108
Lokal Anestezi Lokal Anestezi Komplikasyonları Komplikasyonları Primer veya sekonder Primer veya sekonder Hafif yada ciddi Hafif yada ciddi Geçici veya sürekli Geçici veya sürekli

Lokal Anestezi Komplikasyonları

Embed Size (px)

Citation preview

Lokal Anestezi Lokal Anestezi KomplikasyonlarıKomplikasyonları

Primer veya sekonderPrimer veya sekonder Hafif yada ciddiHafif yada ciddi Geçici veya sürekliGeçici veya sürekli

Anestezi KomplikasyonlarıAnestezi Komplikasyonları

Anestezik solüsyona bağlı komplikasyonlar Anestezik solüsyona bağlı komplikasyonlar

ToksiteToksite İdiosenkraziİdiosenkrazi AllerjiAllerji Anafilaktik reaksiyonlarAnafilaktik reaksiyonlar Kontamine solüsyonların neden olduğu enfeksiyonlarKontamine solüsyonların neden olduğu enfeksiyonlar Solüsyonların neden olduğu lokal irritasyonlar veya doku Solüsyonların neden olduğu lokal irritasyonlar veya doku

reaksiyonlarıreaksiyonları ilk dördü sistemik ilaç reaksiyonları olarak da adlandırılır.ilk dördü sistemik ilaç reaksiyonları olarak da adlandırılır.

Anestezi komplikasyonlarıAnestezi komplikasyonları

İğne yapımı ile ilgili komplikasyonlar İğne yapımı ile ilgili komplikasyonlar

SenkopSenkop TrismusTrismus AğrıAğrı ÖdemÖdem EnfeksiyonlarEnfeksiyonlar İğne kırılmasıİğne kırılması Uzamış anestezi durumuUzamış anestezi durumu HematomHematom DöküntüDöküntü Tuhaf nörolojik semptomlarTuhaf nörolojik semptomlar Fasiyal paraliziFasiyal paralizi

Anafilaksi Anafilaksi

Sistemik anafilaksi önceden duyarlı Sistemik anafilaksi önceden duyarlı duruma geçmiş bir kimsede antijen uyarı-duruma geçmiş bir kimsede antijen uyarı-mına tepki olarak bazı kimyasal mına tepki olarak bazı kimyasal maddelerin serbest kalması nedeniyle maddelerin serbest kalması nedeniyle meydana gelen acil bir durumdur. meydana gelen acil bir durumdur.

AnafilaksiAnafilaksi

İlaçlar (antibiyotikler,non-steroid İlaçlar (antibiyotikler,non-steroid antiinflamatuarlar NSAİİ, tanıda kullanılan antiinflamatuarlar NSAİİ, tanıda kullanılan maddeler,besinler (yer fıstığı,kabuklu maddeler,besinler (yer fıstığı,kabuklu deniz ürünleri), böcek sokmaları en sık deniz ürünleri), böcek sokmaları en sık görülen anafilaksi nedenleridir.görülen anafilaksi nedenleridir.

AnafilaksiAnafilaksi

Antijen hedef hücre yüzeyindeki iki veya daha Antijen hedef hücre yüzeyindeki iki veya daha fazla IgE antikoru arasında köprü kurunca fazla IgE antikoru arasında köprü kurunca hedef hücre aktive olarak mediatör salınımı hedef hücre aktive olarak mediatör salınımı gerçekleşir. gerçekleşir.

Anafilaksi antijene özgü IgE aracılığı ile mast Anafilaksi antijene özgü IgE aracılığı ile mast hücresi ve bazofil degranülasyonu sonucu hücresi ve bazofil degranülasyonu sonucu gelişir.gelişir.

Trombositler, eozinofiller ve nötrofillerde Trombositler, eozinofiller ve nötrofillerde sekonder olarak IgE ye bağlı aşırı duyarlılık sekonder olarak IgE ye bağlı aşırı duyarlılık reaksiyonunda rol oynar. reaksiyonunda rol oynar.

Bazofil ve Mast hücre Bazofil ve Mast hücre mediatörlerimediatörleri

Histamin ve araşidonik asit metabolitleriHistamin ve araşidonik asit metabolitleri

( lökotrienler, prostoglandin, trombosit ( lökotrienler, prostoglandin, trombosit aktive edici faktör)aktive edici faktör)

Kemokinler, eozinofil kemotaksik faktörKemokinler, eozinofil kemotaksik faktör ProteoglikanlarProteoglikanlar Nötral proteazlar (kimaz, triptaz gibi)Nötral proteazlar (kimaz, triptaz gibi)

Bu mediatörler ile diğer inflamatuarlar Bu mediatörler ile diğer inflamatuarlar uyarılabilir.uyarılabilir.

AnafilaksiAnafilaksi

Mast hücre degranülasyonu ile ortaya Mast hücre degranülasyonu ile ortaya çıkan mediatörlerin oluşturduğu başlıca çıkan mediatörlerin oluşturduğu başlıca patafizyolojik olaylar; düz kas spazmı patafizyolojik olaylar; düz kas spazmı

( özellikle bronş, gastrointestinal sistem, ( özellikle bronş, gastrointestinal sistem, koroner arterler), vazodilatasyon, vasküler koroner arterler), vazodilatasyon, vasküler geçirgenlikte artış, myokard depresyonu geçirgenlikte artış, myokard depresyonu olarak sayılabilir.olarak sayılabilir.

AnafilaksiAnafilaksi

Bunlar anjiyoödem, ürtiker,kızarma,kan Bunlar anjiyoödem, ürtiker,kızarma,kan basıncında düşme ve şok, gastrointestinal basıncında düşme ve şok, gastrointestinal sistemde bulantı,kusma ve ishal, sistemde bulantı,kusma ve ishal, miyokardda iskemi gibi klinik bulguların miyokardda iskemi gibi klinik bulguların ortaya çıkmasına neden olur.ortaya çıkmasına neden olur.

AnafilaksiAnafilaksi

Makroskobik bulguların varlığında en sık Makroskobik bulguların varlığında en sık solunum sistemi etkilenir ki buda solunum sistemi etkilenir ki buda farengeal,larengeal ödem,mukus farengeal,larengeal ödem,mukus tıkacı,bronş obstrüksiyonu( bronko tıkacı,bronş obstrüksiyonu( bronko spazm,submukozal ödem ve spazm,submukozal ödem ve sekresyonlara bağlı) şeklindedir.sekresyonlara bağlı) şeklindedir.

Hırıltılı solunum, öksürük Hırıltılı solunum, öksürük

Anafilaksi Anafilaksi

Anjioödem (derinin daha alt tabakalarında sıvı Anjioödem (derinin daha alt tabakalarında sıvı birikmesi yani ödem ile ortaya çıkan ve birikmesi yani ödem ile ortaya çıkan ve kaşıntıdan ziyade yanma hissinin eşlik ettiği kaşıntıdan ziyade yanma hissinin eşlik ettiği şişliklerdir) genellikle yüzde, göz kapaklarında, şişliklerdir) genellikle yüzde, göz kapaklarında, dudaklarda, kollarda ve bacaklarda ve genital dudaklarda, kollarda ve bacaklarda ve genital bölgede oluşmaktadır. bölgede oluşmaktadır.

Anjiyoödem Anjiyoödem

AnafilaksiAnafilaksi

Damarlarda vazodilatasyon yapar, buda Damarlarda vazodilatasyon yapar, buda hipotansiyona yol açar. hipotansiyona yol açar.

Larinks ödemiLarinks ödemi Kılcal damarların geçirgenliğini arttırır, derideki Kılcal damarların geçirgenliğini arttırır, derideki

damar matriksini bozarak ürtiker (büyüklüğü 0.5 damar matriksini bozarak ürtiker (büyüklüğü 0.5 cm den birkaç cm’ye kadar değişen kaşıntılı cm den birkaç cm’ye kadar değişen kaşıntılı kabarıklıklar) meydana getirir . Döküntü (deriden kabarıklıklar) meydana getirir . Döküntü (deriden hafifçe kabarık, küçük, genellikle kaşıntılı, hafifçe kabarık, küçük, genellikle kaşıntılı, kızamık benzeri lezyon)oluşur. kızamık benzeri lezyon)oluşur.

ÜrtikerÜrtiker

AnafilaksiAnafilaksi

Kalp ve damar sisteminde; Kalp ve damar sisteminde;                 Çarpıntı (nabız sayısında artma) Çarpıntı (nabız sayısında artma)                 Tansiyon düşüklüğü Tansiyon düşüklüğü Mide barsak sisteminde; Mide barsak sisteminde;                 Bulantı – kusma Bulantı – kusma                 Karın ağrısı ya da karın krampları Karın ağrısı ya da karın krampları Sinir sisteminde; Sinir sisteminde;                 Şuur bulanıklığı Şuur bulanıklığı                 Bayılma Bayılma

Ayırıcı TanıAyırıcı Tanı

Vazodepresyon reaksiyonların(vazovagal Vazodepresyon reaksiyonların(vazovagal senkop) karekteristik bulguları bradikardi, senkop) karekteristik bulguları bradikardi, hipotansiyon,solukluk,halsizlik, hipotansiyon,solukluk,halsizlik, bulantı,kusma,şiddetli vakalarda bilinç bulantı,kusma,şiddetli vakalarda bilinç kaybıdır.Genellikle korku ve duygusal travma kaybıdır.Genellikle korku ve duygusal travma sonucunda gelişir.Vazodepresör reaksiyonda sonucunda gelişir.Vazodepresör reaksiyonda yüzde ani kızarıklık, ürtiker, anjiyoödem gibi yüzde ani kızarıklık, ürtiker, anjiyoödem gibi anafilakside gözlenen deri reaksiyonların yerine anafilakside gözlenen deri reaksiyonların yerine solukluğun gözlenmesi ve bradikardi varlığı solukluğun gözlenmesi ve bradikardi varlığı karekteristiktir.karekteristiktir.

Kardiak bulgular değişken olabilir. Kardiak bulgular değişken olabilir. Anafilakside karekteristik olarak taşikardi Anafilakside karekteristik olarak taşikardi vardır ve bu şekilde vazodepresör vardır ve bu şekilde vazodepresör reaksiyonlardan ayırt edilebilir.reaksiyonlardan ayırt edilebilir.

Tanı KriterleriTanı Kriterleri

Histamin ve triptaz düzeyinin tayini tanı ve Histamin ve triptaz düzeyinin tayini tanı ve ayırıcı tanıda önemli.Plazma histamin ayırıcı tanıda önemli.Plazma histamin düzeyi 5-10 dk.da artmaya başlar ve 30-60 düzeyi 5-10 dk.da artmaya başlar ve 30-60 dk yüksek kalır. Hasta 1 saat sonra dk yüksek kalır. Hasta 1 saat sonra görülürse idrar histamin ve metabolitleri görülürse idrar histamin ve metabolitleri tanıda yardımcı olur.tanıda yardımcı olur.

