of 21/21
1 Katalog i cjenik knjiga Logosa d.o.o. Daruvar www.logos.hr [email protected] 098-560-160 043-332-381 Cijene knjiga su s uključenim PDV-om. Za narudžbe veće od 200,00 kn uključena je i poštarina. Poštarina ovisi o težini knjiga. R. br. Autor Naslov Cijena 1. Hebrejsko-srpski rečnik 80,00 2. Novozav. komentar: 1. 2. i 3. Ivanova poslanica 56,18 3. Novozav. komentar: 1. i 2. Poslanica Solunjanima 45,15 4. Novozav. komentar: 1. i 2. Poslanica Timoteju 58,80 5. Novozav. komentar: 1. Poslanica Korinćanima 64,84 6. Novozav. komentar: 1. Poslanica Petrova 44,89 7. Novozav. komentar: 2. Poslanica Korinćanima 98,44 8. Novozav. komentar: 2. Poslanica Petrova Juda 49,62 9. Novozav. komentar: Djela apostolska 79,74 10. Novozav. komentar: EvanĎelje po Ivanu 215,78 11. Novozav. komentar: EvanĎelje po Luki 105,00 12. Novozav. komentar: EvanĎelje po Marku 79,30 13. Novozav. komentar: EvanĎelje po Mateju 119,20 14. Novozav. komentar: Jakovljeva poslanica 36,49 15. Novozav. komentar: Otkrivenje Ivanovo 115,24 16. Novozav. komentar: Poslanica Efeţanima 73,77 17. Novozav. komentar: Poslanica Filipljanima 44,89

Katalog i cjenik knjiga Logosa d · 27. Bruno Ferrero 365 malih priča za dušu 150,00 28. Bruno Ferrero 365 malih priča za dušu 2 150,00 29. John Osten 6. čulo vjera 20,00 30

 • View
  22

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Katalog i cjenik knjiga Logosa d · 27. Bruno Ferrero 365 malih priča za dušu 150,00 28. Bruno...

 • 1

  Katalog i cjenik knjiga Logosa d.o.o. Daruvar

  www.logos.hr

  [email protected]

  098-560-160 043-332-381

  Cijene knjiga su s uključenim PDV-om. Za narudžbe veće od 200,00 kn uključena je i poštarina. Poštarina ovisi o težini knjiga.

