12
1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Qeveria – Vlada – Government Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finance Thesari i Kosovës – Trezor Kosova - Treasury of Kosova TROMESEČNI PODACI O UKUPNOM DUGU Drugi Kvartal 2016 Divizija za Upravljanje Dugova Juli 2016

Republika e Kosovës - rks-gov.net · MMF Međunarodni Monetarni Fond MER Ministarstvo Ekonomskog Razvoja MONT Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije R Revidirano podaci SDR

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Republika e Kosovës - rks-gov.net · MMF Međunarodni Monetarni Fond MER Ministarstvo Ekonomskog Razvoja MONT Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije R Revidirano podaci SDR

1

Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo

Qeveria – Vlada – Government

Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finance

Thesari i Kosovës – Trezor Kosova - Treasury of Kosova

TROMESEČNI PODACI O UKUPNOM DUGU

Drugi Kvartal 2016

Divizija za Upravljanje Dugova

Juli 2016

Page 2: Republika e Kosovës - rks-gov.net · MMF Međunarodni Monetarni Fond MER Ministarstvo Ekonomskog Razvoja MONT Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije R Revidirano podaci SDR

2

Sadržaj

Skraćenice ................................................................................................................................................. 3

UVOD......................................................................................................................................................... 4

1. UKUPAN DUG .................................................................................................................................... 5

Zaliha Ukpnog Dug .................................................................................................................................... 5

Ukpnog Dug trend ..................................................................................................................................... 5

Portfolio Dug po valuti .............................................................................................................................. 6

Dug portfolija prema vrsti kamata ............................................................................................................ 6

Portfolio dug po valuti i kamata TM2 2016 .............................................................................................. 6

2. MEƉUNARODNI DUG ........................................................................................................................ 7

Zaliha Međunarodni Dug .......................................................................................................................... 7

Međunarodni Dug po kreditorima ............................................................................................................ 7

Povlekuvanja po kreditorima .................................................................................................................... 7

Servisiranje Međunarodni Dug po kreditorima ....................................................................................... 8

Međunarodni Dug podeljen prema kreditorima TM2 2016 ..................................................................... 8

Međunarodni Dug portfolio po valuti i kamata TM2 2016 ...................................................................... 9

Međunarodni Sporazumi Kredit TM2 2016 .............................................................................................. 9

3. UNUTRAŠNJI DUG ........................................................................................................................... 10

Zaliha Unutrašnji Dug .............................................................................................................................. 10

Vlada HV izdate TM2 2016 ...................................................................................................................... 10

Unutrašnji Dug podelen prema vrsti instrumenta .................................................................................. 11

Unutrašnji dug od nosilaca DH od vrednosti TM2 2016 ......................................................................... 11

Servisiranje Unutrašnji Dug ..................................................................................................................... 11

4. DRŽAVNE GARANCIJE ...................................................................................................................... 12

5. POKAZATELJI RIZIKA ........................................................................................................................ 12

Page 3: Republika e Kosovës - rks-gov.net · MMF Međunarodni Monetarni Fond MER Ministarstvo Ekonomskog Razvoja MONT Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije R Revidirano podaci SDR

3

Skraćenice

BDP Bruto Domaći Proizvod

CBK Centralna Banka Republike Kosova

HV Vlada Hartije od Vrednosti Republike Kosova

EBRD Evropske Banke za Obnovu i Razvoj

EIB Evropska Investiciona Banka

FODK Fond Osiguranja Depozita Kosova

Imp. BO Projekat Implementacija Budžetska Organizacija

KfW Nemačka Agencija za Obnovu

MAR Međunarodno Agencija za Razvoj

MBOR Međunarodna Banka za Obnovu i Razvoj

MMF Međunarodni Monetarni Fond

MER Ministarstvo Ekonomskog Razvoja

MONT Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije

R Revidirano podaci

SDR Specijalna prava na povlačenje

TM Tromesečni

UniCredit Banka UniCredit u Austriji

Page 4: Republika e Kosovës - rks-gov.net · MMF Međunarodni Monetarni Fond MER Ministarstvo Ekonomskog Razvoja MONT Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije R Revidirano podaci SDR

4

UVOD

Oslanjajući se na Zakon o javnom dugu br. 03/L-175 i Uredbi VRK o postupcima za izdavanje i

upravljanje državnog duga, opštinskog duga i državnih garancija br. 22/2013, Trezor objavljuje