Serum triptaz düzeyi bir-iki saat içine, Serum triptaz düzeyi bir-iki saat içine, serum histamin düzeyi 10 dak-1 saat serum histamin düzeyi 10 dak-1 saat arasında ölçülmelidir.arasında ölçülmelidir.

ÖnlemÖnlem

Anafilaksiyi önlemek güçtür.Ancak Anafilaksiyi önlemek güçtür.Ancak koruyucu önlemlerle sıklığını ve şiddetini koruyucu önlemlerle sıklığını ve şiddetini azaltmak mümkün olabilir.azaltmak mümkün olabilir.

İlaç allerjileri yönüyle iyi bir hikaye İlaç allerjileri yönüyle iyi bir hikaye alınmalı, parenteral ilaç tedavilerinde risk alınmalı, parenteral ilaç tedavilerinde risk daha yüksek olduğu için mümkünse daha yüksek olduğu için mümkünse ağızdan ilaç verilmeli, enjeksiyon ağızdan ilaç verilmeli, enjeksiyon gerektiğinde en az 20-30 dk klinikte gerektiğinde en az 20-30 dk klinikte gözlenmeligözlenmeli

ÖnlemÖnlem

Anafilaksi riski taşıyan insanlar durumlarını Anafilaksi riski taşıyan insanlar durumlarını belirten kart, bilezik, kolye gibi şeyler takmalı. belirten kart, bilezik, kolye gibi şeyler takmalı. Riskli hastalar kendi kendilerine enjekte Riskli hastalar kendi kendilerine enjekte edebilecek kalem şeklinde epinefrin kitlerini(Epi-edebilecek kalem şeklinde epinefrin kitlerini(Epi-pen) yanlarında bulundurmalıdır.pen) yanlarında bulundurmalıdır.

Bu hastalar beta bloker ilaç,anjiyotensin Bu hastalar beta bloker ilaç,anjiyotensin dönüştürücü enzim(ACE inhibütörleri) dönüştürücü enzim(ACE inhibütörleri) anjiyotensin II reseptör blokerleri, bazı trisiklik anjiyotensin II reseptör blokerleri, bazı trisiklik antidepresan türü ilaçlar kullanmamalıantidepresan türü ilaçlar kullanmamalı

Duyarlı ajanlar kullanımında özel tedbirlerin Duyarlı ajanlar kullanımında özel tedbirlerin alınması gerekir.alınması gerekir.

TedaviTedavi

Hastanın durumunun tanımlanmasıHastanın durumunun tanımlanması Hava yolunun açılmasıHava yolunun açılması Kan basıncı ve nabız ölçülerek hastaya supin Kan basıncı ve nabız ölçülerek hastaya supin

pozisyonu( bacaklar havada olucak şekilde sırt üstü pozisyonu( bacaklar havada olucak şekilde sırt üstü yatış pozisyonu)verilmesiyatış pozisyonu)verilmesi

Enjekte edilmiş bir ajan varsa enjeksiyon bölgesinin Enjekte edilmiş bir ajan varsa enjeksiyon bölgesinin proksismaline turnike uygulanmasıproksismaline turnike uygulanması

Oksijen verilmesiOksijen verilmesi Damar yolunun açılarak sıvı desteği yapılması Damar yolunun açılarak sıvı desteği yapılması

tedavinin ilk basamaklarını oluşturur.tedavinin ilk basamaklarını oluşturur.

TedaviTedavi

Fazla geçirmeden hasta değerlendirilir ken Fazla geçirmeden hasta değerlendirilir ken bir yandanda hastaya bir yandanda hastaya epinefrin epinefrin uygulanmalıdır.İlk tercih edilen ilaçtır.Doz uygulanmalıdır.İlk tercih edilen ilaçtır.Doz ve uygulama yolu atağın şiddetine göre ve uygulama yolu atağın şiddetine göre değişebilir. Genellikle başlangıçta İM yol değişebilir. Genellikle başlangıçta İM yol tercih edilir.Yapılan araştırmalarda İM tercih edilir.Yapılan araştırmalarda İM enjeksiyon ile subkutan yola göre daha enjeksiyon ile subkutan yola göre daha hızlı ve yüsek plazma düzeyine ulaştığı hızlı ve yüsek plazma düzeyine ulaştığı belirtilmiş.belirtilmiş.

Anafilakside TedaviAnafilakside Tedavi

Epinefrin:Epinefrin: Erişkin dozu 1/1000’lik epinefrin 0,3-0,5ml(0,3-Erişkin dozu 1/1000’lik epinefrin 0,3-0,5ml(0,3-

0,5mg)0,5mg) Çocuklarda ise 0,01mg/kg veya 0,1-0,3ml İMÇocuklarda ise 0,01mg/kg veya 0,1-0,3ml İM Gerektiğinde ilk uygulanan doz 10-15 dk aralıklarla Gerektiğinde ilk uygulanan doz 10-15 dk aralıklarla

iki veya üç kez tekrarlanır.iki veya üç kez tekrarlanır. Ciddi hipotansiyon durumunda epinefrin IV yoldan Ciddi hipotansiyon durumunda epinefrin IV yoldan

uygulanabilir.Doz hastalığın şiddetine göre uygulanabilir.Doz hastalığın şiddetine göre ayarlanmalı, hasta aritmi yönüyle yakından ayarlanmalı, hasta aritmi yönüyle yakından izlenmeli.0.1ml 1/1.000’lik epinefrin 10ml ile dilüe izlenmeli.0.1ml 1/1.000’lik epinefrin 10ml ile dilüe edilerek İV uygulanır. edilerek İV uygulanır.

*IV yüksek dozda uygulanması ciddi aritmileri ortaya *IV yüksek dozda uygulanması ciddi aritmileri ortaya çıkarır.çıkarır.

Anafilakside TedaviAnafilakside Tedavi

Epinefrin α- adrenoreseptörleri uyarıp, Epinefrin α- adrenoreseptörleri uyarıp, damar direncini arttırarak tansiyonu damar direncini arttırarak tansiyonu yükseltir, koroner kanlanmayı düzeltirken yükseltir, koroner kanlanmayı düzeltirken anjiyoödemi azaltır. βanjiyoödemi azaltır. β- - reseptörleri reseptörleri uyararak bronkodilatasyon oluşturur, mast uyararak bronkodilatasyon oluşturur, mast hücresi ve bazofillerden inflamatuar hücresi ve bazofillerden inflamatuar mediatörlerin salınımını engeller.mediatörlerin salınımını engeller.

funda

Anafilakside TedaviAnafilakside Tedavi

Antihistaminikler Antihistaminikler verilebilir. Hayat kurtarıcı verilebilir. Hayat kurtarıcı olmasalarda kaşıntı ve ürtikerde yardımcıdır.olmasalarda kaşıntı ve ürtikerde yardımcıdır.

Difenhidramin 25-50mg İV Difenhidramin 25-50mg İV veya veya İM(büyüklerde)İM(büyüklerde) Kortikosteroidler’Kortikosteroidler’in anafilaksi tedavisinde yeri tam in anafilaksi tedavisinde yeri tam

olarak bilinmemektedir.olarak bilinmemektedir. Hidrokortizon Hidrokortizon 100mg-1 g İV veya İM (erişkin)100mg-1 g İV veya İM (erişkin) 10-100mg İV (çocuk)10-100mg İV (çocuk) Metil prednizolonMetil prednizolon

Anafilakside TedaviAnafilakside Tedavi

Dirençli bronkospazmda (epinefrin yeterli Dirençli bronkospazmda (epinefrin yeterli gelmedi ise)gelmedi ise)

İnhale βİnhale β--agonist, aminofilin agonist, aminofilin

0.25-0.5ml. (erişkin)0.25-0.5ml. (erişkin)

0.15-0.25mg (çocuk) 0.15-0.25mg (çocuk) Vazopressör ilaçlarVazopressör ilaçlar

DopaminDopamin 2-20 mg/kg/dk (400mg %5’lik 2-20 mg/kg/dk (400mg %5’lik dekstroz içinde infüzyon)verilebilir.Kan dekstroz içinde infüzyon)verilebilir.Kan basıncına göre ayarlanır. IV infüzyon yoğun basıncına göre ayarlanır. IV infüzyon yoğun bakım ünitesinde uygulanır.bakım ünitesinde uygulanır.

Hipotansiyonda hızlı ve yüksek miktarda sıvının Hipotansiyonda hızlı ve yüksek miktarda sıvının verilmesi önemli(neden IV volüm kaybına bağlı verilmesi önemli(neden IV volüm kaybına bağlı düşünüldüğünde)düşünüldüğünde)

Hacim genişleticilerHacim genişleticiler (Kan basıncına göre (Kan basıncına göre infüzyon hızı belirlenir)infüzyon hızı belirlenir)

Kristalloidler (salin veya ringer laktat) Kristalloidler (salin veya ringer laktat) Erişkinlerde 1,000-2,000ml. Hızlı infüzyonErişkinlerde 1,000-2,000ml. Hızlı infüzyon Çocuklarda ilk saatte 30ml/kgÇocuklarda ilk saatte 30ml/kg

Lokal Anesteziğe Bağlı Doz Aşımı Lokal Anesteziğe Bağlı Doz Aşımı ReaksiyonlarıReaksiyonları

Bir lokal anesteziğe bağlı doz aşımı Bir lokal anesteziğe bağlı doz aşımı reaksiyonu lokal anesteziğin kan seviyesi reaksiyonu lokal anesteziğin kan seviyesi ile ilgilidir.ile ilgilidir.

Hastanın yaşı, vücut ağırlığı, patolojik bir Hastanın yaşı, vücut ağırlığı, patolojik bir durumun varlığı (kardiyovasküler hastalığı durumun varlığı (kardiyovasküler hastalığı olanlar), genetik durum, hastanın psikolojik olanlar), genetik durum, hastanın psikolojik durumu, cinsiyet ,hamilelik durumudurumu, cinsiyet ,hamilelik durumu

CinsiyetCinsiyet

Lokal anestezi aşırı dozu için cinsiyet Lokal anestezi aşırı dozu için cinsiyet yönüyle bir fark sadece hamile bayanlar yönüyle bir fark sadece hamile bayanlar için olabilir. Hamilelik durumunda renal için olabilir. Hamilelik durumunda renal fonksiyonlar değişebilir. Bazı ilaçların fonksiyonlar değişebilir. Bazı ilaçların atılımı bozulabilir ve bunların kanda atılımı bozulabilir ve bunların kanda birikimi lokal anestezik aşırıdozu için birikimi lokal anestezik aşırıdozu için potansiyel bir risk oluşturur (normalde potansiyel bir risk oluşturur (normalde klinik olarak belli olmamasına rağmen).klinik olarak belli olmamasına rağmen).

