of 53/53
Drošības datu lapas. Paplašinātās drošības datu lapas – DDL + Iedarbības scenāriji Amanda Ozola Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa REACH un CLP palīdzības dienests 1

Drošības datu lapas. Paplašinātās drošības datu

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Drošības datu lapas. Paplašinātās drošības datu

PowerPoint Presentationlapas – DDL + Iedarbbas scenriji
REACH un CLP paldzbas dienests1
Drošbas datu lapas (DDL)
DDL ir galvenais instruments, lai nodrošintu, ka raotji un importtji piegdes d pazio pietiekamu informciju, kas auj vielas un maisjumus lietot (uzglabt un izncint) droši.
Vadlnijas par drošbas datu lapu sagatavošanu
DDL jnodrošina:
ja viela vai maisjums klasificts k bstams saska ar CLP regulu
PBT vai vPvB viela
Satur vielas bstamas vielas virs noteiktm
robekoncentrcijm
• DDL nav jpiegd plaškai sabiedrbai; • Par DDL saturu atbildgs jebkurš piegdtjs; • Piegdtjs prbauda DDL piemrotbu vai papildina to (darot to
zinmu raotjam); • DDL jglab vismaz 10 gadus; • Atjauno un izsniedz bez maksas. Visiem, kam piegdts pdjo 12
mnešu laik; • Nodrošina pirmaj piegdes reiz ne vlk k tai paš dien; • Latvijas Republik izsniegtm DDL jbt latviešu valod (REACH 31.
panta 5. punkts); • DDL jbt izstrdtm saska ar REACH regulas II pielikumu; • DDL var izsniegt ar elektroniski.
4
REACH 34. pants
Piegdes des dalbnieki augšup pa piegdes di nkamajam dalbniekam vai izplattjam dara zinmu šdu
informciju:
jaunu informciju par bstamm pašbm, neatkargi no attiecgiem lietošanas veidiem;
jebkuru citu informcija, kas var likt apšaubt viam nodotaj DDL apzinto riska prvaldbas paskumu
piemrotbu.
5
REACH 35. pants
Darba mjiem un viu prstvjiem darba devjs piešir piekuvi informcijai, ko saska ar 31. un 32. pantu nodrošina par vielm vai produktiem, ko vii lieto vai kuru iedarbbai vii
var bt pakauti darb.
REACH regulas II pielikuma grozjumi
2015. gada 1. jnij stjs spk Komisijas regulas (ES) Nr. 2015/830 pielikuma teksts par DDL sastdšanu, kas groza REACH regulas II
pielikumu.
Drošbas datu lapas saturs saska ar regulu (ES) Nr. 2015/830
DDL sastv no 16 iedam:
1. IEDAA. Vielas/maisjuma un uzmjsabiedrbas/uzmuma apzinšana
2. IEDAA. Bstambas apzinšana
5. IEDAA. Ugunsdzsbas paskumi
7. IEDAA. Lietošana un glabšana
8. IEDAA. Iedarbbas prvaldba/individul aizsardzba
9. IEDAA. Fizikls un misks pašbas
10. IEDAA. Stabilitte un reatspja
11. IEDAA. Toksikoloisk informcija
12. IEDAA. Ekoloisk informcija
14. IEDAA. Informcija par transportšanu
15. IEDAA. Informcija par reguljumu
16. IEDAA. Cita informcija 9
Drošbas datu lapa – 1. IEDAA
1.IEDAA. Vielas/maisjuma un uzmjsabiedrbas/uzmuma identificšana
1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums: Etanols 99,8% miskais nosaukums: etanols, etilspirts EK Nr.: 200-578-6 REACH reistrcijas numurs: 01- 2119457610-43-xxxx CAS Nr.: 64-17-5 Ieraksta Nr.: 603-002-00-5
Vielai: CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 18. panta 2.punkts. Maisjumam: CLP regulas 18. panta 3. punkta a) apakšpunkts.
10
Drošbas datu lapa – 1. IEDAA 1.2. Vielas vai maisjuma attiecgi apzintie lietošanas veidi un tdi, ko neiesaka izmantot
Apzintie lietošanas veidi: krsu raošanai, šdintjs, dezinfektants, antiseptiis. Tršanas ldzeklis.