  R. br. Autor Naslov Cijena

  1. Hebrejsko-srpski rečnik 80,00

  2. Novozav. komentar: 1. 2. i 3. Ivanova poslanica 56,18

  3. Novozav. komentar: 1. i 2. Poslanica Solunjanima 45,15

  4. Novozav. komentar: 1. i 2. Poslanica Timoteju 58,80

  5. Novozav. komentar: 1. Poslanica Korinćanima 64,84

  6. Novozav. komentar: 1. Poslanica Petrova 44,89

  7. Novozav. komentar: 2. Poslanica Korinćanima 98,44

  8. Novozav. komentar: 2. Poslanica Petrova – Juda 49,62

  9. Novozav. komentar: Djela apostolska 79,74

  10. Novozav. komentar: EvanĎelje po Ivanu 215,78

  11. Novozav. komentar: EvanĎelje po Luki 105,00

  12. Novozav. komentar: EvanĎelje po Marku 79,30

  13. Novozav. komentar: EvanĎelje po Mateju 119,20

  14. Novozav. komentar: Jakovljeva poslanica 36,49

  15. Novozav. komentar: Otkrivenje Ivanovo 115,24

  16. Novozav. komentar: Poslanica Efeţanima 73,77

  17. Novozav. komentar: Poslanica Filipljanima 44,89

 • 2

  18. Novozav. komentar: Poslanica Galaćanima 36,23

  19. Novozav. komentar: Poslanica Hebrejima 52,77

  20. Novozav. komentar: Poslanica Poslanica Kološanima- FIlemonu 28,62

  21. Novozav. komentar: Poslanica Rimljanima 62,48

  22. NOVOZAVJETNI KOMENTARI 20 KNJIGA 1000,00

  23. Karen Hlford 100 kreativnih ideja za molitvu 40,00

  24. Karen Holford 100 kreativnih načina kako naučiti Bibl. retke napamet 40,00

  25. Ura Miller 101 omiljena priča iz Biblije 50,00

  26. Elio Giacone 365 igara za kuću i školu 80,00

  27. Bruno Ferrero 365 malih priča za dušu 150,00

  28. Bruno Ferrero 365 malih priča za dušu 2 150,00

  29. John Osten 6. čulo vjera 20,00

  30. Selvin Hjuz 7 zakona duhovne uspešnosti (ekavica) 50,00

  31. Derek Prince Ako ţeliš najbolje od Boga 40,00

  32. Nicky Gumbel Alpha tečaj - priručnik za učesnike 22,00

  33. Nicky Gumbel Alpha tečaj - priručnik za voĎe 20,00

  34. Walt Larimore, Donal O'Mathuna Alternativna medicina 220,00

  35. Jan Sijanta AnĎeli – vatreni plamenovi 50,00

  36. Dţeki Mekgiven AnĎeli poniznosti 85,00

  37. Smith Wigglesworth Apostol vere 90,00

  38. Derek Prince Autoritet i sila Boţje Riječi 20,00

  39. Melody Green i David Hazard Bez kompromisa 105,00

  40. Aleksandar Birviš Bez panike molim 25,00

  41. Miriam Feinberg Vamosh Biblijska gozba 89,00

  42. Lois Rock Biblijska kutijica 79,00

 • 3

  43. Cindy Adams, Robin Currie Biblijske priče o Isusu 79,00

  44. Alice Craig, John Walton, Kim Walton Biblijske priče za mališane 110,00

  45. Cindy Adams, Robin Currie Biblijske priče za najmlaĎe 79,00

  46. Handon V. Robinson Biblijsko propovedanje 80,00

  47. John Polis Biblijsko vodstvo 45,00

  48. Jorg Knoblauch Biti poduzetnik ţivota 95,00

  49. John White Bitka 89,00

  50. Patricia M. St. John Blago u snijegu 22,00

  51. Watchman Nee Blago u zemljanim posudama 5,00

  52. Sven Nillson Blagoslivljaj Izrael - radi Boga 40,00

  53. Derek Prince Blagoslov ili prokletstvo 60,00

  54. Robert Morris Blagoslovljen ţivot 90,00

  55. John Bevere Bliţe Bogu 90,00

  56. Samuel Pfeifer Bodriti slabe 50,00

  57. Watchman Nee Bog Abrahamov, Izakov, Jakovljev 43,30

  58. Monica Ashour Bog ima svrhu za djevojčice i dječake 65,00

  59. Margritt Bakkevold & Ingebjorg Haugeland Bog je stvaran 100 avantura s Bogom 50,00

  60. R. T. Kendall Bog je sve okrenuo na dobro 55,00

  61. Watchman Nee Bog je voljan 5,00

  62. Derek Prince Bog mari za tebe 50,00

  63. Dţemjs I. Paker Bogopoznanje 60,00

  64. Simon Vučković Bojaknka Isusov ţivot 30,00

  65. Joyce Meyer Bojno polje uma 80,00

  66. Joyce Meyer Bojno polje uma za djecu 60,00

  67. Joyce Meyer Bojno polje uma za tinejdţere 60,00

 • 4

  68. Darko Petrov Bol u vremenu 90,00

  69. Ralph Harris Bolje nego što misliš 10 55,00

  70. Witness Lee Boţanska ekonomija 45,00

