of 13/13
KRITERIJI ZA VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE Šk.god. 2018./2019. 3. RAZRED

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE - os-druga …os-druga-vz.skole.hr/upload/os-druga-vz/images/static3/1282/attachment/...-prepoznaje i razlikuje uvećanice i umanjenice - primjenjuje

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KRITERIJI ZA VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE - os-druga...

 • KRITERIJI ZA VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE

  k.god. 2018./2019.

  3. RAZRED

 • HRVATSKI JEZIK JEZIK Odlian 5 - programska jedinica u potpunosti usvojena - u potpunosti prepoznaje i razlikuje vrste rijei imenice, glagole, pridjeve i samostalno ih bez pogreke pronalazi u tekstu - u potpunosti prepoznaje i razlikuje uveanice i umanjenice - naueno gradivo primjenjuje tono u pisanom i usmenom izraavanju - ima razvijene sposobnosti gramatikog miljenja - pravopisna pravila o pisanju velikog poetnog slova u imenima voda, gora i nebeskih tijela samostalno primjenjuje bez pogreke -pravopisna pravila u pisanju rijei sa skupovima glasova ,-,-ije,-je , samostalno primjenjuje bez pogreke Vrlo dobar 4 - programska jedinica usvojena gotovo potpuno, primjenjuje ga uglavnom tono - prepoznaje i razlikuje vrste rijei i pronalazi ih u reenicama -prepoznaje i razlikuje uveanice i umanjenice - primjenjuje pravopisna pravila o pisanju velikog poetnog slova u imenima voda, gora i nebeskih tijela - razvijene sposobnost analize i sinteze jezinih pojava - pravopisna pravila tono primjenjuje Dobar 3 - programska jedinica usvojena veim djelom - ovladao vrstama rijei, ali ih tee pronalazi u tekstu - znanje primjenjuje prikladno s povremenim grekama u usmenom i pismenom izraavanju - povremeno grijei u pisanju velikog poetnog slova u imenima voda, gora i nebeskih tijela Dovoljan 2 - programska jedinica je usvojena djelomino - nedovoljno razvijen interes za jezik - razvijena sposobnost jezikoslovno-gramatikog miljenja na poetnoj razini - teko i uz pomo uitelja prepoznaje vrste rijei - teko primjenjuje nauena pravopisna pravila o pisanju velikog poetnog slova Nedovoljan 1 - programska jedinica nije usvojena i uenik ne prepoznaje pojavu - gradivo ne primjenjuje u pismenom i usmenom izraavanju - nema razvijeno gramatiko miljenje - ne razlikuje vrste rijei u reenicama - nije usvojio pravopisna pravila o pisanju velikog poetnog slova

  KNJIEVNOST Odlian 5 - knjievno znanje, odnos prema knjievnom djelu i knjievne sposobnosti na najvioj razini - istie se u interpretaciji knjievnog djela - samostalno i tono izdvaja temu u tekstu, likove, mjesto i vrijeme radnje - samostalno pronalazi rimu u pjesmi, bez pogreke imenuje vrstu djela, basnu, bajku, djeji roman Vrlo dobar 4 - knjievno znanje, odnos prema knjievnom djelu i knjievne sposobnosti na oekivanoj razini - razumije proitano, razvijeno knjievno znanje, odnos i interes prema knjievnosti - razlikuje vrste knjievnog djela basnu, bajku, djeji roman - sudjeluje u interpretaciji knjievnog djela Dobar 3 - knjievno znanje, odnos prema knjievnosti na prosjenoj razini - knjievne se sposobnosti dobro razvijaju - uz poticaj uitelja sudjeluje u interpretaciji knjievnog djela, odreuje temu, osobine likova, vrijeme i mjesto radnje Dovoljan 2 - znanje i odnos prema knjievnosti je na poetnoj razini

