Click here to load reader

Uređenje malih vrtova

 • View
  242

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vrtovi su danas važniji nego ikada, osobito ljudima koji žive u gradu.U često užurbanoj svakidašnjici vrt je m,jesto mira i opuštanja u kojem možete pratiti promjene godišnjih doba i osjetiti prirodu.Čak i kad raspolažete vrlo malom površinom možete se na njoj divno odmoriti i pronaći put do samoga sebe.Slika vrta neprestano se mijenja u skladu s godišnjim dobima.Na popisu želja mnogih vlasnika vrtova danas su jezerca , terase, te mnogo mjesta za lončanice i prostran travnjak okružen drvećem i grmljem.Za skladnost i originalnost vrta treba svjesno planirati i oblikovati tako da na malom prostoru nastane pravi mali raj.Važno je i da su kuća i vrt nedjeljiva cjelina , pa se stoga u oblikovanju vrta uvijek treba voditi izgledom kuće.Da biste vrt učinili mjestom koje djeluje na sva osjetila i da odražava vašu osobnost, nije pretjerano reći da ćete vrt zamisliti kao sobu u kojoj ćete, u vanjskom prostoru jednako dobro uživati kao i u vašem dnevnom boravku u interijeru vaše kuće.

Text of Uređenje malih vrtova

 • Ure|enje malih vrtova

  001-160_KleineGarten_cro.qxp 6.5.2010 12:00 Page 1

 • 001-160_KleineGarten_cro.qxp 6.5.2010 12:00 Page 2

 • Ure|enje malih vrtovaAndrea Christmann

  Prakti~na rje{enja i zavrtove ku}a u nizu

  001-160_KleineGarten_cro.qxp 6.5.2010 12:01 Page 3

 • 4Teorija bez nje sene mo`e 7

  Na~elo ure|enja 7Raj na najmanjem prostoru 7

  Okosnica vrta 10Lijepe strukture 11

  Vodoravni i okomiti elementi 14

  Do`ivljaj vrta 14

  Povr{ine i funkcije 15

  Ograda i za{tita od pogleda 17

  Stvorite slojevitost i prostornu dubinu 19

  Perspektiva 19

  Prostorna dubina 19

  Napravite jasne konture 22Pravokutni red 22

  Uzmite u obzir svojstvapolo`aja 24

  Elementi oblikovanja jednostavni i u~inkoviti 26

  Djelujte na sva osjetila 26

  Svjetlo i rasvjeta 27

  Drve}e i grmovi 28

  Zidovi, `ivice i ograde 32

  Stube 36

  Voda 38

  Pergole i lukovi 40

  Pogledi i putovi 43

  Podne obloge 45

  Optimalnoure|enje malih vrtova 49

  Istra`iti vrt 49Razviti osje}aj za prostor 49

  Promatrati i prepoznati 50

  Postupak za starije vrtove 51

  Unijeti `elje i sklonosti 53

  Na~initi plan vrta 55

  Ku}a i vrt jedna cjelina 57

  Postaviti u sredi{te pozornosti 59

  Inscenacija biljkama 61

  Uklopiti okru`je 63

  Primjena visine u vrtu 64Uporaba vertikalnog prostora 65

  Stvaranje {irine u prostoru 67Iskori{tavanje oblika vrta 67

  Kako pregra|ivanjem iskoristiti vi{e od vrta 69

  Razmje{taj biljaka 69

  Podne obloge 72Materijali za velike povr{ine 73

  Ogledni konceptivrtova 75

  Vodeni vrt 75Ogledni vrt: osje}aj godi{njegodmora i daljine 77

  Prirodni vrt 79Ogledni vrt: nadahnut seoskim vrtom 81

  Arhitektonski vrt 82Ogledni vrt: moderan i pun naboja 8 4

  Japanski vrt 86Ogledni vrt: jasne konture 87

  Vrt ru`a 89Ogledni vrt: vrt osjetila 90

  Ladanjski vrtovi 92Ogledni vrt: nostalgi~ni {arm 93

  Vrt za igru 94Ogledni vrt: bogat do`ivljajima iprikladan za {etnju 96

  Zimzeleni vrt 98Ogledni vrt: uvijek zelen i lagano se odr`ava

  Sadr`aj

  001-160_KleineGarten_cro.qxp 6.5.2010 12:01 Page 4

 • 5Travnati vrtovi 102Ogledni vrt: lako}a i prozirnost 103

  Mediteranski vrtovi 105Ogledni vrt: sunce u kombinacijis otvorenim pogledom 106

  Vrt s trajnicama 108Ogledni vrt: veselih boja i `ivahan 110

  Predvrtovi 112Primjer predvrta: jednostavna elegancija 114

  Primjer predvrta: moderan i reduciran 116

  Primjer predvrta: seoski 117

  Primjer predvrta: formalan i jednostavan 118

  Primjer predvrta: reprezentativan 120

