Jovana Perac

 • Author
  ogii

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Jovana Perac

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  1/45

  Prirodno matematički fakultet

  Banja Luka

  Smjer: Matematika i informatika, nastavni

  Seminarski rad iz predmeta

  Metodika nastave matematike 2

  Student: Jovana Perać Profesor: dr Dusko Bogdanic

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  2/45

  Priprema za čas matematike 

  Ime i prezime: Jovana Perać Razred : III Škola : Gimnazija Datum : Čas : 

  Nastavna oblast Analitička geometrija u prosoru 

  Nastavna jedinicaUgao između prave i ravni, između mimoilaznih pravih, između dvijeravni

  Tip časa Obrada

  Cilj časa Uočavanje raznih odnosa između pravih u prostoru, ravni u prosoru injihovog međusobnog položaja u prostoru. 

  Zadaci

  Obrazovni zadaci Sticanje znanja o odnosima elemenata u prostoru, konkretno o

  odnosima prave i ravni.

  Funkcionalni zadaci Razvijati logičko zaključivanje. Vaspitni zadaci Razviti preciznost i strpljenje.

  Oblici rada Frontalni

  Nastavna sredstva Tabla, kreda trougao...

  Struktura i tok časa 

  Uvodni dio Prvih 5 minuta nastavnik uvodi učenike u nastavnu jedinicu koja će se obrađivati. Ponavlja ranije gradivo koje ce biti potrebno u obradi nove nastavne jedinice.

  Glavni dio 35 minuta. Isticanje cilja časa. Zapisivanje naslova. Obrada nove nastavne jedinice uz učešće učenika. Nastavnik prica i objašnjava novu nastavnu jedinicuuz rađenje primjera i pokušava navesti učenike na saradnju. 

  Završni dio  5 minuta. Nastavnik ponavlja najbitnije definicije iz obrađene nastavne jedinice.Zadaje zadaću. 

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  3/45

  Ugao između prave i ravni, između mimoilaznih pravih, između dvije

  ravni

  Prvo se podsjetimo šta je to prava, a šta ravan u prostoru.

  Postoji više načina da zadamo pravu u prostoru. Jedan je primenljiv u svakoj dimenziji:zadavanje prave tačkom i vektorom pravca. Prava se može zadati i kao presjek dvijeravni,tj.sistemom dvije linearne jednčine po tri nepoznate. To odgovara činjenici da je dimenzijaprave 3 − 2 = 1. Primetimo da u prostoru prava nema jedinstven normalni vektor, već čitavuravan normalnih vektora.

  Neki od oblika jednačine prave u prostoru: 

  Parametarska jednačina prave: 

  ,

   

  ,   ,  gdje su (  koordinate tačke, a (  vektor pravca.Kanonski oblik jednač ine prave:  

  Ravan u prostoru je analogna pravoj u ravni. Naime, oba objekta su opisana jednom linearnom

   jednačinom, samo što je u slučaju prave ta jednačina po dve promenlive x, y, a u slučaju ravni,

  ta je jednačina po tri promenljive x, y, z. Odatle dobijamo da je dimenzija ravni 3 − 1 = 2.Zato je za dimenziju ravni potrebno dva nezavisna vektora.

  Neki od oblika jednačine prave u prostoru: 

  Implicitna jednačina ravni:  , pri čemu nisu sva tri koeficijenta , ,  jednaka 0.Parametarska jednačina ravni: 

  ,

  , ,za .

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  4/45

  Ugao izmeđ u prave i ravni

  Ugao između prave   i ravni α je po definiciji ugao između prave  i njene normalne projekcije ′ na ravan.Uz pomoć normalnog vektora

   ravni

   i vektora pravca

   prave

   taj se ugao može izraziti

  kao:

  Slika 1: Ugao izmedju prave i ravni

  Zadatak 1.

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  5/45

   

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  6/45

  Ugao između mimoilaznih pravih 

  Prvo pogledajmo sta su to mimoilazne prave.

  Mimoilazne prave  i  imaju jedinstvenu zajedničku normalu, tj. pravu  koja sječe obe prave

   i

   i na njih je normalna.

  Slika 2: Mimoilazne prave

  Ugao između dvije prave 

  Ugao između pravih  i  definišemo kao oštar ugao između njihovih normalnih vektora, tj.  .

  Ova definicija ugla važi i za mimoilazne prave. 

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  7/45

  Ugao između dvije ravni  

  Podsjetimo se kako se određuje ugao između ravni  i . Neka je  ravan koja ja normalna naravni  i  (tj. normalna je na njihovu presječnu pravu) i koja ih sječe po pravama redom  i  ugao između ravni

   i

    jednak je uglu između pravih

   i

  .

  Slika 3: Ugao između ravni  

  Kako za normalne vektore ravni  i  važi , na osnovu jednkosti uglova sanormalnim kracima, imamo

  .

  Zato ugao između ravni računamo sledećom formulom: 

    .

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  8/45

  Zadatak 2. Odredii ugao između ravni koja prolazi kroz tačke    i ravni koja prolazi tačkom  i paralelna je sravni xOz.

