16
Pitanja i odgovori za drugu parcijalu - pretovari 1. Šta su elevatori i navesti njihovu podjelu? Elevatori su ureĊaji koji predstavljaju sredstva kontinuiranog dejstva koji omogućavaju kontinuirano premještanje sitnozrnih, sitnog i komadnog tereta u vertikalnoj ravni ili pod velikim nagibom u odnosu na horizontalu. 2. Nabrojati dijelove elevatora sa vedricama! Dijelovi elevatora sa vedricama : pristupna staza, prihvatni bunker, noseći lanci, vedrice elevatora, povratni kotur, pogonski mehanizam, pogonski kotur, prijemni bunker, prostorija elevatora 3. Časovni kapacitet elevatora! Časovni kapacitet elevatora dobija se iz sljedećih odnosa: Q zapremina jedne vedrice, l rastojanje vedrice, γ – nasipna masa materijala, kp koeficijent punjenja vedrice 0,7 do 0,85 Q/l tovarna zapremina po jedinici duţine elevatora 3 3600 3, 6 (/ / ) 1000 p p h vQ k vQ k Q t h ili m h l l

DRUGA PARCIJALA

 • Upload
  c0re10

 • View
  188

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pretovar

Citation preview

 • Pitanja i odgovori za drugu parcijalu - pretovari

  1. ta su elevatori i navesti njihovu podjelu?

  Elevatori su ureaji koji predstavljaju sredstva kontinuiranog dejstva koji omoguavaju kontinuirano premjetanje sitnozrnih, sitnog i komadnog tereta u vertikalnoj ravni ili pod velikim nagibom u odnosu na horizontalu.

  2. Nabrojati dijelove elevatora sa vedricama!

  Dijelovi elevatora sa vedricama :

  pristupna staza,

  prihvatni bunker,

  nosei lanci,

  vedrice elevatora,

  povratni kotur,

  pogonski mehanizam,

  pogonski kotur,

  prijemni bunker,

  prostorija elevatora

  3. asovni kapacitet elevatora!

  asovni kapacitet elevatora dobija se iz sljedeih odnosa:

  Q zapremina jedne vedrice,

  l rastojanje vedrice,

  nasipna masa materijala,

  kp koeficijent punjenja vedrice 0,7 do 0,85

  Q/l tovarna zapremina po jedinici duine elevatora

  33600 3,6

  ( / / )1000

  p p

  h

  v Q k v Q kQ t h ili m h

  l l

 • 4. Prema broju lanaca kao vunog organa, koja se dva tipa transportera proizvode?

  Prema broju lanaca kao vunog organa, proizvode se dva tipa transportera i to:

  transporteri sa jednim vunim lancem -jednolanani transporteri

  transporteri sa dva lanca - dvolanani transporteri sa grabuljama

  5. Kakav moe biti pogon grabuljastih transportera?

  Pogon grabuljastih transportera:

  - moe biti sa jednim i dva motora, a ovi mogu biti postavljeni uzduno i poprijeno na duinu transportera,

  - kod transportera veih kapaciteta i duina, kao i onih u teim uslovima rada, pogon se vri sa dvije pogonske stanice koje se mogu postaviti i na utovarnoj i na istovarnoj stanici

  6. Koja je formula za proraun grabuljastih transportera?

  7. Kakvu mogu biti grabuljasti transporteri prema funkciji?

  Prema funkciji koju vre grabuljasti transporteri mogu biti:

  obini, standardni grabuljari,

  oklopne grabuljare zatiene od jakih udara i eksplozija minskih punjenja u otkopima

  8. Navesi tipove pumpi?

  Postoje dva tipa pumpi za beton:

  klipne sa hodom klipa do 2900 mm i

  rotacione, koje rade na bazi gnjeenja betona.

  9. Koji su pogoni pumpi ?

  Pogon pumpi je elektrini ili dizel motorima.

