Click here to load reader

ISKUSTVA IZ ŠKOLA ME UNARODNI SKUPOVI I SARADNJA

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ISKUSTVA IZ ŠKOLA ME UNARODNI SKUPOVI I SARADNJA

Republika Crna GoraProfesionalni razvoj
nastavnika u Crnoj Gori broj 5
januar − jun 2010. Urednica: dr Dušanka Popovi Redakcija: dr Dušanka Popovi mr Ljiljana Suboti dr Sneana Grbovi Ljubomir Kovaevi Vidosava Kašelan Naa Luteršek Nataša Gazivoda eljko Kora Dizajn i tehnika priprema: Nevena abrilo Štampa: Obod, Cetinje Tira: 1000 ZAVOD ZA ŠKOLSTVO Podgorica Vaka urovia b.b. 020 408 931 020 408 913 020 408 938 020 408 930 020 408 941 Tivat Nikole urkovia b.b. 032 670 100 Bijelo Polje Obala b.b. 050 432 870 Nikši Karaoreva br. 4 040 212 552 www.zavodzaskolstvo.gov.me Podgorica, 2010. godina
SADRAJ PROGRAMI OBUKE ZA 2010. GODINU.................................................................... 4 Izbor programa obuke..................................................................................................... 4 Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi – osnovna škola .................................................. 4 Pedagoška upotreba ICT-a ............................................................................................. 5 Program razvoj kritikog mišljenja (RWCT) za profesore u gimnazijama........................ 6 Program obuke za rukovodioce obrazovno-vaspitnih ustanova...................................... 7 Interaktivna obuka − program za trenere ........................................................................ 8 Program obuke za pedagoge.......................................................................................... 8 Podrška programima obuke iz kataloga programa strunog usavršavanja nastavnika 2009/2010. godina .......................................................................................................... 8 Podrška PRNŠ-a u školama ........................................................................................... 9 Ostali programi obuke................................................................................................... 10 ANALIZE...................................................................................................................... 12 Programi strunog usavršavanja nastavnika u Crnoj Gori ............................................ 12 Obuka direktora obrazovno-vaspitnih institucija u periodu 2004–2009. godina ............ 20 Struno usavršavanje profesora gimnazija u Crnoj Gori ............................................... 25 Sistem viših zvanja – primjena pravilnika...................................................................... 27 NOVE IDEJE I AKTIVNOSTI...................................................................................... 28 Kako obezbijediti primjenu nauenog ili: saradniko uenje − promjena nastavne prakse i postignua uenika.......................................................................................... 28 ISKUSTVA IZ ŠKOLA ................................................................................................. 33 PRNŠ u OŠ „Dušan Bojovi” upa Nikšika ................................................................. 33 Mentorstvo – novo profesionalno iskustvo .................................................................... 34 MEUNARODNI SKUPOVI I SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA.... 35 Ueše nastavnika i predstavnika obrazovnih institucija na seminarima Savjeta Evrope....35 Meunarodna konferencija: savremeni pristup strunom usavršavanju........................ 36 Mirovno obrazovanje – za mir u svijetu......................................................................... 36 Cheri projekat................................................................................................................ 37 Meunarodni forum inovativnih nastavnika................................................................... 39 BLIC – INFO ................................................................................................................ 40 Sistem profesionalnog razvoja nastavnika u Crnoj Gori................................................ 40 Savjetovanja za PRNŠ timove ...................................................................................... 41 Prezentacija završnih radova i uruenje sertifikata direktorima .................................... 41 Odobreni novi programi................................................................................................. 42 Evaluacija PRNŠ-a ....................................................................................................... 42 Programi obuke za vaspitae........................................................................................ 42 Najavljena studijska posjeta iz Gruzije.......................................................................... 43
Zavod za školstvo
Poštovane koleginice i kolege!
