Click here to load reader

Me unarodni 8. Me unarodni kongres International th ... · PDF fileMateja Kozjak, Marta Glavaš - ŽB Čakovec 15:20 Kontaminacija Propofola tijekom primjene ... 09:00 Strojna ventilacija

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Me unarodni 8. Me unarodni kongres International th ... · PDF fileMateja Kozjak, Marta...

HRVATSKO DRUTVO MEDICINSKIH SESTARA ANESTEZIJE, REANIMACIJE, INTENZIVNE SKRBI I TRANSFUZIJE

CROATIAN NURSES SOCIETY OF ANESTHESIA, REANIMATION, INTENSIVE CARE AND TRANSFUSION

HOTEL SOLARIS, IBENIKSOLARIS HOLIDAY RESORT, IBENIK

23. - 26. travnja 2015. / April 23 - 26, 2015Hotel Solaris Holiday Resort, ibenik, Hrvatska / Croatia

Organizira / Organize

8. Meunarodni kongres

8th International Congress

www.kongres.hdmsarist.hr

8Meunarodni

kongres

International

Congressth

www.kongres.hdmsarist.hrwww.kongres.hdmsarist.hr

HOTEL SOLARIS, IBENIKSOLARIS HOLIDAY RESORT, IBENIK

23. - 26. travnja 2015. / April 23 - 26, 2015Hotel Solaris Holiday Resort, ibenik, Hrvatska / Croatia

HOTEL SOLARIS, IBENIKSOLARIS HOLIDAY RESORT, IBENIK

23. - 26. travnja 2015. / April 23 - 26, 2015Hotel Solaris Holiday Resort, ibenik, Hrvatska / Croatia

HOTEL SOLARIS, IBENIKSOLARIS HOLIDAY RESORT, IBENIK

23. - 26. travnja 2015. / April 23 - 26, 2015Hotel Solaris Holiday Resort, ibenik, Hrvatska / Croatia

HOTEL SOLARIS, IBENIKSOLARIS HOLIDAY RESORT, IBENIK

23. - 26. travnja 2015. / April 23 - 26, 2015Hotel Solaris Holiday Resort, ibenik, Hrvatska / Croatia

HOTEL SOLARIS, IBENIKSOLARIS HOLIDAY RESORT, IBENIK

23. - 26. travnja 2015. / April 23 - 26, 2015Hotel Solaris Holiday Resort, ibenik, Hrvatska / Croatia

P R O G R A M

ORGANIZATOR / Organizer

Hrvatsko drutvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije,

intenzivne skrbi i transfuzije

Croatian Nurses Society of Anesthesia, Reanimation, Intensive

Care and Transfusion

STRUNI I ORGANIZACIJSKI ODBORScientific and Organizing Committee

Adriano FriganoviPredsjednik / President

Irena VugrekJacinta Idakovi

ime StaniMarijana Benkovi

Igor PelaiVedran Dumbovi

Marijana aja

SLUBENI JEZIKOfficial language

Hrvatski, EngleskiCroatian, English

ORGANIZACIJSKI TIMOrganization team

Vedran Dumbovi - voditelj, Boris Medved

Svjetlana FriganoviMatija ukIgor Pelai

Hrvoje ivoder

Slubeni jezik / Official languageHrvatski, Engleski / Croatian,

English

SOLARIS HOLIDAY RESORT, IBENIK, Hrvatska / Croatia

23. 26. Travanj / April 2015.

TEME / Topics

Sepsa Sepsis

Organizacija objedinjenog hitnog prijema

Organization of emergency room

Obrazovanje medicinskih sestaraNursing education

Hemodinamski monitoring u anasteziji

Haemodynamic monitoring in anesthesia

Klinika transfuzija Clinical transfusion

Pedijatrijska i neontalana intenzivna

skrbPediatric and neonatal intensive care

Slobodne temeFree topics

Pozvani predavai / Invited speakers

Irena Kovaevi, dipl. med. techn.Irena Juki, dr. med.

prim. mr. sc. Maja Grba Bujevidoc. dr. sc. Sonja Kalauz

prof. dr. sc. Gordana Panova Boris Ili, dipl. med. techn. Dejan Doberek, dipl. mt.

Gordana Dragoev, dipl. ms.Snjeana Benko, dipl. physioth.

Damir Vaani, mag. med. techn.

