Click here to load reader

MAGISTRSKO DELO - COnnecting REpositories Kljune besede: evalvacija, tudijski program Pedagogika, primerjava, profesorji, tudenti. ABSTRACT The master thesis titled The Meaning of

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MAGISTRSKO DELO - COnnecting REpositories Kljune besede: evalvacija, tudijski program Pedagogika,...

 • UNIVERZA V MARIBORU

  FILOZOFSKA FAKULTETA

  Oddelek za pedagogiko

  MAGISTRSKO DELO

  Lavra Rengeo in Nastja Spasković

  Maribor 2016

 • MAGISTRSKO DELO:

  Pomen evalvacije za razvoj kakovosti študijskega programa - primer študijskega programa

  Pedagogika

  The Meaning of Evaluation for the Quality Development of a Study Programme – a Case

  Sudy of the Study Programme Pedagogy

  Mentor: red. prof. dr. Edvard Protner Kandidatki: Lavra Rengeo in Nastja Spasković

  Somentor: red. prof. dr.Marjan Krašna

  Maribor 2016

 • Lektorica: Cvetka Rengeo, prof. slovenščine in sociologije

  Prevajalec: Vid Hudrap, prof. angleščine in filozofije

 • Zahvala

  Zahvaljujeva se mentorju red. prof. dr. Edvardu Protnerju in somentorju red. prof. dr. Marjanu

  Krašni za vodenje in svetovanje ob nastajanju magistrskega dela.

  Zahvaljujeva se tudi red. prof. Branki Čagran, ki je z nama nesebično delila metodološke

  nasvete.

  Prav tako se zahvaljujeva najinima družinama, ki sta nama v času študija in nastajanja

  magistrskega dela stali ob strani in naju spodbujali.

  Zahvaljujeva se lektorici prof. Cvetki Rengeo in prevajalcu prof. Vidu Hudrapu za natančen

  pregled in prevod.

 • Koroška cesta 160

  2000 Maribor, Slovenija

  IZJAVA

  Podpisani LAVRA RENGEO, rojen-a 3. 6. 1991, študentka Filozofske fakultete Univerze v

  Mariboru, študijskega programa 2. stopnje SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST IN

  PEDAGOGIKA, izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom POMEN EVALVACIJE ZA

  RAZVOJ KAKOVOSTI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA - PRIMER ŠTUDIJSKEGA

  PROGRAMA PEDAGOGIKA pri mentorju red. prof. dr. EDVARDU PROTNERJU in

  somentorju red. prof. dr. MARJANU KRAŠNI avtorsko delo.

  V magistrskem delu so uporabljeni viri in literatura korektno navedeni; teksti niso prepisani

  brez navedbe avtorjev.

  (podpis študentke)

  ______________________________

  Kraj: MARIBOR

  Datum: 17. 6. 2016

 • Koroška cesta 160

  2000 Maribor, Slovenija

  IZJAVA

  Podpisana NASTJA SPASKOVIĆ, rojen-a 22. 6. 1991, študentka Filozofske fakultete

  Univerze v Mariboru, študijskega programa 2. stopnje SLOVENSKI JEZIK IN

  KNJIŽEVNOST IN PEDAGOGIKA, izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom POMEN

  EVALVACIJE ZA RAZVOJ KAKOVOSTI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA - PRIMER

  ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PEDAGOGIKA pri mentorju red. prof. dr. EDVARDU

  PROTNERJU in somentorju red. prof. dr. MARJANU KRAŠNI avtorsko delo.

  V magistrskem delu so uporabljeni viri in literatura korektno navedeni; teksti niso prepisani

  brez navedbe avtorjev.

  (podpis študentke)

  ______________________________

  Kraj: MARIBOR

  Datum: 17. 6. 2016

 • POVZETEK

  Magistrsko delo z naslovom Pomen evalvacije za razvoj kakovosti študijskega

  programa  primer študijskega programa Pedagogika se osredotoča na evalvacijo programa

  Pedagogika na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. V prvem delu smo preučili temeljna

  teoretična izhodišča na področju evalvacije in kakovosti, zapisali osrednje namene evalvacije

  in pojasnili, zakaj je kakovost bistvenega pomena za izobraževanje. V nadaljevanju smo

  predstavili trenutno stanje na področju zagotavljanja kakovosti v izobraževanju v Sloveniji,

  predstavili način evalviranja in preverjanja kakovosti na UM in Filozofski fakulteti UM.

