of 33/33
Komandas ar parametriem izpilde un datu pārrakstīšana tabulā (MS Access 2003) Public Sub Kom_ar_param_izp_un_datu_parrakst() Dim savienojums As ADODB.Connection Set savienojums = New ADODB.Connection Dim komanda As ADODB.Command Set komanda = New ADODB.Command Dim rakstu_kopa As ADODB.Recordset Dim teksta_rinda As String savienojums.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "Data Source=G:\Eiduks\DB_tehnologija\ADO\ADO_piem_1\ DB_Mazpilsetas.mdb;" Set komanda.ActiveConnection = savienojums teksta_rinda = "SELECT A.MAZ_NOS, B.GADS, B.SKAITS " _ & "FROM MAZPILSETAS A, MAZP_IEDZ_SKAITS B " _ & "WHERE A.ID_M = B.ID_M AND " _ & "A.RAJONS = ? AND B.GADS = ?" komanda.CommandText = teksta_rinda Set parametrs_1 = komanda.CreateParameter _ (Name:="A.RAJONS", Type:=adChar, Direction:= _ adParamInput, Size:=30, Value:="Rīgas") Set parametrs_2 = komanda.CreateParameter _ (Name:="B.GADS", Type:=adInteger, Direction:= _ adParamInput, Size:=2, Value:=2000) komanda.Parameters.Append parametrs_1 komanda.Parameters.Append parametrs_2 Dim cik_raksti As Long 1

Komandas ar parametriem izpilde un datu pārrakstīšana ...€¦  · Web viewsavienojums_e1, adOpenForwardOnly, adLockOptimistic 'Datu pārrakstīšana no vienas datu kopas otr

  • View
    222

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Komandas ar parametriem izpilde un datu pārrakstīšana ...€¦  · Web viewsavienojums_e1,...

Komandas ar parametriem izpilde un datu prrakstana tabul (MS Access 2003)

27

Komandas ar parametriem izpilde un datu prrakstana tabul (MS Access 2003)

Public Sub Kom_ar_param_izp_un_datu_parrakst()

Dim savienojums As ADODB.Connection

Set savienojums = New ADODB.Connection

Dim komanda As ADODB.Command

Set komanda = New ADODB.Command

Dim rakstu_kopa As ADODB.Recordset

Dim teksta_rinda As String

savienojums.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _

"Data Source=G:\Eiduks\DB_tehnologija\ADO\ADO_piem_1\DB_Mazpilsetas.mdb;"

Set komanda.ActiveConnection = savienojums

teksta_rinda = "SELECT A.MAZ_NOS, B.GADS, B.SKAITS " _

& "FROM MAZPILSETAS A, MAZP_IEDZ_SKAITS B " _

& "WHERE A.ID_M = B.ID_M AND " _

& "A.RAJONS = ? AND B.GADS = ?"

komanda.CommandText = teksta_rinda

Set parametrs_1 = komanda.CreateParameter _

(Name:="A.RAJONS", Type:=adChar, Direction:= _

adParamInput, Size:=30, Value:="Rgas")

Set parametrs_2 = komanda.CreateParameter _

(Name:="B.GADS", Type:=adInteger, Direction:= _

adParamInput, Size:=2, Value:=2000)

komanda.Parameters.Append parametrs_1

komanda.Parameters.Append parametrs_2

Dim cik_raksti As Long

Dim m_1 As String

m_1 = "Talsu"

Dim m_2 As Integer

m_2 = 2001

Set rakstu_kopa = komanda.Execute(Parameters:=Array(m_1, m_2), _

Options:=adCmdText)

'Jaunas rakstu kopas izveidoana (rakstu_kopa_1)

Dim savienojums_1 As ADODB.Connection

Set savienojums_1 = New ADODB.Connection

Set savienojums_1 = CurrentProject.Connection

Dim rakstu_kopa_1 As New ADODB.Recordset

rakstu_kopa_1.Open "SELECT * FROM MAZPILS", _

savienojums_1, adOpenForwardOnly, adLockOptimistic

'Datu prrakstana no vienas datu kopas otr

Do Until rakstu_kopa.EOF

rakstu_kopa_1.AddNew

rakstu_kopa_1!MAZ_NOS = rakstu_kopa!MAZ_NOS

rakstu_kopa_1!GADS = rakstu_kopa!GADS

rakstu_kopa_1!SKAITS = rakstu_kopa!SKAITS

rakstu_kopa_1.Update

rakstu_kopa.MoveNext

Loop

Set savienojums = Nothing

Set savienojums_1 = Nothing

End Sub

'Komandas ar parametriem izpilde un datu prrakstana cit kop

Public Sub Komandas_ar_parametriem_izpilde_un_datu_parrakstisana()