  Zadaća: 

  1)    .2)   

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  9/45

  Priprema za čas matematike 

  Ime i prezime: Jovana Perać Razred : III Škola : Gimnazija Datum : Čas : 

  Nastavna oblast Obrtna tijela

  Nastavna jedinica Cilindrična površ i valjak. Konusna površ i kupa. 

  Tip časa Obrada

  Cilj časa Uočavanje razlicitih geometrijskih oblika kao sto su pravilna kupa ipravilan valjak (kosa kupa i kosi valjak). Njihovo grafičko predstavljanje iizračunavanje zapremine i površine ovih tijela. 

  Zadaci

  Obrazovni zadaciSticanje znanja o izgledu valjka i kupe, izračunavanju njihovih površina izapremina.

  Funkcionalni zadaci Razvijati logičko zaključivanje. 

  Vaspitni zadaci Razviti preciznost i strpljenje.

  Oblici rada Frontalni

  Nastavna sredstva Tabla, kreda...

  Struktura i tok časa 

  Uvodni dio Prvih 5 minuta nastavnik uvodi učenike u nastavnu jedinicu koja će seobrađivati. Ponavlja ranije gradivo koje ce biti potrebno u obradi nove nastavne jedinice.

  Glavni dio 35 minuta. Isticanje cilja časa. Zapisivanje naslova. Obrada nove nastavne jedinice uz učešće učenika. Nastavnik prica i objašnjava novu nastavnu jedinicuuz rađenje primjera i pokušava navesti učenike na saradnju. 

  Završni dio  5 minuta. Nastavnik ponavlja najbitnije definicije iz obrađene nastavne jedinice.Zadaje zadaću. 

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  10/45

  Cilindrična površ i valjak. Konusna površ i kupa.

  Neka je  proizvoljna linija ravni  i neka je  prava koja prodire tu ravan. Skup tačaka svihpravih koje sijeku liniju

  , a paralelne su sa pravom

   naziva se cilindrična površ  (slika 1). Linija

   

   je vodilja (direktrisa), a prave koje sijeku  i paralelne su sa  su izvodnice (generatrise)cilindrične površi. Ako je vodilja  prosta linija (tj. ne siječe samu sebe), i odgovarajuća cilindrična je prosta; inače je složena. Cilindrična površ je otvorena ako je vodilja  otvorena linija (Slika 1a); inače jezatvorena (Slika 1b).

  Slika 1 Slika 2

  Ako je vodilja cilindrične površi kružna linija, tada se za cilindričnu površ kaže da je kružna 

  (Slika 2). Sve ravni paralelne sa ravni vodilje kružne ilindrične površi sijeku tu površ popodudarnim kružnim linijama. Dio prostoraograničen kružnom cilindričnom površi i dvjema podudarnim kružnim površima(koje nastaju kada se cilindrična površ presječe sa dvije paralelne ravni) naziva se valjak (Slika3). 

  Slika 3 Slika 4

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  11/45

  Na slikama 3 i 4 kružne površi su osnove valjka, a dio cilindrične površi između osnova jeomotač valjka.

  Izvodnice cilindrične površi koje pripadaju omotaču valjka zavu se izvodnice valjka. One su sveparalelne i jednake. Rastojanje između valjka naziva se visina valjka, a duž koja spaja središte

  osnova valjka naziva se osa valjka. Ako je osa valjka normalna na ravni osnova, valjak je prav(Slika 4); inače je kos. U prvom valjku osa je ujedno i visina.

  Površina i zapremina valjka 

  Površina valjka:    Zapremina valjka:    

  B - baza valjka, M – omotač valjka, H – visina valjka, r – poluprecnik osnove

  Zadatak 1.

   

       

   

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  12/45

  Zadatak 2. Naći zapreminu valjka čija je površina  ako je razlika visine ipoluprečnika osnove  

               

             ,  , pri čemu  ne može biti rješenje jer je negativno. Sada lako možemo izračunati H.

  Sada izračunajmo zapreminu dato valjka. 

     

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  13/45

  Zadatak 3. Obim osnove valjka iznosi , a površina osnog presjeka je  izračunatipovršinu i zapreminu valjka. 

  ,

   

  ,    Izračunajmo sad površinu i zapreminu datog valjka. 

  ,

   

     

  ,  Zadaća: 

  1.  U trostranu prizmu čije su osnovne ivice a = 13, b = 14 i c = 15 upisan je i oko nje opisanvaljak. Naći odnos zapremina ta dva valjka. 

  2.  U pravilnu četvorostranu prizmu upisan je valjak. Odrediti zapreminu valjka ako jezapremina prizme 128 cantimetara kubnih.

  3.  Pravilna trostrana prizma upisana je u valjak ciji je poluprecnik osnove 6cm, površinaosnog presjeka je 13. Izračunati površinu i zapreminu prizme. 

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  14/45

  Konusna površ i kupa 

  Neka je  proizvoljna linija ravni  i neka je  tačka koja ne pripada toj ravni. Skup tačaka svihpravih koje sadrže tačku

   i sijeku liniju

   naziva se konusna površ . Linija

   je vodilja(direktrisa)

  konusne površi, a prave koje sadrže tačku

   i sijeku vodilju su izvodnice (generatrise). Tačka

   je

  vrh konusne površi. Proste, otvorene i zavorene konusne površi definišu se analogno prostim, otvorenim i

  zatvorenim cilindričnim površima. Specijalno ako je vodilja konusne površi kružna linija, takvakonusna površ je kružna.