  10. Navesti dispozicije rotacionih pumpi?

  U dispoziciju rotacionih pumpi spada:

  - dozator

  - agitator betona

  p smhef

  k QQ t h

  t

 • - usisni vod

  - valjci za gnjeenje betona

  - potisni vod

  11. Primjena ureaja za hidrauliki transport materijala?

  -za transport sitnih rasutih materijala kao pijeska i ljunka

  - za zapunjavanje neravnih i esto, movarnih terena

  -za zapunjavanje otkopanih rudnikih prostora

  -za transport betona na visoke graevine

  -za transport ljake i pepela iz termo elektrana

  12. Od ega zavisi koliina prenesenog tereta?

  Koliina prenesenog tereta zavisi od:

  - brzina strujanja u sistemu cjevovoda

  - oblik zrna i njegova specifina masa

  - pritisak u cjevovodu odnosno visinska razlika izmeu poetne i krajnje take do koje se materijal doprema

  - oblik cijevi, njihov prenik, broj i ugao krivina, broj spojeva na cjevovodu i kvalitet izvedbe istih

  - vrste pumpnog postrojenja i njgove pogonske ispravnosti

  - kontinuiteta punjenja,odnosa vrste faze prema tenoj, itd.

  13. Dijelovi postrojenja za hidrauliki transport?

  - dozator i ureaji za mijeanje vrste i tene faze

  - pumpna postrojenja sa pogonskim mehanizmom

  - cjevovodne instalacija

  - mjerne armatura u postrojenju i na instalacijama

  14. U EMU SE OGLEDA SUTINA HIDRAULINOG TRANSPORTA MATERIJALA?

  Sutina ovog transporta ogleda se u tome to voda u toku intenzivnog strujanja ima osobinu da nosi izvjesnu koliinu estica vrstih materijala.

 • 15. EMU SLUI DOZATOR-MJEALICA?

  U dozatoru-mjealici, pripremi se smjea vrste mase odreenog granulometrijskog sastava i odreenog odnosa vrste prema tenoj fazi.

  16. OD EGA SE SASTOJI KLIPNA PUMPA ZA BETON SA TABLASTIM ZATVARAEM?

  - tablasti zatvara

  - koso poloeni tablasti zatvara ispod dozatora

  - klip pumpe

  - dozator pumpe

  - potisni vod

  17. ta su to Hidraulinih liftovi?

  To su kabine, postavljene u posebnim prostorijama sa voicama,po kojima kliu po kojima kliu, podizane pomou uadi, prebaenih preko koturova ili direktno namotavanih na bubanj izvovznog postorojenja lifta.

  18. Karakteristike hidraulinih liftova?

  mogunost veoma tanog pristajanja u stanici

  2 mm to za liftove sa vuom uadima se tee postie.

  ograniena visina dizanja, maksimum 30 m, to zavisi od teine tereta koji se podie

  19. Od ega se sastoje Hidraulini liftovi?

  ELEKTROHIDRAULINI AGREGATI

  HIDRAULINI CILINDRI

  KABINA LIFTA

  VOILA KABINE LIFTA

  PIKLJUNA CRIJEVA ARMIRANO GUMENA

  ARMOTIZERI NA DNU PROSTORIJE LIFTA

  GRANINIK PREKIDAA NAPAJANJA

  UPRAVLJAKI SET

  PROSTORIJE ZA KRETANJE LIFTA VOZNO OKNO

 • 20. ta su konvejeri i njihova primjena?

  Konvejeri su ureaji koji imaju veliku primjenu u procesu transporta materijala gdje je oteano primjeniti trake, grabuljare, elevatore, a to je najei sluaj gdje se materijal mora transportovati horizontalno pa zatim koso pod veim uglom od ugla prirodne ravnotee materijala. Veliku primjenu nalaze u: kombinatima crne i obojene metalurgije, a pogodni su i za proizvodnju velikih i tekih maina ili pri izgradnji velikih stambenih blokova, zatim mostova, ovi radovi bi bili nezamislivi bez njhove primjene.

  21. Osnovna podjela konvejera?

  Imamo dvije vrste i to:

  - konvejeri za transport rasutih tereta, poznati kao konvejeri sa vedricama,

  - konvejeri u sklopu nekog industrijskog procesa, obino za transport komadne robe, proizvoda u serijskom lancu proizvodnje.