Dim savienojums As ADODB.Connection

Set savienojums = New ADODB.Connection

Dim komanda As ADODB.Command

Set komanda = New ADODB.Command

Dim rakstu_kopa As ADODB.Recordset

Dim teksta_rinda As String

savienojums.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _

"Data Source=G:\Eiduks\DB_tehnologija\ADO\ADO_piem_1\DB_Mazpilsetas.mdb;"

teksta_rinda = "SELECT A.MAZ_NOS, B.GADS, B.SKAITS " _

& "FROM MAZPILSETAS A, MAZP_IEDZ_SKAITS B " _

& "WHERE A.ID_M = B.ID_M AND " _

& "A.RAJONS = ? AND B.GADS = ?"

Set komanda.ActiveConnection = savienojums

komanda.CommandText = teksta_rinda

Set parametrs_1 = komanda.CreateParameter _

(Name:="A.RAJONS", Type:=adChar, Direction:= _

adParamInput, Size:=30, Value:="Rgas")

Set parametrs_2 = komanda.CreateParameter _

(Name:="B.GADS", Type:=adInteger, Direction:= _

adParamInput, Size:=2, Value:=2000)

komanda.Parameters.Append parametrs_1

komanda.Parameters.Append parametrs_2

Dim cik_raksti As Long

Dim m_1 As String

m_1 = "Talsu"

Dim m_2 As Integer

m_2 = 2001

Set rakstu_kopa = komanda.Execute(Parameters:=Array(m_1, m_2), _

Options:=adCmdText)

'Jaunas rakstu kopas izveidoana un datu prrakstana aj kop

Dim savienojums_1 As ADODB.Connection

Set savienojums_1 = New ADODB.Connection

Set savienojums_1 = CurrentProject.Connection

Dim komanda_1 As ADODB.Command

Set komanda_1 = New ADODB.Command

Dim rakstu_kopa_1 As ADODB.Recordset

Dim teksta_rinda_1 As String

teksta_rinda_1 = "MAZPILS"

komanda_1.CommandText = teksta_rinda_1

komanda_1.CommandType = adCmdTable

Set komanda_1.ActiveConnection = savienojums_1

Set rakstu_kopa_1 = komanda_1.Execute

Set rakstu_kopa_1 = rakstu_kopa

Do Until rakstu_kopa_1.EOF

Debug.Print rakstu_kop a_1.Fields("MAZ_NOS").Value

rakstu_kopa_1.MoveNext

Loop

Set savienojums = Nothing

Set savienojums_1 = Nothing

End Sub

Lielpilsetas

ID_L

TIPS

NOSAUKUMS

GADS

RAJONS

DZIMUMS

IEDZ_SKAITS

DARB_TIPS

1

lielpilsta

Daugavpils

2001

Daugavpils

sieviete

9490

zem

2

lielpilsta

Daugavpils

2001

Daugavpils

sieviete

13638

virs

3

lielpilsta

Daugavpils

2001

Daugavpils

sieviete

39721

darbinieks

4

lielpilsta

Daugavpils

2001

Daugavpils

vrietis

7796

zem

5

lielpilsta

Daugavpils

2001

Daugavpils

vrietis

11204

virs

6

lielpilsta

Daugavpils

2001

Daugavpils

vrietis

32631

darbinieks

7

lielpilsta

Daugavpils

2002

Daugavpils

sieviete

9401

zem

8

lielpilsta

Daugavpils

2002

Daugavpils

sieviete

13511

virs

9

lielpilsta

Daugavpils

2002

Daugavpils

sieviete

39349

darbinieks

10

lielpilsta

Daugavpils

2002

Daugavpils

vrietis

7723

zem

11

lielpilsta

Daugavpils

2002

Daugavpils

vrietis

11099

virs

12

lielpilsta

Daugavpils

2002

Daugavpils

vrietis

32325

darbinieks

13

lielpilsta

Jelgava

2001

Jelgavas

sieviete

5599

zem

14

lielpilsta

Jelgava

2001

Jelgavas

sieviete

7338

virs

15

lielpilsta

Jelgava

2001

Jelgavas

sieviete

21839

darbinieks

16

lielpilsta

Jelgava

2001

Jelgavas

vrietis

4789

zem

17

lielpilsta

Jelgava

2001

Jelgavas

vrietis

6276

virs

'Rakstu kopas izguve no MS Excel darba grmatas (Lielpilsetas.xls)