  Krug (određen vodiljom kružne konusne površi) i dio konusne površi koji se nalazi između tevodilje i vrha ograničavaju dio prostora koji se naziva kružna kupa ili, kraće , kupa.

  Taj krug je osnova kupe, a konusna površ između vrha i osnove je omotač  kupe. Izvodnicekonusne površi koje pripadaju omotaču nazivaju se izvodnicama kupe. Rastojanje između vrha iravni osnove kupe je visina kupe, a duž koja spaja vrh sa središtem osnove je osa kupe. Kupa je

   prava ako je osa normalna na ravan osnove; inače je kosa. Osa prave kupe ujedno je i njena

  visina (Slika 6).

  Slika 6  Slika 7

  Ako se kupa presječe sa ravni koja je paralelna ravni osnove, dobija se krug. Dio kupe izmeđuosnove i tog kruga naziva se zarubljena kupa (Slika 7). Ona je ograničena dvjema kružnimpovršinama (tzv. osnovama) i dijelom konusne površi između njih. 

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  15/45

  Površina i zapremina kupe 

  izvodnica   vrh visina poluprečnik osnove 

  Prava kupa 

  Površina kupe: Zapremina kupe:

  ,        Zadatak 1. Omotač kupe

   kruga čiji je poluprečnik

  . Izračunati površinu i zapreminu kupe. 

       

     Izračunajmo sad površinu kupe:

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  16/45

  Zadatak 2. Odnos poluprečnika osnove i visine kupe je 3:4. Površina omotača je 60.Izračunati zapreminu kupe. 

     

   

    Podijelimo sada ovu jednakost sa  i dobicemo:   (1)S druge strane imamo:

   

          (2)Iz (1) i (2) imamo:

         Iz (2)  Iz (1)      Sada izračunajmo zapreminu kupe. 

      Zadaća: 

  1.  Pravougli trougao čije su katete 15cm i 20cm rotira oko hipotenuze. Naći zapreminudobijenog tijela.

  2. 

  Jednakostranični trougao stranice 6cm rotira oko prave koja sadrži jedno tjeme trougla iparalelna je naspramnoj stranici. Izračunati površinu i zapreminu dobijenog obrtnogtijela.

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  17/45

  Priprema za čas matematike 

  Ime i prezime: Jovana Perać Razred : III Škola : Gimnazija Datum : Čas : 

  Nastavna oblast Vektori

  Nastavna jedinica Vektorski proizvod vektora i njihove osobine, veza sa površinom trougla. 

  Tip časa Obrada

  Cilj časa Uočavanje kako se vektorski proizvod moze primjeniti na izračunavanjepovršine paralelograma, tj. trougla. 

  Zadaci

  Obrazovni zadaci Sticanje znanja o vektprskom proizvodu vektora i njegovoj primjeni na

  izračunavanje površine trougla. Funkcionalni zadaci Razvijati logičko zaključivanje. 

  Vaspitni zadaci Razviti preciznost i strpljenje.

  Oblici rada Frontalni

  Nastavna sredstva Tabla, kreda trougao...

  Struktura i tok časa 

  Uvodni dio Prvih 5 minuta nastavnik uvodi učenike u nastavnu jedinicu koja će seobrađivati. Ponavlja ranije gradivo koje ce biti potrebno u obradi nove nastavne jedinice.

  Glavni dio 35 minuta. Isticanje cilja časa. Zapisivanje naslova. Obrada nove nastavne jedinice uz učešće učenika. Nastavnik prica i objašnjava novu nastavnu jedinicuuz rađenje primjera i pokušava navesti učenike na saradnju. 

  Završni dio  5 minuta. Nastavnik ponavlja najbitnije definicije iz obrađene nastavne jedinice.Zadaje zadaću. 

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  18/45

  Vektorski prizvod vektora i njegove osobine, veza sa površinom

  trougla

  Neka su

   tri nekolinearna vekora dovedena na zajednički početak O i neka su

   orijentisane poluprave kojima ti vektori pripadaju. Ako je najkraći put da se odpoluprave  dođe do poluprave  rotacijom oko poluprave  u smjeru suprotnomkretanju kazaljke na satu, onda se kaže da vektori  (tim redom) obrazuju desni sistemvektora (Slika 1). Obrnuto, ako je ta rotacija u smjeru kretanja kazaljke na satu, onda se kaže davektori  čine lijevi sistem vektora (Slika 2). 

  Slika 1 Slika 2

  Imena desni i lijevi sistem potiču uslijed sljedećeg tumačenja: desni sistem može bitipredstavljen sa tri prsta desne ruke (palac odgovara vektoru , kažiprst vektoru , a srednjiprst vektoru ), dok lijevi sistem može na isti način biti predstavljen prstima lijeve ruke.Sada možemo da defimnišemo tzv. vektorski proizvod dva vektora.

  Za dva nekolinearna vektora  i  njihov vektorski proizvod , u oznaci , je vektor čiji je: a)  intenzitet );b)  pravac normalan na ravan određenu vektorima

   i

  ;

  c) 

  smjer takav da tri vektora , ,  tim redom ćine desni sistem vektora. Ako su  i  kolinearni vektori, tada je, po definiciji, . Specijalno, .

