Click here to load reader

Kinetika jednosmernih struja ... Kinetika jednosmernih struja Elektrostatika y Elektrostatika y Nelektrisanje u mirovanju y Struktura atoma y Priroda veza y Energija veze y Raspodela

 • View
  13

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Kinetika jednosmernih struja ... Kinetika jednosmernih struja Elektrostatika y Elektrostatika y...

 • OET 1

  Kinetika jednosmernih struja

 • Elektrostatika

   Elektrostatika

   Nelektrisanje u mirovanju

   Struktura atoma

   Priroda veza

   Energija veze

   Raspodela u prostoru

   Manifestacija uticaja

 • Valentna zona

  Provodna zona

  zabranjena zona

  Slobodno naleketrisanje!!!!!!!

  Spoljasnja prinuda?!

  naelektrisane čestice

 •  Elektirčna struja predstavlja usmereno krtanje naelektirsanja, bez obzira nanjihovo poreklo, odnosno

  prirodu pobude koja inicira njihovo kretanje!!!

   Sredine kroz koje protiče elekitrčna struja  Čvrste  Tečne  Gasovite

   Vakum

   Nosioci električne struje  elektroni

   joni

 •  S obzirom na vrstu pokretnih naelektrisanja koja učestvuju u pojavi električne struje, struje se mogu podeliti na:

   elektronske (ne dolazi do materijalne promene

  sredine)

   jonske (dolazi do hemijske promene sredine).

 •  Za uspostavljanje i održavanje kondukcione struje potrebno je električno polje;

   Da bi ta struja imala stacionarni karakter, potre-bno je i da polje bude stacionarno − stacionarno električno polje.

   Osnovna razlika ovog polja u odnosu na elektrostatičko polje jeste u tome što stacionarno električno polje postoji u unutrašnjosti provo-dnika i za njegovo održavanje je potreban stalan utrošak energije!!!!!!

  1 2

  Stacionarno elektirčno polje

  U prostoru oko elektroda postoji statičko električno polje

 • Stacionarano vs električno polje Stacionarno električno Pokretna naelektrisanja

  Gustina naelektrisanja u

  prostoru konstantna

  Konzervativno

  Vrši se stalno pomeranja naelektirsanja

  Potrebna energija za

  njegovo održavanje

  Elektrostatičko Statička naelektrisanja Gustina naelektrisanja u

  prostoru konstantna

  Konzervativno

  Nije potrebna energija

  za njegovo održavanje

 • Jednosmerni signali I(t)

  t

  I(t)

  t

  Promenljiv jednosmerni signal

  Konstantan jednosmerni signal

 • Prateći efekti jednosmerne struje Toplotni

  Magnenti

  Hemijski

   svetlosni

  Električna struja, prolazeći kroz telo ljudi ili životinja, može izazvati:

  Toplotno dejstvo

  Mehanicko dejstvo

  Hemijsko dejstvo

 • Jačina električne struje Jačina stacionarne struje kroz poprečni presek nekog provodnika se definiše kao količnik protekle količine naelektrisanja i vremena za koje je ta količina protekla i  dq

  dt

  I  q

  t

  Za slučaj elektrolita

 •  Jačine struje  Skalarna veličina

   Intezitet

   Smer

   Smer suprotan kretanju

  elektrona

   Jedinica AMPER [A]

 • Gustina električne struje

  J  Pravac vektora gustine struje je definisan makroskopskim

  pravcem kretanja elektrona u posmatranoj tački, a smer mu je suprotan smeru kretanja elektrona.