  22. Konvejeri sa vedricama?

  Nazvani su po vedricama kao noseem radnom elementu ovog ureaja.

  Vedrice mogu biti:

  prema nainu vezivanja: krute i okretne,

  prema rasporedu na lancu: zbijene i rastavljene.

  23. asovni kapacitet konvejera sa vedricama odreduje se iz odnosa:

  Gdje su :

  V - zapremina vedrice (m3)

  a - rastojanje meu vedricama (m)

  kp - koeficijent punjenja vedrica

  y - nasipna masa materijala

  v - brzina kretanja vedrica (m/s2)

  24. Primjena viseih konvejera?

  Kruni visei konvejeri nalaze primjenu u serijskoj proizvodnji dijelova i sklopova kao i montai i zavrnoj proizvodnji gotovih proizvoda.

  vka

  VQ ph 3600

 • 25. Ostale vrste konvejera?

  - recirkulacioni, ili konvejer sa zatvorenom konturom staze

  - jednoinski i dvoinski konvejeri

  - podni konvejeri

  - transportne trake ili roller konvejeri

  26. LNG?

  Upotreba prirodnog plina je raznovrsna. Plin se upotrebljava u kuanstvu, koristi se kao sredstvo za grijanje, u industriji itd., ali se u zadnje vrijeme sve vie javlja kao i alternativno gorivo prema nafti za pogon motornih vozila, gdje se upotrebljava u jednom

  od naziva CNG (engl. compressed natural gas) ili ukapljen na temperaturi od -162C LNG (engl. liquefied natural gas).

  27. Oprema pneumatskog transporta!

  Oprema:

  Spremnici za skladitenje - silos

  Vibracioni izuzima iz silosa

  Filtar - vreasti

  Razvodnik

  Cjevovod i armatura

  Skretnica - cijevna

  Ciklon

  elijski dozator

  Rotacioni filtar

  Rotaciono puhalo

  Sua zraka

  Elektro oprema i automatika

  28. Osnovne karakteristike pneumatskog transporta!

  Osnovne karakteristike:

  Jednostavnije upravljanje

  Mogunost nesmetanog i redovnog odravanja istoe opreme

 • Nesmetana mogunost istovremenog transporta razliitog medija, bez posebnog mehanikog ienja cjevovoda i opreme

  Bri ujednaeni transport medija do potroaa

  Bre i lake elektro i mehaniko odravanje opreme

  Start opreme bez posebne tehniko-tehnoloke pripreme

  29. Prednosti i nedostaci pneumatskog transporta!

  Prednosti:

  - mogunosti transportovanja materijaia u horizontalnom, kosom i vertikalnom pravcu,

  - pogodnost ugradnje u malim prostorima,

  - mogunosti uk1juivanja nekih tehnolokih faza pri procesu, (otpraivanje kod mlinova)

  - hermetinost cjevovoda sprijeava rasipanje materijala i zagaivanje ovjekove okoline,

  - mogue je materijal uzimati sa nekoliko strana i vriti istovar na razna mjesta,

  - mogunosti postizanja velikih kapaciteta na velike daijine, preko 2 km i 300 t/h.

  - mala investiciona ulaganja u opremu i graevinske objekte.

  Nedostaci:

  - velika potronja energije, 8 do 14 puta je veca nego kod mehanikog transporta,

  - poveano habanje postrojenja i cjevovoda,

  - neminovna potreba efikasnog ienja da se ne zagadi okolina itd.

  30. ta je pneumatski transport?

  Pneumatski transport je tehnologija koja se koristi za prihvat, skladitenje, distribuciju i doziranje prakastih materijala.

  31. ta su kompresori i kako se dijele?

  U sistemu pneumatskog transporta rasutih materijala, kompresori predstavljaju pogonske

  jedinice. Dijele se na:

  - klipne

  - rotacione lamelarne

  - rotacione vijane

  - protone rotacione kompresore

 • 32. Koji su ureaji za doziranje materijala?