  71. Derek Prince Boţanska zamjena 15,00

  72. Kay Arthur Boţe postojiš li? 44,00

  73. Elisabeth Mittelstadt - Marijak Koprivnjak Boţićne priče koje pokreću srca 20,00

  74. Lois Rock, Jane Tattersfield Boţićni ugoĎaj 89,00

  75. Witness Lee Boţja Ekonomija 62,40

  76. DeVern Fromke Boţja iskonska nakana 8 80,00

  77. Jil Sautern Boţja istina o seksu 55,00

  78. Witness Lee Boţja novozavjetna ekonomija 117,00

  79. Derek Prince Boţja Riječ iscjeljuje 50,00

  80. Chuck D. Pierce i Rebeca Wagner Sytsema Boţja sada za tvoj ţivot 45,00

  81. Flojd McClung Boţje očinsko srce 35,00

  82. Roberts Liardon Boţji generali 1 95,00

  83. Roberts Liadron Boţji generali 2 95,00

  84. Watchman Nee Boţji plan i Boţji počinak 5,00

  85. Watchman Nee Boţji Pobjednici 49,40

  86. Terry Nance Boţji štitonoša 30,00

  87. Watchman Nee Boţji vječni plan 31,20

  88. Nicky i Sila Lee Bračni tečaj 20,00

  89. Nicky i Sila Lee Brak 45,00

  90. Watchman Nee Breme i molitva 5,00

  91. Mario Šijan Charlie - pjesmarica mjuzikla + Cd 40,00

  92. C. Peter Wagner Crkva koja se mijenja 45,00

 • 5

  93. Colin Chaoman Čija je obećana zemlja 170,00

  94. Kennet E. Hagin Čovjekova trodimenzionalna priroda 12,00

  95. R. W. Schambach Čudesa 40,00

  96. Dr. Pol Brant; dr. Filip Jensi Čudesno i predivno stvoren (ekavica) 55,00

  97. Mark Vilkler Čuti Boga u snovima 100,00

  98. Billy Grejem Dan za danom 50,00

  99. Derek Prince Darovi Svetog Duha 50,00

  100. Majkl Fenstoun Deca koja ne veruju i roditelji koji ih vole 55,00

  101. John Lukase Dijeli... umnoţi 40,00

  102. Kennet E. Hagin Dodir kralja Mide 65,00

  103. Li Stroubel Dosje: Vera 70,00

  104. Bill Gillham Doţivotna garancija 1 85,00

  105. Bob Utley: Druga poslanica Korinćanima 85,00

  106. Čarls R. Svyndol Drţi se prvobitnog plana 65,00

  107. Watchman Nee Dubina zove dubinu 5,00

  108. Leslie Kergel Duh Gospodnji je na nama 90,00

  109. Zigfrid Grosman Duh je ţivot 75,00

  110. Witness Lee Duh s našim duhom 45,50

  111. Watchman Nee Duh sveti i stvarnost 28,60

  112. Derek Prince Duhovna sila koja mijenja ţivot 90,00

  113. Richard J. Foster Duhovne dicscipline 129,00

  114. Watchman Nee Duhovni čovjek 150,00

  115. Watchman Nee Duhovni napredak 5,00

  116. Derek Prince Duhovno ratovanje za posljednja vremena 65,00

  117. Ulf Ekman Duhovno vodstvo 45,00

 • 6

  118. Douglas Groothuis Duša u kibrnetičkom prostoru 119,00

  119. Dejvid Kros Duševne veze 55,00

  120. Watchman Nee Dva principa ţivljenja 5,00

  121. Rick Joyner Dva stabla 50,00

  122. Tim i Šila Rajter Dvanaest laţi koje muţevi govore ţenama 60,00

  123. Tim i Šila Rajter Dvanaest laţi koje ţene govore muţevima 60,00

  124. Derek Prince Dvije najmoćnije riječi 20,00

  125. Derek Prince Dvije ţetve 20,00

  126. John Bevere Đavolov mamac 90,00

  127. Heather Arnel Paulsen Emocionalna čistoća – stvar srca 73,50

  128. Sergine Snanoudj Estera 35,00

  129. Watchman Nee EvanĎelje Boţje 117,00

  130. Bob Utley: EvanĎelje po Jovanu 85,00

  131. John White Gaal pobjednik 125,00

  132. Philip Yancey Gdje je Bog kada boli? 119,00

  133. Sylvia Nasar Genijalni um 120,00

  134. Caleb Quaye Glasnije od rock and rolla 90,00

  135. Endru Mari Gospod u nama 50,00

  136. Bill Sharples i James Bilton Gospodine, ali ja sam baptist 20,00

  137. Jackie Pulliner Hajka na zmaja 60,00

  138. Stev McVey Hod u milosti 9 45,00

  139. Lester Sumrall Hrabrost za pobjedu 45,00

  140. Alister Pitri I na zemlji kao na nebu 80,00

  141. Elio Giacone Igre svih boja 50,00

  142. Kennet E. Hagin Ime ISUS 75,00

 • 7

  143. Peter Horobin Iscjeljenje kroz osloboĎenje 180,00

  144. Paula Sandford Iscjeljenje ţeninih emocija 100,00

  145. Charles G. Finney Iskusiti probuĎenje 40,00