  Ure|enje vrta upraksi: kako tou~initi 123

  Urediti maleni vrt 123Po~etak radova 123

  Gra|evinski zahvati u vrtu 124

  Pokrivanje tla: odabir materijala i formata 124

  Terase 126

  Ograde

  Postavljanje stuba 127

  Staze i puteljci 129

  Gradnja jezerca 131

  Gradnja pergole 133

  Biljke da se sve zeleni i cvate 135

  Kupnja biljaka: kvaliteta i veli~ina 135

  Sadnja `ivice 137

  Sadnja drve}a 138

  Njega i rezanje drve}a 139

  Cvjetne tapete 141

  Sadnja trajnica 142

  Lon~anice 143

  Ure|enje travnjaka 145

  Pravi vrtni pribor 148

  Lijep vrtni namje{taj 150Staklenik ili drvena {upa? 152

  Elektri~ne i vodene instalacije 153

  Automatsko natapanje 153Crpke i tehnika 154

  Kazalo 159

  Sadr`aj

  001-160_KleineGarten_cro.qxp 6.5.2010 12:01 Page 5

 • 001-160_KleineGarten_cro.qxp 6.5.2010 12:01 Page 6

 • 7Na~elo ure|enja

  @elimo da nam vrtovi obuzmu svaosjetila, ne samo o~i. Stogapoja~avamo zvuk vjetra i miriscvije}a.Eva Maaser, Rajski vrt

  Vrtovi su danas va`niji negoikada, osobito ljudima koji `iveu gradu. U ~esto u`urbanojsvakida{njici vrt je mjesto mirai opu{tanja u kojem mo`etepratiti promjene godi{njih dobai osjetiti prirodu. ^ak i kadraspola`ete vrlo malompovr{inom, mo`ete se na njojdivno odmoriti i prona}i putdo samoga sebe.

  Raj na najmanjem prostoru

  Slika vrta neprestano se mijenjau skladu s godi{njim dobima.Stoga je posebno i nezamjen-jivo mjesto. Vrtovi su danasznatno manji nego prije dvade-setak godina, a zahtjevi su po-rasli: na popisu su `elja mnogihvlasnika vrtova jezerce ilibazen, {iroka terasa uz ku}u temnogo mjesta za lon~anice iprostran travnjak okru`endrve}em i grmljem. Pri ure|enju uvijek je va`no

  Ku}u i vrt treba uvijek proma-trati kao cjelinu. Stoga se priizboru gra|evnih materijala zavrt treba orijentirati prema ma-terijalima i bojama ku}e da seuspostavi skladan prijelaz. U unutra{njosti ku}e u praviluse na temelju dojma o veli~iniprostora odabire odgovaraju}inamje{taj. U projektiranju van-jskoga prostora trebalo bi pos-tupiti na vrlo sli~an na~in. ^aki ako zami{ljanje vrta kao sobezvu~i pretjerano, donekle je taideja posve opravdana.

  Teorija bez nje se ne mo`e

  dati vrtu njegovo posve osobitoobilje`je, u~initi ga mjestomkoje djeluje na sva osjetila i uzto odra`ava i osobnost svogavlasnika. Za skladnost i origi-nalnost vrta nije presudnaveli~ina. Naprotiv: svjesnimplaniranjem i oblikovanjem nasamo nekoliko ~etvornihmetara mo`e nastati mali raj. U malome vrtu prednost uvijekima oblikovanje gra|evinskihelemenata. Staze, terase, zidovii pergole trebaju prona}i svojepravo mjesto prije nego {to seprema njima odaberu odgo-varaju}e biljke.

  Ku}a i vrt nedjeljiva su cjelina. Stoga se u oblikovanju vrta treba uvijek voditi

  izgledom ku}e.

  Na~elo ure|enja

  001-160_KleineGarten_cro.qxp 6.5.2010 12:01 Page 7

 • Uostalom, vrt u pravilu nudidovoljno mjesta za sjedenje,u`ivanje u obrocima i opu{ta-nje samo pod vedrim nebom.

  PPrraavvii ssttiillBezbroj je mogu}nosti zaure|enje malog vrta. Stil je uvi-jek osobna odluka; strogo for-malan ili prirodan nije rije~ otome da je jedan ispravan, adrugi pogre{an, va`no je i jednoi drugo. Mogu}e je sve, samobiste trebali po{tovati osnovnapravila o ure|enju. Elementistila mogu biti harmoni~ni ili isticati suprotnosti. Svakako,lak{e je ako ve} pri planiranjuodredite stil. Vrt mo`e bitiure|en u mmiinniimmaalliissttii~~kkoomm stilu,na primjer kao japanski vrt ili uaarrhhiitteekkttoonnsskkoomm, kao formalnivrt, ali mo`e odavati i dojamlljjuuppkkooggaa llaaddaannjjsskkooggaa vrta. Svjesnim planiranjem na teme-lju promi{ljena povezivanja ljepote i funkcionalnosti nasvakome mjestu mo`e nastatiskladan zeleni prostor.