 • - knjievne sposobnosti djelomino razvijene - nesiguran je u interpretaciji knjievnog djela, teko razlikuje vrste knjievnog djela - nesiguran je u razumijevanju proitanog teksta Nedovoljan 1 - znanje i odnos prema knjievnosti nedovoljno razvijene - ne sudjeluje u interpretaciji knjievnog djela - ne prepoznaje knjievno djelo - ne razumije proitano JEZINO IZRAAVANJE PISMENO Odlian 5 - tono primjenjuje pravopisna pravila, itkim slovopisom - pismeni izriaj vrlo matovit i slikovit, pokazuje vrlo visoku ovladanost knjievno jezinim normama - u potpunosti je ovladao pisanjem kraih sastavaka Vrlo dobar 4 - pie itko - uspjeno primjenjuje pravopisne norme - pismeni izriaj matovit i slikovit, pokazuje visoku ovladanost knjievno jezinim normama Dobar 3 - pie uglavnom pravilno - uglavnom je uspjean u primjeni pravopisnih normi - pismeni izriaj manje matovit i slikovit, pokazuje uglavnom ovladanost knjievno jezinim normama Dovoljan 2 - pie djelomino pravilno - pravopisne norme djelomino primjenjuje - pismeni izriaj djelomino slikovit i matovit, djelomino ovladao knjievno jezinim normama Nedovoljan 1 - pie nepravilno i neitko - pravopisne norme nije usvojio, pismeni izriaj ne pokazuje matovitost i slikovitost - upuuje na neovladanost knjievno jezinim normama - ne moe pisati krae sastavke niti pravilno oblikovati reenice USMENO Odlian 5 - ima izrazito bogat rjenik i izraava se slikovito i matovito - vrlo uspjeno samostalno pria, prepriava i opisuje - svoju govornu poruku oblikuje potpunom i pravilnom reenicom - provodi pravogovorna pravila - pravilno izgovara glasove i naglaava rijei -visok stupanj informiranosti, kritinosti - potie ostale na rad i suradnju - vjeto i tono izraava govorom i glumom doivljaj teksta

  Vrlo dobar 4

  - rjenik prosjean, ali aktivan - uspjeno samostalno pria, prepriava i opisuje - svoju govornu poruko oblikuje pravilno i razumljivo - uglavnom provodi pravogovorna pravila - tono izraava govorom i glumom doivljaj teksta - komunicira i dobro povezuje rijei, sliku i pokrete - gotovo uvijek pozorno slua i aktivno sudjeluje u razrednim diskusijama Dobar 3 - rjenik prosjean, ali pasivan - pria, prepriava i opisuje uz pomo - trudi se provoditi pravogovorna pravila (reagira na upozorenja i nastoji ispraviti pogreke)

 • - koristi potapalice i lokalne neknjievne izraze - suzdran je u usmenom izlaganju - povremeno oekuje pomo u izvravanju zadataka Dovoljan 2 - ima oskudan rjenik - govorne poruke oblikuje samo uz pomo - slabo provodi pravogovorna pravila - teko se izraava u razliitim situacijama - trai pomo uitelja u radu ili se oslanja na suuenike Nedovoljan 1 - teko se usmeno izraava i uz pomo uitelja - grijei u oblikovanju reenica

  - trai stalan poticaj i pomo

  MEDIJSKA KULTURA Odlian 5 - znanje o medijskoj kulturi usvaja bez potekoa, te ga nadograuje vlastitim iskustvom - povezuje nastavu medijske kulture s unutarpredmetnim podrujima ( knjievnost, izraavanje) - stvaralaki primjenjuje steena znanja i samostalno pie analize, kritike, osvrte - izrazito dobro povezuje rijei, sliku i pokrete - vrlo aktivan i pouzdan Vrlo dobar 4 - uspjeno usvaja gradivo i reproducira ga s razumijevanjem - uz povremenu pomo povezuje nastavu medijske kulture s unutarpredmetnim podrujima ( knjievnost, izraavanje) - povremeno pokazuje nesigurnost u primjeni steena znanja, analizama, kritikama i osvrtu - posebno aktivan prema odreenom mediju Dobar 3 - znanje i poznavanje medija na razini reprodukcije - gradivo ne povezuje sa osobnim iskustvom, niti s unutarpredmetnim podrujima - zadae (kritika, osvrt, analiza) su kratke, ture, bez osobnih razmiljanja i stavova - interes je promjenjiv - na poticaj se ukljuuje u diskusiju i komentare o filmu, kazalinom djelu - aktivan na poticaj i djelomino potuje pravila ponaanja Dovoljan 2 - interes i znanje veoma slabo - uz pomo interpretira dijelove filma - unato poticanju rijetko se ukljuuje u rad i ralambe - oteano povezuje steena znanja s konkretnim primjerima - aktivnost je minimalna Nedovoljan 1 - znanje i poznavanje medija manjkavo i povrno - ni na poticaj i dobru motivaciju ne sudjeluje u medijskoj kulturi

  - nerazvijeni interes za komunikaciju s medijima

  - samo povremeno sudjeluje u razrednim aktivnostima

  LEKTIRA Odlian 5 - istie se vrlo visokim itateljskim interesom - dnevnik itanja vrlo opsean i uredno voen - vrlo uspjeno i samostalno uoava i obrazlae povezanost dogaaja s mjestom, vremenom i Likovima Vrlo dobar 4 - visoki itateljski interes - dnevnik itanja opsean i uredan

