of 84 /84
KEBERKESANAN KAEDAH KOPERATIF STAD TERHADAP PRESTASI DAN MINAT PELAJAR TINGKATAN SATU DALAM TOPIK AREA. MUHAMMAD ADHA BIN ROSLI 811008045115001 SARJANA MUDA PENDIDIKAN ( MATEMATIK ) DENGAN KEPUJIAN PPT PETALING JAYA 0133138171 DR SAFIAH BT MD YUSOF

Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Embed Size (px)

Text of Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Page 1: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

KEBERKESANAN KAEDAH KOPERATIF STAD TERHADAP PRESTASI DAN

MINAT PELAJAR TINGKATAN SATU DALAM TOPIK AREA.

MUHAMMAD ADHA BIN ROSLI

811008045115001

SARJANA MUDA PENDIDIKAN ( MATEMATIK ) DENGAN KEPUJIAN

PPT PETALING JAYA

0133138171

DR SAFIAH BT MD YUSOF

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

Page 2: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

KANDUNGAN MUKA SURAT

ABSTRAK 4

( BAB 1 ) MASALAH KAJIAN

1.1 Pengenalan 5

1.2 Latar Belakang 6

1.3 Pernyataan Masalah 7

1.4 Kerangka konseptual 8

1.5 Tujuan Kajian

9

1.6 Kepentingan Kajian 10

1.7 Batasan Kajian 10

1.8 Takrifan Istilah 11

1.9 Rumusan 14

( BAB 2 ) TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pengenalan 15

2.2 Literatur Berkaitan 15

2.3 Kajian Berkaitan

17

2.4 Rumusan 18

( BAB 3 ) METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan 19

3.2 Reka bentuk kajian 20

3.3 Populasi dan Sampel Kajian 21

3.4 Instrumen Kajian 21

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 22

2

Page 3: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

3.6 Prosedur Analisa Data 22

3.7 Rumusan 24

( BAB 4 ) ANALISIS DATA

4.1 Pengenalan 24

4.2 Profil Responden 26

4.3 Analisa Kajian 26

4.4 Dapatan Skor Ujian Pra dan Ujian Pos 27

4.5 Dapatan Soal Selidik 32

4.6 Rumusan 33

( BAB 5 ) PENUTUP

5.1 Pengenalan 34

5.2 Ringkasan Kajian 34

5.3 Perbincangan Dapatan Kajian 35

5.4 Kesimpulan Dapatan Kajian 37

5.5 Implikasi Dapatan Kajian 38

5.6 Cadangan 39

5.7 Rumusan 40

RUJUKAN 41

LAMPIRAN

Lampiran A ( Soal Selidik )

45

Lampiran B ( Ujian Pra ) 46

Lampiran C ( Ujian Pos ) 51

Lampiran D ( Contoh RPH ) 56

3

Page 4: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

ABSTRAK

Kajian ini dilaksanakan untuk mengkaji sejauh mana keberkesanan Pembelajaran

Koperatif ( PK ) STAD dapat meningkatkan prestasi pelajar dan menarik minat pelajar

kepada subjek Matematik khususnya dalam topic Area. Terdapat beberapa objektif yang

telah disasarkan dalam kajian ini. Bagi mencapai objektif berkenaan ia telah dibantu oleh

beberapa ujian. Iaitu Ujian Sikap dan Prestasi Pra serta Ujian Sikap dan Prestasi Pos.

Secara keseluruhanya kajian ini melibatkan pelajar Tingkatan Satu di Sekolah

Menengah Kebangsaan Puteri Titiwangsa. Sampel kajian terdiri daripada 60 orang

pelajar yang mempunyai pencapaian agak rendah dalam mata pelajaran matematik. Dua

teknik pengajaran dan pembelajaran digunakan.

Satu kumpulan ( 1 Amanah ) diajar dengan menggunakan kaedah pembelajaran

secara Pembelajaran Koperatif (PK) - STAD iaitu murid belajar secara berkumpulan

dimana mereka digalak bersoal jawab dan berbincang dalam aktiviti pembelajaran

mereka. Ia adalah berpusatkan murid.

Kumpulan yang satu lagi (1 Maju ), tidak menggunakan kaedah koperatif.

Mereka dijadikan kelas kawalan dan menjalankan pembelajaran seperti biasa iaitu secara

tradisional yang berpusatkan guru.

Kedua-dua kumpulan kemudiannya akan diuji dengan soalan ujian yang sama

untuk melihat pencapaian kedua-dua kumpulan. Data akan dianalisis untuk dijadikan

bahan dapatan yang perlu disimpulkan sebagai satu keputusan kajian.

4

Page 5: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Segala dapatan daripada ujian-ujian yang telah dilaksanakan dianalisis secara

kuantitatif. Ia bagi mendapatkan jawapan samada Pembelajaran Koperatif ( PK ) STAD

mampu meningkatkan prestasi murid dan sekaligus menarik minat murid terhadap

Matematik terutama bagi topic Area.

( BAB 1) MASALAH KAJIAN

1.1      PENGENALAN

 

Penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif ini adalah menggunakan idea ‘perancah’

(scaffolding) dalam Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky, di mana pelajar yang cerdas

telah membimbing pelajar yang lambat  (peer group teaching)  dalam zon perkembangan

proksimal.  Pada kebiasaannya, pengajaran dan bimbingan oleh rakan sebaya lebih

berkesan daripada bimbingan dan tunjuk ajar daripada guru kerana pemikiran lateral

telah digunakan oleh rakan pelajar yang lebih mahir.

1.2        LATAR BELAKANG KAJIAN

 

Matlamat utama pengajaran dan pembelajaran Matematik adalah untuk menjadikan

pengajaran lebih efektif, di mana pelajar dapat memperolehi pengetahuan,

mempertingkatkan pemahaman dan memantapkan lagi tahap pemikiran sepenuhnya.

Terdapat pelbagai kaedah yang dapat digunakan.

 

Walaupun terdapat pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran, pembelajaran

koperatif dipilih untuk mengurangkan jurang antara pelajar supaya pelajar tidak merasa

tersisih dengan rakan sebaya serta meningkatkan pencapaian akademik dan mengeratkan

perhubungan antara individu dengan bekerjasama dalam kumpulan.

 

Kaedah ini juga telah membantu pelajar yang lemah dan mempunyai masalah

berinteraksi untuk menampilkan diri dalam kumpulan kecil semasa latihan matematik dan

kemahiran kolaboratif diutamakan. Justeru itu, pembelajaran koperatif digunakan

5

Page 6: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

sepenuhnya untuk menggalakkan peningkatan pembelajaran matematik samada bagi

pelajar yang berkebolehan dan lemah matematik (Slavin,Leavey,& Madden,1984;Slavin,

Madden & Leavey, 1984).

1.3 PENYATAAN MASALAH

Matapelajaran Matematik merupakan matapelajaran teras dan sangat penting kepada

pelajar. Bagaimanapun, didapati prestasi pelajar dalam matapelajaran Matematik masih

lagi di tahap yang kurang memuaskan. Ditambah lagi dengan penggunan Bahasa

Inggeris di dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik. Sehubungan itu,

cadangan kajian ini adalah bertujuan untuk memperbaiki prestasi pelajaran Matematik

dan hendak mengkaji sejauhmana keberkesanan kaedah pembelajaran koperatif STAD

dalam matapelajaran Matematik amnya dan topik Area khususnya.

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para guru matematik ialah kegagalan

pelajar-pelajar menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam Matematik. Bergabung

dengan masalah kelas yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang sederhana dan lemah

serta pelbagai tahap pencapaian, situasi menjadi semakin rumit untuk ditangani oleh

guru-guru yang masih meneruskan kepada kaedah mengajar yang berpusatkan guru

sahaja. Ditambah lagi dengan topik yang diajar adalah topik baru kepada pelajar iaitu

Area. Keadaan ini memerlukan pelajar benar-benar faham apa yang disampaikan oleh

guru.

Oleh itu, perlu wujud keperluan yang mendesak untuk mencari penyelesaian dengan

mencari kaedah-kaedah yang berbeza dengan apa yang biasa telah dilakukan dalam bilik

darjah.

Menurut Slavin ( dalam Noor Shah Saad, 2002) guru yang berkesan dapat dicapai

melalui pembelajaran koperatif di mana terdapat tiga ciri utama iaitu persandaran positif

antara ahli, kemahiran sosial dan tanggungjawab individu. Di sekolah, pencapaian pelajar

dalam matapelajaran Matematik didapati semakin merosot apabila murid itu melangkah

masuk ke sekolah menengah, apalagi apabila matematik itu diajar dalam Bahasa Inggeris.

6

Page 7: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Kebanyakan daripada guru masih mempraktikkan kaedah tradisional walaupun telah

menghadiri pelbagai kursus teknik pengajaran yang dianjurkan oleh pelbagai pihak.

Di Malaysia, kajian tentang kaedah koperatif telah dilakukan oleh Gan Teck Hock

(1998) dari Maktab Perguruan Sarawak, Miri telah mendapati teknik pembelajaran

koperatif sangat sesuai untuk menangani masalah penguasaan kemahiran asas matematik

dalam kelas yang terdapat daripada pelbagai tahap pencapaian.

Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan untuk menentukan keberkesanan pembelajaran

Kaedah Kooperatif menggunakan Strategi Kumpulan Pelajar Divisyen Pencapaian

(STAD – Student Teams Acheivement Division) untuk meningkatkan prestasi pelajar

dalam mata pelajaran Matematik. Masa konteks pengkaji bersama pelajar sampel adalah

selama 10 jam dan tidak melebihi 6 minggu.

1.4       KERANGKA KONSEPTUAL 

Guru bertindak sebagai fasilatator dengan merancang  dan merangka gerak kerja

serta aktiviti pelajar dengan bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi. Pelajar

yang dipilih dimasukkan dalam beberapa kumpulan kecil haruslah heterogenus. Strategi

serta aktiviti yang dijalankan berdasarkan kepada pembelajaran koperarif di mana setiap

pelajar dalam setiap kumpulan dapat menyumbang ke arah kejayaan kumpulan mereka

dengan saling bantu-membantu untuk mencapai sesuatu objektif yang telah ditetapkan.