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  19/45

  Osobine vektorskog proizvoda

  1)  antikomutativni zakon2)    asocijativni zakon ne važi za vektorsko množenje 3) 

  ,

   

  4)  , distributivni zakon u odnosu na sabiranje5)  Za uzajamno normalne vektore , ,  koordinatnih osa imamo:

  o    itd.Vektorsko množenje vektora , ,  pregledno zapisujemo pomoću sledećetablice:

                  

   

   

   

   

          Izvedimo sada formulu za vektorski proizvod dva vektora pomoću njihovih koordinata. Neka je , . Imamo, dakle:

      ,pa na osnovu dokazanih osobina vektorskog proizvoda dobijamo:

                             To jest:

       Primjetimo da se formula za vektorski proizvod vektora  i  možezgodno napisati u obliku simbolične determinante: 

   

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  20/45

  Veza vektorskog proizvoda sa površinom trougla 

     

     

  Slika 3 

  Ako nad vektorima  i  konstruišemo paralelogram (Slika 3), tada njegova površina P iznosi,kao što znamo,

  . Prema tome, za površinu P paralelograma konstruisanog nad

  vektorima  i  važi .Primjer 1. Izračunajmo površinu trougla ABD čija su tjemena A = (1, 1, 1), B = (2, 2, 2),

  D = (4, 3, 5).

  Površina P rougla ABD jednaka je polovini površine paralelograma konstruisanog nad vektorima   i    :

   

     

      

    

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  21/45

  Zadatak 1. Izračunati vektorski proizvod vektora  i .

   

        

  Zadatak 2. Neka su zadani kolinearni vektori  i . Izračunati .,    

     -  +      Zadaća: 

  1)  Neka je . Izračunati .2)  Neka je . Izračunati .

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  22/45

  Priprema za čas matematike 

  Ime i prezime: Jovana Perać Razred : III Škola : Gimnazija Datum : Čas : 

  Nastavna oblast Analitička geometrija u ravni

  Nastavna jedinica Opšti i segmentni oblik jednačine prave 

  Tip časa Obrada

  Cilj časa Uočavanje položaja prave u ravni, tj. u odnosu na Dekartov koordinatnisiste, njen presjek sa x i y osom.

  Zadaci

  Obrazovni zadaciSticanje znanja položaju prave u ravni, njenim oblicima jednačine i stanam ti oblici govore o pravoj.

  Funkcionalni zadaci Razvijati logičko zaključivanje. 

  Vaspitni zadaci Razviti preciznost i strpljenje.

  Oblici rada Frontalni

  Nastavna sredstva Tabla, kreda trougao...

  Struktura i tok časa 

  Uvodni dio Prvih 5 minuta nastavnik uvodi učenike u nastavnu jedinicu koja će seobrađivati. Ponavlja ranije gradivo koje ce biti potrebno u obradi nove nastavne jedinice.

  Glavni dio 35 minuta. Isticanje cilja časa. Zapisivanje naslova. Obrada nove nastavne jedinice uz učešće učenika. Nastavnik prica i objašnjava novu nastavnu jedinicuuz rađenje primjera i pokušava navesti učenike na saradnju. 

  Završni dio  5 minuta. Nastavnik ponavlja najbitnije definicije iz obrađene nastavne jedinice.Zadaje zadaću. 

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  23/45

  Opšti i segmentni oblik jednačine prave 

  Pojam prave jedan je od osnovnih pojmova elementarne geometrije. U nekimzasnivanjima

  geometrije prava se uzima kao polazni pojam (koji se ne definiše), a u nekim se definiše pomoćupojmova „tačka“ i „između“.

  Polazimno od činjenice da dvije ( naravno različite) tačke određuju (definišu) jadnu i samo

   jednu pravu, tj. da postoji jedna i samo jedna prava koja sadrži dvije date tačke. 

  Neka su   i  dvije date tačke i Dekartovom koordinatnom sistemu.kaošto smo već rekli, tim tačkama potpuno je određena prava . Izvedimo njenu jednačinu. 

  Neka je  proizvoljna tačka prave . To znači da tačke , ,  pripadaju jednojpravoj liniji, pa je površina trougla  jednaka , odakle slijedi:   (1)

  to jest   (2)Obrnuto, ako tačka  zadovoljava jednačinu (2), to jest (1), to znači da je površinatrougla  jednaka , pa tačke , ,  pripadaju jednoj pravoj.Prema tome, (1) ili ekvivalentno (2) jeste jednačina prave koja je određena tačkama  i .Ako u (2) stavimo:   , ,vidimo da jednačina prave ima oblik: 

    (3) 

  uz uslov , što znači da brojevi  i  ne mogu istovremeno biti jednaki 0. Zaista kadabi bilo , imali bi smo   , pa tačke  i  ne bi bile dvije različite tačke. Oblik (3) je opšti oblik jednačine prave.

  U specijalnim slučajevima imamo: 

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  24/45

  a)  ,   prava paralelna  - osi b)  ,   prava paralelna  - osi c)     jednačina   – osed) 

     jednačina

    – ose

  Definišimo sada segmentni oblik  jednačine prave. 

