of 67 /67
.$5$<2//$5,.(6ø1YHg1 352-(/(5ø0h+(1'ø6/ø. +ø=0(7/(5ø 7(.1ø.ù$571$0(6ø %ø5ø0)ø<$7 (WW3URMHYHdHYUH'DLUHVL%DúNDQOÕ÷Õ ANKARA-2014 T.C. 8/$ù7,50$ '(1ø=&ø/ø.9( +$%(5/(ù0( %$.$1/,ö, .DUD\ROODUÕ Genel 0GUO÷

Karayolları teknik şartnamesi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Harita işleri karayolları teknik şartnamesi

Text of Karayolları teknik şartnamesi

 • .$5$
 • +HUKDNNVDNOGU%X7HNQLNDUWQDPHQLQELUNVPYH\DWDPDP.DUD\ROODU*HQHO0GUOQQ\D]OL]QLROPDGDQoRDOWODPD]%LOJLHULLPVLVWHPLQH\NOHQHPH]YH\DKHUKDQJLELUEDNDHNLOGHELUEDND\HUH

  DNWDUODPD]

  2014

  .$5$

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 1 /

  KORDOR ETD YAPILMASIGR

  Koridor Etd yaplmas teknik artnamesi Koridor etd yaplmas ile ilgili mhendislik hizmetlerine ilikin esaslar belirlemekte olup Koridor Etd Yaplmas Teknik artnamesi diye adlandrlacaktr.

  Koridor Etd, planlanan bir yolun balang ve bitim blgelerini kapsayan, takriben 10 km geniliindeki bir alan ierisinde yaplacaktr. Yaklak geki veya gzergah bu koridor ierisinde, 1/25.000 lekli gncel saysal haritalar zerinde idarenin grleri alnarak alternatif gzergahlar hazrlanacaktr. Yol snf dikkate alnarak bu gzergahlara ait 1/25.000 lekli plan ve 1/25.000-1/2500 lekli profiller hazrlanarak, kilometraj gsterilecektir.

  Ayrca;- Uygulanacak yol enkesitleri, kaz dolgu hacimleri, ngrlen jeolojik nlemler

  belirtilmelidir. (raporda belirtilmelidir) -Tnel yerleri ve uzunluklar, Kpr veya viyadk yerleri ve uzunluklar-Byk sanat yaplarnn boyutlar, yerleri ile yaklak uzunluklar-Kavak yerleri, imarl kesimler ve mcavir alan snrlar, sit alanlar, dier kurumlara

  ait projeler, barajlar,vs1/25.000 lekli planda belirtilmi olmaldr.

  Koridor etd yaplrken;x Belirlenen Ulam Fonksiyonunu Karlayabilme,x Zemin elverililik durumux Yapm maliyetix Tat letme giderlerix Bakm ve iletim giderlerix Kamulatrma bedellerix Doal, sosyo ekonomik ve tarihi evreye etkilerix Stratejik nem ve deerler

  Dikkate alnmaldr.Bu deerlendirmeler sonucunda birden fazla koridor belirlenecek olup bu gzergahlar

  karlatrlarak en uygun olan geki bulunacaktr. Yukarda belitilen hususlar asndan alternatif olma zellii olmayan koridorlardan genel bahsedilmesi dier alternatif koridorlarn daha iyi deerlendirilmesi asndan uygun olacaktr.

  KORDOR ETD RAPORU

  Belirlenen seeneklerin karlatrlmas ve seimlerin kolaylatrlmasn salayacak ayrntda, yapm maliyetini, iletme giderleri gibi ana maliyet unsurlarnn belirlenmesi, bakm, iletme, tarm arazisi kullanm, kamulatrma, mlkiyete esas bilgiler ve evre etkileri ile ilgili (Byk lekte oluacak heyelan, kayma ve zemin hareketlerine sebep olmayacak veya nlenmeleri veya yenilenmeleri ok byk fiziksel ve parasal gle yol aacak problemler dourmayacak ekilde belirlenen) kritik yerler ve hususlarla ilgili dnce ve bilgilerle birlikte,yklenicinin tavsiye ve uygun bulduu zmleri ve seenei de ortaya koyacak ekilde raporlamasn ve idareye sunulmasn kapsayacaktr. Rapor, sunumu aklayc ve araziyi tantc, harita, ekil ve fotoraf ile desteklenecektir.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 2 /

  ZEMN ELVERLLK ETD

  lgili teknik artnamelerinde bahsedilen ekilde Koridor Etd Yaplmas: Zemin Elverililik Etdleri yaplacaktr.

  GEK ALTERNATFLERNN NCELENMES VE VE UYGUN GEKNN ONAYLANMASI

  x darenin raporundaki sonu ve yazl talimatlara uygun olarak yklenici, 1/25000 lekliharita zerindeki almalarn yapar, varsa geki alternatiflerini karlatrp, gerekgryorsa Blge ve Genel Md.lkte yaplacak grme ve toplantlar ile en uygun gekiyibelirleyecek ve ilk hazrlanan kapsam ve formda plan-profil paftalarn raporu ile birliktedareye sunacaktr.

  dare sunulan geki seeneklerini, gerekli grecei bir ekilde incelemeye tabi tutacaktr. nceleme sonucunda belirlenen geki onaylanarak dier almalarn yrtlmesi iin talimat yazs hazrlanarak projeciye teslim edilecektir.

  DAREYE TESLM EDLECEK BELGELER VE DOKMANLAR

  Proje yatay hatt ili renkli harita (1/25.000)

  Proje dey hattnn izimi (1/25.000)

  Uydu grnts dosyas (.kml, .kmz, vb)

  Koridor etd Raporu

  Saysal harita, yzey bilgileri, proje kapsamnda retilen her trl dokmann saysal ortamda verilmesi (2 Ad. Genel Md., 2 Ad. Blge Md.)

  HARTA RETLMES

  Harita retiminde Karayollar Yersel ve Fotogrametrik Harita Mhendislik Hizmetlerine Ait Teknik artname esaslar uygulanmaktadr.

  Bu esaslar dorultusunda 1 Km.lik koridor (koridor genilii 200m.) 20 Hektara karlk gelmektedir.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 3 /

  PROJE YATAY DEY HATTININ BELRLENMES VE RAPORLARININ HAZIRLANMASI

  Bu teknik artname, 1/25.000 lekli harita zerinde koridoru belirlenmi ve bu koridora gre 1/1000 lekli haritalar alnm proje gzergahlarndaki yatay ve dey hat ile bunlara ait raporlarn hazrlanmasn kapsamakta olup Proje Yatay ve Dey Hattnn izilmesi ve Raporlarnn Hazrlanmas Teknik artnamesi diye adlandrlacaktr.

  GZERGAH ALIMALARI

  Onaylanm vaziyet planndaki eksen dikkate alnarak 1/1000 leinde yatay, 1/100-1/1000 leinde dey hatt kapsayan proje gzergah belirlenecektir.

  Yatay ve dey hat paftalar en fazla 15er metrelik paralar halinde ve katlanm olarak hazrlanacaktr.

  Gzergah almalarnda;

  x Geometrik standartlar,x Toprak ileri, (Kbaj, brkner)x Tnel, kpr, viyadk, sanat yaplar, tarmsal alt ve st geitler,x Yol drenaj,x Tali yol, kavak yerleri ve park alanlar,x Yol peyzaj, estetii ve ED ile ilikileri,x Arazi kullanm, kamulatrma, mlkiyet durumlar ve imar planlar ile uyumu,x Bakm ve iletim artlar,x Trafik gvenlii,x Yolun gelecee ynelik planlamas,x Yapm maliyetleri ve iletim giderlerix Geoteknik nlem gereksinimleri vb. hususlar gznnde bulundurulmaldr.Yukarda deinilen hususlar ayr ayr birim fiyatlarn konusu olmasna ramen birlikte

  deerlendirilerek proje yatay dey hatt tespit edilir.

  YATAY HAT

  Daha nceden belirlenmi ise; fonksiyon belirleme, ulam ve trafik etd, koridor etd almalar ile ortaya konulmu olan verilere gre veya byle bir alma yaplmam ise,idarenin temin edecei bilgilerle birlikte, veri (yol verileri cetveli) yada yazl talimatlar dorultusunda yolun geometrik standartlar, erit says, enkesit tipi, dever deerleri, kavak ve balantlarnn yerleri ile park alanlar tipleri belirlenecektir. Bu hususlar dikkate alnarak tip enkesit paftas hazrlanacak ve proje yatay-dey hattyla birlikte onaya sunulacaktr.

  Gekiyi veya alternatif olarak ele alnmaya deer seenekleri oluturmak iin, gzergah almalar ksmnda aklanan hususlara uygun olarak, bilgisayar ortamnda saysal arazi modeli oluturulmu 1/1000 leinde toporafik haritalar zerinde allacaktr.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 4 /

  Bu almalar yeterli hassasiyet ve ayrntda bir jeolojik ve jeoteknik veri taban ile desteklenmelidir.

  Saysal arazi modelinden elde edilecek gekinin veya alternatif seeneklerin gzlemsel olarak belirlenecek yarma evlerine gre evli srekli planlar 1/1000 lekte idareye sunulacaktr. nceleme ve yorumlamay kolaylatrmak iin kritik kesimler, byk sanat yaplar (tnel, kpr, viyadk vb.) ve nemli jeoteknik nlemlerin yer ve boyutlar ile kavsak ve benzeri balant yollar ile yan yollar izgisel olarak gsterilecektir.

  YATAY HAT RAPORU

  Belirlenen seeneklerin karlatrlmas ve seimlerin kolaylatrlmasn salayacak ayrntda aada belirtilen hususlar kapsayacaktr.

  1. Proje gzergahnn, yol andaki konumu, hizmet edecei kesimdeki ekonomik vesosyal katklar genel hatlaryla anlatlmal.

  2. Proje kriterleri ve mevcut trafik hakknda bilgi verilmeli.3. Gzergah almas srasnda zellik arzeden yerleim alanlar, yaplar, mezarlk,

  tarmsal alanlar gibi belirleyici unsurlar aklanmal.4. Gzergah zerindeki mevcut kamulatrma ve imar durumlar ile proje kapsamnda

  ihtiya grlen ek kamulatrma ve imar tadilat ihtiyalar aklanmal.5. Mevcut kprlerin durumu, yenilenmesi ve gerekeleri Sanat Yaplar Proje ubesi

  Mdrlnn gr alnarak belirtilmeli.6. Gzergah genelindeki zemin incelenmesinin yansra, zellikle yksek yarma ve

  dolgu kesimlerinde zemin yaps ve yaplacak imalatta karlalabilecek sorunlar vezmler hakknda bilgi verilmeli.

  7. haleli ilerde proje gzergah ile ilgili mteahhit firmann teklifi ile kontrollngrleri dorultusunda yaplan deiiklikler, nedenleri ile birlikte belirtilmeli.

  8. Gzergah zerinde dolgu,toprakarme,viyadk, tnel, yarma gibi birbirine alternatiftekil edecek kesimlerin olmas halinde ekonomik ve sosyal ierikli karlatrmayaplmak suretiyle teklif edilen yapnn sebepleri yazlmal.

  9. Gzergahn dere yada denize girilen kesimlerinde tahkimat ve derivasyon gerekipgerekmedii aratrlmal, ihtiya grlmesi halinde DS ve DLH Gn.Md.lklerinindaha nce imalatlar varsa incelenerek bilgi alnmal ve rapora dahil edilmeli.

  10. Daha sonra detaylandrlmak ve onay alnmak zere dnlen kavak yerlerihakknda ksa bilgi verilmeli.

  11. Gzergahn getii alanda bulunan zel hizmet yaplar hakknda bilgi verilmeli(ENH, Demiryolu, Petrol boru hatt gibi.)

  12. Gzergah zerinde zellik arzeden (kritik kesimler vb.) yerlerin fotoraflareklenmeli.

  13. Mevcut bir gzergah var ise bunun durumu (kaplama ve standart) anlatlmal.14. nerilen gzergahn standartlar anlatlmal.15. Raporda blge ve firma yetkililerinin ve incelemeye katlan kiilerin onaylar

  bulunmal.16. Proje yatay hattnn saysal ortamda enkesitleri ve uydu grntleri saysal ortamda

  ortamda teslim edilecektir.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 5 /

  YATAY HATTIN NCELENMES

  dare, yklenicinin raporlayp sunduu geki (veya varsa alternatifleri) ile ilgili olarak gerekli grd brifing, simlasyon ve benzeri aklamalar talep edebilir. Gerekli gryor ise uygun bulaca ve projecinin katlaca bir heyetle yerinde inceleme yapar. Yerinde incelemede projeci, oluturduu gekileri idareye gsterir. darenin gerekli grd kesimlerde eksen araziye yaklak 100 metre aralkla aklarak beyaz renkte olacak ekilde iaretlenir. Yklenicinerdii ve raporlad alternatifli zmleri ve gerekelerini aklar. Yklenici proje mdr ve dier teknik personel katlm ile gerekli aklamalar yapmak zorundadr.

  darenin, yaplmsa arazi almalarnda kapsayacak ekilde gerekletirecei bu incelemeler sonucunda, bir sonraki aamaya girdi oluturmak zere, sunulup incelenmi olan YATAY HAT ile ilgili dnceler ve varsa faydal grlen ilave ett ve aratrma nerilerirapor ile belirlenir. Bu rapor, incelenen yatay hat kesiminde, balangtan sona kadar, en uygun gekiyi belirlemeye ynelik olarak kesim kesim sunulan geki seeneklerinden biri veya dierini uygun gren veya bunlarn birisinden yeterli ekilde tanmlanm olan farkl yeni bir hat yada hat seeneklerini tavsiye eden veya yazl talimat veren mahiyettedir. nceleme darenin uygun grecei bir tutanak, yazl talimat yada baka bir formda hazrlanarak projeciye teslim edilmesi ile tamamlanm olur.