'lapas tabulas (Tabula_Lielpisetas)ar parametriztu vaicjumu

Public Sub Vaicajums_Excel_tabulai()

Dim savienojums_e As ADODB.Connection

Set savienojums_e = New ADODB.Connection

Dim komanda_e As ADODB.Command

Set komanda_e = New ADODB.Command

Dim rakstu_kopa_e As ADODB.Recordset

Set rakstu_kopa_e = New ADODB.Recordset

Dim teksta_rinda_e As String

savienojums_e.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _

"Data Source=G:\Eiduks\DB_tehnologija" & _

"\ADO\ADO_piem_1\Lielpilsetas.xls; " & _

"Extended Properties=Excel 8.0;"

teksta_rinda_e = "SELECT NOSAUKUMS, GADS, RAJONS, DZIMUMS, " _

& "IEDZ_SKAITS, DARB_TIPS FROM Tabula_Lielpilsetas " _

& "WHERE RAJONS = ? AND DZIMUMS = ? AND GADS = ? "

Set komanda_e.ActiveConnection = savienojums_e

komanda_e.CommandText = teksta_rinda_e

Set parametrs_1 = komanda_e.CreateParameter _

(Name:="RAJONS", Type:=adVariant, Direction:= _

adParamInput, Value:="Rgas")

Set parametrs_2 = komanda_e.CreateParameter _

(Name:="DZIMUMS", Type:=adVariant, Direction:= _

adParamInput, Value:="sieviete")

Set parametrs_3 = komanda_e.CreateParameter _

(Name:="GADS", Type:=adInteger, Direction:= _

adParamInput, Value:=2002)

komanda_e.Parameters.Append parametrs_1

komanda_e.Parameters.Append parametrs_2

komanda_e.Parameters.Append parametrs_3

Dim m_1 As String

m_1 = "Rgas"

Dim m_2 As String

m_2 = "sieviete"

Dim m_3 As Integer

m_3 = 2002

Set rakstu_kopa_e = komanda_e.Execute( _

Parameters:=Array(m_1, m_2, m_3), Options:=adCmdText)

'Rakstu kopas vrtbu izvades varianti

'Do Until rakstu_kopa_e.EOF

' Debug.Print rakstu_kopa_e.Fields("NOSAUKUMS").Value

' Debug.Print rakstu_kopa_e.Fields("GADS").Value

' Debug.Print rakstu_kopa_e.Fields("RAJONS").Value

' Debug.Print rakstu_kopa_e.Fields("DZIMUMS").Value

' Debug.Print rakstu_kopa_e.Fields("IEDZ_SKAITS").Value

' Debug.Print rakstu_kopa_e.Fields("DARB_TIPS").Value

' rakstu_kopa_e.MoveNext

' Loop

' rakstu_kopa_e.MoveFirst

Dim lauks_e As ADODB.Field

Do Until rakstu_kopa_e.EOF

For Each lauks_e In rakstu_kopa_e.Fields

Debug.Print lauks_e.Value & ";";

Next

Debug.Print

rakstu_kopa_e.MoveNext

Loop

savienojums_e.Close

End Sub

MS Access datu bze DB_Mazpilsetas.mdb

Mazpilsetas

NUM

ID_M

MAZ_NOS

RAJONS

1

1

Aizkraukle

Aizkraukles

2

2

Jaunjelgava

Aizkraukles

3

3

Pavias

Aizkraukles

4

4

Alksne

Alksnes

5

5

Ape

Alksnes

6

6

Balvi

Balvu

7

7

Viaka

Balvu

8

8

Bauska

Bauskas

9

9

Csis

Csu

10

10

Lgatne

Csu

11

11

Ilkste

Daugavpils

12

12

Subate

Daugavpils

Mazp_iedz_skaits

NUM

ID_M

GADS

SKAITS

1

1

2000

9099

2

1

2001

9059

3

1

2002

8936

4

2

2000

2400

5

2

2001

2384

6

2

2002

2347

7

3

2000

4073

8

3

2001

4037

9

3

2002

3978

10

4

2000

9482

11

4

2001

9488

12

4

2002

9448

13

5

2000

2088

14

5

2001

2058

15

5

2002

2031

16

6

2000

8655

17

6

2001

8545

18

6

2002

8404

19

7

2000

1850

20

7

2001

1849

21

7

2002

1859

22

8

2000

10840

23

8

2001

10845

24

8

2002

10617

25

9

2000

18732

'Rakstu kopas izguve no citas MS Access datu bzes DB_Mazpilstas.mdb,

'no tabulm MAZPILSETAS un MAZP_IEDZ_SKAITS

Public Sub Vaicajums_Access_DB()

