of 17 /17
. INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM „Izsaucēja atrašanās vietas datu bāzes uzturēšana uz diviem gadiem(ID Nr. IeM IC 2016/17) Rīga, 2016

„Izsaucēja atrašanās vietas datu bāzes uzturēšana uz ... · Atrašanās vietas datu bāzes īss apraksts Atrašanās vietas datu bāze (turpmāk – Datu bāze, saīsinājumā

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of „Izsaucēja atrašanās vietas datu bāzes uzturēšana uz ... · Atrašanās vietas datu bāzes...

 • .

  INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

  „Izsaucēja atrašanās vietas datu bāzes uzturēšana uz diviem

  gadiem“

  (ID Nr. IeM IC 2016/17)

  Rīga, 2016

 • 2

  Vispārēja informācija Pasūtītājs:

  Pasūtītāja nosaukums Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

  Adrese Bruņinieku iela 72B

  Kontaktpersona Pakalpojumu dienests (67219111)

  Fakss 672019046

  E-pasts [email protected]

  Darba laiks 8:00 – 16:30

  Mājas lapa www.ic.iem.gov.lv

  Iepirkuma priekšmets:

  Iepirkuma priekšmets Izsaucēja atrašanās vietas datu bāzes uzturēšana uz

  diviem gadiem

  CPV 72267000-4

  Iepirkuma identifikācijas numurs IeM IC 2016/13

  Paredzamā līgumcena Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)

  Vērtēšanas kritērijs Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem

  piedāvājumiem

  Tehniskās specifikācijas Skatīt pielikumu Nr.2

  Termiņi

  Izsludināšanas datums 22.06.2016.

  Piedāvājumu iesniegšana Līdz 07.07.2016. pulksten 14.15

  Piedāvājumu atvēršanas sanāksme 07.07.2016. pulksten 14.15

  Līguma izpildes sākums No līguma noslēgšanas brīža

  Līguma darbības termiņš Līdz 2018.gada 31.oktobrim vai līdz tiks sasniegta

  maksimālā paredzamā līgumcena

  Līguma izpildes pabeigšana Līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

  Iepirkuma daļas

  Iepirkuma daļas Iepirkums nav dalīts daļās

 • 3

  1. Sniedzamo pakalpojumu apraksts

  1.1. Iepirkuma procedūras mērķis ir nodrošināt Izsaucēja atrašanās vietas datubāzes (AVDB) uzturēšanu, jauninājumu piegādi un tehniskā atbalsta sniegšanu.

  2. Piedāvājuma noformēšana

  2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā latviešu valodā, aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē vai paketē (vienā vai vairākās). Uz aploksnes norāda:

  pasūtītāja nosaukumu un adresi;

  pretendenta nosaukumu un juridisko adresi;

  atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „ Izsaucēja atrašanās vietas datu bāzes uzturēšana uz diviem gadiem“ ID Nr. IeM IC 2016/17. Neatvērt līdz 2016.gada 07.jūlija plkst. 14.15”.

  līmējuma vietai jābūt apliecinātai ar pretendenta juridiskas personas zīmogu un paraksttiesīgās

  vai pilnvarotās personas parakstu, vai fiziskas personas vai personu apvienības parakstiem.

  2.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 2016.gada 07.jūlija plkst. 14.15. Pēc šī termiņa piedāvājumus nepieņem. Piedāvājuma iesniegšanas vieta Iekšlietu ministrijas Informācijas centra

  Lietvedības nodaļa (309.kabinets), Bruņinieku ielā 72B, Rīgā, LV-1009.

  2.3. Pieteikumu, kā arī aizpildītos pielikumus, paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarota persona, nepieciešams pievienot pilnvaras

  oriģinālu vai tās apliecinātu kopiju. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā

  arī apliecina, ka visas sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

  2.4. Pretendenta piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:

  2.4.1. pretendenta pieteikums, kas noformēts atbilstoši “Instrukcija pretendentiem” 1.pielikuma paraugam;

  2.4.2. pretendenta tehniskais piedāvājums, kas izstrādāts saskaņā ar “Instrukcija pretendentiem” 2.pielikumu;

  2.4.3. pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar “Instrukcija pretendentiem” 3.punktu. 2.5. Visus piedāvājuma dokumentus iesniedz iesietā veidā. Piedāvājuma oriģinālu cauršuj, nostiprina

  auklas galus un apliecina lapu skaitu. Piedāvājumu noformē tā, lai novērstu iespēju nomainīt

  lapas, nesabojājot nostiprinājumu. Pieteikums jāiesniedz tā, lai to var ievietot dokumentu mapēs,

  kurās ir 2 metāla cilindriskās skavas 8 cm attālumā viena no otras (centrētas mapes vidū).

  Apvākojumam, ja tāds tiek izmantots, arī jābūt atbilstoši caurdurtam.

  2.6. Piedāvājumā iesniegtajiem dokumentiem – oriģināliem vai to kopijām, kuri ir citā valodā, pretendents iesniedz arī to tulkojumu latviešu valodā.

  2.7. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši instrukcijai pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (1.pielikums). Finanšu piedāvājumā visas izmaksas jānorāda euro (EUR) ar ne vairāk kā 2 (divām)

  zīmēm aiz komata.

  2.8. Atsauksmēs un apliecinājumos norādītajai informācijai ir jābūt pietiekošai, lai pasūtītājs varētu viennozīmīgi novērtēt pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt

  apliecinājumos ietverto ziņu patiesumu. Ja sniegtā informācija ir nepatiesa, pasūtītājs izslēdz

  pretendentu no turpmākās piedāvājumu vērtēšanas.