  UYGUN YATAY HATTIN BELRLENMES, YERNDE NCELENMES VE ONAYLANMASI

  x darenin rapor veya yazsndaki talimatlara uygun olarak projeci nceki almalarabenzer ekilde almalarn yapar, varsa yatay hat alternatiflerini karlatrp gerekgryorsa Blge ve Genel Mdrlkte yaplacak grme ve toplantlarda en uygunyatay hatt belirleyerek nceki sunulan kapsam ve formda yatay hat srekli plannraporu ile birlikte dareye sunacaktr.

  x dareye sunulan proje yatay ve dey hatt yklenici firmann deneyimli proje teknikeleman tarafndan idareye anlatlacak, daha sonra incelenerek onaylanacaktr.

  YATAY HAT AAIDA SIRALANAN HUSUSLARI VE GSTERMLER ERECEKTR.

  x Yatay kurblar proje hzna gre seilmelidir.x Maksimum deverler proje hz, kurb yarap, kavak yerleri, ehir geileri, iklim koullar

  ve toporafik zellikler dikkate alnarak standartlara uygun olarak tespit edilmelidir.Uygulanacak dever deerleri Karayolu Tasarm El Kitabndaki kriterler gre hesapedilecektir.

  x Yatay kurblar some bilgileri ile tanmlanacaktr. Some bilgileri gei erisi kullanlmayankurblarda yarap ( R ) , sapma as ( Grad cinsinden ) , teet uzunluu ( T ) , Kurb Boyu( L ) , uygulanan dever ( S ) , erit Genileme miktar ( Gn ), rakordman bilgileri(Lr,Lt,La),some koordinatlar (X=Kuzey,Y=Dou) ile tanmlanacaktr. Gei erisi kullanlankurblarda ise yukardaki bilgilere klotoid ile ilgili deerler ilave edilecektir. (rnek eklerdemevcuttur)

  x Minimum aliynman uzunluklar ve kk sapma alar dikkate alnmaldr.x Proje ba ve sonunda kot ve koordinat deerleri yazlacaktr.x Btn yollarda gei eleman olarak KLOTOD kullanlacaktr.x Zorunlu hallerde ve mevcut yol dnda ortalama 2500 metreden daha uzun aliynman

  kullanlmamasna dikkat edilecektir.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 6 /

  DEY HAT:

  Koridor Etd yaplarak onaylanan gzergah veya Koridor Etd yaplmamsa allacak gzergah ile ilgili gzlemsel jeolojik ve jeoteknik veriler dorultusunda 1/100-1/1000 lekli dey hat almalar yaplacaktr. Dey hat almalar yatay hat ile birlikte hazrlanarak idareye sunulmaldr.

  DEY HAT AAIDA SIRALANAN HUSUSLARA GRE BELRLENEREK TANIMLAMADA BELRTLEN GSTERMLER ERECEKTR.

  x Dey aliymanlar arasna dey kurblar yerletirilerek, yataydaki izdmlerinin uzunluklar(K ) deerleri ile ifade edilecektir.

  x Dey kurb somesinin kilometresi (KM), kotu (KOT), Dey kurb uzunluu (K) deeri,duru gr ve gei gr mesafesini salayan K katsays DEY KURB ELEMANLARIolarak gsterilecektir.

  x Dey kurb uzunluu, duru gr mesafesine ve gei gr mesafesine uygun olarakseilecektir.

  x Dey kurb ile yatay kurb kombinizasyonu salanacaktr.x Dey hat, yolun en ekonomik ve emniyetli olmasn mmkn klacak ekilde tesbit

  edilmelidir.x Dey hat, tesbitinde, yatay kurblarda olduu gibi karayolunun tm mhendislik

  hizmetlerine olan etkisi dikkate alnacak ve karayollar normlarna uygunluu salanacaktr.(Kar, don, bakm, estetik, klas, toprak hareketleri, dayanma yaplar, toporafya, geometrikstandartlar, emniyet,...vs. gibi)

  x Dey hat eim hesaplarnda eim yzde cinsinden ifade edilecektir. Eimler virgldensonra rakam alnacaktr.( +%5.241 , -%3.202) . Some kilometreleri ksratsz olacaktr.

  x Dey hat tesbit edilirken enine kesitler ve sanat yaplar ile birlikte mtalaa edilecek vesanat yaplarnn durumlar da enkesitlerde gznnde bulundurulacaktr.

  x Trafik kapasitesi dikkate alnarak, yksek eimli kesimlere trmanma eridi konulacaktr.Bunun iin dare den yazl olur alnacaktr.

  x Hidrolik sanat yaplar, alt ve stgeitler, kpr ve tneller, istinat ve iksa duvarlar ve dierjeoteknik nlemler profillerde uygun sembol ve gsterimlerle yer alacaktr.

  x Profliller alt ksmda sras ile Krmz Kot, Siyah Kot, Kilometre, Yatay Geometri, DeyGeometri ve Dever Band bilgileri olacak ekilde hazrlanacaktr.

  x Profillerin paftalarda ayrlan genilie smamas durumunda kot tama izgisi yaplacaktr.x Dey hat izilirken mevcut yolun ekseni de profil zerinde gsterilecektir.

  DEY HATTIN NCELENMES

  Dey hat ile birlikte idareye verilen rapor ekinde, tasarlanan gekinin uygulanabilirlii ile yaklak yarma-dolgu evlerinin snrlarn , sanat yaplarnn yerletirilmesini grebilmek ve n toprak hacmi hesab yapabilmek amacyla saysal arazi modelinden yolun gabarisi yerletirilmi enkesitler karlacak ve CD ortamnda yaklak kbaj bilgisi ile darece yaplacak inceleme sonucunda dey hat gerekli yerlerde revize edilebilecektir.

  Bu incelemeler srasnda, sunulan ve raporlanan seenekler ve zmlerden farkl nerileri var ise, projeci bu nerilerdeki almalar da yrtecektir.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 7 /

  Dey hattn tesbit ve iziminden sonra, zeminde, hat zerinden hidrolik amal profil tetkiki yaplacaktr. Profil tetkikinde siyah kotlarn zemine uygunluu ile kk sanat yaplarnn kilometreleri, ebatlar ve adetleri ile yarma ve dolgularn yaplabilirlii, estetii ve evreye uyumu kontrol edilecektir.

  Dey hat yatay hat ile birlikte sunulmas nedeniyle, onaynda yatay hattaki ayn prosedre uyulacaktr.

  HDROLK VE HDROLOJK ETTLERN YAPILMASI

  GR

  nas yaplacak yol yaps ile, tabii seyir ve akmlar kesilen mecra, dere ve akarsularn bu seyir ve akmlarn uygun ekilde devam ettirmek, mcavir alanlardan yola gelecek her trl suyu, yolun iletim sresi boyunca yerine getirecei fonksiyonunu zedelemeyecek ekilde toplamak, tamak, kanalize ve dearj etmek iin gerekli sanat yaps derivasyon ve dier elemanlarn tip ve debilerinin belirlenmesidir.

  HDROLK VE HDROLOJK ETTLERN YAPILMASINDA DKKATEDLECEK HUSUSLAR

  1. Yatay hat almasna gre 1/25000 veya 1/100000 lekli haritalar zerinde havzalar tespitedilip hidrolojik hesaplar yaplacaktr. Havza Plan zerinde ak mesafeleri, ak kotlar,menfez kmleri ve ya alanlar yazlacaktr. Ya havza planlar renkli olarakhazrlanacaktr.

  2. Feyezan debisi hesaplarnda, alanlar 10-15 km2 nin altnda olan havzalar iin RasyonelMetot kullanlacaktr.

  3. Feyezan debisi hesaplarnda, alanlar 10-15 km2 nin stnde olan havzalar iin SentetikBirim Hidrograf veya uygun olan benzeri metodlar kullanlacaktr.

  4. Debi hesaplarnda kullanlacak ya deerleri en son ya lmlerinden alnacaktr.5. ok byk havzalarn ve akarsularn debilerinin hesaplanmasnda DS ve dier kurumlarca

  gerekletirilmi dorudan feyezan debisi lmleri esas alnacaktr.6. Ancak yap mahallinin toporafyas, mevcut kprlerin aklk ve ykseklikleri ile gemi

  yllardaki feyezanlarda sergilemi olduklar performans ve akarsu yatanda tespit edileceken yksek su seviyeleri esas alnacaktr.

  7. Proje dey hattnn tespit almalarnda kullanmak iin; sanat yaplarnn hidrolikboyutlar tespit edilecektir.

  8. Boyutlandrma; kabarma, kritik hz, normal hz, kritik derinlik ve normal derinlie greyaplacaktr.

  9. Hesaplarda dere yatandaki baz akmlar ve gelecek sprnt malzemesi dikkatealnacaktr.

  10. Uygulama Projesindeki deiikliklere gre hidrolik-hidrolojik ettler revize edilecektir.11. Mevcut Sanat Yaplarnn arazi de boyutlar tespit edilecek Bu menfezlerin menba ve

  mansap tarafndan ayr ayr renkli resimleri ekilecektir.(CD ortamnda)

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 8 /

  DAREYE VERLECEK PAFTALAR

  1. Gzergahn; 1/25 000 veya 1/100 000 lekli haritaya ilenmi btn sanat yaplarnnkilometreleri ile su toplanma havzalar ve dere yataklar belirlenmi renkli kopyas.

  2. KGM Standartlarna uygun olarak, plan-profil paftalarna ilenmi sanat yaplarnngsterimi

  3. Hidrolojik ve hidrolik hesap kopyalar4. Kilometre srasna uygun olarak, btn sanat yaplarnn cinslerini bildirir liste5. Kk sanat yaplarnda standart menfez kulanlmas durumunda hazrlanan enkesit

  izimleri ve metraj dosyas6. Yaplan almalara ait 2 adet CD(Birisi Blge Mdrl, Birisi Genel Mdrlk iin)

  RAPOR

  1. Hidrolojik ve Hidrolik Ett ve hesaplarn topografyaya gre yaplma esaslarn ierecektir.2. 10 yl frekansl debinin kabarma kotu, menfez yksekliini amayacaktr.3. 100 yl frekansl debinin kabarma kotu, dolgu yksekliini veya menfez yksekliinin

  katn amayacaktr. (Yerleim birimlerinde Menfez Yksekliini amayacaktr.).4. Akmn normal derinlii hava paylar dikkate alnacak ve hava pay ile normal derinlik

  toplam menfez yksekliini gemeyecektir.5. Her drenaj alan iin tek tek hesap yaplacaktr.(0,100 km2den byk alanlarda)6. Kullanlan ya erisi, abak ve yardmc kaynaklar belirtilecektir. Gerekli grlenler hesap

  dosyasna konacaktr.7. Drenaj alan olmayan ya da kk olan alanlar iin drenaj amal menfezler konulacaktr.

  Bu menfezlere ait bir hesap sayfas olacak ve burada menfezin boyutlarnn yannda hangiamala konulduu belirtilecektir.

  8. Kprlerde 500 veya 1000 yllk debiler dikkate alnacaktr.(boyutlandrma da hava paydikkate alnmaz)

  KAVAK PROJELERNN HAZIRLANMASI

  KAVAK PROJELERNN YAPILMASI

  Gzergah boyunca kavak gerektiren yerlerin tespitlerinin yaplarak 1/25000 lekli harita zerinde yerleri iaretlenerek bir raporla birlikte darenin onayna sunulur. Onay aamasndan sonra idarenin nerileri dorultusunda her kavak iin (alternatifli olma ihtimali var ise) alternatif planlar hazrlanr. Eer bir kavak bir gzergahn proje mhendisilik hizmetleri iinin dnda mnferit olarak projelendirilecek ise neri kavak yeri ile ilgili veriler toplanarak dareye sunulur. dare kavan hemzeminmi, farkl seviyelimi yaplacana karar verir. Farkl seviyeli kavak yaplmas karar ilgili birimlerce yaplacak inceleme sonucunda karar verilir.

  Proje ama ve prensipleri dorultusunda kavak yer seiminde ihtiyalarla birlikte, proje hz yatay ve dey geometri, gr mesafesi, kavak giri-k kollar, arazi kullanm, trafik gvenlii, kamulatrma, imar planlar vb. dikkate alnr.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 9 /

  KAVAK PROJELENDRMESNDE GZ NNDE BULUNDURULACAK BLGLER

  Bu bilgilerin bir ou geki alternatifleri ile yatay ve dey hattn belirlenmesinde de gz nnde bulundurulmas gerekli hususlar olup, kavaklar iin ayr deerlendirmenin yaplmasn gerektiren durumlarda bulunmaktadr.

  Kava etkileyen evre yollardaki (YOGT) olarak trafik saymlar. Varsa KGM den veya belediyesinden, yoksa ihtiyaca gre zel saym yaplr.Kavak kollarnda dn trafiklerini kapsayacak ekilde tat snflarna gre (otomobil, otobs, kamyon, treyler, gerektiinde traktr vb.) trafik saymlarnn yaplmas ve buna ait sonularn miktar ve % olarak verilmesi.Trafik tahminleri (KGM, Kalknma Bakanl) Kavak civarndaki dier kavaklar hakknda bilgiler.Kavaklarn biimi (Kontrol sistemi)Kavaklarn kapasite analizleriYa sreleri ve yllk periyotlarla ilgili bilgilerYa miktarlar, don sresi Kavak alan iindeki altyap tesisilerinin durumlar(kanalisazyon, su, elektirik vb.)Rayl sistemler hakknda bilgiler (gelime durumlar ve gabarileri.)Tescil edilerek korumaya alnm yap ve alanlar.Yaplar (kat adetleri, eskilik dereceleri, kamulatrmaya esas olacak parasal deerleriKavak civarndaki mevcut kamulatrma snrlarKavak civarndaki bitki rts.(korunmas gereken doal sit alanlar)Kavak alan ile ilgili jeolojik-jeoteknik almalar.(farkl seviyeli kavaklar iin)Karayolu Kenarnda Yaplacak ve Alacak Tesisler hakknda Ynetmelike uygun olacaktr.

  KAVAK ALTERNATFLERNN YAPILMASI

  Bir kavan projelendirilmesine karar verildikten sonra her bir kavak iin idare tarafndan gerekli grlen alternatifler hazrlanr. Hemzemin kavan alternatifleri iinde farkl seviyeli kavak zm, farkl seviyeli kavak iin hemzemin kavak zm alternatif olarak nerilemez. Ancak dare baz kriterleri gz nnde bulundurarak ( toporafik yap vb. ) bu zmleri birlikte isteyebilir.