Genetik FaktörlerGenetik Faktörler

Serum kolinesterazSerum kolinesteraz enziminde genetik bir enziminde genetik bir yetersizlik önemli bir örnektir.Kanda dolaşımdaki bu yetersizlik önemli bir örnektir.Kanda dolaşımdaki bu enzim süksinilkolin ve ester tipi lokal anestezikler enzim süksinilkolin ve ester tipi lokal anestezikler olmak üzere iki önemli ilacın olmak üzere iki önemli ilacın biotransformasyonundan sorumludur. Atipik veya biotransformasyonundan sorumludur. Atipik veya yetersiz kolinesteraz seviyesine sahip bireylerde yetersiz kolinesteraz seviyesine sahip bireylerde ester lokal anesteziğin kandaki seviyesi artacak ve ester lokal anesteziğin kandaki seviyesi artacak ve normalden daha uzun süre yükselmiş olarak normalden daha uzun süre yükselmiş olarak kalması sonucu aşırı doza bağlı reaksiyonları kalması sonucu aşırı doza bağlı reaksiyonları arttıracaktır. arttıracaktır.

YaşYaş

İlaç absorbsiyonu, metabolizma ve atılımİlaç absorbsiyonu, metabolizma ve atılım daha küçük yaş gruplarında tam anlamıyla daha küçük yaş gruplarında tam anlamıyla gelişmemiş , daha yaşlı gruplarda da gelişmemiş , daha yaşlı gruplarda da zayıflamış olabilir. 6 yaş altında ve 65 yaş zayıflamış olabilir. 6 yaş altında ve 65 yaş üzerindeki hastalar için ilaç dozları üzerindeki hastalar için ilaç dozları azaltılmalıdır. azaltılmalıdır.

Vücut ağırlığıVücut ağırlığı

Aynı dozda yetişkin bir kişiye uygulanan Aynı dozda yetişkin bir kişiye uygulanan (örn;65kg.) lokal bir anestezik dozun (örn;65kg.) lokal bir anestezik dozun oluşturduğu kan seviyesi, bir çocuk hastaya oluşturduğu kan seviyesi, bir çocuk hastaya (23kg.) uygulanandan daha düşüktür. (23kg.) uygulanandan daha düşüktür. Dolayısıyla ilaç dozları vücut ağırlığının her Dolayısıyla ilaç dozları vücut ağırlığının her kilogramı için önerilen miligram değeri kilogramı için önerilen miligram değeri üzerinden hesaplanmalıdır. üzerinden hesaplanmalıdır.

Vücut ağırlığıVücut ağırlığı

Özellikle pediatrik ve zayıf yaşlı hastalarda vücut Özellikle pediatrik ve zayıf yaşlı hastalarda vücut ağırlığının göz önüne alınmaması overdoz ağırlığının göz önüne alınmaması overdoz reaksiyonlarının major nedenlerinden reaksiyonlarının major nedenlerinden biridir.Obez ve kas yapısı gelişmiş kişiler biridir.Obez ve kas yapısı gelişmiş kişiler arasında bile durum farklıdır. Obez bir hasta arasında bile durum farklıdır. Obez bir hasta genellikle aynı dozdaki bir lokal anesteziyi, aynı genellikle aynı dozdaki bir lokal anesteziyi, aynı kiloda kas yapılı bir kişi gibi emniyetli tolere kiloda kas yapılı bir kişi gibi emniyetli tolere edemez. Çünkü obez kişilerde yağ dokusunun edemez. Çünkü obez kişilerde yağ dokusunun kanla beslenmesi kas dokusuna göre daha kanla beslenmesi kas dokusuna göre daha zayıftır. zayıftır.

İlaç doz aşımı için predispozan İlaç doz aşımı için predispozan faktörlerfaktörler

Hasta faktörleriHasta faktörleri

*Yaş ( 6yaş altı, 65 yaş üstü)*Yaş ( 6yaş altı, 65 yaş üstü)*Vücut ağırlığı (düşük vücut ağırlığı artan bir risk *Vücut ağırlığı (düşük vücut ağırlığı artan bir risk

oluşturur.)oluşturur.)*Patolojik durumlar ( karaciğer hastalığı, konjestif *Patolojik durumlar ( karaciğer hastalığı, konjestif

kalb yetersizliği gibi)kalb yetersizliği gibi)*Genetik (atipik plazma kolinesteraz)*Genetik (atipik plazma kolinesteraz)*Cinsiyet ( hamilelik sırasında risk için hafif artış )*Cinsiyet ( hamilelik sırasında risk için hafif artış )*Psikolojik durum (çok korkan hasta)*Psikolojik durum (çok korkan hasta)

Doz aşımı için predispozan Doz aşımı için predispozan faktörlerfaktörler

İlaç Faktörleriİlaç Faktörleri

Vazoaktivite (vazodilatasyon riski arttırır.)Vazoaktivite (vazodilatasyon riski arttırır.) Doz (yüksek doz)Doz (yüksek doz) Uygulanış şekli (intravasküler uygulama riski arttırır.)Uygulanış şekli (intravasküler uygulama riski arttırır.) Enjeksiyon hızı (hızlı enjeksiyon riski arttırır.)Enjeksiyon hızı (hızlı enjeksiyon riski arttırır.) Enjeksiyon bölgesinin vasküleritesi (artmış vaskülrite Enjeksiyon bölgesinin vasküleritesi (artmış vaskülrite

riski arttırır.)riski arttırır.) Vazokonstrüktörün varlığı (ilacın sistemik absorbsiyon Vazokonstrüktörün varlığı (ilacın sistemik absorbsiyon

hızını azaltarak riski azaltır.) hızını azaltarak riski azaltır.)

Doz aşımı reaksiyonlarını önlemek Doz aşımı reaksiyonlarını önlemek için dikkat edilecek hususlariçin dikkat edilecek hususlar

Lokal anestezi öncesi bir medikal değerlendirmenin Lokal anestezi öncesi bir medikal değerlendirmenin yapılmasıyapılması

Anksiyete, korku gibi durumların belirlenmesi ve Anksiyete, korku gibi durumların belirlenmesi ve uygulama öncesi bu durumların giderilmesiuygulama öncesi bu durumların giderilmesi

Hastanın uygun koltuk pozisyonunda konumlandırılması Hastanın uygun koltuk pozisyonunda konumlandırılması (dik koltuk pozisyonu sadece ciddi kardioyorespiratuar (dik koltuk pozisyonu sadece ciddi kardioyorespiratuar hastalığı olanlar için düşünülmelidir.)hastalığı olanlar için düşünülmelidir.)

Topikal anestezikler iğne yapılacak bölgeye tüm Topikal anestezikler iğne yapılacak bölgeye tüm enjeksiyonlardan en az bir dakika önce uygulanmalıdır. enjeksiyonlardan en az bir dakika önce uygulanmalıdır.

Doz aşımı reaksiyonlarını önlemek Doz aşımı reaksiyonlarını önlemek için dikkat edilecek hususlariçin dikkat edilecek hususlar

Konsantrasyonu düşük lokal anestezik solüsyon Konsantrasyonu düşük lokal anestezik solüsyon ve yeterli anestezi elde edilebilecek en az volüm ve yeterli anestezi elde edilebilecek en az volüm uygulanmalıdır.uygulanmalıdır.

Hastaya ve planlanan dental tedaviye göre Hastaya ve planlanan dental tedaviye göre anestezik solüsyon seçilmelidir.anestezik solüsyon seçilmelidir.

Eğer spesifik bir kontrendikasyon yoksa Eğer spesifik bir kontrendikasyon yoksa vazokonstrüktörlü bir lokal anestezik seçilmelidir.vazokonstrüktörlü bir lokal anestezik seçilmelidir.

Enjeksiyondan önce aspirasyon yapılmalıdır.Enjeksiyondan önce aspirasyon yapılmalıdır.

Amid grubu lokal anestezikler mümkün Amid grubu lokal anestezikler mümkün olduğunca kullanılmamalı.Overdoz olduğunca kullanılmamalı.Overdoz potansiyeli tüm lokal anestezikler için söz potansiyeli tüm lokal anestezikler için söz konusu ise de ester grubunda daha sık konusu ise de ester grubunda daha sık gözlenir.gözlenir.

Doz aşımı reaksiyonlarını önlemek Doz aşımı reaksiyonlarını önlemek için dikkat edilecek hususlariçin dikkat edilecek hususlar

Enjeksiyon yavaş yapılmalıdır.Enjeksiyon yavaş yapılmalıdır. Hekim hayatı tehdit edecek durumları Hekim hayatı tehdit edecek durumları

tanımlayabilmelidir. (Tüm lokal anestezik tanımlayabilmelidir. (Tüm lokal anestezik doz aşımı reaksiyonları enjeksiyondan doz aşımı reaksiyonları enjeksiyondan sonra 5 veya daha sonraki dakikalarda sonra 5 veya daha sonraki dakikalarda ortaya çıkmaktadır.)ortaya çıkmaktadır.)

Bir lokal anestezikte bulunan Bir lokal anestezikte bulunan vazokonstrüktörün faydalarıvazokonstrüktörün faydaları

Yavaş bir absorbsiyon olacağından Yavaş bir absorbsiyon olacağından toksisiteyi azaltır.toksisiteyi azaltır.

İlacın etkisini uzatır.İlacın etkisini uzatır. Daha az volümde anestezik kullanılmasına Daha az volümde anestezik kullanılmasına

olanak sağlar.olanak sağlar. Anestezik solüsyonun yeterliliğini attırır.Anestezik solüsyonun yeterliliğini attırır.

Topikal uygulamaTopikal uygulama

Anksiyete ve ağrının kontrolünde topikal Anksiyete ve ağrının kontrolünde topikal anestezikler önemlidir. Bunlar sıklıkla anestezikler önemlidir. Bunlar sıklıkla intraoral enjeksiyon öncesi iğnenin intraoral enjeksiyon öncesi iğnenin uygulanacağı bölgeye uygulanır. Küçük, uygulanacağı bölgeye uygulanır. Küçük, lokalize bölgeye uygulandığı zaman lokalize bölgeye uygulandığı zaman topikal anestezikler anestezik kan topikal anestezikler anestezik kan seviyesinde yalnız küçük bir değişme seviyesinde yalnız küçük bir değişme gösterir. gösterir.