  ,  Segmentni oblik jednačine prave 

   - odsječak na

   - osi

   - odsječak na  - osi Data prava prolazi kroz tačke  i . 

  Slika 1

  Zadatak 1. Date su tačke

     Napisati jednačinu prave kroz te tačke (u

  opštem obliku) i odrediti odsječke na x i y osi.

      Opšti oblik jednačine prave je , pa za  uvrstimo dobijene vrijednosti idobicemo:  Ovo je opšti oblik jednačine prave. 

  Ako ovu jednačinu prave podjelimo sa 3 dobicemo:   Iz segmentnog oblika prave

   vidimo da je  i  

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  25/45

  Zadatak 2. Površina trougla koji data prava gradi sa koordinatnim osama (pozitivnim dijelom  i ose) (Slika 2) je 16, a  izračunati  i  i napisati jednačinu date prave. 

      (1)     (2)Iz (1)  Uvrstimo to u (2), pa imamo:

   

   

  Slika 2

  Rjesimo sada dobijenu kvadratnu jednačinu. 

   

   

   

         i  Sada kada smo izračunali  lako možemo izračunati i .Iz (1)      

   

   

  Dakle, postoje dvije jednačine date prave, a to su: 

  1. 

   2.

   

   

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  26/45

  Zadatak 3. Datu jednačinu prave  prevesti i opšteg u segmentni oblik.       

   Dakle, imamo da je  i .Zadaća: 

  1)  Ispitati da li tačka

   pripada pravoj

  .

  2)  Naći tačke koje pripadaju pravoj  i imaju apscise . Naćitačke koje pripadaju pravoj  i imaju ordinate .

  3)  Date su tačke   odrediti tačku  koja pripada pravoj  takvu da je površina trougla  jednaka 8.4)  svesti na segmentni oblik i konstruisati prave date jednačinama: 

   

   

   

  5)  Odrediti jednačinu prave koja sadrži tačku  i odsjeca na koordinatnim osama jednake odsječke. 

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  27/45

  Priprema za čas matematike 

  Ime i prezime: Jovana Perać Razred : III Škola : Gimnazija Datum : Čas : 

  Nastavna oblast Nizovi

  Nastavna jedinica Granična vrijednost niza 

  Tip časa ObradaCilj časa  Uočavanje granične vrijednosti niza. 

  Zadaci

  Obrazovni zadaci Sticanje znanja o nizovima i njihovim graničnim vrijednostima. 

  Funkcionalni zadaci Razvijati logičko zaključivanje. Vaspitni zadaci Razviti preciznost i strpljenje.

  Oblici rada Frontalni

  Nastavna sredstva Tabla, kreda trougao...

  Struktura i tok časa 

  Uvodni dio Prvih 5 minuta nastavnik uvodi učenike u nastavnu jedinicu koja će seobrađivati. Ponavlja ranije gradivo koje ce biti potrebno u obradi nove nastavne jedinice.

  Glavni dio 35 minuta. Isticanje cilja casa. Zapisivanje naslova. Obrada nove nastavne

   jedinice uz učešće učenika. Nastavnik prica i objašnjava novu nastavnu jedinicuuz rađenje primjera i pokušava navesti učenike na saradnju. 

  Završni dio  5 minuta. Nastavnik ponavlja najbitnije definicije iz obrađene nastavne jedinice.Zadaje zadaću. 

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  28/45

  Granična vrijednost niza 

  Opisno govoreći, jedan od centralnih problema koji se postavljaju za niz   jeste pitanje šta se dešava sa opštim članom

   kada

   postaje sve veće i veće (ili, kako se čestp

  kaže, kada  neograničeni raste). Da bi smo bliže objasnili, posmatrajmo niz:    (1)Jasno je da šo je  veći prirodan broj, opšti član ovog niza  postaje sve manji i, s

  obzirom da je , sve se više približavaju broju 0. Naravno, ni za jedan prirodan broj   neće   biti jednako 0. S druge strane, uzimajući dovoljno

  veliki

  , možemo učiniti da se

   razlikuje od 0 za onoliko malo koliko želimo. 

  Dakle, iako  nikad nije 0, što je  veće i veće,   je sve bliže broju 0. Zbog toga kažemo da je 0granična vrijednost (limes) niza (1) i pišemo:   

  Def. Ako svi članovi nekog niza , osim možda njih konačno mnogo,imaju osobinu S, onda se kaže da skoro svi članovi niza  imaju osobinu S.

  Neka je

   realan broj i neka je

   pozitivan broj. Interval

  , tj. skup

   naziva se  - okolina broja (tačke) .Koisteći se uvedenim pojmovima, sada smo u mogućnosti da precizno definišemo graničnivrijednost niza.

  Def. Realan broj  je granična vrijednost  niza  ako se u proizvoljnoj  - okolini broja  nalaze skoro svi članovi niza .

  Broj   je granična vrijednost niza  ako za svako pozitivno  postoji prirodan broj  takavda je , za svako .

  Ako takav broj  postoji, onda se kaže da je niz  konvergentan i da konvergira ka , i pišese:  Broj  je tačka nagomilavanja niza .