Ganjaran yang merupakan hadiah disediakan kepada kumpulan yang menang dalam

pertandingan yang dijalankan.              

Kerangka konseptual dapat diringkaskan dalam bentuk gambarajah. Berikut

merupakan kerangka konseptual yang diringkaskan.

7

- Tingkatkan pencapaian pelajar dalam topik luas segiempat.

- Mengubah sikap dan pandangan pelajar terhadap Matematik.

- Meningkatkan kerjasama dikalangan pelajar.

PEMBELAJARAN KOPERATIF MODEL

STAD

Page 8: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

KERANGKA KONSEP KAJIAN

1.5 TUJUAN KAJIAN

Apabila kajian ini dijalankan, beberapa penentuan akan dicapai.  Sejauh manakah

keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kaedah koperatif yang menggunakan strategi

kumpulan pelajar – divisyen pencapaian (STAD) dapat membantu pelajar dalam

mencapai pencapaian yang optima serta meningkat prestasi dan keyakinan pelajar dalam

menghadapi mata pelajaran Matematik. Di samping itu, kajian ini juga akan

berkeupayaan meninjau dan mengenalpasti perkara-perkara seperti kelemahan dan

kebaikan kaedah atau perubahan sikap dan kesanggupan pelajar dalam menerima aktiviti

pengajaran dan pembelajaran yang berbeza yang mampu meningkat prestasi dalam

penerimaan pelajaran secara pemahaman berbanding hafalan

 

Disamping itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sama ada kaedah pengajaran

koperatif model STAD lebih berkesan berbanding dengan cara pengajaran dan

pembelajaran tradisional. Ia juga untuk menunjukkan peningkatan minat murid terhadap

mata pelajaran Matematik.

a.Objektif Kajian

Di akhir kajian, adalah diharapkan agar beberapa objektif akan dicapai di mana

yang paling utama adalah:

1. Untuk mengkaji sejauhmana keberkesanan kaedah pengajaran koperatif      

terhadap pencapaian prestasi pelajar berbanding kaedah pengajaran tradisional.    

2. Untuk mengkaji kaedah pembelajaran koperatif mampu menarik minat pelajar

dibandingkan dengan kaedah tradisional.

8

PEMBELAJARAN TRADISIONAL

Page 9: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

 b.Persoalan Kajian

Dengan mencapai objektif dan tujuan yang ditentukan, pengkaji dapat

menjawab beberapa persoalan :-

1.    Adakah terdapat perbezaan yang signifikan terhadap prestasi pelajar yang

mengalami pembelajaran koperatif (STAD) berbanding kaedah tradisional?   

 

2. Adakah kaedah ini mampu menarik minat pelajar terhadap matapelajaran

matematik berbanding dengan kaedah tradisional?

 

c.Hipotesis Kajian 

Untuk mencapai tujuan dan objektif kajian ini, satu hipotesis nul dikemukakan:-

 

       a.  Hipotesis nul             :  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap prestasi

                                                pelajar yang mengalami pembelajaran koperatif (STAD)

                                                berbanding dengan kaedah tradisional. 

          Hipotesis alternative   :  Terdapat perbezaan prestasi pelajar yang mengalami

                                                 pembelajaran koperatif (STAD) berbanding dengan

                                                 kaedah tradisional.

b. Hipotesis nul             :  Tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam sikap dan

minat pelajar yang menerima rawatan.

          Hipotesis alternative   :Terdapat perubahan yang signifikan dalam sikap dan minat

pelajar yang menerima rawatan.

9

Page 10: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

1.6       KEPENTINGAN KAJIAN

Daripada kajian ini, adalah diharapkan bahawa para guru akan mendapat

maklumat mengenai kepentingan menggunakan Kaedah Pembelajaran Koperatif. Kajian

ini dapat menjawab banyak persoalan yang selalu menjadi tanda tanya bagi para pendidik

dan pihak kementerian bagaimana untuk menjadikan pembelajaran itu lebih berkesan

demi untuk meningkatkan prestasi pelajar di samping menjadikan mata pelajaran

matematik satu mata pelajaran yang amat menyeronokkan dan meningkatkan minat

pelajar.  Kajian ini dijangka  mampu  memberi panduan alternatif kepada guru untuk

manjalankan aktiviti pengajaran sekiranya memperolehi pelajar daripada kumpulan

sederhana  atau kumpulan  yang mempunyai pelbagai tahap pembelajaran.

 

Hasil kajian ini diharap dapat memberi maklumat tambahan   kepada guru tentang

kepentingan penggunaan kaedah pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan prestasi

pelajar lemah, sederhana dan cerdas. Kajian juga sebagai panduan alternatif kepada guru

untuk menjalankan aktiviti pengajaran sekiranya memperolehi pelajar yang pelbagai

tahap pencapaian dalam pembelajaran.

1.7    BATASAN KAJIAN

Kajian yang dijalankan ini mempunyai beberapa batasan tertentu iaitu :

i)    Kajian ini dijalankan hanya di sebuah sekolah sahaja iaitu Sekolah Menengah

Kebangsaan Puteri Titiwangsa, Kuala Lumpur sahaja.

ii)   Kajian ini hanya melibatkan satu mata pelajaran sahaja iaitu Matematik.

10

Page 11: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

iii)  Sampel kajian terdiri daripada dua sebuah buah kelas sahaja iaitu kelas 1 Amanah

dan 1 Maju dimana bilangan pelajar setiap kelas ialah seramai 30 orang. Oleh itu, hasil

kajian tidak dapat digeneralisasikan untuk semua pelajar Tingkatan 1.

iv)  Pelajar yang terlibat dalam kajian ini hanya mewakili pelajar Tingkatan 1 pada tahun

kajian dan tidak mewakili kesemua pelajar sekolah itu.   

1.8 TAKRIFAN ISTILAH

Berikut ialah merupakan beberapa istilah yang digunakan dalam kajian ini :

1 Konsep

Menurut Cangelosi, 1996 konsep merupakan satu kategori yang dibina

oleh daya pemikiran manusia dengan mewujudkan satu kelas spesifik

yang memiliki satu set ciri-ciri yang sama.

2 Pembelajaran

Robert M.Gagne dalam bukunya The Condition of Learning

mendefinasikan pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku atau

kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan

yang disebabkan oleh proses pertumbuhan.

Menurut Morgan dan King dalam bukunya Introduction to Psychology

pula mentafsirkan pembelajaran sebagai tingkah laku yang kekal hasil

daripada pengalaman yang diperolehi atau latihan yang telah dijalani.

3 Penguasaan

Penguasaan merupakan proses dimana seseorang individu mampu untuk

mengaplikasi perkara-perkara baru yang diperolehi, di dalam kehidupan

seharian dan mampu mengubahsuai mengikut kesesuaian.

4 Pengajaran

11

Page 12: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Pengajaran ialah aktiviti atau tindakan yang praktikal dilakukan secara

sengaja dan disedari untuk membantu pembelajaran.

5 Prestasi Pelajar

Prestasi pelajar merupakan kemampuan pelajar menjalani proses

pengajaran dan pembelajaran dan hanya boleh dikenalpasti melalui ujian-

ujian bulanan, peperiksaan pertengahan dan akhir tahun dan sebagainya.

Dalam kajian ini, prestasi pelajar diukur melalui Ujian Pra dan Ujian Pos.

6 Pengajaran dan Pembelajaran Koperatif

Menurut Salvin(1992), pengajaran dan pembelajaran koperatif sebagai

suatu kaedah pembelajaran di mana pelajar daripada berbagai-bagai

peringkat kebolehan bekerjasama dalam suatu kumpulan kecil bagi

mencapai satu matlamat.

Selain itu, pembelajaran koperatif adalah pembelajaran dalam kumpulan

heterogenius di mana biasanya terdapat pelajar cerdas dan pelajar lemah.

Dalam aktiviti pembelajaran, pelajar cerdas dikehendaki membantu pelajar

lemah. Pelajar cerdas telah berusaha membantu pelajar lemah bersungguh-

sungguh, kerana untuk menjadikan suasana lebih mementingkan

kerjasama, markah yang diperoleh setiap individu dalam kumpulan akan

menjadi markah kumpulan. Semangat kerjasama akan menjadi semakin 

tinggi untuk memastikan markah yang diperoleh itu tinggi jika kumpulan-

kumpulan ini dikehendaki bertanding dengan kumpulan lain.

8 Kumpulan Pelajar-Divisyen Pencapaian (STAD)

STAD atau Kumpulan Pelajar- Divisyen Pencapaian digunakan sebagai

strategi dalam Kaedah Pembelajaran Koperatif untuk menangani masalah

pembelajaran pelajar dari pelbagai keupayaan akademik.  Setiap kumpulan

12

Page 13: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

yang terdiri daripada 4 atau 5 orang ahli akan diberi tugasan untuk dikaji

dan dibincang di kalangan mereka. Ahli kumpulan yang akan saling

membantu antara satu sama lain juga  dapat meningkatkan pencapaian

mereka. Selepas tempoh perbincangan tamat, pelajar  diuji secara individu.

Kumpulan di mana ahli-ahlinya mencatat pencapaian yang tinggi

berbanding rekod yang lepas, akan diberi ganjaran. Ganjaran ini  dikumpul

untuk mengira pencapaian di akhir waktu kajian dan pemenang keseluruhan

akan diumumkan.

9 Ujian Pra

Ujian yang diberikan kepada pelajar pada permulaan kajian untuk

mendapatkan maklumat berkaitan pengetahuan sedia ada pelajar dan

pengesahan tahap penguasaan pelajar bagi sesuatu topik yang hendak

diajar. Maklumat ini dapat membantu guru merancang aktiviti pengajaran

dan pembelajaran dengan lebih berkesan.

10 Ujian Pos

Ujian yang diberikan kepada pelajar pada akhir perlaksanaan kajian bagi

menentukan dan menilai tahap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran

kaedah inkuiri penemuan yang dipilih.