Dim savienojums_a As ADODB.Connection

Set savienojums_a = New ADODB.Connection

Dim komanda_a As ADODB.Command

Set komanda_a = New ADODB.Command

Dim rakstu_kopa_a As ADODB.Recordset

Dim teksta_rinda_a As String

savienojums_a.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _

"Data Source=G:\Eiduks\DB_tehnologija\ADO\ADO_piem_1\DB_Mazpilsetas.mdb;"

teksta_rinda_a = "SELECT A.MAZ_NOS, A.RAJONS, B.GADS, " _

& "B.SKAITS " _

& "FROM MAZPILSETAS A, MAZP_IEDZ_SKAITS B " _

& "WHERE A.ID_M = B.ID_M AND " _

& "A.RAJONS = ? AND B.GADS = ?"

Set komanda_a.ActiveConnection = savienojums_a

komanda_a.CommandText = teksta_rinda_a

Set parametrs_1 = komanda_a.CreateParameter _

(Name:="A.RAJONS", Type:=adChar, Direction:= _

adParamInput, Size:=30, Value:="Rgas")

Set parametrs_2 = komanda_a.CreateParameter _

(Name:="B.GADS", Type:=adInteger, Direction:= _

adParamInput, Size:=2, Value:=2000)

komanda_a.Parameters.Append parametrs_1

komanda_a.Parameters.Append parametrs_2

Dim m_1 As String

m_1a = "Talsu"

Dim m_2 As Integer

m_2a = 2001

'parametrs_1.Value = m_1a

Set rakstu_kopa_a = komanda_a.Execute(Parameters:=Array(m_1a, m_2a), _

Options:=adCmdText)

'Rakstu kopas prrakstana cit rakstu kop

Dim rakstu_kopa_1 As ADODB.Recordset

Set rakstu_kopa_1 = rakstu_kopa_a

'Nedrkst atslgt savienojumu: savienojums_a.Close

'Rakstu kopas vrtbu izvades varianti

'Do Until rakstu_kopa_a.EOF

' Debug.Print rakstu_kopa_a.Fields("MAZ_NOS").Value

' Debug.Print rakstu_kopa_a.Fields("RAJONS").Value

' Debug.Print rakstu_kopa_a.Fields("GADS").Value

' Debug.Print rakstu_kopa_a.Fields("SKAITS").Value

' rakstu_kopa_a.MoveNext

' Loop

' rakstu_kopa_a.MoveFirst

Dim lauks_a As ADODB.Field

Do Until rakstu_kopa_a.EOF

For Each lauks_a In rakstu_kopa_1.Fields

Debug.Print lauks_a.Value & ";";

Next

Debug.Print

rakstu_kopa_a.MoveNext

Loop

Set savienojums_a = Nothing

End Sub

'Tabulas veidoana centrlaj datu bz (DB_Centrs), no kurienes

'lietotjs veic savu darbbu

'Jpievieno bibliotka: Microsoft ADO Ext.2.6.for DDL and Security

Sub Tabulas_veidosana()

Dim komanda_v As ADODB.Command

Set komanda_v = New ADODB.Command

Dim tab_izv_teksts As String

tab_izv_teksts = "CREATE TABLE MAZPILSETAS_C(MAZ_NOS VARCHAR(30), " _

& "RAJONS VARCHAR(30), GADS INTEGER, SKAITS INTEGER);"

Dim savienojums_ar_akt_DB As New ADODB.Connection

Set savienojums_ar_akt_DB = CurrentProject.Connection

'savienojums_ar_citu_DB.Open _

'"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _

'"Data Source=G:\Eiduks\DB_tehnologija\ADO\ADO_piem_1\DB_Mazpilsetas.mdb;"

komanda_v.CommandText = tab_izv_teksts

Set komanda_v.ActiveConnection = savienojums_ar_akt_DB

komanda_v.Execute

Set savienojums_v = Nothing

End Sub

'Datu izgana no rjas datu bzes (DB_Mazpilsetas.mdb)

