of 29 /29
Datu izdruka

Datu izdruka

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Datu izdruka. Faili. P ā rkop ē t sav ā direktorij ā (ja tas nav jau izdarīts) failus augi .dbf, augi.cdx no direktorijas \\priede\grozs\datu_bazes\ Programm ā Visual FoxPro atv ē rt tabul u augi. Komanda LIST. LIST komanda izvada visu aktīvāstabulas saturu uz ekrāna - PowerPoint PPT Presentation

Text of Datu izdruka

 • Datu izdruka

 • FailiPrkopt sav direktorij (ja tas nav jau izdarts) failus augi.dbf, augi.cdx no direktorijas

  \\priede\grozs\datu_bazes\

  Programm Visual FoxPro atvrt tabulu augi.

 • Komanda LISTLISTkomanda izvada visu aktvstabulas saturu uz ekrnaLIST TO PRINTizvada visu aktvs tabulas saturu uz aktv printeraLIST FIELDSparda tikai nordto lauku saturuLIST FOR parda tikai izteiksmei atbilstoos ierakstus

 • PiemrsLIST FIELDS gints, sugaparda lauku gints un suga saturuLIST FIELDS gints, suga ;FOR dzimta=Rosaceae and lsg=1parda visas sugas, kas pieder dzimtai Rosaceae un ir 1. LSG kategorijPapildinot komandu ar TO PRINT ie dati tiek izdrukti.

 • Izdruku formas - ReportsParasti datu izdrukai no datu bzm tiek izmantotas paas iepriek sagatavotas izdrukas formas (Reports).

  Izdrukas formu izveido izvln File -> New un atzm Report.

 • Izdrukas formas daasPc noklusjuma izdrukas formai ir 3 daas:Page Header informcija pards reizi katr izdrukas lapPage Footer informcija pards reizi katr izdrukas lapDetail informcija atkrtojas tik reizes cik attiecgaj tabul ir ierakstu

 • Izdrukas formas daasIzvln Report -> Title/Summary var pievienot vl divas daas:Title informcija pards reizi izdrukas skumSummary informcija pards reizi izdrukas beigsIzvln Report -> Data grouping var pievienot vl daas, kas atkrtosies reizi katrai nordtajai datu grupai.

 • Skotnjs iestdnesFontsIzvln Report -> Default Font var izvlties fontu, kas tiks lietots pc noklusjumaLappuses iestdnesIzvln File -> Page Setup var iestdt lapas izmrus, attlumus no malm, kolonu skaitu (Pieejamas, ja ir iestdts kds printeris!)

 • Izdrukas formas daasIzdrukas formas dau izmrus var maint ar peli velkot attiecgo atdaloo joslu.Parasti Header un Footer daas ir 2-3 cm augstasDetail daai parasti iestdas aptuveni vienai rindai nepiecieamu augstumu.

 • Formas izveides rkiIzdrukas formas veidoanai nepiecieami atbilstoie rki, kas aktivizjami izvln View -> Report Controls ToolbarIezm objektusauj form rakstt tekstuauj form rakstt lauku nosaukumusauj form vilkt lnijas

 • Header daaAr teksta rku ievieto virsrakstu, piemram, Augu sugu sarakstsAr iezmanas rku izvlas virsrakstu un to noformSaliek datu kolonu virsrakstus, kas atkrtosies katr lap, piemram, ints, Suga, LSG kat.Ar lniju rku savelk lnijas

 • Footer daaAr lauku uzlikanas rku ieklikina Footer daPards logs, kur Expression josl ieraksta _pageno (sistmas maingais lappuu numercijai)

 • Piemrs

 • Detail daaAr lauku uzlikanas rku ieklikina Detail daExpression josl ieraksta nepiecieam lauka nosaukumu

 • Piemrs

 • Datu apskatePirms datu apskates jprliecins par aktvo tabulu pardti tiek dati no aktvs tabulasVar izmantotjebkuru pastvgu tabulujebkuru pagaidu tabulu, kas izveidota ar komandas Select paldzbu

 • Datu apskateAr peles labo taustiu ieklikina jekur tuk formas viet un izvlas PreviewLog var aplkot izdrukas izskatuAr atvruos rku joslu var prskatt visas izdrukas lappusesIzvln File -> Print datus var izdruktAizverot Preview logu, atgrieas form

 • PiemrsAr komandu Select atlasa dzimtai Rosaceae piederos sugas un sakrto pc ints un sugas.Aktiviz jauno tabulu un aplko to izdrukas form.

 • Funkciju izmantoanaIzdrukas form iespjams izmantot funkcijas, ts ierakstot Expression joslAlltrim(lauka_nosaukums) apcrp tukumus zmju laukiemSubstr(lauka_nosaukums, a, b) no zmju lauka paem b skaitu simbolu skot no pozcijas aLeft(lauka_nosaukums, zmju_skaits) no zmju lauka paem nordto skaitu zmju

 • Piemrs

 • Izvles funkcijaIif(loisk_izteiksme, a, b) loisk izteiksme dod divus iespjamos variantus .T. vai .F.a funkcijas rezultts, ja izteiksme ir patiesa (.T.)b funkcijas rezultts, ja izteiksme nav patiesa (.F.)

 • Piemrs

 • PiemrsLai nerdtu tekstu gadjumos, kad lauks ir tuks, Report expression log piespie pogu Print When un ieraksta loisku izteiksmi

 • ApkopojumsIzdrukas beigs var pievienot apkopojumu(Report -> Title/Summary -> Summary band)Apkopojum varizmantot apkopojos funkcijas

 • Piemrs

 • IzvleJebkuru izdrukas form ievietoto tekstu vai lauku var pardt vai nepardt atkarb no nosacjumiem.

 • PiemrsIevieto izdrukas form atsauci uz lauku lsg.Laukam pievieno tekstu . kategorija

 • Izdrukas formas failiIzdrukas forma glabjas failos ar paplainjumiem FRT un FRX

 • UzdevumsIzpildt 6. uzdevumu.Uzdevums mekljams \\priede\grozs\datorlietas\datu_bazes\ uzdevums6.doc