  SSttvvoorriittee ddoojjaamm vveellii~~iinnee^esto mali vrtovi djelujuve}ima nego {to su to doista.Trikovima svakako mo`eteprikriti nedostatak veli~ine.Prostraniji izgled vrta mo`etedo~arati na razli~ite na~ine.Odjeljivanjem pojedinih pros-tora visokom `ivicom ili vje{topostavljenim cvjetnim grmomvrt se vi{e ne mo`e obuhvatitijednim pogledom i ve} timedjeluje zanimljivijim i tajan-

  Ako ih se dobro za{titi, mogu~ak i cijelu zimu ostati vani. JJeeddnnoossttaavvnnoo ii jjaassnnoo Ispravno oblikovani mali vrto-vi mogu djelovati doista izvan-redno. U sitnim su uto~i{tima~esto skrivene velike {anse.Naj~e{}e nisu samo dovoljnoiskori{tene. Slijedite nekoliko pravila ure-|enja i planiranje }e vrta bitilak{e. Tri na~ela glase: jedno-stavnost, osobitost i jasno}a. U ure|enju je malog vrta umjetnost prije svega u tomeda se postoje}i prostor dobrorasporedi, gra|evinskim ele-mentima i biljkama odredi njegova struktura i da djelujeve}im. Ipak, najvi{e pozornostitreba obratiti biljkama.

  8

  stvenim. Posjetitelj ga otkrivaobilaskom i djeluje mu ve}imnego {to je u zbilji. U malome je vrtu visina poseb-no va`na. Gdje je povr{inaograni~ena, tre}a je dimenzijavrlo korisna: ve} s tri stube mi-jenja se perspektiva, dolazi sena povi{eno ili ni`e mjesto itime se ulazi u novi prostor.Stje~e se dojam prostranosti.Ne unosi samo prostor za sje-denje u ni`em dijelu vrtu ili ba-zen na povi{enu mjestu osje}ajve}eg prostora ve} i pergole ilukovi obavijeni biljkama pe-nja~icama. One su osobito do-brodo{le u malome vrtu u ko-jem nema dovoljno mjesta zadrve}e ili rasko{nije grmove. I ve}e lon~anice privla~epoglede i uljep{avaju terase.

  Teorija bez nje se ne mo`e

  Jasnim oblicima i to~no odre|enim povr{inama za sjedenje i cvjetne gredice mali je vrt

  dobro iskori{ten i djeluje prostranije.

  001-160_KleineGarten_cro.qxp 6.5.2010 12:01 Page 8

 • 9Dobro promi{ljen konceptu{tedjet }e i vrijeme i trud.Suzdr`ano oblikovanje i jasnioblici vrlo su va`ni. Zaure|enje novog vrta nakon iz-gradnje ili kupnje ku}eotvorene su gotovo svemogu}nosti. Ako preoblikujeteve} postoje}i mali vrt, pre-poru~ljivo je uspostaviti vezuizme|u starih struktura i novihelemenata. Pritom je u pravilujednostavnije zamijeniti biljkenego promijeniti osnovnustrukturu vrta.

  OObblliiccii ii bboojjee Va`no je ograni~iti se na samonekoliko gra|evnih materijala.Jednolika podna obloga odprirodnoga kamena ili drvadjeluje prostranije od {arenekombinacije razli~itih formata i vrsta kamena. Velike plo~eprirodnoga kamena stvarajudojam prostranosti, a povr{inaod mozai~nih kamen~i}a isti~esitno}u oblika i djelujesku~eno. Jednostavno isuzdr`ano ozelenjivanje snekoliko soliternih biljakatako|er poti~e prividnu pros-tranost. I boje cvatu}ih trajnica va`nesu kad vrt treba djelovative}im. Blijede boje poput svijetloplavog cvata kokoti}aDelphinium sedefastog drvastvaraju dojam daljine. Uplavoljubi~astoj cvjetnoj gredicisvjesno ih treba upotrijebiti upozadini. Za razliku od njih,

  mo`e voditi kroz lukove dosuprotna kraja zemlji{ta. Ondjemo`e biti pergola koja uokviru-je okolni krajolik. Oko taj krajo-lik do`ivljava kao dio vrta,~ime nestaju postoje}e granice iprostor djeluje mnogo ve}im. Ali i u vrtu se ciljanim raspore-dom elemenata koji privla~epoglede mogu prikriti granice.

Search related