'un ierakstana izveidotaj tabul centrlaj DB

Public Sub Datu_izg_un_ierakst()

Dim savienojums As ADODB.Connection

Set savienojums = New ADODB.Connection

Dim komanda As ADODB.Command

Set komanda = New ADODB.Command

Dim rakstu_kopa As ADODB.Recordset

Dim teksta_rinda As String

savienojums.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _

"Data Source=G:\Eiduks\DB_tehnologija\ADO\ADO_piem_1\DB_Mazpilsetas.mdb;"

teksta_rinda = "SELECT A.MAZ_NOS, B.GADS, B.SKAITS " _

& "FROM MAZPILSETAS A, MAZP_IEDZ_SKAITS B " _

& "WHERE A.ID_M = B.ID_M AND " _

& "A.RAJONS = ? AND B.GADS = ?"

Set komanda.ActiveConnection = savienojums

komanda.CommandText = teksta_rinda

Set parametrs_1 = komanda.CreateParameter _

(Name:="A.RAJONS", Type:=adChar, Direction:= _

adParamInput, Size:=30, Value:="Rgas")

Set parametrs_2 = komanda.CreateParameter _

(Name:="B.GADS", Type:=adInteger, Direction:= _

adParamInput, Size:=2, Value:=2000)

komanda.Parameters.Append parametrs_1

komanda.Parameters.Append parametrs_2

Dim m_1 As String

m_1 = "Talsu"

Dim m_2 As Integer

m_2 = 2001

Set rakstu_kopa = komanda.Execute(Parameters:=Array(m_1, m_2), _

Options:=adCmdText)

'Jaunas rakstu kopas izveidoana (rakstu_kopa_1)

Dim savienojums_1 As ADODB.Connection

Set savienojums_1 = New ADODB.Connection

Set savienojums_1 = CurrentProject.Connection

Dim rakstu_kopa_1 As New ADODB.Recordset

rakstu_kopa_1.Open "SELECT * FROM MAZPILSETAS_C", _

savienojums_1, adOpenForwardOnly, adLockOptimistic

'Datu prrakstana no vienas datu kopas otr

Do Until rakstu_kopa.EOF

rakstu_kopa_1.AddNew

rakstu_kopa_1!MAZ_NOS = rakstu_kopa!MAZ_NOS

rakstu_kopa_1!GADS = rakstu_kopa!GADS

rakstu_kopa_1!SKAITS = rakstu_kopa!SKAITS

rakstu_kopa_1.Update

rakstu_kopa.MoveNext

Loop

Set savienojums = Nothing

Set savienojums_1 = Nothing

End Sub

'Rakstu kopas izguve no MS Excel darba grmatas (Lielpilsetas.xls)

'lapas tabulas (Tabula_Lielpisetas)ar parametriztu vaicjumu

'un ierakstana centrlaj DB tabul LIELPILSETAS_C

Public Sub Vaicajums_Excel_tabulai_ar_ieraksti_tabula()

Dim savienojums_e As ADODB.Connection

Set savienojums_e = New ADODB.Connection

Dim komanda_e As ADODB.Command

Set komanda_e = New ADODB.Command

Dim rakstu_kopa_e As ADODB.Recordset

Set rakstu_kopa_e = New ADODB.Recordset

Dim teksta_rinda_e As String

savienojums_e.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _

"Data Source=G:\Eiduks\DB_tehnologija" & _

"\ADO\ADO_piem_1\Lielpilsetas.xls; " & _

"Extended Properties=Excel 8.0;"

teksta_rinda_e = "SELECT NOSAUKUMS, GADS, RAJONS, DZIMUMS, " _

& "IEDZ_SKAITS, DARB_TIPS FROM Tabula_Lielpilsetas " _

& "WHERE RAJONS = ? AND DZIMUMS = ? AND GADS = ? "

Set komanda_e.ActiveConnection = savienojums_e

komanda_e.CommandText = teksta_rinda_e

Set parametrs_1 = komanda_e.CreateParameter _

(Name:="RAJONS", Type:=adVariant, Direction:= _

adParamInput, Value:="Rgas")

Set parametrs_2 = komanda_e.CreateParameter _

(Name:="DZIMUMS", Type:=adVariant, Direction:= _

adParamInput, Value:="sieviete")