Topikal uygulamaTopikal uygulama

Ancak bu anestezikler lokal anestezi Ancak bu anestezikler lokal anestezi enjeksiyonu planlanmadığı zaman enjeksiyonu planlanmadığı zaman yumuşak doku işlemlerinden önce (küretaj yumuşak doku işlemlerinden önce (küretaj gibi) sıklıkla daha büyük alanlara da (tüm gibi) sıklıkla daha büyük alanlara da (tüm ark gibi) uygulanırlar. Eğer bu topikal ark gibi) uygulanırlar. Eğer bu topikal uygulama takiben lokal anestezi uygulama takiben lokal anestezi enjeksiyonu olursa bazı topikal enjeksiyonu olursa bazı topikal anestezikler klinik overdoz ihtimalini anestezikler klinik overdoz ihtimalini arttıran önemli kan seviyesi oluşturabilir. arttıran önemli kan seviyesi oluşturabilir.

Topikal uygulamaTopikal uygulama

Diğer önemli faktör, müköz membranda yeterli bir Diğer önemli faktör, müköz membranda yeterli bir anestezi elde etmek için topikal olarak uygulanan anestezi elde etmek için topikal olarak uygulanan lokal anesteziklerin, aynı ilacın enjektabl lokal anesteziklerin, aynı ilacın enjektabl dozlarından daha yüksek konsantrasyonda dozlarından daha yüksek konsantrasyonda uygulanmasının gerekliliğidir. Buda topikal olarak uygulanmasının gerekliliğidir. Buda topikal olarak uygulanan lokal anesteziklerin doz aşımı uygulanan lokal anesteziklerin doz aşımı potansiyelini arttırır. Örn; enjektabl lidocaine %2’lik potansiyelini arttırır. Örn; enjektabl lidocaine %2’lik solüsyonu ile etkili iken, topikal uygulamada etkili solüsyonu ile etkili iken, topikal uygulamada etkili olabilmesi için %5 veya %10’luk konsantrasyon olabilmesi için %5 veya %10’luk konsantrasyon gereklidir. gereklidir.

Topikal uygulamada tercih yapılabiliyorsa Topikal uygulamada tercih yapılabiliyorsa sprey formundan çok sıvı ve jel formları sprey formundan çok sıvı ve jel formları uygulanmalı.Küçük miktarda koton bir uygulanmalı.Küçük miktarda koton bir aplikatöre uygulayarak tatbik edilmesi aplikatöre uygulayarak tatbik edilmesi overdoz riskini azaltır.overdoz riskini azaltır.

Çok fazla yapılan total doza veya alışılmışın Çok fazla yapılan total doza veya alışılmışın dışında ilacın hızlı absorbsiyonuna bağlı dışında ilacın hızlı absorbsiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan lokal anesteziğin işaret olarak ortaya çıkan lokal anesteziğin işaret ve semptomları i.v enjeksiyona bağlı olarak ve semptomları i.v enjeksiyona bağlı olarak görülenler kadar hızlı gelişmez. İlk iki durum görülenler kadar hızlı gelişmez. İlk iki durum ilaç uygulamasından yaklaşık 5-10 dk. sonra ilaç uygulamasından yaklaşık 5-10 dk. sonra ortaya çıkar.Hafif durumlarda semptom ve ortaya çıkar.Hafif durumlarda semptom ve bulgular ortaya çıkana kadar hasta klinikten bulgular ortaya çıkana kadar hasta klinikten ayrılmış bile olabilir.ayrılmış bile olabilir.

Lokal anesteziğin düşük dereceli aşırı Lokal anesteziğin düşük dereceli aşırı doz reaksiyonlarının klinik bulgularıdoz reaksiyonlarının klinik bulguları

Şaşkınlık, konuşkanlık, endişe, Şaşkınlık, konuşkanlık, endişe, konuşmada sürçme, yüz ve ekstremite konuşmada sürçme, yüz ve ekstremite kaslarında seyirme ve kasılma, göz kaslarında seyirme ve kasılma, göz küresinin istem dışı hareketi (nystagmus), küresinin istem dışı hareketi (nystagmus), yükselmiş kan basıncı, artmış kalb hızı ve yükselmiş kan basıncı, artmış kalb hızı ve solunum sayısısolunum sayısı

Düşük dereceli reaksiyon Düşük dereceli reaksiyon tedavisitedavisi

Tedavi bırakılmalıTedavi bırakılmalı Hasta rahat bir pozisyonda konumlandırılmalıHasta rahat bir pozisyonda konumlandırılmalı Hava yolu, solunum ve sirkülasyon gerekliyse Hava yolu, solunum ve sirkülasyon gerekliyse

sağlanmalı. Hafif anestezik doz aşımında hava sağlanmalı. Hafif anestezik doz aşımında hava yolu, solunum ve sirkülasyon genellikle yeterlidir. yolu, solunum ve sirkülasyon genellikle yeterlidir.

Oksijen uygulaması. Derin nefes alması ile Oksijen uygulaması. Derin nefes alması ile hastanın havalandırılması sağlanabileceği gibi, hastanın havalandırılması sağlanabileceği gibi, nasal yada maske ile oksijen uygulanabilir. Bu nasal yada maske ile oksijen uygulanabilir. Bu nöbetlerin gelişmesini engeller.nöbetlerin gelişmesini engeller.

Düşük dereceli reaksiyon Düşük dereceli reaksiyon tedavisitedavisi

Hastanın vital bulguları moniterize edilir ve Hastanın vital bulguları moniterize edilir ve aralıklarla kaydedilir.aralıklarla kaydedilir.

Eğer gerekli ise antikonvülsan ilaçlar Eğer gerekli ise antikonvülsan ilaçlar uygulanır.Hafif bir reaksiyonda normalde uygulanır.Hafif bir reaksiyonda normalde antikonvülsan ilaç tedavisi endike değildir. antikonvülsan ilaç tedavisi endike değildir. Kullanılacaksa küçük doz iv. diezapam veya Kullanılacaksa küçük doz iv. diezapam veya midazolam etkili olabilir. 2.5-5 mg.diezapam midazolam etkili olabilir. 2.5-5 mg.diezapam dozu nöbetleri sınırlamada yeterlidir.dozu nöbetleri sınırlamada yeterlidir.

Hastaya antikonvülsan bir ilaç uygulandı ise Hastaya antikonvülsan bir ilaç uygulandı ise refakatçı eşliğinde gönderilmelidir.refakatçı eşliğinde gönderilmelidir.

Hasta daha sonra reaksiyonun muhtemel Hasta daha sonra reaksiyonun muhtemel nedenleri yönüyle değerlendirilmelidir.nedenleri yönüyle değerlendirilmelidir.

Lokal anesteziğin orta-yüksek kan Lokal anesteziğin orta-yüksek kan seviyesinde görülebilecek klinik seviyesinde görülebilecek klinik

bulgularbulgular Baş ağrısı, ışığa hassaslık, baş dönmesi, Baş ağrısı, ışığa hassaslık, baş dönmesi, bulanıklık, kulak çınlaması, dil ve perioral bulanıklık, kulak çınlaması, dil ve perioral dokuların hissizliği, sıcak basması- üşüme, dokuların hissizliği, sıcak basması- üşüme, uyuşukluk, oryantasyon bozukluğu, bilinç uyuşukluk, oryantasyon bozukluğu, bilinç kaybıkaybı

Bir lokal anesteziğe bağlı ciddi aşırı Bir lokal anesteziğe bağlı ciddi aşırı dozun diagnostik kriterleridozun diagnostik kriterleri

Enjeksiyon sırasında veya takip eden Enjeksiyon sırasında veya takip eden saniyelerde işaret ve semptomların saniyelerde işaret ve semptomların görülmesigörülmesi

Generalize tonik- klonik nöbetler(hastada Generalize tonik- klonik nöbetler(hastada istem dışı devamlı kasılma)istem dışı devamlı kasılma)

SSS’nin generalize depresyonuSSS’nin generalize depresyonu Düşmüş kan basıncı, kalb hızı, solunum Düşmüş kan basıncı, kalb hızı, solunum

depresyonudepresyonu Bilinç kaybıBilinç kaybı

SSS’nin toksisitesi cerebral kan seviyesi 4.5 mg/ml den SSS’nin toksisitesi cerebral kan seviyesi 4.5 mg/ml den büyük olduğunda ortaya çıkar. Ajitasyon, kortikal büyük olduğunda ortaya çıkar. Ajitasyon, kortikal sensitivite, konuşkanlık, sinirlilik.sensitivite, konuşkanlık, sinirlilik.

Tonik-klonik nöbet 7.5mg/ml’den daha büyük olduğunda Tonik-klonik nöbet 7.5mg/ml’den daha büyük olduğunda görülür. Anestezik kan seviyesi daha da attığında görülür. Anestezik kan seviyesi daha da attığında generalize SSS depresyonu gelişir. Solunum generalize SSS depresyonu gelişir. Solunum depresyonu, kan basıncında düşme ve arest bunun depresyonu, kan basıncında düşme ve arest bunun göstergesidir.göstergesidir.

KVS daha az hassastır. 5-10 mg/ml seviyelerinde KVS daha az hassastır. 5-10 mg/ml seviyelerinde myokardiyal depresyon, perferal vazodilatasyon, kardiak myokardiyal depresyon, perferal vazodilatasyon, kardiak kapasitede azalma ve kardiyovasküler kollaps söz kapasitede azalma ve kardiyovasküler kollaps söz konusudur. konusudur.

Bir lokal anesteziğe bağlı ciddi aşırı doza bağlı Bir lokal anesteziğe bağlı ciddi aşırı doza bağlı ortaya çıkan semptomların tedavisiortaya çıkan semptomların tedavisi

Hastanın ağzından enjektör çıkarılarak, Hastanın ağzından enjektör çıkarılarak, hasta bacaklar hafif yükseltilecek şekilde hasta bacaklar hafif yükseltilecek şekilde supine pozisyonunda konumlandırılır. supine pozisyonunda konumlandırılır. Bilinç kaybı tek klinik bulgu ise yine bu Bilinç kaybı tek klinik bulgu ise yine bu şekilde konumlandırılır.Eğer hasta hızla şekilde konumlandırılır.Eğer hasta hızla şuur kaybından kurtulursa vasodepressör şuur kaybından kurtulursa vasodepressör senkop muhtemel nedenidir ve medikal bir senkop muhtemel nedenidir ve medikal bir yardım gerekli değildir. Eğer hasta hızlı yardım gerekli değildir. Eğer hasta hızlı cevap vermezse acil yardım alınmalıdır.cevap vermezse acil yardım alınmalıdır.

Yüksek kan seviyesi tedavisiYüksek kan seviyesi tedavisi

Hava yolu,solunum, dolaşım yada temel Hava yolu,solunum, dolaşım yada temel yaşam desteği gerekliyse sağlanmalı.yaşam desteği gerekliyse sağlanmalı.

