštaja za decu bez roditeljskog staranja i za zapuštenu decu.

Funkcionalizacija integrisanog sistema IT-a, informatizacijom podataka kroz digitalizaciju

aplikacija i pratečih dokumenata za svakog klijenta koji traži razne socijalne usluge.

Sprovodjenje programa podrške prihvatilištima za zaštitu žrtava nasilja u porodici i zaštitu žrtava

trafikinga.

Izgradnja kuća sa osnovom u zajednici za lica sa ograničenim sposobnostima – za odrasle i decu.

Izgradnja kuća sa osnovom u zajednici za starija lica i bez porodičnog staranja.

Podrška i osnivanje dnevnih centar aza pružanje usluga deci sa posebnim potrebama.

Podrška i osnivanje dnevnih centara za pružanje usluga starijim osobama i bez porodičnog

staranja.

Pružanje usluga u kući-porodici za kategoriju lica sa posebnim potrebama kroz ugovaranje i

sporazume o saradnji sa NVO-ima.

Pružanje usluga u kući-porodici za kategoriju lica sa posbnim potrebama kroz ugovaranje i

sporazume o saradnji sa NVO-ima.

Sprovodjenje programa obuke pre i nakon licenciranja za socijalne radnike, organizacije civilnog

društva i druge relevantne aktere za obezbedjenje delotvornosti u pružanju socijalnih usluga.

U odnosu na nadležnosti opština očekuje se prenošenje nadležnosti za upravljanje uslugama u

zajednici i dnevnim uslugama za lica sa ograničenim sposobnostima i za starija lica.

Ovu oblast podržaće program IPA 2012 – “Podrška socijalnim uslugama” u iznosu od 2 miliona

Evra koji će se sprovoditi 2013-2016.god.

Podrška invalidima, porodicama palih boraca, veteranima i drugim kategorijama iz rata kao i

njihovo obuhvatanje i integrisanje

Penzijski sistem od tri stuba, pravedan funkcionalan, sa održivim finansijskim izvorima koji

ispunjava zahteve iz prava socijalnog osiguranja, za sve kategorije penzija.

38

U srednjoročnom planu sprovodiće se Zakon o ratnim veteranima Oslobidlačke vojske Kosova i

Zakon o bivšim političkim zatvorernicima.

Značajna politika u okviru ovog sektora je razmatranje mogučnosti sticanja ušteda u postoječim

šemama nakon elektronske integracije baze podataka MRSZ i PUK-a.

6.3 Zaštita životne okoline

Kvalitet životne okoline na Kosovu je daleko od standarda životne okoline u Evropsku Uniju.

Postoje ozbiljni problemi u vezi sa kvalitetom voda, upravljanjem otpacima, zagadjivanjem

vazduha, zagadjivanjem zemljišta i nestankom biološke raznovrsnosti, slabim upravljanjem,

industrijskim otpadom i neodrživo koriščenje prirodnih resursa. Pored toga, tretiranje i odlaganje

otpadaka je vrlo značajno pitanje. Zagadjivanje vazduha je isto tako značajno pitanje koje je

prisutno naročito u velikim gradovima i u industrijskim zonama. Drugi problemi sredine nastaju

zbog neplaniranih dešavanja, nedostatka prostornih planova uključujući i urbanističke planove,

nedostatka topografskih mapa i potrebe za eksproprijacije.

Prioriteti i politike razvoja ovog sekgora su:

Poboljšanje stanja životne okoline

Prioritetni projekti koje podržavaju postojeće politike za zaštitu okoline su: izgradnja objekta za

privremeno očuvanje opasnih otpadaka; čišćenje reke Lepenac od azbesnih otpadaka;

poboljšanje i proširenje infrastrukture za sakupljanje i otkup otpadaka. Ove politike podržavaju:

Projekat programa IPA 2013 – za upravljanje otpacima; Projekat iz runde VII WBIF – koji se

odnosi na upravljanje otpacima, Projekat iz praograma IPA 2010 – za institucionalnu podršku

MRSZ-u u podizanju kapaciteta za izdavanje dozvola (tvining).

Upravljanje vodenim resursima

Prioritetni projekti koje podržavaju postojeće politike za upravljanje vodama su: regulacija

rečnog korita reke Miruša u Gnjilane; sistem odpadnih voda u projekat za infrastrukturno

poboljšanje reke Bistrica u Prizrenu, akumulacija vode/jezera u reci Ibar u Mitrovici, otvaranje

odlivnog kanala za zaštitu neutrofikacije jezera Radonić, studija izvodljivosti za zaštitu Ibarskog

kanala, ozelenjavanje i rezabilitacija jednog dela industrijskog parka u Mitrovici (oko reke).

Ojačanje prostornog planiranja, stanovanja, izgradnje, upravljanja zemljištem i razvoj

katastra

39

Za ostvarivanje ovog cilja, postoječe prioritetne politike koje se predvidjaju da budu nastavljene

su: rekonstrukcija katastra, stvaranje katastra prenosnika i podzemnih objekata, izrada

regulativnih urbanističkih planova u opštinama Kosova.