Kvartalne podatke o prijavi Ukupnog Duga. Ukupan Dug je definisan Zakonom o Javnom Dugu,

kao skup Državnog Duga i Opštinskog Duga. Državni Dug može biti direktno ili podzajmovi1

duga. I u vezi čijoj je nadležnosti predmet, Ukupan Dug se može podeliti na Međunarodnim i

Unutrašnji Duga – gde Unutrašnji Dug je predmet lokalne nadležnosti unutrašnjih poslova, dok

on može biti predmet Međunarodne izvan jurisdikcije Republike Kosovo.

zveštaj se sastoji iz pet dela, gde u prvom delu se prikazuju podaci o Ukupnom Dugu, dok u

drugom podaci o Međunarodnom Dugu, treći deo prikazuje podatke o Unutrašnji Dugu, četiri

deo prikazuje podatke o Pokazatelji rizika, i u zadnjem delu se prikazuju podaci o Državnim

Garancijama.

1 Dug koji vladini ugovori, ali sa trojni sporazum ima pravo na pod- pozajmljuju organ javnog sektora.

Page 5: Republika e Kosovës - rks-gov.net · MMF Međunarodni Monetarni Fond MER Ministarstvo Ekonomskog Razvoja MONT Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije R Revidirano podaci SDR

5

1. UKUPAN DUG

Zaliha Ukpnog Dug

2012 2013 2014 2015

TM1 2016

TM2 2016

Međunarodni Dug 336.60 323.76 326.35 371.17 389.47 383.58

Centralni nivo 336.46 321.73 316.54 339.87 354.20 345.63

Podzajmovi 0.14 2.03 9.81 31.30 35.27 37.95

Opštine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Unutrašnji Dug 73.31 152.51 256.52 377.78 409.71 438.34

Centralni nivo 73.31 152.51 256.52 377.78 409.71 438.34

Opštine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sveukupan Dug 409.92 476.27 582.87 748.95 799.18 821.93

Državne garancije 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Sveukupan dug (% e BDP-a) 8.44% 9.10% 10.63% 12.98% 13.40% 13.78% Beleška: Međunarodni Dug se menja po godinama i kao posledica promene kursa valuta. Iznosi su u milionima Evra.

Ukpnog Dug trend

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

2012 2013 2014 2015 TM1 2016 TM2 2016

(% e

BD

P-a

)

Mili

on

EU

R

Sveukupan Dug Sveukupan dug (% e BDP-a)

Page 6: Republika e Kosovës - rks-gov.net · MMF Međunarodni Monetarni Fond MER Ministarstvo Ekonomskog Razvoja MONT Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije R Revidirano podaci SDR

6

Portfolio Dug po valuti

2012 2013 2014 2015

TM1 2016

TM2 2016

Sveukupan Dug 409.92 476.27 582.87 748.95 799.18 821.93

EUR 333.88 402.34 506.15 650.92 688.49 716.58

SDR* 76.04 73.93 76.73 98.03 110.70 105.35

Međunarodni Dug 336.60 323.76 326.35 371.17 389.47 383.58

EUR 260.57 249.83 249.63 273.14 278.77 278.24

SDR* 76.04 73.93 76.73 98.03 110.70 105.35

Unutrašnji Dug 73.31 152.51 256.52 377.78 409.71 438.34

EUR 73.31 152.51 256.52 377.78 409.71 438.34

Beleška: Iznosi su u milionima Evra.

*Je neto vrednost koja je podložna, koja podrazumeva podložni iznos izuzimajući komponentu EUR.

Dug portfolija prema vrsti kamata

2012 2013 2014 2015

TM1 2016

TM2 2016

Sveukupan Dug 409.92 476.27 582.87 748.95 799.18 821.93

Fiksna 296.86 370.54 481.14 621.21 652.32 684.71

Varijabilna 113.05 105.73 101.73 127.74 146.86 137.22

Međunarodni Dug 336.60 323.76 326.35 371.17 389.47 383.58

Fiksna 223.55 218.03 224.62 243.43 242.60 246.37

Varijabilna 113.05 105.73 101.73 127.74 146.86 137.22

Unutrašnji Dug 73.31 152.51 256.52 377.78 409.71 438.34

Fiksna 73.31 152.51 256.52 377.78 409.71 438.34

Beleška: Iznosi su u milionima Evra.