  Ureaji za doziranje materijala su:

  - sisaljke kod usisnog naina

  - dodavai kod potisnog naina

  33. Kako razlikujemo veliinu pritiska koji se koristi leteim pneumatskim transportom?

  Prema veliini pritiska koji se koristi pri leteem pneumatskom transportu, razlikuje se:

  - letei pneumatski transport niskog pritiska (do 1000 mm H2O),

  - letei pneumatski transport srednjeg pritiska (od 1000 do 5000 mm H2O), i

  - visokopritisni letei pneumatski transport (primijenjuje se samo kao pritisni, za nadpritiske od 0,5 do 8 bar).

  34. Na koji nain mogu raditi postrojenja na pneumatski pogon?

  Postrojenja za pneumatski transport rade kao:

  - usisna pneumatska postrojenja

  - potisna pneumatska postrojenja

  - kombinacija jednih i drugih

  35. Koja se oprema koristi na skladinom prostoru?

  Na skladinom prostoru se koriste transtejneri - podizai za pretovar kontejnera koji su konstruisani da mogu teret kontejner podizati na odreenu distancu, gdje ga ili pretovara ili uskladitava.

  36. Koji su tipovi pretovarne mehanizacije na kontenjerskim terminalima?

  - manipulacijska oprema na kontejnerskim lukim terminalima i na skladinom platou

  - oprema na obali

  - manipulacijska oprema na skladinom platou lukih terminala

  - manipulacijska oprema na skladinom platou kontejnerskih kopnenih terminala

  37. Koja se oprema koristi na skladinom platou kopnenih terminala?

  irokorasponski portejner ( WSP ) vri pretovar direktno na vagon ili drumskuprikolicu, ili smjeta kontejnere na tlo unutar svog dometa. Pogodan je samo za manje terminale i terminale sa jednim korisnikom.

 • asija (OC) kontejneri se slau na drumske poluprikolice.Ovo rjeenje je pogodno tamo gdje je raspoloivi prostor iza privezita, to za rezultat ima skromne nivoe iskoritenja skladinih povrina.

  Utovarivai (FLT i SLT) su projektirani za operacije slaganja i manipulacije. Meutim, esto je pogodno izvriti manipulaciju upotrebom prikolica a u tom sluaju se oprema krea unutar skladinog prostora. Ovaj sistem je pogodan za skladita praznih kontejenera.

  Pretovariva (RS), zahvaljujuu svojoj poveanoj raznolikosti i produktivnosti, esto zamjenjuje varijantu sa eonim utovarivaem.Slae kontejnere (do est nivoa u blokovnom slaganju etri po irini) i transportira ih sa stajanjke do platoa, ak iako je esto povoljnije koristiti obine prikolice za ovu aktivnost.

  Portalni slaga (SC) je najkonkurentniji sistem za terminale.Slaga moe zadovoljiti raliite operacijske potrrebe: transport, slaganje ( do etri nivoa ), utovar/istovar poluprikolica i eljeznikih vagona. Slagai sposobni za slaganje do treeg nivoa su konkurentna alternativa portalnim dizalicama sa pneumaticima zbog manjeg potrebnog

  prostora.

  38. Osnovne karakteristike trakastih transportera ?

  - jednostavna konstrukcija,

  - velika proizvodnost,

  - mogunost transportiranja materijala vodoravno i pod kutom,

  - velike duljine transportiranja

  - miran i neujan rad

  39. Osnovni oblici trakastih transportera?

  - po obliku trake (ravne i konkavne);

  - po tipu trake (metalna,gumirana,metalno-mreasta traka);

  - po vrsti pogona (pogon s jednim, dva, tri ili vie bubnjeva).

  Jednostavnija i svrhovitija podjela moe biti: kosi i kombinovani, za velike proizvodnosti i udaljenosti, transporteri za ugradbu, transporteri posebne namjene.

  Po nainu sipanja materijala s trake:

  - transporteri sa sipanjem materijala na kraju bubnja,

  - transporteri sa sipanjem materijala u rasponu izmeu dva bubnja,

  - transporteri s polunim skidanjem materijala.

 • 40. Primjena transportera za velike udaljenosti i velike proizvodnosti?

  Primjenjuju se za povezivanje velikih luka za sipku robu s rudnicima, s termocentralama i

  metalurkim kombinatima ili s velikim prometnim voritima na kopnu.