  2.9. Ja piedāvājums nav iesniegts “Instrukcija pretendentiem” 2.2. punktā noteiktajā laikā un kārtībā, nav noformēts atbilstoši pasūtītāja prasībām, tas netiks izskatīts. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti

  pēc 2016.gada 07.jūlija plkst.14.15, tiks iereģistrēti un neatvērtā veidā nosūtīti pa pastu

  iesniedzējam;

  2.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

  2.11. Tehnisko informāciju, bukletus, brošūras un citus informatīvos materiālus var iesniegt neiesietā veidā.

 • 4

  3. Iesniedzamie dokumenti:

  3.1. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir realizējis vismaz 2 (divus) projektus, kuru ietvaros ir veikta informācijas sistēmas izstrāde vai uzturēšana, kuras apjoms nav bijis mazāks par 25 000

  euro (ar PVN) vai 80 (astoņdesmit) cilvēkdienām ar nosacījumu, ka izstrādātās vai uzturētās

  informācijas sistēmas vienlaicīgo lietotāju skaits pārsniedz 200 (divus simtus) lietotāju.

  Lai apliecinātu prasības izpildi, pretendents norāda pircēja nosaukumu, izstrādātās / uzturētās

  informācijas sistēmas izmaksas vai apjomu cilvēkdienās, kontaktpersonu, kā arī dokumentālus

  apliecinājumus (piemēram, maksājuma rēķini) vai publiski pieejamus avotus (piemēram,

  iepirkuma rezultātu publikācijas), kas ļautu pārliecināties par izstrādāto / uzturēto informācijas

  sistēmu un to atbilstību izvirzītajām prasībām, papildus tam pretendents iesniedz pasūtītāju

  rakstiskās atsauksmes par līgumu izpildi.

  3.2. Pretendentam pakalpojuma sniegšanā ir jāpiesaista vismaz 2 (divi) programmēšanas speciālisti, kuri atbilst sekojošām kvalifikācijas un pieredzes prasībām:

  3.2.1. Speciālistam ir vismaz 2 (divu) gadu pieredze darbā ar atvērtā koda SQL datu bāzēm; 3.2.2. Speciālistam ir vismaz 2 (divu) gadu pieredze darbā ar atvērtā koda ģeogrāfiskajām

  informācijas sistēmām Geoserver, PostGIS, OpenLayers +GeoExt vai ekvivalentām

  sistēmām;

  3.2.3. Speciālistam ir vismaz 1 (viena) gada pieredze darbā ar MySQL, PostgreSQL vai ekvivalentu risinājumu;

  3.2.4. Speciālistam ir vismaz 1 (viena) gada pieredze darbā ar tīmekļa pakalpojumu risinājumiem;

  3.2.5. Speciālistam ir augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju sfērā; 3.2.6. Speciālistam ir pieredze vismaz 1 (vienā) 3.1.punkta prasībām atbilstošā projektā.

  3.3. Pretendentam pakalpojuma sniegšanā ir jāpiesaista vismaz 1 (vienu) JAVA programmēšanas speciālistu, kurš atbilst sekojošām kvalifikācijas un pieredzes prasībām:

  3.3.1. Speciālistam ir augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju sfērā; 3.3.2. Speciālists ir ieguvis JAVA SE7 programmētāja vai ekvivalentu sertifikātu; 3.3.3. Speciālistam ir pieredze vismaz 1 (vienā) 3.1.punkta prasībām atbilstošā projektā.

  3.4. Pretendentam pakalpojuma sniegšanā ir jāpiesaista vismaz 1 (vienu) projektu vadības speciālistu, kurš atbilst sekojošām kvalifikācijas un pieredzes prasībām:

  3.4.1. Speciālistam ir starptautiski atzīta sertifikācija projektu vadības jomā (piemēram, PMP, PRINCE 2, IPMA C vai līdzvērtīga (ekvivalenta) sertifikācija) vai līdzvērtīga (ekvivalenta)

  augstākā izglītība projektu vadības jomā.;

  3.4.2. Speciālistam ir pieredze vismaz 1 (vienā) 3.1.punkta prasībām atbilstošā projektā. Lai apliecinātu atbilstību 3.2.-3.4.punktu prasībām, pretendents iesniedz speciālistu sertifikātu,

  izglītības dokumentu kopijas vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina speciālistu atbilstību izvirzītajām

  prasībām, kā arī iesniedz speciālistu pieredzes aprakstu, kurā ir atsauces uz atlases prasībās minētajām

  tehnoloģijām un pieredzi projektos.

  3.5. Piedāvājumu pretendents iesniedz arī elektroniskā veidā ar MS Office rīkiem lasāmā formātā uz USB zibatmiņas. Uz zibatmiņas iepakojuma ir jābūt atzīmei ar pretendenta nosaukumu un

  konkursa nosaukumu.

  3.6. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz ārvalstīs reģistrēts pretendents, tas papildus iesniedz sekojošus dokumentus (Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs

  pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas):

  3.6.1. dokumentāli apliecinājumi par to, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

 • 5

  3.6.2. dokumentāli apliecinājumi par to, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas

  tiek likvidēts (dokumentu iesniegšana nav obligāta, bet tie tiks pieprasīti gadījumā, ja

  iepirkuma komisijas pieņems lēmumu noslēgt iepirkuma līgumu ar ārvalstīs reģistrētu

  pretendentu);

  3.6.3. dokumentāli apliecinājumi par to, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē, nav nodokļu parādi, tajā

  skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas pārsniedz 150 euro

  valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (dokumentu iesniegšana

  nav obligāta, bet tie tiks pieprasīti gadījumā, ja iepirkuma komisijas pieņems lēmumu

  noslēgt iepirkuma līgumu ar ārvalstīs reģistrētu pretendentu).