Portfolio dug po valuti i kamata TM2 2016

87%

13%

EUR SDR

83%

17%

Fiksna Varijabilna

Page 7: Republika e Kosovës - rks-gov.net · MMF Međunarodni Monetarni Fond MER Ministarstvo Ekonomskog Razvoja MONT Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije R Revidirano podaci SDR

7

2. MEƉUNARODNI DUG

Zaliha Međunarodni Dug

2012 2013 2014 2015

TM1 2016

TM2 2016

Međunarodni Dug 336.60 323.76 326.35 371.17 389.47 383.58

Centralna Vlada 336.46 321.73 316.54 339.87 354.20 345.63

Podzajmovi Dug 0.14 2.03 9.81 31.30 35.27 37.95

Međunarodni Duga (% e BDP-a) 6.93% 6.17% 5.85% 6.35% 6.45% 6.35%

Beleška: Iznosi su u milionima Evra.

Međunarodni Dug po kreditorima

Poverilac 2012 2013 2014 2015 TM1 2016

TM2 2016

MBOR 215.00 203.66 192.33 180.99 175.32 175.32

MAR 8.41 12.37 20.84 28.86 29.97 31.07

MMF 113.05 105.73 101.73 127.74 146.86 137.22

UniCredit 0 0 2.00 2.96 2.96 2.96

KfW 0.14 2.00 9.46 30.62 34.36 37.02

Total 336.60 323.76 326.35 371.17 389.47 383.58

Beleška: Iznosi su u milionima Evra.

Povlekuvanja po kreditorima

Poverilac 2012 2013 2014 2015 TM1

2016 TM2 2016

MAR 3.51 4.42 7.37 6.53 1.94 0.55

MMF 93.64 0 0 35.64 35.62 0

UniCredit 0 0 2.00 0.96 0 0

KfW 0.08 1.86 7.46 22.49 3.74 4.99

Total 97.23 6.28 16.83 65.62 41.30 5.54

Beleška: Iznosi su u milionima Evra.

Page 8: Republika e Kosovës - rks-gov.net · MMF Međunarodni Monetarni Fond MER Ministarstvo Ekonomskog Razvoja MONT Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije R Revidirano podaci SDR

8

Servisiranje Međunarodni Dug po kreditorima

Poverilac Servisiranje Duga

2012 2013 2014 2015 TM1 2016

TM2 2016

MBOR Glavnica 11.34 11.34 11.34 11.34 5.67 0

Kamata 8.14 8.94 8.46 7.98 3.81 0

MAR Glavnica 0 0 0 0 0 0

Kamata 0.03 0.07 0.10 0.19 0.05 0.07

MMF Glavnica 0 2.7 10.7 16.21 12.34 12.21

Kamata 0.90 1.10 1.10 1.41 0.46 0.39

UniCredit Glavnica 0 0 0 0 0 0

Kamata 0 0 0.07 0.02 0.01 0.01

KfW Glavnica 0 0 0 1.33 0 2.33

Kamata 0.35 0.13 0.54 0.91 0 0.77

Total 20.76 24.28 32.37 39.38 22.34 15.78

Beleška: Iznosi su u milionima Evra.

Međunarodni Dug podeljen prema kreditorima TM2 2016

46%36%

8% 9%

1%

MBOR MMF MAR KfW UniCredit

Page 9: Republika e Kosovës - rks-gov.net · MMF Međunarodni Monetarni Fond MER Ministarstvo Ekonomskog Razvoja MONT Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije R Revidirano podaci SDR

9

Međunarodni Dug portfolio po valuti i kamata TM2 2016

Međunarodni Sporazumi Kredit TM2 2016

Kredit Poveri

lac Imp. BO

Centr. Vlada/Podzajmovi

Duga

Sporazum Datum

Valuta Sporazum

Iznos Sporazum

Iznos u Evrima*

Status

Projekat za Unapređenje Prosvetnog Sistema

MAR MONT Central Vlada

20.11.15 SDR 7.90 10.20 Ratifikov.

Projekat Rehabilitacija pruge Železnički 10

EBRD MER-

INFRAKOS Podzajmo

vi Duga 04.09.15 EUR 39.90 39.90 Ratifikov.

Beleška: Iznosi su u milionima. *Prema kursu na dan potpisivanja ugovora o finansiranju.