  Preverili smo akreditacijo Oddelka za pedagogiko in osnovali empirični del, v katerem smo z

  analizirali odgovore študentov in profesorjev o zadovoljstvu na Oddelku za pedagogiko. Na

  osnovi pridobljenih informacij smo vzpostavili predloge za izboljšave na Oddelku za

  pedagogiko.

  Ključne besede: evalvacija, študijski program Pedagogika, primerjava, profesorji, študenti.

 • ABSTRACT

  The master thesis titled The Meaning of Evaluation for the Quality Development of a

  Study Programme – a Case Sudy of the Study Programme Pedagogy focuses on the evaluation

  of the programme Pedagogy on the Faculty of Arts of the University of Maribor. The first part

  examines the fundamental theoretical background in the field of evaluation and quality, states

  the main purposes of evaluation and explains why quality is essential for education. The

  following part presents the present situation in the field of ensuring quality in Slovenian

  education, the method of evaluation and verification of quality on the University of Maribor

  and the Faculty of Arts of the University of Maribor. We checked the accreditation of the

  Department of Pedagogy and established the empirical part where we analysed answers of

  students and professors about their satisfaction at the Department of Pedagogy. We established

  suggestions for improvements on the Department of Pedagogy based on the gained information.

  Key words: evaluation, programme Pedagogy, comparison, students, professors.

 • KAZALO

  1 UVOD ................................................................................................................................. 1

  2 TEORETIČNI DEL – DOSEDANJA ZNANSTVENA SPOZNANJA ............................. 2

  2.1 DEFINIRANJE IN RAZVOJ EVALVACIJE ............................................................. 2

  2.2 CILJI IN NAMERE SODOBNE EVALVACIJE ....................................................... 5

  2.3 KAKOVOST KOT OSNOVA EVALVACIJE ........................................................... 7

  2.3.1 Ocenjevanje in kazalniki kakovosti ...................................................................... 9

  2.3.2 Evalvacija in kakovost ....................................................................................... 10

  2.4 SPREMEMBE KOT PRODUKT EVALVACIJE .................................................... 11

  2.4.1 Kakovost evalvacije ........................................................................................... 12

  2.5 VRSTE EVALVACIJE ............................................................................................. 13

  2.5.1 Pripomočki za evalvacijo ................................................................................... 17

  2.6 EVALVACIJA POUČEVANJA ............................................................................... 19

  2.7 EVALVACIJA UČENJA .......................................................................................... 21

  2.8 EVALVACIJA ETIKE IN KULTURE ..................................................................... 22

  2.9 EVALVACIJA VODENJA ....................................................................................... 24

  2.10 EVALVACIJSKI POSTOPEK .................................................................................. 26

  2.10.1 Evalvacijsko poročilo ......................................................................................... 27

  2.11 KAKOVOST IN EVALVACIJA V IZOBRAŽEVANJU ........................................ 28

  2.11.1 ZUNANJE EVALVACIJE NA UM – EVALVACIJA NA UNIVERZI V

  MARIBORU ..................................................................................................................... 28

  2.11.2 NOTRANJE EVALVACIJE NA UM – EVALVACIJA FILOZOFSKE

  FAKULTETE V MARIBORU ......................................................................................... 34

 • 2.11.3 SAMOEVALVACIJA – EVALVACIJA ODDELKA ZA PEDAGOGIKO FF

  UM ............................................................................................................................ 40

  3 EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................. 45

  3.1 NAMEN ..................................................................................................................... 45

  3.2 RAZČLENITEV, PODROBNA OPREDELITEV IN OMEJITEV

  RAZISKOVALNEGA PROBLEMA V OBLIKI OŽJIH RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ,

  HIPOTEZ IN SPREMENLJIVK .......................................................................................... 46

  3.2.1 Raziskovalna vprašanja – profesorji .................................................................. 46

  3.2.2 Raziskovalna vprašanja – študenti ..................................................................... 51

  3.2.3 Raziskovalne hipoteze ........................................................................................ 56

  3.3 SPREMENLJIVKE ................................................................................................... 56

  3.3.1 Seznam spremenljivk za profesorje .................................................................... 56

  3.3.2 Seznam spremenljivk za študente ...................................................................... 56

  3.3.3 Pregled odvisne zveze med spremenljivkami za profesorje ............................... 58

  1.1.1 Pregled odvisne zveze med spremenljivkami za študente ................................. 5