  Deiik kavak tiplerini ieren alternatif almalar.

  a) Kavak alternatif planlarnn hazrlanmas (1/1000 veya 1/500 lekli), enkesittipleri ve ana yol, tali yol, kol dey hat paftalarnn hazrlanmas.(enkesit tipleri1/100, dey hat 1/100-1/1000)

  b) Kritik kesimler (heyelan, imar snr, yksek yarma-dolgu vb.) iin 15 m.aralklarla enkesitlerin gabari ile birlikte hazrlanmas.

  Kavak alternatiflerinin foksiyon, emniyet ve ekonomik ynden mukayeseleri.

  a) Her tipin ayr ayr kapasite analizlerib) Tahmini kamulatrma ve yapm maliyetleric) Gvenlik derecelerid) Yapm glkleri ve seim nedenleri

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 10 /

  Alternatiflerin yerinde tetkiki yaplarak, ett proje tarafndan uygun grlen alternatif onaylanmadan nce trafik gvenlii ynnden ilgili birim tarafndan incelenip, onaylanr.

  Tam erime kontrollu otoyollarda para toplama alanlar dikkate alnarak kavak tipi belirlenecektir.

  Kavak alternatifleri ile birlikte kavak seim raporu hazrlanarak dareye verilecektir.

  KAVAK TP SEMNN YAPILMASI

  dare yklenicinin hazrlam olduu kavak alternatiflerini ve raporunu inceler. Sonucu bir yaz veya rapor ile ykleniciye bildirir. Bu yaz veya rapor ieriinde en uygun olan alternatif kavak plan belirlenip, var ise darenin uygun bulduu alternatif kavak plan ile ilgili nerisi veya kesin projede yaplacak i kalemlerini belirtir.

  KAVAK KESN PROJELERNN YAPILMASI

  Kavak alternatif planlarnn yaplmas almalarndan sonra ve gerekli deiiklikler yaplarak, en uygun olduu belirlenen kavak alternatif plannn onaylanarak yaz ile birlikte ykleniciye verilmesini takip eden alma KAVAK KESN PROJELERNN YAPILMASI aamasdr. .DYDNDOWHUQDWLIOHULGDUH\HVXQXOXUNHQdDNPD1RNWDODUYHULOHFHNWLU

  KAVAK KESN PROJELERNDEK KALEMLER

  1) Ba pafta2) Tip ve detay paftalar3) Aplikasyon plan paftas4) Boykesit paftalar5) Enkesit paftalar (Saysal ortamda)6) evli plan paftas7) Genel Yerleim Plan Paftas8) Kotlu plan paftas9) Burun ular detay paftas (Farkl Seviyeli Kavaklarda)10) Kbaj hesaplarnn yaplmas11) Toprak ileri, styap, reglaj, bordr vb. metrajnn hazrlanmas12) Drenaj Paftalarnn hazrlanmas13) Proje sonu raporunun hazrlanmas.

  Ayr birim fiyatlara konu olmasna ramen istenmesi durumunda aadaki i kalemleri kendi teknik artnamalerindeki birim fiyat tariflerine gre yaplacaktr:

  1- Trafik Projelerinin Yaplmasa) Kavak trafik iaretleme projesi taslak paftasnn hazrlanmas ve sunulmasb) Kavak trafik iaretleme proje paftasnn hazrlanmas ve sunulmasc) Bilgi levhas imalat detay proje paftalarnn hazrlanmas ve sunulmasd) Trafik projesi zeti ve metrajnn hazrlanmas

  2- Peyzaj ve Sulama Projelerinin ve Metrajnn Hazrlanmas3- Aydnlatma Projelerinin ve Metrajnn Yaplmas

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 11 /

  4- Kavak Sinyalizasyon Projelerinin ve Metrajnn Hazrlanmas5- ksa, istinat duvarlar, kk ve byk sanat yaplarnn proje metrajlarnn

  hazrlanmas.

  PROJE PAFTALARI

  BA PAFTA

  Kesin projedeki bapaftaya benzer nitelikte Kavak Projeleri bapaftas hazrlanr, sadece bu paftada imza anteti alr. Dier kavaklar iin darenin adn, yolun adn, kavan adn ve kilometresini, kk lekli bir Trkiye haritasnda projenin yerini, uygun lekli bir toporafik harita zerinde proje ekseninde kavaklarn yerlerini, kilometrelerini ve numaralarn, projesi yaplan kavan anlalabilir byklkte proje eksenine ilenmesini ve daire iine alnmasn, proje ba ve proje sonu kilometresini, kilometraj gsteren ayr ayr bapaftalar yaplr. Bunlara imza anteti almaz.

  TP ve DETAY PAFTALARI

  Ba paftadan sonra gelen paftalar tip ve detay paftalardr. Projedeki btn kritik problemlerin zmn ve projenin zetini ierir. Ayrca darenin talep edecei bilgileri ihtiva eder.

  1. Kavak kollar tipik enkesitleri: Yarmada ve dolguda 1 veya 2 eritli kavak kolu enkesitleri2. Orta refj detaylar: Normal ve deverli enkesitte orta refj detay.3. Kenar detaylar (tretuvar veya banket): Yarmada ve dolguda alak ve yksek kenar detay.

  (deverli-deversiz)4. Anayol ve taliyol enkesit, orta refj ve kenar detaylar.5. Yavalama ve hzlanma eritleri tipik planlar: Tek veya ift eritli olarak.6. Kavak kollarnn anayol ve taliyollara birleme yerlerinde alt ve st yaplarn detaylar.7. Kanal, bordr ve hendek detaylar.8. Dolguda bordr dm oluu detaylar.9. Yer alt drenaj boru yatak tipleri:10. Kontrol ve havalandrma bacalar detaylar: Kapak, merdiven, yandan ve stten su al

  durumlarna gre baca giri detaylar.11. Menfez giri ve klarnda koruma tipleri.12. Otokorkuluk tipleri ve detaylar. (Trafik Gvenlii Dairesi Bakanl tarafndan

  onaylanacak tip ve detaylar kullanlacaktr.)

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 12 /

  PROJE HACMSEL ELEMANLARI ZM VE HESAPLARININ YAPILMASI

  GABAR VE ENKESTLERN ZLMES

  TANIM

  Enkesit, gzergahn yatay hatt kesinletikten sonra istenilen bir kilometraj noktasnda eksene dik veya arzulanan herhangi bir dorultuda dorusal bir izgi zerinde yol gabarisini yerletirmeye yeterli genilikte; mhendislik ve teknik resim anlamnda mesafe ve kotlarn alnmas eklinde tanmlanabilir.

  FONKSYONU

  Gabari izimleri enkesit zerine yerletirilen platform ile tanmlamaya allan bitmi yol sathnn evlerini ve gerekli mcavir alan daha ayrntl ve anlalr bir ekilde sunmak iin elverili ve tamamlayc bir yntemdir.

  1. Gabari ve enkesit izimi, planlarda bitmi st yzeyi ve kenar izgileri ile de gsterilebilentamamlanm yolu oluturulan toprak ve styap tabakalarn ve sz konusu referansyzeyine gre bir ykseklii yada ve zellikle derinlii olan elemanlar, gerek boyut vekonumlaryla daha byk leklerde ve daha ayrntl olarak sunabilen tek yntemdir.

  2. Gabari ve enkesit izimi, toprak hacmi (Yarma-dolgu hacimleri) sanat yaplar vb.byklklerin hesaplanmasnda kullanlan yntemdir.

  Yukarda tanmlanp aklanan kbaj ve hacim hesab, tasarm ve uygulama unsuru olarak yol modelinin oluturulmasnda nemli olan daha byk lekli (1/100 veya 1/200) ve daha sk aralkl (en ok 10 m.) ve daha ayrntl GABAR ve ENKESTLER kesin proje hazrlanmasnda kullanlr.

  ENKESTLERN ELDE EDLMES

  1. Tanm ve fonksiyonu yukardaki maddelerde aklanan enkesitlerin 1/100 veya 1/200lekte, bilgisayar ortamnda oluturulmu saysal modellerden karlmas yeterlidir.Ancak arazide klasik yntemle enkesit almnn gerekli olup olmad, idarenin istek veyazl talimatlar ile belirlenecektir.

  2. Gabari ve enkesitler 10 metre aralkta, arazinin krk noktalarn yanstabilmek, yol sathntanmlamak, muhtelif tasarm ve yapm elemanlarn en uygun ekilde gsterebilmek iingereken her noktada (dere taban, tepe st gibi) hesaplanp izilecektir.

  GABAR VE ENKESTLERN HAZIRLANIP DAREYE SUNULMASI

  Gabari yerletirilmi enkesitler bilgisayar ortamnda 1/100 veya 1/200 leinde idareye teslim edilecek olup, aadaki bilgi ve ayrnty ihtiva edecektir.

  1. Enkesit alnan noktann, kilometresi verilecektir.2. Enkesit alnan noktadaki yol ekseni, kavak kolu ekseni veya benzer fonksiyona sahip

  itibari eksen izgisi, enkesit izimlerinde gsterilecektir.3. Enkesit alnan kesimde mevcut, anayol blmleri, yan yol, kavak kolu ve benzeri tm yol

  platformlarnn kenar, eksen noktalar ve btn krk noktalar eksiksiz yanstacak miktar vekonumda izilecek. Platform zerindeki noktalarn krmz kotlar ile bu platformlarndever ve enine meyilleri yazlacaktr.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 13 /

  4. Gabari ve enkesiti verilen yol platformundan uzak yan yol veya tali yol gibi benzeriplatformlar ile kavak kollar tek bir enkesitte gsterilmeyecek, ayr ayr ele alnp gabari veenkesitleri izilecektir.

  5. Arazi bilgileri genellikle 50 metreden az olmayan ancak bu maddede aklana gelen amave gsterimlere yetecek genilikte izilip, tabii zemin noktalarnn kot ve eksene uzaklklaryazlacak ve varsa nebati toprak kazs izgisi veya zayf zemin alt kotlarn belirten izgisigsterilecektir.

  6. Yarma, dolgu evleri, palye izgileri izilecek, bunlarn meyilleri, krk noktalar ile tabiizemin kesim noktalarnn (ev kazklarnn) kot ve mesafeleri yazlacaktr.

  7. Krmz kot izgisi, alt temel alt izgisi, dolgu veya kaz toprak sath izgileri, yolplatformu banket, kaldrm ve benzeri kesimlerde ayr ayr izilip gsterilecektir.

  8. Yarma ve dolgular destekleyen her trl iksa ve istinat duvarlar, platformlar aras tutucuve engelleyici duvar ve blmeler ve bunlarn temelleri enkesitlerde gerek boyutlar ileizilecektir. Bunlarn konum, boyut ve yksekliklerini tanmlayabilmek iin gerekli kot vemesafeler bilgi olarak verilecektir.

  9. Enkesit genilii ierisine giren, kafa hendei, dolgu kenar drenaj hendekleri ve yer altsuyu drenaj izimleri enkesit zerinde gsterilecektir.

  10. Dere ve ky tahkimatlar, gerekiyorsa koruyucu tabakalar ve benzeri dolgular ile birliktegsterilecek bunlarn ev meyilleri, anroman ve dolgu malzemesinin cinsi yazlacaktr.Tabakalarn ev st ve ev dibi noktalarnn kot ve mesafeleri verilerek konumlarbelirtilecektir.

  11. Refj bordr, kaldrm bordr, kenar ta gibi ayrc elemanlarn enkesitlerde gerekboyutu ile ayrntl olarak gsterilmeleri mmkn deil ise boyutlarna yakn sembolikgsterimlerle izilecektir.

  12. Enkesit zerindeki bilgiler enkesit altnda tablo olarak veya enkesit zerinde gsterilecektir.13. Yarma, dolgu, styap ve alttemel tabakalar, duvarlar, bitkisel toprak kazs, seme

  malzeme, zayf zemin kazs gibi elemanlarn alanlar gabari ve enkesitlerin oluturulduubilgisayar ortamndaki hesaplar, ilgili kbaj ve metraj cetvellerinde gsterilecektir.

  14. Yoldaki farkl kesimlere ait genilikler, enkesit izimlerinde gsterilecektir.15. Di kazlar en kesitte gsterilecektir.16. Otokorkuluk ve genilemeler gsterilecektir.17. (2x3) eritli yollarda %2.50, dier yollarda %2.00 dever deeri kullanlacaktr. (darenin

  gerekli grd durumlarda %2.50 kullanlabilir.)

  KBAJ VE BRKNER HESAPLARI VE ZM

  KBAJ

  Enkesit izimlerinde akland gibi hesaplanp izilen gabari ve enkesitlerden varsa nebati toprak izgisi yoksa siyah kot izgisi ile duvar, anroman ve benzeri yaplarn dolgu veya tabii zeminle temas eden temel zeri izgileri esas alnarak hesaplanan yarma ve dolgu alanlarnn, enkesitler aras uzaklklar ve yarmadan dolguya veya tersine gei kaideleri uygulanarak hacimlerin hesaplanmasn takiben, bir enkesit aralnda elde edilen yarma hacminin kesinlemi aratrma raporunda belirlenen 1den byk kabarma veya 1den kk skma katsays ile arplmas sonucu elde edilen deer kadar artrlmas ve ayn aralkta elde edilen dolgu hacmi kadar azaltlmas suretiyle bulunan kmlatif hacimsel deerler, yol kesiminin tm boyunca yrtlmesi neticesinde elde edilen deerlere KBAJ denir.

  Bu ilemler yaplrken karkla meydan vermemek iin dare tarafndan hazrlanm olan Toprak leri Kbaj cetvelleri kullanlacaktr.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 14 /

  BRKNER DYAGRAMI

  Yatayda kilometre deerlerinin, deyde ise kbaj cetvelindeki Brkner ordinatlarnn yer ald diyagramlara Brkner Diyagram denilmektedir.

  Bu diyagram her bir enkesit aralnda, aralk ierisinde gerekli olan (kendi kesitinde kullanlan) dolgu ihtiyac dldkten sonra kalan kmlatif veya baka bir deyimle stoun grafiidir. Buna gre de grafiin ykselen kesimleri kaz fazlasn, den kesimleri de dolgu ihtiyac gsterir.