asopis Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 5 bavi se aktuelnim temama kada je profesionalni razvoj nastavnika u pitanju. Predstavljamo vam programe strunog usavršavanja koje je Zavod za školstvo, u skladu sa procjenom potreba, namijenio predstavnicima škola za 2010. godinu, zatim analize pojedinih segmenta sistema profesionalnog razvoja nastavika, nove ideje i aktivnosti nastale kao odgovor na potrebe prakse, internacionalne dogaajie u kojima su uestvovali i naši predstavnici, kao i iskustva kolega iz škola. Istovremeno vas pozivamo da zanimljive aktivnosti i dogaaje vezane za profesionalni razvoj u vašim školama ili vaš lini profesionalni razvoj, predstavite u našem asopisu. Ideja o saradnikom uenju predstavljena u tekstu Kako obezbijediti primjenu nauenog ili: saradniko uenje – promjena nastavne prakse i postignua uenika, samo je uvod u dalje aktivnosti našeg Odsjeka na ovom polju. Naredni korak jeste osmišljavanje naina funkcionisanja saradnikog uenja kroz timove za podršku. lanovi radne grupe koja e na tome raditi, osim predstavnika Zavoda, bie, kao i do sada, predstavnici nastavnika, pedagoško-psihološke slube i direktora škola. S obzirom na to da je prethodni broj (br. 4) uglavnom bio posveen istraivanju uticaja PRNŠ-a na doivotno uenje, to smo neke dogaaje koje smatramo vanim, a koji pripadaju prethodnom periodu – ipak predstavili u ovom broju. Odsjek za KPR i dalje e nastojati da vam predstavi sva vana, zanimljiva, ali i korisna iskustva i dešavanja na polju profesionalog razvoja u zemlji, regionu i svijetu.
dr Dušanka Popovi, rukovodilac Odsjeka za KPR
3
PROGRAMI OBUKE ZA 2010. GODINU 
  IZBOR PROGRAMA OBUKE1
Na osnovu procjene potreba na ve utvrene naine, pri emu je primjena kljunih segmenata tekue obrazovne reforme još uvijek najvaniji, i u skladu sa raspoloivim sredstvima, izdvojeni su prioritetni ciljevi, odnosno programi obuke koje Zavod za školstvo realizuje tokom 2010. godine. To su: Interaktivne metode u nastavi (E škole, predmetna nastava), Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi, Pedagoška upotreba ICT-a, Razvoj kritikog mišljenja (RWCT), Program obuke za mentora nastavniku poetniku, Program obuke za rukovodioce vaspitno-obrazovnih institucija, podrška PRNŠ-u (programi obuke po izboru škola), Interaktivna obuka – program za trenere i Program obuke za pedagoge. Programe obuke za 2010. godinu predloio je i usvojio Odsjek za KPR, kao i kolegijum Zavoda za školstvo. Dio sredstava opredijeljen je kao podrška sistemu profesionalnog razvoja nastavnika na niovu škole, odnosno data je mogunost školama da, u skladu sa sopstvenom procjenom potreba, odaberu programe obuke za svoje nastavnike. Plan obuke nastavnika redukovan je u skladu sa smanjenjem budeta naše institucije za 2010. godinu. U tom smislu najviše sati obuke namijenjeno je nastavnicima osnovnih škola proporcionalno njihovom broju, zatim nastavnicima gimnazija, dok ostaje da se za nastavnike u predškolskim ustanovama i pedagoge planiraju programi obuke u skladu sa prilivom sredstava u drugoj polovini godine. Smatramo da su svi programi namijenjeni nastavnicima u velikoj mjeri korisni i školskim pedagozima i psiholozima, pa emo nastojati da ih u što veoj mjeri ukljuujemo u ove programe. Takoe, planirana je realizacija programa koje je Komisija Zavoda za školstvo, prilikom akreditacije programa strunog usavršavanja nastavnika pristiglih na objavljeni konkurs, procijenila kao vane za tekuu obrazovnu reformu i u tom smislu opredijelila sredstva za njihovu realizaciju. Realizaciju ovih programa treba oekivati u drugoj polovini godine.
