Click here to load reader

Master afgangsprojekt PDF

 • View
  229

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Master afgangsprojekt PDF

 • 26-05-2016

  Mrsk Oil Olieprisens udvikling

  Niklas Petersen & Morten Buus AFGANGSPROJEKT HD-STUDIETS 1. DEL, AAU MAJ 2016 ANSLAG: 74.129

 • 2

  INDHOLDSFORTEGNELSE

  INDLEDNING ................................................................................................................................ 3

  PROBLEMFORMULERING: ............................................................................................................. 4

  AFGRNSNING: ........................................................................................................................... 4

  METODEVALG .............................................................................................................................. 4

  FREMGANGSMDE....................................................................................................................... 7

  KONKLUSION/PERSPEKTIVERING .................................................................................................. 7

  OM MRSK OIL ............................................................................................................................ 8

  VRDIKDEANALYSE ................................................................................................................... 9

  REGNSKABSANALYSE AF PERIODEN 2011-2015 ........................................................................... 11

  PESTEL ANALYSE ......................................................................................................................... 22

  PORTERS FIVE FORCES: ............................................................................................................... 26

  ANALYSE P DEN FREMTIDIGE OLIEPRISDANNELSE ..................................................................... 31

  SWOT ANALYSE .......................................................................................................................... 35

  TOWS ANALYSE .......................................................................................................................... 37

  INVESTERING & FINANSIERING ................................................................................................... 38

  KONKLUSION: ............................................................................................................................ 48

  PERSPEKTIVERING: ..................................................................................................................... 49

  LITTERATURLISTE ....................................................................................................................... 50

 • 3

  INDLEDNING

  Igennem de seneste 2 r er prisen p en tnde (158 liter) rolie dalet fra et niveau primo

  2014 p omkring 110 USD til omkring 35 USD primo 2016. Denne prisudvikling har gjort det

  svrt, for olieproducenterne at tjene penge p denne forretning. Olieprisens fald har fet

  flere store virksomheder til at dreje nglen om, og et eksempel herp kunne vre den nord-

  jyske virksomhed O.W. Bunker, som gik konkurs, bl.a. pga. de faldende oliepriser1. Oliepri-

  sen falder lige nu, bl.a. pga. det massive udbud der kommer p oliemarkedet fra OPEC-

  landene, hvor der ikke kunne findes enighed om at skre i produktionen. Her har isr Saudi

  Arabien ladet sin produktion af olie stige markant, og iflge udbud og eftersprgsels teorien,

  s vil det alt andet lige presse prisen ned. 2 Dette er blot n ud af mange forklaringer p

  hvorfor olieprisen falder.

  Denne lave oliepris presser konomien i Mrsk Oil, som har kmpet med underskud de

  seneste r. Det er derfor et sprgsml om tid fr Mrsk Oil m nedlgge produktionen,

  hvis ikke der kommer store besparelser i omkostningerne eller olieprisen stiger igen.

  Mrsk Oil har i forbindelse med den lave oliepris nvnt i pressen, at de gr med opkbs-

  tanker, da de muligvis kan kbe billige oliefelter som flge af pressede virksomheder, som

  tvinges til at slge.

  1 http://nyheder.tv2.dk/2014-11-10-overblik-derfor-gik-ow-bunker-konkurs

  2 http://www.business.dk/oekonomi/hvorfor-falder-olieprisen

  http://nyheder.tv2.dk/2014-11-10-overblik-derfor-gik-ow-bunker-konkurshttp://www.business.dk/oekonomi/hvorfor-falder-olieprisen

 • 4

  PROBLEMFORMULERING:

  Hvordan pvirker den nuvrende lave oliepris Mrsk Oils indtjening, og hvordan vil det

  pvirke den konomiske udvikling i Mrsk Oil indenfor den nrmeste fremtid? hvordan vil

  Mrsk kunne udnytte de lave oliepriser til at vkste fremadrettet og dermed drage ko-

  nomiske stordriftsfordele p lang sigt?

  AFGRNSNING:

  Opgaven bliver afgrnset til Mrsk Oil afdeling, da det vil vre en meget strre opgave, at

  finde olieprisens konomiske betydning, hvis der tages udgangspunkt i hele Mrsk-

  koncernen.

  Vi afgrnser os fra Boston modellen som en del af vkst analysen, da vi har afgrnset os til

  n af Mrsks forretningsomrder og dermed kun et af deres produkter/services.

  Vi afgrnser endvidere fra dele af regnskabsanalysen, da det ikke er muligt at finde den del

  af egenkapitalen, gldsforpligtelserne og renteudgifter der alene vedrrer Mrsk Oil. Der-

  for afgrnses der fra analyse p gldsrenten, egenkapitalens forrentning samt gearing.