 • - samostalno i opseno uoava i obrazlae povezanost dogaaja s mjestom, vremenom i likovima Dobar 3 - itateljski interes uglavnom postoji - dnevnik itanja vodi - uz pomo uspjeno uoava i obrazlae povezanost dogaaja s mjestom, vremenom i likovima Dovoljan 2 - itateljski interes djelomino razvijen - dnevnik itanja djelomino vodi - uz pomo djelomino uoava i obrazlae povezanost dogaaja s mjestom, vremenom i likovima Nedovoljan 1 - ne vodi dnevnik itanja - itateljski interes nerazvijen - ni uz pomo ne uoava i ne obrazlae povezanost dogaaja s mjestom, vremenom i likovima

  DOMAA ZADAA Odlian 5 - uvijek tono i redovito rjeava domae zadae, kreativno primjenjujui steena znanja iz knjievnosti, jezika i medijske kulture - zadae su vrlo uredne i esto uradi vie od zadanog Vrlo dobar 4 - redovito i uredno pie domae zadae, primjenjujui steena znanja iz knjievnosti, jezika i medijske kulture - zadatke uglavnom izvrava tono i na vrijeme Dobar 3 - neredovito pie domae zadae - zadaa je esto povrna - obino je motiviran za izvravanje postavljenih zadataka Dovoljan 2 - povremeno motiviran da izradi zadatke koji su povrno i djelomino rijeeni - esto zaboravlja napisati domau zadau Nedovoljan 1 - ne pie domae zadae

  ODNOS PREMA RADU

  Odlian 5

  Podjednako i izrazito aktivan u svim podrujima nastave hrvatskog jezika. Potie ostale na rad i suradnju. Preuzima

  odgovornost za svoje napredovanje i napredovanje skupine/razreda.

  Vrlo dobar 4

  Aktivan u radu. Gotovo uvijek pozorno slua i aktivno sudjeluje u razrednim diskusijama. Voli suraivati.

  Dobar 3

  Sporiji u radu, ali uporan. Povremeno oekuje pomo uitelja u izvravanju zadataka. Sudjeluje u razrednim

  aktivnostima.

  Dovoljan 2

  Trai pomo uitelja u radu ili se oslanja na suuenike. Ponekad sudjeluje u razrednim aktivnostima.

  Nedovoljan 1

  Rijetko kada je motiviran za rad. Nesamostalno i s nedovoljnim interesom prilazi radu. Trai stalan poticaj i pomo.

  Potrebna uestala kontrola i podrka uitelja. Samo povremeno sudjeluje u razrednim aktivnostima.

 • MATEMATIKA

  USMENO Odlian 5 - brzo, samostalno i tono rjeava najsloenije zadatke pisanog zbrajanja i oduzimanja do 1000 - brzo, tono, temeljito i s razumijevanjem rjeava i najsloenije zadatke pisanog mnoenja i dijeljenja do 1000 - zna postaviti matematiki izraz, britko i dosjetljivo rjeava tekstualne zadatke - samostalno rjeava i logiki zahtjevnije zadatke koji se odnose na geometrijske sadraje, izrazito uredno i precizno crta pravce i polupravce, krunicu - samostalno i tono pretvara mjerne jedinice za mjerenje mase i tekuine Vrlo dobar 4 - umjereno brzo, samostalno i tono rjeava sloenije zadatke pisanog zbrajanja i oduzimanja do 1000 - umjereno brzo, tono, temeljito i s razumijevanjem rjeava i sloenije zadatke pisanog mnoenja i dijeljenja do 1000 - samostalno primjenjuje svojstva zbrajanja i oduzimanja, te mnoenja i dijeljenja - zna logiki postaviti problem matematikim izrazom - razumije i primjenjuje gradivo iz geometrije - umjereno brzo i precizno zna nacrtati navedeno - samostalno pretvara mjerne jedinice za mjerenje mase i tekuine Dobar 3 - polako i uz pomo uitelja djelomino rjeava zadatke pisanog zbrajanja, oduzimanja, mnoenja i dijeljenja - rjeava jednostavnije zadatke, ali ne moe samostalno postaviti problem - djelomino razumije i primjenjuje geometrijske sadraje Dovoljan 2 - sporo i uz uiteljevu pomo ipak uspijeva tono napisati i proitati broj, napisati brojevnu rije zadanog broja, rastaviti broj na stotice, desetice i jedinice, usporeivati brojeve do 1000 - sporo i uz pomo uitelja zna pisano zbrajati, oduzimati, mnoiti i dijeliti brojeve do 1000 - neuredno crta pravce i polupravce, krunicu - zna nabrojati jedinice za mjerenje mase i tekuine Nedovoljan 1 - ni uz pomo uitelja ne moe rijeiti zadatke pisanog zbrajanja, oduzimanja, mnoenja i dijeljenja do 1000 - ne razumije tekstualne zadatke, ne moe ih rijeiti ni uz uiteljevu pomo, ne razumije brojevni niz, ne zna rastaviti broj na stotice, desetice i jedinice - ne razumije geometrijske - sadraje, ne zna crtati geometrijskim priborom PISANO