  4. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi:

  4.1. Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka

  iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā

  saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

  4.2. Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu

  publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē, vai dienā, kad iepirkuma komisija

  pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas

  tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto

  iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

  4.3. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām

  prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi

  4.1. un 4.2. punktā minētie nosacījumi.

 • 6

  Pielikums Nr.1

  PRETENDENTA PIETEIKUMS

  Iepirkuma procedūrai

  Izsaucēja atrašanās vietas datu bāzes uzturēšana uz diviem gadiem (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM IC 2016/17)

  1. ZIŅAS PAR PRETENDENTU

  Pretendenta nosaukums Rekvizīti un juridiskā adrese

  2. KONTAKTPERSONA

  Vārds, uzvārds

  Adrese (faktiskā)

  Tālrunis/Fakss

  E-pasts

  3. PIEDĀVĀJUMS

  Mēs piedāvājam nodrošināt Izsaucēja atrašanās vietas datubāzes uzturēšanu, jauninājumu piegādi un

  tehniskā atbalsta sniegšanu.

  3.1. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

  3.2. Mēs apliecinām, ka:

  3.2.1. nekādā veidā neesam ieinteresēti jebkādos citos piedāvājumos, t.i., nav vienošanās ar pārējiem pretendentiem, kas saistīti ar šo iepirkuma procedūru;

  3.2.2. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties šajā iepirkuma procedūrā un pildīt instrukcijās pretendentiem norādītās prasības;

  3.2.3. visas sniegtās ziņas par mums ir patiesas.

 • 7

  3.3. Mūsu piedāvājums Izsaucēja atrašanās vietas datu bāzes uzturēšanai ir:

  Nr.

  p.k. Vienību nosaukums

  Cena, EUR bez

  PVN par vienu

  mēnesi

  Mēnešu skaits Summa

  EUR bez PVN

  1. Izsaucēja atrašanās vietas datu bāzes

  uzturēšana 24

  Summa bez PVN, EUR

  PVN 21%, EUR

  Kopā, EUR

  3.4. Mūsu piedāvājums Izsaucēja atrašanās vietas datu bāzes saskarnes izmaiņu nodrošināšanai:

  Nr.

  p.k. Vienības nosaukums

  Vienas c/d

  izmaksas1 c/d skaits

  Summa,

  EUR

  1.

  Izsaucēja atrašanās vietas datu

  bāzes saskarnes izmaiņu

  nodrošināšana

  Kopā, EUR

  PVN 21%, EUR

  Summa ar PVN, EUR

  3.5. Kopējā finanšu piedāvājuma summa ir :

  ____________________________________________________________________ (Summa vārdiem kopā bez pievienotā vērtības nodokļa EUR)

  Pretendenta vārdā paraksta:

  Vārds, uzvārds, amats

  Paraksts

  Datums

  1 Norādītās vienas cilvēkdienas izmaksas tiks izmantotas par pamatu izmaiņu pieprasījumu līgumcenas noteikšanai. Līguma

  darbības laikā pretendentam nav tiesību paaugstināt vienas cilvēkdienas izmaksas.

 • 8

  Pielikums Nr.2

  TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

  1. Atrašanās vietas datu bāzes uzturēšana

  1.1. Pretendentam ir jānodrošina pilnīga Atrašanās vietas datu bāze (turpmāk – Datu bāze, saīsinājumā AVDB) uzturēšana saskaņā ar pielikumā Nr.3 doto sistēmas darbības un uzturēšanas aprakstu.

  1.2. AVDB uzturēšana ir jānodrošina 24 (divdesmit četrus) mēnešus, sākot ar 2016.gada 1.novembri (t.sk. nodrošinot šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā definēto AVDB saskarnes izmaiņu uzturēšana pēc

  palaišanas produkcijas vidē).

  2. AVDB saskarnes izmaiņas nodrošināšana

  2.1. Pretendentam ir jānodrošina jaunas AVDB lietotāju saskarnes izveidošana (tai skaitā nodrošinot izmantoto tīmekļa pakalpojumu aktualizācija un jānodrošina to aizsardzība, izmantojot IeM paroļu

  reģistru) saglabājot visu esošo AVDB funkcionalitāti. Esošās AVDB saskarnes galvenie elementi ir

  apskatāmi pielikumā Nr.4.

  2.2. Pilnveidotajai lietotāja saskarnei jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  2.2.1. Saskarnei ir jāatbalsta vismaz pēdējo divu pamata versiju (Major version) sekojošo tīmekļa pārlūkprogrammu atbalstu - Mozilla Firefox, Google Chrome (sākot no 44.versijas), Safari un

  Microsoft Edge;

  2.2.2. jābūt pielāgotai izmantošanai gan galddatoros (Desktop), gan mobilajās iekārtās. Jānodrošina automātiskā saskarnes attēlošanas mēroga maiņa atkarībā no iekārtas displeja izšķirtspējas;

  2.2.3. Saskarnes elementi ir jāpapildina ar paskaidrojošajiem elementiem (tool tips);

  2.2.4. vietas noteikšanas sadaļas karte jāpārstrādā uz jaunāko OpenLayers 3 versiju, kas nodrošina optimālu darbību mobilajās iekārtās;

  2.2.5. visiem saskarnes elementiem ir jābūt latviešu valodā;

  2.2.6. Galīgs lietu meklēšanas formas izskats un funkcionalitāte tiks precizēta interviju laikā, izskatot pretendenta ierosinājumus.

  2.3. Pirms izmaiņu ieviešanas produkcijas vidē pretendentam ir jānodrošina AVDB pielāgotās saskarnes testēšana ar mērķi pārliecināties, ka saskarnes izmaiņas nav ietekmējušas AVDB funkcionalitāti,

  saskarne ir pielāgota darbam ar mobilajām iekārtām un atbalsta 2.1.1.punktā definētās tīmekļa

  pārlūkprogrammas. Izpildītājam ir jānovērš testēšanas laikā atklātie defekti un jāiesniedz pasūtītājam

  testēšanas protokoli.

