Click here to load reader

kabihasnang hittite at assyrian

  • View
    1.768

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of kabihasnang hittite at assyrian

  • 1. MGA HITTITEMGA HITTITE Galing sa salitang Hebreo,Galing sa salitang Hebreo, Hittim,Hittim, mga sinaunang tao ngmga sinaunang tao ng Asia Minor at GitnangAsia Minor at Gitnang Silangan na nakatira sa lupainSilangan na nakatira sa lupain ng Hatti.ng Hatti. Mga tao ng HattiMga tao ng Hatti

2. LIPUNAN AT KULTURALIPUNAN AT KULTURA NAKATUKLAS AT GUMAMIT NG BAKALNAKATUKLAS AT GUMAMIT NG BAKAL DIYOS NG PANAHON AT DIYOS NGDIYOS NG PANAHON AT DIYOS NG ARAWARAW GUMAGAWA NG ISTUKTURA NGGUMAGAWA NG ISTUKTURA NG SANDIGAN AT TANGGULANSANDIGAN AT TANGGULAN MAY SISTEMA NG PAGBABATASMAY SISTEMA NG PAGBABATAS MABIGAT ANG PARUSA SAMABIGAT ANG PARUSA SA REBELYONREBELYON PAGBABAYAD-PINSALA X PARUSAPAGBABAYAD-PINSALA X PARUSA 3. LIPUNAN AT KULTURALIPUNAN AT KULTURA PINUNO DAKILANG HARI O ARAWPINUNO DAKILANG HARI O ARAW MAY KARAPATAN ANG LAHAT NGMAY KARAPATAN ANG LAHAT NG MAMAMAYAN (ALIPIN ARI-ARIAN)MAMAMAYAN (ALIPIN ARI-ARIAN) GUMAGAMIT SILA NG SIYAM NA WIKAGUMAGAMIT SILA NG SIYAM NA WIKA ANATOLIAANATOLIA 5 WIKA NG INDO EUROPEO5 WIKA NG INDO EUROPEO AKKADIAN SA KOMUNIKASYONAKKADIAN SA KOMUNIKASYON SUMERIAN SA PANITIKANSUMERIAN SA PANITIKAN 4. EKONOMIYAEKONOMIYA PAGKATUKLAS NG BAKAL - ARMASPAGKATUKLAS NG BAKAL - ARMAS PATULOY NA PAGGAMIT NG TANSO ATPATULOY NA PAGGAMIT NG TANSO AT BRONSE (PAKIKIPAGKALAKALAN)BRONSE (PAKIKIPAGKALAKALAN) AGRIKULTURA PANGUNAHINGAGRIKULTURA PANGUNAHING HANAPBUHAYHANAPBUHAY TALAAN NG LUPAINTALAAN NG LUPAIN TITULO NG LUPATITULO NG LUPA IMBENTARYO NG LUPAINIMBENTARYO NG LUPAIN URI NG PANANIM NA TUMUTUBOURI NG PANANIM NA TUMUTUBO 5. EKONOMIYAEKONOMIYA NAG-ALAGA NG HAYOPNAG-ALAGA NG HAYOP ASNO, KABAYO AT TOROASNO, KABAYO AT TORO NAG-ALAGA NG PUKYUTAN - PULOTNAG-ALAGA NG PUKYUTAN - PULOT NAG-ALAGA NG UBAS, MANSANAS,NAG-ALAGA NG UBAS, MANSANAS, POMEGRANATE, BARLEY AT TRIGOPOMEGRANATE, BARLEY AT TRIGO GUMAMIT NG DAMIT NA LAN ATGUMAMIT NG DAMIT NA LAN AT FLAXFLAX (HIBLANG HINAHABI)(HIBLANG HINAHABI) 6. SANHI NG PAG-UNLADSANHI NG PAG-UNLAD PAGKATUKLAS NG BAKALPAGKATUKLAS NG BAKAL SISTEMA NG PAGBABATASSISTEMA NG PAGBABATAS PAGPAPAHALAGA SA KARAPATAN NGPAGPAPAHALAGA SA KARAPATAN NG MGA MAMAMAYAN KAHIT HINDI HITTITEMGA MAMAMAYAN KAHIT HINDI HITTITE PAGKILALA SA MATATANDAPAGKILALA SA MATATANDA NAMAMAGITAN AT NAG-AAYOS SANAMAMAGITAN AT NAG-AAYOS SA AWAY NG MGA MAGSASAKAAWAY NG MGA MAGSASAKA 7. SANHI NG PAGBAGSAKSANHI NG PAGBAGSAK PAG-ABUSO NG MGA KAMAG-ANAK NGPAG-ABUSO NG MGA KAMAG-ANAK NG HARI SA PRIBILEHIYOHARI SA PRIBILEHIYO PAGTUON NG PANSIN NG HARI SAPAGTUON NG PANSIN NG HARI SA RELIHIYON KAHIT MAY LABANRELIHIYON KAHIT MAY LABAN AGLUSOB NG MGA MANANAKOPAGLUSOB NG MGA MANANAKOP MITAS NG PHYRGIAMITAS NG PHYRGIA DORIAN NG GREECE AT AEGEANDORIAN NG GREECE AT AEGEAN 8. - PAGKATUKLAS NG BAKAL - PAGKILALA AT PAGGALANG SA IBAT IBANG WIKA - PAGKAKAROON NG TITULO NG LUPA AT TALAAN NITO - PAGKAKAROON NG IMBENTARYO NG LUPAIN AT PANANIM -BATAYAN NG PAGBUBUWIS 9. ANG