1.3. Informcija par drošbas datu lapas piegdtju
SIA «ABC» Liepu 3, Rga, LV-1003, Latvija
Tlr.: (+371)67053600 e-pasts: [email protected]
11
1.4. Tlrua numurs, kur zvant rkrtas situcijs
Valsts ugunsdzsbas un glbšanas dienests: 112
Saindšans un zu informcijas centrs
Hipokrta 2, Rga, Latvija, LV-1038; 24h diennakt
Tlr.: (+371) 67042473 Ja ir nordta cita
kontaktinformcija, jldz piegdtju to izlabot!
12
2. IEDAA. Bstambas apzinšana 2.1. Vielas vai maisjuma klasificšana
2.1.1. Klasifikcija saska ar Regulu (EK) Nr.1272/2008
Flam. Liq. 2; H225;
Eye Irrit. 2; H319.
Bstambas klases un bstambas apzmjumu pilnu tekstu sk. 16. IEDA.
Netulko no angu valodas.
Drošbas datu lapa – 2. IEDAA 2.2. Etietes elementi Bstambas piktogrammas:
Signlvrds: Bstami
Bstambas apzmjumi:
H319 Izraisa nopietnu acu kairinjumu.
Drošbas prasbu apzmjumi:
P210 Sargt no karstuma, karstm virsmm, dzirkstelm, atkltas uguns un citiem aizdegšans avotiem. Nesmt.
P233 Tvertni turt cieši noslgtu
P305+P351+P338 SASKAR AR ACM: uzmangi izskalot ar deni vairkas mintes. Izemt kontaktlcas, ja ts ir ievietotas un ja to ir viegli
izdart. Turpint skalot.
Ja piemrojams – šaj sada jnorda
licences numurs. To norda marjum saska ar REACH regulas 65. pantu.
14
2.3. Citi apdraudjumi
Norda informciju par citiem apdraudjumiem, kuri
neatspoguojas klasifikcij.
PBT vai vPvB kritrijiem.
Etanols 603-002-00-5 EK Nr. 200-578-6 CAS Nr. 64-17-5 REACH reistrcijas numurs: 01-2119457610-43-xxxx
99,8 Flam. Liq., 2; H225 Eye Dam., 2; H319
3.1. Vielas
• Jnorda klasifictas sastvdaas, neklasifictas – brvprtgi; • Nav jnorda vielas piemaisjumu klasifikcija.
16
3.2.1. Norda vielas, to koncentrciju (vai diapazonu), ja:
a) to koncentrcija ≥ par 1.1. tabulas robekoncentrcijm attiecgajs bstambas klass un kategorijs.
17
18
b) vielm ir konkretiztas Savienbas arodekspozcijas robevrtbas*;
c) noteiktas specifisks robekoncentrcijas CLP izveidotj klasifikcijas un marjuma sarakst;
d) viela ir noturga, bioakumulatva un toksiska (PBT) saska ar REACH XIII pielikumu;
e) iekautas Kandidtvielu sarakst (SVHC saraksts) un to koncentrcija ir vismaz 0,1%.
!! Pilns DDL 3.2. IEDA iekaujamo vielu kritriju saraksts mints REACH regulas II pielikuma 3.2.1. un 3.2.2. punkt.
*Latvij noteikts misko vielu aroda ekspozcijas robevrtbas
4.1.Pirms paldzbas paskumu apraksts
• Cik steidzami?
Iedarbbas veids
4. IEDAA. Pirms paldzbas paskumi 4.1. Pirms paldzbas paskumi
Ieelpojot: Prvietot svaig gais. Nokstot acs: Nekavjoties skalot ar lielu daudzumu tra dens. Nokstot uz das: Novilkt piesroto aprbu. Norijot : Izskalot muti ar deni. 20
Drošbas datu lapa – 4. IEDAA
4.2. Svargkie simptomi un ietekme – akta un aizkavta
4.3. Norde par nepieciešamo neatliekamo medicnisko paldzbu un pašu aprpi
4.2. Svargkie simptomi un ietekme – akta un aizkavta
Norijot: das un gotdas asiošana, asins urn. Ieelpojot: Var izraist alerisku elpošanas ceu reakciju.
