Click here to load reader

kabihasnang japan

  • View
    15.409

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

report by Danalee of II Acts DALCUIS

Text of kabihasnang japan

  • 1. Kabihasnang Nakabatay Sa Hapon

2. Tulad ng Korea, nababalot sa alamat angpinagmulan ng Japan. Ayon sa alamat, angunang emperador ng Japan ay si JimmuTenno. Sinakop niya ang mga kalabangangkan na nasa kapatagan ng Kyushu atHonshu noong 600 B.C.E. Banal si JimmuTenno dahil siya ay apo ni Amaterasu o angdiyosa ng araw. Lumawak ang kontrol ngYamato na angkan ni Jimmu Tenno saJapan. Kalaban din ng Yamato ang mgaAinu mas naunang nanirahan sa Japankaysa mga tinatawag na Hapones ngayon.Unti unting itinaboy tungo sa hilagang islang Hokkaido ang mga Ainu. 3. Si Emperador Jimmu Tenno 4. Ang mga Ainu 5. Ang Liping Yamato at Nara 6. Ang panahon ng Yamato noong circa 300-720 C.E. at Nara noong 710-794 C.E. aypanahon ng paglalaganap ngimpluwensiyang Tsino at Japan. Nagingtulay ang Korea sa pagdating ng Buddhismat Confucianism. Kaakibat nito angpamahalaan, batas, pagkain, arkitektura, atsistema ng pagsulat ng mga Tsino.Nagsimulang lumawak ang kapangyarihanng emperador sa pamamagitan ngRepormang Taika at binuo ang isangsentralisadong pamahalaang halaw saChina. Itinayo ang lungsod ng Nara noong710 C.E. Ito ang pinakaunang permanentenglungsod sa Japan na kinopya sa lungsod ngChang An sa China. 7. Chang An sa China 8. Ang Fujiwara ( 794-1185 C.E.) 9. Itinayo ang bagong kabisera ng Japan sa Heian(Kyoto sa kasalaukuyan) noong 794 natapos noong1185 C.E. Nagpatuloy ang paghihiram ng kulturangTsino at sentralisasyon ng estado sa panahong ito.Ngunit maisasantabi ang emperador ngmakapangyarihang angkan ng Fujiwara. Nagsimulaito nang maging regent si Fujiwara Kamatari ngbatang emperador. Ang regent ang siyangnamamahala sa ngalan ng emperador. Namahagiang Fujiwara ng lupa sa mga angkang aristokratiko.Ngunit unti unting nawala ang kontrol ngpamahalaan sa mga pribadong lupain ng mgaaristokratiko at mula rito, lumitaw ang mgaindependenteng han o lupain na kontrolado ng mgadaimyo o pinunong piyudal. 10. Si Fujiwara Kamatari 11. Sa larangang kultural, namulaklak angkulturang aristokratiko na nagbibigay-diin sarepresentasyon ng kagandahan. Napatanyagang eleganteng pagsusulat ng tula, siningng calligraphy, at pananamit. Naisulat sapanahong ito ang dakilang nobela na TheTale of Genji ni Murasaki Shikibu o LadyMurasaki. 12. The Tale of Genji 13. Murasaki Shikibu o Lady Murasaki 14. Nagkaroon ng labanan ng mga angkangaristokratiko sa huling bahagi ng panahon ng Heian.Nabuo ang mga pribadong hukbo o puwersangmilitar dahil sa pagtindi ng labanan. Lumitaw anggrupong bushi (mandirigma) at samurai(nangangahulugang ang mga naglilingkod) mulasa aristokrasya. Sila ang mandirigma nanagtatanggol sa mga daimyo. Kasabay nito angpagbubuo ng tradisyong militar na nakapaloob saBushido o Alituntunin ng Karangalan. Mahalagasa tradisyong ito ang katapatan, karangalan, atkatapangan. Naging mahusay sa paggamit ngespada at pana, at pagsakay sa kabayo ang mgasamurai. Kaugnay sa tradisyon ng Bushido angritwal ng seppuku o harakiri na nangangahulugangmarangal na pagpapatiwakal. 15. Ang pagtatapos ng panahong Heian ay hudyat ngpagbubuo ng bukufu o pamahalaang militar saJapan. Sa pamahalaang militar, iisang angkan angnaging dominanteng kapangyarihang politikal ayonsa dami ng kontroladong samurai at malawak nalupain. Isang shogun o dakilang heneral angnamumuno sa pamahalaan kung kaysa kilala rin itosa pangalang shogunato. May tatlong shogunato nanabuo sa Japan. Ito ang shogunato ng Minamoto,Ashikaga, at Tokugawa. Sa panahon ng shogunato,nawalan ng politikal na kapangyarihan sapamahalaan ang emperador bagamat nanatili siyabilang simbolo at para gampanan angmahahalagang ritwal ng Shinto. 