INTERAKTIVNE METODE U NASTAVI (E ŠKOLE, PREDMETNA NASTAVA)
Istraivanja obrazovne prakse pokazala su da tradicionalna škola, zasnovana na memorisanju i reprodukciji injenica, ne moe u veem dijelu razviti kompetencije potrebne za izazove i tempo ivota kakav postoji u modernom svijetu. ivimo u vremenu u kojem se znanje uveava velikom brzinom, pa u tom kontekstu prepoznajemo niz kognitivnih, socijalnih i radno aktivnih kompetencija koje ranije nijesu bile toliko vane kao danas. Neke od tih komepetencija izmicale su tradicionalnoj školskoj nastavi. Nasuprot tradicionalnoj, interaktivna nastava razvija bitne vještine, neophodne za uspješnu realizaciju ciljeva i zadataka, definisanih reformom obrazovanja. Primjena interaktivnih metoda najvaniji je put za dostizanje programom postavljenih ciljeva i u tom smislu nastavljamo sa realizacijom programa obuke Interaktivne metode u nastavi. Ovim programom do sada je obuhvaeno 72 škole, C i D grupe, odnosno 396 nastavnika po predmetnim programima. Za naredni period planirana su etiri jednodnevna seminara namijenjena nastavnicima E grupe škola koji e biti realizovani u Podgorici. Do juna 2010. realizovana su dva seminara.
PROCJENJIVANJE I OCJENJIVANJE U NASTAVI – OSNOVNA ŠKOLA
Jednodnevni program obuke nastavnika Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi nastao je kao odgovor na zahtjeve nastavnika da se u okviru ove kompleksne i osjetljive oblasti nastavnog procesa dodatno informišu i dalje profesionalno razvijaju. Program je namijenjen prvenstveno nastavnicima predmetne nastave u osnovnoj školi, a ciljevi obuke su sljedei: sagledati ocjenjivanje kao sredstvo za unapreenje nastave i uenja, upoznati osnovne principe na kojima se zasnivaju aktivnosti koje ine proces ocjenjivanja, shvatiti razliku izmeu formativnog ili razvojnog ocjenjivanja i sumativnog ili 1 Programi obuke, njihov orijentacioni raspored i vremenska dinamika, nalaze se na sajtu Zavoda za školstvo od februara 2010.
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori broj 5
zakljunog ocjenjivanja i specifine uloge koje te dvije vrste ocjenjivanja imaju u nastavi i uenju, razumjeti ocjenjivanje kao dio procesa nastave i uenja, uoiti i razmotriti faze procesa ocjenjivanja, razumjeti višestruke funkcije ocjenjivanja, razumjeti ulogu nastavnika i ulogu uenika u ovom procesu i razmotriti karakteristike dobrog procjenjivanja i ocjenjivanja. Za realizaciju ovog programa planirano je 15 jednodnevnih seminara na nekoliko punktova (Podgorica, Nikši, Bijelo Polje, Plav, Pljevlja, Kolašin). Na taj nain obuhvatiemo predstavnke nastavnika svih osnovnih škola u Crnoj Gori. Njihova obaveza jeste da u okviru PRNŠ aktivnosti znanja koja su stekli prenesu svojim kolegama. Tokom 2009. godine realizovano je 20 ovakvih seminara i obuhvaeno 606 nastavnika. Program je dobro prihvaen, njegova sadrina inicirala je konstruktivne i zanimljive diskusije, a predlog nastavnika bio je da, kao što smo i planirali, naredni korak bude program o ocjenjivanju u odreenoj oblasti/predmetu. Realizacija ovih seminara bila je planirana za 2010. godinu, ali je zbog smanjenja budeta odloena je za sljedeu. Tako ove godine, kada je oblast ocjenjivanja u pitanju, nastavljamo sa realizacijom prethodno navedenog programa. Istovremeno, bie formirani timovi nastavnika trenera i savjetnika Zavoda za školstvo koji e pripremiti programe po strukama.