  41. Primjena transportera za posebne namjene?

  Namjensku skupinu trakastih transportera ine pomini prekretni transporteri namijenjeni za usmjerivanje razliitih sipkih materijala u boksove ili bunkere.

  42. Trakasti transporteri U-profila?

  Trakasti transporteri U-profila usavreni su specijalno za grube uslove eksploatacije, gde se radi o velikom optereenju i visokim kapacitetima kao to je to sluaj u industriji gradjevinskog materijala.

  43. ta su utovarivai?

  Utovarai su strojevi namijenjeni za utovar iskopanog ili miniranog materijala.

  44. Podjela utovarivaa!

  Osnovna podjela na:

  1. jamske utovarae ciklikog ili kontinuiranog naina rada

  2. povrinske utovarae uglavnom ciklikog naina rada

  S obzirom na nain utovara:

  UTOVARIVAI ZA UTOVAR SA ELA kod kojih je lopata i prilikom istresanja materijala u istom poloaju u kome je bila i prilikom zahvaanja materijala.

  UTOVARIVAI ZA UTOVAR PREKO GLAVE odnosno preko sebe, kod kojih se materijal zahvaa eonom lopatom i bez dodatnog namjetanja istresa u vozilo koje stoji iza utovarivaa.

  UTOVARIVAI SA ISTRESANJEM MATERIJALA U STRANU koji predstavljaju modifikaciju eonih utovarivaa.Obino je lopata utovarivaa podeena tako da moe materijal istresti i kao eoni utovariva ali i na jednu stranu.

  45. Miniutovarivai!

  Miniutovarivai na tokovima koriste se za rad u skuenim prostorima manjeg obima iskopa ili pri radovima manjih uinaka (primjerice iskop temelja i graevnih jama, iskop rovova, iskop kanala i jaraka).

 • 46. Teleskopski utovariva!

  Posebna su vrsta utovarivaa na razmjerno vrlo pokretljivom podvozju s gumenim tokovima i s okretljivim teleskopskim krakom. Koristi se za utovar, prijenos i dizanje svih vrsta graevinskih materijala.

  47. Bager utovariva!

  Bager utovariva je kombinacija bagera i utovarivaa u jednom stroju. Osnova je traktor na gumenim tokovima koji sprijeda ima utovarnu lopatu a straga bagerski krak najee sa dubinskom lopatom.

  48. Gdje se primjenjuju valjkasti transporteri?

  Valjkasti transporteri primjenjuju se za prenoenje tekih komadnih tereta u valjaonicama, kovanicama, kalionicama u finalnoj proizvodnji dijelova, pilanama i dr.

  49. Kakve pogone mogu imati valjkasti transporteri?

  Valjkasti transporteri mogu imati vlastiti pogon preko motora, reduktora i osovine sa

  zupanicima, a mogu biti i bez pogona po kojima se teret kree gravitacijski.

  50. Koji je osnovni dio valjkastog transportera i gdje se ugrauje?

  Osnovni dio valjkastog transporta je valjak koji se ugrauje na ram.Valjci se izrauju od metala ili za potrebe drvne industrije.

  51. Gdje se primjenjuju vibracioni transporteri?

  Vibracioni transporteri spadaju u grupu tresivi transportera, koji se koriste za prijevoz

  sipkog i komadnog materijala na vodoravnim i malo nagnutim putevima.

  52. Osnovni dijelovi vibracionih transportera?

  - ljeb transportera,

  - nosei tokovi,

  - prenosne poluge,

  - ekscentrini prenosnik.

  - klatni nosai,

  - transportovani teret.

  53. Podjela vibracionih transportera?

  Vibracioni transporteri se dijele na:

  - vibracione transportere sa stalnom silom trenja i stalnim pritiskom tereta na ljeb, zovu ih ljuljajui transporteri,

 • - transportere sa promjenljivom silom trenja i promjenljivim pritiskom na ljeb, zovu ih tresui transporteri.