11 Pembelajaran tradisional

Pembelajaran tradisional atau pembelajaran biasa adalah di mana guru

menyampaikan pengajaran secara kuliah kepada pelajar di dalam kelas.

Situasi kelas pula tersusun rapi dalam barisan dan guru menjadi pusat

perhatian pelajar di hadapan kelas. Strategi pengajaran dan pembelajaran

menggunakan buku teks dan berpusatkan guru di mana pelajar mendengar

semua arahan guru. Pelajar pula akan menyelesaikan latihan secara

individu (Johnson & Johnson).

13

Page 14: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

1.9 RUMUSAN

Secara keseluruhannya bab ini menghuraikan tentang latar belakang, objektif

penyelidikan, soalan-soalan kajian, hipotesis kepentingan dan batasan kajian. Umumnya

bab ini merumus bahawa pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah

koperatif dapat meningkatkan prestasi dan minat pelajar dalam matematik di samping

menerapkan nilai semangat kerjasama antara ahli di dalam kumpulan. Didapati interaksi

antara murid dapat meningkatkan kebolehan seseorang murid itu memproses maklumat

dan seterusnya meningkatkan pencapaian murid (Slavin, 1996). Secara ringkasnya,

interaksi dalam kumpulan kecil membantu murid menganalisis, berbincang dan

bersintesis idea untuk meningkatkan tahap pemikiran dan pemahaman murid dalam

konteks yang lebih bermakna. Dengan ini diharap guru-guru di peringkat sekolah supaya

sentiasa melengkapkan diri dengan pengetahuan serta kemahiran dalam bidang komputer

bagi memudahkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer.

 

14

Page 15: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

( BAB 2 ) TINJAUAN LITERATUR

 

2.1       PENGENALAN

Kajian ini adalah untuk mengkaji sejauhmana akan keberkesanan pembelajaran

kooperatif , STAD terhadap prestasi pelajar. Dalam bab ini, pengkaji akan

membincangkan mengenai kaedah pembelajaran kooperatif dalam matapelajaran

Matematik, serta bacaan dan kajian yang berkaitan dengan Pembelajaran Kooperatif.

 

2.2       LITERATUR BERKAITAN

Pembelajaran koperatif merupakan strategi pengajaran yang berjaya di mana

kumpulan kecil, setiap kumpulan dengan pelajar dari tahap keupayaan berbeza,

menggunakan pelbagai aktiviti pembelajaran untuk memperbaiki kefahaman mereka

terhadap sesuatu subjek, dalam hal ini matapelajaran Matematik. Setiap ahli kumpulan

kecil tersebut bukan sahaja perlu bertanggungjawab untuk belajar apa yang diajar, malah

turut  membantu pembelajaran rakan ahli yang lain. Dengan tidak secara langsung ini

dapat memupuk suasana berorientasikan pencapaian.

 

Dalam buku Methodologi Dalam Pengajaran Matematik, 2004, dinyatakan lima

strategi Pembelajaran Kooperatif, iaitu :-

(i)      Penyiasatan Kumpulan (Group Investigation)

(ii)     Kumpulan Pelajar-Divisyen Pencaoaian (STAD- Student Teams-Achievement

          Division.

(iii)    Kumpulan-Permainan-Kejohanan (TGT – Teams-Games-Tournament)

(iv)    Kumpulan-Membantu Individu (TAI – Team Assisted Individualization)

15

Page 16: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

(v)     Jigsaw

Lebih daripada 70 kajian yang ditaja, telah membuat kerja penyiasatan dan bahagian

ikhtisas pendidikan juga telah membuktikan bahawa pembelajaran kooperatif adalah

sangat berkesan. Kajian ini telah tercatat dalam internet (http;//www.ed.

gov/pub/OR/consumer guide).

Pembelajaran  kooperatif terbahagi kepada tiga komponen iaitu : persediaan

pelajaran, pengajaran pelajaran dan penilaian pelajaran.

Semasa peringkat persediaan pelajaran guru:-

  a.    memilih tajuk dan objektif yang sesuai untuk aktiviti pembelajaran koperatif

  b.    merancang aktiviti

  c.    mengenalpasti cara untuk mengalakkan elemen pembelajaran koperatif

  d.    mengenalpasti  peranan

  e.    membentuk kumpulan.

 Untuk mengenalpasti objektif kandungan Matematik untuk pengajaran, guru

boleh menguji dari pelbagai sumber, contohnya;

1.   Buku Panduan Kurikulum

2.   Buku Teks Matematik  Tingkatan Satu

3.   Maklumat Penilaian dari Temuduga

4.   Ujian Rujukan Kriteria

5.   Analisis Kesalahan

 

Objektif kolaboratif, bergilir-gilir boleh dilihat dari Panduan Kurikulum dan rujukan lain

(e.g., Jackson,Jackson & Monroe, 1983; McGinnis & Goldstein, 1984; Walker et al.,

1983).  Di samping itu, interaksi dan tingkahlaku kumpulan pelajar dipantau untuk

memastikan kemahiran kolaboratif (seperti mendengar, berkongsi, ambil peranan,

menanyakan soalan, pengawalan diri, kata sepakat, menyumbang idea) adalah keperluan

tambahan untuk membolehkan pelajar berjaya kearah melengkapkan tanggungjawab

kepada kumpulan.

16

Page 17: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Menurut Johnson et al.(1994), terdapat lima elemen asas pembelajaran kooperatif:

1.  Pergantungan antara ahli yang positif

2.  Interaksi bersemuka

3.  Kebertanggungjawapan

4.  Tingkahlaku kumpulan

5.  Pengurusan dalam kumpulan

Pada Peringkat kedua iaitu persediaan pelajaran, aspek yang penting adalah peranan guru.

Guru perlu :-

a.      mempunyai pelajar yang boleh bergerak pantas selepas arahan langsung.

b.      bersedia dengan aktiviti dan bahan

c.      mengawasi perkembangan pelajar dalam kumpulan

d.      peneguhan apabila berlakunya tingkahlaku kolaboratif.

 

Pada peringkat ketiga, iaitu peringkat  penilaian pelajaran, guru boleh menilai dengan:-

a.      memantau pelajar semasa aktiviti pembelajaran kooperatif

b.      mengadakan tugas individu mengikut aktiviti pembelajaran kooperatif

c.      menanyakan pelajar apakah sumbangannya dalam kumpulan (penilaian kendiri)

 

Sebagai langkah terakhir, apabila aktiviti Pembelajaran Kooperatif tamat, guru telah

mentadbir ujian individu untuk mengenalpasti sejauh mana pelajar telah meningkat dalam

matapelajaran Matematik. (post-test)

 

2.3       KAJIAN BERKAITAN

Dengan menggunakan  aktiviti Pembelajaran Kooperatif, guru dapat membantu

pelajar untuk membuat perhubungan antara tahap konkrit dan abstrak melalui interaksi

rakan dalam kumpulan dan rekabentuk aktiviti yang menarik.

Walaupun kebanyakan kajian contohnya seperti Johnson & Johnson, 1986, menyokong

bahawa pembelajaran kooperatif adalah lebih efektif untuk pelajar lemah di dalam

sesebuah kumpulan dan menggalakkan persetujuan antara pelajar dalam kumpulan,

17

Page 18: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

namun terdapat juga beberapa pengkaji yang berfikiran lain.. Oleh itu, dalam kumpulan

Pembelajaran Kooperatif, dengan arahan yang sempurna dan persediaan yang sempurna

(i.e. kemahiran sebelum memberi arahan langsung), pelajar yang lemah pun akan dapat

bermanfaat dalam matapelajaran Matematik melalui interaksi rakan sebaya .

 

Pembelajaran koperatif adalah susunan arahan yang popular untuk pengajaran Matematik

untuk pelajar cerdik dan lemah. Gandingan dengan arahan langsung, Pembelajaran

koperatif adalah jaminan sebagai tambahan kepada arahan buku teks dengan memberi

peluang kepada pelajar lemah dengan kemahiran matematik dan konsep, sebab dan

penyelesaian masalah dengan rakan sekumpulan, menggunakan bahasa matematik untuk

membincang konsep dan membuat perkaitan dengan kemahiran lain. Pembentukan

pembelajaran yang baik, menggunakan komponen persediaan pelajaran, pengajaran

pelajaran dan penilaian pelajaran boleh menawarkan pelajar yang lemah peluang dalam

pengajaran matematik. (Diane Pedrotty Rivera, The University of Texas, 1996)

 

2.4        RUMUSAN

Kesimpulannya, telah banyak kajian kes dijalankan oleh para pengkaji dan kajian tersebut

menunjukkan kaedah pembelajaran koperatif menunjukkan banyak kebaikan jika

dibandingkan dengan pembelajaran secara individu atau tradisional. Selain itu juga

wujudnya kesan yang positif terhadap pelajar dari segi sikap, minat, keseronokan dalam

mempelajari mata pelajaran matematik dengan lebih mendalam dan peningkatan

pencapaian dalam kemahiran penyelesaian masalah dan aktiviti metakognitif.

Pembelajaran koperatif dikatakan dapat menambah minat pelajar terhadap pelajaran

kerana ia adalah proses yang melibatkan pelajar secara aktif. Adalah diharapkan strategi

ini dapat memupuk semangat bekerjasama dikalangan para pelajar di mana pelajar yang

pintar akan membimbing pelajar yang lembam. Seterusnya dapat meningkatkan

pencapaian pelajar Tingkatan Satu khususnya dalam matapelajaran Matematik.

18

Page 19: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

( BAB 3 ) METODOLOGI KAJIAN

3.1 PENGENALAN

Kajian ini merupakan satu kajian kes mengenai hubungan ke atas penggunaan kaedah

pembelajaran secara koperatif dalam pengajaran dan pembelajaran terhadap minat dan

prestasi pelajar di sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Titiwangsa. Dalam

kajian ini metodologi yang digunakan tertumpu kepada keberkesanan proses pengajaran

dan pembelajaran bagi tajuk subjek matematik tingkatan satu iaitu tajuk Area.

