Kadric Zerina- Pokazivaci Smjera Kruzni Tok

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kadric Zerina- Pokazivaci Smjera Kruzni Tok

 • 8/16/2019 Kadric Zerina- Pokazivaci Smjera Kruzni Tok

  1/16

  UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

  SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA:Sigurnost u cestovnom saobraćaju Temarada:

  Problem ne uključivanja pokazivača smjera u kružnom toku,upotreba sigurnosnog pojasa i telefoniranje u toku vožnje

  Datum: 27!"2!#$ g

  SADRŽAJ :

  Predmetninastani!:

  %prof&r 'sman (in&ov

  Asistent: )*+*&nan 'mero&žić &iplingSt"dent: -erina .a&rić

  Broj indeksa: $/7"Usmjerenje: 0SGodina studija: treća

  Re#"$tat rada:

 • 8/16/2019 Kadric Zerina- Pokazivaci Smjera Kruzni Tok

  2/16

  # 1'D3

  2 'S4'45 .*%*.65%S6.5 .%1849 %*S.%S40*"

  3 D54S*4;5 P%'

 • 8/16/2019 Kadric Zerina- Pokazivaci Smjera Kruzni Tok

  3/16

 • 8/16/2019 Kadric Zerina- Pokazivaci Smjera Kruzni Tok

  4/16

  2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE KRUŽNIH RASKRSNICA

  .ružna raskrsnica je raskrsnica u kojoj se saobraćaj o&vija kružno u smjeru suprotnom o&kretanja kazaljke na satu

  .ružni tok saobraćaja pre&stavljaju vozila koja kruže trakama oko sre&injeg saobraćajnogostrva .ružni tok je označen vertikalnom saobraćajnom signalizacijom tj saobraćajnimznakom izričite nare&be + znakom obaveze: Ekružni tok saobraćajaF Gprvi znak slika #H, amože imati je&nu ili vie saobraćajni traka

  .ružna raskrsnica sa je&nom saobraćajnom trakom je kružna raskrsnica sa je&nomulaznomIizlaznom trakom i kružnim kolovozom sa je&nom saobraćajnom trakom .ružnaraskrsnica sa vie saobraćajni traka je kružna raskrsnica sa je&nom ili vie trakaulazimaIizlazima i sa &ijelom kružnog kolovoza ili kompletnim kružnim kolovozom sa vie

  saobraćajni traka

   4a ulazu u kružni tok uz nave&eni saobraćajni znak obično se postavlja i saobraćajni znak Enailazak na cestu sa prvenstvom prolazaFG&rugi znak slika #H

  Slika 1. Znakovi regulisanja saobraćaja u kružnom toku

  "

 • 8/16/2019 Kadric Zerina- Pokazivaci Smjera Kruzni Tok

  5/16

  3. DEFINISANJE PROBLEMA

  .ao najveći problem o&vijanja saobraćaja u mom gra&u , spoznala sam probleme koji se javljau o&vijanjem saobraćaja u kružnim tokovima -enica, gra& koji je o& ne&avno poznat i

  kao JJgra& bez semofora JJ ima četrnaest izgraCeni kružni tokova

  'vaj vi& rjeenja o&vijanja saobraćaja, pore& brojni pre&nosti koje nu&i, nosi sa sobom i niz problema, koji se ogle&aju kroz upotrebu o&nosno koritenje kružni tokova .ako bi am približila problem, prvenstveno mislim na konfuzije i probleme koji se javljaju ko& vozačamotorni vozila vožnjom kroz kružni tok

   Pore& brojni problema , je&an o& najveći problema koji se javlja jeste ne uključivanje pokazivača smjera prilikom izlaska iz kružnog toka Stvar opte saobraćajne kulture, aliveoma bitna z ovog nekome naizgle& bezazlenog problema, javlja se niz &rugi 'vo je

  izuzetno važno učiniti i zbog veće protočnosti raskri 4aime, ako ne pokažete svoju namjeru ine uključite &esne pokazivače smjera, vozač koji čeka priliku uključiti se u kružni tok ćezaustaviti očekujuči va prolazak kroz raskrižje, a ne vae isključivanje iz raskrižja 1pravo iztog razloga, sve čeće u nekim zemljama 51 možemo vi&jeti znak postavljen u samomkružnom toku, kojim se vozači mole &a uključe &esne pokazivače smjera ukoliko naputajuraskrižje Gisključuju seH

  Slika 2. Kružni tok Radakovo-Babina Rijeka

  =

 • 8/16/2019 Kadric Zerina- Pokazivaci Smjera Kruzni Tok

  6/16

  4. ANALIZA PROBLEMA

  So&no gore nave&enom problemu, analizu problema izvrila brojanjem vozila kojauključivanju o&nosno ne uključivaju pokazivač smjera prilikom naputanja kružnog toka

 • 8/16/2019 Kadric Zerina- Pokazivaci Smjera Kruzni Tok

  7/16

   

  #ra$ikon 1. %rika reultata o uklju&enim "okaiva&ima smjera

   

  #ra$ikon 2. %rika reultata o kori!tenju sigurnosnog "ojasa

   

  #ra$ikon 3. %rika reultata o tele$oniranju u toku vožnje

  7

 • 8/16/2019 Kadric Zerina- Pokazivaci Smjera Kruzni Tok

  8/16

  z nave&eni grafikona možemo zaključiti oprav&anost o&abira moje teme 1 -enici, veliki problem pre&stavlja ne &avanje pokazivača smjera z moji istraživanja o& #!! zabilježenivozila nji $B nije uključilo pokazivač smjera prilikom naputanja kružnog toka 'vomra&njom o&nosno ne ra&njom može se znatno uticati na o&vijanje saobraćaja u kružnom toku,tačnije znatno se utiče na protočnost tog raskrižja