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  29/45

   

  Primjer 1. Dokažimo da je: 

   Na osnovu definicije granične vrijednosi, treba dokazati da se samo konačan broj članova niza  nalazi izvan  - okoline broja 1, tj. izvan intervala , gdje je proizvoljan pozitivan broj.Primjetimo prvo da lijevo od broja  nema članova niza . Zaista, kako je ,

  imamo , dok je , a ni za jedno  ne može biti . Ostaje, dakle, davidimo da li ima članova niza  desno od broja , tj. ostaje da se riješi nejednačina

  . Ova nejednačina je ekvivalentna sa 

   tj.  ili .Sroga zaključujemo da su samo oni članovi niza  za koje je  izvan   – okoline broja 1.Kako je

   određen pozitivan broj, njih je samo konačno mnogo. Prema tome,  Ako ne postoji realan broj  takav da se u svakoj   – okolini tog broja nalaze skoro svi članoviniza , onda se kaže da niz  nije konvergentan ili da je divergentan.Ako je  ili  niz određeno konvergira. 

  Operacije sa graničnim vrijednostima 

  Neka je

   i

   tada važi: 

  1)  ,  2)   

  3)   4)   

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  30/45

  Zadatak 1. Izračunati sledeće limese:

  a)    c)       b) 

    d)

   

     Napomena: Uopšteno

   Zadatak 2. Naći graničnu vrijednost niza .

   Napomena: Kada su imenilac i brojilac istog stepena rjesenje je broj uz najveći stepen. 

  Zadatak 3. Naći graničnu vrijednost niza .

   Zadatak 4. Naći graničnu vrijednost niza .  Napomena: Kada je stepen u brojiocu veći od stepena u imeniocu niz teži ka  ili  ( znakzavisi od znaka uz nejvece stepene u brojiocu i imeniocu).

  Zadaća:

  1)  Naći graničnu vrijednost niza . 2)  Naći graničnu vrijednost niza   . 3)  Naći graničnu vrijednost niza . 

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  31/45

  Priprema za čas matematike 

  Ime i prezime: Jovana Perać Razred : III Škola : Gimnazija Datum : Čas : 

  Nastavna oblast Kompleksni brojevi

  Nastavna jedinicaKorijeni kompleksnog broja, korijeni jedinice i njegova geometrijska

  interpretacija

  Tip časa Obrada

  Cilj časa Uočavanje geometrijskog pedstavljanja kompleksnog broja,izračunavanje njegovog korjena i uočavanje razlike sa korjenima realnogbroja.

  Zadaci

  Obrazovni zadaci Sticanje znanja kompleksnim brojevima i korjenima kompleksnog broja.

  Funkcionalni zadaci Razvijati logičko zaključivanje. Vaspitni zadaci Razviti preciznost i strpljenje.

  Oblici rada Frontalni

  Nastavna sredstva Tabla, kreda trougao...

  Struktura i tok časa 

  Uvodni dio Prvih 5 minuta nastavnik uvodi učenike u nastavnu jedinicu koja će seobrađivati. Ponavlja ranije gradivo koje ce biti potrebno u obradi nove nastavne jedinice.

  Glavni dio 35 minuta. Isticanje cilja časa. Zapisivanje naslova. Obrada nove nastavne jedinice uz učešće učenika. Nastavnik prica i objašnjava novu nastavnu jedinicuuz rađenje primjera i pokušava navesti učenike na saradnju. 

  Završni dio  5 minuta. Nastavnik ponavlja najbitnije definicije iz obrađene nastavne jedinice.Zadaje zadaću. 

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  32/45

  Korijeni kompleksnog broja, korijeni jedinice i njegova geometrijska

  interpretacija

  Izraz oblika

    je algebarski oblik kompleksnog broja.

      ,  Dva kompleksna broja su jednaka ako imaju iste realne i imaginarne dijelove tj.  Neka je  kompleksan broj. Tada broj  nazivamo konjugovanokompleksnim.

  Upoznajmo se sada sa geometrijskim predstavljanjem kompleksnih brojeva. Kompleksne

  brojeve možemo predstavljati tačkama ravni. Zaista, kompleksnom broju  dodjeljuje setačka u Dekartovom koordinanom sistemu , čije su koordinate  i . Ravan u kojojpredstavljamo kompleksne brojeve naziva se kompleksna ravan (Slika 1).

  Slika 1

   - modul kompleksnog brojaPrilikom ovog prikazivanja, brojevi oblika  predstavljeni su tačkama   – ose. Ako

  uzmemo da je ta  - osa brojna prava na kojoj se predstavljaju realni brojevi, tada odmahvidimo da su realan broj  i kompleksan broj  predstavljeni istom tačkom   – ose.

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  33/45

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  34/45

    imamo:    

         tj.   (4)Ako umjesto  u formuli (4) stavimo , dobijamo , što zajedo sa (4) daje:   . nastavljajući ovaj postupak vidimo da za svaki cio broj  važi: , gdje je  prizvoljan cio broj.