2

PROGRAM / Program23. travnja 2015. godine, etvrtak / April 23 Thursday

12:00 15:00 REGISTRACIJA SUDIONIKA/ Registration

15:00 OTVARANJE KONGRESA / Opening ceremony

Radno predsjednitvo: tefanija Pavlic Bermanec, Irena Kovaevi

15:20 Krvne grupe i mi Irena Juki - HZTM

15:40 to se ui na studijima sestrinstva Sonja Kalauz - Zdravstveno veleuilite

16:00 Organizacija Odjela hitne medicine u Hrvatskoj danas Maja Grba Bujevi - HZHM

16:20 Prevencija zaepljenja CVC i PICC Kreimir Karamarko

16:30 KOKTEL DOBRODOLICE

Radno predsjednitvo: Irena Vugrek, Dalibor Rati

17:00 Osnovne akademske studije i specijalizacije medicinskog osoblja Gordana Panova - Medicinski fakultet Sveuilita ''Goce Delev'' - tip

17:20 Perioperativna hipotermija - imbenik rizika za postoperativne komplikacije Irena Kovaevi, Valentina Kriki, Adriano Friganovi - Zdravstveno veleuilite, Domnius, KBC Zagreb

17:40 Standardizirani pacijenti u edukaciji medicinskih sestara - sistematian pregled Boris Ili, Irena Kovaevi, Adriano Friganovi, Jasminka Posavec, Valentina Kriki, Mirna ulec - Zdravstveno veleuilite, KBC Zagreb, Dom zdravlja Centar, Visoka tehnika kola u Bjelovaru

18:00 Analiza pokazatelja trijae u Odjelima hitne medicine danas Damir Vaani - HZHM

3

18:20 Upotreba neinvazivne mehanike ventilacije na Internoj klinici KB''Sveti Duh'' u vremenskom periodu 30 dana Snjeana Benko, Andrija Poljak, Nikolina Mari, Ivana Fortuni, Branka Grguri - KB Sveti Duh

18:40 Profesionalna komunikacija zdravstvenih radnika u sustavu zdravstvene zatite Gordana Dragoev - UINARS

19:00 KRAJ PRVOG RADNOG DANA

15:00 18:00 INFO DESK

24. travnja 2015. godine, petak / April 24 Friday

08:00 REGISTRACIJA SUDIONIKA

Radno predsjednitvo: Boris Ili, Milena Fiket

09:00 Organizacija i uloga medicinske sestre/tehniara u Centru za hitnu medicinu-OHBP u opoj bolnici "dr. T. Bardek u Koprivnici" Marina Frii, Zlatko Frii - OB Koprivnica

09:10 Lijeenje kronine boli - ambulanta za bol upanijske bolnice akovec tefanija Bermanec Pavlic - B akovec

09:20 Odvajanje bolesnika od ventilatora Dejan Doberek - UKC Ljubljana

09:30 Komunikacijom do uspjenije i kvalitetnije zdravstvene njege Silvija Ban, Vjerana Idakovi Puljiz - KBC Rijeka

09:40 ''Gossypiboma'' u hrvatskom zdravstvenom sustavu realnost ili mit? Aleksandar Racz, Josip Krnjak - Zdravstveno veleuilite

09:50 Sepsa kao vodea bolest modernog doba Jelena Slijepevi, Mirela Konar, Ivan Lonar, Mirjana Metrovi - KBC Zagreb

10:00 Obrazovanje medicinskih sestara u Sloveniji, nekad i danas, sukladno s direktivom 2005/36/ ES Blanka Pust - UKC Ljubljana

4

10:10 Gastroshiza i omfalokela izazovi i naela zdravstene njege Marijana Benkovi - KBC Zagreb

10:20 Kako svladati prepreke u cijeljenju rane - biofilm i Aquacel Ag+Extra Franjo Franji

10:30 PAUZA

Radno predsjednitvo: ime Stani, Ljiljana Zaplati

11:00 Sepsa tijekom trudnoe (kliniki sluaj) Blagica Panova, Gordana Panova - Medicinski fakultet Sveuilita ''Goce Delev'' - tip

11:10 Komunikacija s dobrovoljnim darivateljem krvi Dario Jug, Vladimir Trempeti, Marica Semijalac - HZTM