Oksijen mümkün olduğunca çabuk Oksijen mümkün olduğunca çabuk uygulanmalıuygulanmalı

Eğer nöbetler başlamış ise kollar, bacaklar Eğer nöbetler başlamış ise kollar, bacaklar ve baş yaralanmaya karşı korunmalı.ve baş yaralanmaya karşı korunmalı.

Hasta moniterize edilmeli.Hasta moniterize edilmeli. Dizepam veya midazolam yavaş olarak Dizepam veya midazolam yavaş olarak

nöbetler bitene kadar verilmeli nöbetler bitene kadar verilmeli

AntikonvülzanlarAntikonvülzanlar

DiezepamDiezepam

Midazolam Midazolam

Enjektabl barbituratlarEnjektabl barbituratlar

Pentobarbital (nembutal)Pentobarbital (nembutal)

türü ilaçlar lokal anesteziklerin sebeb olduğu bu türü ilaçlar lokal anesteziklerin sebeb olduğu bu durumlarda tonik, klonik kasılmaların tedavisinde durumlarda tonik, klonik kasılmaların tedavisinde endikedir. Ayrıca oksijen bu reaksiyonların endikedir. Ayrıca oksijen bu reaksiyonların hepsinde uygulanabilir.hepsinde uygulanabilir.

Allerjik ReaksiyonlarAllerjik Reaksiyonlar

Lokal anestezi sırasında ortaya çıkan tüm Lokal anestezi sırasında ortaya çıkan tüm reaksiyonların %1’ini allerjik orijinli olduğu reaksiyonların %1’ini allerjik orijinli olduğu düşünülen reaksiyonlar oluşturmaktadır.düşünülen reaksiyonlar oluşturmaktadır.

İlaç allerjisi bir ilaca yada kimyasal ajana karşı İlaç allerjisi bir ilaca yada kimyasal ajana karşı spesifik bir hipersensitivite olarak tanımlanabilir spesifik bir hipersensitivite olarak tanımlanabilir ki bu antijenik maddeye vücudun bir ki bu antijenik maddeye vücudun bir reaksiyonudur.reaksiyonudur.

Overdoz reaksiyonuna tezat olarak klinik Overdoz reaksiyonuna tezat olarak klinik bulgular direk olarak etken ajanın farmakolojik bulgular direk olarak etken ajanın farmakolojik durumu ile ilgilidir.durumu ile ilgilidir.

Bir ilaç(çoğunlukla protein yapısında) Bir ilaç(çoğunlukla protein yapısında) enjekte edildiği zaman RES’in enjekte edildiği zaman RES’in stimülasyonu sonucu antikorlar tarafından stimülasyonu sonucu antikorlar tarafından bu madde (antijen) nötralize edilir yada bu madde (antijen) nötralize edilir yada

Tahrip edilir. Ancak bazen dolaşımdaki Tahrip edilir. Ancak bazen dolaşımdaki antikorlar bu işlevi yapamazlar ve histamin antikorlar bu işlevi yapamazlar ve histamin ve benzeri maddelerin açığa çıkmasına ve benzeri maddelerin açığa çıkmasına neden olurlar.neden olurlar.

histamin ve benzeri maddeler etkili oldukları histamin ve benzeri maddeler etkili oldukları bölgede kapillerler geçirgenliğinin artışına, bölgede kapillerler geçirgenliğinin artışına, çevredeki dokular içine plazmanın çevredeki dokular içine plazmanın ekstravazyonuna neden olur.Ürtiker veya ekstravazyonuna neden olur.Ürtiker veya anjiyonörotik ödem oluşur.Bronşiollerdeki düz anjiyonörotik ödem oluşur.Bronşiollerdeki düz kaslarda spazm astım yada astmatik benzeri kaslarda spazm astım yada astmatik benzeri reaksiyonların oluşmasına neden olabilir.reaksiyonların oluşmasına neden olabilir.

Çoğunlukla arteriollerde olmak üzere Çoğunlukla arteriollerde olmak üzere mikrosirkülasyondaki vazodilatasyon etkili mikrosirkülasyondaki vazodilatasyon etkili bölgede kanın toplanmasına neden olur.bölgede kanın toplanmasına neden olur.

Cilt, müköz membranlar ve kan damarları Cilt, müköz membranlar ve kan damarları en sık etkilenen (shock) organlardır.en sık etkilenen (shock) organlardır.

Reaksiyonlar astım ,rinit, anjiyonörotik Reaksiyonlar astım ,rinit, anjiyonörotik ödem, ürtiker ve diğer deri döküntüleri ödem, ürtiker ve diğer deri döküntüleri tarzındadır.tarzındadır.

Arasıra G.İ.S. düz kaslarında olduğu kadar Arasıra G.İ.S. düz kaslarında olduğu kadar kardiyovasküler ve solunum sistemi de kardiyovasküler ve solunum sistemi de etkilenir.etkilenir.

Allerjik reaksiyonlar aşağıdaki sistemlerden bir Allerjik reaksiyonlar aşağıdaki sistemlerden bir yada daha fazlasını etkileyebilir.yada daha fazlasını etkileyebilir.

Cilt (kaşıntı, ödem, döküntü)Cilt (kaşıntı, ödem, döküntü) Gastrointestinal sistem (diyare, bulantı, kusma, Gastrointestinal sistem (diyare, bulantı, kusma,

kramplar)kramplar) Solunum sistemi (bronkospazm, lariks ödemi)Solunum sistemi (bronkospazm, lariks ödemi) Kardiyovasküler (hipotansiyon, taşikardi)Kardiyovasküler (hipotansiyon, taşikardi) Ekzokrin gland (burun akıntısı, göz sulanması)Ekzokrin gland (burun akıntısı, göz sulanması) Ve/ veya genitoüriner sistem Ve/ veya genitoüriner sistem

Önlem Önlem

Eğer hasta lokal anesteziğe karşı bir Eğer hasta lokal anesteziğe karşı bir allerjik hikaye veriyorsa ve ilaç tam olarak allerjik hikaye veriyorsa ve ilaç tam olarak bilinmiyorsa test yapılmalıdır.bilinmiyorsa test yapılmalıdır.

Cildi veya müköz membranları tutan Cildi veya müköz membranları tutan hemen gelişen hafif yada lokalize hemen gelişen hafif yada lokalize reaksiyonlar(ürtiker, pruritis,anjiyoödem, reaksiyonlar(ürtiker, pruritis,anjiyoödem, konjektivitis) antihistaminik tedavisi ile konjektivitis) antihistaminik tedavisi ile önlenebilir.önlenebilir.

Diphenhydramine (benadryl)oral 50mg(3-4 Diphenhydramine (benadryl)oral 50mg(3-4 saatte bir)saatte bir)

Daha ciddi henüz lokalize reaksiyonlarda Daha ciddi henüz lokalize reaksiyonlarda diphenhydramine i.v yada i.m 25-50mg.diphenhydramine i.v yada i.m 25-50mg.

Özellikle üst hava yolu ödemi ve solunum Özellikle üst hava yolu ödemi ve solunum sıkıntısı farkediliyorsa 1/1000’lik sıkıntısı farkediliyorsa 1/1000’lik epinephrin 0.3-0.5 mg(0.3-0.5ml) subkutan epinephrin 0.3-0.5 mg(0.3-0.5ml) subkutan yada i.m uygulanır.yada i.m uygulanır.

Kortikosteroidler ödemin azalmasında ve Kortikosteroidler ödemin azalmasında ve kapiller permeabilitenin azalmasında kapiller permeabilitenin azalmasında etkilidir.etkilidir.

dexamethasone(decadron)4-8mg. i.vdexamethasone(decadron)4-8mg. i.v

Tüm acil durumlarda solunum ve Tüm acil durumlarda solunum ve kardiyovasküler sistemin rahatlamasında kardiyovasküler sistemin rahatlamasında %100 O%100 O2 2 uygulaması tavsiye edilir.uygulaması tavsiye edilir.

Nadir durumlarda üst solunum yolu ödemi Nadir durumlarda üst solunum yolu ödemi yeterli ventilasyonun sağlanmasında engel yeterli ventilasyonun sağlanmasında engel teşkil eder.Bu durumda krikotyrotomy teşkil eder.Bu durumda krikotyrotomy uygulanır. uygulanır.

Allerjinin tedavisinde kullanılan Allerjinin tedavisinde kullanılan ilaçlarilaçlar

1- Epinephrine (adrenalin)1- Epinephrine (adrenalin)

2- Histamin bloker-diphenhydramine(benadryl)2- Histamin bloker-diphenhydramine(benadryl)

yada chlorpheniramineyada chlorpheniramine

3- Kortikosteroid (hydrocortisone sodium3- Kortikosteroid (hydrocortisone sodium

succinate)succinate)

İdiosenkraziİdiosenkrazi

Bir lokal anestezik madde yada ilaca karşı Bir lokal anestezik madde yada ilaca karşı herhangi bir reaksiyon toksik yada allerjik olarak herhangi bir reaksiyon toksik yada allerjik olarak sınıflanamıyorsa idiosenkratiktir. İdiosenkrazi sınıflanamıyorsa idiosenkratiktir. İdiosenkrazi bilinen farmakolojik veya biyokimyasal bilinen farmakolojik veya biyokimyasal mekanizma tarafından açıklanamayan bir mekanizma tarafından açıklanamayan bir cevaptır. Tüm idiosenkratik reaksiyonların altta cevaptır. Tüm idiosenkratik reaksiyonların altta yatan bir mekanizmaya sahip olduğu düşünülür.yatan bir mekanizmaya sahip olduğu düşünülür.

İdiosenkratik reaksiyonun tedavisi İdiosenkratik reaksiyonun tedavisi tanımlanmasındaki güçlükten dolayı güçtür.tanımlanmasındaki güçlükten dolayı güçtür.

Tedavi semptomatiktir.Temel yaşam desteği Tedavi semptomatiktir.Temel yaşam desteği (hava yolu-solunum-dolaşım)sağlanır.(hava yolu-solunum-dolaşım)sağlanır.

İdiosenkrazi ve Allerji için Deri Testiİdiosenkrazi ve Allerji için Deri Testi

Ön kolun esnek derisi sabun ve su ile temizlenir.Ön kolun esnek derisi sabun ve su ile temizlenir. 0.01-0.02mlt solüsyon intradermal olarak enjekte 0.01-0.02mlt solüsyon intradermal olarak enjekte

edilir.edilir. Lokal anestezi ile beraber serum fizyolojik de Lokal anestezi ile beraber serum fizyolojik de

enjekte edilir.enjekte edilir. Enjeksiyon sırasında ve enjeksiyonu takiben 15-Enjeksiyon sırasında ve enjeksiyonu takiben 15-

20dk.hasta takip edilir.20dk.hasta takip edilir. 48 saat sonra ön kolda herhangi bir eritem v.s 48 saat sonra ön kolda herhangi bir eritem v.s

olup olmadığına bakılır.olup olmadığına bakılır.