  Broj bodova u postocima Ocjena

  0-49% nedovoljan 1 50-63% dovoljan 2 64-78% dobar 3 79-89% vrlo dobar 4 90-100% odlian 5 Kod temeljnog gradiva moe se proiriti kriterij .

  DOMAI URADAK Odlian 5 - uvijek tono i redovito rjeava domae zadae - zadae su vrlo uredne i esto uradi vie od zadanog Vrlo dobar 4

 • - redovito i uredno pie domae zadae - zadatke uglavnom izvrava tono i na vrijeme Dobar 3 - neredovito pie domae zadae - zadaa mu je esto povrna - obino je motiviran za izvravanje postavljenih zadataka Dovoljan 2 - zadaci nisu dovreni, a rjeenja su djelomino pogrena - grijei i u jednostavnijim zadacima - esto zaboravlja napisati domau zadau Nedovoljan 1 - Ne pie zadae, ne zavrava, rjeenja svih zadataka netona i bez razumijevanja

  ODNOS PREMA RADU

  Odlian 5

  Pokazuje vrlo izrazit interes u svim oblicima i fazama nastavnog sata te u radu kod kue. Uvijek aktivan. esto se

  javlja da obrazlae gradivo brzo, tono i s razumijevanjem. U radu je redovit, uporan i samostalan. Redovito trai

  dodatne zadatke.

  Vrlo dobar 4

  Razvijen interes u svim oblicima i fazama nastavnog sata te u radu kod kue. U radu je redovit, samostalan. esto se

  javlja, ali zbog brzopletosti grijei. u rjeavanju zadataka. Ponekad trai dodatne zadatke.

  Dobar 3

  Pokazuje interes za pojedine (lake) sadraje. U radu mu je ponekad potrebna pomo. Javlja se uglavnom kod lakih i

  jednostavnijih zadataka. Ne snalazi se u obrazlaganju matematikih zakonitosti i pojmova. Zadatke izvrava sporo uz

  poticaj i voenje.

  Dovoljan 2

  Potrebno ga je stalno poticati na rad. Pokazuje slab interes U radu redovito trai pomo i rijetko se javlja. Matematike

  sadraje ne obrazlae jer ih ne razumije. Teko usvaja nova znanja. Potreban je individualiziran pristup u radu. Sklon

  izbjegavanju obveza.

  Nedovoljan 1

  Interes ne pokazuje niti uz poticaj uitelja. Redovito trai pomo, a na satu se ne javlja. Ne poznaje matematike

  sadraje te za njih ne pokazuje interes. Izrazito teko usvaja gradivo.

  PRIRODA I DRUTVO

  USMENO Odlian 5 - izvrstan u snalaenju u prostoru i vremenu - kartografska pismenost na visokoj razini - samostalno uoava spoznaje u prirodi i vrlo zainteresiran/a za istraivanje prirode - usvojena znanja u potpunosti povezuje s neposrednim promatranjem ireg zaviaja - uoava bitno u osnovno zemljopisnim obiljejima zaviajne regije, klimatskim uvjetima i ivotnim zajednicama, vodama u zaviaju i njihovom znaenju - programske jedinice o prometu u potpunosti usvojene, razlikuje vrste prometnica koje povezuju zaviaj s drugim mjestima te pokazati cestu ili prugu na zemljovidu - u potpunosti razumije opasnost i uvjete prijenosa zaraznih bolesti (dodirom, slinom, krvlju), ispravno primjenjuje znanje o zdravlju