4.3. Norde par nepieciešamo neatliekamo medicnisko paldzbu un pašu aprpi
Vrsties Saindšans un zu informcijas centr. Informcija rstam: Pretinde: vitamns K1. Kontrindikcijas: antikoagulants
21
Drošbas datu lapa – 5. IEDAA 5. IEDAA. Ugunsdzsbas ldzeki 5.1. Ugunsdzsbas ldzeki
5. IEDAA. Ugunsdzsbas ldzeki 5.1. Ugunsdzsbas ldzeki
Piemroti ugunsdzsbas ldzeki: ogleka dioksds, sausais pulveris, spirtu drošas putas. Nepiemroti: dens.
5.2. paša vielas vai maisjuma izraista bstamba
5.2. paša vielas vai maisjuma izraista bstamba
Uguns un sprdzienbstamba. Bstami degšanas produkti.
5.3. Ieteikumi ugunsdzsjiem
6. IEDAA. Paskumi nejaušas nopldes gadjumos
6.1. Individuls drošbas paskumi, aizsardzbas ldzeki un procedras rkrtas situcijm
Ieteikumi personm, kuras nav apmctas rkrtas situcijm.
6.2. Vides drošbas paskumi
6.4. Atsauces uz citm iedam
23
6. IEDAA. Paskumi nejaušas nopldes gadjumos 6.1. Individuls drošbas paskumi, aizsardzbas ldzeki un procedras rkrtas situcijm Personm, kuras nav apmctas rkrtas situcijm -nepiederošm personm atstt nopldes vietu.
6.2. Vides drošbas paskumi Jebkuru nopldi ierobeot un neaut produktam nonkt denstecs vai kanalizcij.
6.3. Ierobeošanas un savkšanas pamieni un materili Atlikumus neitralizt ar vji skbiem šdumiem un noskalot ar lielu dens daudzumu.
6.4. Atsauces uz citm iedam Informcija par persongiem aizsardzbas ldzekiem skat. 8. IEDAU. Informcija izlijuš produkta savkšanu skat. 13. IEDAU.
24
7.1. Piesardzba drošai lietošanai
7.2. Drošas glabšanas apstki, tostarp visu veidu nesaderba
Sargt no karstuma, dzirkstelm un uguns. Glabt labi ventiljam telp.
7.3. Konkrti gala lietošanas veidi
Izmantot tikai DDL 1.2. punkt mintos lietošanas veidos.
25
26
27
9. IEDAA. Fizikls un misks pašbas
9.1. Informcija par fiziklajm un miskajm pamatpašbm • Izskats, smara, smaras slieksnis, pH, kuršanas/sasalšanas temperatra,
viršanas punkts un viršanas temperatras diapazons, uzliesmošanas temperatra, iztvaikošanas trums, uzliesmojamba, augstk/zemk uzliesmojamba vai sprdziena robeas, tvaika spiediens, tvaika blvums, relatvais blvums, šdba, sadaljuma koeficients, pašaizdegšans nordšans temperatra, viskozitte, sprdzienbstamba, oksidšanas pašbas.
9.2.Cita informcija • Pc vajadzbas – citas fiziklus vai miskus parametrus.
28
10.1. Reatspja
10.5. Nesadergi materili
29
Drošbas datu lapa – 10. IEDAA 10. IEDAA: Stabilitte un reatspja 10.1. Reatspja Karsšana var izraist aizdegšanos.
10.2. misk stabilitte Stabils, glabjot piemrotos apstkos.
10.3. Bstamu reakciju iespjamba Nav zinms.
10.4. Apstki, no kuriem jvairs Izvairties no saskarsmes ar karstumu, liesmm un citiem aizdegšans avotiem.
10.5. Nesadergi materili Izvairties no saskarsmes ar oksidtjiem.
10.6. Bstami nordšans produkti Degšana rada: ogleka monoksdu (CO) un ogleka dioksdu (CO2).
30
11. Toksikoloisk informcija
Norda informciju par katru bstambas klasi, par maisjumu kopum, sastv esošm bstamm vielm, ietekmi uz veselbu, iespjamo iedarbbu katram iedarbbas veidam (norijot, ieelpojot, saskar ar du, ar acm) utt.
