Click here to load reader

Kabihasnang hindu

 • View
  379

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of Kabihasnang hindu

 1. 1. Ang India o opisyal natinutukoy na Republika ngIndia (international: Republic ofIndia) ay isang bansangmatatagpuan sa Timog Asya.Ito ay ang ikaapat napinakamalaking bansa sabuong mundo ayon sa lawakng teritoryo.Ang mga karatig-bansa ngIndia ay ang: Tsina, Pakistan,Bhutan, Myanmar, Nepal atBangladesh.Ang mga pinakamahahalaganglungsoday Mumbai (dating Bombay),New Delhi, Kolkata(dating Calcutta),at Chennai (dating Madras).
 2. 2. Umusbong noong2500 BCE sa India. Sumibol sa LambakIndu (Indu River) nabahagi na ng Pakistanngayon. Umunlad ang lungsodng Mohenjo-Daro atHarappa. Sinasabing ang mgaDravidian ang bumubuosa Kabihasnang Hindu.
 3. 3. Natuklasan ang dalawang lungsod naito noong 2700 BCE. Malalapad ang kalsada nito. Ang mga gusali ay hugis parisukat atang mga kabahayan ay may malalawakna espayo. Ang pagkakaroon ng palikuran ng mgabahay ay maituturing na kauna-unahangpaggamit sa kasaysayan ng seweragesystem.
 4. 4. Tila dalawangtatsulok napinagdikit. Ang maliit natatsulok ay nakaturosa kabundukan ngHilagang Asya. Ang malakinaman ay nasaIndian Ocean.
 5. 5. Madalas tawaging subcontinenthinihiwalay nito ang mgakabundukan, kaya maituturing itonghalos hiwalay na kontinente. Makikita ang halos lahat nganyong tubig at lupa dito dahil salaki ng sakop nitong lupain sa Asya. Apat na Rehiyon sa India Kapatagan ng Indus (Ganges),Deccan Plateau, Kabundukan saHilaga, at Baybaying Gilid.
 6. 6. Naninirahan sa maliliit napamayanan ang mga Dravidiankung saan mainit ang klima kayanaman wala silang mapagkunanng suplay ng bakal. Ang pagtugon sa mgakakulangang ito ay ang kanilangpakikipagkalakalan hanggang sakatimugang bahagi ngBaluchistan. (kanluran ngPakistan.
 7. 7. Sa pakikipagkalakalan sa loobng ilang libong taon, sila aynakalikom ng maraming suplay ngbakal, mamahaling bato, at tabla.Kapalit nito ay ang kanilangprodukto tulad ng bulak at tela. Ang irigasyon ng lupa aymahalaga sa mga Dravidian. Sila rin ay nag-aalaga ngelepante, tupa at kambing.
 8. 8. Pinaniniwalaan rin na sila angunang nagtanim ng bulak atunang nakagawa ng damit muladito. Mayroon silang masistemangparaan ng pagtitimbang at sukatng butil at ginto. Ang mga artisano aygumagamit ng tanso, bronze atginto sa kanilang mga gawain.
 9. 9. Ang mga Aryan ay nagtungo saKanluran ng Europe at timog-silanganat Persia at India. Dinala nila ang wikang ngayonay tinatawag na Indo-European. Ang Sanskrit, ang wikangklasikal ng panitikan Indian aynakapaloob sa Indo-European.
 10. 10. Ang salitang arya aynangangahulugang marangalsa wikang Sanskrit. Ginamit ito upang tukuyin angpangkat o lahi ng tao. Dinala ng mga Aryan angkanilang mga diyos ay kulturangpinangingibabawan ng mgalalaki.
 11. 11. Kalaunan ay nagingpagsasaka na ang pangunahingkinabubuhay ng mga tao saIndia at hindi na pagpapastol. Nabuo rin ang sistemangpagsusulat. Pagsapit ng 1100 BCE,tuluyang nasakop ng mga Aryanang hilagang bahagi ng India.
 12. 12. Nang lumaon, nabuo angsistemang caste sa India. Angkatagang ito ay ginamit ng mgaPortuguese na nakarating saIndia noong ika-16 na siglo. Itoay hango sa salitang casta nanangangahulugang lahi opangkat.
 13. 13. PAGKATATAGNoong 322 BCE,nasakop niChandraguptaMaurya angdating kaharian ngMaganda attinungo ang mganaiwan na lupainni Alexander.Sakop ngimperyong ito anghilagang India atkasalukuyangbahagi ngAfghanistan.MAHALAGANGPANGYAYARI1. Ang kabisera aynanatilingPataliputra.2. Si Kautilya angma-akda ngArthasastra nanaglalaman ngkaisipan sapangangasiwa atpolitika.3. Si Asoka angnamuno samaraminglabanan atsinunod ang mgaturo ni Buddha.PAGBAGSAKNagsimulanghumiwalay saimperyo ang ilangestado mula sakabisera. Sapagbagsak nito,nagtagisan angmga estado saIndia. Sasumunod na 5siglo, ang hilagaat gitnang India aynahati sa maliit nakaharian atestado.