  146. Witness Lee Iskustvo Krista kao ţivota za izgradnju crkve 46,80

  147. Witness Lee Iskustvo ţivota 101,40

  148. Kennet E. Hagin Ispravno i pogrešno razmišljenje 25,00

  149. Dţon Stot Istina je jedna 30,00

  150. Witness Lee Istinsko tlo jednosti 35,00

  151. Derek Prince Istjerivat će demone 70,00

  152. Rodţer E. Olson Adam C. Ingliš Istorija teologije 40,00

  153. Joy Mellisa Jansen Isus i njegova rana sluţba 69,00

  154. Arnold G. Fruchtenbaum Isus je bio Ţidov 60,00

  155. Boji vodom i otkrij sliku Isusova čuda - bojanje vodom 79,00

  156. David Ravenhill Isusova pisma 60,00

  157. Witness Lee Ivanovo EvanĎelje 1 40,00

  158. Witness Lee Ivanovo EvanĎelje 2 40,00

  159. Witness Lee Ivanovo EvanĎelje 3 40,00

  160. Witness Lee Ivanovo EvanĎelje 4 40,00

  161. James W. Sire Izazov svjetonazora 145,00

  162. Stan Telchin Izdan! 40,00

  163. Derek Prins Izgoniće zle duhove (ekavica) 85,00

  164. Michael Wells Izgubljen u pustinji 50,00

  165. Deniz Kros Izlaz iz odbačenosti 70,00

  166. Syiro Zodijates Izlečenje, ispovest i molitva (ekavica) 45,00

  167. Roger Steer J. Hudson Taylor čovjek u Kristu 120,00

 • 8

  168. Dianne B. Collard Ja biram oprostiti 20,00

  169. Stiv Farar Jako, do cilja 60,00

  170. Gregory A Boyd Je li Bog kriv? 109,00

  171. Winkie Pratney Jezgra 80,00

  172. Derek Prince Jezik - kormilo tvoga ţivota 25,00

  173. Gordon Linsay John G. Lake - apostol za Afriku 25,00

  174. Joni Eareckson Tada Joni 40,00

  175. Joy Mellisa Jansen Josip i Izraelci u Egiptu 69,00

  176. Zorka Levačić Vidović Jošua 90,00

  177. Bob Utley: Jovanove poslanice 85,00

  178. Dţoel Ričardson Kad Jevrejon bude vladao svetom 80,00

  179. Chuck D. Pierce i Rebeca Wagner Sytsema Kada Bog govori 45,00

  180. Joyce Meyer Kada Boţe, kada? 30,00

  181. Majkl Ots Kakav je Bog? 35,00

  182. Mark i Patti Virkler Kako čuti Boţji glas 100,00

  183. Elena Kucharik, Kathlee Long Bostrom Kako je na nebu 59,00

  184. Bob Mumford Kako nas Bog vodi 50,00

  185. Kennet E. Hagin Kako nas vodi Sveti Duh 30,00

  186. Derek Prince Kako prijeći iz prokletstva u blagoslov 30,00

  187. Derek Prince Kako primiti zdravlje od Boga 25,00

  188. Kay Arthur Kako proučavati Bibliju 55,00

  189. Ervin Lucer Kako reći NE tvrdoglavoj navici 40,00

  190. Ros Kembel Kako stvarno voleti svoje dete 40,00

  191. Ross Campbell Kako zaista poznavati svoje dijete 99,00

  192. Ross Campbell Kako zaista poznavati svojeg tinejdţera 99,00

 • 9

  193. Roy Hession Kalvarijska cesta 59,00

  194. Wachman Nee Karakter Gospodnjeg radnika 40,00

  195. Damir Alić Šićko Katolička vjera u crkvenoj predaji 75,00

  196. Bob George Klasično kršćanstvo 40,00

  197. Nepoznat autor Klečeći kršćanin 40,00

  198. Derek Prince Ključ za Bliski istok 80,00

  199. Arnold G. Fruchtenbaum Knjiga o Ruti 159,00

  200. Komplet knjiga Novi ţivot 1-10 Komplet knjiga Novi ţivot 1-10 650,00

  201. Margaret Silvester Koraci do Boţjeg očinskog srca 65,00

  202. Paul Ch. Donders Kreativno ţivotno planiranje 65,00

  203. Watchman Nee Krist je svaka duhovna pojedinost i stvar 33,80

  204. Watchman Nee Krist, naša pravednost 5,00

  205. Witness Lee Kristalizacijska studija poslanice Rimljanima 60,00

  206. Ki Dong Kim

  Kristovo iscjeljenje i njegovi sveti znakovi u mom ţivotu 55,00

  207. Stephen H. Hedges Krštenje u Duhu o darovi Duha Svetoga 90,00

  208. Sten Nilson Krvni savez 40,00

  209. Tim Dowley, Steve Smallman Lav je ostao bez doručka 29,00

  210. Lisa Bevere Lavica koja ustaje 90,00

  211. Joyce Meyer Lepota umesto pepela (ekavica) 80,00

  212. Kennet E. Hagin Lijek Boga ţivoga 7,00

  213. Derek Prince Lijek za odbačenost 30,00

  214. Danijel Ogrizović Lucifer 90,00

  215. Derek Prince Lucifer otkriven 40,00