MGA ASSYRIANANG MGA ASSYRIAN - NANIRAHAN SA TABI NG ILOG TIGRIS - NAGTAYO NG UNANG LUNGSOD ESTADO (ASSUR) NAGMULA SA PANGALAN NG KANILANG PANGUNAHING DIYOS PAANO SUMIKAT ANG ASSYRIA? ASHURBANIPAL (884-859 BCE) NAGPALAWAK NG TERITORYO NG ASSYRIA 10. ASHURBANIPAL IIASHURBANIPAL II 884 859 BCE884 859 BCE TIGLATH PILESER IIITIGLATH PILESER III 745 727 BCE745 727 BCE NASAKOP ANG DAMASCUS (732 BCE)NASAKOP ANG DAMASCUS (732 BCE) SARGON IISARGON II 722 705 BCE722 705 BCE SHALMANESER VSHALMANESER V 722 BCE722 BCE NASAKOP ANG ISRAEL (722 BCE)NASAKOP ANG ISRAEL (722 BCE) SILA ANG MAY PINAKAMALAKING IMPERYONG NAITATAG SA SINAUNANG PANAHON 11. UNA SA PAGKABUO NG MATATAG NAUNA SA PAGKABUO NG MATATAG NA SISTEMA NG PAMUMUNO SA IMPERYOSISTEMA NG PAMUMUNO SA IMPERYO MGA DIYOS : ISHTAR AT MARDUKMGA DIYOS : ISHTAR AT MARDUK NAGTAYO NG UNANG AKLATAN NA MAYNAGTAYO NG UNANG AKLATAN NA MAY 200,000 TABLETANG AKLAT200,000 TABLETANG AKLAT SA PAMUMUNO NI ASHURBANIPALSA PAMUMUNO NI ASHURBANIPAL NAKAUOT NG LINO ANG MAYAYAMAN ATNAKAUOT NG LINO ANG MAYAYAMAN AT NAKATIRA SA MAGAGANDANG PALASYONAKATIRA SA MAGAGANDANG PALASYO AT BAHAYAT BAHAY ISANG AWTOKRATA ANG HARI NAISANG AWTOKRATA ANG HARI NA DIREKTANG BINIBIGYAN NG UTOS NIDIREKTANG BINIBIGYAN NG UTOS NI ASSURASSUR 12. NINEVEHNINEVEH ANG KABISERA NITO NA MAY 15ANG KABISERA NITO NA MAY 15 TARANGKAHAN.TARANGKAHAN. PINAKAMATIBAY ATPINAKAMATIBAY AT PINAKAMATATAG NA LUNGSODPINAKAMATATAG NA LUNGSOD SA SINAUNANG DAIGDIGSA SINAUNANG DAIGDIG 13. EPEKTIBO ANG PANGUNGULEKTA NGEPEKTIBO ANG PANGUNGULEKTA NG BUWISBUWIS MAYAMAN SILA PANANAMIT ATMAYAMAN SILA PANANAMIT AT KAGAMITANKAGAMITAN MAAYOS AT MAGANDA ANG KALSADAMAAYOS AT MAGANDA ANG KALSADA MAY MAAYOS NA SERBISYO POSTALMAY MAAYOS NA SERBISYO POSTAL MAY MATATAG NA HUKBONGMAY MATATAG NA HUKBONG SANDATAHANSANDATAHAN KONTROLADO ANG NASASAKUPANKONTROLADO ANG NASASAKUPAN PATI ANG KANILANG KAYAMANANPATI ANG KANILANG KAYAMANAN 14. MATATAG NA SISTEMA NG PAMUMUNOMATATAG NA SISTEMA NG PAMUMUNO EPEKTIBONG PANGUNGULEKTA NGEPEKTIBONG PANGUNGULEKTA NG BUWISBUWIS MAAYOS AT MAGANDANG KALSADAMAAYOS AT MAGANDANG KALSADA EPEKTIBONG SERBISYO POSTALEPEKTIBONG SERBISYO POSTAL MATATAG NA HUKBONG SANDATAHANMATATAG NA HUKBONG SANDATAHAN EPEKTIBONG PANANAKOPEPEKTIBONG PANANAKOP PAMAMAHALA SA NASAKOPPAMAMAHALA SA NASAKOP 15. DAHIL SA KAPALALUAN AT KALUPITANDAHIL SA KAPALALUAN AT KALUPITAN GINAPI SILA NOONG 612 BCE NG:GINAPI SILA NOONG 612 BCE NG: CHALDEANCHALDEAN MEDESMEDES PERSIANPERSIAN NILUSOB ITO NI ALEXANDERNILUSOB ITO NI ALEXANDER THETHE GREATGREAT NG GREECE PAGKARAANNG GREECE PAGKARAAN NG 300 TAONNG 300 TAON 16. KAUNA-UNAHANG PANGKAT NG TAOKAUNA-UNAHANG PANGKAT NG TAO NA NAKABUO NG EPEKTIBONGNA NAKABUO NG EPEKTIBONG PAMUMUNO SA IMPERYOPAMUMUNO SA IMPERYO EPEKTIBONG SERBISYO POSTALEPEKTIBONG SERBISYO POSTAL MAAYOS AT MAGANDANG KALSADAMAAYOS AT MAGANDANG KALSADA KAUNA-UNAHANG AKLATAN NA MAYKAUNA-UNAHANG AKLATAN NA MAY 200,000 TABLETANG LUWAD200,000 TABLETANG LUWAD ASHURBANIPALASHURBANIPAL ANG KAPALALUAN AT KALUPITAN AYANG KAPALALUAN AT KALUPITAN AY HINDI NAGTATAGUMPAYHINDI NAGTATAGUMPAY