  S J  I

  S dSi

  J  di  i   JdS [

  2 ]

  m

  A

 • e dq  N `Q Svdt

  dq e

  ̀ N Q Sv I 

  S

  dt

  I

  e

  e

    `

  ̀J   N Q v

  J  N Q v

 • Jednačina kontinuiteta  Ako se unutar nekog domena V ograničenog površinom S nalazi

  količina slobodnih naelektrisanja q, ona se može izmeniti samo ako naelektrisanja napuštaju domen ili u njega ulaze kroz graničnu površinu S, obrazujući pri tome struju.

  s

  Qus  JdS   dt  

  Stacionarno strujno polje

 • Prvi Kirhofov zakon

  I2 I1

  I3

  I1  I2  I3  I4  0

  I1  I3  I4  I2 I4

   Ii  0 i

 • Omov Zakon

   Struja u provodniku je posledica postojanja električnog polja

  R

  G

  I  U

  R  1

  I  f (U ) I  GU

  T=const.!

  G= provodnost

  R= otpornost

 • Omov zakon u lokalnom obliku  Linearne sredine

  E 

  S

  Va Vb

  l

  a

  U  Va Vb   Edl  El a

  l

  J   E

  I   U S l

  I  GU

  I   S U / S

 • Merenje napona i struje

 • Obeležavanje napona

 • Otpornost

   R

   Mera protivljenja

  proticanju električne struje kroz materijal!!!!

  S R   l

 • Vezivanje otpornika

  + -

  R1 R2

  a b c

  + - U

  REDNO

 • Paralelna veza

  2 1

  1

  E

  RE R1 R2 R1R2

  R1R2

  RE

  R1  R2 R 

  1  1  1  R1  R2

  I  U

   1 2 

  U U  1 1    R

  I  I1  I2  R 

  R  U 

  R

  U

  R 1

  I1

  I2 R2

  I

 • R1 R2 Rn i Re Ri

  1   1

 • DŽULOV ZAKON

 • MERENJE ELEKTRIČNE SNAGE

  WAT METAR

 • ELEKTRIČNO KOLO STACIONARNE STRUJE

  ELEKTRIČNO KOLO SKUP TELA I SREDINA KROZ KOJE SE ZATVARA TOK ELEKTRIČNE STRUJE

  Električni izvori – GENERATORI Obezbeđuju stacionarnu električnu struju na taj način što pokreću naelektirsanja nasuprot silama stacionarnog elektrčnog polja

  U slučaju zatvorenog električnog kola u generatorima se vrši rad protivu sila polja kada se drugi vidovi energije pretvaraju u električnu

  FIZIČKI SMER STRUJE

 • Strujno kolo sa jednim generatorom i

  jednim otpornikom

  EIt  Rg I t  RI t 2 2

 • Napon na priključcima generatora u prostom kolu

   Prosto kolo!!!!!

 • Stepen korisnog dejstva i uslov

  prilagodjenja

  R R

  g g g g

  Pr  RI  R (R  R )

   (R  R ) (R  R )

   P R  R 2

  E 2 E 2 2

  Snaga generatora

  Dzulovi gubici Korisna snaga

 • Rg  0

 • Prosto kolo električne struje

  Izabrani referentni smer struje u kolu

  Generatori E1  E2, ? E3

  Potrošači Rg1 Rg2 Rg3 R1 R2

 •  R1  R2 )t  E1It  E2It  E3It I 2 (R  R  R

  g1 g 2 g 3

  I (Rg1  Rg 2  Rg 3  R1  R2 )  E1  E2  E3

   Rg 3  R1  R2 Rg1  Rg 2

  E1  E2  E3 I 

   Ei  Ri

  I  ALGEBARSKA SUMA!!!!!!

 • podsetnik

 • Napon uzmedju dve tačke u električnom kolu

  R1 R2 E1 E2 A B C D

  + - + + - + - UR1 UR2

  I

  UBD=IR2+E2 UAD=UR1-E1+UR2+E2 UAD=IR1-E1+IR2+E2

  UAB=IR1-E1 UBC=IR1

 • II Kirhofov Zakon  Topografija el. Kola

  Čvorovi Grane

  konture

  Ri1

  Rii Ri3

  Ri2

  E i1 E i2

  Ei3

  E ii

  >

  I

  II

  i i

  i i

   Ei   IRi

   Ei  IRi  0