PEDAGOŠKA UPOTREBA ICT-a
Program Pedagoška upotreba ICT-a ima za cilj osnaivanje digitalne kompetencije nastavnika, tj. znanja i vještina u domenu upotrebe ICT tehnologije u svakodnevnom radu, zatim upravljanje informacijama, komunikaciju i umreavanje posredstvom ICT-a. Tokom protekle godine (2009) program je pilotiran u radu sa ICT koordinatorima koji su, kroz pohaanje seminara Interaktivna obuka – program za trenere, pripremljeni da svojim kolegama, tokom seminara, prenose naueno. Ove godine planirali smo realizaciju etiri trodnevna seminara (Podgorica, Nikši, Bijelo Polje, Tivat) iji uesnici e biti predstavnici osnovnih škola iz pomenutih oblasti. Osmišljavanju programa obuke prethodila je analiza mogunosti za edukaciju u oblasti ICT koje se pruaju nastavnicima u ovom trenutku. Uvidom u strukturu ve realizovanih i postojeih programa obuke utvreno je da su preteno bazirani na osnaivanju informatikih znanja nastavnika informatike, i to u domenu informatike pismenosti (poznavanja softvera i hardvera, informaciona tehnologija, upotreba kompjutera i upravljanje dokumentima, internet servisi, poslovni softver). Ovaj tip obuke je, uz manje izmjene, univerzalan, i nije posebno prilagoen potrebama nastavnika. U okviru pedagoške upotrebe ICT-a, kreirana je specifina obuka prilagoene potrebama nastavnog kadra u školama, tako da ovaj program obuke pokriva tri široke oblasti: pedagošku upotreba ICT-a (u nastavi i administraciji), komunikaciju i umreavanje (planiranje i upravljanje promjenama) i socijalne i zdravstvene aspekte upotrebe ICT-a u školama. Obuka je koncipirana tako da odgovori na potrebe nastavnika razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi, kao i nastavnika u gimnazijama. Preduslov za uspješno odvijanje obuke je odreeni nivo informatike pismenosti uesnika, tj. postojanje bazinih informatikih znanja i vještina u domenu poznavanja i upotrebe hardvera i softvera ili, kao minimum, spremnost i motivacija za usavršavanje u ovoj oblasti. Osmišljavanju programa obuke prethodilo je kreiranje ICT standarda za nastavnike na tri nivoa (bazini, srednji nivo i napredni nivo). Ovakav pristup omoguio je efikasnije planiranje kljunih segmenata obuke, a takoe, predstavlja pretpostavku za validnu evaluaciju obuke i njeno eventualno adaptiranje u budunosti. Kroz dvanaest interaktivnoh radionica, obuka vodi uesnike od teorijskih pretpostavki za razvoj digitalne kompetencije, preko planiranja i pripremanja za nastavu i neposrednog izvoenja nastave, optimalnog korišenja digitalnih resursa u školi i efikasnih i praktinih ideja za upotrebu ICT-a do komunikacije i umreavanja, da bi se završilo etikim i zdravstvenim aspektima upotrebe ove tehnologije.
5
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori broj 5 6
Vano je napomenuti da je dio obuke koji se tie realizacije nastave u najveoj mjeri usmjeren na podsticanje metoda aktivnog uenja u nastavi, tj. osposobljavanje nastavnika da svoj pristup u nastavi prilagode potrebama uenika, i omogue im da sami koriste digitalne medije u nastavnom procesu. Tabela 1: Orijentacioni raspored seminara i vremenska dinamika.
Mjesto2 Broj uesnika Vrijeme 1. Podgorica, Bar, Kolašin, Danilovgrad 25 maj 2010. 2. Nikši, Šavnik, abljak, Pljevlja 25 septembar 2010. 3. Bijelo Polje, Berane, Roaje, Mojkovac 25 oktobar 2010. 4. Tivat, Kotor, Budva, Herceg Novi 25 novembar 2010.
PROGRAM RAZVOJ KRITIKOG MIŠLJENJA (RWCT) ZA PROFESORE U GIMNAZIJAMA
Za profesore u gimnazijama kao odgovor na njihovu ve iskazanu potrebu za interaktivnim metodama i njihovoj upotrebi u nastavi, planirana je realizacija programa Razvoj kritikog mišljenja (RWCT).