27%

73%

SDR EUR

64%

36%

Fiksna Varijabilna

Page 10: Republika e Kosovës - rks-gov.net · MMF Međunarodni Monetarni Fond MER Ministarstvo Ekonomskog Razvoja MONT Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije R Revidirano podaci SDR

10

3. UNUTRAŠNJI DUG

Zaliha Unutrašnji Dug

Unutrašnji Dug (neto) 2012 2013 2014 2015 TM1 2016 TM2 2016

Nove Emisije 73.31 79.20 104.01 25.53 31.93 28.63

Zaliha Dug 73.31 152.51 256.52 377.78 409.71 438.34

Unutrašnji Dug (% e BDP-a)

1.51% 2.91% 4.59% 6.46% 6.78% 7.26%

Beleška: Iznosi su u milionima Evra.

Vlada HV izdate TM2 2016

Aukcije Instrumenti Datum Aukcije

Datum Dospeća

Stopa prinosa (%)

Kupon (%) Iznos Izdato

Nominal Neto

KV007-16 3 meseca 12.04.16 13.07.16 0.22% - 10.00 9.99

KV008-16 6 meseca 19.04.16 19.10.16 0.32% - 30.00 29.95

KV009-16 12 meseca 17.05.16 17.05.17 0.41% - 30.00 29.87

KV010-16 12 meseca 14.06.16 14.06.17 0.37% - 30.00 29.89

KV011-16 2 godina 29.06.16 30.06.18 0.76% 0.70% 30.00 29.96

Beleška: Da li su godišnje stope.

Iznosi su u milionima Evra.

Page 11: Republika e Kosovës - rks-gov.net · MMF Međunarodni Monetarni Fond MER Ministarstvo Ekonomskog Razvoja MONT Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije R Revidirano podaci SDR

11

Unutrašnji Dug podelen prema vrsti instrumenta

Beleška: Vrednosti su nominalni

Unutrašnji dug od nosilaca DH od vrednosti TM2 2016

Servisiranje Unutrašnji Dug

Unutrašnji Dug 2012 2013 2014 2015 TM1 2016

TM2 2016

Kamata 0.66 1.19 2.50 5.50 2.27 2.28

Glavnica 0 0 0 0 0 0

Kamata/Ukupni prihodi (%) 0.05 0.09 0.17 0.36 0.14 0.14

Beleška: Iznosi su u milionima Evra.

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

2012 2013 2014 2015 TM1 2016 TM2 2016

3 meseca

6 meseca

12 meseca

2 godina

3 godina

5 godina

48%

25%

18%

5%4%

Banke Penzioni fondovi Javna ustanova Društva za osiguranje Drugi

Page 12: Republika e Kosovës - rks-gov.net · MMF Međunarodni Monetarni Fond MER Ministarstvo Ekonomskog Razvoja MONT Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije R Revidirano podaci SDR

12

4. DRŽAVNE GARANCIJE

2014 2015 TM1 2016 TM2 2016

Državne Garancije 10.00 10.00 10.00 10.00

EBRD Garancije o Kreditne Linije za FODK

10.00 10.00 10.00 10.00

Državne Garancije (% e BDP-a) 0.18% 0.17% 0.17% 0.17%

Beleška: Iznosi su u milionima Evra.

5. POKAZATELJI RIZIKA

2012 2013 2014 2015

TM1 2016

TM2 2016

Ukupan Dug /BDP* 8.44% 9.10% 10.63% 12.98% 13.40% 13.78%

Međunarodni Dug 6.93% 6.17% 5.85% 6.35% 6.45% 6.35%

Unutrašnji Dug 1.51% 2.91% 4.59% 6.46% 6.78% 7.26%

Prosečna ponderisana kamatna stopa

2.97% 2.62% 2.64% 2.58% 2.47% 2.29%

Međunarodni Dug 3.21% 3.15% 3.20% 2.97% 2.85% 2.89%

Unutrašnji Dug 1.89% 1.50% 1.92% 2.19% 2.10% 1.76%

Prosečno vrme do dospeća (godine)

11.51 9.24 5.20* 4.76 4.60 4.62

Međunarodni Dug (godine) 14.00 13.42 7.79 7.52 7.20 7.33

Unutrašnji Dug (meseci) 1.53 4.28 8.13 11.73 15.27 15.21

% Ukupan Duga 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Međunarodni Dug 82.12% 67.98% 56.00% 49.55% 48.73% 46.67%

Unutrašnji Dug 17.88% 32.02% 44.00% 50.44% 51.27% 53.33% Beleška: Indikator dug / BDP uključuje iznos državne garancije.

*Promene Metodologiji – raniji proračuni su uradili na osnovu datuma poslednje rate. Od sada, osnovica za

obračun če biti stvarni novčani tokovi svakog rata.