  Brkner diyagram yatayda 1 cm 10 veya 20 metreyi, deyde ise 1 cm 1000 veya 2000 m gsterecek ekilde ancak darenin kabul edecei bir lekte ve aksi sylenmedike KGMnormlarnda rulo halinde hazrlanacaktr. (Rulo boylar lee gre 10 veya 20 km lik kesimler halinde hazrlanacaktr.)

  BRKNER VE DENGELEME HESAPLARI

  Dolgu ihtiyac bulunan kesimlerdeki bu gereksinimlerin, kaz fazlas gsteren kesimlerdeki hacimlerle veya bu yaplmyorsa dardan yani malzeme ocaklarndan (ariyet ocaklar) karlanmas ve btn bunlardan sonra elde hala bir kaz fazlas bulunuyorsa bunlar da nceden belirlenmi olan yerlerde depolanmas iin gerekli olan toprak hacmi hareketlerinin yani tamalarn optimize edilmesidir.

  Bu optimizasyonun yaplabilmesi iin, yol boyunca gerekli dolgu ve salanabilen kaz hacimlerinden baka, kullanlabilir malzeme ocaklarnn yolun ilgili kesimlerine uzakl belirli klacak ekilde konumlarnn ve kapasitesinin ve benzer ekilde elde kalabilecek kaz fazlasnn boaltlabilecei depo mahallerinin yer ve kapasitelerinin de bilinmesi gerekir.

  Denge izgilerinden dolay deien tamalar nedeni ile (h>5.00 m) dolgu ev deerleri dikkate alnarak dolgu ev deerlerinde uygunluk salanana kadar bu almalar tekrarlanacaktr. Enkesitlerdeki dolgu evleri (h>5.00 m.) Brkner Diyagramnda tanan malzemenin dolgu evine uygun olmaldr.

  Bilgisayarlarla dengelemede, denge izgileri ile birlikte Brkner diyagram, her trl hesaplama ve optimizasyonlarn gsterimi iin izilen bir diyagram olup, bu diyagramn zerinde paral tama cetveline esas olacak btn hesaplarn adm adm oluturulan btn ayrnt ve bilgileri bulunacaktr.

  BRKNER DYAGRAMI VE HESAPLARI AAIDAK ZELLKLER VEBLGLER TAIYACAKTIR:

  Diyagram zerinde yukarda tanm yaplan dengeli alan ve kesimleri, balang ve biti kesimleri ve varsa denge izgileri ile gsterilecek ve bu kesimlerin ariyet ve depo gstermeleri halinde bu zellikleri mutlaka belirtilerek, depo veya ariyet ocann numaras ismi veya mahalli belirtilecektir.

  Anayol enkesitleri ile gsterilmeyen kavak kollar ve alanlarndaki kaz fazlas veya dolgu ihtiyac Brkner diyagramna yanstlacaktr.

  Brkner diyagramndaki her bir hacim elemannn hangi denge alan veya ariyet ya da depo kesimine ait olduu kolayca anlalabilmelidir. Denge kesimlerinin balang ve biti

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 15 /

  kilometrelerinin diyagramda gsterilmesi gereklidir. Bunlara ait kaz, dolgu, faktrl kaz, tama momenti gibi hesaplar veya sonularnn paftada yazlmas zorunludur.

  Hesaplamalar iin uygun grlp belirlenmilerse alt denge alanlar diyagram zerinde numaralar ile gsterilecek ve izgileri izilecektir. Alt dengelere ait balang; biti kilometreleri, kaz dolgu hacimleri, tama momentleri, ortalama tama mesafesi ve benzeri hesaplar diyagram zerine yazlmaldr.

  Brknerde depo ve ariyet miktarlar belirlendikten sonra, gereksinme duyuluyor ise, dey hat revize edilecektir.

  Brkner diyaramnn en st ksmna satr halinde klas ve skma- kabarma yzdeleri yazlacaktr. Ayrca profilin izdm izgisel olarak, K noktalar kilometreleri ve +, - eim deerleri ile izilerek gsterilecektir.

  Denge veya alt denge alanlarnda, artnamelere ait veya darenin kabullerine gre parasz tama kesimleri iaret edilecek ve bunlar, tama momenti ile Paral Tama ve Hafriyat Cetvellerinin oluturulmasnda gz nne alnacaktr.

  Yaplan hesaplar ve dengelemelere gre, o gnn teknolojik artlar ve darenin kabul ettii prensipler erevesinde denge ve/veya alt dengeler iin hangi konum klas ve hacimdeki kazlarn hangi makine gruplar ile ortalama olarak hangi mesafelere tandklarn ve tama momentlerini tm yol kesimi iin belirlenen ana tama mesafesi snflar (10 km den kk ve byk gibi) iin kaz miktarlar ve ortalama tama mesafelerini gsteren normlara uygun bir Paral Hafriyat ve Tama Cetveli Brkner diyagram ve hesaplar ile birlikte sunulacaktr.Seme malzeme tamalar da diyagram zerinde belirtilecek olup, paral tama cetvelinde ayrca gsterilecektir.

  DAREYE TESLM EDLECEK BELGELER Brkner Diyagram Paral Tama Cetveli Kbaj Cetveli Metraj Detaylar Dosyas Yol leri Sanat Yaplar Metraj Cetveli (Saysal ortamda veya bask) Yol leri Metraj Cetveli (Saysal ortamda veya bask) Enkesit izimleri (Saysal ortamda veya bask) ev kaz noktalarnn kot ve koordinatlar listesi ( Saysal ortamda)

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 16 /

  PROJE GEOMETRK ELEMANLARI VE RAPORUNUNHAZIRLANMASI

  PROJE PAFTALARI

  BA VE TP PAFTALAR

  x Projenin banda yer alan paftaya BA PAFTA denir. darenin adn, yolun adn, kklekli bir Trkiye haritasnda projenin yerini, proje zerinde alanlarn adlarn uygunlekli bir toporafik harita zerinde proje eksenini (proje ba, kilometraj, proje sonunu veyolun net uzunluunu ihtiva etmek zere) ierir.

  x Ba paftadan sonra gelen paftalar, tip ve detay paftalardr. Projedeki btn kritikproblemlerin zmn, projenin zetini ve tm malzeme ocaklarn, st yap kalnlklaritinereri ve yol gabari tipini, nirengi, poligon ve AN (Ana Nivelman) noktalar ile eksenkoordinat listelerini ierir. Ayrca darenin talep edecei bilgileri ihtiva edecektir.

  1. Yol tip enkesitleri: Projede uygulanan enkesit tiplerinin (palyeli kesitler dahil)uygulama kilometreleriyle birlikte izimi.

  2. Orta refj detaylar: Normal ve deverli enkesitte orta refj detay.3. Kenar detaylar (tretuvar veya banket):4. Aratrma Raporuna gre styap tabaka kalnlklar deiirse gsterilecektir.5. Kanal, bordr ve hendek detaylar.6. Dolguda bordr dm oluu detaylar.7. Yer alt drenaj boru yatak tipleri.8. Kontrol ve havalandrma bacalar detaylar: Kapak, merdiven, yandan ve stten su al

  durumlarna gre baca giri detaylar.9. Otokorkuluk tipleri ve detaylar.10. Park alanlar ile ilgili detaylar.11. Dever deiim diyagram12. Dayanma ve koruma yaplar tip ve detaylar (iksa, istinat, tahkimat, pere,

  anroman,vb.)

  PROJE BLG PAFTASI

  x Yol gzergah ile ilgili kavaklar, tneller, byk sanat yaplar, yerleim yerleri, imar,mcavir alan, sit, milli park ve kamulatrma snrlar, tali yol balantlar ve demir yolugeileri gibi unsurlar ieren bir itinerer ile proje bilgi formunun yer ald proje bilgipaftas hazrlanacaktr.

  PLAN-PROFL PAFTALARI

  Kesin Proje gzergahnn yatay ve dey hattnn yukarda aklanan esaslar dahilinde Jeolojik ve Jeoteknik Ettlerin tamamlanmasyla elde edilen veriler dorultusunda hazrlanacak olan plan-profil paftalar, aada sralanan elemanlar ve gsterimleri ierecektir.

  1. Bitmi yol sathn, planda, geometrik olarak tanmlamaya yeterli ve idarenin uygun grptalep edecei ayrntda, eksen, refj, bordr dibi banket, kaldrm kenar, kavak kolu, adave burun kenarlar gibi her trl izgisel eleman ve bunlarn her birisini yine matematikselanlamda tam olarak tanmlamaya yeterli koordinat deerleri (ITRF96 sisteminde), kurp

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 17 /

  yarap, klotoid spiral sabiti, uzunluk, ofset ve benzeri aplikasyon deerleri, yolun nceki almalarla belirlenen veya idare tarafndan verilen tip ve standartlar gz nnde bulundurularak ve geerli yol ve trafik mhendislii kurallar ile geometrik tasarm klavuz ve artnamelerine ve ynetmenliklerine uygun olarak hesaplanp belirlenecek ve paftalarda gsterilecektir.

  2. Yol ve kavak kolu eksen kilometraj uygun aralkta ve normda paftalara ilenecektir.3. Yol ile kaplanacak olan mevcut toporafik oluumlar, yollar, dereler, evler, binalar ve

  benzeri unsurlar byk lekli harita ynetmelii esaslarna uygun semboller veyaekillerde ak renkte gsterileceklerdir.

  4. Projelendirilen yol ile kesilmekte olan, her trl kanalizasyon, kablo kanal, PTT hatt, boruhatt vb. iletim yaplar eski ve yeni konumlar ile paftalarda yer alacaktr. Bunlar iinuygulanm bulunan zmler uygun gsterimlerle paftalarda belirtilecektir.

  5. Her trl dere derivasyonlar, tali yol deplasmanlar ile ky tahkimatlar planda teknikresim esaslarna uygun ekillerde gsterilecektir.

  6. Kavaklar ve yan yollar projelendirme kriterlerine tabii olup, planlarda anayolda olduugibi, tm izgisel elemanlar ve evleri ile birlikte sdklar kadar yer alacaklardr.

  7. Plan ksmna ilenen kavaklar ve yan yollar numaralandrlacak, detay projeleri ayrpaftalar eklinde yaplacaktr.

  8. Tm tali ve yan yollar ile kavak kollarnn anayol ile kesime, ayrlma ve katlma nokta vekilometreleri uygun ekilde belirtilecektir.

  9. Proje paftalarnn plan-profil blmnde projenin ana ieriini oluturan esas unsurlarglgelemeyecek ve bomayacak uygun bir karakterde koordinat (koordinat kareleajlarED50 ve ITRF96 sistemini ayr ayr gstermeli), kot ve kilometre deerleri yazlacaktr.

  10. Paftalarda yolun blge il isimleri kontrol kesim numaralar veya idarenin uygun greceiformda antet yer alacaktr. izgi, ekil ve kalnlklar ile genel sunum ve estetikhususlarnda teknik resim kaidelerine, varsa bilinen KGM normlarna ve dareninisteklerine uyulacaktr.

  11. Yerleim yerleri, evler, binalar, yollar, dereler, ormanlk ve aalk alanlar, arazi ve yolkoridorunu tanmay ve yorumlamay salayan tm eleman ve unsurlar, paftalarda,normlara, artname ve ynetmeliklere ve byk lekli harita ynetmelii esaslarna uygunayrntda ve uygun izgi ve sembollerle gsterilecek gerekli yaz ve aklamalara yerverilecektir.

  12. Tabii zemin ile bitmi yol sathlar arasndaki ara birimler evlerden olumakta olup, evlerkesin proje paftalarnn planlarnda gsterilecektir.

  13. evst ve evdibi izgileri ile varsa palyeler projede belirtilecek ve yol platformu ilebirlikte evlerin kaplad alandaki mevcut arazi bilgileri silinmeyecek, silik olarakgsterilecektir. Yeni platform iinde kalan mnhaniler silinmeyecektir.

  14. Yarma ve dolgularda uygulanm olan ev eimleri, palye genilii, ykseklikler ile sabitplatform genilikleri proje paftalarnda uygun byklkte olmaldr.

  15. Yol kenar hendekleri, yer alt drenajlar, palye hendekleri, kafa ve dolgu etei hendekleri,darece aksi talep edilmedike drenaj paftalarnda gsterilecek ve kesin proje paftalarndada yer alacaktr.

  16. Hidrolojik menfezler, alt ve stgeitler, viyadk kpr ve tneller, istinat ve iksa duvarlarve dier jeoteknik nlemler plan ve profil blmlerinde yer alacaktr. Kesin projeleri ayrcayaplmas ile birlikte sz konusu sanat yaplar belirlenmi uzunluklar, ayak yksekliklerive benzer boyutlar, balang ve bitim kilometreleri plan-profil paftalarnda ifadeedilecektir.

  17. Btn paftalar ba pafta (1) olmak zere sra numaras alr. Paftalarn sa st kesinepaftann kendi numaras ve toplam pafta numaras yazlr.

  18. Proje paftalarnda yatay hat ve detay, dey hat ve detay, sanat yaplarnn cins ve ebatlar,kilometreleri (yerleri) boylar ile tm sanat yaplar plan ve profilde gsterilecektir.Nirengi, poligon noktalar ile nivelman rperleri, kavak yerleri (kavak yerleri bir yuvarlak

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 18 /

  iine alnp numaralandrlacak ve plan ve profilde gsterilecektir. Poligon ve eksen koordinat deerleri (KGM normlarna uygun olarak) liste olarak pafta eklindehazrlanacaktr. (ITRF96 sistemine gre verilecek ayrca ED50 ye dnm katsays belirtilecek) duvarlar, palyeler ve hendek kaplama ile standart drenajlar profilde gsterilecektir.

  19. Btn proje paftalarnn (ba pafta hari) sa st kesine kk klie izilecektir (KGMnormlarna uygun olarak). mzalar ile tasdikler, ba paftadaki byk kliede yer alacaktr.