Set parametrs_3 = komanda_e.CreateParameter _

(Name:="GADS", Type:=adInteger, Direction:= _

adParamInput, Value:=2002)

komanda_e.Parameters.Append parametrs_1

komanda_e.Parameters.Append parametrs_2

komanda_e.Parameters.Append parametrs_3

Dim m_1 As String

m_1 = "Rgas"

Dim m_2 As String

m_2 = "sieviete"

Dim m_3 As Integer

m_3 = 2002

Set rakstu_kopa_e = komanda_e.Execute( _

Parameters:=Array(m_1, m_2, m_3), Options:=adCmdText)

'Jaunas rakstu kopas izveidoana (rakstu_kopa_1)

Dim savienojums_e1 As ADODB.Connection

Set savienojums_e1 = New ADODB.Connection

Set savienojums_e1 = CurrentProject.Connection

Dim rakstu_kopa_e1 As New ADODB.Recordset

rakstu_kopa_e1.Open "SELECT * FROM LIELPILSETAS_C", _

savienojums_e1, adOpenForwardOnly, adLockOptimistic

'Datu prrakstana no vienas datu kopas otr

Dim lauks_e1 As ADODB.Field

Dim lauks_e As ADODB.Field

Do Until rakstu_kopa_e.EOF

rakstu_kopa_e1.AddNew

For Each lauks_e In rakstu_kopa_e.Fields

For Each lauks_e1 In rakstu_kopa_e1.Fields

If lauks_e.Name = lauks_e1.Name Then

lauks_e1.Value = lauks_e.Value

End If

Next

Next

rakstu_kopa_e1.Update

rakstu_kopa_e.MoveNext

Loop

Set savienojums_e = Nothing

Set savienojums_e1 = Nothing

End Sub

'Komandas ar parametriem izpilde un datu prrakstana cit kop

Public Sub Komandas_ar_parametriem_izpilde_un_datu_parrakstisana()

Dim savienojums As ADODB.Connection

Set savienojums = New ADODB.Connection

Dim komanda As ADODB.Command

Set komanda = New ADODB.Command

Dim rakstu_kopa As ADODB.Recordset

Dim teksta_rinda As String

savienojums.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _

"Data Source=G:\Eiduks\DB_tehnologija\ADO\ADO_piem_1\DB_Mazpilsetas.mdb;"

teksta_rinda = "SELECT A.MAZ_NOS, B.GADS, B.SKAITS " _

& "FROM MAZPILSETAS A, MAZP_IEDZ_SKAITS B " _

& "WHERE A.ID_M = B.ID_M AND " _

& "A.RAJONS = ? AND B.GADS = ?"

Set komanda.ActiveConnection = savienojums

komanda.CommandText = teksta_rinda

Set parametrs_1 = komanda.CreateParameter _

(Name:="A.RAJONS", Type:=adChar, Direction:= _

adParamInput, Size:=30, Value:="Rgas")

Set parametrs_2 = komanda.CreateParameter _

(Name:="B.GADS", Type:=adInteger, Direction:= _

adParamInput, Size:=2, Value:=2000)

komanda.Parameters.Append parametrs_1

komanda.Parameters.Append parametrs_2

Dim cik_raksti As Long

Dim m_1 As String

m_1 = "Talsu"

Dim m_2 As Integer

m_2 = 2001

Set rakstu_kopa = komanda.Execute(Parameters:=Array(m_1, m_2), _

Options:=adCmdText)

'Jaunas rakstu kopas izveidoana un datu prrakstana aj kop

Dim savienojums_1 As ADODB.Connection

Set savienojums_1 = New ADODB.Connection

Set savienojums_1 = CurrentProject.Connection

Dim komanda_1 As ADODB.Command

Set komanda_1 = New ADODB.Command

Dim rakstu_kopa_1 As ADODB.Recordset

Dim teksta_rinda_1 As String

teksta_rinda_1 = "MAZPILSETAS_C"

komanda_1.CommandText = teksta_rinda_1

komanda_1.CommandType = adCmdTable

Set komanda_1.ActiveConnection = savienojums_1

Set rakstu_kopa_1 = komanda_1.Execute

Set rakstu_kopa_1 = rakstu_kopa

Do Until rakstu_kopa_1.EOF

Debug.Print rakstu_kopa_1.Fields("MAZ_NOS").Value

rakstu_kopa_1.MoveNext

Loop

Set savienojums = Nothing

Set savienojums_1 = Nothing

End Sub

Centrls datu bzes tabula Rajoni

'Rakstu kopas izguve no citas MS Access datu bzes DB_Mazpilstas.mdb,

'no tabulm MAZPILSETAS un MAZP_IEDZ_SKAITS un ierakstana jaunizveidot (saskaot ) tabul