 • Vrlo dobar 4 - vrlo uspjean/a u snalaenju u prostoru i vremenu - kartografska pismenost na oekivanoj razini - uglavnom samostalno uoava spoznaje u prirodi i zainteresiran/a za istraivanje prirode - usvojena znanja gotovo u potpunosti povezuje s neposrednim promatranjem ireg zaviaja - uoava bitno u osnovno zemljopisnim obiljejima zaviajne regije, klimatskim uvjetima i ivotnim zajednicama, vodama u zaviaju i njihovom znaenju - programske jedinice o prometu gotovo u potpunosti usvojene, razlikuje vrste prometnica koje povezuju zaviaj s drugim mjestima te pokazati cestu ili prugu na zemljovidu - gotovo u potpunosti razumije opasnost i uvjete prijenosa zaraznih bolesti (dodirom, slinom, krvlju), uglavnom ispravno primjenjuje znanje o zdravlju Dobar 3 - uspjean u snalaenju u prostoru i vremenu - kartografska pismenost na prosjenoj razini - nesamostalno uoava spoznaje u prirodi i ne pokazuje poseban interes za istraivanje prirode - usvojena znanja povezuje s neposrednim promatranjem ireg zaviaja - uglavnom uoava bitno u osnovno zemljopisnim obiljejima zaviajne regije, klimatskim uvjetima i ivotnim zajednicama, vodama u zaviaju i njihovom znaenju - programske jedinice o prometu usvojene, razlikuje vrste prometnica koje povezuju zaviaj s drugim mjestima te pokazati cestu ili prugu na zemljovidu - razumije opasnost i uvjete prijenosa zaraznih bolesti (dodirom, slinom, krvlju), prikladno s pogrekama primjenjuje znanje o zdravlju Dovoljan 2 - djelomino uspjean u snalaenju u prostoru i vremenu - kartografska pismenost na poetnoj razini - nesamostalno i uz pomo uitelja uoava spoznaje u prirodi i ne pokazuje vei interes za istraivanje prirode - usvojena znanja djelomino povezuje s neposrednim promatranjem ireg zaviaja - uoava bitno uz pomo uitelja - programske jedinice o prometu djelomino usvojene, nepotpuno razlikuje vrste prometnica koje povezuju zaviaj s drugim mjestima te pokazati cestu ili prugu na zemljovidu - djelomino razumije opasnost i uvjete prijenosa zaraznih bolesti (dodirom, slinom, krvlju), povrno primjenjuje znanje o zdravlju Nedovoljan 1 - neuspjean u snalaenju u prostoru i vremenu - kartografsku pismenost ne primjenjuje - i uz pomo uitelja ne uspijeva uoiti spoznaje u prirodi i ne pokazuje interes za istraivanje prirode

  -usvojena znanja ne povezuje s neposrednim promatranjem ireg zaviaja - ne uoava bitno ni uz pomo uitelja - programske jedinice o prometu nisu usvojene, ne razlikuje vrste prometnica koje povezuju zaviaj s drugim mjestima te ne uspijeva pokazati cestu ili prugu na zemljovidu - ne razumije opasnost i uvjete prijenosa zaraznih bolesti (dodirom, slinom, krvlju), ne primjenjuje znanje o zdravlju PISMENO Broj bodova u postocima i Ocjena 0-49% Nedovoljan 1 50-63% Dovoljan 2 64-78% Dobar 3 79-89% Vrlo dobar 4 90-100% Odlian 5 PRAKTIAN RAD Odlian 5 - vrlo uspjeno, brzo i tono uoava pojave, procese u uzrono-posljedinim vezama - samostalno izvodi zakljuke

 • - steeno znanje logiki povezuje, usustavljuje i primjenjuje u praksi - izvrsno, precizno i uredno izvodi sve praktine radove Vrlo dobar 4 - pojave i procese razumije i tono obrazlae

  - uoava odnose te donosi zakljuke na temelju nauenih injenica - vrlo uspjeno, precizno i uredno izvodi praktine radove Dobar 3 - uoava pojave, procese i odnose uz pomo uitelja - ponekad nesiguran pri donoenju zakljuaka - uspjeno izvodi praktine radove Dovoljan 2 - djelomino uoava pojave i procese - ne razlikuje odnose meu pojavama - dokazivanje je povrno s pogrekama - tee se izraava i logino povezuje gradivo - zadovoljava u izvoenju praktinih radova uz pomo uitelja Nedovoljan 1 - ne razumije i ne uoava pojave i procese - dokazivanje nelogino i bez razumijevanja - ne moe primijeniti steeno znanje u praksi - ni uz pomo ne zadovoljava u izvoenju praktinih radova

  ODNOS PREMA RADU

  Odlian 5

  Aktivan i vrlo konstruktivan u radu. Motivira ostale. Pokazuje izraziti interes i sposobnosti u radu. Uredno odrava

  svoje radno mjesto.Vrlo visok stupanj samostalnosti, kulture ivljenja i ekoloke osvijetenosti.