  216. Stjepan Orčić Ludost propovedanja 50,00

  217. Valter Trobiš Ljubav i brak 50,00

 • 10

  218. Emerson Eggerichs Ljubav i poštovanje 100,00

  219. Jeff Fountain Ljudi nade 50,00

  220. Pol i Liz Grifin Ljutnja – kako izaći na kraj s njom? 55,00

  221. John White Mačonoša 125,00

  222. Stojan Gajicki Mala čuda velikog Boga 35,00

  223. Dick Tom Manična depresija 60,00

  224. Chuck Smith Milost mijenja sve 35,00

  225. Jeff VanVonderen Milost u obitelji 6 60,00

  226. Joyce Meyer Mir 30,00

  227. Ken Sendi Mirotvorac 75,00

  228. Forrest Dean Hackett Jr. Misija Agape 60,00

  229. Derek Prince Moć Gospodnje Večere 40,00

  230. Derek Prince Moć odricanja 20,00

  231. Karen Holford i Linda Koh Moje vrijeme tišine s Isusom 50,00

  232. Joy Mellisa Jansen Mojsine i Boţji narod 69,00

  233. En Taunzend Molitva bez pretvaranja 25,00

  234. Derek Prince Molitva kao način ţivota 50,00

  235. Doug Croucher Molitvena sluţba 30,00

  236. Watchman Nee Molitvena Sluţba Crkve 36,40

  237. Aleksandar Mitrović Molitveni ţivot Isusa Krista 40,00

  238. Derek Prince Muţevi i očevi 50,00

  239. Derek Prince Na izmaku vremena 20,00

  240. David Clark, Peter Emmett Na korak do smrti 89,00

  241. Majkl Grifits Na posao Pepeljugo! 85,00

  242. Tommy Littleton Na puteve i raskriţja 35,00

 • 11

  243. David Wilkerson Na ţivot i smrt 40,00

  244. Pol i Liz Grifin Nada i isceljenje za zlostavljane 70,00

  245. Bill Johnson Nadprirodna sila preobraţenog uma 65,00

  246. John Bevere Nagrada časti 90,00

  247. Helen Lee Robinson Najljepše Boţićne priče 30,00

  248. Demos Shakarian Najsretniji ljudi na svijetu 50,00

  249. Kennet E. Hagin NanovoroĎenje 7,00

  250. Vilhard Beker Napad ljubavi 30,00

  251. Jan Demeter Narodi, Izrael, crka, sekte 40,00

  252. Derek Prince Nauka o krštenjima 20,00

  253. Michael Wlls Nebesko učeništvo 80,00

  254. David Wilkerson Neka se svete imena tvoja 50,00

  255. Norman L. Geisler i Frank Turek Nemam dovoljno vjere da bih bio ateist 120,00

  256. John Stott Neusporedivi Krist 99,00

  257. Stojan Gajicki Nevesta se sprema 70,00

  258. Joy Mellisa Jansen Noa i ljudi vjere 69,00

  259. Wachman Nee Normalan kršćanski ţivot crkve 50,00

  260. Watchman Nee Normalna kršćanska vjera 58,50

  261. David Wilkerson Novi savez otkriven 50,00

  262. Sergej Beuk O biću i Bogu 45,00

  263. Dan Stone – Greg Smith Oaza evanĎelja 2 50,00

  264. Derek Prince Obećanje providnosti 50,00

  265. Derek Prince Objavljivanje Boţje Riječi 80,00

  266. Derek Prince Oblikovanje istorije kroz molitvu i post (ekavica) 40,00

  267. Stojan Gajicki Obnova Boţjeg lika u nama 30,00

 • 12

  268. John Loren i Paula Sandford Obnova kršćanske obitelji 100,00

  269. Derek Prince Obnova poruke 20,00

  270. Frenk Viola Obnovljena crkva 85,00

  271. Ann Brown Obrana ţene 50,00

  272. Heidi Baker i Shara Pradhan Obuzeti ljubavlju 55,00

  273. Marion Stroud Oči u oči s rakom 109,00

  274. Sheila Summers Od slomljenosti do ljepote 140,00

  275. Rej i Nensi Kejn Od straha do ljubavi 60,00

  276. Watchman Nee Odijeljeni za Gospodina 5,00

  277. Neal Lozano Oduprijeti se Ďavlu 90,00

  278. Derek Prince Odvojeni za Boga 50,00

  279. Bill Johnson Ohrabri se u Bogu 90,00

  280. Neil T. Anderson On lomi okove 50,00

  281. Dejvid Kros i Dţon Beri Opasnosti alternativnih puteva do iscelenja 65,00

  282. Peter Horobin Oproštenje 55,00

  283. Dţejms Dobson Osećanja! 35,00

  284. R.T. Kendall Osjetljivost Duha 50,00

  285. John Loren Sandford i Mark Sandford OslobaĎanje i unutarnje ozdravljenje 120,00

  286. Rik Sajzmor OslobaĎanje od utvrda 80,00

  287. Sergine Snanoudj OslobaĎanje zarobljenih 40,00

  288. Neal Lozano OsloboĎeni - priručnik 90,00