Kajian ini merupakan satu kajian kes mengenai hubungan ke atas pembelajaran

Koperatif (STAD) terhadap minat dan prestasi pelajar. Kaedah yang akan digunakan

ialah kaedah bekerjsama dalam satu kumpulan kecil. Bagi tinjauan kajian, bab ini akan

membincangkan mengenai rekabentuk kajian, alat kajian, tatacara pengumpulan data dan

tatacara penganalisa data.

 

3.2     REKA BENTUK KAJIAN

       

Pengkaji memilih sampel dengan menggunakan reka bentuk eksperimen kuasi kerana ia

melibatkan dua kelas yang berbeza dalam tingkatan 1 dari Sekolah Menengah

Kebangsaan Puteri Titiwangsa.

Kajian Kaedah Pembelajaran Koperatif (STAD) ke atas bilangan pelajar seramai 30

orang daripada Tingkatan 1 kelas yang pertama, pengkaji akan melihat sejauh mana

19

Page 20: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

sampel pelajar ini dapat meningkatkan kefahaman konsep Matematik dan seterusnya

meningkatkan prestasi mereka dalam mata pelajaran Matematik jika dibandingkan

dengan  sampel pelajar dari Tingkatan 1 bagi kelas yang ke kedua yang menjalani

pengajaran Kaedah Tradisional.

Sampel pelajar dari kedua-dua kelas diberi ujian pra  sebelum kajian dimulakan.

Keputusan ujian akan  dijadikan sebagai pengukur  di mana pengkaji akan menyediakan

segala aktiviti yang berasaskan Kaedah Pembelajaran Koperatif untuk sampel pelajar dari

kelas yang pertama. Kelas yamg kedua hanya dijadikan kelas kawalan dan diajar secara

kaedah tradisional.

Kajian berasaskan Kaedah Pembelajaran Koperatif akan dijalankan selama 10 jam dan di

akhir kajian, ujian pos akan dikendalikan terhadap pelajar-pelajar sampel dari kedua-dua

kelas. Reka bentuk kajian diringkaskan seperti dalam Jadual 1.

Jadual 1

Reka bentuk Kajian

Kumpulan Sebelum Semasa Selepas

Rawatan

( 1 Amanah )

Ujian pra sikap

Ujian pra pencapaian

Rawatan Ujian pos sikap

Ujian pos pencapaian

Kawalan

( 1 Maju )

Ujian pra sikap

Ujian pra pencapaian

- Ujian pos sikap

Ujian pos pencapaian

20

Page 21: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

3.3       POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN  

Sekolah yang akan dibuat kajian ini, mempunyai 9 buah kelas Tingkatan 1 yang hampir

kesemuanya adalah pelajar Melayu.  Namun begitu kajian hanya meliputi 2 buah kelas

sahaja. Kelas yang akan diambil untuk dikaji adalah dua buah kelas yang mempunyai

hampir sama bilangan murid dan prestasi pencapaiannya. Maklumat tersebut diperolehi

melalui guru kelas bagi kedua-dua kelas tersebut. Sampel yang dipilih adalah seramai 60

orang.

Sampel kajian adalah terdiri daripada pelajar-pelajar Tingkatan 1 daripada kelas yang

agak lemah iaitu sebagai kumpulan eksperimen (1 Amanah) dan kumpulan kawalan

(1 Maju). Semua pelajar di dalam (1 Amanah) dipilih sebagai sampel kajian untuk

mengkaji keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif. Pelajar daripada kelas

(1 Maju) dijadikan kumpulan kawalan. Pelajar Tingkatan 1 dipilih kerana mereka tidak

terlibat dengan peperiksaan umum dan tajuk dan kandungan matematik Tingkatan 1

hanya menguji pengetahuan matematik asas sahaja.

3.4      INSTRUMEN KAJIAN

Instrumen yang akan digunakan dalam kajian ini adalah seperti berikut:-

1.         Kajian akan dimulakan dengan pelajar dikemukakan ujian pra  untuk mengetahui

            tahap dan taraf pencapaian pelajar dalam Matematik bagi kedua-dua kumpulan

            eksperimen dan kawalan. Sebanyak 10 soalan telah disediakan. Setiap item yang

            betul akan diberikan skor 10 markah dan item yang salah akan diberikan skor 0.

Jumlah skor yang diperolehi oleh responden kemudiannya ditukar ke bentuk

peratus supaya lebih mudah ditafsirkan. 

2.         Untuk mengetahui minat dan sikap pelajar terhadap matematik serta maklumat

21

Page 22: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

            tentang latar belakang pelajar soalan dalam bentuk soal selidik akan dikemukakan

pada awal dan semasa akhir kajian untuk kedua-dua kumpulan.

3.         Selepas tamat tempoh kajian, soalan ujian pos dijalankan mengikut tajuk

            yang telah diajar oleh pengkaji iaitu luas segiempat. Ujian ini khususnya adalah

            untuk melihat keberkesanan Kaedah Koperatif yang telah dijalankan berbanding

            dengan Kaedah Tradisional. Soalannya hampir menyerupai soalan ujian pra dan

            cara analisa pun sama seperti ujian pra.

 

 

3.5     PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

 

Proses pengumpulan data akan dijalankan oleh pengkaji di dalam kelas yang

pertama di mana pelajar-pelajar tersebut yang akan mengambil ujian pra, seterusnya 

mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran koperatif STAD selama 5 minggu berturut-

turut untuk 2 waktu dalam seminggu. Pengkaji mengambil masa guru Matematik kelas

tersebut. Pengkaji membekalkan pelajar dengan borang soal selidik (Lampiran A) untuk

mengetahui latar belakang dan minat pada waktu pertama hari pertama di dalam kelas

tersebut.  Pengkaji juga telah menggunakan 1 waktu dalam minggu pertama untuk

menjalankan ujian pra (Lampiran B) dan ujian pos (Lampiran C) akan dijalankan pada

minggu kelima. Untuk menjamin kesahan kajian ini, pelajar telah diingatkan supaya tidak

meniru dan bersikap jujur dengan memberi  maklumat-maklumat yang tepat.

 

3.6      PROSEDUR ANALISA DATA

Proses penganalisaan data ini akan dibuat secara terperinci bermula dengan

mencari peratusan kelulusan keseluruhan sehinggalah menganalisa kemantapan pelajar

daripada setiap item soalan bagi kedua-dua kelas tersebut. Walaupun kelas yang kedua

hanya dijadikan kelas  kawalan , kedua-dua ujian akan diberikan kepada kedua-dua kelas

tersebut untuk membanding beza keberkesanan pengajaran  secara koperatif  dengan

kaedah tradisional.

22

Page 23: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Maklumat mengenai markah dan gred pelajar dalam ujian pra adalah untuk

melihat keupayaan awal pelajar. Maklumat ini juga akan digunakan untuk mencari

hubungan antara keberkesanan pembelajaran koperatif  STAD dan prestasi pelajar. Data

yang dikumpul daripada soalan ujian pra dan ujian pos akan dianalisa berdasarkan skema

pemarkahan.  

 Setiap item soalan yang dikemukakan kepada pelajar akan dianalisa  secara

terperinci menggunakan kriteria di atas supaya satu analisa yang jelas dapat dilakukan

untuk mengetahui perkembangan pelajar di akhir kajian. Kerja berpasukan juga tidak

diabaikan kerana ia adalah yang paling utama dalam pembelajaran koperatif. Oleh itu,

guru boleh melihatnya dari semasa ke semasa sepanjang pengajaran dan pembelajaran

dijalankan.   

Setelah memeriksa kertas ujian pra dan pos berdasarkan kriteria di atas, beberapa

analisa dilakukan. Analisa ujian pos akan dibuat untuk membandingkan keputusan

markah min bagi kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan. Setiap keputusan

direkodkan. Tujuannya ialah untuk melihat keberkesanan pengajaran koperatif

berbanding dengan kaedah tradisional.

 

 Data yang dikumpul akan dianalisis berdasarkan skema permarkahan yang

ditetapkan oleh pengkaji. Oleh yang demikian, perbandingan boleh dibuat sebelum dan

selepas sesi intervensi dijalankan. Penganalisaan ini akan menentukan kejayaan kajian

yang dijalankan. Skema pemarkahan yang akan digunakan oleh pengkaji adalah seperti

berikut :

GRED MARKAH

A 80-100

B 65-79

C 50-64

D 40-49

23

Page 24: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

E 0 - 39

3.7 RUMUSAN

Kajian ini menggunakan reka bentuk quasi eksperimen yang terdiri 2 kumpulan iaitu

kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Kedua-dua kumpulan menduduki ujian

pra. Kumpulan eksperimen akan menerima proses pengajaran dan pengajaran dengan

menggunakan kaedah koperatif (STAD) manakala kumpulan kawalan hanya akan diajar

secara tradisional.

Responden akan diminta menjawab soalan-soalan ujian pos dan borang soal selidik. Bagi

kumpulan kawalan, mereka hanya mengikuti pembelajaran biasa dan turut menduduki

ujian pos yang sama dan melengkapkan soal selidik yang diberikan. Data yang akan

diperolehi, dianalisis melalui statistik deskriptif dan inferens dengan bantuan program

SPSS.

24

Page 25: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

(BAB 4) DAPATAN KAJIAN

4.1 PENGENALAN

Pada bab yang lalu telah pun diterangkan iaitu penyelidikan yang dijalankan ini

melibatkan dua buah kelas tingkatan satu. Satu kelas diletakkan di bawah kumpulan

eksperimen dan yang satu lagi adalah kumpulan kawalan. Setiap kumpulan mempunyai

30 orang pelajar. Kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan terbentuk daripada

pelajar-pelajar yang sedia ada di dalam kelas masing-masing dan mempunyai tahap

keupayaan yang hampir sama pencapaiannya berdasarkan ujian bulanan yang lepas.