  2.4. Saskarnes izmaiņas ir jānodrošina 3 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

 • 9

  Pielikums Nr.3

  ATRAŠANĀS VIETAS DATU BĀZES UZTURĒŠANA

  1. Atrašanās vietas datu bāzes īss apraksts

  Atrašanās vietas datu bāze (turpmāk – Datu bāze, saīsinājumā AVDB) ir centralizēta sistēma, kas

  veidota un paredzēta vienīgi operatīvo dienestu (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts

  policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Gāzes avārijas dienesta, kā arī numura „112”

  dienesta) pienākumu pildīšanai. Datu bāze ir izveidota, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 48.panta

  pirmajā un otrajā daļā noteikto deleģējumu. Datu bāzes publisko fiksēto telefonu tīklu daļa un publisko

  mobilo telefonu tīklu daļa nodrošina no operatīvajiem dienestiem saņemtā izsaucēja atrašanās vietas datu

  pieprasījuma (turpmāk – pieprasījums) apstrādi, nosūtot pieprasījumu publisko mobilo telefonu tīklu

  operatoram vai apstrādājot publiskā fiksētā telefonu tīkla operatora jau iepriekš iesniegtos datus. Apstrādājot

  šo pieprasījumu, Datu bāze nodrošina atbildes saņemšanu no elektronisko sakaru komersantiem, šīs atbildes

  atkārtotu apstrādi un tālāknodošanu attiecīgajam operatīvajam dienestam. Datu bāzes kartogrāfiskās

  informācijas daļa un moduļi nodrošina šīs atbildes atspoguļošanu uz kartogrāfiskā materiāla ar tur

  piesaistītajiem slāņiem un objektiem.

  2. Atrašanās vietas datu bāzes uzturēšana

  Izpildītājam ir jānodrošina Datu bāzes uzturēšana (publisko fiksēto un publisko mobilo telefonu tīklu

  daļas) sekojošās AVDB pozīcijās:

  2.1. Datu bāzes lietotāju pārvaldības modulis:

  AVDB lietotāji iedalās sekojošās lomās:

  2.1.1. Sistēmas turētājs (administrators) - atbildīgs par publisko telefonu tīklu operatoru un operatīvo dienestu lietotāju piekļuves tiesību pārvaldību, atskaišu veidošanu un analīzi,

  arhīvu veidošanu.

  2.1.2. Operatoru failu ielādētājs - atbildīgs par publisko telefonu tīklu operatoru saraksta uzturēšanu, publisko telefonu tīklu operatoru abonentu atrašanās vietas datu augšupielādēto

  failu importu AVDB, operatoru augšupielādēto datu failu vēstures monitorēšanu;

  2.1.3. Struktūrvienības vadītājs – atbildīgs par operatīvo dienestu darbinieku administrēšanu, uzraudzību;

  2.1.4. Operatīvā dienesta darbinieks - pēc galalietotāja numura pieprasa izsaucēja atrašanās vietas datus un kartogrāfisko informāciju.

  2.1.5. Operators - atbildīgs par galalietotāju atrašanās vietas datu failu augšupielādi AVDB.

  2.2. Gala lietotāju datu https augšupielādes pakalpe elektronisko sakaru komersantiem

  2.2.1. Augšupielādējot galalietotāju datus, sistēmā tiek reģistrēts faila nosūtīšanas ieraksts, kurš satur:

  2.2.1.1. Komersanta nosaukumu;

  2.2.1.2. Lietotāju, kurš veicis faila nosūtīšanu;

  2.2.1.3. Augšupielādes laiku;

  2.2.1.4. Abonentu datu izmaiņu nosūtīšanas gadījumā, ieraksts satur datu izmaiņu laika intervālu.

 • 10

  2.2.2. Komersanta veikto galalietotāju datu ielādes vēsture. Ielādes vēsturi iespējams aplūkot gan kā html lapu, gan iegūt xml formātā iespējamai integrācijai ar komersanta sistēmu.

  2.2.3. Lietotāju pārvaldība:

  2.2.3.1. Sistēmā tiek reģistrēti visi publisko telefonu tīklu operatoru datu bāzes lietotāji (pilnvarotas personas), kurām ir tiesības piekļūt datu bāzei, nodot datus AVDB, kā

  arī pieteikt tehniskos bojājumus.

  2.2.3.2. Sistēmā tiek reģistrēti visu operatīvo dienestu lietotāji, kuriem ir tiesības iegūt izsaucēja atrašanās vietas datus, katram operatīvajam dienestam atbilst viens vai

  vairāki lietotāji, kuriem ir piekļuve atrašanās vietas datiem.

  2.2.4. Audita ieraksti. Katrs audita un žurnalifikācijas ieraksts satur:

  2.2.4.1. lietotāja identifikatoru, kas veicis darbību par kuru tiek veikts ieraksts;

  2.2.4.2. datumu un laiku, kad tiek izdarīts ieraksts;

  2.2.4.3. veiktās darbības kods;

  2.2.4.4. darbības specifiskie dati.

  2.2.5. Sistēmas žurnāls reģistrēs visas datu ielādes. Ir iespējams iegūt atskaites par veiktajām abonentu datu ielādēm. Atskaites tiek veidotas html vai Ms Excel 2007 formātā. Žurnāla dati

  pieejami tikai sistēmas turētājam (administratoram).