 14. 14. PAGKATATAGAngpangalangito ay hangosa naunangimperyo.Itinatag itoni Chandra-guptaI.MAHALAGANGPANGYAYARI1. Nakontrol uli anghilagang India. Muli,ang kabisera ngimperyo ay nasaPatilaputra.2. Itinuturing napanahong klasikalng India.3. Naging epektiboang pangangasiwangunit ang panitikanat agham ayyumabong.4. Si Kalidasa angtinuturing na pinakamagaling namanunulat nanabuhay sapanahong ito.PAGBAGSAKSa pagsapit ngikaanim na sigloCE, bumagsakang imperyongito sa kamay ngmga bagongmananakop,ang White Hunna maaaringmga Iranian oTurk na mula saGitang Asya.
 15. 15. PAGKATA-TAGItinatag angMogul nangmasakop niBabur anghilagangIndia atDelhi noon1526.PAGBAGSAKSa pagsapit ngikaanim na sigloCE, bumagsak angimperyong ito sakamay ng mgabagongmananakop, angWhite Hun namaaaring mgaIranian o Turk namula sa GitangAsya. Labis dinghumina ang Moguldahil sa pagdatingng mga English saIndia.
 16. 16. PAG-UNLADImperyong Mauryao Ang maayos nasistema ngpamahalaan at angmga buwis na siyangtumutustos sa mgagastusin ng imperyo.
 17. 17. PAG-UNLADImperyongGuptao Mahusay napamamahala ngsinaunang pinuno.
 18. 18. PAG-UNLADImperyong Mogulo Pinalawak angimperyo sapamamagitan ngpagkakasundo ngmga Hindu at Muslimsa imperyo.
 19. 19. Relihiyong Hinduismo atBuddismo. Sistemang Caste Konsepto ng reinkarnasyono muling pagkabuhay. Konsepto ng karma. Sa panitikan, ang Veda atang Upanishad.
 20. 20. Encyclopedia ng medisinana isinulat ni Charaka. Aklat sa Pulitika ni Kautilya(The Science of Material Gain) tungkol sa pagpapalawak atpaggamit ng kapangyarihan. Dinar gintong barya namay ibat-ibang disenyo. Sakuntala dula ni Kalidasa
 21. 21. Ang Iron Pillar sa Delhi naisang halimbawa ngteknolohiya noong panahoniyon. Ang epiko ng Ramayana atMahabharata. Simbolong zero at bilang 1 9. Sistemang decimal.
 22. 22. Ang Unibersidad ng Nalandana unang unibersidad sadaigdig na nag-alok ngkursong pilosopiya, relihiyon atsining. Nagbigay sa mundo ngtelang cashmere, calico, atchitz. Mga fresco painting.
 23. 23. Ang Taj Mahal na itinayonoong 1620-1648. Ito ay inaalay ni Shan sakaniyang asawa na si MuntajMahal.
 24. 24. BIMBISARA Nagpagawa siya ngmga kalsada. Isinaayos angpangangasiwa sa mgapamayanan. Pinalakas angkaharian kungikukumpara sa karatig-lugar.
 25. 25. ALEXANDERThe GREAT Namuno sa ilanglabanan. Siya ang ulo ngmga Hindu sapagtawid sa IndusRiver. Napag-isangpuwersa ang Persiaat India. Nag-alsa angkaniyang mgatauhan laban sakaniya.
 26. 26. ALEXANDERThe GREAT Sa kaniyangpagkamataynoong 323 BCE,naiwang walangmahusay napinuno angIndia.
 27. 27. May ibat-ibang paliwanag sapagtatapos ng Kabihasnang Hindu.May nagsasabing bunga ito ng pagka-ubosng mga puno, mga labis napagbaha, at pagbabago ng klima.Maaari din daw nagkaroon ng labisna lindol at pagsabog ng bulkan.May mga ebidensiya rin napagkatuyo ng Sarasvati River aynagresulta pagkatapos ngkabihasnang Harappa noong 1900BCE.
 28. 28. Isang lumang paliwanag angteoryang Mohenjo Daro atHarappa na nawasak dahil sapaglusob ng mga pangkatnomadiko-pastoral mula saGitnang Asya, kabilang na angmga Aryan. Walang malinaw naebidensya na naglaban nga angmga Dravidian at Aryan nanagdulot ng wasak nakabihasnang Hindu.
 29. 29. Pinuno: Subaan, Val Rindel S.Brillantes, Marianne A.Caramat, Sophia Rose A.Getuiza, Irah Mae A.Ignacio, Gia Aubrey G.Mendoza, Andrea Vernice A.Reyes, Aianne B.Villocillo, Renz Ivan C.