  Vrlo dobar 4

  Uredno odrava svoje radno mjesto. Aktivan na satu. Razvijena kultura ponaanja i ekoloka svijest. Interes i

  sposobnosti za predmet uspjeno su razvijeni.

  Dobar 3

  Povremeno aktivan u radu. Kultura ponaanja i ekoloka svijest na prosjenoj razini . Interes i sposobnosti za

  predmet su dobro razvijeni.

  Dovoljan 2

  Treba mu dodatna motivacija za aktivnost uz pojaanu kontrolu. Kultura ponaanja, ekoloka svijest, interes i

  sposobnosti su na poetnoj razini.

  Nedovoljan 1

  Nerado pristupa svim vrstama aktivnosti. esto ometa ostale u radu. Za rad uvijek potreban stalan poticaj i kontrola.

  Kultura ponaanja, ekoloka svijest, interes i sposobnosti su u razvoju.

  GLAZBENA KULTURA

  PJEVANJE Odlian 5 - vrlo rado pjeva, korektno i intonacijski i melodijski isto Vrlo dobar 4 - pjeva korektno i isto s manjim zastajkivanjem na poetku glazbene reenice

 • Dobar 3 - pjeva kolebljivo i to samo uz druge uenike, ali zna tekstove pjesama SVIRANJE Odlian 5 - sigurno i tono kuca ritam i takt obraenih pjesama Vrlo dobar 4 - tono kuca ritam i takt obraenih pjesama Dobar 3 - kuca ritam i takt kolebljivo, ali uz druge uenike SLUANJE Odlian 5 - izvrstan u uoavanju izvoaa, ugoaja, tempa, dinamike i dijelova skladbe Vrlo dobar 4 - vrlo uspjean u uoavanju izvoaa, ugoaja, tempa, dinamike i dijelova skladbe Dobar 3 - uspjean u uoavanju izvoaa, ugoaja, tempa, dinamike i dijelova skladbe

  ODGOJNI UINCI RADA

  Odlian 5

  Rado i aktivno sudjeluje u svim glazbenim aktivnostima. Potie i druge na veu aktivnost. Aktivno sudjeluje u svim

  glazbenim aktivnostima.

  Vrlo dobar 4

  Povremeno je aktivan i zainteresiran u glazbenim aktivnostima. Treba mu stalan poticaj za aktivnost i samostalno

  izraavanje u glazbenim aktivnostima.

  Dobar 3

  U potpunosti nezainteresiran za bilo kakvu glazbenu aktivnost. Ometa druge u radu. Potreban mu je stalan poticaj na

  rad.

  LIKOVNA KULTURA

  CRTANJE Odlian 5 Rado se likovno izraava i pokazuje izniman smisao za likovno izraavanje crtom tj. crteom primjereno koristei

  predviene likovne tehnike, LTS-a te kljune pojmove iz podruja crtanja. Izraavanje crtom sigurno, bogato detaljima

  s jasnim uoavanjem i izraavanjem prostora. Istie se matovitou i slobodom kombiniranja. Veoma uspjeno

  vizualno opaa, razlikuje i imenuje crte( vrste crta, nizove i skupove) u okruju i na umjetnikim djelima.

  Vrlo dobar 4 Rado se likovno izraava crtom primjereno koristei neke likovne tehnike, LTS-a te kljune pojmove iz podruja crtanja. Uspjeno vizualno opaa, razlikuje i imenuje crte ( vrste crta, nizove i skupove) u okruju i na umjetnikim djelima. Crtei su bogati detaljima, ali se ne snalazi uvijek u rasporedu i organizaciji prostora.

 • Dobar 3 Crtei nepotpuni, esto nedovreni, a prostor neorganiziran .Djelomino ostvaruje zadani likovni problem, motive.

  Trudi se dovriti zadano u skladu svojih mogunosti.

  SLIKANJE

  Odlian 5

  Veoma uspjeno vizualno opaa, razlikuje i imenuje boje (osnovne i izvedene; akromatske) u okruju i na umjetnikim

  djelima. Ima razvijen osjeaj za kontraste boja i oblika. Matovito i izraajno koristi likovno tehnika sredstva i

  slikarske tehnike potujui likovni problem i zadane motive, kljune pojmove i elemente likovnog jezika.

  Vrlo dobar 4

  Uspjeno koristi likovno tehnika sredstva i slikarske tehnike potujui likovni problem i zadane motive primjenjujui

  ih (u veoj mjeri) u likovnom izriaju. Radovi bogati detaljima, ali ponekad djeluju nedoreeno, nedovreno.