İdiosenkrazi ve Allerji için Testİdiosenkrazi ve Allerji için Test

Diğer bir yöntem nasal epitel üzerne ilacın Diğer bir yöntem nasal epitel üzerne ilacın uygulanması ve nasal mukozadaki uygulanması ve nasal mukozadaki reaksiyonların gözlenmesidir. mukozaya reaksiyonların gözlenmesidir. mukozaya damlatılan ilaçtan sonra durum 2’şer dk.lık damlatılan ilaçtan sonra durum 2’şer dk.lık periyotlar ile incelenir.Ciddi vakalarda periyotlar ile incelenir.Ciddi vakalarda nasal mukoza unilateral nasal tıkanıklık nasal mukoza unilateral nasal tıkanıklık oluşturacak şekilde şişer.oluşturacak şekilde şişer.

SenkopSenkop Lokal anesteziyle ilgili en sık karşılaşılan Lokal anesteziyle ilgili en sık karşılaşılan

komplikasyondur.komplikasyondur. Nörojenik şokun bir formudur.Nörojenik şokun bir formudur. Nedeni cerebral iskemidir.Nedeni cerebral iskemidir. Her zaman şuur kaybı ile görülmez.Her zaman şuur kaybı ile görülmez. Tedavide hastanın bacakları ve thoraks hafifçe Tedavide hastanın bacakları ve thoraks hafifçe

yükseltilmelidir. Durumda bir düzelme olmazsa tansiyon, yükseltilmelidir. Durumda bir düzelme olmazsa tansiyon, nabız, solunum kontrol edilmelidir.Eğer hasta bilinçli ise nabız, solunum kontrol edilmelidir.Eğer hasta bilinçli ise birkaç derin nefes alması söylenir. Bu durum yeterli birkaç derin nefes alması söylenir. Bu durum yeterli oksijenlenme sağlayarak venöz dönüşüme yardımcı olur. oksijenlenme sağlayarak venöz dönüşüme yardımcı olur. Bu basit tedavi genellikle yeterlidir.Bu basit tedavi genellikle yeterlidir.

Senkop Senkop

Hastada bilinç kaybı olduğu zaman nabız, Hastada bilinç kaybı olduğu zaman nabız, solunum ve hastanın rengi kontrol edilmelidir. solunum ve hastanın rengi kontrol edilmelidir.

-Eğer soluk alma yeterli bir hızda, volümde ve -Eğer soluk alma yeterli bir hızda, volümde ve karekterde ise; karekterde ise;

--Nabız yeterli volümde, hızı limitler içinde ise;Nabız yeterli volümde, hızı limitler içinde ise;

- Aritmi yoksa- Aritmi yoksa - Renk yerinde ise ciddi bir durumun olmadığı - Renk yerinde ise ciddi bir durumun olmadığı

tahmin edilir.tahmin edilir. Bu gibi durumlarda yeterli ventilasyon ve doğru Bu gibi durumlarda yeterli ventilasyon ve doğru

hasta pozisyonu yeterli olacaktır.hasta pozisyonu yeterli olacaktır.

Senkop Senkop

Eğer siyanoz varsa, soluk alıp vermede Eğer siyanoz varsa, soluk alıp vermede önemli bir değişme söz konusu ise, hasta önemli bir değişme söz konusu ise, hasta önceden olmayan taşikardi, bradikardi önceden olmayan taşikardi, bradikardi veya diğer aritmilerin eşlik ettiği kül gibi bir veya diğer aritmilerin eşlik ettiği kül gibi bir renkte ise yada nabız palpe edilemiyorsa; renkte ise yada nabız palpe edilemiyorsa; bu durum senkoptan daha ciddi bir bu durum senkoptan daha ciddi bir durumun olduğunun göstergesidir.durumun olduğunun göstergesidir.

Solunum ve dolaşım desteklenmelidir.Solunum ve dolaşım desteklenmelidir.

TrismusTrismus

Kısaca ağız açmada güçlük olarak ifade Kısaca ağız açmada güçlük olarak ifade edilir.Değişen derecelerde ortaya çıkar.edilir.Değişen derecelerde ortaya çıkar.

En yaygın nedeni iğnenin kasta oluşturduğu En yaygın nedeni iğnenin kasta oluşturduğu travmadır.travmadır.

Düşük dereceli enfeksiyonlar trismusun bir Düşük dereceli enfeksiyonlar trismusun bir başka nedenidir.başka nedenidir.

Kan damarlarından travma sonucu oluşacak Kan damarlarından travma sonucu oluşacak fazla miktarlardaki hemorajilerde kanın yavaş fazla miktarlardaki hemorajilerde kanın yavaş rezorbsiyonu da kas disfonksiyonuna neden rezorbsiyonu da kas disfonksiyonuna neden olacaktır.olacaktır.

TrismusTrismus

Mastikatör kaslarının spazmının olduğu bu Mastikatör kaslarının spazmının olduğu bu durum özellikle inferior alveoler sinir blok durum özellikle inferior alveoler sinir blok anestezisinden( mandibuler anestezi), anestezisinden( mandibuler anestezi), nadiren posterior alveoler sinir anestezisin nadiren posterior alveoler sinir anestezisin den sonra görülür. den sonra görülür.

TrismusTrismus Tedavi trismusun nedenine bağlıdır.Hasta anestezi Tedavi trismusun nedenine bağlıdır.Hasta anestezi

sonrası günde ağrı ve ağız açma güçlüklerinden sonrası günde ağrı ve ağız açma güçlüklerinden şikayet eder.şikayet eder.

Sıcak tedavisi( etkilenen bölgeye nemli ıslak sıcak Sıcak tedavisi( etkilenen bölgeye nemli ıslak sıcak havlunun 2-3 satte bir 20 dk. uygulanması)havlunun 2-3 satte bir 20 dk. uygulanması)

Analjeziikler, kas gevşeticiler Analjeziikler, kas gevşeticiler Aspirin genellikle yeterlidir. Aspirin genellikle yeterlidir. Diezapam 12 saatte yaklaşık 10mg.(4x2.5mg gibi)ya Diezapam 12 saatte yaklaşık 10mg.(4x2.5mg gibi)ya

da diğer benzodiazepine türleri da diğer benzodiazepine türleri Hastaya 3-4 saatte bir 5 dk.lık açma-kapama Hastaya 3-4 saatte bir 5 dk.lık açma-kapama

hareketleri ile birlikte mandibulanın lateral hareketlerini hareketleri ile birlikte mandibulanın lateral hareketlerini de içeren egzersiz önerilir. Sakız çiğneme TME’nin de içeren egzersiz önerilir. Sakız çiğneme TME’nin lateral hareketlerini sağlamada diğer bir yoldur.lateral hareketlerini sağlamada diğer bir yoldur.

TrismusTrismus

Eğer ağrı ve disfonksiyon 48 saatten fazla Eğer ağrı ve disfonksiyon 48 saatten fazla devam ederse enfeksiyon düşünülmeli devam ederse enfeksiyon düşünülmeli dir.Antibiyotikler tedaviye eklenmeli ve 7 gün dir.Antibiyotikler tedaviye eklenmeli ve 7 gün tedaviye devam edilmelidir.tedaviye devam edilmelidir.

Antibiyotik tedavisinde 5-7 gün içinde bir Antibiyotik tedavisinde 5-7 gün içinde bir düzelme yoksa ya da ağız açma sınırlı ise hasta düzelme yoksa ya da ağız açma sınırlı ise hasta maksillofasiyal cerrah tarafından değerlendiril maksillofasiyal cerrah tarafından değerlendiril melidir.melidir.

Bazı vakalarda kronik disfonksiyonu düzeltmek Bazı vakalarda kronik disfonksiyonu düzeltmek için cerrahi müdahale gerekebilir.için cerrahi müdahale gerekebilir.

TrismusTrismus

Keskin, steril,disposable iğne kullanımıKeskin, steril,disposable iğne kullanımı Gerekli ise iğne penetrasyonundan önce Gerekli ise iğne penetrasyonundan önce

enjeksiyon bölgesinin antiseptik solüsyon enjeksiyon bölgesinin antiseptik solüsyon ile silinmesiile silinmesi

Atravmatik enjeksiyon ve tekniğiAtravmatik enjeksiyon ve tekniği Multipl iğne uygulamasından kaçınmakMultipl iğne uygulamasından kaçınmak Aseptik şartlar. Kontamine olmuş iğnelerin Aseptik şartlar. Kontamine olmuş iğnelerin

değiştirilmesi. değiştirilmesi.

Akinosi (Tüber ) TekniğiAkinosi (Tüber ) Tekniği

Alt ve üst dişler oklüzyona getirilerek yanak Alt ve üst dişler oklüzyona getirilerek yanak lateral yönde ekarte edilir.lateral yönde ekarte edilir.

İğne maksiller molar dişlerin mukogingival İğne maksiller molar dişlerin mukogingival birleşimi seviyesinde oklüzal düzleme paralel birleşimi seviyesinde oklüzal düzleme paralel olacak şekilde konumlandırılarak bu pozisyonda olacak şekilde konumlandırılarak bu pozisyonda ramusun medialinden 2-2.5 cm ilerletilir. ramusun medialinden 2-2.5 cm ilerletilir. Aspirasyon sonrası anestezik solüsyon Aspirasyon sonrası anestezik solüsyon depolanır. Bu durumda iğnenin ucu depolanır. Bu durumda iğnenin ucu pterygomandibular boşluğun üst bölgesinde pterygomandibular boşluğun üst bölgesinde mandibular sinirin ana dallrıyla yakın ilişkidedir.mandibular sinirin ana dallrıyla yakın ilişkidedir.

Özellikle travma, enfeksiyon, ya da Özellikle travma, enfeksiyon, ya da enjeksiyon sonrası trismusa bağlı olarak enjeksiyon sonrası trismusa bağlı olarak ağız açılımının kısıtlandığı ağız açılımının kısıtlandığı durumlarda ,anksiyetik hastalarda ve durumlarda ,anksiyetik hastalarda ve sedate edilen hastalarda rahatlıkla sedate edilen hastalarda rahatlıkla uygulanan alternatif bir tekniktir.uygulanan alternatif bir tekniktir.

HematomHematom

Bir lokal anestezi enjeksiyonu sırasında bir kan Bir lokal anestezi enjeksiyonu sırasında bir kan damarının hissetmeden zedelenmesi kanın damarının hissetmeden zedelenmesi kanın ekstravasküler boşluklara akması ile sonuçlanır.ekstravasküler boşluklara akması ile sonuçlanır.