31
12. IEDAA: Ekoloisk informcija
12.3. Bioakumulcijas potencils
12.4. Mobilitte augsn
12.6. Citas nelabvlgas ietekmes
33
Piemrs
34
13. IEDAA: Apsvrumi saistb ar apsaimniekošanu
13.1. Atkritumu apstrdes metodes
13. IEDAA: Apsvrumi saistb ar apsaimniekošanu 13.1. Atkritumu apstrdes metodes Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jizvieto droš veid saska ar normatvo aktu prasbm Atkritumu klasifikcija: Produkts – 200129 Bstamas vielas saturošie mazgšanas ldzeklis. Nedrkst izvietot kop ar sadzves atkritumiem. Iepakojums–150110 iepakojums, kurš satur bstamu vielu atlikumus vai ar tm piesrots. Iepakojumu iztukšo pilngi. Nogdt licenzt atkritumu savkšanas uzmum.
35
14.1. ANO numurs
14.6. paši piesardzbas paskumi lietotjiem
14.7. Transportšanas bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam
36
14.1. ANO numurs 1170 1170 1170
14.2. ANO stšanas nosaukums Etanols Etanols Etanols
14.3. Transportšanas bstambas klase.
14.5. Vides apdraudjumi. Nav attiecinms. Nav attiecinms. Nav attiecinms.
14.6. paši piesardzbas paskumi lietotjiem.
EmS: F-E, S-D EmS: F-E, S-D EmS: F-E, S-D
14.7. Transportšanas bez taras atbilstoši Nav pieejams. MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam.
37
Drošbas datu lapa – 15. IEDAA
15. IEDAA: Informcija par reguljumu 15.1. Drošbas, veselbas jomas un vides noteikumi/normatvie akti, kas paši attiecas uz vielm un maisjumiem
• ES regulas; • licencšana un/vai lietošanas ierobeojumi; • citas ES regulas; • valsts noteikumi, kur vielu/maisjumu izvieto tirg; • ar darbu saisttie robeojumi; • utt.
15.2. misks drošbas novrtjums
Ja misks drošbas novrtjums (CSA) ir veikts vielm, kas reistrtas virs 10 tonnm, reistrtjs sagatavo ar iedarbbas scenriju, k dau no novrtjuma.
Atsauce uz REACH regulas XIV vai XVII pielikumu u.c.
38
16. IEDAA: Cita informcija
• Izmantoto sasinjumu un akronmu atšifrjums vai paskaidrojums;
• Btiskks bibliogrfisks atsauces un datu avoti;
• Maisjumiem norda, kura no regulas (EK) Nr. 1272/2008 9. pant mintajm informcijas novrtšanas metodm izmantota klasificšanai;
• Attiecgo H apzmjumu pilno tekstu saraksts;
• Ieteikumi par vism apmcbm, kas paredztas darbiniekiem.
39
Iedarbbas scenrij ir detalizta informcija par apstkiem kdos vielu (maisjumus) var lietot droši, vienlaikus kontroljot riskus vis piegdes d.
41
Ja produkts ir viela,
un t ir bstama
• Viela ir reistrta;
• Viela ir klasificta k bstama vai PBT/vPvB.
*Iedarbbas scenrijs var bt integrts DDL 16 iedas.
42
Piemrs
• Situcija:
1) Firma A rao alvas (IV) oksdu, t apjoms 12 t/g;
2) Firma A vielas reistrciju vl nav veikusi*;
3) Alvas oksda klasifikcija: Aquatic Chronic 4;
4) Alvas oksds tiek prdots firmai B.
• Jautjums:
Vai firma B saems paplašinto DDL (DDL+IS) par alvas dioksdu?
• Atbilde: N, jo vl nav veikta alvas dioksda
reistrcija. *Vielm, kuru apjoms ir no 1 ldz 100 t/g, reistrcijas termiš: 2018. gada 1. jnijs.