  METODEVALG

  Rapporten bliver udarbejdet under taksonomiske niveauer, hvilket sikrer, at der gennem

  rapporten kommer en rd trd. Dette skal medfre, at vi kan udlede og tolke p indsamlede

  informationer, som danner baggrund for analysedelen. Denne analyse bruges til at opn

  viden, som skal kunne besvare den problemstilling Mrsk str overfor under de lave oliepri-

  ser.

  I redegrelsen vil der redegres for hvordan Mrsks fungerer som virksomhed, og for at

  skabe det ndvendige kendskab til Mrsk, vil deres historie, ide, mission og vision blive be-

  lyst.

  beskrives den nuvrende situation med lave oliepriser, herunder vil vi bruge samfundsko-

  nomisk teori, til at vurdere hvordan denne situation er opstet.

  Vi vil analysere Mrsks interne og eksterne forhold, ved hjlp af nogle erhvervskonomiske

  modeller. Her vil der bde blive brugt subjektive og objektive modeller, som udarbejdes i

  kombination af deduktiv og induktiv tilgang.

  Dataindsamlingen sker gennem interne samt eksterne kilder, hvor vi vil stille os kritiske

  overfor enhver information. Dette sikre en vis objektivitet gennem rapporten.

 • 5

  Analysemodeller til intern analyse:

  Vrdikdeanalyse af Mrsk Oil Regnskabsanalyse

  Analysemodeller til ekstern analyse:

  PESTEL analyse Porters five forces Analyse p den fremtidige olieprisdannelse

  Vrdikdeanalyse belyser Mrsks interne vrdiskabelse for kunden. Desuden viser det

  ligeledes hvordan de interne afdelinger i Mrsk Oil bidrager til slutproduktet. herunder

  analyseres der p hvordan Mrsk Oil kan strmline virksomheden, og skre alle de ikke-

  vrdiskabende omkostninger fra.

  Regnskabsanalysen skal vurderer hvordan Mrsk Oils indtjening udvikler sig, samt analyse-re om Mrsk Oil er en rentabel virksomhed. Hertil vurderes det videre hvordan den finan-

  sielle stilling udvikles med hensyn til soliditet og likviditet.

  PESTEL-analysen danner en baggrundsviden, om den omverden Mrsk Oil opererer i. Her-

  under vil den analysere de problemstillinger omverdenen kan give Mrsk Oil, hvis de be-

  slutter sig for at ekspandere. I problemformuleringen lgges der op til en ekspandering via

  integration herunder muligheden for bde horisontal og vertikal integration.

  Porters five forces analyserer Mrsk Oils forhandlingsstyrke over for kunder, leverandrer

  mv. Denne viser et billede af det marked hvori Mrsk Oil opererer. Samlet giver det et ind-

  tryk af hvordan konkurrence p dette marked ser ud.

  Analyse p den fremtidige olieprisdannelse skal ligge til grund for den samfundskonomi-

  ske betragtning af den nuvrende oliepris, samt give et estimat om hvordan prisen vil ud-

  vikle sig over tid.

  Vores interne og eksterne analyser vil blive opsummeret i en SWOT analyse, hvor vi danner os et samlet indtryk af Mrsk Oils styrker, svagheder, muligheder samt trusler. Disse bliver

  analyseret p i en TOWS analyse, som giver nogle bud p hvordan Mrsk Oil kan udnytte de

  strke sider til at imdekomme en eventuel mulighed eller imdeg en eventuel trussel.

 • 6

  Til at vurdere hvordan Mrsk Oil kan bruge den nuvrende lave oliepris til at ekspandere

  og dermed opn nogle stordriftsfordele og synergieffekter p lngere sigt, vil vi p bag-

  grund af en investerings- og finansieringsteori beregne den konomiske konsekvens heraf.

  Beregningerne skal hjlpe os med at se rentabiliteten i investeringen, samt se hvilke finan-

  sieringsformer der er mest fordelagtige, bde deres fordele og ulemper.

  Til slut vil vi konkludere ud fra vores analyser vurderer om investeringstiltaget vil vre ko-

  nomisk fordelagtige, hvis Mrsk Oil fremadrettet skal vkste mlt p omstning svel som

  bundlinje.

 • 7

  FREMGANGSMDE

  Til at starte med, vil virksomheden kort blive beskrevet med de ml, der er for Mrsk Oil

  indenfor 2020, samt Mrsk Oils historie. Dernst vil der blive udarbejdet interne og ekster-

  ne analyser, som danner baggrund til en investeringscase i forbindelse med at vkste p

  lngere sigt. Til sidst vil der diskuteres samt konkluderes ud fra vores analyser p problem-

  formuleringen.

  KONKLUSION/PERSPEKTIVERING

  Vi forventer igennem projektet, at komme frem til ny viden, omkring oliens indflydelse p

  Mrsk Oils indtjening, samt

Search related