Dalam penyelidikan ini, pelajar kumpulan eksperimen diajar secara Kaedah Koperatif

(STAD) dalam tajuk Area. Manakala kumpulan kawalan hanya diajar dengan

menggunakan kaedah tradisional. Pelajar-pelajar ini diuji terlebih dahulu dengan

menggunakan instrumen ujian pra tentang penguasaan tajuk pecahan. Selepas

menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah

koperatif ke atas kumpulan eksperimen dan kaedah tradisional ke atas kumpulan

kawalan, penguasaan pelajar-pelajar diuji sekali lagi melalui ujian pos dan soalan kaji

selidik. Bab ini memaparkan data-data yang akan dianalisis secara statistik yang telah

diperolehi oleh kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Penganalisis statistik ini

akan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu profil responden dan analisa data.

25

Page 26: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

4.2 PROFIL RESPONDEN

Kajian ini melibatkan seramai 60 orang pelajar Tingkatan satu di di Sekolah Menengah

Kebangsaan Puteri Titiwangsa, Kuala Lumpur. Semua pelajar yang terlibat dalam kedua-

dua kelas adalah pelajar perempuan. Ini kerana sekolah ini merupakan sekolah aliran

perempuan sahaja. Berdasarkan kepada latar belakang ekonomi, rata-rata pelajar adalah

dari golongan yang sederhana tetapi kukuh pendapatan ibu bapanya. Maklumat ini

diperolehi daripada guru kelas responden. Berdasarkan kepada ujian bulanan yang lepas,

kedua-dua kelas iaitu kelas eksprimen dan kelas kawalan mempunyai tahap pencapaian

yang kurang memberangsangkan. Tahap pencapaian kedua-dua kelas ini juga hampir

sama.

4.3 ANALISA KAJIAN

Seterusnya analisa kajian data yang telah dijalankan serta laporan hasil ujian hipotesis

yang menentukan keberkesanan penggunaan kaedah pembelajaran secara koperatif

adalah lebih berkesan jika dibandingkan dengan kaedah penyampaian maklumat secara

tradisional akan ditunjukkan. Ujian yang dijalankan adalah ujian yang diberikan kepada

dua kumpulan iaitu kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan dari kelas yang

berlainan setelah kedua-dua kumpulan menjalankan kaedah yang telah ditetapkan.

Keputusan hasil ujian dibuat perbandingan.

26

Page 27: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Dalam tajuk Area kumpulan eksperimen telah menjalankan proses pengajaran dan

pembelajaran dengan menggunakan kaedah koperatif iaitu jenis STAD manakala

kumpulan kawalan pula, diajar secara tradisional dengan menggunakan kaedah syarahan.

Dalam kumpulan eksperimen, guru akan membahagikan pelajar kepada 6 kumpulan kecil

yang terdiri daripada pelajar yang baik prestasinya dengan pelajar yang agak lemah.

Mereka dikumpulkan dalam satu kumpulan. Ia bagi mencapai objektif agar mereka saling

bekerjasama dan saling bantu membantu. Kumpulan kawalan telah menjalankan

pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk yang sama dengan menggunakan kaedah

tradisional secara penyampaian maklumat melalui syarahan dan lakaran di papan putih.

Setelah selesai kedua-dua kumpulan menjalankan proses pengajaran dan

pembelajaran, ujian pos telah diadakan untuk pelajar-pelajar tersebut. Markah-markah

ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan dikumpulkan.

Data kedua- dua kumpulan Eksperimen dan Kawalan diuji dengan mencari min, sisihan

piawai, varians populasi dan ujian t dengan menggunakan program SPSS.

4.4 DAPATAN SKOR UJIAN PRA DAN UJIAN POS

Jadual 4.1 Pengredan dan Pentafsiran Skor Ujian Pra dan Ujian

Pos

____________________________________________________________

Skor Gred Tahap pencapaian

____________________________________________________________

80 - 100 A Cemerlang

67 - 79 B Baik

55 – 66 C Memuaskan

27

Page 28: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

40 – 54 D Lemah

0 - 39 E Sangat lemah

____________________________________________________________

Skor E dikira gagal

Berikut adalah merupakan keputusan ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan

eksperimen dan kumpulan kawalan:

Jadual 4.2 : Gred Skor Ujian Pra Dan Ujian Pos Bagi Kelas Eksperimen

Gred Ujian Pra Peratusan Ujian Pasca Peratusan

_____________________________________________________________________

A 0 0.0 6 20.0

B 0 0.0 11 36.7

C 1 3.3 4 13.3

D 14 46.6 6 20.0

E 15 48.6 3 10.0

______________________________________________________________________

Jadual 4.3 : Gred Skor Ujian Pra dan Pos Bagi Kelas Kawalan

_____________________________________________________________________

Gred Ujian Pra Peratusan Ujian Pasca Peratusan

_____________________________________________________________________

A 0 0 0 0

B 0 0 0 0

C 5 16.7 6 20.0

D 20 66.6 21 70.0

E 5 16.7 3 10.0

28

Page 29: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

______________________________________________________________________

Berdasarkan dalam Jadual 4.2 dan 4.3 tidak ada seorang pelajar pun yang mendapat gred

A dan B bagi Ujian Pra. Pengetahuan sedia ada pelajar bagi topik ini adalah rendah.

Walaubagaimanapun keputusan ujian pra bagi kelas kawalan adalah lebih baik daripada

kelas eksperimen. Ini dapat kita lihat di mana hanya 1 orang(3.3%) sahaja yang mendapat

gred C bagi kelas eksperimen manakala 14 orang(46.6%) pelajar mendapat gred D dan 15

orang(48.6%) lagi mendapat gred E. Keputusan kelas kawalan adalah lebih baik

berbanding dengan kelas eksperimen di mana prestasi responden yang mendapat

sekurang-kurangnya gred C adalah seramai 5 orang(16.7%). Bilangan responden yang

mendapat gred D adalah seramai 20 orang (66.6%) dan gred E pula seramai 5 orang

(16.7%) pelajar.

Keputusan ujian pos pula, menunjukkan perbezaan yang ketara di mana kedua-dua

kumpulan pelajar, pretasi mereka telah meningkat. Bagi kumpulan kawalan bilangan

responden yang mendapat gred C meningkat dari 5 orang(14.3%) kepada 8 orang(22.9%)

dan bagi gred D pula ianya telah meningkat kepada 21 orang(60%) manakala bagi gred E

turun kepada 6 orang(17.1%) sahaja. Peningkatan yang amat memberangsangkan dapat

kita kesan di dalam kelas eksperimen di mana 6 orang(17.1%) pelajar mendapat gred A

dan 11 orang(31.4%) pelajar mendapat gred B. Di dalam ujian pra tidak ada seorang

pelajarpun yang mendapat gred A ataupun B. Bilangan pelajar yang mendapat gred C

juga telah meningkat daripada seorang kepada 7 orang(20%). Ini menyebabkan bilangan

responden yang mendapat gred D dan E telah turun kepada 8 orang(22.9%) dan 3

orang(8.6%).

Dalam ujian pos jumlah responden yang lulus dalam kumpulan eksperimen ialah

seramai 30 orang ( 91.4%). Jumlah ini adalah lebih baik dibandingkan dengan kumpulan

kawalan yang jumlah respondennya yang lulus ialah seramai 29 orang sahaja (82.9%).

Jumlah responden yang gagal dalam kumpulan eksperimen pula ialah seramai 3 orang

(8.6%) manakala kumpulan kawalan seramai 6 orang (17.1%). Ini menunjukkan

pencapaian kumpulan eksperimen adalah jauh lebih baik berbanding kumpulan kawalan.

29

Page 30: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

4.4.1 Analisa Perbandingan Skor Min Ujian Pos bagi Kumpulan Eksperimen dan

Kumpulan Kawalan.

Tujuan utama kajian ini adalah untuk melihat samada berlakunya perbezaan yang

signifikan bagi kumpulan eksperimen dibandingkan dengan kumpulan kawalan. Kedua-

dua kumpulan didapati prestasi pelajar meningkat bagi ujian pos dibandingkan dengan

ujian pra tetapi keberkesanan pengajaran menggunakan kaedah koperatif boleh

ditentukan menggunakan Ujian T. (Rujuk Lampiran T-Test : Perbandingan Skor Min

Ujian Pos antara Kumpulan Eksperimen dengan Kumpulan Kawalan)

Jadual 4.4 : Skor Min Ujian Pra Dan Pos bagi Kumpulan Eksperimen Dan

Kumpulan Kawalan

Ujian pra Ujian pos

Kumpulan N Min SD Min SD

Eksperimen 30 40.29 7.24 62.91 18.34

Kawalan 30 42.60 10.52 48.17 9.20

Berdasarkan jadual di atas didapati nilai sisihan piawai Dalam Ujian Pra bagi

kumpulan eksperimen adalah sebanyak 7.24. Nilai yang kecil ini menunjukkan serakan

30

Page 31: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

data (markah pelajar) yang diperolehi mempunyai kepadatan yang tinggi. Apabila kita

bandingkan dengan Ujian Pos, nilai sisihan piawai telah mencecah sehingga 18.34. Di

sini kita dapat mengetahui bagi Ujian Pos, markah yang diperolehi lebih terserak

daripada minnya iaitu kepadatannya semakin berkurang. Perkara yang sama tidak berlaku

bagi kumpulan kawalan. Sebaliknya sisihan piawai Ujian Pra adalah sebanyak 10.52 dan

menurun kepada 9.20. Ini bererti serakan data tidak berlaku dan kepadatannya masih

tertumpu pada min.

Jika dilihat dalam ujian pra, min bagi kumpulan kawalan adalah lebih tinggi

berbanding dengan kumpulan eksperimen. Min bagi kumpulan eksperimen adalah 40.29

manakala bagi kumpulan kawalan min yang diperolehi adalah 42.60. Tetapi di dalam

ujian pos pula, didapati terdapat perbezaan min yang agak ketara di antara kumpulan

eksperimen dibandingkan dengan kumpulan kawalan. Berbanding dengan ujian pra, min

bagi kumpulan eksperimen adalah lebih tinggi berbanding dengan kumpulan kawalan.