  2.3. Lietotāja saskarne

  2.3.1. Darbība ar sistēmu notiek, izmantojot Internet pārlūku Mozilla Firefox un HTML ekrānus. Sistēmas lietotāja saskarne ir latviešu valodā. Lietotāja saskarni iespējams darbināt gan ar

  peli, gan bez tās. Pieslēgšanās Datu bāzei notiek izmantojot https protokolu. Pieprasījumus

  sistēmai iespējams veikt tikai pēc veiksmīgas autentifikācijas. Autentifikācija sistēmai

  notiek, izmantojot lietotāja vārdu un paroli. Katrs nākamais pieprasījums pēc veiksmīgas

  pieslēgšanās satur pie pieslēgšanās atgriezto lietotāja sesijas identifikatoru. Lietotāja sesijai

  iespējams norādīt neaktīvo derīguma laika sprīdi, pēc kura izbeigšanās, sesija tiks

  pārtraukta, ja lietotājs šajā laika sprīdī nebūs veicis nevienu pieprasījumu. Lietotāju

  pieslēgšanās sistēmai un atslēgšanās no sistēmas tiek reģistrēta žurnālā.

  2.3.2. Organizāciju administrēšana. Sistēmā ir iespēja ievadīt datus par organizācijām, kuras lieto sistēmu. Par organizāciju iespējams ievadīt un aktualizēt sekojošus datus:

  2.3.2.1. organizācijas nosaukums;

  2.3.2.2. reģistrācijas numurs;

  2.3.2.3. kontaktadrese;

  2.3.2.4. tālruņa numurs;

  2.3.2.5. atbildīgā persona;

  2.3.2.6. atbildīgās personas e-pasta adrese, tālruņa un mobilā tālruņa numurs;

  2.3.2.7. sistēmā ir iespējams reģistrēt un aktualizēt datus par lietotājiem, kuriem ir tiesības izmantot sistēmu.

  2.3.3. Lietotāju administrēšana. AVDB un IeM IC paroļu reģistra sakarnes darbības nodrošināšana un izmaiņu veikšana atbilstoši IeM IC paroļu reģistra izmaiņām.

  2.3.4. Administratīvās daļas administrēšana. Datu bāzes lietotāju vadības modulī veidojot un administrējot lietotājus ir nodrošināta iespēja katru lietotāju vai lietotāju grupu piesaistīt

  konkrētai administratīvai teritorijai vai apgabalam. Teritorijas vai apgabala

  iezīmēšanu/noteikšanu un lietotāju piesaisti šai teritorijai vai apgabalam veic Datu bāzes

  administrators vai operatīvo dienestu struktūrvienības vadītāji par sev pakļautajiem

 • 11

  lietotājiem. Teritorijas vai apgabala iezīmēšana un noteikšana tiek nodrošināta ar

  kartogrāfiskās informācijas daļas un to moduļu rīku palīdzību.

  Papildus šajā daļā tiek nodrošināta “PUSH” režīmā iesūtītās informācijas maršrutizācijas

  administrēšana.

  2.4. Valsts zemes dienesta (VZD) adrešu reģistra un elektronisko sakaru komersantu csv failu imports

  2.4.1. VZD piegādā adrešu reģistru CSV un DGN failu formātā, elektroniskā veidā, izmantojot FTP pieslēgumu.

  2.4.2. Adrešu reģistra imports notiek izmantojot FTP pieslēgumu.

  2.4.3. Galalietotāju datu importa laikā, ja dati nesatur adreses ģeogrāfiskās koordinātas, tās pēc adreses tiek atrastas VZD adrešu reģistrā un attiecīgi piesaistītas adresei (koordinātu

  piesaiste tiek veikta ar nosacījumu, ka adrese ir uzdota VZD adrešu reģistra formātā un

  atrasta pašā adrešu reģistrā.)

  2.4.4. Elektronisko sakaru komersanti piegādā CSV failu formātā informāciju atbilstoši publisko fiksēto telefonu tīklu abonentu datu importam, izmantojot FTP pieslēgumu.

  2.4.5. VZD adrešu reģistram jāuztur indeksācijas rīks, kas periodiski pārindeksē un veido indeksācijas pierakstus Datu bāzes tehniskā nodrošinājuma datu glabātuvēs.

  Nepieciešamības gadījumā jānodrošina veiktspējas optimizācija.

  2.5. Publisko fiksēto telefonu tīklu operatoru abonentu datu imports

  Par publisko fiksēto telefonu tīklu operatora abonentu tiek importēti sekojoši dati:

  2.5.1. Abonenta tālruņa numurs;

  2.5.2. Pieslēguma punkta adreses vai ģeogrāfiskajām koordinātēm atbilstoši VZD adrešu reģistram;

  2.5.3. Taksofona numurs un atrašanās vietas adrese vai ģeogrāfiskās koordinātes atbilstoši VZD adrešu reģistram;

  Datu imports un datu eksports notiek, izmantojot tīmekļa saskarnes vai tīmekļa pakalpes.

  3. Tīmekļa saskarņu un tīmekļa pakalpju uzturēšana

  3.1. Tīmekļa saskarnes apraksts

  Tīmekļa saskarnes veido iespēju ikvienam AVDB lietotājam iegūt, iesniegt un lietot AVDB,

  izmantojot standarta interneta pārlūkprogrammu Mozilla Firefox. Pieslēguma aizsardzība tiek

  nodrošināta, izmantojot https protokola starpniecību. Tīmekļa saskarnes uzturēšanai jāparedz līdz

  10000 aktīvu lietotāju uzturēšana.