  289. Paul H. Boge Otac zaboravljene djece 80,00

  290. Watchman Nee Otajstvo Kristovo 26,00

  291. Bob Utley: Otkrivenje 85,00

  292. Kennet E. Hagin Otkupnjenje od siromaštva, bolesti i duhovne smrti 15,00

 • 13

  293. John Loren i Paula Sandford Otpusti svoju prošlost 100,00

  294. Caroll Thompson OtuĎenje 35,00

  295. John Bevere Ovako govori Bog 90,00

  296. Oleg Griffing Pesma nasleĎa 90,00

  297. Gari Čapman Pet jezika izvinjenja 80,00

  298. Gari Čapman Pet jezika ljubavi kojim govore tinejdţeri 50,00

  299. Watchman Nee Pjesma nad pjesmama 44,20

  300. Pjesmarica Pjevajmo Gospodinu (promotivna cijena) Pjesmarica Pjevajmo Gospodinu (promotivna cijena) 100,00

  301. Edwin A. Abbott Plošnozemska 109,00

  302. Gari Metinkoš Pobeda nad mračnom stranom voĎstva (ekavica) 85,00

  303. Bob George Pobjeda nad depresijom 4 60,00

  304. John Bevere Pobjeda nad strahom 90,00

  305. Neil T. Andreson Pobjeda nad tamom 45,00

  306. Derek Prince Početak mudrosti 50,00

  307. Moderzon Ernest: Pod utjecajem sotone 15,00

  308. John Bevere Pod zaštitom 90,00

  309. Ester Gulshen - Thelma Sangster Poderani veo 25,00

  310. Derek Prince Pokajanjem do vjere 20,00

  311. Gordon i Emili Bining Pokorite se dakle Bogu 65,00

  312. Ed Silvoso Pomazanje za poslovanje (ekavica) 85,00

  313. Michael Landsman Pomoćne sluţbe 40,00

  314. Daglas Bajer Porodica Boţija 30,00

  315. Dţon Stot Poruka Dela apostolska 90,00

  316. Dţon Stot Poruka Druge poslanice Timoteju 40,00

  317. Beri Veb Poruka knjige proroka Izaije 80,00

 • 14

  318. Rheta i Aldo Mc Pherson Poruka od Boga 35,00

  319. Eugene H. Peterson Poruka Psalmi 90,00

  320. Wachman Nee Poruka za nove vjernike 85,00

  321. Bob Utley: Poslanice iz zatvora 85,00

  322. Derek Prince Posljednji Kristov nalog 40,00

  323. Rick Joyner Posljednji poziv 35,00

  324. Derek Prince Posljednji sud 20,00

  325. Witness Lee Postanak 1 55,00

  326. Witness Lee Postanak 2 55,00

  327. Witness Lee Postanak 3 55,00

  328. Witness Lee Postanak 4 55,00

  329. Witness Lee Postanak 5 55,00

  330. Witness Lee Postanak 6 55,00

  331. Witness Lee Postanak 7 55,00

  332. Elena Kucharik, Kathlee Long Bostrom Postoje li anĎeli 59,00

  333. Stojan Gajicki Postoji li ţivot posle razočarenja 40,00

  334. Kent Hepvort Povračaj zemlje 70,00

  335. Jack Winter Povratak kući 70,00

  336. Neal Lozano Povratak starijeg brata 90,00

  337. Kennet E. Hagin Jr. Pozvan od Boga 65,00

  338. Derek Prince Pozvani na pobjedu 50,00

  339. Watchman Nee Pravedno oproštenje 5,00

  340. Watchman Nee Pravovjernost crkve 41,60

  341. John Loren i Paula Sandford Preobraţeni ţivot 100,00

  342. Witness Lee Presudno otkrivanje ţivota u svetom pismu 45,50

 • 15

  343. James R. Reininger Priča o Isusu 40,00

  344. Watchman Nee Prijatelj grešnika 5,00

  345. Derek Prince Prije nego kaţeš da 60,00

  346. Derek Prince Prijenos Boţje sile 20,00

  347. Greg Brown Priprema za bračni savez 25,00

  348. Joyce Meyer Priručnik za proučavanje 50,00

  349. Michael Wells Problemi, Boţja prisutnost i molitva 50,00

  350. Frank E. Peretti Prodor u svijet tame 50,00

  351. Arthur Gesswein Progonjen, ali ne napušten 40,00

  352. Tjudur R. Dţons Protestantska reformacija 90,00

  353. Derek Prince Prva milja 20,00

  354. Bob Utley: Prva poslanica Korinćanima 85,00

  355. Aleksandar Birviš Psalmi 80,00

  356. Mario Šian Psalty - pjesmarica mjuzikla + CD 40,00

  357. Ana S. T. Put do istine 70,00

  358. Gil Guile Puzzle: David i Golijat 59,00

  359. Gil Guile Puzzle: Isus je roĎen 59,00

  360. Gil Guile Puzzle: Isus utišava oluju 59,00

  361. Gil Guile Puzzle: Noin nevjerojatan brod 59,00

  362. Ivan Peroš prevoditelj Radost Uskrsa - aktivnosti za djecu 40,00

