Click here to load reader

Kagamitan Para Sa Personal Na Pananggalang

  • View
    533

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ppe

Text of Kagamitan Para Sa Personal Na Pananggalang

KAGAMITAN PARA SA PERSONAL NA PANANGGALANG (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT)

KAGAMITAN PARA SA PERSONAL NA PANANGGALANG

(PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT)

Ang inyong gabay sa Kalusugan at Kaligtasan sa Lugar-Pagawaan

Ang kalusugan at kaligtasan sa pagtatrabaho o lugar-pagawaan ay tungkol sa paghahadlang na magkaroon ng kapinsalaan, masamang karamdaman at magkasakit dahil sa trabaho.Ang Occupational Health and Safety Act 1983 (Batas sa Kalusugan at Kaligtasan sa Pagtatrabaho ng 1983) ay isang batas na tumutulong sa pangangalaga ng inyong kalusugan at kaligtasan sa trabaho. Ang inyong taga-empleyo ay kailangang sumunod sa batas na ito.

Ano ang Kalusugan at Kaligtasan sa Pagtatrabaho (Occupational Health & Safety)?Ang mga pagkapinsala, aksidente at masamang karamdaman ay maaaring mangyari sa trabaho. Karamihan sa mga ito ay maaaring maiwasanUpang maiwasan ang mga pagkapinsala, aksidente at masamang karamdaman Lahat ng mga nasa trabaho:Ikaw, ang inyong mga Katrabaho, Foreman at Taga-empleyo ay kailangang magtulungan at pag-isipan ang tungkol sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho. Ang mga manggagawa ay dapat:Magtrabaho ng ligtas sa panganibIsipin ang kaligtasan ng katrabaho Sabihin ang mga problema sa kalusugan at kaligtasan sa Foreman o sa Komite ng Kalusugan at Kaligtasan Tulungan ang mga taga-empleyo sa pagsunod sa mga batas pangkalusugan at kaligtasanGumamit ng mga kagamitang pang proteksyon kung kinakailangan

Ano Ang Mga Tungkulin Sa Kalusugan at Kaligtasan Sa Pagtatrabaho?Lahat ng mga maaaring peligro, pagkapinsala, masamang pakiramdam at aksidente sa lugar-pagawaan ay dapat iulat.Ang imbestigasyon sa aksidente ay tumitingin kung paano nangyari ang aksidente, pagkapinsala o masamang pakiramdam. Ito ay makakatulong upang hindi ito maulit mangyari at maiiwasan ang pagkapinsala o pagkamatay.Pag-uulat Tungkol Sa Mga Usaping Pangkalusugan at Kaligtasan Sa TrabahoMag-ulat sa lahat ng mga peligro, aksidente, pagkapinsala, muntik nang pagkapinsala o masamang pakiramdam sa lugar-pagawaan kahit na ang akala mo ay maliit lang itong bagay.Magpatingin sa company nurse kung kayo ay nagkapinsala o may masamang karamdaman sanhi ng trabaho. Kayo Ay Dapat:Ang problema sa Kalusugan at Kaligtasan ay anumang nakagagawa ng aksidente, pagkapinsala o masamang karamdaman sa trabaho. Ito ay kadalasang tinatawag na mga peligro (hazards) sa lugar-pagawaan.

Ano Ang Isang Problema Sa Kalusugan at Kaligtasan?Sirang mga hagdanan, hagdan at kagamitanHindi ligtas at madulas na sahig at tuntunganMga kemikal at produktong kemikalMga makinaryang sira, walang panangga o palyado ang andarMga sunog, saradong daanang pansunog at makipot na daananMga usok, ingay, yugyog, init, lamigMga tilamsik, tulo at saboyMga problema sa kuryente, katulad ng maluwang o masamang koneksyon Hindi magandang imbakan at mga masikip na lugarAng mga paraan sa trabahong paulit-ulit ang paggalaw o matagal na nakatigil sa iisang posisyon.

Ilang mga karaniwang peligro sa kaligtasan ay:Upang matiyak na ang lugar-pagawaan ay ligtas, ang mga taga-empleyo at sa tulong ninyo, ay dapat: Kilalanin ang mga maaaring peligro sa lugar-pagawaan. Alamin kung paano ito nagiging sanhi ng pagkapinsala, aksidente o masamang pakiramdam at gaano ito kalala Kontrolin ang peligro upang ang lugar- pagawaan ay ligtas, sa pamamagitan ng: 1. Pag-aalis nito 2. Ilayo ito sa inyo para mabawasan ang maaaring sakuna 3. Baguhin ang paraan ng iyong paggawa 4. Pagkakaroon ng mga pananggalang na kagamitan laban sa mga natuntunang peligro. Upang Makatulong Na Mapanatili Ang Kaligtasan Sa Lugar-pagawaan...KAYO AY DAPAT:1. Maging listo sa mga peligro sa lahat ng oras. 2. Iulat ang mga ito sa inyong Foreman o miyembro ng Komite sa Kalusugan at Kaligtasan.

Ang Personal Protective Equipment (PPE) (pangpersonal na kagamitang pananggalang) ay isang kagamitang pangkaligtasan na ginagamit upang maiwasan ang mga pagkapinsala o masamang pakiramdam.Ito ay dinisenyo upang makontrol ang mga peligro sa kalusugan at kaligtasan sa lugar-pagawaan.