Min bagi kumpulan eksperimen telah meningkat kepada 62.91 dengan sisihan piawainya

18.34. Ini menunjukkan peningkatan prestasi pelajar sebanyak 22.62. Min bagi kumpulan

kawalan juga telah meningkat dari 42.60 kepada 48.17. Peningkatan sebanyak 5.57

sahaja. Nilai sisihan piawai juga agak rendah dibandingkan dengan kumpulan eksperimen

iaitu sebanyak 9.20 sahaja.

Ini jelas membuktikan hipotesis alternative diterima pakai dan hipotesis nul ditolak

sama sekali. Mengikut hipotesis alternatif, terdapat peningkatan prestasi pelajar yang

mengalami pembelajaran koperatif (STAD) berbanding dengan kaedah tradisional.

Apabila kita merujuk kepada Ujian T, kita mendapati nilai t adalah 4.251 dan nilai

signifikan p ialah 0.000. Ini jelas menunjukkan terdapat perbezaan pencapaian secara

signifikan antara pelajar kumpulan yang menerima pembelajaran koperatif dibandingkan

dengan pelajar kumpulan yang menggunakan kaedah tradisional.

31

Page 32: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

4.5 Dapatan Soal Selidik

Dalam bahagian ini kajian soal selidik telah dijalankan untuk mengetahui minat dan

sikap pelajar terhadap pengajaran Matematik menggunakan Kaedah Pembelajaran

Koperatif berbanding dengan Kaedah Pembelajaran Tradisional. Borang Soal-Selidik

telah diberikan kepada kedua-dua kumpulan eksperimen dan kawalan. Dapatan daripada

kajian soal-selidik direkodkan ke dalam Jadual 4.5.

Jadual 4.5

Nombor

Soalan

Min

Kumpulan

Eksperimen

Min

Kumpulan

Kawalan

Soalan 1 3.34 2.55

Soalan 2 3.67 3.06

Soalan 3 3.12 2.78

Soalan 4 3.22 2.22

Soalan 5 3.88 1.98

Soalan 6 3.56 2.56

Soalan 7 3.77 1.66

Soalan 8 3.22 1.89

Soalan 9 3.52 2.34

Soalan 10 3.09 2.13

Purata min 3.44 2.32

32

Page 33: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Min diperolehi dengan menggunakan pilihan 1,2,3 dan 4 bagi 10 soalan kaji selidik

(Lampiran A). Untuk pilihan 1,2, 3 dan 4 skor yang diberikan juga adalah sama. Skor

min dan purata skor min yang diperolehi bagi kedua-dua kumpulan eksperimen dan

kawalan adalah seperti dalam jadual di atas.

Intepretasi skor min tentang minat dan sikap pelajar bagi kumpulan eksperimen dan

kawalan terhadap Matematik berdasarkan kepada skala di bawah :

Jadual 4.6 : Skala Pengukuran Skor Min Bagi Setiap Item

Skor Min Interpretasi

1.00 – 2.00 Minat dan tahap penerimaan serta kesediaan pelajar yang rendah.

2.00 – 3.00 Minat dan tahap penerimaan serta kesediaan pelajar yang sederhana.

3.00 – 4.00 Minat dan tahap penerimaan serta kesediaan pelajar yang tinggi

Skor min bagi setiap soalan bagi kumpulan eksperimen adalah lebih tinggi

berbanding kumpulan kawalan. Bagi setiap soalan, skor min bagi kumpulan eksperimen

adalah melebihi 3.00 menunjukkan minat dan tahap penerimaan serta kesediaan pelajar

yang tinggi manakala bagi pelajar kumpulan kawalan pula, majoriti skor min serta skor

purata min adalah di antara 2.00-3.00. Ini menunjukkan minat dan tahap penerimaan serta

kesediaan pelajar yang sederhana sahaja. Minat pelajar dalam kumpulan eksperimen

adalah jauh lebih baik dibandingkan dengan kumpulan kawalan. Purata skor min adalah

3.44 untuk kumpulan eksperimen adalah lebih tinggi dibandingkan dengan dengan

kumpulan kawalan sebanyak 2.32

4.6 RUMUSAN

Berdasarkan dapatan-dapatan kajian di atas dapatlah dirumuskan bahawa

penggunaan kaedah Strategi Kumpulan Pelajar Division Pencapaian (STAD Student

Teams Achievement Division) dalam pembelajaran matematik telah dapat meningkatkan

pencapaian pelajar berbanding dengan kaedah tradisional. Kaedah ini juga dilihat

33

Page 34: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

mampu untuk menarik minat pelajar untuk mempelajari matematik dengan lebih

mendalam yang selama ini mereka anggap sebagai satu mata pelajaran yang sangat sukar

untuk difahami apatah lagi dikuasai.

( BAB 5 ) PENUTUP

5.1 PENGENALAN

Hasil analisis data dan dapatan-dapatan kajian telah dibentangkan dalam bab

keempat. Bab ini pula, sebagai penutup tirai akan memberikan ringkasan kajian,

membincangkan dapatan-dapatan kajian, memberi kesimpulan dapatan kajian,

membincangkan implikasi dapatan-dapatan kajian dan mencadangkan kajian

lanjutan.

5.2 RINGKASAN KAJIAN

Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti dan membuktikan sejauh

mana keberkesanan penggunaan komputer dan strategi pendekatan pembelajaran

koperatif dalam tajuk Area dapat meningkatkan prestasi serta minat pelajar

berbanding kaedah penyampaian maklumat secara tradisional. Pengkaji telah

menggunakan reka bentuk quasi-eksperimen dengan menggunakan dua kaedah

pembelajaran ke atas dua kumpulan pelajar iaitu kumpulan eksperimen dan

kumpulan kawalan. Alat ukuran yang digunakan dalam kajian ini ialah ujian pra,

ujian pos dan soalan soal-selidik. Sampel kajian terdiri daripada 60 orang pelajar

Tingkatan satu. Data dikutip daripada pelajar sebanyak dua kali iaitu kali pertama

sebelum mereka mengikuti kaedah pengajaran tertentu dan kali kedua selepas

kumpulan eksperimen mengikuti pembelajaran secara koperatif dan kumpulan

34

Page 35: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

kawalan mengikuti pembelajaran secara tradisional. Data dianalisis dengan

menggunakan statistik deskriptif untuk menentukan nilai min, sisihan piawai,

frekuensi dan peratusan untuk melihat prestasi dan minat di kalangan pelajar.

Semua analisis dalam kajian ini akan diproses menggunakan program SPSS

supaya memperolehi keputusan yang tepat dan benar.

5.3 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN

Dapatan kajian telah menunjukkan pelajar yang menerima pembelajaran koperatif

menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pencapaiannya berbanding dengan pelajar

yang belajar secara tradisional. Selain daripada itu, pelajar yang menerima

pembelajaran koperatif juga menunjukkan sikap dan minat yang lebih positif

terhadap matematik berbanding pelajar yang belajar secara tradisional.

Keberkesanan penggunaan strategi pembelajaran secara koperatif bagi tajuk yang

dipilih telah dapat meningkatkan prestasi dan minat di kalangan pelajar terhadap

matematik.

5.3.1 Kesan Kaedah Pembelajaran Koperatif Terhadap Peningkatan

Prestasi Pelajar

Sejajar dengan objektif, dapatan kajian telah dapat menunjukkan peningkatan

prestasi kumpulan eksperimen yang telah diajar dengan menggunakan kaedah

pembelajaran koperatif berbanding dengan pelajar kumpulan kawalan yang diajar

dengan menggunakan kaedah tradisional. Maka, ini menyokong dapatan kajian

yang lepas yang melibatkan subjek matematik yang dijalankan di dalam negara

oleh Meriam Ismail, 1997. Subjek Perakaunan oleh Suhaida Abdul Kadir, 2002

dan subjek Kertas Am oleh Dr. Subadrah Nair, 2005. Ketiga-tiga dapatan kajian

tersebut menunjukkan kaedah pembelajaran koperatif dapat meningkatkan

35

Page 36: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

prestasi pelajar. Dapatan kajian ini juga sejajar dengan pendapat Slavin, 1995

yang menegaskan kaedah pembelajaran koperatif merupakan pendekatan yang

berstruktur dan sistematik yang boleh digunakan dalam sebarang peringkat

persekolahan dan sesuai untuk sebarang mata pelajaran.

Pembelajaran koperatif adalah amat sesuai dilaksanakan di dalam

pengajaran dan pembelajaran kerana semasa berinteraksi, berlaku perubahan di

dalam kognitif pelajar. Ini adalah sejajar dengan teori pembelajaran kognitif yang

menyatakan bahawa bagi memastikan maklumat kekal di dalam ingatan, perlu

berlaku proses penstrukturan semula atau penerangan kognitif bagi bahan

pembelajaran (Slavin, 1990). Salah satu cara yang membantu proses penerangan

kognitif ialah dengan memberi penerangan atau mengajar kepada orang lain.

Teori pembelajaran kognitif juga menyarankan apabila pelajar berbincang

berkaitan dengan bahan pembelajaran, mereka berupaya menguasai konsep-

konsep yang sukar. Melalui bimbingan rakan sebaya, pencapaian pelajar yang

berkebolehan rendah dapat ditingkatkan. Oleh itu, pembelajaran secara koperatif

dapat meningkatkan prestasi pelajar.

Daripada perbincangan dapatan kajian di atas, dapatlah dirumuskan

bahawa peningkatan prestasi pelajar yang diajar secara koperatif berbanding

dengan kumpulan pelajar yang diajar secara tradisional adalah selaras dengan

teori-teori pembelajaran dan juga kajian-kajian yang telah dilakukan oleh

penyelidik terdahulu.

5.3.2 Kesan Kaedah Pembelajaran Koperatif Terhadap Sikap Dan Minat

Pelajar

Berdasarkan dapatan kajian, sikap dan minat pelajar terhadap mata pelajaran

matematik turut berubah setelah diajar dengan menggunakan kaedah

pembelajaran koperatif. Dapatan kajian menunjukkan minat pelajar semakin

meningkat setelah diajar dengan menggunakan kaedah pembelajaran koperatif

berbanding kaedah tradisional.