  YOLUN EVRESYLE LKSNN DZENLENMESBALANTI YOLLARI, YAN YOLLAR VE KAVAKLAR

  x Yol, yan yol ve kavaklarn yaplaca yerler bir itinerer eklinde hazrlanarak gerekliliiynnden hazrlanacak rapor ile onay iin idareye sunulacaktr.

  x Balant yollar (ky yollar, tarla yollar vb.) yanyollar (bir imar yolunun kavaabalants veya imar yollarndan ana yola her noktadan balanty nlemek amacylayaplacak yollar vb.) ayr eksen ve dey hat allarak ana yol ile balant gzkecekekilde anayol plan profil paftalarndan sonra gelen sralama ile ayr plan profil paftasolarak hazrlanr.

  x Kavak yaplacak yerler ile ilgili kapasite analizi yaplmas veya darenin verecei trafikdeerlerine gre kavan tipinin belirlenmesi ve buna ait alternatiflerin sunulmas.(Kavaklar blmnde detayl anlatlacaktr.)

  x Bu kapasite ve performans, analizlerde, szleme ve artnamelerde aksi belirtilmemive/veya idarenin bu ynde bir yazl talimat yoksa Karayolu Tasarm El Kitab,KarayollarKapasitesi El Kitab (HCM), AASTHOnun geerli en son basks referans alnacaktr.

  ETLK

  Saysal arazi modeli ile yaplan projelerde yatay ve dey hatta ortaya kabilecek eitlikler nihai projeye ilenmeyecektir. Kilometraj yeniden verilecek, enkesit izimleri, sanat yaplar ve dier yaplarn km.leri bu yeni kilometraja gre verilecektir. darenin talimatyla zorunlu hallerde eitlik uygulanabilir.

  Projenin onaylanmasndan sonra yaplacak deiikliklerde:

  . Farkl rperlerden tanan kotlar arasndaki kot uyumazl varsa kot eitlii yaplacaktr. x Varyant veya ripajlardan dolay projeye kilometre eitlii konacaktr.x Eitlik yaplan noktada, eski iin kilometresi ileri olarak paya; yeni iin kilometresi ise geri

  olarak paydaya, baya kesir eklinde yazlacaktr. Kesir izgisinin tam hizasna KM.ETL yazlacaktr. LER (KM)

  GER

  VARYANT VE RPAJLAR

  x Herhangi bir sebeple varyant yaplmas halinde, yklenici ett haritas zerinde varyantteklifini dareye sunacaktr.

  x Varyant teklifini yklenici yapabilecei gibi, dorudan doruya dare de yapabilir.x Varyant; arazi ilerini de kapsayacaktr. Eer aplikasyon ve proje beraber ihale edilmi ise

  yklenici; proje ayr ihale edilmi ise dare arazi ilerini yapar.x Gerekli grlen kesimlerde yklenicinin teklifi ve darenin onay veya darenin talebi

  zerine ripaj yaplabilir.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 19 /

  x Ripaj ve varyantlar bu artnameye uygun KGM normlarnda hazrlanacaktr.x Ripaj enine kesit dahilinde bir i olacandan arazi iini kapsamayacaktr. Varyant enkesit

  dna taan yatay hat deiiklii olarak tanmlanr.

  PROJE SONU RAPORU

  Yolun ngrlen fonksiyon ve snfndan balayp Koridor Etd, Yatay Dey Hat almalar, Hidrolik Hidrolojik ett almalar Proje almalarnda kullanlan verilerin elde edililerini zetleyecektir. Yolun ngrlen ulam fonksiyonunu karlayabilme durumu anlatlacak ve Kesin Proje kapsamnda yaplan i kalemleri hakknda bilgilerle birlikte aada belirtilen hususlar kapsayacaktr.

  1. Proje gzergah itinereri: Projede yer alan bilgilerin sembollerle gsterilmesi. (kpr,kavak, ehir geii, tnel, alt ve st geitler vb.)

  2. Proje bilgi formu.3. Giri: Projesi yaplan gzergahn mevcut durumunun tantm ve neden proje

  yapmna ihtiya duyulduuna ait bilgiler.4. Proje kapsamnda projelendirilen hizmetlerin belirtilmesi.(Kamulatrma, Trafik,

  ED, Kpr, Tnel vb.)5. Yol proje geometrik standartlar: Projede kabul edilen kriterlerin sebep ve

  sonularn iine alacak ekilde farkl enkesit tipleri ve ekiller ile bilgilerinsunulmas.

  6. Yol proje almalar esnasnda yatay ve dey hattn belirlenmesinde zorunlukriterler ile ilgili hususlarn belirtilmesi.

  7. ehir geilerinin projelendirilmesi esnasnda her ehir geii ayr ayr detayl olarakanlatlmas. (mar durumu, alt ve st geitler, drenaj, aydnlatma, peyzaj vb.)

  8. Gzergah boyunca projelendirilen kavaklarn projelendirilme esaslar ileplanlarnn(A4 normunda) yer almas.

  9. Gzergah boyunca trmanma eridi ve yan yol balantlar gerekeleri ile birliktekm.leri belirtilmesi.

  10. Projede yer alan alt ve st geitlerin gerekeleri ile birlikte km.leri belirtilmesi.11. Projenin toprak ileri ile ilgili olarak uygulama esnasnda dikkat edilmesi gerekli

  hususlarn sebepleri ile birlikte belirtilmesi.12. Proje kapsamnda yaplan ve dier niteleri ilgilendiren hizmetlerin bamsz

  balklar halinde proje safhalar zet halinde belirtilmesi. (ED, Kamulatrma,Kpr, Tnel vb.)

  Rapor bununla beraber, projelendirmede gz nnde bulundurulan dier kayda deer ve/veya belirleyici prensip ve faktrleri belirtecektir. Kapasite ve performans analizlerini sistematik bir ekilde verecektir.

  Sz konusu rapor, kesin projelendirme aamasndaki faaliyetlerle ilgili bir aklama ve retilen pafta ve dkmanlarn bir listesi ile tamamlanacaktr.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 20 /

  PROJELERN ONAYLANMASI

  Proje, kesin proje raporu ile birlikte idareye sunulur.

  Projenin incelenmesi sonucunda, dare onayna sunulan projenin onayl Jeolojik-Jeoteknik Raporu, Geoteknik Raporu ve styap Raporuna uygun olarak hazrlanmadn veya Proje Yapmn Teknik artnamesine uyulmadn tespit ederse projeci szkonusu raporlar uygun olarak projeyi revize etmekle ykmldr. Gerekli srenin verilmesi koulu ile darenin gerekli grd durumlarda projeci revizyonlar yapmakla ykmldr. darenin sunulan projeleri tasdik etmesi ile kesin projelerin hazrlanmas hizmeti tamamlanm olur.

  PROJE BELGELERNN NTELKLER

  Szleme ve eklerinde yazl maddeler uyarnca yaplacak tm proje almalarna ilikin (harita, proje, rapor, form, tablo, defter vb) yazl ve izili belgeler okunabilir ekilde olacak ve korunabilirliklerini salamak iin nitelikleri aada akland gibi olacaktr.

  a) darenin onay alndktan sonra, proje ve izimler, ozalit kopya retmeye dayankl,okunakl ve kopya almay salayan cinsten saydam malzeme (polyester) zerine inimrekkeple izilmi yada ayn nitelikte edeer bir yntemle hazrlanacaktr.

  b) Kullanlacak malzemenin kalite ve standard iin idarenin onay alnacaktr.c) Proje belgeleri (paftalar); 594 x 841 mm (A1) normunda polyester dier belgeler

  (yatay hat, dey hat, plankote, enkesit CDsi vb.) aydnger zerine izilmiolacaktr.

  YAZILI VE ZL BELGELER

  1. Tm yazl belgeler 297x210 mm. (A4) normunda olacaktr.2. Tm yazl ve izili belgeler ile ihale evraklar Trke, darenin istemesi

  durumunda yabanc dil olarak hazrlanacaktr.

  DAREYE TESLM EDLECEK BELGELER VE DOKMANLAR

  Proje yatay hatt ve kavaklar ili (projedeki evli plann ayn) harita (1/1000 lekli)

  Proje dey hatt

  Proje yatay hattnn koordinat cetveli (ITRF96 sisteminde olacak ve dnm parametreleri belirtilecektir.)

  Plankotelerin orjinallleri

  Enkesit izimleri (Saysal ortamda)

  KGM tipleri dnda bir tip kullanldnda bu tipin statik hesab ve donat planlar

  Lzumlu derivasyon kanalnn plan, profili, kesitleri, metraj ve keif dosyas

  Proje paftalarnn ( kavaklar dahil ) polyestere izilmi orjinalleri (Proje antas iinde)

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 21 /

  Komple projenin 2 takm kendi boyutunda renkli ozalit kopyas (ciltli olarak veya katlanp kutulanm)

  Kk boy albm (A3 boyutunda) olarak 3 takm

  Brkner rulosu orjinali, paral tama cetveli

  Baka kurumlardan alnm tip kesit, metraj ve izimler

  Kbaj cetveli

  Metraj detaylar dosyas

  Yol ileri sanat yaplar metraj cetveli

  Yol ileri metraj cetveli (3 adet)

  ev kaz noktalarnn kot ve koordinatlar listesini ieren CD

  Deplasmanlara ait plan ve profillerin verilmesi

  Gzergahn uydu dosyas

  Onayl paftalarn taranm hali

  Proje sonu raporu

  Proje CD si (Saysal harita, yzey bilgileri, proje kapsamnda retilen her trl dokmann saysal ortamda verilmesi) (2 Ad. Genel Md., 2 Ad. Blge Md.)

  DRENAJ PROJELERNN HAZIRLANMASI

  TANIM

  Gerekletirilecek yol yaps ile tabii seyir ve akmlar kesilen mecra, dere ve akarsularn seyir ve akmlarn uygun ekilde devam ettirmek, mcavir alanlardan veya yer alt akm havza ve potansiyellerinden yola gelen su ile yol sathna isabet eden yatan kaynaklanan suyu toplamak, tamak, kanalize ve dearj etmek iin gerekli her trl sanat yaps, ak ve kapal kanallar, kollektrler kafa ve dolgu dibi hendekleri, dm oluklar, tler, derivasyon ve dier elemanlarn tiplerinin belirlenmesi, hidrolik amal olarak boyutlandrlp konumlar, yerleimleri ve detaylarn projelendirilmesidir.

  DRENAJ PROJES N VER TABANLARI:

  x n proje ile birlikte yaplan; Hidrolojik ve Hidrolik ettler neticesinde bulunan debiler.x Yol yzeyine isabet eden yatan kaynaklanan suyun yaratt akm debisinin belirlenmesi

  ve bu suyun uygun bir ekilde toplanarak drene edilmesine ynelik almalar.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 22 /

  x Yer ve konumlar yaklak olarak belirlenmi olan hidrolojik menfezler, kprler,derivasyonlar, deplasmanlar ve kanallamalar ile yzey suyu tama, drenaj ve dearjsistemleri.

  DRENAJ PROJELERNN KAPSAMI:

  Yukardaki paragrafta aklanan veriler ve altlk zerinde, sz konusu drenaj sistemi elemanlarnn nihai konumlandrma, boyutlandrma ve ayrntlandrlmasn kapsar. Bunun iinde; drenaj projeleri, dier tm projelendirme faaliyetleri ile tam bir uyum ve etkileim ierisinde gerekletirilecektir.

  DRENAJ PROJELENDRME ALIMALARINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

  x Abaklar yerine mmknse dorudan enerji denklemleri, ak kanal akm hz ve kapasiteformlleri tercih edilecektir.

  x Debi hesaplarnda kullanlacak ya deerleri son ya lmleri olacaktr.x Ya Deerleri Devlet Meteoroloji Genel Mdrlnce hazrlanm olan Ya - iddet

  Tekerrr Erilerinden alnacaktr.x Formllerin kullanmnda yaplan kabuller ile parametreler iin seilen deerler,

  projelendirme raporunda aka belirtilecektir.x Uzunca tullerde seyreden kollektr ve benzeri kanallarda basnl akma msaade

  edilmeyecektir.x Akm kanallarnda, yol kenar hendeklerinde ve menfezlerin klarnda oyulma hzlarna

  ulalmamas salanacaktr.x Menfez, girilerinde msade edilecek imelerin, artnamelerin ve/veya idarenin

  ngrd deerler almayacaktr.x Menfez klarnda meydana gelebilecek hidrolik srama ve bunlarn sebep olaca

  ypratma oyma riski iyice ett edilecek ve gerekli nlemler tasarlanacaktr.x Yol sathna isabet eden ya nedeniyle, sathta kaldrm dibinde dearj rgarlarnn

  civarnda birikecek suyun genilik ve ykseklii modern pratik, artname limitlerine grekontrol edilecektir.

  x Yarma ve dolgularda, yamur suyunun evlerden serbest akm minimize edilecektir.Palyelendirme bu amaca da ynelik bir yntem olarak deerlendirilecektir.

  x Yarma ve dolgulardaki yamur sular, kafa hendekleri, dolgu ve yarma palye hendekleri,dolgu kenar asfalt hendekleri ve dolgu dibi ev hendekleri ile boyuna ynde yeteriuzunluklarda tanarak, dm oluklar, tler, dearj kanallar ile menfezlere, tabiimecralara veya boaltma nokta ya da yaplarna ulatrlacaktr.

  x Havzalarn tabii toplanma izgileri boyunca tanan yamur ve feyezan debilerinin hidrolikmenfezlere dorudan ulatrlacaktr.

  x Yksek ve derin yarmalarn olduu kesimlerdeki mecralar, derive edilerek, en yakn dearjnoktasna, tler ve dm oluklaryla tanmas tercih edilecektir.

  x Palye hendekleri ve dolgularda yol sath sularnn evlerden serbest olarak akmasnnlemek iin, belirli aralklarla dm oluklar kullanlacaktr.

  x Her trl mecra ve akarsu derivasyonu ve kanallama yaps, teressbat, oyulma, kytahribat etkilerine kar dikkatle ett edilerek, uygun tama kapasitesi ve gerekli dayanmve koruma zellikleri gznnde bulundurularak, enkesit tiplerinde tasarlanacaktr.

  x Drenaj sistemi oluturulurken akmlarn uygun bir ekilde izlenebilmesi, kotlarn,meyillerin dier toporafik ve geometrik zelliklerin etkin ve shhatli bir ekilde okunup

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 23 /

  deerlendirilebilmesi iin tasarmn ilk veya uygun safhalar evli planl saysal model zerinde gerekletirilecektir.