Etraftaki dokuların yoğunluğu hematomun Etraftaki dokuların yoğunluğu hematomun oluşmasında etken bir faktördür. Sert damak ve oluşmasında etken bir faktördür. Sert damak ve onun kemiğe komşuluğundaki dokuların onun kemiğe komşuluğundaki dokuların yoğunluğundan dolayı bir palatinal yoğunluğundan dolayı bir palatinal enjeksiyondan sonra hematom nadir olarak enjeksiyondan sonra hematom nadir olarak gelişir.gelişir.

HematomHematom

Oldukça büyük bir hematom posterior Oldukça büyük bir hematom posterior superior alveolar ya da inferior alveolar superior alveolar ya da inferior alveolar sinir blokajında kan damarının sinir blokajında kan damarının zedelenmesi sonucu görülebilir.zedelenmesi sonucu görülebilir.

Diğer anesteziler mental / insisiv sinir Diğer anesteziler mental / insisiv sinir blokajı(foremenden girildiği zaman), blokajı(foremenden girildiği zaman), infraorbital sinir blokajıdır.infraorbital sinir blokajıdır.

Hematom Hematom

Hastanın anatomisi modifiye enjeksiyon Hastanın anatomisi modifiye enjeksiyon tekniğine ihtiyaç gösterebilir (örn; posterior tekniğine ihtiyaç gösterebilir (örn; posterior sup. alveolar sinir blokajı için penetrasyon sup. alveolar sinir blokajı için penetrasyon derinliği). Post.sup.alveolar sinir blokajında derinliği). Post.sup.alveolar sinir blokajında hematom riskini azaltmak için gerekli hematom riskini azaltmak için gerekli olmadıkça uzun iğneler kullanılmamalı.olmadıkça uzun iğneler kullanılmamalı.

Dokular içine iğne penetrasyon sayısını Dokular içine iğne penetrasyon sayısını minimalde tutmalıyız.minimalde tutmalıyız.

HematomHematom

Bir hematom nadiren önemli problemler Bir hematom nadiren önemli problemler oluşturur. Muhtemel komplikasyonlar oluşturur. Muhtemel komplikasyonlar trismus ve ağrıdır. Şişlik ve renk trismus ve ağrıdır. Şişlik ve renk bozukluğu genellikle birkaç gün içinde bozukluğu genellikle birkaç gün içinde azalır.azalır.

HematomHematom

Bir lokal anestezi enjeksiyonu sırasında ya da Bir lokal anestezi enjeksiyonu sırasında ya da takibinde belirgin bir şişlik olduğu zaman takibinde belirgin bir şişlik olduğu zaman kanama bölgesine direk basınç kanama bölgesine direk basınç uygulanmalıdır.Cilt ve kemik arasında uzanan uygulanmalıdır.Cilt ve kemik arasında uzanan kan damarlarına çoğu enjeksiyon için 2 dk’dan kan damarlarına çoğu enjeksiyon için 2 dk’dan az olmayan bir basınç uygulanmalıdır.az olmayan bir basınç uygulanmalıdır.

Hasta ağrı ve hareket kısıtlaması yönüyle Hasta ağrı ve hareket kısıtlaması yönüyle bilgilendirilmelidir. Eğer bunlar gelişirse trimus bilgilendirilmelidir. Eğer bunlar gelişirse trimus tedavisine başlanmalıdır.tedavisine başlanmalıdır.

HematomHematom Renk değişiminin 7-14 gün içerisinde kademeli olarak Renk değişiminin 7-14 gün içerisinde kademeli olarak

geçeceği hastaya bildirilmelidir.geçeceği hastaya bildirilmelidir. Eğer ağrı olursa analjezik olarak aspirin alması tavsiye Eğer ağrı olursa analjezik olarak aspirin alması tavsiye

edilir.edilir. İlk gün soğuk uygulanmalı,daha sonraki gün sıcak İlk gün soğuk uygulanmalı,daha sonraki gün sıcak

uygulanarak vazodilatasyon ile kan elemanlarının uygulanarak vazodilatasyon ile kan elemanlarının rezorbsiyon hızının artmasına yardımcı olunmalıdır. rezorbsiyon hızının artmasına yardımcı olunmalıdır. Hasta ıslak havluyu her saat etkili bölgeye 20 dk. Hasta ıslak havluyu her saat etkili bölgeye 20 dk. uygulamalıdır.uygulamalıdır.

Hematom 7-14 gün içerisinde geçer. Semptomlar ve Hematom 7-14 gün içerisinde geçer. Semptomlar ve belirtiler çözülene kadar dental tedaviden kaçınılmalıdır. belirtiler çözülene kadar dental tedaviden kaçınılmalıdır. Enfeksiyon için risk altındaki hastalara 500mg. Penisilin Enfeksiyon için risk altındaki hastalara 500mg. Penisilin günde 4x1 uygulanır.günde 4x1 uygulanır.

ÖdemÖdem

Ödemin nedenleri,Ödemin nedenleri, Enjeksiyon sırasında travma,Enjeksiyon sırasında travma, EnfeksiyonEnfeksiyon Allerji (allerjik hastada anjiyoödem topikal Allerji (allerjik hastada anjiyoödem topikal

anesteziğe karşı en sık görülen reaksiyondur.)anesteziğe karşı en sık görülen reaksiyondur.) Hemoraji (kanın yumuşak dokular içine Hemoraji (kanın yumuşak dokular içine

depolanması ile olur).depolanması ile olur). İrritasyon yapan solüsyonların enjeksiyonu(alkol İrritasyon yapan solüsyonların enjeksiyonu(alkol

yada soğuk sterilize solüsyonlar) yada soğuk sterilize solüsyonlar)

ÖdemÖdem

Hasta için sıkıntı bölgedeki disfonksiyon Hasta için sıkıntı bölgedeki disfonksiyon ve ağrıdır.ve ağrıdır.

Nadiren havayolu gibi obstrüksiyonu gibi Nadiren havayolu gibi obstrüksiyonu gibi önemli bir probleme neden olur.Allerjik önemli bir probleme neden olur.Allerjik hastalarda topikal anestezik tarafından hastalarda topikal anestezik tarafından oluşturulan ödem havayolunda tehlike oluşturulan ödem havayolunda tehlike yaratabilir.Dilin, pharynksin ya da larenksin yaratabilir.Dilin, pharynksin ya da larenksin ödemi gelişebilir ve yaşamı tehdit eder.ödemi gelişebilir ve yaşamı tehdit eder.

ÖdemÖdem

Önlem ;atravmatik enjeksiyon tekniği, Önlem ;atravmatik enjeksiyon tekniği, uygulamadan önce hastanın tam olarak uygulamadan önce hastanın tam olarak medikal değerlendirilmesi, lokal anestezik medikal değerlendirilmesi, lokal anestezik donatımının dikkatli doğru olarak donatımının dikkatli doğru olarak bakımının yapılması.bakımının yapılması.

ÖdemÖdem

Travmatik enjeksiyon ya da irritasyon Travmatik enjeksiyon ya da irritasyon oluşturacak solüsyonların neden olduğu oluşturacak solüsyonların neden olduğu durumlarda ödem minimal derecededir. durumlarda ödem minimal derecededir. Herhangi bir tedavi gerekmeksizin 1-3 gün Herhangi bir tedavi gerekmeksizin 1-3 gün içinde çözülür.Ağrı için analjezik verilebilir.içinde çözülür.Ağrı için analjezik verilebilir.

Hemorajiye bağlı oluşan ödemin iyileşmesi Hemorajiye bağlı oluşan ödemin iyileşmesi ekstravazyona uğramış kan elemanlarının ekstravazyona uğramış kan elemanlarının vasküler sistem içerisinde rezorbe vasküler sistem içerisinde rezorbe olmasına kadar sürer(7-14gün).olmasına kadar sürer(7-14gün).

ÖdemÖdem

Hemorajinin belirtileri belliyse tedavi Hemorajinin belirtileri belliyse tedavi hematom için önceden belirlenen şekilde hematom için önceden belirlenen şekilde olmalıdır.olmalıdır.

Enfeksiyona bağlı gelişti ise spontan Enfeksiyona bağlı gelişti ise spontan olarak çözülmez.Enfeksiyonun belirti ve olarak çözülmez.Enfeksiyonun belirti ve semptomlarında ( ağrı, disfonksiyon, semptomlarında ( ağrı, disfonksiyon, ödem) 3 gün içerisinde çözülme görülmez ödem) 3 gün içerisinde çözülme görülmez ise antibiyotik tedavisine başlanmalıdır.ise antibiyotik tedavisine başlanmalıdır.

ÖdemÖdem

Ödem allerji ile oluştuğunda yaşamı tehdit Ödem allerji ile oluştuğunda yaşamı tehdit eden bir potansiyele sahiptir. Bunun eden bir potansiyele sahiptir. Bunun derecesi ve lokalizasyonu oldukça derecesi ve lokalizasyonu oldukça belirgindir. Eğer şişlik bukkal yumuşak belirgindir. Eğer şişlik bukkal yumuşak dokularda gelişirse hava iştiraki yönüyle dokularda gelişirse hava iştiraki yönüyle problem yoktur.Oral veya i.m antihistami problem yoktur.Oral veya i.m antihistami nik uygulaması ve ödemin nedeninin nik uygulaması ve ödemin nedeninin araştırılması(gerekliyse konsültasyon) araştırılması(gerekliyse konsültasyon) gereklidir.gereklidir.

ÖdemÖdem

Hava yolunu tıkayacak bir alanda oluştu ise;Hava yolunu tıkayacak bir alanda oluştu ise; Hasta şuurlu ise supin pozisyonuna getirilir.Hasta şuurlu ise supin pozisyonuna getirilir. Gerekli ise temel kardiak yaşam desteği Gerekli ise temel kardiak yaşam desteği

sağlanır.sağlanır. Epinephrine(1/1000’lik 0.3-0.5mg. i.m veya Epinephrine(1/1000’lik 0.3-0.5mg. i.m veya

subkutan,gerekliyse i.v)subkutan,gerekliyse i.v) Antihistaminik i.m veya i.vAntihistaminik i.m veya i.v Kortikosteroid i.m veya i.vKortikosteroid i.m veya i.v Total hava yolu obstüksiyonu varsa krikotrotomi Total hava yolu obstüksiyonu varsa krikotrotomi

yapılıryapılır

EnfeksiyonEnfeksiyon Enjeksiyon sonrası enfeksiyonun ana nedeni anestezi Enjeksiyon sonrası enfeksiyonun ana nedeni anestezi

uygulamasında iğnenin önceki kontaminasyonudur. uygulamasında iğnenin önceki kontaminasyonudur. Daha derin dokulara penetrasyonu enfeksiyona yol Daha derin dokulara penetrasyonu enfeksiyona yol açabilir.açabilir.