  363. Shawna Vyhmeister i Sonia Krumm Radost ţivota 60,00

  364. Stiv i Vendi Beklund Rasplamsaj veru za 40 dana 20,00

  365. Kler Kloninger Razglednice s neba 45,00

  366. Đon Pol Đekson Razobličavanje duha Jezavelje (ekavica) 55,00

  367. Derek Prince Razotkrivanje Boţje Crkve 90,00

 • 16

  368. Vito Rallo Razotkrivanje duhovne opasnosti 70,00

  369. Joyce Meyer Reci da ih volim 30,00

  370. Roman Miz Religijska slika Evrope 55,00

  371. Joyce Meyer Revolucija ljubavi 90,00

  372. Kennet E. Hagin Riječi 10,00

  373. John Osteen Rijeke ţive vode 25,00

  374. Witness Lee Rimljanima poslanica 1 50,00

  375. Witness Lee Rimljanima poslanica 2 50,00

  376. Witness Lee Rimljanima poslanica 3 50,00

  377. Witness Lee Rimljanima poslanica 4 50,00

  378. Derek Prince Rušenje utvrda 45,00

  379. Derek Prince SagraĎeni na stijeni 20,00

  380. Derek Prince Samo milošću 50,00

  381. David Wilkerson Samoubojstvo 25,00

  382. Stjepan Orčić Senka na velikima 40,00

  383. Watchman Nee Sigurno spasenje 5,00

  384. Stojan Gajicki Silnici ili očevi 35,00

  385. Witness Lee Situacija u svijetu i Boţje kretanje 25,00

  386. Witness Lee Situacija u svijetu i usmjerenje Boţjeg kretanja 25,00

  387. Corrie Ten Bom Skrovište 40,00

  388. Watchman Nee Slamanje vanjskog čovjeka i osloboĎenje duha 41,60

  389. Watchman Nee Slavna crkva 49,40

  390. Reina i Peter Hitzelberger Slika, igra i veselje 60,00

  391. Carlos Anakondia Slušaj me sotono 90,00

  392. Neal Lozano Sluţba osloboĎeni - prektični vodič 120,00

 • 17

  393. Watchman Nee Sluţiti domu ili Bogu? 5,00

  394. Derek Prince Snaga objavljivanja 25,00

  395. Storme Omartion Snaga roditeljeve molitve 90,00

  396. Rob Eagar Snaga strasti 3 80,00

  397. Derek Prince Snaga u Imenu 50,00

  398. Stormie Omartion Snaga ţenine molitve 80,00

  399. Carroll Thompson Sotonske modrice 35,00

  400. Robert Horvat Spasenje 50,00

  401. Witness Lee Spoznaja Ţivota 65,00

  402. Witness Lee Stablo ţivota 49,40

  403. Joyce Thompson Stopama poboţne ţene 55,00

  404. John Bevere Strah Gospodnji 90,00

  405. Ki Dong Kim Strategija rasta crkve 35,00

  406. Boji vodom i otkrij sliku Stvaranje - bojanje vodom 79,00

  407. Dondi Skumači Stvorena za ljubav 80,00

  408. Dondi Skumači Stvorena za uspeh 80,00

  409. Duane T. Gish Stvoreni kao dinosauri 70,00

  410. Arnold G. Fruchtenbaum Suci & Ruta 180,00

  411. Derek i Lydia Prince Susret u Jerusalimu 90,00

  412. Eleanor Watkins Svaka cura ima svoju priču 50,00

  413. Eleanor Watkins Svaka cura ima svoju priču 2 50,00

  414. Eleanor Watkins Svaka cura ima svoju priču 3 50,00

  415. Monica Ashour Svako tijelo ima nešto reći 65,00

  416. Charity Virkler Svakodnevni anĎeli 100,00

  417. David Wilkerson Sveci koji pijuckaju 35,00

 • 18

  418. Witness Lee Sveobuhvatni Krist 57,20

  419. Jim Cynbala Svjeţa sila 50,00

  420. Rick Warren Svrhovit ţivot 119,00

  421. Reina i Peter Hitzelberger Škare, bojce i papir 60,00

  422. Tim Dowley Školski biblijski atlas 50,00

  423. Stjepan Orčić Šta? Kako? Zašto? 40,00

  424. Bill Gillham Što Bog ţeli da kršćani znaju 7 95,00

  425. Ros Paterson Što još Bog čeka? 90,00

  426. George B. Eager

  Što mladi trebaju znati o ljubavi, zaljubljivanju i seksu - meki uvez 70,00

  427. George B. Eager

  Što mladi trebaju znati o ljubavi, zaljubljivanju i seksu - tvrdi uvez 90,00

  428. Watchman Nee Što smo mi? 5,00

  429. Watchman Nee Štovanje koje pribliţava 5,00

  430. Patricia M. St. John Tajna u šumi 32,00

  431. Derek Prince Tečaj osobnog proučavanja Biblije 35,00

  432. Derek Prince Temeljne Istine I 40,00

  433. Derek Prince Temeljne istine II 40,00

  434. Derek Prince Temeljne stine III 40,00

  435. Witness Lee Temeljno otkrivenje u svetom pismu 46,80