  DRENAJ PROJE PAFTALARI

  x Buraya kadar anlatlan esaslar dahilinde gerekletirilecek drenaj proje almalar, drenajproje paftalar halinde idareye sunulacaktr.

  x Drenaj proje paftalar, kesin proje paftalar ile ayn leklerde olacaktr.x Proje paftalar zerine, aklama gelen drenaj yap ve elemanlar gerek boyut ve

  konumlarnda uygun gsterimlerle ilave edilecektir.x Drenaj tasarmn dorudan ilgilendirmeyen gsterim ve unsurlar, paftalardan

  kaldrlacaktr.x Borulu drenaj sistemlerinin profil gsterimleri olacaktr.x Akm ynleri ile birlikte genel olarak drenaj sisteminin uygun bir ekilde sunulmas ve

  izlenebilmesi iin, paftalarn profil blm ve araziyi karakterize eden e ykselti erilerive dier harita bilgileri proje paftalar zerinde olacaktr.

  x Drenaj sistemi ierisindeki yap ve elemanlarn boyutlar, hidrolik tasarm ve ayrntlar vesz konusu elemann ngrlen fonksiyonu bakmndan tam olarak tanmlanabilmesi iingerekli dier detaylar, sunulacaktr.

  x Drenaj sisteminin ierisindeki bu elemanlar, tm kullanl yerlerini eksiksiz olarakkapsayacak, yeterli sayda tipler halinde 1/500, 1/250, 1/100, 1/25, 1/10 veya her birisi iingerekli llerde planlar, kesitleri ve/veya tanmlarna yeterli detaylarla ayr paftalardaizilip gsterilecektir.

  x Ana paftalarda sunulmu olan drenaj sistemine ait her bir elemann, yukarda deinilentiplerden hangisine kar geldii en azndan uygun bir sembol ile belrtilecek ve mmknse,boyutu, kapasitesi veya dier esas karakteristii verilecektir.

  RAPOR

  Hazrlanp paftalar haline getirilen projelendirme almalar, aadaki ana hususlar kapsayan bir raporla tamamlanacaktr.x Oluturulan drenaj sisteminin tanm ve tasarmda gz nnde bulundurulan hususlar ve

  esaslar.x Oluturulan drenaj sistemini meydana getiren hidrolik yap ve elemanlarn hidrolik

  boyutlandrma ve dier tm hidrolik hesap ve tahkikleri.x Oluturulan drenaj sistemini meydana getiren yap ve hidrolik elemanlarn, konumlarn,

  boyutlarn, uygunsa kapasitelerini veya benzeri karakteristik parametrelerini gsteren birDrenaj Sistemi Elemanlar Listesi.

  x Projecinin raporda yer almasn uygun bulduu dier hususlar ve aklamalar.

  DRENAJ PROJELERN DAREYE SUNULMASI

  BRNC AAMA

  Hazrlanm olan drenaj projeleri ve ekleri, tetkik iin dareye sunulacak ve darenin sunulan projeleri deerlendirilmeye almas ile birinci aama tamamlanm olacaktr.

  Birinci aamada sunulan projelerde, dier projelendirme hizmet ve srelerdeki gelime ve deiimlere paralel olarak deiiklik ve tashihat ihtiyac doabilir.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 24 /

  Ayrca bunlarn dnda, sunulan projelerde darenin tepit edecei hatalar, eksiklikler, yntem deiiklii ve baka nedenlerle tashihat ihtiyac doabilir.

  KNC AAMA

  Birinci aamada sunulan drenaj projelerinde, yukarda aklanan nedenlerle gerekli deiiklik ve tashihatlarn tamamlanarak projelerin dare tarafndan tasdik edilmesi ile ikinci aama ve Drenaj Projelerinin Hazrlanmas tamamlanm olur.

  METRAJ DOSYASININ HAZIRLANMASI

  METRAJ DOSYASININ HAZIRLANMASI

  Proje almalar tammanlanm ve Teknik artnamesine uygun olarak hazrlanm btn elemanlarn metraj zetleri ayr ayr hazrlanacaktr. Her kalemine gre hazrlanm olan bu metrajlar genel metraj dosyasnda yapm poz no larna gre tek tek toplanarak genel metraj dosyas oluturulacaktr.

  PLANKOTE HAZIRLANMASI VE ZLMES

  Akarsular zerinde yaplacak Hemzemin ve kprl kavaklar, demiryolu st geitleri ve heyelanl arazilerin doal ve yapay oluumlarnn ayrntl ve istenilen duyarlkta belirlenmesi iin yeterli sklktaki nokta koordinatlarnn tespiti ve belli bir lekte KGMden alnacak Tip plankote uygun olarak tanzim edilmesidir.

  Plankote Hazrlanmas ve izilmesi ii KGM tarafndan Proje kontrol Anahtar kitapnda belirtilen Plankote Kontrol Anahtar artlarna Uygun Olmaldr.

  x Plankotenin yaplmas iin;a) YKNlarnn lke koordinat sisteminde dengeli olarak tesis, l ve hesaplar

  yaplmas,b) YKN larna gre Geometrik nivalmanla kot verilmesi,c) YKNlarna bal olarak 120-150 metre arasnda kotlu detay noktalarnn Kayt

  niteli Elektronik aletle alm yaplmas,d) Kayt niteli aletle alnan detay noktalarnn Bilgisayar ortamna aktarlmas,

  hali hazr haritann oluturulmas ve istenen standartlarda tanzim edilerekmodellemenin yaplmas,

  gerekmektedir. Oluturulan arazi modelinin grafik rulo veYKNlarna tm dkmanlarnnidarenin istedii ekil ve formatta CD ve Disketlerde dareye verilecektir.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 25 /

  JEOLOJK JEOTEKNK ETTLER

  Aratrma ve Gelitirme Dairesi Bakanlnn teknik artnamesinde bahsedilen ekilde etdleri yaplacaktr.

  Jeolojik ve jeoteknik almalarn mevcut yol dnda yaplmas durumunda proje ekseninin arazide tanmlanabilmesi iin aplikasyonunun yaplmas gereklidir.

  TRAFK GVENL VE ARETLEME PROJELERNN YAPILMASI

  lgili Teknik artnamesinde bahsedilen ekilde kesin projesi yaplacaktr.

  TOPRAK SATIHLARININ TASARIMI, PEYZAJ VE SULAMA PROJELERNN HAZIRLANMASI

  lgili Teknik artnamelerinde bahsedilen ekilde projeleri yaplacaktr.

  SANAT YAPILARININ PROJELENDRLMES

  HDROLK AMALI VE TARIMSAL AMALI ALT VE ST GETLER

  lgili teknik artnamelerinde bahsedilen ekilde kesin projeleri yaplacaktr.

  Yaya, hayvan ve traktr geileri iin, hidrolik menfezler dnda ky yollar ve Platform genilii 8.00 m. olan yollar iin (9.00x5.00); platform genilii 10.00 m. olan il yollar iin (10.000 x 5.00); platform genilii 12.00 m. olan devlet yollar iin (12.000x 5.00), arazi yollar iin (5.00x5.00); yaya ve hayvan geileri iin (3.00x3.00) boyutlarnda alt geitler projelendirilecektir. Alt geitler iin yeterli dey gabari salanmad takdirde min 8.00 m. geniliinde st geit kprs ngrlecek ve uygulama projesi hazrlanacaktr.

  Alt ve st geitlerin Km'si ile geirdikleri yolun ad, cinsi plan ve profil paftalarnda gsterilecektir.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 26 /

  BYK SANAT YAPILARI lgili teknik artnamelerinde bahsedilen ekilde kesin projeleri yaplacaktr.

  KPR PROJE TEKNK ARTNAMES

  KPR PROJELERNN HAZIRLANMASI

  Kapsam:

  Karayollar zerinde yer alan ve hesap aklklar l0.00 m.den byk (l0.00 m dahil) Kpr, Viyadk, Alt Geit, st Geit ve benzeri byk sanat yaplar (bundan sonra Kpr olarak tanmlanacaktr) ile ilgili olarak, aada belirtilen Ett-Proje Mhendislik hizmetlerinin yaplmas almalarn kapsar.

  1.1 neri Projelerinin Hazrlanmas ve Raporlanmas

  i) Daha nceden hazrlanan ve idare tarafndan uygun bulunan Kpr plankoteleri veyakavak plan ve profilleri ve bunlarla ilgili olarak gerekletirilen sondaj (kpr yerindeen az iki adet olmak zere proje ekseninde her 30 m. bir), jeolojik ve geotekniklmler, gerekli ise hidrolik ve hidrolojik ettler, arazide yaplacak almalarsonucunda elde edilecek her trl bilgi ve dokmanlarla (fotoraf, film vb.) birliktedeerlendirilerek, projelendirilecek kpr veya kprlerin aklklar, aklk saylar,st ve altyaplarda kullanlacak malzeme cinsleri, uygulanacak hareketli yk snf vetayc sistemleri, dey ve yatay gabarilerinin aratrlmas, bu almalar sonucuuygun bulunan seeneklerin belirlenmesi ve belirlenen bu seeneklerin yapm teknii,bakm, iletme, maliyet, evreye uyum, estetik ve uygulanabilirlik alarndankarlatrmalarnn yapld raporun hazrlanmas, plan, boykesit ve enkesit paftaizimlerinin yaplmas faaliyetleri, bu aamann kapsam iindedir.

  ii) Proje Firmas tarafndan hazrlanacak en az 3 alternatifli neri projeleri; l/l000 veyal/500 lekli plankote veya kavak planlar zerine ilenmi kpr yerleim planlar,l/l00 veya l/200 lekte hazrlanan, aklk ve verevlik lleri ile ayak kilometre veyakoordinatlarn gsteren plan, boykesit ve styap tip enkesitlerini ieren standartpaftalar kapsayacaktr. n proje raporu ise paragraf ( i ) deki hususlarla birlikte sonrakiaamalarda takip edilecek hesap yntemleri, kullanlacak birim ve yararlanlacakartnameleri (AASHTO ve Yol Kprleri iin Teknik artname) de aklayacak ekilde,A4 formunda ciltlenerek projelerle birlikte 1 kopya halinde idareye teslim edilecektir.

  iii) dare projecinin hazrlayp sunduu seeneklere ilave olarak yeni seenekler talepedebilecei gibi oluturulan seeneklerin sunulan alt ve styaplarnn farklkombinasyonlar halinde oluumlarnn yeniden dzenlenmesini de isteyebilir.

  dare, gerekli incelemeleri yaptktan sonra son ekli verilen bu neri projelerinden bir tanesini avan proje olarak hazrlanmak zere projeciye bildirir.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 27 /

  1.2 Kpr Avan Projesinin ve Hesaplarnn Hazrlanmas

  neri proje almas sonunda seilen veya daha nceden hazrlanarak uygun bulunan neri projeleri ile ilgili olarak projeci, kpr neri projeleri raporunda belirtilen ve/veya darenin uygun grd malzeme ve hareketli yk snf, birim ve hesap yntemlerini kullanarak, boyutlarda kesin proje aamasnda nemli deiiklik gerektirmeyecek hassasiyette statik, mukavemet, zemin, temel ve deprem hesaplarn yapar ve kpr elemanlarnn boyutlarn ve geometrik zelliklerini belirler. Yaplan bu almalar temel sistemlerinin kesin zmn, varsa keson veya kazklarn yapm metotlar, tipleri, malzeme ve tehizatlarnn zelliklerini dikkate alarak tama kapasitelerinin hesaplanmasn, derinlik ve mesnetlenme kotlarnn belirlenmesini, kenar ayaklarn kayma ve devrilmeye kar tahkikini, kenar ayaklarla balantl kanat duvar veya kulaklarn yaklam dolgusunu tutmaya yeterli boyutlarnn incelenmesini, orta ayaklarn srklenen malzeme ve trafik emniyetine gre irdelenmesini, styap elemanlarnn yolun dever, kurb, boyuna ve enine eim durumlar dikkate alnarak yerletirilmesini ve mesnetlenme kotlarnn belirlenmesini iermelidir.

  Avan proje izim paftalar;

  - 1/100 veya 1/200 lekte, santimetre hassasiyetinde ve alarda decimal derece gsterimiyle her trl boyut, kot, a, kilometre ve koordinatlar ilenmi, plan ve boykesitleri,

  - 1/100, 1/50 veya herbirisi iin gerekli leklerde tip enkesit, orta ve kenar ayaklarn enine ve boyuna llendirilmi detaylar,

  - 1/500 veya 1/1000 lekte hazrlanan plankoteler zerine, yn, dere ak istikameti ve kilometreleri de gsterilecek ekilde kpr genel yerleim planlarn kapsamaldr.

  Hazrlanan avan proje ve hesaplar 1 takm halinde idareye teslim edilecektir. dare, projecinin sunduu avan projelerin pafta izimleri ve/veya hesaplarnda gerekli grd deiiklik ve dzeltmelerin yaplmasn isteyebilir. Projecinin idarenin istedii dorultuda yapaca almalarla avan projeye son ekli verilir ve avan proje almas tamamlanm olur.

  1.3 Kpr Kesin Projelerinin ve Hesaplarn Hazrlanmas

  Kprlere ait kesin projelerin hazrlanmas almas, l.2. de tarif edilen ekilde oluturulan veya daha nceden resmi veya zel kurulularca hazrlanm ve dare tarafndan onaylanm avan projelerin, her trl detay izim paftalarnn hazrlanmas, statik, betonarme ve deprem hesaplarnn yaplmas faaliyetlerini kapsar.

  Kprlerin avan projelerinin hazrlanmas aamasnda gerekletirilen almalara ilave olarak, yaya ve tat korkuluklar, genleme derzleri, mesnet elemanlar ve benzer ilere ait her trl detay ve boyutlar belirlemek ve btn kpr elemanlarnn plan, kesit, tehizat ve/veya donatpaftalarnn 1/500, 1/250, 1/200, 1/100, 1/50 1/25, 1/10 veya herbirisi iin tanmlanmalarna yeterli leklerde ve standartlara uygun olarak hazrlanmas, bu kapsam dahilinde gerekletirilecek ilerdendir.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 28 /

  Hazrlanan bu projelerle birlikte sunulacak olan kesin proje hesaplarnn Amerikan Kpr artnamesinin (AASHTO) ve Yol Kprleri in Teknik artname hkmlerine gre yaplmas esastr. Ancak uygulamada lke artlarna gre deiiklik gsteren hareketli yk snfnn seimi ve deprem ivme katsaysnn tespiti ve benzeri hususlarda darenin belirleyecei artnameler veya talimatlarna uyulacaktr.