  Prema tome, umjesto svih brojeva , gdje je , dovoljno je uzeti samo sledećih  brojeva

    jer se ostali brojevi izraženi formulom (3) ponavljaju. Zaista, imamo, na

  primjer,  itd. Dokažimo još da su brojevi  međusobno različiti. Neka,  i neka je . Pretpostavimo da je , tj. da je:

   

   

   

  Na osnovu teoreme o jednakosti kompleksnih brojeva u trigonometijskom obliku zaključujemo: 

       Prva od ovih jednakosti nije od koristi. Iz druge jednakosti, poslije množenja sa , dobijamo:

   

  ili  odnosno   (5)Kako je po pretpotavci, , ili je  ili je . Neka je . Tada, s obzirom da , zaključujemo da , pa broj  nije cio broj.

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  35/45

  Međutim, na desnoj strani jednakosti (5) nalazi se cio broj, što znači da smo došli do

  kontradikcije.

  Obrnuto, ako je

  tada

  , pa broj

   opet nije cijeli broj i opet

  dolazimo do kontradikcije.Dakle, pretpostavka  mora se odbaciti, pa zaključujemo da iz  izlazi .Sve u svemu, dokazali smo sledeći stav: 

  Ako je  Neka je  uobičajeno je izvesti sledeću definiciju: Svako rješenje jednačine po  naziva se  - ti korijen kompleksnog broja .Na osnovu definicije iz prethodnog izlaganja zaključujemo: 

  Svaki kompleksan broj

   ima tačno

   međusobno različiti

   - tih korijena.

  Takođe je uobičajeno da se bilo koji  - ti korijen broja sa    i da se dođe do formule:       (6)

  Međutim, to nije korektno. Evo dva razloga. 

  1)  Na lijevoj strani formule (5) nalazi se jedan simbol:  , a na desnoj imam  međusobno različitih simbola:    

   

   

     Složili smo se da kompleksan broj , tj.  identifikujemo sa realnim brojem . Neka je.  Trigonometrijski oblik kompleksnog broja 1 je . , pa formula (6) postaje:

       odakle se, poslije skraćivanja sa   dobija:     (7)Što za  ili  nije tačno. Prema tome, simbol     koji je bio uveden za nenegativne realne brojeve ne može da sedirektno prenese i na kompleksne brojeve, jer dolazi do protivurječnosi tipa (7). 

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  36/45

  Treba, dakle, uvesti neki drugi simbol, npr.     ili     za  - ti korijen kompleksnog broja. Pritome treba imati na umu da taj „novi“ korijen    , za razliku od „starog“ korijena    , nije

   jednoznačno definisan. Naime, umjesto nekorektne formule (6) imamo:

       Primjer 1.      Primjer 2.     .Primjer 3. Izračunati   

                   

           dakle, c         Zadaća:

  1)  Naći realni i imaginarni dio kompleksnog broja: 

   

  2)  Izračunati: 

     

     

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  37/45

  Priprema za čas matematike 

  Ime i prezime: Jovana Perać Razred : IV Škola : GimnazijaDatum : Čas : 

  Nastavna oblast Izvodi

  Nastavna jedinica Osnovne teoreme o izvodu. Izvodi elementarnih funkcija

  Tip časa Obrada

  Cilj časa Upoznavanje sa izvodima elementarnih funkcija i osnovnim teoremama

  o izvodima.

  Zadaci

  Obrazovni zadaciSticanje znanja o izvodima funkcija i osnovnim teoremama koje se

  koriste za izračunavanje izvoda. Funkcionalni zadaci Razvijati logičko zaključivanje. 

  Vaspitni zadaci Razviti preciznost i strpljenje.

  Oblici rada Frontalni

  Nastavna sredstva Tabla, kreda trougao...

  Struktura i tok časa 

  Uvodni dio Prvih 5 minuta nastavnik uvodi učenike u nastavnu jedinicu koja će seobrađivati. Ponavlja ranije gradivo koje ce biti potrebno u obradi nove nastavne jedinice.

  Glavni dio 35 minuta. Isticanje cilja časa. Zapisivanje naslova. Obrada nove nastavne jedinice uz učešće učenika. Nastavnik prica i objašnjava novu nastavnu jedinicuuz rađenje primjera i pokušava navesti učenike na saradnju. 

  Završni dio  5 minuta. Nastavnik ponavlja najbitnije definicije iz obrađene nastavne jedinice.Zadaje zadaću. 

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  38/45

  Osnovne teoreme o izvodu. Izvodi elementarnih funkcija.

  Podsjetimo se prvo sta je izvod.

  Definicija Neka je  definisana na intervalu , neka je  fiksirana tačka i neka je  

  priraštaj argumenta takav da je  izvod intervala .Izvod funkcije u tački   je granična vrijednost količnika priraštaja argumenta, kad priraštajargumenta teži 0. 

   Izvod funkcije u tački predstavlja koeficijent pravca tangente te funkcije u toj tački. 

  Primjer 1. Naći izvod funkcije    u proizvoljnoj tački .                    

