Me unarodni Okvir Profesionalnih Praksi Praksi

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Me unarodni Okvir Profesionalnih Praksi Praksi

 • Meunarodni Okvir ProfesionalnihPraksi

  www.theiia.org

  Praksi

  Daniela Danescu CIA, CGAPlan Komisije instituta internih revizoraJerevan, 21. oktobar 2009. godine

 • AgendaAgenda

  Obavezne smernice Preporuene smernice Razlike izmeu Standarda za javni sektor i Standarda instituta internih revizora

  www.theiia.org

  Diskusija

 • Standardi i smernice Standardi i smernice

  1968: Etiki kodeks 1978: Standardi 2000: Okvir profesionalnih praksi

  www.theiia.org

  2009: Meunarodni Okvir Profesionalnih Praksi

 • Zato je ovo znaajnoZato je ovo znaajno??Posveen pruanju najkvalitetnije tehnike pomoi i smernica praktiarima iz oblasti interne revizije irom sveta, Institut internih revizora eli da stekne

  www.theiia.org

  internih revizora eli da stekne meunarodno priznanje kao kredibilno telo koje donosi standarde i smernice.

 • Obavezne smernice Obavezne smernice

  Definicija interne revizije

  Etiki kodeks Meunarodni

  www.theiia.org

  Meunarodni standardi profesionalnih praksi za interne revizore

 • ELEMENT DEFINICIJA

  Definicija Izjava o osnovnoj svrsi, prirodi iobuhvati interne revizije.

  Etiki kodeks Izjava o principima i oekivanjima koji utiu na ponaanje pojedinaca i organizacija u vrenju interne revizije. Opis minimalnih kriterijuma za obavljanje profesije. Opisuje oekivanja u smislu ponaanja, a ne konkretne aktivnosti.

  Meunarodni standardi

  Obavezni kriterijumi koji obuhvataju i:

  Izjave o osnovnim oekivanjima u pogledu struke interne revizije i evaluacije efektivnosti uinaka,

  koja su meunarodno primenljiva na organizacionom i individualnom nivou. Fokusirani na

  principe i obezbeuju okvir za obavljanje i promociju interne revizije. Obuhvataju Standarde za reviziju atributa, uinaka i implementacije.

  Tumaenja, koja dodatno pojanjavaju termine ili koncepte opisane u izjavama.

  Meunarodni okvir profesionalnih Meunarodni okvir profesionalnih praksipraksi

  www.theiia.org

  Podrazumevaju pravilno razumevanje i primenu i izjava i Tumaenja.

  Struni saveti

  Sadre pristup, metodologiju i razmatranja, ali NE i detaljne opise procesa i procedura. Daju koncizne i pravovremene smernice koje pomau internim revizorima u primeni Etikog kodeksa i Standarda i

  promoviu dobre prakse. Obuhvataju i prakse koje se odnose na: meunarodna pitanja, pitanja

  karakteristina za pojedinane zemlje ili industrijske grane; konkretne tipove poslova (angamana); i

  pravna, odnosno regulatorna pitanja.

  Position Papers

  Stav instituta internih revizora je da obezbedi odgovarajuu podrku pomo velikom broju

  zainteresovanih strana, ukljuujui i one koji nisu u struci interne revizije, u razumevanju znaaja dobrog upravljanja, pitanja rizika, odnosno kontrole i razgranienja srodnih uloga i nadlenosti u oblasti interne revizije.

  Strune smernice

  Detaljne smernice za obavljanje interne revizije. Ukljuuju detaljne procese i procedure, kao to su alati i tehnike, programi i pristupi korak-po-korak, ukljuujui i primere isporuenih rezultata.

 • Definicija interne Definicija interne revizije revizije

  Interna revizija je nezavisna, objektivna aktivnost koja prua uverenje i konsultacije i ija je namera da doda vrednost i unapredi poslovanje organijzacije. Ona postie svoje ciljeve

  Nemaizmena

  www.theiia.org7

  vrednost i unapredi poslovanje organijzacije. Ona postie svoje ciljeve uvoenjem sistematskog, disciplinovanog pristupa evaluaciji i unapreenju efektivnosti procesa upravljanja rizikom, kontrole i dobrog upravljanja.

 • Standardi Standardi

  Atributi Svrha, ovlaenja i nadlenosti

  Nezavisnost i

  Neke izmene

  Uinci Upravljanje poslovima interne revizije

  Priroda posla

  www.theiia.org8

  Nezavisnost i objektivnost

  Strunost i duna profesionalna panja

  Garancija kvaliteta

  Priroda posla Planiranje angamana Obavljanje revizije Saoptavanje rezultata Praenje napretka Prihvatanje rizika od strane rukovodstva

 • est novih standarda est novih standarda STANDARDI REVIZIJE ATRIBUTA 1010

  Priznavanje definicije interne revizije, etikog kodeska i Standarda u statutu interne revizije

  1111 Neposredna interakcija sa Upravnim odborom

  STANDARDI REVIZIJE UINAKA 2110.A2

  www.theiia.org9

  2110.A2 Ocenjivanje upravljanja uz pomo informacionih tehnologija

  2120.A2 Evaluacija rizika od pronevere

  2120.C3 Ogranienja uloge internih revizora u oblasti upravljanja rizikom

  2430 Upotreba izjave postupio u skladu sa Meunardodnim standardima koji

  ureuju struni rad internih revizora.