  Baka yerli veya yabanc artnamelerin kullanlmas ancak darenin uygun grmesi durumunda mmkn olacaktr.

  Hesaplarda kullanlan metot ve formller genellikle uygulanmakta olanlarn dnda ise nereden alndklar aka belirtilecek, bilgisayar programlar kullanlmas halinde kullanlan programlara ait sistemin modellenmesi, saysal girdi ve ktlar ile ilgili aklamalar yaplacak, kullanlan programlara ait saysal girdi ve kt datalar idareye teslim edilecektir.

  Proje firmas, proje hesap ve izimlerini tanabilir ve saklanabilir dijital ortamda idareye teslim edecektir.

  dare gerekli grd takdirde, firma tarafndan hazrlanm olan kpr projeleri, bedeli idare tarafndan denmek suretiyle, yurtii veya yurtd mavirlik firmalarna kontrol ettirebilecektir.

  dare, sunulan bu proje ve hesaplarla ilgili incelemelerini tamamladktan sonra gerekli grd dzeltme ve deiiklikleri projeciye bildirecektir. Projeci darenin istedii dorultuda kesin proje ve hesaplarna son eklini vererek, hesap ve proje orijinalleri ile 1 takm hesap fotokopisi ve 1 takm proje ozalitini onaylanmak zere dareye sunacaktr. Daha sonra, onaylanm orijinal projelerden 8 takm ozalit proje paftas oaltlarak dareye teslim edilecektir.

  1.4 Kpr Metrajlarnn Hazrlanmas

  Kprlerin ina edilerek kullanma hazr hale getirilebilmesi iin gerekli her trl i kaleminin, kesin projeye uygun olarak metrajlar hazrlanarak idareye sunulacaktr.

  1.5 Kpr Projelerinin Revizyonu

  Bu i kapsamndaki iin harita alm, yol projesi yatay ve dey hatt, hidrolik veri ve hesaplamalar, kpr projesi, zemin koullarnn deimesi ya da temel inas srasnda farkl durumlarla karlalmas v.b. gibi nedenlerden kaynaklanan kpr projeleri revizyonlar (kpr projeleri onaylanm ve iin kesin kabul yaplm olsa bile) kprlerin inas srasnda idarenin istei dorultusunda proje firmas tarafndan bedelsiz olarak yaplacaktr. Proje revizyonlar idarenin verdii sre ierisinde idareye teslim edilecektir. Proje firmas proje revizyonlarn yapmad veya geciktirdii takdirde idare proje revizyonlarn yaptracak ve bedelini proje firmasndan tahsil edecektir.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 29 /

  KK SANAT YAPILARI (HDROLK MENFEZ VE ALTGET) TEKNK ARTNAMES

  KK SANAT YAPILARI (HDROLK MENFEZ VE ALTGET) PROJELERNN HAZIRLANMASI

  Kapsam:

  Karayollar zerinde yer alan ve hesap aklklar 10 m. kk kk sanat yaplar ile ilgili olarak, aada belirtilen Ett-Proje Mhendislik hizmetlerinin yaplmas almasn kapsar.

  Kk Sanat Yaplar kesin projelerinin ve hesaplarn hazrlanmas

  Kk Sanat Yaplarna ait kesin projelerin hazrlanmas almas, her trl detay izim paftalarnn hazrlanmas ve statik, betonarme ve deprem hesaplarnn yaplmas faaliyetlerini kapsar.

  Kk Sanat Yaplar elemanlarnn plan, kesit, tehizat ve/veya donat paftalarnn 1/500, 1/250, 1/200, 1/100, 1/50 1/25, 1/10 veya her birisi iin tanmlanmalarna yeterli leklerde ve standartlara uygun olarak hazrlanmas, bu kapsam dahilinde gerekletirilecek ilerdendir.

  Hazrlanan bu projelerle birlikte sunulacak olan kesin proje hesaplarnn Amerikan Kpr artnamesinin (AASHTO) hkmlerine gre yaplmas esastr. Ancak uygulamada lke artlarna gre deiiklik gsteren hareketli yk snfnn seimi ve deprem ivme katsaysnn tespiti ve benzeri hususlarda darenin belirleyecei artnameler veya talimatlara uyulacaktr.

  Baka yerli veya yabanc artnamelerin kullanlmas ancak darenin uygun grmesi durumunda mmkn olacaktr.

  Hesaplarda kullanlan metot ve formller genellikle uygulanmakta olanlarn dnda ise nereden alndklar aka belirtilecek, bilgisayar programlar kullanlmas halinde, sistemin modellenmesi, girdi ve ktlar ile ilgili aklamalar yaplacaktr.

  dare istedii takdirde, proje firmas proje hesap ve izimleri tanabilir ve saklanabilir dijital ortamda idareye teslim edecektir.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 30 /

  dare, sunulan bu proje ve hesaplarla ilgili incelemelerini tamamladktan sonra gerekli grd dzeltme ve deiiklikleri projeciye bildirecektir. Projeci darenin istedii dorultuda kesin proje ve hesaplarna son eklini vererek, 1 takm hesap ve proje orijinallerini onaylanmak zere dareye sunacaktr.

  Kk Sanat Yaplar kesin proje metrajlarnn hazrlanmas

  Kk Sanat Yaplarnn ina edilerek kullanma hazr hale getirilmesi iin gerekli her trl i kaleminin, KGM pozlar ile Kesin Proje metrajlarnn hazrlanmas birim fiyat tarifindeki esaslarla ayn kapsamda hazrlanp sunulmas bu aamann konusudur.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 31 /

  KSA ve STNAT DUVARI PROJELER TEKNK ARTNAMES

  KK SANAT YAPILARI (HDROLK MENFEZ VE ALTGET) PROJELERNN HAZIRLANMASI

  Kapsam:

  Bu birim fiyat, Karayollar zerinde yer alan dolgu ve yarmalarda zemin yk, srarj, kayma

  ve heyelan itkisi tayc ve/veya dar alanlarda veya dik yamalarda yaplan Snrlayc, ve/veya

  dere yataklarnda veya deniz kenarnda akm ve dalga etkilerine koruma salayan ta, kargir,

  beton, betonarme, kazkl ve benzeri duvarlarn, yerleimleri, plan ve boykesitleri, temel ve

  gvde yaplarnn projelendirilmesi, her trl statik-betonarme, zemin mekanii ve kaya

  mekanii ve geoteknik hesaplarnn yaplmas, kalp ve donat planlarnn hazrlanmas ve

  gerekli ayrntlarn izilip projelendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

  Karayollar zerinde yer alan ksa ve stinat Duvar yaplar ile ilgili olarak, aada belirtilen Ett-Proje Mhendislik hizmetlerinin yaplmas almasn kapsar.

  ksa ve stinat Duvar Yaplar kesin projelerinin ve hesaplarn hazrlanmas

  ksa ve stinat Duvar Yaplarna ait kesin projelerin hazrlanmas almas, her trl detay izim paftalarnn hazrlanmas ve statik, betonarme ve deprem hesaplarnn yaplmas faaliyetlerini kapsar.

  ksa ve stinat Duvar Yaplar projelendirilirken 12.10m. uzunlukta anolar halinde zorunluluk halinde ise 6.10m. uzunlukta anolar halinde projelendirilecektir. Ayrca duvar yksekliklerine gre 1er m. ykseklik farkna gre duvarlar tipletirilecektir. Hesaplar ve izimler her duvar tipi iin ayr ayr yaplacaktr.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 32 /

  ksa ve stinat Yaplar elemanlarnn plan, kesit, tehizat ve/veya donat paftalarnn 1/500, 1/250, 1/200, 1/100, 1/50 1/25, 1/10 veya her birisi iin tanmlanmalarna yeterli leklerde ve standartlara uygun olarak hazrlanmas, bu kapsam dahilinde gerekletirilecek ilerdendir.

  Hazrlanan bu projelerle birlikte sunulacak olan kesin proje hesaplarnn Amerikan Kprartnamesinin (AASHTO) hkmlerine gre yaplmas esastr. Ancak uygulamada lke artlarna gre deiiklik gsteren hareketli yk snfnn seimi ve deprem ivme katsaysnn tespiti ve benzeri hususlarda darenin belirleyecei artnameler veya talimatlara uyulacaktr.

  Baka yerli veya yabanc artnamelerin kullanlmas ancak darenin uygun grmesi durumunda mmkn olacaktr.

  Hesaplarda kullanlan metot ve formller genellikle uygulanmakta olanlarn dnda ise nereden alndklar aka belirtilecek, bilgisayar programlar kullanlmas halinde, sistemin modellenmesi, girdi ve ktlar ile ilgili aklamalar yaplacaktr.

  Proje firmas proje hesap ve izimleri tanabilir ve saklanabilir dijital ortamda idareye teslim edecektir.

  dare, sunulan bu proje ve hesaplarla ilgili incelemelerini tamamladktan sonra gerekli grd dzeltme ve deiiklikleri projeciye bildirecektir. Projeci darenin istedii dorultuda kesin proje ve hesaplarna son eklini vererek, 1 takm hesap ve proje orijinallerini onaylanmak zere dareye sunacaktr.

  ksa ve stinat Yaplar kesin proje metrajlarnn hazrlanmas

  ksa ve stinat Yaplarnn ina edilerek kullanma hazr hale getirilmesi iin gerekli her trl i kaleminin, KGM pozlar ile Kesin Proje metrajlarnn hazrlanmas birim fiyat tarifindeki esaslarla ayn kapsamda hazrlanp sunulmas bu aamann konusudur

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 33 /

  KAVAKLARDA TRAFK AKIM SAYIMLARININ YAPILMASI NE AT

  ZEL TEKNK ARTNAME

  1.1. KAVAKLARDA TRAFK AKIM SAYIMLARININ YAPILMASI

  1.1.1. alma alanndaki yol kesiminde yaplacak ettler, darece nceden belirlenen nokta ve noktalarda idarenin belirleyecei srelerde her iki ynden geen tatlar 5 snfta (otomobil, orta ykl ticari tat, otobs, kamyon, kamyon+rmork-ekici+yar rmork) saylacak ekilde yaplacaktr.

  1.1.2. Motosikletler, bisikletler, tarm traktrleri, tarm makineleri ve i makineleri saymda dikkate alnmayacaktr. Trafik gvenlii vb. konularla ilgili olarak ayrca idare tarafndan istendii taktirde, tarm traktrleri, tarm makineleri ve i makineleri saym yaplrken dikkate alnacaktr. Bu i iin ayrca bedel denmeyecektir.

  1.1.3. Otomobil grubunda saylacak tatlar; otomobil, minibs, pikap, kamyonet, jip, toplam ykl arl 3,5 tonu gemeyen tatlar ve yolcu kapasitesi 8-14 kii olan tatlardr.

  1.1.4. Orta Ykl Ticari Tat Yolcu Tama kapasitesi yaklak 14-25 kii olan tatlar ve toplam ykl arl 3,5 ton ile 10 ton arasnda olan kamyonlardr.

  1.1.5. Bir kavakta yaplan trafik akm saymnn sonularnn idare tarafndan doru olmad, eksik veya fazla yapld kanaatine varlrsa sz konusu saym yklenici firma tarafndan bila bedel tekrarlanacaktr.

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 34 /

  TNELLER

  lgili teknik artnamelerinde bahsedilen ekilde kesin projeleri yaplacaktr.

  KSA VE STNAT DUVARI PROJELERNN HAZIRLANMASI

  lgili teknik artnamelerinde bahsedilen ekilde kesin projeleri yaplacaktr.

  DENZ VE AKARSU KIYI VE YATAKLARINDAK TAHKMAT VE KORUMALARIN PROJELENDRLMES

  lgili Daire Bakanlklarnn (Ett Proje ve evre, Sanat Yaplar, Aratrma ve Gelitirme) gr ve talimatlar dorultusunda kesin projeleri yaplacaktr.

  ED RAPORU

  Ayrca ED/ED n Aratrma Raporlarnda taahht edilen nlemlerin projelendirilmesi iin ED/ED n Aratrma Uygulama Projesi hazrlanacaktr.

 • Toplam Gen.Md. Blge Toplam Gen.Md. Blge

  Yol Projesi WaNm - Renkli: 1S/B: 2

  Wakm Renkli: 1 Renkli: 1S/B: 2

  .aYak Projesi Wakm - Renkli: 1S/B: 2

  Wakm Renkli: 1 Renkli: 1S/B: 2

  OrjinalleriBlgeye

  Drenaj Projesi 1 Wakm - S/B: 1 1 Wakm - Renkli: 1Proje CD si 2 adet 2 adet

  * Saysal $ra]i Modeli* Proje Srekli Plan-Profil .rlm Ye .rlmam ayr ayr Ka]rlanmaldr* Yol .aYak Drenaj Trafik Y.s. Proje Paftalar dgn dZg nF]* Proje Yapmnda .Xllanlan Tm Program Dosyalar alg ktE Y.s.* Taranm Yol .aYak Drenaj Trafik Y.s. Proje Paftalar pdf* Brkner Diyagram .rlmam* Paral Tama &etYeli

  *Metrajlar

  *Projeye ait Raporlar

  * Enkesitler* Sanat Yaps Enkesitleri* Byk Sanat Yaplarna ait Proje Dokmanlar* Proje G]ergaKna $it 8ydX Grnts Dosyas km] Yeya kml

  OrjinalleriGenel Md.'e

  dO$/TM$ Y$P,/$&$. PRO-E P$)T$/$R,

  PRO-E O1$Y,1D$1 SO1R$ TES/M ED/E1PRO-E &D dER

  Proje SonX RaporX.Eaj DosyaseY .a]klar .ot .oordinat /istesi

  Metraj DosyasMetraj &etYeliMetraj g]eti

  1ot: Blgesine gideFek ooaltmalar Ye Genel Mdrlkten alnaFak dokmanlarEirletirilerek proje firmasnFa kargoya YerileFektir.