           

                          

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  39/45

  Izvodi elementarnih funkcija:

  1)    6)      2) 

    7)

   

     3)     8)       4)     5)   

   

  Lijevi i desni izvod funkcije

      lijevi izvod    desni izvod    tada postoji    

  Teoreme o izvodima

  1)     2)     3)   

   

  4)       

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  40/45

  Zadatak 1. Izračunati izvode sledećih funkcija: 

  a)      b)  

   

   

             Zadatak 2. Izračunati izvode sledećih funkcija: 

  a)      b)                             

     Zadatak 3. Izračunati izvode sledećih funkcija: 

                   

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  41/45

   

  Zadatak 4. Izračunati izvode sledećih funkcija: 

   

         Zadaća: 

  Izračunati izvode sledećih funkcija: 

  a)       b) 

   

  c)    d)   e)   f)   

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  42/45

  Priprema za čas matematike

  Ime i prezime: Jovana Perać Razred : IV Škola : Gimnazija Datum : Čas : 

  Nastavna oblast Kombinatorika

  Nastavna jedinica Permutacije, varijacije i kombinacije (bez ponavljanja)

  Tip časa Obrada

  Cilj časa Upoznavanje sa osnovnim elementima kombinatorike, njihovo

  definisanje i upoznavanje sa njihovom primjenom pri rješavanjuodređenih matemaičkih problema. 

  Zadaci

  Obrazovni zadaci

  Sticanje znanja o permutacijama, varijacijama i kombinacijama kao

  osnovnim elementima kombinatorike i njihova primjena pri rjesavanju

  određenih matematičkih problema. Funkcionalni zadaci Razvijati logičko zaključivanje. 

  Vaspitni zadaci Razviti preciznost i strpljenje.

  Oblici rada Frontalni

  Nastavna sredstva Tabla, kreda trougao...

  Struktura i tok časa 

  Uvodni dio Prvih 5 minuta nastavnik uvodi učenike u nastavnu jedinicu koja će seobrađivati. Ponavlja ranije gradivo koje ce biti potrebno u obradi nove nastavne jedinice.

  Glavni dio 35 minuta. Isticanje cilja časa. Zapisivanje naslova. Obrada nove nastavne jedinice uz učešće učenika. Nastavnik prica i objašnjava novu nastavnu jedinicuuz rađenje primjera i pokušava navesti učenike na saradnju. 

  Završni dio  5 minuta. Nastavnik ponavlja najbitnije definicije iz obrađene nastavne jedinice.Zadaje zadaću. 

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  43/45

   

  Varijacije, permutacije, kombinacije (bez ponavljanja)

  Definicija:Neka je  skup od  elemenata.   , niz od  različitih članova koji su elementi skupa  nazivamovarijacijom  - te klase od  elemenata skupa . - varijacija trece klase od  elemenata - varijacija pete klase od  elemenataBroj svih varijacija  - te klase od  elemenata .Varijacija

   - te klase od

   elemenata zove se permutacija 

  .

     Ovo su varijacije I permutacije bez ponavljanja (elementi nizova su različiti). 

  Definicija:

  Neka je dat skup od  rayličitih elemenata  . Bilo koji podskup ovog skupaod  elemenata pri čemu je  zove se kombinacija  - te klase bez ponavljanja od  elemenata (u oznaci

  ).

     

   

     - “en nad ka” 

  Napomena:   – proizvod prvih  prirodnih brojeva (čita se “en faktorijel”) 

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  44/45

   

  Zadatak 1.  Koliko ima trocifrenih brojeva u čijem se zapisu ne pojave cifre 1 i 2? 

  Kako se radi o trocifrenim brojevima, na prvom mjestu možemo birati 7 cifara, jer se 1 i

  2 ne mogu pojaviti zbog uslova zadatka, a 0 se ne moze pojaviti jer tada ne bi imalitrcifren broj. Na drugom mjestu možemo birati 8 cifara, kao I na trecem.  

  Dakle, rješenje je .Zadatak 2. Koliko ima permutacija cifara 0, 1, …, 9 kojima 0 zauzima jedno od prva četiri

  mjesta I 9 jedno od poslednja tri mjesta?

  Na prva četiri mjesta za 0 imamo 4 mogućnosti, a na poslednja tri mjesta za 9 imamo tri

  mogućnosi. Biramo jedno od prva četiri mjesta za 0 I jedno od posldnja tri mjesta za 9, aostalih 8 cifara permutujemo.

  Dakle, rjesenje je .Zadatak 3. Koliko se brojeva između 3000 I 6000 može formirati od cifara 0, 1, …, 7 ako

  se ni u jednom broju ni jedna cifra ne može ponoviti? 

  U zadatku nam se traže sve varijacije cifara 0, 1, …, 7 ali tako da se one nalaze između

  3000 i 6000, što ćemo dobiti tako sto ćemo od svih varijacija ovih cifara oduzeti one koje

  su manje od 3000 I veće od 6000. 

  Dakle, imamo:  Zadatak 4. Na koliko načina od 10 učenika možemo odabrati 3 za nagradno putovanje?  

   

     

 • 8/18/2019 Jovana Perac

  45/45

   

  Zadaća: 

  1)  Trener ima na raspolaganju 5 bekova, 4 centra i 3 krila. Na koliko načina se može

  od njih sastaviti petorka ako u njoj moraju da igraju bar 2 beka I bar jedan centar?

  2)  Koliko je pravih određeno sa 20 tačaka pri čemu 12 pripada jednoj pravoj?  

  3)  Dat je skup . Odrediti broj podskupova koji ne sadržeelemente .