  Tīmekļa saskarnes sastāv no abonenta datu ievades formas, kur tiek ievadīti šādi dati:

  3.1.1. tālruņa numurs;

  3.1.2. tīkls, kuram numurs pieslēgts;

  3.1.3. apdzīvota vieta – informācija tiek iegūta no VZD adrešu reģistra;

  3.1.4. iela – informācija tiek iegūta no VZD adrešu reģistra;

  3.1.5. nekustama lieta (māja) – informācija tiek iegūta no VZD adrešu reģistra;

  3.1.6. telpu grupa (dzīvokļa nr.) – informācija tiek iegūta no VZD adrešu reģistra;

  3.1.7. adreses X koordināta – informācija tiek iegūta no VZD adrešu reģistra;

  3.1.8. adreses Y koordināta – informācija tiek iegūta no VZD adrešu reģistra.

 • 12

  3.2. Tīmekļa pakalpju apraksts

  Tīmekļa pakalpes nodrošina iespēju elektronisko sakaru komersantiem, kuriem ir liels iesniedzamo

  datu apjoms, informāciju iesniegt, izmantojot SOAP tīmekļa pakalpi. Šāda pakalpe nodrošina iespēju

  informācijas iesniegšanai izmantot automātisku pakalpi, integrējot vai piemērojot savas lietotnes un

  datu bāzes automātiskā režīmā.

  Tīmekļa pakalpes sastāv no sekojošām funkcijām:

  3.2.1. testEcho –tīmekļa pakalpes pieejamības tests;

  3.2.2. changePassword – lietotāja paroles maiņa;

  3.2.3. addOrUpdateSubscriber – iepriekšējā punktā aprakstītās informācijas nodošana par abonentu;

  3.2.4. deactivateSubscriber – abonenta datu dzēšana;

  3.2.5. citām specializētām funkcijām, kas paredzētas datu iesniegšanas un nodošanas nodrošināšanai.

  4. Publisko mobilo telefonu tīklu moduļa pieprasījuma un atbildes formāta daļas uzturēšana

  Publisko mobilo telefonu tīklu moduļa pieprasījuma un atbildes formāta daļa nodrošina katra

  publiskā mobilā telefonu tīkla komersanta pieprasīto un iesniegto datu formātu konvertāciju uz vienotu datu

  formātu atbilstoši Open Mobile Alliance OMA-LIF-MLP-V3_20040316-C

  (http://www.openmobilealliance.org) noteiktajiem standartiem.

  Publisko mobilo telefonu tīklu operatori nodod informāciju Push2 vai Pull3 režīmā. Pēc pieprasījuma

  atgrieztie atrašanās vietas dati no publisko mobilo telefonu tīklu komersantiem tiek apstrādāti to tālākai

  integrēšanai ar VZD adrešu reģistru.

  Katra publiskā mobilā telefona tīkla pieprasītie dati pēc to apstrādes sinhronizējas ar VAS ES

  Numerācijas datu bāzi, noskaidrojot numura piederību komersantam.

  Pēc datu saņemšanas no elektronisko sakaru komersantiem un pirms to nodošanas operatīvajiem

  dienestiem sinhronizētie atrašanās vietas dati atbilst VZD noteiktajam adrešu reģistra formātam un VZD

  izmantotajam ģeogrāfisko koordināšu standartam. Papildus tiek veikts lokālais pieprasījums vēsturiskās vai

  jau iepriekš iesūtītās informācijas („PUSH” režīmā) noskaidrošanai. Atgrieztās informācijas atspoguļošanai

  vizuālā veidā papildus jānorāda visa vēsturiski pieejamā atļautā informācija un elektronisko sakaru

  komersantu papildinformācija par iegūtajiem datiem.

  Kopējais apstrādes laiks no pieprasījuma saņemšanas brīža, ieskaitot adrešu datu izkalkulēšanu VZD

  adrešu reģistrā, nedrīkst būt lielāks kā 1 (viena) sekunde.

  5. Kartogrāfiskās informācijas daļas uzturēšana un atjaunošana

  Sagatavotais atgrieztais pieprasījums vizuāli tiek attēlots kartē atbilstoši katra elektronisko sakaru

  komersanta iesniegtajai informācijai. Publisko mobilo telefonu tīklu komersanta atbildes informācija tiek

  vizuāli attēlota kā punkts, riņķis vai riņķa sektors, attiecīgajā krāsā iezīmējot mērogu. Publisko fiksēto

  telefonu tīklu komersanta atbildes informācija tiek attēlota kā punkts vai apgabals ar piesaistīto VZD adrešu

  reģistra informāciju. Iepriekš minētā informācija tiek piegādāta operatīvajiem dienestiem, izmantojot tīmekļa

  pakalpes un tīmkeļa saskarnes.

  Kartogrāfiskās informācijas apstrādei tiek izmantoti ĢIS programmnodrošinājuma rīki un

  programmatūra (Geoserver, PostGIS un OpenLayers + GeoExt), kas ļauj brīvi strādāt ar karti tiešsaistes

  2 Atrašanās vietas noteikšanas princips, saskaņā, ar kuru, līdz ar zvanītāja ārkārtas zvana saņemšanu, informācija par zvanītāja

  atrašanās vietu tiek automātiski un tieši nosūtīta izsaukuma saņēmēja attiecīgajā lietotnē. 3 Atrašanās vietas noteikšanas princips, saskaņā, ar kuru informācija par zvanītāja atrašanās vietu tiek nosūtīta izsaukuma

  saņēmēja lietotnē pēc pieprasījuma.

 • 13

  režīmā, mainot to mērogus, vēlamos apskates objektus un pozīciju. Pozīcijas maiņai AVDB lietotājiem ir

  nodrošināta iespēja karti pozicionēt, izmantojot datora peli vai tastatūru. Kartes tiešsaistes darbība nedrīkst

  ietekmēt kopējās sistēmas darbības un atbildes sniegšanas laikus. Kopējais atbildes laiks no pieprasījuma

  saņemšanas brīža, ieskaitot adrešu datu izkalkulēšanu VZD adrešu reģistrā, un atbildes vizuālā

  atspoguļošanā nav lielāka kā 1 (viena) sekunde. Ja komersants nav iesniedzis datus vai tie vēl nav pieejami

  komersantu sistēmās, tad sistēma nodrošina operatīvajam dienestam starp atbildi. Kartogrāfiskās

  informācijas atbildes atspoguļošanā tiek nodrošināta iespēja mainīt kartes izšķirtspēju (svarīgi nestabilu

  interneta pieslēguma lietotājiem).