  $1 PRO-E O=$/T $ PRO-E O=$/T

  PROJE TEKNK ARTNAMES 3 /

 • ' 5 7 / 6H /U

  *Q /W /D

  66D9

  < ;

  ' 5 7 / 6H /U

  *Q /W /D

  66D9

  < ;

  KLOTOD ERMEYEN KURP ELEMANI

  TEMELSU ARV(.

  PROJE TEKNK ARTNAMES 3 /

 • KLO

  TOD

  ERENKURPELE

  MANI

  TEM

  ELS

  UARV

  EK-2

  A=R

  =T=L=S=Lr=

  Gn=

  Lt=La=

  0.000

  76.800-76.8006.00258.800131.44560027.45958

  25.600-25.60025.600-25.600

  S1V=

  110

  Y=X

  =4437436.506462019.063

  S-X=

  S-Y=

  4437426.521462015.978

  S-A

  =35.60832 SO

  L( )

  X= Y=

  Ls= A=214.66376.800

  S1/1461882.406

  4437513.907X= Y=

  Ls= A=214.66376.800

  S1/24437423.328

  462175.564

  PROJE TEKNK ARTNAMES 3 /

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 3 /

 • PROJE TEKNK ARTNAMES 3 /

 • KM

  :5+720

  KM

  :1+520DK

  K

  YKAVA

  I

  REFAHYE

  AKINC

  ILAR

  G

  LOV

  A-2KA

  VA

  IK

  M:4+050

  G

  LOV

  A-1KA

  VA

  I

  L

  EK

  :1/25 0007

  89

  1011

  65

  4

  3

  21

  0+000

  20

  19

  1817

  1615

  14

  13

  12

  SE

  ME

  -2K

  PR

  S

  KM

  : 23+960~23+990(L=30m

  )

  T-1T

  NEL

  KM

  : 24+040~24+110(L=70m

  )

  SE

  ME

  -3K

  PR

  SK

  M: 24+242.500~24+274.500

  T-2T

  NEL

  KM

  : 24+335~25+170(L=835m

  )(L=32m

  )

  L

  EK

  : 1/25 000

  2

  1

  33

  32

  31

  30

  29

  28

  27

  26

  25

  24

  23

  22

  21

  20

  L

  EK

  :1/25 000

  AM

  OLUK

  3+85

  1.594

  32

  1

  33

  32

  AN

  AY

  OLU

  N N

  ET U

  ZUN

  LUU

  33293.962m.,B

  ALA

  NTI Y

  OLU

  NU

  N N

  ET U

  ZUN

  LUU

  3851.594m.

  YO

  LUN

  TOP

  LAM

  UZU

  NLU

  U37145.556m

  .

  (AKINCILAR-REFAHYE)AYR.-GLOVA-10.BL. Hd. YOLUKM:0+000.000~

  33+293.962

  LEK

  KESN

  PR

  OJE

  BA

  PAFTA

  :1/25000

  ,PLA

  N:1/1000

  ,PR

  OFL

  :1/100-1/1000

  TARH

  MZA

  EN

  G. S

  RV

  .INC

  .

  M

  H. HZ.A

  ..AD

  ISOY

  ADI

  MAK

  AM

  N

  VA

  NI

  ON

  AY

  Blge

  Mdr

  KontrolM

  hendisi

  EttP

  rojeB

  a.Mh.

  uluslararasinternational

  N

  VAN

  I

  KA

  RA

  YO

  LLAR

  I16.B

  LGE

  Fax: (90)312438

  5214

  e-mail:

  temelsu@

  temelsu.com

  .trTel:(90)312

  44247

  20

  Proje

  Mdr

  Deneyim

  liProje M

  hendisi

  SerterZiya

  N

  AL

  M

  D

  RL

  AD

  ISOY

  ADI

  Kontrolefi

  Ettve

  Proje

  ubesiM

  dr

  DairesiB

  akan

  YolE

  ttveProje

  Deneyim

  liHarita

  Mhendisi

  MesutU

  YAN

  Ahm

  etFazlBEKLER

  FehmiTO

  KTA

  smail

  ALAR

  Altan

  YAV

  UZC

  ANP

  rojeM

  hendisi

  YkselT

  RKSE

  VEN

  Mahm

  utNedim

  ALTAY

  ET

  TVE

  DAN

  IM

  AN

  LIK HZM

  ET

  ALIMI

  TOP

  .PA

  FTAN

  O71

  PA

  FTAN

  O1

  DO

  SY

  AN

  O.

  K.K

  ES

  .NO

  .58-07

  LSV

  ASB

  LG

  E16

  (AKIN

  CILA

  R-R

  EFA

  HYE)AY

  R.-G

  LO

  VA

  -10. BL.H

  d.YOLU

  (KM:0+000.000

  -33+293.962)

  MZA

  TARH

  TEM

  ELS

  UA

  RVE

  K-5

  AMOLUK

  KE

  LKTK

  PR

  SK

  M: 32+554~32+664.600

  (L=110.600m)

  KE

  LKTK

  PR

  SK

  M: 32+554~32+664.600

  (L=110.600m)

  A

  MO

  LUK

  KAVAI

  KM

  :32+911.803

  KM

  :32+911.803

  A

  MO

  LUK

  KAVAI

  PROJE TEKNK ARTNAMES /

 • G

  STE

  RM :

  PR

  OJE

  EKSEN

  HE

  YE

  LAN

  PR

  OJE

  S

  ED

  DU

  RU

  MU

  MA

  KSM

  UM

  EMM

  AK

  SMU

  MK

  OT

  PR

  OJE

  OR

  T. EMMN

  . YA

  T.KU

  RP

  YA

  RI

  AP

  IP

  RO

  JE H

  IZIM

  AK

  SMU

  MD

  EV

  ER

  MN.D

  .K

  UP

  RB

  OY

  U(L)

  VA

  R/Y

  OK

  PR

  OJE

  S

  E

  DV

  AR

  MU

  AF/

  TARH

  /NO

  %M.

  %M.

  Km

  /saat

  %M.

  TOP

  LAM

  KA

  ZI(M)

  TAIN

  AN

  KA

  ZI(M)

  TOP

  .DE

  PO

  -ARY

  ET

  (M)

  OR

  T.TAIM

  AM

  ES

  .(M10000)

  -

  3483

  14600

  -

  1105

  825

  90283

  2091

  583

  TN

  EL

  AD

  I

  KM

  LVA

  R/Y

  OK

  PR

  OJE

  S

  PRO

  JESO

  NU

  PRO

  JEB

  AI

  AKINCILAR-REFAHYERAN-GMHANE

  AN

  AY

  OL

  PR

  OJE

  TNE

  RE

  R

  KM

  :0+000.000K

  M:33+293.962

  AD

  I

  KM

  3 KO

  LLUD

  N

  EL KAVAK

  VA

  R

  26

  0+000- 7+150

  G

  LOV

  A

  EHR

  GE

  3+730 ~ 7+150

  T-1T

  NE

  L

  24+040- 24+110

  70

  YO

  K

  ---

  SE

  ME

  -1K

  P

  R

  S

  23+049- 23+131

  82

  1+520

  --

  ALTG

  ET

  1+020

  -0+000- 33+293.962

  PR

  OJE

  NNG

  ER

  EK

  TRD K

  AD

  AR

  VA

  R

  YO

  K

  E

  DV

  AR

  7.90

  1397

  2.71

  135

  70-90-110

  6-4

  130

  PA

  RK

  ALA

  NLA

  RI

  VA

  R

  YO

  K

  YO

  K

  4+0505+720

  32+911.803

  03.12.2013 / 19000828-755.01 / 194931

  16

  M

  PA

  F.NO

  PA

  F.D

  OS

  YAN

  O

  SVAS

  58-07

  LB

  LG

  EK

  . KE

  S.NO

  --02

  71

  (AK

  INC

  ILAR

  - RE

  FAHY

  E) A

  YR

  .-G

  LOV

  A-10. B

  L. Hd. Y

  OLU

  PR

  OJE

  TNE

  RE

  Rve BLGFOR

  MU

  AN

  AYO

  LUN

  NET

  UZU

  NLU

  U33293.962m

  . , BA

  LAN

  TIYOLU

  NU

  NN

  ETU

  ZUN

  LUU

  3851.594m.

  YOLU

  NTO

  PLAM

  UZU

  NLU

  U 37145.556m

  .

  KM: 1+520K1-DKKY KAVAI

  KM: 4+050K2-GLOVA-1 KAVAI

  KM: 5+720K3-GLOVA-2 KAVAI

  KM: 32+911.803K4-AMOLUK KAVAI AMOLUK

  A

  MO

  LUK

  BA

  LAN

  TIYOLU

  A

  MO

  LUK

  BA

  LAN

  TI YOLU

  SON

  U

  KM

  :3+851.594

  --

  SE

  ME

  -2K

  P

  R

  S

  SE

  ME

  -3K

  P

  R

  S

  KE

  LKTK

  P

  R

  S

  23+960- 23+990

  30

  24+242.500- 24+274.500

  32

  32+554- 32+664.600

  110.600

  T-2T

  NE

  L

  24+335- 25+170

  835

  YO

  GT

  12

  7+150- 33+293.962

  YO

  K

  VA

  RV

  AR

  VA

  RV

  AR

  ALTG

  ET

  1+665

  KM: 1+020 (4.00Mx4.00M)ALTGET

  KM: 1+476 (3x2.50Mx3.00M)KUTU MENFEZ

  KM: 1+665 (4.00Mx4.00M)ALTGET

  KM: 3+340 (3.00Mx3.00M)KUTU MENFEZ

  KM: 7+487 (2x3.00Mx2.00M)KUTU MENFEZ

  KM: 8+700 (3x3.00Mx2.00M)KUTU MENFEZ

  KM: 11+120 (2x3.00Mx2.00M)KUTU MENFEZ

  KM: 15+060 (9.00Mx6.00M)KUTU MENFEZ

  KM: 19+467 (3.00Mx3.00M)KUTU MENFEZ

  KM: 31+348 (3x3.00Mx3.00M)KUTU MENFEZ

  KM: 32+966 (6.00Mx5.00M)KUTU MENFEZ

  ALTG

  ET

  -ME

  NFEZ

  TEM

  ELS

  UA

  RVEK-6

  TAIN

  AN

  KA

  ZI(M)

  1055

  795849

  OR

  T.TAIM

  AM

  ES

  .(M>10000)

  OR

  T.TAIM

  AM

  ES

  .(M

 • AK

  INC

  ILA

  R

  R

  AN

  KIR

  MA

  TA

  TEM

  EL:

  20

  cm

  F

  TKA

  T S

  ATH

  KA

  PLA

  MA

  KIR

  MA

  TA

  ALT

  TEM

  EL:

  15

  cm

  S

  TYA

  PI K

  ALI

  NLI

  KLA

  RI

  TN

  ER

  ER (

  AN

  AY

  OL)

  Km:0+000

  Km:33+293.962

  L

  EK

  : 1

  / 50

  000

  Km : 0+000.000

  PROJE BAI

  Km:33+293.962

  PROJE SONU

  1000 m

  IR

  IR

  TA

  OC

  A

  I

  5000

  m

  DK

  K

  Y A

  RY

  ET

  OC

  A

  IDK

  K

  Y T

  A

  OC

  A

  I

  250 m

  KM:2+750

  KM:7+500 ~ ~

  8500 m

  O

  BA

  NLI

  KU

  M-

  AK

  IL O

  CA

  IKM:19+300

  A

  T K

  UM

  -A

  KIL

  200 m

  KM:21+600

  100 m

  SE

  ME

  KU

  M

  KM:24+550

  200 m

  KM:32+000

  500 m

  KU

  M-

  AK

  IL O

  CA

  I

  16

  M

  PA

  F. N

  OP

  AF.

  DO

  SY

  A N

  O

  SV

  AS

  58-0

  7

  LB

  LG

  E

  K

  . KE

  S. N

  O

  --05

  71

  KM

  : 0+

  000.

  000

  - 33+

  293.

  962

  (AK

  INC

  ILA

  R -

  RE

  FAHY

  E) A

  YR

  . - G

  LO

  VA

  - 10

  . BL.

  Hd.

  YO

  LU

  MA

  LZE

  ME

  OC

  AK

  LAR

  I VE

  S

  TYA

  PI

  TN

  ER

  ER

  A

  KIL

  OC

  A

  I

  RE

  FAHY

  E

  G

  MH

  AN

  E

  MA

  LZE

  ME

  OC

  AK

  LAR

  I VE

  DE

  PO

  YE

  RLE

  R

  TN

  ER

  ER

  KIR

  MA

  TA

  TEM

  EL:

  20

  cm

  F

  TKA

  T S

  ATH

  KA

  PLA

  MA

  KIR

  MA

  TA

  ALT

  TEM

  EL:

  15

  cm

  S

  TYA

  PI K

  ALI

  NLI

  KLA

  RI

  TN

  ER

  ER (

  A

  MO

  LUK

  BA

  LAN

  TI Y

  OLU

  )

  Km:0+000

  Km:3+851.594

  SE

  M

  EM

  ALZ

  EM

  E20

  cm

  Km:0+630

  Km:2+300

  Km:3+780

  Km:12+260

  Km:12+520

  Km:13+570

  Km:14+330

  Km:17+830

  Km:18+500

  Km:19+180

  Km:19+720

  Km:26+620

  Km:30+780

  Km:31+610

  Km:31+890

  Km:1+000

  Km:1+460

  SE

  M

  EM

  ALZ

  EM

  E20

  cm

  SE

  M

  EM

  ALZ

  EM

  E20

  cm

  Km:2+550

  NO

  T-1

  Ana

  yol

  stya

  p T

  abak

  alarn

  a la

  ve O

  lara

  k Ta

  blod

  aki A

  ralk

  lard

  a Za

  yf Z

  emin

  Kazs Y

  apla

  rak

  Bel

  irtile

  n Y

  erle

  rden

  Se

  me

  Mal

  zem

  e G

  etiri

  lece

  ktir.

  NO

  T-2

  Ba

  lant Y

  olu

  st

  yap

  Tab

  akal

  arn

  a la

  ve O

  lara

  k Ta

  blod

  aki A

  ralk

  lard

  a Za

  yf Z