  Dobar 3

  U likovnim motivima ne primjenjuje uvijek zadane pojmove i elemente likovnog jezika. Zna pravilno koristiti likovne

  tehnike, ali je neodluan u izboru LTS-a i primjeni kljunih pojmova.

  OBLIKOVANJE

  Odlian 5

  Veoma uspjeno vizualno opaa, razlikuje i imenuje masu, volumen ( jednostavni i sloeni oblici, odnos veliina,

  karakter ) i prostor ( vanjski i unutarnji) u okruju i na umjetnikim djelima te arhitekturi.. Lako vizualno opaa i

  kreativno prikazuje kontraste volumen, mase i prostora primjenom razliitih materijala ( glinamol, papirna ambalaa,

  otpadni materijal ). Tono definira likovne pojmove u podruju oblikovanja.

  Vrlo dobar 4

  Vizualno opaa ali ne detaljizira u prikazu volumena, mase i prostora. U veoj mjeri definira likovne pojmove u

  podruju oblikovanja. Ima razvijen osjeaj za kontraste volumena i prostora koje uspjeno oblikuje/ modelira u

  razliitim vrstama materijala.

  Dobar 3

  Vizualno opaa ali vrlo pojednostavljeno prikazuje volumen, masu i prostor. Likovne pojmove razlikuje uz pomo

  uitelja. Radovi su jednostavni i bez puno detalja

  ODGOJNI UINCI RADA

  Odlian 5

  Redovito nosi pribor. Radovi dovreni. Svojim zalaganjem u radu motivira i ostale. Ima izrazito razvijene sposobnosti i

  interes za predmet.

  U likovnom izriaju uporan, strpljiv i samostalan u izboru materijala i tehnika za rad. Istie se.

  Vrlo dobar 4

  Redovito nosi pribor. Radovi ponekad nisu dovreni u cijelosti. Zalae se. Pokazuje vei interes za predmet.

  Sposobnosti razvijene na oekivanoj razini. Uporan, strpljiv , uglavnom samostalan, ali sporiji . Povremeno trai

  pomo u izboru materijala i tehnika za rad.

  Dobar 3

 • Pribor za rad ne nosi redovito. Radovi esto povrni i brzopleti. Neodluan u likovnom izriaju. Ponekad potreban

  poticaj i podrka za rad. Interes ouvan. Sposobnosti prosjene. Trudi se u skladu svojih sposobnosti.

  TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

  MOTORIKA ZNANJA - u potpunosti usvojena

  - u svim elementima potpuna tehnika izvedba

  Odlian 5 HODANJA I TRANJA uenik izvodi zadano motoriko gibanje bez potekoa, lako i skladno, tijelo ja pravilno postavljeno, ruke i noge koordinirane prilikom kretanja; ritamski se kree, na zadani znak mijenja smjer i ritam kretanja. SKAKANJA- tijelo je pravilno postavljeno, koordinirani pokreti, uenik skae sa zaletom, pogled mu je usmjeren ispred, pravilnog odraza, naskoka, preskoka i saskoka koji je mek i elegantan. BACANJA-uenik pravilnom tehnikom prihvaa i izbacuje loptu, prilikom kretanja, voenja lopte, loptu pravilno vodi uz tijelo, rukom meko udara o loptu i potiskuje je prema podlozi, pogled je usmjeren prema naprijed; ciljeve pogaa, kako u kretanju, tako i fiksne ciljeve, tijelo je pravilno postavljeno, kretanje ruku i nogu koordinirano. KOLUTANJA-uenik prilazi strunjai, sputa se u kolut naprijed, potiskuje bradu na prsa i odrazom nogu pravocrtno prebacuje svoje tijelo preko potiljka u kolut naprijed,te se odrazuje u stav i priruuje, kretnje su skladne i koordinirane, kretanje na strunjai je pravocrtno. RITAMSKE STRUKTURE-uenik plee u svim segmentima pravilno, oputeno i sa lakoom te u skladu s ritmom glazbe.