Eksproprijacija imovina u svrhe opšteg javnog interesa i razmeštanje sela Hade

8. Dijaspora

Republika Kosova ima veliku dijasporu – izmedju 800 hiljada do 1 miliona stanovnika ili 1/3

stanovništva živi van zemlje. Medjutim u nedostatku registra za dijasporu nema tačnih podataka

kako o broju tako i o njihovim prostiranju. Prema izvorima Svetske banke oko 700 miliona Evra

su godišnje doznake. Odgovorna za vladine politike o dijaspori je Ministarstvo dijaspore.

Ministarstvo, pored aktivnosti koji su vezane za dijasporu do sada je radilo i na kompletiranju

zakonskog okvira i isto tako u toku je izrade strateškog okvira za koncentnrisanje njenog rada

tokom nardnog srednjoročnog perioda.

Za ostvarivanje njene misije, MD za srednjoročni period planira da se usredsredi na:

Politike u službi dijaspore nastaviće se u pravcu razvoja i stalnog povečanja kapaciteta, podrške

za očuvanje identiteta, organizovanje dopunske nastave, podsticanje investicija u zemlji od

strane dijaspore i dr.

Projekti i aktivnosti u ovoj oblasti na srednjoročnom planu su: u narednom srednjoročnom

periodu predvidja se stvaranje registra dijaspore, nastavljanje otvaranja kulturnih centara Kosova

u dijaspori, otvaranje sekcije muzeja dijaspore i iseljeništva na Kosovu, u okviru Nacionalnog

muzeja i dr.

9. Povratak i zajednice

Nosilac politika i aktivnosti vlade koje se odnose na povratak i zajednice je Ministarstvo za

povratak i zajednice. Takodje Kancelarija za zajednice u okviru Kabineta premijera odgovorna je

u ovoj oblasti. Ministarstvo za povratak i zajednice izradilo je strategiju za zajednice i povratak

2009-2013.god., koju je potpisala vlada, a politike za stvaranje usluva za povratak i

reintegrisanje na Kosovu razvijaju se na osnovu ove strategije.

40

Za ostvarivanje ove vizije, strategija se fokusira na tri primarna cilja koji su stabilna zajednica,

održiv povratak i reintegrisanje raseljenih lica kao i ekonomsko reintegrisanje zajednica. Ona

omogučava da upravljanje strateških politikama obezbedjuje postojanje uslova za održiv

povratak, integrisanje u kosovsko društvo.

Vlada, odnosno MZP, aktuelno izradjuje Strategiju za povratak i zajednice 2014-2018.god.

Uzimajući u obzir da je izrada ove strategije u toku, srednjoročni prioriteti vlade u ovoj oblasti su

sledeći:

Održiv povratak raseljenih lica sa Kosova

Nastaviće se izgradnja najmanje 60 kuća

svake godine za povratnike kao i razvoj

infrastrukturnih projekata, olakšavanje

povratka raseljenih lica iz redova manjina,

izgradnja kuća sa odgovarajučom

infrastrukturom kao i preduzimanje socio-

ekonomskih mera.

Reintegracija i stabilizacija zajednica na

Kosovo

Nastaviće se sa podrškom održivog razvoja

zajednica, kroz razvoj male privrede i

porodičnog biznisa, obezbedjenje

gradjevinskog materijala za porodice koje nisu imale finansijske mogučnosti da ponovo izgrade

njihove kuće pri čemu ove politike imaju za osnovu stabilizaciju, reintegraciju zajednica i razvoj

ekonomske održivosti manjinskih zajednica kao i dodeljivanje uskladjenih paketa pomoći

(humanitarna pomoć) prilikom povratka raseljenih lica (hrana, nameštaj, tehnika, gorivo, i

dodela grantova), podrška projekata koji su u funkciji povratka, reintegracije i stabilizacije

zajednica i dodela grantova za NVO.

Podršku će pružiti projekat IPA 2013.god., za povratak i reintegrisanje manjinskih zajednica u

iznoso od 3.7 miliona Evra i u trajanju do juna 2015.god.

Izgradnja najmanje 250 kuća obavlja se u okviru

projekta u programu IPA, “Povratak i

reintegrisanje na Kosovu IV" (RRK IV) za

obuhvačene opštine (period implementacije

projekta - 2013-2015) – ukupan iznos projekta 6

mil. Evra (2 mil. MZP, 4 mil. IPA fondovi).

U okviru programa IPA 2013.god., projekti

“Ponovno nastanjenje i reintegrisanje porodica

RAE u Mitrovici (Inicijativa za podršku zajednica

RAE faza II) kao i “Program podrške ponovnog

nastanjenja povratnika iz bivše jugoslovenske

Republike Makedonije i iz Republike Crne

Gore”- ukupan iznos projekta 3.7 mil. Evra (0.37

mil. MZP, 3.3 mil. IPA fondovi).