Korist Od Mora i Kopnenih Voda

 • View
  235

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Korist Od Mora i Kopnenih Voda

 • 7/24/2019 Korist Od Mora i Kopnenih Voda

  1/10

  KORIST OD MORA I

  KOPNENIH VODALEON HORVAT

  6.B

 • 7/24/2019 Korist Od Mora i Kopnenih Voda

  2/10

  More je izvor hrane za ovjeka. Plodovi mora s rakovi! "koljka"i i ri#e. $z ri#ljih je%ra &roizvodi se ri#lje lje.

  KORIST OD MORA

 • 7/24/2019 Korist Od Mora i Kopnenih Voda

  3/10

  Tankeri &revoze na'%. Balas%ne vode s vode koje ra#e %ankeri

  kada ne &revoze %ere%! a omo()j im

  si(rn &lovid#.

  TANKERI

 • 7/24/2019 Korist Od Mora i Kopnenih Voda

  4/10

  Eko #rodovi s o&remljeni #rodovi zaklanjanja onei")enja koja nas%ajizlijevanjem na'%e.

  EKO BRODOVI

 • 7/24/2019 Korist Od Mora i Kopnenih Voda

  5/10

  *o&nene vode s%ajai+e s lokve! #are!jezera i movare. ,%o je vi"a %em&era%ra vode! njoj ima

  manje kisika. Bak%erije &rilikom raz(radnje %vari %ro"ekisik.

  VODE STAJAICE

 • 7/24/2019 Korist Od Mora i Kopnenih Voda

  6/10

  -#okomorski or(anizma ive na velikimd#inama kojima vladaj vrlo %e"ki ivo%nivje%i.

  *oliina dos%&ne hrane je vrlo mala.

  DUBOKOMORSKE IVOTINJE

 • 7/24/2019 Korist Od Mora i Kopnenih Voda

  7/10

  Pose#n &ozornos% %re#a &rida%i za"%i%i odno"enja novih vrs%a or(anizama.

  Al(a kale&a slajno je nesena

  /adransko more. Lako se razmnoava.

  NOVE VRSTE

 • 7/24/2019 Korist Od Mora i Kopnenih Voda

  8/10

  0i%o&lank%oni ine #rojne al(emikrosko&skih veliina.

  Proizvode oko 123 ko&no( kisika

  a%mos'eri. Oni s &roizvo4ai mor.

  FITOPLANKTONI

 • 7/24/2019 Korist Od Mora i Kopnenih Voda

  9/10

  Morska voda sadrava velik koliino%o&ljene khinjske soli i za%o je slana.

  5la%ka voda moe se na)i ledenja+ima.

  SLANA I SLATKA VODA

 • 7/24/2019 Korist Od Mora i Kopnenih Voda

  10/10

  a"%i%a 7NE58OLje&o%e &rirode

  NACIONALNI PARKOVI