  6. Datu izvietojuma, apjoma un drošības pārbaudes uzturēšana

  6.1. Nodrošinot AVDB uzturēšanu, paralēli jānodrošina iesniegto datu uzraudzība, problēmu identificēšana, kas ietver datu uzglabāšanas un arhivēšanas pārbaudi, vēsturisko datu, auditu žurnālu

  ierakstu saglabāšanu uz ārējiem disku nesējiem vai citā ģeogrāfiski attālinātā vietā, kā arī piekļuves

  un vispārējās Datu bāzes drošības pārbaudes un auditu.

  7. Izmaiņu veikšanas nodrošināšana (Izmaiņu pieprasījumu realizācija)

  Izpildītājam ir jānodrošina AVDB tabulu apstrāde pēc pieprasījuma, AVDB tabulu sinhronizācija (pēc

  nepieciešamības), datu ievadīšana, sakārtošana, optimizēšana.

  7.1. Izpildītājam jāuztur izmaiņu pieprasījumu reģistrs, kurā tiek atzīmēti izmaiņu pieprasījumi, paredzamais ieviešanas laiks, faktiskais ieviešanas laiks, realizācijai nepieciešamais resursu patēriņš

  un norāde uz atjaunoto sistēmas dokumentāciju. Pēc pieprasījuma šis reģistrs jānodod pasūtītājam

  vienas darba dienas laikā.

  7.2. Veicot programmatūras izmaiņas un uzturēšanu, tai skaitā papildus uzlabojumu izstrādi un integrēšanu, izpildītājam jānodrošina regulāra programmatūras atjaunošanas testēšana un tās analīze,

  nodrošinot atjaunošanu šim nolūkam izveidotajā testu vidē.

  7.3. Pēc izmaiņu ieviešanas produkcijā AVDB specifiskās programmatūras atjaunotais izejas kods jānodod pasūtītājam nodrošinot, ka pasūtītāja rīcībā vienmēr ir tāda izejas koda versija, kāds ir

  uzstādīts produkcijas vidē;

  7.4. Izpildītājam jānodrošina neparedzētu un papildus izmaiņu veikšana pēc pasūtītāja pieprasījuma. Izmaiņu pieprasījumu gadījumā AVDB uzturētājam jānodrošina dažādu papildus uzlabojumu un

  izmaiņu izstrāde un ieviešana, par ko tiek sastādīta atsevišķa vienošanās pie līguma nosakot

  samaksas un darbu veikšanas nosacījumus un izmaiņu pieprasījumu realizācijas termiņu;

  7.5. Izmaiņu pieprasījumu realizācijai pasūtītājs ar izpildītāju noslēdz atsevišķus pakalpojumu līgumus, kopējā AVDB uzturēšanas un pakalpojumu līgumu kopsumma, līguma darbības laikā nevar

  pārsniegt 41 999,99 euro bez PVN.

  8. Papildus prasības

  8.1. Izpildītājam jānodrošina AVDB monitorings un tā uzstādīšana: jāveic gan atsevišķu AVDB komponenšu, kā servera operētājsistēmas, datu bāzes vadības sistēmas, lietotņu servera, u.c.

  darbības uzraudzība, gan arī AVDB kopējās darbības uzraudzība; jānodrošina monitoringa datu

  vēsturisko datu pieejamība vismaz sešu mēnešu periodam; jānodrošina iespēja pasūtītājam saņemt

  monitoringa sistēmas paziņojumus e-pasta, SMS vai kādā citā veidā, kas nodrošina šo paziņojumu

  saņemšanu nekavējoties pēc notikuma. Pēc pieprasījuma monitoringa vēsturiskie dati jānodod

  pasūtītājam vienas darba dienas laikā.

  8.2. Regulāri pārtraukumi sistēmas profilakses darbu veikšanai netiek paredzēti.

 • 14

  8.3. Datu bāzei jānodrošina neierobežots vienlaicīgs lietotāju skaits - vismaz 500 lietotāju darbs. AVDB jānodrošina nekavējošu atbildi (mazāk kā viena sekunde) uz informācijas pieprasījumu par konkrēta

  numura piederību konkrētam elektronisko sakaru komersantam.

  8.4. Izpildītājs uztur incidentu un problēmu reģistrus. Pēc pieprasījuma šo reģistru informācija jānodod pasūtītājam vienas darba dienas laikā. Incidentu prioritāti nosaka pieteicējs vienojoties ar izpildītāju.

  Incidentiem tiek noteiktas sekojošas prioritātes:

  o Avārija – sistēmas stāvoklis, kad ir notikusi pilnīga sistēmas darbības apstāšanās un/vai darbs ar sistēmu nevar tikt turpināts, sistēma nav pieejama vairākiem lietotājiem vai mēģinājums

  autorizēties sistēmā, ievadot pareizus autorizācijas datus, ir neveiksmīgs.

  o Augsta – kļūda vai nekorekta sistēmas darbība, kuru nevar apiet un kas rada lielus sistēmas darbības traucējumus. Ir būtiska ietekme uz pasūtītāja biznesu.

  o Vidēja – kļūda, kuru var apiet un kas rada minimālus sistēmas darbības traucējumus vai sagādā zināmas neērtības, piemēram, manuālu darbību veikšana sistēmas funkcionēšanas

  atjaunošanai vai darba turpināšanai. Ir būtiska ietekme uz pasūtītāja biznesu.

  o Zema – neprecizitāte, iekšēja sistēmas kļūda vai nekorekta darbība, kuras ietekmi uz darba turpināšanu var neņemt vērā. Kļūda vai neprecizitāte produkta dokumentācijā. Nav būtiskas

  ietekmes uz pasūtītāja biznesu.

  o Informācija – konsultācija par sistēmas darbību, tās funkcionalitāti, izmantošanu, tehnisko apkalpošanu, dokumentāciju, u.c.