Mga Personal Na Kagamitang Pangproteksyon(Personal Protective Equipment)

Kabilang dito ang:Proteksyon sa mata (goggles, safety glasses)Proteksyon sa pagdinig (ear plugs, ear muffs)Proteksyon sa paghinga (respirators, face masks, cartridge filters)Proteksyon sa paa (safety boots)Proteksyon sa ulo (hard hats, helmets, sun hats)Proteksyon sa katawan (high-visibility garments, thermal wear, overalls, aprons, safety harnesses)Damit na panlabas (reflective vests, fluoro jackets).Ang PPE ay ang pinakasimpleng kalutasan sa mga problema sa kalusugan at kaligtasan sa lugar-pagawaan, dahil hindi nito lubusang hinaharap ang panganib nagbibigay lamang ito ng pananggalang upang protektahan ang manggagawa.Sa gayon, ang PPE ay dapat na gamitin kasama ang iba pang mga pamamaraan na nakapagbibigay sa mga manggagawa ng mas mataas na antas ng kaligtasan, sa halip na pangpalit sa mga pamaraang ito.Ang Personal Protective Equipment ay Dapat:Akma sa uri ng trabaho Nasa tamang sukat sa inyo Palaging malinis at inaalagaanMahusay ang pagkatagoIbinigay sa inyo na may tagubilin at pagsasanay sa paggamit at pagtago nito

Proteksyon sa paghinga Ang mga alikabok, kemikal, usok, dumi at lason ay maaaring pumasok sa inyong baga na siyang pagmumulan ng mga problema sa paghinga. Ang paggamit ng mga pananggalang sa paghinga ay makakatulong sa paghadlang nito.

Mga Kagamitang Panlinis ng Hangin (Dust Mask)Ito ay gumagamit ng salaang panlinis sa hangin at ginagamit ito kung maalikabok. Kung kayo ay gumagawa sa may mga usok at kemikal maaaring nangangailangan kayo ng mga natatanging uri ng salaan.

Mga Karaniwang Uri ng Proteksyon sa Paghinga Paghinga

Mga respirator na nagbibigay ng malinis na hangin

Ang mga ito ay ginagamit kung nagtatrabaho sa may mga alikabok, usok at kemikal. Ito ay nagbibigay ng malinis na hangin.

Palaging tiyaking ang pananggalang sa paghingang ginagamit ay: 1. Sukat na sukat para sa inyo2. Talagang selyado at walang butas na labasan ng hangin 3. Malinis at inaalagaan ng mabuti 4. Tamang pananggalang sa uri ng inyong ginagawang trabaho.

Kayo ay dapat na sinanay sa paggamit ng pananggalang sa paghinga at kung kailan ninyo ito gagamitin.

Proteksyonsa mataKaramihang mga pinsala sa mata ay kagagawan ng:

1. Mga tumitilapon na bagay mula sa pagkikiskis, paglalagari, pagmamartilyo at pagpuputol. 2. Ang mga alikabok at maliliit na bahagi ng kahoy at bakal sa papawirin3. Mga tumitilapong apoy mula sa pagwewelding4. Mga usok at saboy mula sa mga kemikal

Ang anumang mga kapinsalaan sa mata ay maaaring nakakasira sa paningin. Karamihan sa mga kapinsalaan sa mata ay maaaring maiiwasan sa pamamagitan ng mga nababagay na pananggalang sa mata.

1. Mga Salaming Pangkaligtasan

Kamukha ito ng normal na salamin. Lalo silang makapal at ginawang pananggalang sa inyong mga mata laban sa mga tumitilapon na bagay.Mga Karaniwang Uri ng Proteksyon Sa Mata

2. Mga Maskarang Pangkaligtasan

Ang mga ito ay nagbibigay ng ligtas na panaklob sa mata at nagbibigay ng lalong malawak na proteksyon. Maaari itong pananggalang sa alikabok, mga saboy at masasamang hangin.

3. Mga Pananggalang Pangkaligtasan

Ang mga ito ay ginagamit kung kayo ay nagtatrabaho sa mga kemikal, init at baril-pampako (nail gun). Ito ay maaaring ipatong sa safety glasses (salaming pangkaligtasan)

Tiyaking palagi kayo ay may suot na tamang proteksyon sa mga mata na ayon sa trabahong ginagawa. Kung hindi tiyak, magtanong sa Foreman o pangkaligtasang opisyal. Ang mga pangkaraniwang salamin ay hindi nakakapagbigay ng sapat na proteksyon sa mata .Ayon sa batas, dapat mong sundin ang mga pangangailangan sa kalusugan at kaligtasan ng iyong taga-empleyo.Ibig sabihin nito na kapag inatasan kayo ng inyong taga-empleyo na gumamit ng PPE, dapat ninyong gamitin ito. Kapag tanggihan ninyong gamitin ang inyong PPE, ang inyong taga-empleyo ay maaaring gumamit ng pandisiplinang aksiyon at kayo ay pwedeng isasakdal. Hindi ninyo tungkulin na bumili o magtustos ng PPE. Gayunman, kapag ito ay tinustusan, hindi mo dapat pakialaman, abusuhin o gamitin ito sa maling paraan. Ipagsabi sa inyong taga-empleyo kung ang PPE ay nasira, nabali o may depekto. At ganoon din, kung ang PPE ay hindi komportable o hindi maayos ang sukat, sabihin ito sa inyong foreman. Kapag may makita kayong hindi gumagamit ng PPE kahit sila ay dapat na gumamit, ipaala-ala sa kanila ang panganib na maaring mangyari sa kanila at sabihin kaagad ito sa inyong foreman. Dahil ang inyong taga-empleyo ang nagbigay (at siyang may-ari) ng PPE, maaaring ipapasauli ito kung kayo ay aalis sa lugar-trabaho.ANO ANG DAPAT KONG GAWIN?MARAMING SALAMAT PO SA PAKIKINIG!!!

>>FAYE =))SAFETY AND HEALTH BE WITH YOU ALWAYS!!!