Public Sub Izguve_ierakstisana()

Dim savienojums_a As ADODB.Connection

Set savienojums_a = New ADODB.Connection

Dim komanda_a As ADODB.Command

Set komanda_a = New ADODB.Command

Dim rakstu_kopa_a As ADODB.Recordset

Dim teksta_rinda_a As String

savienojums_a.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _

"Data Source=G:\Eiduks\DB_tehnologija\ADO\ADO_piem_1\DB_Mazpilsetas.mdb;"

teksta_rinda_a = "SELECT A.MAZ_NOS, A.RAJONS, B.GADS, " _

& "B.SKAITS " _

& "FROM MAZPILSETAS A, MAZP_IEDZ_SKAITS B " _

& "WHERE A.ID_M = B.ID_M AND " _

& "A.RAJONS = ? AND B.GADS = ?"

Set komanda_a.ActiveConnection = savienojums_a

komanda_a.CommandText = teksta_rinda_a

Set parametrs_1 = komanda_a.CreateParameter _

(Name:="A.RAJONS", Type:=adChar, Direction:= _

adParamInput, Size:=30, Value:="Rgas")

Set parametrs_2 = komanda_a.CreateParameter _

(Name:="B.GADS", Type:=adInteger, Direction:= _

adParamInput, Size:=2, Value:=2000)

komanda_a.Parameters.Append parametrs_1

komanda_a.Parameters.Append parametrs_2

Dim m_1 As String

m_1a = "Talsu"

Dim m_2 As Integer

m_2a = 2001

'parametrs_1.Value = m_1a

Set rakstu_kopa_a = komanda_a.Execute(Parameters:=Array(m_1a, m_2a), _

Options:=adCmdText)

'Jauna savienojuma un kataloga (DB) objektu definana

Dim savienojums_j As ADODB.Connection

Set savienojums_j = New ADODB.Connection

Dim katalogs As ADOX.Catalog

Set katalogs = New ADOX.Catalog

'Jauna savienojuma objekta ar aktvo DB izveidoana

Set savienojums_j = CurrentProject.Connection

Set katalogs.ActiveConnection = savienojums_j

'Jaunas tabulas, kolonas un atslgas objekta definana

Dim tabula_j As ADOX.Table

Dim kolona_j As ADOX.Column

Dim atslega_j As ADOX.Key

'Jaunas tabulas veidoana ar ADOX

Set tabula_j = New ADOX.Table

tabula_j.Name = "Rezultati"

katalogs.Tables.Append tabula_j

'Tabulas Rezultati struktras definana ar ADOX

Dim lauks_a As ADODB.Field

For Each lauks_a In rakstu_kopa_a.Fields

Set kolona_j = New ADOX.Column

With kolona_j

.Name = lauks_a.Name

.Type = lauks_a.Type

End With

katalogs.Tables("Rezultati").Columns.Append kolona_j

Next

Primrs atslgas definana

'Set atslega_j = New ADOX.Key

'With atslega_j

' .Name = "PrimaryKey"

' .Type = adKeyPrimary

' .RelatedTable = "Rezultati"

' .Columns.Append "ID_R"

'End With

'katalogs.Tables("Rezultati").Keys.Append atslega_j

Jaunas rakstu kopas, kas atbilst tabulai Rezultati izveidoana

Dim rakstu_kopa_j As New ADODB.Recordset

rakstu_kopa_j.Open "Rezultati", savienojums_j, adOpenKeyset, _

adLockOptimistic

'Vaicjuma rezulttu no rakstu kopas rakstu_kopa_a

'ierakstana tabul Rezultati (rakstu kop rakstu_kopa_j)

Dim lauks_j As ADODB.Field

Do Until rakstu_kopa_a.EOF

rakstu_kopa_j.AddNew

j = 0

For Each lauks_a In rakstu_kopa_a.Fields

rakstu_kopa_j.Fields.Item(j) = lauks_a.Value

j = j + 1

Next

rakstu_kopa_j.Update

rakstu_kopa_a.MoveNext

Loop

Set savienojums_a = Nothing

Set savienojums_j = Nothing

End Sub

Nospieot taustiu izpildt tiek aktivizta sekojoa notikuma procedra:

Private Sub Poga_1_Click()