Svrha ovog programa jeste podsticanje kritikog mišljenja kod uenika (ali i kod nastavnika kao organizatora i realizatora nastave) kroz upotrebu odgovarajuih metoda i tehnika i uz poštovanje principa cjelovitog pristupa u osposobljavanju uenika za doivotno uenje. Realizacija Programa planirana je kroz dva dvodnevna seminara, koji e se odrati na sedam punktova. Vremenska dinamika njihove realizacije prikazana je u tabeli 2. Polaznici seminara treba da budu profesori koji ovu vrstu obuke do sada nijesu imali, njih 245.
Tabela 2: Orijentacioni raspored seminara i vremenska dinamika.
Mjesto Broj uesnika Vrijeme 1. Podgorica, Cetinje, Tuzi 35 mart/maj 2010. 2. Nikši, Danilovgrad, Pluine 35 mart/maj 2010. 3. Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin 35 avgust/oktobar 2010. 4. Berane, Roaje, Andrijevica, Plav 35 avgust/oktobar 2010. 5. Pljevlja, abljak 35 septembar/novembar 2010. 6. Kotor, Herceg Novi, Budva 35 septembar/novembar 2010. 7. Bar, Ulcinj 35 septembar/novembar 2010.
Do sada su realizovani seminari u Podgorici i Nikšiu, a realizovale su ih dr Biljana Maslovari i Naa Luteršek.
Tokom RWCT seminara nastavnici upoznaju efikasne tehnike za razvoj kritikog mišljenja, kao i njihovu primjenu u uionici. Oni imaju obavezu da izmeu dva seminara u uionici primijene tehnike koje su upoznali i to predstave kolegama na narednom seminaru. Uslov za dobijanje odgovarajueg sertifikata takoe jeste izrada odreenog broja uzornih priprema u kojima je zastupljen ERR sistem efikasnog poduavanja i uenja sa primjenom RWCT tehnika. Ideja je da se najkvalitetnije pripreme objedine i objave u okviru edicije Naša škola Zavoda za školstvo.
Program RWCT je, u okviru Memoranduma o saradnji Zavoda za školstvo i Pedagoškog centra Crne Gore, ustupljen Zavodu na odreeni period. Zavod za školstvo je, u saradnji sa PCCG-om i uz finansijsku podršku Instituta za otvoreno društvo Crna Gora, uradio i objavio prirunik za primjenu RWCT programa koji polaznici dobijaju na kraju obuke.
2 U tabelama su posebno naglašeni (boldovani) nazivi gradova u kojima se seminari realizuju, dok su uesnici seminara predstavnici škola iz svih navedenih gradova..
Zavod za školstvo
7
PROGRAM OBUKE ZA MENTORA NASTAVNIKU POETNIKU
Potreba da u obrazovnom sistemu Crne Gore imamo nastavnike obuene da budu mentori, tj. da posjeduju mentorske vještine, poznaju mentorski proces i na pravi nain vode nastavnika poetnika, nastala je kao rezultat implementacije reformskih rješenja u oblasti pripravnikog staa i polaganja strunog ispita. Kako biti mentor nastavniku poetniku – vještina je koja ne postoji niti u jednom programu koji obrazuje naše nastavnike.
Ovim pitanjem bavi se Zavod za školstvo, posebno Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj i do sada je uraen Program rada mentora sa nastavnikom pripravnikom, realizovano istraivanje Mentorski proces u školama u Crnoj Gori i publikovan prirunik za nastavnike Mentorstvo. Takoe, uraen je i program obuke namjenjem nastavnicima mentorima. Cilj realizacije ovog Programa jeste unaprijediti znanja i vještine potrebne nastavnicima mentorima kao što su: poznavanje teorija uenja i principa uenja odraslih, razumijevanje razliitih uloga mentora, opserviranje asa i davanje povratne informacije, komunikacijske vještine. Program e se realizovati tokom tri jednodnevna seminara. Izmeu seminara nastavnici e imati priliku da steena znanja i vještine primjenjuju i, nakon toga, razmjenjuju iskustva sa kolegama. Ciljna grupa su nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnim školama, gimnazijama, pedagozi i psiholozi.
Tabela 3: Orijentacioni raspored seminara i vremenska dinamika.