Hasta ertesi gün ya da takip eden günlerde ağrı ve Hasta ertesi gün ya da takip eden günlerde ağrı ve disfonksiyondan bahseder.Düşük dereceli bir disfonksiyondan bahseder.Düşük dereceli bir enfeksiyonda tedavi de ilk olarak trismus tedavisinde enfeksiyonda tedavi de ilk olarak trismus tedavisinde uygulanan işlemlerden oluşur(sıcak uygulaması, eğer uygulanan işlemlerden oluşur(sıcak uygulaması, eğer gerekli ise analjezik, gerekirse kas relaksasyonunun gerekli ise analjezik, gerekirse kas relaksasyonunun sağlanması ve fizikoterapi).Normalde 1-3 gün içerisinde sağlanması ve fizikoterapi).Normalde 1-3 gün içerisinde düzelme beklenir.3 gün içerisinde tedaviye cevap düzelme beklenir.3 gün içerisinde tedaviye cevap vermezse hastaya 7 günlük antibiyotik tedavisi verilir.vermezse hastaya 7 günlük antibiyotik tedavisi verilir.

İğne Kırılmasıİğne Kırılması

Primer neden iğnenin kas yada Primer neden iğnenin kas yada periosteum kontaktalığında iken hastanın periosteum kontaktalığında iken hastanın ani beklenmedik hareketidir.ani beklenmedik hareketidir.

Yapım hatası olabilir.Yapım hatası olabilir. Disposabl iğne kullanılmıyorsa, birçok kez Disposabl iğne kullanılmıyorsa, birçok kez

kullanılan eğilen bükülen iğneler kullanılan eğilen bükülen iğneler zayıflamıştır, kırılmaya daha müsaittir.zayıflamıştır, kırılmaya daha müsaittir.

İğne Kırılmasıİğne Kırılması

Serin kanlı olmalı, panik yapılmamalıdır.Serin kanlı olmalı, panik yapılmamalıdır. Hasta hareket ettirilmemeli, ağızHasta hareket ettirilmemeli, ağız kapattırılmamalıdır. Mümkünse ısırma bloğu,ağız kapattırılmamalıdır. Mümkünse ısırma bloğu,ağız

açacağı yerleştirilmelidir.açacağı yerleştirilmelidir. Eğer kırılan parçanın ucu dışarıda ise bir Eğer kırılan parçanın ucu dışarıda ise bir

hemostat ile tutularak çıkarılır.hemostat ile tutularak çıkarılır. İğnenin kırılan kısmı görülmüyorsa ancak İğnenin kırılan kısmı görülmüyorsa ancak

yüzeyel ise , kolaylıkla radyolojik ve klinik yüzeyel ise , kolaylıkla radyolojik ve klinik muayenede lokalize ediliyorsa ufak bir insizyon muayenede lokalize ediliyorsa ufak bir insizyon ile çıkarılabilir.ile çıkarılabilir.

İğne Kırılmasıİğne Kırılması

Yüzeyel lokalizasyonuna rağmen Yüzeyel lokalizasyonuna rağmen tutulamıyor ise ya da daha derin dokularda tutulamıyor ise ya da daha derin dokularda lokalize ise ya da lokalize etmek zorsa lokalize ise ya da lokalize etmek zorsa çıkarmak için herhangi bir teşebbüste çıkarmak için herhangi bir teşebbüste bulunulmadan bir cerrahi kliniğine bulunulmadan bir cerrahi kliniğine gönderilmelidir.gönderilmelidir.

İğne Kırılmasıİğne Kırılması Anestezi sırasında iğne kırılmasına neden olmamak için;Anestezi sırasında iğne kırılmasına neden olmamak için; İğne yaparken herhangi bir zorlanma durumunda kuvvet İğne yaparken herhangi bir zorlanma durumunda kuvvet

uygulanmamalıdır. İğneye kemik içinde ya da periosteum uygulanmamalıdır. İğneye kemik içinde ya da periosteum altında kuvvet uygulanmamalıdır. Hafif bir zorlanma altında kuvvet uygulanmamalıdır. Hafif bir zorlanma uyarıcı olmalıdır.uyarıcı olmalıdır.

Çok ince çaplı iğneler kullanılmamalıdır.Çok ince çaplı iğneler kullanılmamalıdır. Uygulayacağınız anestezi tekniğinde anatomik bölgeden Uygulayacağınız anestezi tekniğinde anatomik bölgeden

emin değilseniz enjeksiyonunuzu yapmamalısınız.emin değilseniz enjeksiyonunuzu yapmamalısınız. Bir kural olarak en az iğnenin 1/3’ü dışarıda olmalıdır. Bu Bir kural olarak en az iğnenin 1/3’ü dışarıda olmalıdır. Bu

hekime kırılan kısmı tutmak için bir görüş hekime kırılan kısmı tutmak için bir görüş kazandıracaktır.kazandıracaktır.

Hastaya bilgilendirmeden anestezi yapılmamalıdır.Hastaya bilgilendirmeden anestezi yapılmamalıdır.

AğrıAğrı

Nedenleri;Nedenleri; Dikkatsiz enjeksiyon tekniği (travmatik)Dikkatsiz enjeksiyon tekniği (travmatik) Enjeksiyon için doğru teknik (gerek anatomik, Enjeksiyon için doğru teknik (gerek anatomik,

gerek psikolojik açıdan) seçilmemişsegerek psikolojik açıdan) seçilmemişse Anestezik solüsyonun hızlı enjeksiyonuAnestezik solüsyonun hızlı enjeksiyonu Multipl iğnelerden dolayı iğnenin ucu körleşmiş Multipl iğnelerden dolayı iğnenin ucu körleşmiş

iseise Anestezik solüsyon uygun ısıda değilseAnestezik solüsyon uygun ısıda değilse Anestezik solüsyonun doku ile uyumluluğu (pH)Anestezik solüsyonun doku ile uyumluluğu (pH)

Sürekli Anestezi veya ParesteziSürekli Anestezi veya Parestezi

Herhangi bir sinire travma sürekli bir Herhangi bir sinire travma sürekli bir anestezi haline ya da paresteziye yol anestezi haline ya da paresteziye yol açabilir.İğne yapımında sinir kılıfında açabilir.İğne yapımında sinir kılıfında travma hasta tarafından sinirin yayılım travma hasta tarafından sinirin yayılım bölgesinde bir elektroşok hissine benzer bölgesinde bir elektroşok hissine benzer bir tanımlama ile ifade edilir.bir tanımlama ile ifade edilir.

Pratikte bir sinir gövdesini ya da onun Pratikte bir sinir gövdesini ya da onun liflerini koparmak gerçekten zordur.liflerini koparmak gerçekten zordur.

Sürekli Anestezi veya ParesteziSürekli Anestezi veya Parestezi

Nöron kılıflarının çevresinde ya da içinde Nöron kılıflarının çevresinde ya da içinde hemoraji sinir üzerinde basıncı arttırır ve hemoraji sinir üzerinde basıncı arttırır ve paresteziye yol açar.Meydana gelen paresteziye yol açar.Meydana gelen hemoraji çok yavaş absorbe edilir.hemoraji çok yavaş absorbe edilir.

Birçok parestezi vakası yaklaşık 8 haftada Birçok parestezi vakası yaklaşık 8 haftada hiçbir tedavi olmaksızın çözülür. Yalnız hiçbir tedavi olmaksızın çözülür. Yalnız eğer sinirde zarar ciddi ise parestezi eğer sinirde zarar ciddi ise parestezi sürekli olabilir. sürekli olabilir.

Fasiyal Sinir ParalizisiFasiyal Sinir Paralizisi

Geçici fasiyal sinir paralizisi parotid bezinin Geçici fasiyal sinir paralizisi parotid bezinin kapsülü içerisine lokal anesteziğin verilmesi ile kapsülü içerisine lokal anesteziğin verilmesi ile sık görülen bir komlikasyondur.sık görülen bir komlikasyondur.

Mandibular anestezi sırasında iğnenin posteriora Mandibular anestezi sırasında iğnenin posteriora konumlandırılması ile bu bölgeye konumlandırılması ile bu bölgeye (parotis)verilen anestezik solüsyona bağlı olarak (parotis)verilen anestezik solüsyona bağlı olarak fasiyal sinirin innerve ettiği kaslar da(mimik fasiyal sinirin innerve ettiği kaslar da(mimik kaslarında)paralizi görülür.kaslarında)paralizi görülür.

Akinosi tekniğinde de fasiyal sinir paralizisi Akinosi tekniğinde de fasiyal sinir paralizisi görülür.görülür.

Fasiyal Sinir ParalizisiFasiyal Sinir Paralizisi

Geçici bir durumdur. Enjekte edilen Geçici bir durumdur. Enjekte edilen vazokonstrüktörün volümü, kullanılan madde, vazokonstrüktörün volümü, kullanılan madde, fasiyal sinire yakınlığına bağlı olarak birkaç saat fasiyal sinire yakınlığına bağlı olarak birkaç saat süren bir durumdur. süren bir durumdur.

Bu zaman boyunca hasta unilateral paralizi Bu zaman boyunca hasta unilateral paralizi durumundadır ve ilgili kasları kullanamaz.durumundadır ve ilgili kasları kullanamaz.

Hasta ilgili tarafta istemli olarak gözünü Hasta ilgili tarafta istemli olarak gözünü kapatamaz.İrrite edildiğinde korneal refleks kapatamaz.İrrite edildiğinde korneal refleks sonucu göz sulanması olur. O tarafta sulkuslar sonucu göz sulanması olur. O tarafta sulkuslar kaybolur ve ağız köşesi çekilir.Islık çalma gibi kaybolur ve ağız köşesi çekilir.Islık çalma gibi olayları yapamaz.olayları yapamaz.

Fasiyal Sinir ParalizisiFasiyal Sinir Paralizisi

Böyle bir duruma engel olmak için Böyle bir duruma engel olmak için solüsyon verilmeden önce mutlaka kemik solüsyon verilmeden önce mutlaka kemik temasında olunduğundan emin temasında olunduğundan emin olunmalıdır.olunmalıdır.

Hastaya bunun geçici bir durum olduğu, Hastaya bunun geçici bir durum olduğu, birkaç saat içerisinde düzeleceği birkaç saat içerisinde düzeleceği anlatılmalıdır. Kontakt lensler kas anlatılmalıdır. Kontakt lensler kas hareketleri geri dönene kadar çıkartılmalı. hareketleri geri dönene kadar çıkartılmalı. Göz dış irritasyonlara karşı korunmalı.Göz dış irritasyonlara karşı korunmalı.