Call Vaicajums_rezultati_tabula( _

Forms("Vaicajumu_logs").Controls("L1").Value, _

Forms("Vaicajumu_logs").Controls("L2").Value, _

Forms("Vaicajumu_logs").Controls("L3").Value & " ", _

Forms("Vaicajumu_logs").Controls("L4").Value)

End Sub

'Rakstu kopas izguve no citas MS Access datu bzes DB_Mazpilstas.mdb,

'no tabulm MAZPILSETAS un MAZP_IEDZ_SKAITS un ierakstana jaunizveidot

'tabul

Public Sub Vaicajums_rezultati_tabula( _

par_1 As String, par_2 As String, par_3 As String, _

par_4 As String)

Dim savienojums_a As ADODB.Connection

Set savienojums_a = New ADODB.Connection

Dim komanda_a As ADODB.Command

Set komanda_a = New ADODB.Command

Dim rakstu_kopa_a As ADODB.Recordset

Dim teksta_rinda_sav As String

Dim teksta_rinda_SQL As String

teksta_rinda_sav = "Provider = " & par_1 & "Data Source =" & par_2 _

& par_3

'teksta_rinda_sav = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _

' "Data Source=G:\Eiduks\DB_tehnologija\ADO\ADO_piem_1\DB_Mazpilsetas.mdb;"

savienojums_a.ConnectionString = teksta_rinda_sav

savienojums_a.Open

teksta_rinda_SQL = par_4

'teksta_rinda_SQL = Forms("Vaicajumu_logs").Controls("L3").Value

Set komanda_a.ActiveConnection = savienojums_a

komanda_a.CommandText = teksta_rinda_SQL

Set rakstu_kopa_a = komanda_a.Execute(Options:=adCmdText)

'Jauna savienojuma un kataloga (DB) objektu definana

Dim savienojums_j As ADODB.Connection

Set savienojums_j = New ADODB.Connection

Dim katalogs As ADOX.Catalog

Set katalogs = New ADOX.Catalog

'Jauna savienojuma objekta ar aktvo DB izveidoana

Set savienojums_j = CurrentProject.Connection

Set katalogs.ActiveConnection = savienojums_j

'Jaunas tabulas, kolonas un atslgas objekta definana

Dim tabula_j As ADOX.Table

Dim kolona_j As ADOX.Column

Dim atslega_j As ADOX.Key

'Ja eksist tabula Rezultati, t tiek nodzsta

Dim tabula As ADOX.Table

Dim mm As Integer

mm = 0

i = 0

For Each tabula In katalogs.Tables

If katalogs.Tables.Item(i).Name = "Rezultati" Then

mm = 1

End If

i = i + 1

Next tabula

If mm = 1 Then

katalogs.Tables.Delete ("Rezultati")

End If

'Jaunas tabulas veidoana ar ADOX

Set tabula_j = New ADOX.Table

tabula_j.Name = "Rezultati"

katalogs.Tables.Append tabula_j

'Tabulas struktras definana ar ADOX

Dim lauks_a As ADODB.Field

For Each lauks_a In rakstu_kopa_a.Fields

Set kolona_j = New ADOX.Column

With kolona_j

.Name = lauks_a.Name

.Type = lauks_a.Type

End With

katalogs.Tables("Rezultati").Columns.Append kolona_j

Next

'Primrs atslgas definana

'Set atslega_j = New ADOX.Key

'With atslega_j

' .Name = "PrimaryKey"

' .Type = adKeyPrimary

' .RelatedTable = "Rezultati"

' .Columns.Append "ID_R"

'End With

'katalogs.Tables("Rezultati").Keys.Append atslega_j

'Jaunas rakstu kopas - tabulas Rezultati rakstu izveidoana

Dim rakstu_kopa_j As New ADODB.Recordset

rakstu_kopa_j.Open "Rezultati", savienojums_j, adOpenKeyset, _

adLockOptimistic

'Vaicjuma rezulttu no rakstu kopas rakstu_kopa_a

'ierakstana tabul Rezultati (rakstu kop rakstu_kopa_j)

Dim lauks_j As ADODB.Field

Do Until rakstu_kopa_a.EOF

rakstu_kopa_j.AddNew

j = 0

For Each lauks_a In rakstu_kopa_a.Fields

rakstu_kopa_j.Fields.Item(j) = lauks_a.Value

j = j + 1

Next

rakstu_kopa_j.Update

rakstu_kopa_a.MoveNext

Loop

Set savienojums_a = Nothing

Set savienojums_j = Nothing

End Sub