Mjesto Broj uesnika Vrijeme 1. Podgorica, Bar, Kolašin, Danilovgrad 30 septembar, oktobar, novembar 2010. 2. Nikši, Šavnik, abljak, Pljevlja 30 septembar, oktobar, novembar 2010. 3. Bijelo Polje, Berane, Roaje, Mojkovac 30 septembar, oktobar, novembar 2010. 4. Tivat, Kotor, Budva, Herceg Novi 30 septembar, oktobar, novembar 2010.
PROGRAM OBUKE ZA RUKOVODIOCE OBRAZOVNO-VASPITNIH USTANOVA
I ove godine nastavili smo sa obukom rukovodilaca vaspitno-obrazovnih institucija. Grupu ine direktori koji su u meuvremenu imenovani, a nijesu pohaali navedeni program obuke. Oni e obuku pohaati po programu koji je prošle godine inovirala i djelimino izmijenila Komisija Zavoda za školstvo u sastavu: dr Dragan Bogojevi (predsjednik), Zorica Mini (lan), Rajko Kosovi (lan), Svetlana urovi (lan) i Ljubomir Kovaevi (lan), sa strunim konsultantom prof. dr Anitom Trnavevi. Program se sastoji od sedam modula, a u tabeli 4 prikazan je orijentacioni raspored seminara i njihova vremenska dinamika.
Tabela 4: Orijentacioni raspored seminara i vremenska dinamika.
Tema Mjesto Vrijeme 1. Komunikacija u školi Pljevlja 17. i 18. mart 2010. 2. Direktor kao pedagoški voa Bar 27. i 28. april 2010. 3. Kvalitet škole Nikši 24. i 25. maj 2010. 4. Organizacija i upravljanje Kotor 21. i 22. jun 2010. 5. Planiranje i odluivanje Plav 16. i 17. oktobar 2010. 6. Upravljanje promjenama Ulcinj 26. i 27. novembar 2010.
Zavod za školstvo
INTERAKTIVNA OBUKA − PROGRAM ZA TRENERE
Ovaj program obuke planiran je za profesore iz gimnazija koji su do sada realizovali obuku, kao i za one koje emo angaovati u daljem radu. Profesorima iz gimnazija prikljuivae se nastavnici iz vrtia i škola, a jedan od seminara bie namijenjen nastavnicima iz predškolskog vaspitanja.
Tabela 5: Orijentacioni raspored seminara i vremenska dinamika.
Mjesto Broj uesnika Vrijeme 1. Podgorica 20 mart 2010. 2. Podgorica 20 novembar 2010. 3. Bijelo Polje 20 septembar 2010. 4. Tivat 20 oktobar 2010.
PROGRAM OBUKE ZA PEDAGOGE Osnovni cilj programa jeste da se pedagoško-psihološka sluba osnai u svojoj ulozi nosioca poslova planiranja, programiranja, organizovanja i praenja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada u osnovnim školama. Ostali ciljevi programa su: upoznati uesnike obuke sa metodologijom izrade novih nastavnih planova i programa (predmetni programi i programi rada pedagoga i psihologa); upoznati pedagoško-psihološku slubu sa znaajem, karakteristikama i nainima interdisciplinarnog pristupa u realizaciji i rješavanju vanih vaspitno-obrazovnih problema; unaprijediti znanja uesnika o ocjenjivanju kao sastavnom dijelu procesa nastave, kao i vještine praenja i evaluacije nastavnog asa. Kroz pohaanje ovog programa obuke elimo da osnaimo uesnike za pruanje podrške primjeni ciljnog pristupa u planiranju nastave kao vještine neophodne za instruktivno-pedagoški rad sa nastavnicima; razvijemo sposobnost organizovanja timskog rada u školi, kao i vještine prepoznavanja jakih strana pojedinaca u kolektivu kao nosilaca razliitih uloga u timu; razvijemo vještine opservacije školskog asa na osnovu parametara koji su u skladu sa primjenom savremenih metoda i oblika rada u nastavi. PODRŠKA PROGRAMIMA OBUKE IZ KATALOGA PROGRAMA STRUNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA 2009/2010. GODINA Tabela 6: Orijentacioni raspored seminara i vremenska dinamika.