43
Ja produkts ir maisjums,
un kas ir reistrtas,
un ir bstamas
• Piegdtjs DDL var pievienot vienu vai vairkus IS (bstamo sastvdau IS).
• IS var tikt sagatavots tikai par tm sastvdam, kas ir 10 t/g un kas ir reistrtas;
• Attiecgi šm sastvdam ir jbt veiktam misks drošbas novrtjumam.
• Sastvdaas ir klasifictas k bstamas vai PBT/vPvB.
• Iedarbbas scenrijs var bt integrts DDL 16 iedas. 44
Paplašints drošbas datu lapas
Saskaots vienots iedarbbas scenriju izkrtojuma formts:
1. Nosaukums; 2. Izmantošanas apstki un riska prvaldbas paskumi (RPP); 3. Iedarbbas novrtjums un atsauces uz t avotu; 4. Vadlnijas pakrtotiem lietotjiem.
45
Piemrot atbilstošos
minto
apstkus
• Galven informcija attiecb uz riska prvaldbas paskumiem (RPP) ir DDL 7., 8. un 9. ieda un iedarbbas scenrija 3. ieda.
• Jsu vielas lietošanas veidam un izmantošanas apstkiem vajadztu bt iekautiem IS.
• Pretj gadjum, komunicjiet vai mainiet savu piegdtju, lai gala rezultt vielas lietošanas veids un izmantošanas apstki tiktu iekauti IS.
• Alternatva – veikt pašiem IS.
46
Ko dart, ja lietošanas veidi un lietošanas apstki nav iekauti IS?
Prbaudiet paplašinto DDL/IS
J
b) Mainiet lietošanas apstkus;
d) Atrodiet citu piegdtju; e) Izveidojiet savu CSA un
paziojiet ECHA
Turpiniet lietot
Ieviesiet/ rekomendjiet
atbilstošus RPP
Informjiet ECHA
Situcija: 1) Firma C ir pakrtots lietotjs, kas nodarbojas ar
krsvielu raošanu; 2) Firma C no piegdtja D saem paplašinto DDL
par nitrofenolu; 3) DDL 1. ieda, k ar iedarbbas scenrij mintais
lietošanas veids: Krsvielas sintezšana.
Atbilde: J
PL 12 mnešu laik jprbauda savu situcija un
jpank atbilstba, kdu nosaka lietošanas apstki un RPP; (REACH regulas 39. panta 1. punkts).
PL 6 mnešu laik jinform ECHA par vielas lietošanu rpus IS apraksttajiem nosacjumiem, ja lietotjs plno veikt savu CSA; (REACH regulas 39. panta 2. punkts).
PL 6 mnešu laik jinform ECHA par lietošanas apjomiem, kas mazki par 1 tonnu gad un kas nav atrunti IS. (REACH regulas 39. panta 2. punkts).
49
DDL atjauninšana saistb ar iedarbbas scenriju(iem)
1. Ja IS jpievieno DDL pielikum, t pievienošanu uzskata par DDL labojumu;
2. Ja ar IS tiek ieviesti jauni RPP, DDL nekavjoties ir jatjaunina un prskatt redakcija jnodrošina iepriekšjiem samjiem 12 mnešu laik.
/REACH 31. panta 9. punkta a) apakšpunkts/
50
Vadlnijas par informcijas prasbm un misks drošbas novrtjumu R.12. nodaa. Lietošanas veidu deskriptoru sistma;
How downstream users can handle exposure scenarios Practical Guide 13
LVMC izveidotie palgmaterili par DDL (DDL kontroljautjumi)
ECHA mjaslap, sada Pakrtoti lietotji
Iedarbbas scenriji (Exposure scenarios):
– Piezmes par iedarbbas scenriju piemriem.
Vadlnijas par drošbas datu lapu sagatavošanu;
Vadlnijas pakrtotajiem lietotjiem;
Vadlnijas: «How downstream users can handle exposure scenarios Practical Guide 13»
52
VSIA "Latvijas Vides, eoloijas un meteoroloijas centrs" misko vielu un bstamo atkritumu nodaa
Maskavas iela 165, Rga, LV-1019, Telefons: +371 67032027 LVMC_REACH un CLP mjaslapa [email protected]
@VSIA_LVGMC