of 18 /18
bab 4:Perniagaan antarabangsa 4.3: DOKUMEN PERNIAGAAN ANTARABANGSA

KPD PRESENT.ppt

Embed Size (px)

Text of KPD PRESENT.ppt

Page 1: KPD PRESENT.ppt

bab 4:Perniagaan antarabangsa

4.3: DOKUMEN PERNIAGAAN ANTARABANGSA

Page 2: KPD PRESENT.ppt

Prosedur Import

Page 3: KPD PRESENT.ppt

PROSEDUR EKSPORT

Page 4: KPD PRESENT.ppt

JENIS-JENIS DOKUMEN PERNIAGAAN ANTARABANGSA

DOKUMEN PERNIAGAAN

DOKUMEN PENGANGKUTAN

DOKUMEN PEMBAYARAN

DOKUMEN INSURANS

DOKUMEN KASTAM

Page 5: KPD PRESENT.ppt

1. INDEN Pesanan bertulis daripada pengimport kepada

pengeksport atau ejennya untuk memesan barang Terbahagi 2;

- Inden terbuka

- Inden tertutup

2. INVOIS EKSPORT Dihantar oleh pengeksport kepada pengimport

sebagai jawapan daripada inden yang diberikan (memberi maklumat lengkap tentang barang yang dijual dan jumlah bayaran).

DOKUMEN PERNIAGAANDOKUMEN PERNIAGAAN

Page 6: KPD PRESENT.ppt

SAMB..

3. INVOIS KONSULAR Dihantar oleh pengeksport kepada pengimport Mengesahkan kebenaran telah diperolehi daripada

negara pengimport untuk membenarkan barang dihantar ke negara pengimport.

 

4.SIJIL ASAL USUL Menyatakan asal sesuatu barang serta penting untuk

pihak kastam negara pengimport menentukan kadar duti import keatas barang tersebut.

Page 7: KPD PRESENT.ppt

CONTOH INDEN

Page 8: KPD PRESENT.ppt

CONTOH INVOIS EKSPORT

Page 9: KPD PRESENT.ppt

CONTOH SIJIL ASAL USUL

Page 10: KPD PRESENT.ppt

1. BIL MUATAN Di keluarkan oleh syarikat perkapalan untuk pengeksport yang

menghantar barangnya menggunakan pengangkutan laut. Merupakan resit rasmi yang dikeluarkan sebagai pengakuan menerima

barang atas kapal juga merupakan dokumen hak milik. Mengandungi maklumat seperti nama kapal,nama syarikat kapal,

maklumat barang serta pelabuhan.

2. BIL UDARA Nota kiriman yang dikeluarkan oleh syarikat penerbangan kepada

pengeksport untuk menghantar barang dengan kapal terbang. Mengandungi maklumat mengenai barang, pengeksport dan

pengimport, syarikat penerbangan, bayaran tambang dan duti kastam.

3. NOTA PERKAPALAN Diberikan oleh syarikat perkapalan kepada Lembaga Pelabuhan untuk

meminta pihak Lembaga memuatkan barang ke dalam kapal tertentu.

DOKUMEN PENGANGKUTAN

Page 11: KPD PRESENT.ppt

CONTOH BIL MUATAN

Page 12: KPD PRESENT.ppt

1. Polisi InsuransDokumen yang dikeluarkan oleh syarikat insurans untuk melindungi barang yang diangkut daripada risiko seperti kerosakan dan kehilangan semasa pelayaran.Bayaran polisi ditanggung oleh pengimport / pengeksport bergantung kepada syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak jualan.

DOKUMEN INSURANS

Page 13: KPD PRESENT.ppt

1. Borang Perakuan Kastam Perlu diisi dengan lengkap oleh pengimport dan pengeksport

mengenai barang yang diimport/ eksport sama ada barang itu dikenakan duti atau tidak.

Terdiri daripada borang: a) kemasukan barang percuma b) kemasukan barang bercukai Jika pembayaran ditangguhkan, barang akan disimpan dalam

gudang sehingga duti dijelaskan

DOKUMEN KASTAM

Page 14: KPD PRESENT.ppt

1. Bil Perintah Bayar Arahan bertulis yang dikirim oleh pengeksport kepada

pengimport untuk meminta pengimport membayar sejumlah wang pada tarikh yang telah ditetapkan

2. Kredit Berdokumen Surat kredit yang dikeluarkan oleh pihak pengimport untuk

memudahkan pengeksport mendiskaunkan bil perintah bayar untuk mendapat bayaran segera

3. Surat Cagaran Dokumen yang dihantar oleh pengeksport kepada bank

pengimport Mengelakan kerugian yang berpunca daripada keengganan

pengimport menerima barang tersebut.

DOKUMEN PEMBAYARAN

Page 15: KPD PRESENT.ppt

PETA KONSEP

Page 16: KPD PRESENT.ppt

1. Antara berikut, dokumen yang manakah tidak digunakan apabila barang diangkut melalui laut?

A. Bil udara

B. Bil muatan

C. Invois konsular

D. Nota perkapalan

2. Apakah fungsi sijil asal usul kepada seorang pengeksport?

A. Menyatakan butiran barang yang dieksport

B. Membuktikan tempat asal barang-barang eksport

C. Membuktikan bahawa barangan yang dieksport tinggi harganya

D. Membuktikan barang tersebut boleh dieksport

SOALAN

Page 17: KPD PRESENT.ppt

3. Antara berikut manakah benar tentang bil muatan?

A. Merupakan dokumen hak milik

B. Merupakan resit penerimaan barang oleh pihak kastam

C. Boleh dicagarkan kepada pihak bank

D. Bukti kontrak bahawa barang diterima oleh kapal untuk diangkut

4. Dokumen manakah yang berikut merupakan dokumen bertulis yang dikirim oleh pengimport kepada pengeksport?

A. Bil muatan

B. Invois Konsular

C. Inden

D. Nota perkapalan

5. Berikut adalah dokumen perniagaan antarabangsa di bawah dokumen perniagaan kecuali:

A. Inden

B. Invois eksport

C. Kredit berdokumen

D. Sijil asal usul

Page 18: KPD PRESENT.ppt

SEKIAN TERIMA KASIH