16. Ang Minamoto (1185-1333 C.E.) 17. Unang shogunato sa Japan ang Minamoto.Natalo ng angkang Taira. Itinayo anglungsod ng Kamakura bilang sentro ngpamahalaan. Sa panahong ito nangibabawang aristokratikong bushi at samurai.Namayani ang sistemang piyudal kung saanang mga daimyo ay kailangang sumunod sashogun. Ngunit ang mga daimyo aynanatiling makapangyarihan sa sarilingsakop na teritoryo. 18. Sa panahong ito naganap ang dalawangbeses na paglusob ng mga Mongol saJapan-noong 1274 at 1281. Ngunitsinalubong ng malalakas na bagyo angpagsalakay na ito ng Mongol kung kayanasalanta ng malakas na ulan at alon angmga barko na sinasakyan ng sumasalakayna Mongol. Tinawag na kamikaze o banal nahangin ang mga bagyong ito na simbolo ngproteksiyon ng mga kami o espiritu sa mgaHapones. 19. Ang Ashikaga (1333-1568 C.E.) 20. Ang Ashikaga Shogunate 21. Napalitan ng angkang Ashikaga angMinamoto noong 1333. Inilipat din angsentro ng pamahalaan sa Muromachi. Sapanahong ito, hindi lubusang nakontrolang mga hiwa-hiwalay na daimyo kungkaya nagpatuloy ang labanan hanggangsa tuluyang sumiklab ang digmaang sibilnoong 1573. Nagtapos ang pamumunong Ashikaga noong 1568. 22. Ang Shogunato ng Tokugawa(1600-1868 C.E.) 23. Ang pagkakaisa sa Japan ay naibalik sapamamagitan ng tatlong dakilang mandirigmasina Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, atTokugawa Ieyasu. Si Oda Nobunaga (1534-1582) ay isang makapangyarihang daimyo.Sinimulan ni Nobunaga ang paggapi sa ibapang daimyo at pagkontrol sa mga Buddhist.Pinatay siya ng sarili nitong vassal noong 1852at pinalitan naman ni Toyotomi Hideyoshi(1536-1598). 24. Si Oda Nobunaga 25. Si Toyotomi Hideyoshi 26. Si Tokugawa Ieyasu 27. Banghay 3: Ang Lipunang Hapones Sa Panahon Ng Tokugawa EmperadorShogunDaimyo 28. SamuraiMagsasaka ArtisanoMangangalakal 29. Upang lalong maging matatag ang kanyangpamamahala, ipinag-utos ni Hideyoshi angdirektang pagbubuwis sa mga magsasaka atipinagbawal ang Kristiyanismo sa Japan.Ipinag-utos din niya ang pagsalakay sa Koreana nabanggit sa unang aralin. Nang mamataysiya noong 1598, si Tokugawa Ieyasu (1542-1616) ang pumalit matapos matalo ang ibapang karibal sa digmaan ng Sekigahara. 30. Ang Digmaan ng Sekigahara 31. Itinatag ni Ieyasu ang isang sentralisadongpamahalaang militar batay pa rin sa sistemangpiyudal. Hinati sa tatlong uri ang mga daimyo:ang shimpan daimyo o mga kaugnay naangkan; ang fudai daimyo o kasaping angkan;at tozama daimyo o tagalabas na angkan. Angmga tozama ay dating kalaban ng Tokugawa nanapasailalim sa kanila. Upang mangyari ito,ipinatupad ng Tokugawa ang sistema ngsankin kotai o pagbisita ng mga daimyo sa Edo(ngayon ay Tokyo) bawat dalawang taon.Samantala habang sila ay nasa kanilang lupain,ang asawa at anak ng mga daimyo aysapilitang pinanatili sa Edo. 32. Shimpan Daimyo 33. Fudai Daimyo 34. Tozama Daimyo 35. Sankin Kotai 36. Edo (Ngayon ay Tokyo) Dati Ngayon 37. Ipinagutos din ng Tokugawa ang sakoku oang pagsasara ng Japan sa mga banyagamaliban sa mga Dutch na maaari lamangmakipag-ugnayan sa daungan ng Deshimasa Nagasaki. Ang patakaran ng pagbubukoday naipatupad mula 1639 hanggang 1854. 38. Daungan ng Deshima saNagasaki 39. Sa larangan ng kultura, naging sikat sa hanayng mga samurai ang Zen Buddhism. Nagbagoang sining sa paglitaw ng kabuki na isang uring teatro at ng haiku na isang uri ng tula. Sakabilang banda, bumuti ang agrikultura atlumaki ang populasyon sa Japan dahil sakapayapaan sa loob ng panahong Tokugawa. 40. Kabuki 41. Haiku 42. Malakas ang kalakalan at lumitaw ang uringmangangalakal. Ang tradisyonal na lipunangHapones ay nahahati sa apat na uringpanlipunan: ang samurai, magsasaka,artisano, at mangangalakal. Marami sa mgaHapones ang marunong sumulat at magbasadahil laganap ang paggamit ng sistema ngpagsulat na tinatawag na katakana athiragana. 43. Samurai 44. Magsasaka 45. Artisano 46. Mangangalakal 47. Ang Katakana 48. Ang Hiragana 49. II ACTSDanalee Pinpin