11:20 Etika u sestrinskoj praksi Nikolina iko, Emanuel Ogrizovi, Dora Kuhari, Adriano Friganovi - KBC Zagreb

11:30 Zdravstvena njega bolesnika sa sepsom - prikaz sluaja tefanija Dragani, Vesna Brati - KBC Zagreb

11:40 Proces zdravstvene njege u tretmanu bola Amil engi, Amer Ovina - UKC Sarajevo

11:50 Kirurko - anestezioloka nona mora - postoperativni kognitivni deficit Darija Krmar, Danijela Gregani, Vlasta Jurin - KBC Sestre milosrdnice 12:00 PAUZA

Dvorana A / Hall A

12:15 13:00 RADIONICA - Mehanika profilaksa DVT-a sa ureajem SCD - Ivana Hajon

Dvorana B / Hall B12:15 13:00 RADIONICA - Sigurna IV terapija - Mirela Nazor

Dvorana C / Hall C

12:15 13:00 RADIONICA - KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA Hrvoje ivoder - HDMSARIST

5

13:00 PAUZA - RUAK

Dvorana A / Hall A

Radno predsjednitvo: Jacinta Idakovi, Marijana aja

15:00 Hemodinamsko monitoriranje bolesnika u tekoj sespi i septikom oku Agneza Glavoi - KBC Sestre milosrdnice

15:10 Sepsa u Meimurju Mateja Kozjak, Marta Glava - B akovec

15:20 Kontaminacija Propofola tijekom primjene Ivanka Rupe, Jacinta Idakovi - KBC Rijeka

15:30 Organizacija prijema doza, krvnih sastojaka i uzoraka krvi dobrovoljnih davatelja u Banci krvi Martina Hasnek, Matea Marinovi, Mateja Lopac - HZTM

15:40 Multimodalna analgezija kod operacija na crijevima Lidija Alebi - KBC Zagreb

15:50 Pregled oboljele osobe - ABCDE pristup - Valentin upan - Zavod za hitnu medicinu Brodsko Posavske upanije

16:00 Degenerativne promjene mozga kod osoba starije ivotne dobi Ksenija o, Marina Ribari - OB Koprivnica

16:10 Postoperacijski hemodinamski nadzor u kardijalnoj kirurgiji Vanja Trazer, Josipa Dokozi, Stana Paari, Sran Butorac - KBC Osijek16:20 Disfagija kod modanog udara eljka Balog - poljar - KBC Zagreb

16:30 Ultrazvuno voena regionalna anestezija - blok ishiadinog ivca Boko Dragii - KC Banjaluka

16:40 Strano tijelo bronha kod djece Zdravko Sumpor, Ines Tuti - KBC Sestre milosrdnice

16:50 Encopas higijenski nadzor Maida Mei, Mediha Terzi - UKC Tuzla

17:00 Fizioterapijski postupci kardiokirurkog bolesnika na dugotrajnoj mehanikoj ventilaciji Dijana Javor - KBC Zagreb

6

17:10 Cold stress - postupci sprjeavanja hipotermije u prvih 60 minuta stabilizacije nedonoeta male rodne mase Ines Paar, Tajana Vakanjac - KBC Osijek

17:20 Perioperativna zdravstvena njega kardiokirurkog bolesnika tefica Janel, Mario Pero, Adriano Friganovi - KBC Zagreb

17:30 RASPRAVA - KRAJ DRUGOG RADNOG DANA

Dvorana B / Hall B

15:00 - 15:45 RADIONICA - Na doprinos u kontroli infekcija Renata Pintari

Dvorana B / Hall B

Radno predsjednitvo: Mara Tomac, Antonija Mari

16:00 Sestrinske intervencije kod bolesnika na neinvazivnoj ventilaciji - Milena Fiket, Renata Horvatin, Ivanka Golubi - KBC Sestre milosrdnice

16:10 Pneumonija izazvana ventilatorom kod bolesnika u jedinici intenzivnog lijeenja Brigita Bagara, Mirela Hanzer - KBC Osijek

16:20 Stopalo - temelj cijelog tijela Dolores Ekinja Kos - SB za ortopediju ''dr. Nemec''

16:30 Prepoznavanje ivotno ugroenog novoroeneta Ana Trajanoski - KBC Zagreb

16:40 NAT testiranje dobrovoljnih davatelja kr

Search related