  8.5. Moduļu darbība un piekļuve informācijas nodošanai un saņemšanai jānodrošina 24 stundas diennaktī ar mēneša pieejamības varbūtību 0,997 (datubāze drīkst būt nepieejama divas stundas un

  10 minūtes mēneša laikā). Ja sistēma ir nepieejama atskaites perioda maiņas laikā (iepriekšējā

  perioda pēdējā diena – nākamā perioda pirmā diena), tad viss nepieejamības laiks tiek attiecināts uz

  periodu, kurā sākās incidents.

  8.6. Veicot uzturēšanas un konsultēšanas darbus, izpildītājam reizi ceturksnī iesniedz projekta gaitas ziņojumus, kuros izpildītājs iekļauj sekojošu informāciju:

  o Sistēmas pieejamības laiks (%); o Incidentu skaits, sadalījums pa prioritātēm; o Izmaiņu pieprasījumu skaits, to statuss; o Problēmu skaits (atvērtās, slēgtās, risināšanā); o Cita AVDB uzturēšanai nozīmīga informācija.

  8.7. Valsts prasību ievērošana kopējās datu bāzes uzturēšanā un minimālo izmaiņu izstrādē:

  AVDB jāuztur un iepriekš aprakstītie darbi jāveic, ievērojot sekojošus LR likumus un MK

  noteikumus:

  o Elektronisko sakaru likums; o Informācijas atklātības likums; o Valsts informācijas sistēmu likums; o Fizisko personu datu aizsardzības likums; o 2005.gada 11.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 764 „Valsts informācijas sistēmu

  vispārējās tehniskās prasības”;

  o 2005.gada 11.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 765 „Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības”;

  o 2001.gada 30.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 40 “Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”;

  o 2014.gada 26.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.271 Noteikumi par izsaucēja ‒ izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas ‒ atrašanās vietas datu noteikšanu,

  apstrādi, uzturēšanu un nodošanu

  o citu normatīvo aktu izvirzītās prasības, ja to prasības attiecināmas uz šo iepirkumu.

 • 15

  8.8. AVDB uzturēšanas ietvaros jāievēro pasūtītāja iekšējie normatīvie akti informācijas un informācijas sistēmu drošības jomā, t.i., informācijas un informācijas sistēmu drošības politika, informācijas

  sistēmu drošības noteikumi un informācijas sistēmu lietošanas noteikumi, cik tālu tie ir attiecināmi

  uz informācijas sistēmu uzturēšanā iesaistītajām personām. Iepriekš minētie dokumenti izpildītājam

  būs pieejami nekavējoties pēc līguma noslēgšanas.

  Novēršot konstatētu AVDB nepilnību, kas rada drošības riskus, veikt visa lietojuma saturu pārskatu ar mērķi

  noteikt un novērst nepilnību visās lietojuma vietās, kur tā var izpausties.

 • 16

  Pielikums Nr.4

  ATRAŠANĀS VIETAS DATU BĀZES SASKARNES ELEMENTI

  1. Atrašanās vietas datu pieprasīšana

  Informācijas pieprasīšana par izsaucēja atrašanās vietas datiem notiek sadaļā „Vietas noteikšana

  (v.2.2)”. (sk. Attēlu Nr. 1)

  Attēls Nr. 1 Atrašanās vietas datu noteikšana

  Neatkarīgi no tā, vai izsaucējs ir publisko mobilo vai publisko fiksēto telefonu tīklā, izsaucēja atrašanās

  vietu var meklēt pēc tālruņa numura, ievadot to laukā „Tālr.numurs ” un nospiežot pogu „Meklēt”.

  Pastāv vēl viena iespēja „Meklēt pēc adreses”. AVDB ir tiešsaiste ar VZD adrešu reģistru., un Ievadot

  pirmos burtus no izsaucēja nosauktas atrašanās vietas, parādīsies saraksts ar visiem novadiem, kur tāda vieta

  ir. Uzklikšķinot uz konkrēto novadu, uz kartes būs attēlots, kur tas atrodas, bet tas nenozīmē, ka uz kartes

  tiks attēlota izsaucēja atrašanās vieta.

  1.1. Publisko fiksēto telefonu tīklu numuri

 • 17

  Ja ir bijis izsaukums no publisko fiksēto telefonu tīkla numura, tad ievadot numuru uz kartes būs

  redzama konkrēta pieslēguma adrese (skat. attēlu Nr.2)

  Attēls Nr.2 „Publisko fiksēto telefonu tīklu numurs”

  Publisko fiksēto telefonu tīklu operatori, izņemot SIA „Lattelecom”, ievada AVDB visu savu

  galalietotāju sarakstu ar pieslēguma adresēm. SIA „Lattelecom” sūta informāciju Push režīmā, t.i.,

  izsaukuma laikā un šie numuri paradās ekrāna apakšējā daļā (skat. attēlu Nr.3).

  Attēls Nr.3 „Numuru saraksts”

  Atrodot numuru un veicot atzīmi, uz ekrāna tiks attēlota izsaucēja atrašanās vieta. Sadaļā „Meklēt pēc

  tālruņa numura” var arī meklēt SIA „Lattelecom” abonentus.