 • Standardi Standardi Druge izmene Neki Standardi su unapreeni dodatnim pojanjavanjem, uz istovremeno ouvanje originalnog znaenja. Na primer, serija 1300 je preformulisana da bi dodatno dobila na jasnoi.

  www.theiia.org10

  jasnoi. Izvrene su i izmene u numeraciji serija 2110, 2120, i 2130 da bi se bolje odrazila logika veza izmeu tema: 2110: dobro upravljanje (prethodno - 2130) 2120: rizik (prethodno - 2110) 2130: kontrola(prethodno - 2120)

 • Standardi Standardi

  Obaveznim smernicama dodata su tumaenja kako bi se dodatno pojasnili koncepti objanjeni u

  www.theiia.org11

  pojasnili koncepti objanjeni u konkretnim izjavama. Devet tumaenja u Standardima za reviziju atributa

  Deset tumaenja u Standardima revizije uinaka

 • Etiki kodeks Etiki kodeks

  4 Principa Integritet Objektivnost

  Bez izmena

  www.theiia.org12

  Objektivnost Poverenje Kompetentnost

  12 Pravila ponaanja

 • Etiki kodeks Etiki kodeks

  Interni revizori e obavljati poslove interne revizije u skladu sa Meunarodnim

  www.theiia.org

  skladu sa Meunarodnim standardima koji ureuju struku interne revizije.

 • Preporuene smernice Preporuene smernice

  Struni saveti

  Position

  www.theiia.org

  Position Papers

  Smernice o praksi

 • Struni saveti Struni saveti (PAs)(PAs)

  Koncizne i pravovremene smernice koje internim revizorima pomau u primeni Etikog kodeksa i Standarda i promovisanju dobrih praksi. Ukljuuju i prakse koje se odnose na: meunarodna pitanja, ili pitanja

  www.theiia.org15

  odnose na: meunarodna pitanja, ili pitanja specifina za konkretnu zemlju, odnosno industrijsku granu; konkretne tipove revizorskog angaovanja i pravna, odnosno regulatorna pitanja.

 • Struni saveti u vezi sa Struni saveti u vezi sa Standardima revizije atributaStandardima revizije atributa

  1000-1: Statut interne revizije

  1110-1: Organizaciona nezavisnost

  1111-1: Odnos sa odborom

  1120-1: Individualna objektivnost

  1130-1: Ogranienja u pogledu nezavisnosti i objektivnosti

  1130.A1-1: Ocenjivanje prethodnog rada internih revizora

  1130.A2-1: Odgovornost internog revizora da druge (nerevizijske) funkcije

  1200-1: Strunost i duna profesionalna panja

  www.theiia.org16

  1200-1: Strunost i duna profesionalna panja

  1210-1: Strunost

  1210.A1-1: Pristup uslugama koje podravaju, odnosno komplementarne su sa poslovima interne revizije

  1220-1: Duna profesionalna panja

  1230-1: Kontinuirano struno usavravanje

  1300-1: Program provere i unapreenja kvaliteta

  1310-1: Kriterijumi i zahtevi za program provere i unapreenja kvaliteta

  1311-1: Interne ocene

  1312-1: Eksterne ocene

  1312-2: Eksterne ocene samoocenjivanje sa nezavisnom validacijom

  1321-1: Upotreba izjave postupio u skladu sa Meunardodnim standardima koji ureuju struni rad internih revizora.

 • Struni saveti u vezi sa Struni saveti u vezi sa Standardima uinakaStandardima uinaka

  2010-1: Uvezivanje plana revizije sa rizicima i izloenou

  2020-1: Komunikacija i usvajanje

  2030-1: Upravljanje resursima

  2040-1: Politike i procedure

  2050-1: Koordinacija

  2210.A1-1: Procena rizika u planiranju revizorskog zadatka

  2230-1: Raspored sredstava za obavljanje revizorskog zadatka

  2240-1: Program rada tokom revizorkskog zadatka

  2330-1: Dokumentovanje informacija

  2330.A1-1: Kontrola evidencija o zadatku

  www.theiia.org17

  2050-1: Koordinacija

  2060-1: Izvetavanje viem rukovodstvu i odboru

  2120-1: Ocenjivanje adekvatnosti procesa upravljanja rizikom

  2130-1: Ocenjivanje adekvatnosti procesa kontrole

  2130.A1-1: Pouzdanost i integritet informacija

  2130.A1-2: Evaluacija okvira privatnosti/zatite neke organizacije

  2200-1: Planiranje revizorskog zadatka

  2210-1: Ciljevi revizorskog zadatka

  2330.A1-1: Kontrola evidencija o zadatku

  2330.A2-1: uvanje evidencija

  2340-1: Nadzor nad zadatkom

  2410-1: Kriterijumi za komunikaciju

  2420-1 Kvalitet komunikacije

  2440-1: Dostavljanje informacija o rezultatima

  2500-1: Praenje napretka

  2500.A1-1: Proces razmene povratnih informacija

 • Position PapersPosition Papers

  Uloga interne revizije u upravljanju rizikom u preduzeu

  Uloga interne revizije u

  www.theiia.org18

  Uloga interne revizije u obezbeivanju resursa za obavljanje interne revizije

  Uloga interne revizije u upravljanju javnim sektorom

 • Position PapersPosition Papers

  www.theiia.org19

 • Struni saveti Struni saveti 11 Globalnih tehnolokih smernica za reviziju (GTAG)

  www.theiia.org20

  Prirunik o ocenjivanju IT rizika (GAIT)

  Dodatni struni saveti e se objavljivati u redovnim intervalima

 • Smernice za ocenjivanje IT rizika Smernice za ocenjivanje IT rizika (GAIT)(GAIT)

  GAIT Metodologija metodologi