36

Page 37: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Daripada soal selidik yang dijalankan, pelajar yang diajar dengan

menggunakan kaedah koperatif menunjukkan minat yang tinggi dan merasakan

subjek matematik adalah mudah untuk dipelajari lalu menyangkal persepsi

mereka sebelum ini yang menyatakan subjek matematik adalah sukar untuk

dipelajari. Elemen-elemen di dalam pembelajaran koperatif berupaya menjadikan

pelajar lebih bermotivasi dan berminat untuk belajar berdasarkan teori saling

bergantung sosial (Johnson & Johnson, 1998). Berdasarkan teori ini,

pembelajaran koperatif dikatakan dapat mewujudkan saling bergantung secara

positif di kalangan pelajar di dalam satu kumpulan bagi mencapai matlamat

kumpulan. Saling bergantung secara positif digambarkan melalui kerjasama

sesama pelajar yang menggalakkan berlakunya interaksi di dalam sesuatu

kumpulan kecil pelajar. Situasi tersebut mendorong pelajar menjadi lebih

bermotivasi dan berminat untuk belajar.

Peningkatan prestasi kumpulan pelajar yang diajar dengan menggunakan

kaedah koperatif menunjukkan pelajar telah melalui pembelajaran yang berkesan.

Ini merupakan satu elemen di mana perubahan sikap yang positif telah berlaku

ke atas pelajar. Salah satu daripada prinsip asas dalam pembelajaran koperatif

ialah interaksi bersemuka di antara ahli-ahli kumpulan (Johnson & Johnson,

1987). Interaksi bersemuka memberi peluang kepada ahli-ahli kumpulan

mendesak ahli kumpulan yang kurang berusaha supaya bekerja keras. Peneguhan

yang diberikan seperti galakan dan pujian oleh guru dan rakan dapat

meningkatkan sikap dan minat pelajar untuk mempelajari topik tersebut. Oleh itu,

pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan.

Penggunaan stategi pendekatan koperatif (STAD) adalah sesuai dalam

pelajaran matematik tingkatan satu dan ianya dapat meningkatkan minat pelajar

terhadap mata pelajaran ini berbanding dengan pembelajaran melalui kaedah

tradisional.

5.4 KESIMPULAN DAPATAN KAJIAN

37

Page 38: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Tujuan kajian adalah untuk mengkaji tahap keberkesanan pembelajaran secara

koperatif dengan menggunakan kaedah ‘jigsaw’ dibantu dengan penggunaan

komputer jika dibandingkan pembelajaran secara tradisional.

Hasil daripada analisis data secara statistik deskriptif melalui markah ujian pra

dan ujian pos daripada kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan, kita boleh

simpulkan terdapat kesan signifikan yang positif terhadap keberkesanan

pembelajaran secara koperatif iaitu dengan menggunakan kaedah ‘jigsaw’ dalam

aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan prestasi pelajar terhadap

subjek matematik bagi topik “Pecahan (fraction)” berbanding kaedah

penyampaian maklumat secara tradisional.

Kajian ini juga mendapati sikap dan minat pelajar terhadap matematik

dapat ditingkatkan. Ini dapat dibuktikan melalui keputusan soalan kaji selidik

yang dijawab oleh pelajar setelah selesai kedua-dua kaedah dijalankan. Hasil

daripada soal-selidik ini juga didapati pelajar memberi respons yang positif

dengan bersetuju bahawa pembelajaran secara koperatif adalah menarik,

menyeronokkan dan dapat membina keyakinan diri.

Secara keseluruhannya, dengan melihat kepada dapatan-dapatan yang

dibincangkan sebelum ini, pelajar-pelajar lebih berminat belajar dan mudah

mengingat serta memahami topik menerusi pembelajaran secara koperatif.

Dengan ini, ia dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran

matematik.

5.5 IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN

Hasil daripada dapatan kajian beberapa tindakan dan langkah-langkah perlu di

ambil untuk memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran matematik

dengan menggunakan strategi pembelajaran secara koperatif dalam aktiviti

pengajaran dan pembelajaran. Implikasi daripada dapatan-dapatan tersebut ialah :

5.5.1 Guru-guru matematik perlu memahami bahawa proses pengajaran dan

pembelajaran matematik menggunakan kaedah ini memang boleh menarik

minat pelajar untuk belajar matematik dan seterusnya meningkatkan

38

Page 39: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

pencapaian mereka. Guru juga perlu menggunakan kaedah pembelajaran

koperatif kerana kaedah ini telah banyak diuji dan didapati dapat

membantu meningkatkan pencapaian pelajar. Selain daripada itu, kaedah

ini adalah selaras dengan konsep KBSM dan konsep sekolah bestari yang

mementingkan gerak kerja kumpulan.

Penggunaan kaedah ini perlu dirancang dengan teliti agar proses

pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan membantu

para pelajar menguasai kemahiran dan isi pengetahuan yang ingin diajar.

5.5.2 Guru-guru perlu bersedia menerima perubahan serta melengkapkan diri

untuk membimbing pelajar bagi membolehkan penggunaan kaedah ini

dapat dipraktikkan di sekolah semasa pengajaran dan pembelajaran.

5.5.3 Penggunaan kaedah ini mungkin melibatkan tempoh masa yang agak

panjang dan suasana bilik darjah agak bising. Oleh itu guru perlu,

menyusun strategi agar suasana ini dapat dikawal.

5.5.4 Pembelajaran koperatif secara keseluruhannya membolehkan seseorang

pelajar meluahkan kembali apa yang difahami dan dihafal serta memberi

peluang kepada pelajar menggunakan pelbagai idea rakan sebaya untuk

menjana pemikiran dan mencipta idea baru. Apabila pembelajaran

menggunakan kaedah ini diterapkan dikalangan para pelajar, ia dapat

melahirkan masyarakat yang kreatif dan mempunyai keyakinan diri.

5.6 CADANGAN

Berdasarkan kepada dapatan kajian ini, beberapa cadangan dikemukakan bagi

meningkatkan keberkesanan amalan pembelajaran koperatif. Bagi menjayakan

perlaksanaan pembelajaran koperatif, ianya memerlukan beberapa aspek diberi

perhatian.

39

Page 40: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Guru yang ingin melaksanakan strategi pembelajaran jenis ini perlu membuat

perancangan pengajaran yang rapi supaya waktu pengajaran mencukupi. Selain

itu juga, agihan tugas yang sesuai diberikan kepada pelajar supaya pelajar

berupaya melibatkan diri secara koperatif dan membentuk suasana persaingan

yang sihat. Guru yang melaksanakan kaedah pembelajaran koperatif hendaklah

berhati-hati supaya dapat memastikan bahawa pelajar menerima arahan yang

boleh memberikan perkembangan pelajaran yang lengkap, berpeluang untuk

berinteraksi secara aktif di antara satu sama lain.

5.7 RUMUSAN

Kajian ini menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan terhadap proses

pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran secara

koperatif. Oleh itu, penggunaan strategi pendekatan ini perlulah sentiasa

diterapkan dalam sistem pembelajaran di negara kita.Dengan ini ia dapat

membantu dalam melahirkan modal insan yang mempunyai keyakinan diri yang

tinggi serta bertanggungjawab dan mampu berdaya saing di dalam apa juga

bidang yang diceburi.

40

Page 41: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

RUJUKAN

Abdullah Sani. (1992). Keberkesanan penggunaan kaedah Hutchin’s dalam operasi tolak.

Institut Perguruan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan.

Abd Aziz. (2006). Aplikasi teori pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Buletin

Akademik Kognitif, Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, UPSI.

Abd Aziz et al. (2006). Buletin Akademik Kognitif, Fakulti Sains Kognitif dan

Pembangunan Manusia, UPSI.

Ariffin bin Abg Ghani. (1991). Keberkesanan penggunaan media kos rendah dalam P&P

Matematik. Institut Perguruan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan.

Balser, B. (1991). The multidimensional training model: Linking teaching/learning styles

with Teacher expectations.

Berita Harian. (23 November 2005). 98,528 Guru ikuti ETeMS.

Bernama. (23 Disember 2005). Pencapaian subjek Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik.

Bush, W.S. (1989). Mathematics anxiety in Upper Elementary School Teachers. School

Science and Mathematics.

41

Page 42: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Dionysopoulo,T. (1983). Some experience of teaching Mathematics to Children.

Educational Research Center, Athens, Greece.

Dressel, P.L.., & Marcus, D. (1982). On Teaching and learning in College:

Reemphasizing the roles of Learners and the Disciplines. The Jossey-Base Series in

Higher Education, San Francisco.

Dunn, R.S., & Dunn, K. (1977). Administrator’s Guide to new programs for Faculty

management and evaluation. West Nyack, NY: Parker Publishing Company, Inc.

Ernest, P. (1989). The Impact of beliefs on the teaching of Mathematics. In P. Ernest

(Ed.), Mathematics teaching : The state of the art ( pp. 249-254). Philadelphia: Falmer

Press.

Euis Rodiah. (2002) Gaya mengajar Guru dengan kreativitas. Diperoleh dari

http://www.google.com

Flanders, N.C. (1970). Reviewing research on teaching effectiveness. Classroom

Interaction Newsletter, 6(1), 1-4, 52.

Genc, E., & Ogan-Bekiroglu, F. (n.d.). Patterns in teaching styles of Science Teachers in

Florida and factors Influencing their preferences.

Grasha, A.F. (1996). Teaching with style: Pittsburgh, PA: Alliance Publishers.Hedge, T.

(2000). Teaching and learning in language classroom. London: Oxford University Press.

Levine, G. (1993). Prior Mathematics history, anticipated Mathematic teaching style, and

anxiety for teaching Mathematics among pre-service Elementary School Teachers.

Jamaluddin bin Otok. (1982). Teknologi pendidikan dan pusat media : Apakah sikap kita

sebagai pendidik. Jurnal Perkhidmatan Sebaran Pendidikan, 10.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2001). Diperoleh dari http://www.google.com

42

Page 43: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Kolb, D.A. (1984). Kolb’s Learning Style Inventory. Diperoleh dari

http://www.google.com

Kolb, D. (1984) Experiential learning: Experience as the source of learning and

development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Lackey. (1997). APEO Faculty Manual, Chapter 4 [On-line]. Available:

http://www.apeo.org/schools/faculty/cgp4.html

Lampert, M. (1988). The teacher’s role in reinventing the meaning of mathematical

knowing in the classroom. In M.J. Behr, C.B. LaCampagne, & M.M. Wheeler (Eds.),

Proceedings of the 10 th Annual Conference of the North American Chapter of The

International Group for The Psychology of Mathematics Education.