  Prema frekvenciji i amplitudi oscilacija transportere dijelimo na slijedee:

  - ljuljajue transportere, sa brojem oscilacija 50 - 100 u minuti i amplitudom 100-300 mm

  - tresue transportere, sa 300 - 500 oscilacija u minuti i pri amplitudi od 10 - 20 mm.

  - vibracione transportere, sa 1 000 - 3 000 oscilacija i amplitudom 1,5-5 mm.

  54. Vrste pogona kod vibracionih transportera?

  Veliki brojevi titraja u vibracijskih transportera postiu se pomou mehanikog, elektromagnetskog, hidraulikog ili pneumatskog pogona.

  55. Prednosti i nedostaci vibracionih transportera?

  - pogodni su za separaciju, kalibraciju i ienje veeg kapaciteta sa razvrstavanjem materijala

  - imaju jednostavnu konstrukciju, jeftini su i imaju malu osjetljivost na neravnomjerno

  priticanje materijala

  - pri radu javljaju se dinamike sile koje tresu konstrukciju, imaju mali kapacitet, i veu potronju energije

  56. ta su vibracioni transporteri i kako se dijele?

  To su ureaji kojima je osnovna funkcija da upotpune i olakaju rad nekih drugih transportera i ureaja u postrojenju.

  57. Izrazi za kapacitet, srednju brzinu i snagu vibracionih transportera?

  Kapacitet:

  Q= 3 600 q vsr = 3 600 B h vsr (m3/h), gdje je:

  B- irina ljeba,

  h - visina materijala na ljebu,

  vsr- srednja brzina kretanja materijala

  Srednja brzina:

  Snaga:

  N = 0,0018 x G (kW), gdje je G - masa ljeba i materijala na njemu u kg.

  40srv

  v

 • 58. ta su zavojni transporteri?

  Transporteri, kod kojih je osnovni radni element jedna ili vie zavojnica, slue za transport rasipnih materijala, a neke specijalne konstrukcije ovih transportera mogu

  prevoziti i neke komadne terete.

  59. Vrste zavojnih transportera?

  Zavojni transpoteri mogu biti:

  - UBODNI transporter - za prihvat medija sa hrpe ili iz cestovnog prometala,

  - USIPNI sa usipnikom (koem) etvrtastog, trokutastog ili stoastog oblika

  - DOZIRNI transporter sa cijevnim ulazom i izlazom, sa zasunima po elji,

  - MEUTRANSPORTNI transporter za prijenos materijala od toke A do toke B, tzv. TOPGUN- "topovi" za punjenje silosa; sa usipnim koem, kotaima i podvozjem, te ureajem za podizanje visine izlaz.

  - KORITASTI za prihvatne spremnike , za transport piljevine i sjeke ili pak nekog drugog medija.

  - FLEKSIBLINI - bez osovine idealni za hranjenje u peradarstvu.

  60. Vrste zavojnica prema konstrukciji zavojnice?

  Prema konstrukciji zavojnice ovi transporteri mogu biti sa punom zavojnicom, sa

  trakastom zavojnicom, sa profilisanom zavojnicom, i sa loptastom zavojnicom. Izbor tipa

  zavojnice zavisi od svojstava materijala

  61. Primjena zavojnih transportera?

  Zavojni transporteri ili spiralni transporteri primjenjuju se u poljoprivredi, prehrambenoj,

  hemijskoj, procesnoj, drvopreraivakoj i slinim industrijama te industriji graevinskih materijala i graevinarstvu (transport cementa, transport pijeska i slino).

  62. Prednosti i nedostaci zavojnih transportera?

  Prednosti zavojnih transportera u poreenju sa ostalim vrstama transportra je u njihovim malim dimenzijama i maloj teini, rade bez izazivanja praine poto su zatvoreni.

  Nedostaci se ogledaju u velikoj potronji energije i u habanju zavojnica, te se zato upotrebljavaju za krae transportne daljine.

  63. Podjela iara!

  - prema smijeru kretanja

  - prema vezi vozila s vunim ili transportnim uetom

 • - prema namjeni (iare za prevoz rasutih materijala u rudarstvu i graevinarstvu, iare za prevoz kabastih materijala u umarstvu pri sjei drveta, iare za prevoz ljudi na sportskim terenima, izletitima, za prevoz radnika u jamskim prostorijama rudnikas itd.)