  436. Watchman Nee Tijelo Kristovo 5,00

  437. Trevor Stamers Tinejdţeri i seks 50,00

  438. Edi Eskju Tišina i krik 30,00

  439. Derek Prince Tko brine za siročad, udovice, siromašne i potlačene? 20,00

  440. Watchman Nee Tok Duha 5,00

  441. Frank E. Peretti Tončica 25,00

 • 19

  442. Jirgen Špis Tragati za istinom 30,00

  443. Dţon Klejpul Tragovima sapatnika 30,00

  444. Nicky Cruz Trči mali trči 40,00

  445. Ron Mcintosh U potrazi za probuĎenjem 50,00

  446. Stjepan Orčić U senci velikih 40,00

  447. Elisabeth Elliot U sjeni svemogućega 50,00

  448. Bengt Wedemalm U sluţbi Njegova veličanstva 40,00

  449. David Yonggi Cho U sluţbi već 50 godina 55,00

  450. Sarah Young U tvojoj prisutnost (za muškarce) 100,00

  451. Sarah Young U tvojoj prisutnost (za ţene) 105,00

  452. David Kros U zamci kontrole 70,00

  453. Mario Dučić Učinkovito kršćansko vodstvo 70,00

  454. Nada Pavičić Spalatin UgaĎanje lutnje 50,00

  455. Derek Prince Ulazak u Boţje kraljevstvo 20,00

  456. Derek Prince Ulazak u Boţju prisutnost 50,00

  457. Frank Bartlemon Ulica Asuza 50,00

  458. Francis MacNutt Umalo ugašena milost 100,00

  459. Derek Prince Uranjanje u Duha 20,00

  460. Derek Prince Uskrsnuće tijela 20,00

  461. Aleksandar Birviš Vaskrsenje 20,00

  462. Ron Susek Vatrena oluja 85,00

  463. Endru Vomak Već si dobio 80,00

  464. Reina i Peter Hitzelberger Velika knjiga Bibljskih aktivnosti 2 80,00

  465. Oswald J. Smith Veliki nalog 35,00

  466. Tim Dowley, Steve Smallman Velikoj ribi je stigla večera 29,00

 • 20

  467. Witness Lee Vidjelac Boţanskog otkrivenja 90,00

  468. Derek Prince Vjera i djela 20,00

  469. Lester Surmall Vjera koja mijenja vaš svijet 100,00

  470. Smith Wigglesworth Vjera koja pobjeĎuje 70,00

  471. Smith Wigglesworth Vjera koja raste 80,00

  472. Smith Wigglesworth Vjera koja uvijek jača 90,00

  473. Acute Vjera, nada i homoseksualnost 40,00

  474. Kennet E. Hagin Vjernikov autoritet 20,00

  475. Kennet E. Hagin Vjernikov autoritet - dopunjeno izdanje 65,00

  476. Jentezen Franklin Vjeruj da moţeš 50,00

  477. Terence Chatmon Vjeruju li vaša djeca-kako djecu zainteresirati za Boga 90,00

  478. Michael C. Armour Vodič kroz Bibliju za početnike 55,00

  479. Michael C. Armour Vodič kroz Bibliju za početnike - radna biljeţnica 30,00

  480. Joyce Meyer VoĎa u nastajanju 90,00

  481. Paul David Tripp Vrijeme velikih mogućnosti 85,00

  482. Steve i Annie Chapman Vruće teme - što supruţnici ne govore jedno drugom 100,00

  483. David Ravenhill Za ime Boţje odrasti već jednom 50,00

  484. Dutch Sheets Zastupnička molitva 90,00

  485. Joyce Meyer Zašto Boţe, zašto? 30,00

  486. Derek Prince Zašto je kriţ tako vaţan 55,00

  487. Kennet E. Hagin Zašto jezici 7,00

  488. Loren Kaningam i Dejvid J. Hamiltom Zašto ne i ţene? 90,00

  489. Mišel Grejm Zašto nisam ona? 80,00

  490. Derek Prince Zašto se loše stvari dogaĎaju 50,00

  491. ĐorĎe Gvozdić Zašto u Boga treba vjerovati 30,00

 • 21

  492. Randy Alcom Zašto za ţivot? 60,00

  493. T. L. Osborn Zašto? 40,00

  494. Robert A. Laidlaw Zdravim razumom 5,00

  495. Oswald J. Smith Zemlja mi najdraţa 25,00

  496. Scott Macleod Zmije u predvorju 25,00

  497. Ray Comfort Znanstvene činjenice u Bibliji 35,00

  498. Derek Prince Ţetva koja postoji 20,00

  499. Ulf Ekman Ţidovi - narod budućnosti 50,00

  500. Derek Prince Ţivi sol i svjetlo 60,00

  501. Lester Sumrall Ţivjeti viziju 65,00

  502. Witness Lee Ţivot i put za prakticiranje ţivota crkve 49,40

  503. Watchman Nee Ţivot koji pobjeĎuje 54,60

  504. Ken McElrath, Bruce McNicol, Bill Thrall Ţivot na vrhu 129,00

  505. Watchman Nee Ţivot ţrtvenika i šatora 5,00

  506. Jovanka Vuletić Ţivotopis 80,00

  507. Tom Vajtman Rendi Peterson Ţrtva ljubavi? 80,00