  PENJANJE I PUZANJE-uenik se samostalno kree po zadanom prostoru, koordiniranih pokreta ruku i nogu, te koordinirano u prostoru i sa zadanim elementima kretanja. VUENJA I POTISKIVANJA-uenik ima skladno dranje tijela, vrsto stoji na podlozi, oituje se koordiniranost pokreta, prilikom potiskivanja suvjebaa, tijelo dri vrsto, noge opire o tlo, a rukama potiskuje, te odrava bez problema ravnoteu. IGRE-uenik usvaja bez potekoa osnovne elemente momadskih igara i elementarnih igara, potuje pravila igre, socijalizira se, dio je tima. Vrlo dobar 4 HODANJA I TRANJA-uenik tehniku izvodi s manjim grekama i potekoama kojima nije bitno naruena struktura kretanja, mijenja smjer i ritam kretanja na zadani znak. SKAKANJA-tehniku skakanja izvodi sa manjima potekoama koje ne naruavaju skladnost, pogled je usmjeren naprijed prilikom zaleta, pravilnog naskoka, saskoka, preskoka i doskoka uz manje potekoe u tehnikim izvedbama pojedinih elemenata. BACANJA-tehnika hvatanja i bacanja lopte je usvojena i pravilna, kretanje je pravilno, loptu vodi uz tijelo, pogleda usmjerenog naprijed uz manje i neznatne potekoe, u mogunosti je cilj pogoditi kako u kretanju tako i u mirovanju uz manje pogreke, kretnje tijela su skladne. KOLUTANJE-tehniku koluta naprijed uenik izvodi uz neznatnije manje potekoe,tijelo je skladno, kretanje pravocrtno. RITAMSKE STRUKTURE-uenik plee pravilno oputeno i sa lakoom, uz manje pogreke, ali pri tom ne prati u potpunosti ritam glazbe (malo kasni ili brza). PENJANJA I PUZANJA-uenik se samostalno kree uz manje pogreke i potekoe po zadanom prostoru, koordiniranih pokreta ruku i nogu, te koordinirano u prostoru i sa zadanim elementima kretanja. VUENJA I POTISKIVANJA-uenik ima skladno dranje tijela, kretanje izvodi uz manje potekoe, vrsto stoji na podlozi, oituje se koordiniranost pokreta, prilikom potiskivanja suvjebaa tijelo dri vrsto, noge opire o tlo, a rukama potiskuje, te odrava bez problema ravnoteu. IGRE-uenik uz manje potekoe usvaja osnovna pravila momadskih i elementarnih igara, dio je ekipe, socijalizira se, potuje pravila igre Dobar 3 HODANJA I TRANJA-uenik tehniku izvodi sa veim grekama i sa potekoama,struktura tijela je samo osnovna, kretanje je kruto i tvrdo, oituje se nekoordiniranost kretanja kada se mora promijeniti smjer i ritam kretanja. SKAKANJA-tehniku skakanja izvodi sa znatnim potekoama u kretanju, prilikom zaleta pogled je sputen prema tlu, dogaa se prijestup, naskok, saskok i doskok su esto grubi.

 • BACANJA-loptu prihvaa i izbacuje uz znatnije potekoe u primjeni tehnike, loptu u kretanju vodi neskladno u odnosu na tijelo, lopta odlazi izvan crte kretanja s grubim udarcima i tapkanjem, u nemogunosti je pogoditi cilj KOLUTANJA-uenik ne izvodi kolut naprijed samostalno, potrebna mu je asistencija, kretanje po strunjai nije pravocrtno. RITMIKE STRUKTURE-uenik premalo prenosi teinu na iskoranu nogu, podie previe nogu od tla, ne plee u ritmu glazbe. PENJANJE I PUZANJE-uenik se kree po zadanom prostoru uz pomo,pokreti su nekoordinirani, esto skree izvan zadanog prostora kretanja poligona. VUENJA I POTISKIVANJA-meko stoji na podlozi, nema vrstog upiranja o tlo, ruke su labave, ne odrava ravnoteu. IGRE-uenik sa potekoama usvaja osnovna pravila momadskih i elementarnih igara, socijalizira se, dio je tima, potuje pravila igre.

  ODGOJNI UINCI RADA Provjeravaju se kontinuirano tijekom godine

  Odlian 5

  Aktivnost u izvravanju svih zadataka je stalna pokazuje veliko zanimanje za rad ima razvijen osjeaj za zajedniki

  rad i igru potuje pravila igre uporan i ustrajan uvijek je spreman pomoi i suraivati potuje slabije i cijeni

  sposobnije realno procjenjuje svoje sposobnosti redovit u radu uredan, redovito nosi opremu, brine o osobnoj

  higijeni.

  Vrlo dobar 4

  Primjerena aktivnost u izvravanju zadataka razvijen osjeaj za zajedniki rad i igru treba i dalje razvijati pravila

  igre osjea kao teret nije samokritian i ne podnosi poraz radi redovito, ispunjava veinu zahtjeva.

  Dobar 3

  Aktivnost u radu povremena slabije razvijen osjeaj za zajedniki rad i igru esto odustaje od rada, potrebno je

  vie upornosti ne potuje pravila igre ponaanjem ugroava sigurnost drugih uenika.