Mazlan bin Ibrahim. (2002). Amalan pembelajaran koperatif oleh Guru-Guru Matematik.

Jabatan Matematik, Maktab Perguruan Kuala Terengganu. Diperoleh dari

http://www.google.com

Mohd Majid bin Konting. (1990). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa & Pustaka.

National Council of Teachers Of Mathematics. (1989). Curriculum and evaluation

standards for school Mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of

Mathematics.

National Research Council. (1989). Everybody counts: A report to the nation on the

future of mathematics education. Washington, D.C.: National Academy Press.

Seminar Penyelidikan Pendidikan Zon Sabah. (2000). Diperoleh dari

http://www.google.com .

Sharifah Alwiyah Al Sagoff. (1986). Teknologi pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa & Pustaka.

43

Page 44: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Shulman, L.S. (1986). Those who understand : Knowledge growth In teaching.

Educational Research.Shulman. L.S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of

the new reforms. Harvard Educational Review.

Skemp, R.R. (1978). Relational understanding and instrumental understanding. The

Arithmetic Teacher, 3, 9-15.

Sparks, R.L. (2006). Learning styles – making too many ‘wrong Mmstakes’ : A response

to Castro and Peck. College of Mount St. Joseph. .Diperoleh dari http://www.google.com

Swetz, F. & Liew, S.T. (1988). Pengajaran Matematik di sekolah menengah Malaysia.

Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Tengku Zawawi.  (1998). Isu Pengajaran Matematik : Kepercayaan dan

pengetahuanpedagogikal kandungan Guru. Diperoleh dari http://www.google.com

Thompson, A. (1992). Teachers, beliefs and conceptions: A synthesis of the research. In

D.A. Grouws (Ed.), Handbook on Research on Mathematics Teaching and Learning (pp.

127-146). New York: Macmillan.

Trowbridge, L.W., & Bybee, R.W. (1996). Teaching secondary school science.

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Utusan Malaysia. ( 5 April 2005). Sains, Matematik : Tahap pemahaman memuaskan.

Utusan Malaysia. (1 November 2002). Gunakan Bahasa Inggeris – Hanya guru baru,

berkelulusan rendah kurang setuju.

Vermunt, J.D., & Verloop, N.(1999). Congruence and friction between learning and

teaching. Wacana Didaktika Indonesia. Diperoleh dari http://www.google.com

Weinberg, M. (1983). The search for quality integrated education policy and research on

minority students in school and college. Greenwood Press. Westport, Conn.

44

Page 45: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Witkin, H. A., Moore, C.A., Goodenough, D.R., & Cox., P.W. (1977).

Woolfolk, A.E. (1998). Educational pychology (7th Ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Woods, D.R. (1995). Teaching and learning: What can research tell us? Journal of

College of Science Teaching.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A

NAME :____________________________ CLASS :_________________

TOPIC : AREA

Soal selidik

Sila tandakan ( X ) bagi setiap soalan di bawah.

Petunjuk : 1 - amat tidak setuju 4 - setuju

2 - tidak setuju 5 - amat setuju

3 - tidak pasti

Bil. Soalan 1 2 3 4 5

1. Matematik adalah suatu subjek yang menarik

2. Matematik adalah suatu subjek yang mudah untuk

dipelajari.

3. Matematik mempunyai banyak tajuk-tajuk yang

menarik untuk dipelajari.

4. Luas adalah suatu tajuk yang senang dan menarik untuk

dipelajari

5. Cara penyampaian guru dalam pengajaran tajuk luas

mudah dipelajari

45

Page 46: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

6. Saya berasa seronok sewaktu mempelajari tajuk luas

7. Guru mengadakan aktiviti secara berkumpulan sewaktu

mengajar tajuk luas

8. Guru membiarkan saya secara berkumpulan meneroka

sesuatu bentuk untuk mencari luasnya.

9. Saya mempunyai pengetahuan dan mampu menjawab

soalan berkaitan konsep luas dengan baik.

10. Keinginan saya untuk mempelajari Matematik semakin

meningkat.

LAMPIRAN B

NAME :___________________________________________

CLASS :_______________ TOPIC : AREA

Pra Test

1. Find the area of this picture frame which has the shape of rectangle.

25 cm

18 cm

2.

3 cm

46

Answer :

Page 47: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

5cm

Diagram show two rectangle with equal size. Find the area, in cm of the diagram.

3. P 10 cm Q R

3 cm

T S

V U

The diagram consist of a rectangle PQUV and square QRST. Find the area of whole diagram.

2cm

4.

4cm

6cm

6 cm

47

Answer :

Answer :

Page 48: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

10cm

Based on the diagram above, find the area, in cm², on the shaded reagion.

5. Encik Azmi’s house has a garden with the shapes as shown. It will cost him RM 20 to plant grass on each square metre (m²) of his garden. How much does Encik Azmi have to pay to have grass planted in the whole garden? 3 m

6 m

8 m

8 m

6.

A wall measuring 6 m by 4 m is to covered with rectangular tiles. If each tiles

48

Answer :

Answer

Page 49: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

E

measures 20 cm by 10 cm, how many tiles are needed to cover the whole wall ?

M 10cm N

7

6 cm

L

K 8 cm J

In the diagram, EFHG is a square. Find the area, in cm², of the unshaded region.

8. The diagram below shows square PQRS and rectangle PTUV. Find the area of the shaded region. P S 4 cm T

Q R 8 cm

49

H

Answer :

Page 50: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

2cm

V 10 cm U

9. The area of square with sides of 12 cm each is twice the area of a rectangle. If the length of the rectangle is 18 cm, find the width, in cm, of the rectangle.

10. J 12 cm K

F H 9 cm

E

5 cm

G I L

In the diagram above, the perimeter of the triangle EFG is 16 cm. Find the area, in cm, of the shaded region.

50

Answer :

Answer :

Answer :

Page 51: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Prepared by,

………………………..…. ( Muhammad Adha B

Rosli )

LAMPIRAN C

NAME :___________________________________________

CLASS :_______________ TOPIC : AREA

Ujian Pos

1. Find the area of this picture frame which has the shape of rectangle.

12 cm

18 cm

51

Answer :

Page 52: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

2.

3 cm

7 cm 4 cm

Diagram show two rectangle with equal size. Find the area, in cm of the diagram.

3. P 12 cm Q R

4 cm

T S

V U

The diagram consist of a rectangle PQUV and square QRST. Find the area of whole diagram.

3cm

4.

5 cm

8 cm

52

Answer :

Answer :

Page 53: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

8 cm

12cm

Based on the diagram above, find the area, in cm², on the shaded reagion.

5. Puan Salmah’s house has a garden with the shapes as shown. It will cost him RM 30 to plant grass on each square metre (m²) of his garden. How much does Encik Azmi have to pay to have grass planted in the whole garden? 4 m

5 m

8 cm

6 m

6.

53

Answer :

Answer

Page 54: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

E

A wall measuring 8 m by 4 m is to covered with rectangular tiles. If each tiles measures 10 cm by 5 cm, how many tiles are needed to cover the whole wall ?

M 12cm N

7

6 cm

L

K 8 cm J

In the diagram, EFHG is a square. Find the area, in cm², of the unshaded region.

8. The diagram below shows square PQRS and rectangle PTUV. Find the area of the shaded region. P S 5 cm T

54

H

Answer :

Page 55: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Q R 10 cm

3cm

V U

9. The area of square with sides of 14 cm each is twice the area of a rectangle. If the length of the rectangle is 7 cm, find the width, in cm, of the rectangle.

10. J 14 cm K

F H

11 cm

E

6cm

G I L

In the diagram above, the perimeter of the triangle EFG is 20 cm. Find the area, in cm, of the shaded region.

55

Answer :

Answer :

Answer :

Page 56: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

Prepared by,

………………………..…. ( Muhammad Adha B

Rosli )

LAMPIRAN D

CONTOH RANCANGAN MENGAJAR HARIAN.

TOPIC :

Perimeter and Area

SUBTOPIC :

-Understand the concept of area of rectangles to solve problems

Estimate the area of a shape.

i. find the area of a rectangle

ii. solve problems involving areas.

OBJECTIVE :

- Pupils can estimate the area of a shape.

- Pupils can find the area of a rectangle.

MATERIALS/SOURCE

- Mathematics text book

- A4 paper.

56

Page 57: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

ACTIVITY :

STEP ACTIVITY MATERIALS

Induction set(5 minutes)

- Teacher asks the students to take out their Mathematics textbooks.

- Teacher asks the students to state the shape of the textbook.

- The students will measure the length and width of the textbook. The teacher asks the students to find the area of the textbook.

- Teacher introduces the topic to the students.

- Mathematics textbook

Step1

(5 minutes)

- Divide the students into six groups.

- A group will contain 5 students, bright and poor students will mix together.

- Teacher explains the activities to the students:1) Teacher gives A4 paper to each group

2) Students need to fold the A4 paper according to the teacher’s instructions.

- A4 paper

Step 2

(10 minutes)

- Students show their paper to the teacher’s.

- Teacher’s ask students to measure the length and width of the A4 paper after fold.

- A4 paper

Step3

(10 minutes)

- Teacher ask student calculate the area of the all A4 paper in each group.

- Teacher will monitor and guide the cooperation of the students.

- Teacher gives the correct answer to the students.

- Teacher gives any compliment and summaries to the successful group and praise for the cooperation and

- A4 paper

57

Page 58: Keberkesanan Kaedah Koperatif Stad Terhadap Prestasi Dan Min

teamwork.

- The group that achieved the highest marks will be rewarded.

Closure(5 minutes)

- Teacher summaries the content of the topic.

- Teacher also apply the moral values: - cooperation - helpful

58