  - prema broju uadi i obliku konstrukcije (sa jednim i sa dva ueta)

  64. Sklopovi iare s jednim uetom!

  To je postrojenje sastavljeno iz sljedeih dijelova i sklopova:

  - beskonanog ueta postavljenog na stubove preko pogonskog i povratnog kotura,

  - pogonske stanice,

  - povratne stanice sa zateznim ureajem,

  - utovarnog i istovarnog bunkera kod iara za rasute terete, a kod iara za prijevoz putnika, sa prilaznom i izlaznom platformom, i

  - kontrolnog pulta za praenje rada iare.

  65. Koja je razlika izmeu iare sa jednim i sa dva ueta?

  iare sa dva ueta imaju odvojeno vuno i nosee ue. Vuno ue je beskonano i slui za vuu i jedne i druge strane. Nosea uad postavljena su na stubove i to paralelno jedno drugom obino na rastojanju od 1,5 do 3,0 m. Nosea uad vrsto su vezana na jednom kraju, a na drugom zategnuta protutegovima. Po svakom od ova dva ueta kreu se vagoneti ili kabine za ljude sa tokiima za kretanje po uetu i hvataljkama za privrivanje korpe ili kabine za vuno ue.

  66. Podaci potrebni za projektovanje iare!

  Za projektovanje iara potrebno je prvo obezbijediti sljedee osnovne podatke:

  lokaciju krajnjih stanica,

  rastojanje i visinsku razliku krajnjih stanica,

  topografsku osnovu i uzduni profil terena,

  godinju smjensku, odnosno asovnu proizvodnju ili prijevoz,

  karakteristike izabranih vagoneta.

  67. ta su plovne dizalice?

  To su maine koje se primjenjuju za utovar i istovar brodova i lepova na mjestima gdje

  se rapolae odgovarajuom mehanizacijom, kao to je to du plovnih rijenih tokova.

  68. ta su damperi?

 • Damperima se nazivaju samoistovarna transportna vozila razliitih konstrukcija i

  dimenzija od patuljastih do divovskih.

  69. Primjena dampera?

  Za prevoz iskopina na povrinskim kopovimamineralnih sirovina, uklanjanju iskopina pri

  izvoenju zemljanih radova na graevinskim objektima.

  70. ta je to dizalica?

  To je stroj za podizanje tereta koji se sastoji od ureaja za podizanje tereta, eline uadi

  ili lanaca te kuke.

  71. Primjena autodizalica?

  Prilikom montaa opreme u fabrikama, razvodnim postrojenjimam trafostanicama, pro

  gradnji mostova, lukih terminala, na pretovarnim eljeznikim stanicama.

  72. Vrste autodizalica?

  Osnovne

  Teleskopske

  Reetkaste

  Dizalice na gusjenicama

  73. ta su autodizalice?

  To su strojevi koji slue za podizanje tereta, odlikuju se velikom mobilnou I

  sposobnou, te su monitarani na asijama teretnih vozila sa pneumaticima ili na

  kamionima.

  74. Primjena pretovarnih mostova?

  Primjenjuju se na pretovarnim mjestima gdje se moraju pokrivati velike povrine, to su

  najee liki terminali za istovar ruda i nekih koncetrata drveta i sl.Koriste se i za istovar

  i utovar brodova, teretnih vagona, te za posluivanje skladita postavljeniih neposredno

  uz obalu.

  75. Podjela dampera?

  Mali damper to je vrsta dampera sa jednostavnom konstrukcijom gdje se

  sprijeda nalazi metalna koara, posuda ili manji sanduk za prijenos tereta

  Zglobni damper poseban tip ovih vozila, to je tipinop graevinsko vozilo

  kombinacija dampera I kamiona

 • Super damper divovski damperi po konstrukciji veoma slinio zglobnim al

  dosta vei, nosivost im je 1000 I preko tona, koriste se za specijalne poslove u

  oblasti graevinasrtva, za transport kamenja iz rudnih nalazita, itd.