   4a kružnom toku g&je sam vrila brojanje, &olazi ozbiljni problema ka&a su u pitanju vrnisati, ka&a su velike gužve, tačnije ujutro o& !7:!! pa &o !B:3! ka&a imamo većufrekvenciju vozila, i oko #7:!! pa &o #B:!! %azlozi ovi problema su upravo ne &avanje

   pokazivača smjera, te &ruge nesavjesne ra&nje vozača koje otežavaju protočnost ovogkružnog toka 6akoCer važno za napomenuti jeste &a se zbog ove ra&nje, o&nosno zbog neuključivanja pokazivača smjera svako&nevno &olazi &o manji saobraćajni nezgo&a,nalijetanja vozila it&

  Pore& ovog parametra, mjerila sam jo usputno &a li vozači upotrebljavaju sigurnosni pojas, te&a li telefoniraju u toku vožnje prema po&acima koje sam ja prikupila sa terena, moguzaključiti &a stanje nije toliko loe kako je to sa pokazivačima smjera S ovog aspekta, vozačisu savjesniji '& #!! zabilježeni vozila nji =/ je koristilo sigurnosni pojas tokom vožnje, asamo nji #B je telefoniralo prilikom prolaska kroz kružni tok 1 nastavku seminarskog ra&a,iz nave&ene analize priložiti ću am rjeenja ovog problema

  Slika '. Igled kružnog toka "omoću #eo"ortala

  B

 • 8/16/2019 Kadric Zerina- Pokazivaci Smjera Kruzni Tok

  9/16

  5. RJEŠENJE PROBLEMA

   4akon prove&ene analize, &olazimo &o rjeenja nave&enog problema

 • 8/16/2019 Kadric Zerina- Pokazivaci Smjera Kruzni Tok

  10/16

  Slika ). Znak kojim se voa&i u"oorovaju na davanje "okaiva&a smjera

  . DRU!I DIO SEMINARSKO! RADA " PROJEKTOVANJESEMOFORA

  ;o je&an problem sa kojim se svako&nevno susreću pjeaci u saobraćaju, jeste ne&ovoljnovremena za prelazak preko kolovoza 1zrok ovog problema jeste nepravilno projektovansemofor, o&nosno nepravilno projektovanje faze na semoforskom raskrižju 1pravo iz tograzloga kao &io svog seminarskog ra&a prikazala sam način projektovanja faza na je&nom

  semoforu, iskoristivi znanje koje sam prikupila na &rugim nastavnim je&inica

 • 8/16/2019 Kadric Zerina- Pokazivaci Smjera Kruzni Tok

  11/16

 • 8/16/2019 Kadric Zerina- Pokazivaci Smjera Kruzni Tok

  12/16

  Priključak zapa& @ skretanje lijevo :

  S+,  %+/  .  $   0123

  -1234

  -5-% 

    I3#!$,#/77,!

  #

  /=,!

  #B!#=⋅ 

   

    

   =⋅

     

   

   

   =

  Priključak zapa& @ pravo :

  S+,  %+/  $   0123

  -1234

  -% 

  l    I$="/77,!

  #

  /=,!

  $!B#= 

   

    

   =   

    

   =

  P+&0) 0%)( %)*($&'& -+/()( 6&,& :

  FAZA : (M$,# m  tM# s  a M 3,!= mIs2

    O M 33,$3,$ M #!,2! m  M =! kmI

  sec"#3B=,#3

  #,$2!,#!

  !=,32

  B=,#3#

  2#   =+= 

   

    

      ++  

    

   ⋅

  +=   

       ++ 

    

     +=

   56 

  a

  - t  7

    to znači &a je vrijemežuto svjetlo *#M3s a sve crveno 6SM#s

  )aksimalni o&nosi tokova po traci za fazu :

  "=3,!22!!

  #!$###

    === s

  4γ  

   za istok

  "=#,!22!!

  //"##

    === s

  4γ  

   za zapad

  Proračun &užine ciklusa :

   sek  5

  i

  =!22!

  ##

  #

  ==,#

  #

  !   ==−

  +⋅=

  ∑=

  ϕ 

  γ  

  1kupno efektivno zeleno

  Q6M 0+( M =!+" M "$ s samo za fazu istok @ zapa&

  #2

 • 8/16/2019 Kadric Zerina- Pokazivaci Smjera Kruzni Tok

  13/16

  -akjučak stanja

  z nave&enog se može vi&jeti &a je ko& postojećeg stanja ciklus kraći za " sec, a to prvenstveno na skraćenuje zelenog svjetla ko& faze

  7. ZAKLJU8AK 

  0ilj ovog seminarskog ra&a bio je pre&staviti je&an o& učestali problema koji se javljaju ugra&u -enica

 • 8/16/2019 Kadric Zerina- Pokazivaci Smjera Kruzni Tok

  14/16

  9. POPIS SLIKA I !RAFIKONA

  Slika # -nakovi regulisanja saobraćaja u kružnom toku"

  Slika 2 .ružni tok %a&akovo+

 • 8/16/2019 Kadric Zerina- Pokazivaci Smjera Kruzni Tok

  15/16

   

  #=

 • 8/16/2019 Kadric Zerina- Pokazivaci Smjera Kruzni Tok

  16/16

  #$