Tema Broj uesnika Program Vrijeme 1. Nikši 30 Dramska i scenska pedagogija septembar 2010. 2. Berane 30 Izrada test zadataka za reformisau školu oktobar 2010. 3. Bar 30 Mjesto udbenikih kompleta novembar 2010. 4. Podgorica 30 Primjena projekt metode u nastavi septembar 2010. 5. Podgorica 30 Savremeni koncept program biologija ekologija oktobar 2010.
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori broj 5
PODRŠKA PRNŠ-a U ŠKOLAMA Kako bi podrali realizaciju odobrenih programa obuke na nivou škole, opredijelili smo dio sredstava kojim, partnerski sa školama, organizujemo i realizujemo programe obuke u skladu sa njihovim potrebama. Odgovorili smo na sve zahtjeve prispjele tokom prošle godine i do sredine januara ove godine (20 škola), što zbog nedostatka sredstava nijesmo bili u prilici ranije da uradimo. Tokom 2010. godine Zavod za školstvo e podrati realizaciju 12 programa obuke u okviru PRNŠ aktivnosti. Na taj nain rasporedili smo sva raspoloiva sredstva kada je ova vrsta aktivnosti u 2010. godini u pitanju. Kao i prethodne, i ove godine najtraeniji su programi Neki aspekti savremene nastave, Razvoj kritikog mišljenja (RWCT) i Razumijevanje adolescenta u uionici − uloga nastavnika.
Tabela 7: Programi obuke namijenjeni pojedinim školama.
Škola i mjesto Program 1. OŠ „Blao Jokov Orlandi", Bar Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi
2. OŠ „Jugoslavija"; OŠ „Meksiko"; OŠ „Srbija";OŠ „B.J. Orlandi"; OŠ „Anto edovi"; OŠ „Mrkojevii", Bar
Nastava maternjeg jezika i knjievnosti u II i III ciklusu devetogodišnje osnovne škole
3. OŠ "Luka Simonovi", Nikši Neki aspekti savremene nastave
4. OŠ „Mustafa Peanin", Roaje Razumijevanje adolescenta u uionici - uloga nastavnika
5. OŠ „Boško Strugar", Ulcinj Razumijevanje adolescenta u uionici - uloga nastavnika
6. OŠ „Stjepan Mitrov Ljubiša", Budva Neki aspekti savremene nastave 7. Druga osnovna škola, Budva Neki aspekti savremene nastave 8. OŠ „Boro etkovi", Podgorica Neki aspekti savremene nastave
9. OŠ „Mahmut Leki", Tuzi; OŠ „Zarija Vujoševi", Matagui OŠ „Jedinstvo", Skora; OŠ „29. novembar", Dinoša Neki aspekti savremene nastave
10. OŠ „Štampar Makarije", Podgorica Muzikalnost kod djece 11. OS „Njegoš", Cetinje Razvoj kritikog mišljenja (RWCT) 12. OŠ „Niko Maraš", Bijelo Polje; OŠ „Savo Kai", Barutana Razvoj kritikog mišljenja (RWCT) 13. OŠ „Braa Ribar" Zaton; OŠ „Šukrija Meedovi" Godijevo Razvoj kritikog mišljenja (RWCT) U Baru je 22. januara 2010. godine, u skladu sa PRNŠ planom, realizovan jednodnevni program obuke Nastava maternjeg jezika i knjievnosti u II i III ciklusu devetogodišnje osnovne škole za šest škola barske opštine: OŠ „Jugoslavija", OŠ „Srbija", OŠ „Blao Jokov Orlandi", OŠ „Mrkojevii", OŠ „Meksiko" i OŠ „Anto edovi". Domain je bila OŠ „Jugoslavija". Seminar su vodile Naa Durkovi i dr Dušanka Popovi, a teme o kojima se razgovaralo bile su: nastava maternjeg jezika u devetogodišnjoj osnovnoj školi, metodski pristup itanju i tumaenju neumjetnikog teksta, nastava knjievnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi i metodski pristup itanju i tumaenju knjievnoumjetnikog teksta. Iako je seminar prvenstveno namijenjen profesorima maternjeg jezika i knjievnosti, u radu…