of 16 /16
7/23/2019 Jovana Đorđević - Motivisanje http://slidepdf.com/reader/full/jovana-dordevic-motivisanje 1/16 MOTIVISANJE

Jovana Đorđević - Motivisanje

Embed Size (px)

Text of Jovana Đorđević - Motivisanje

 • 7/23/2019 Jovana orevi - Motivisanje

  1/16

  MOTIVISANJE

 • 7/23/2019 Jovana orevi - Motivisanje

  2/16

  Pojam motivacije Motivaconi sisitem preduzea mora

  osigurati tri tipa ponaanja bitna zafunkcioniranje organizacije i njegovrazvoj:

  ljude je potrebno privui u sistem ioni u njemu moraju ostati,

  zaposleni moraju izvravati preuzetezadatke i obveze na zadovoljavajuinain,

  mora se razvijati inovativna ikreativna aktivnost radi ostvarivanjaciljeva razvoja organizacije.

 • 7/23/2019 Jovana orevi - Motivisanje

  3/16

  Pojam motivacijeTreba imati u vidu da:

  razliiti ljudi imaju razliite potrebe isti ljudi u razliitim ivotnim

  kontekstima imaju razliite potrebe

 • 7/23/2019 Jovana orevi - Motivisanje

  4/16

  Zadovoljstvo poslom !adovoljstvo poslom je,

  dakle, sloen stav koji

  ukljuuje odre"enepretpostavke i verovanja otom poslu #kognitivnakomponenta$, oseanja

  prema poslu #afektivnakomponenta$ i ocjenuposla #evalutivnakomponenta$.

 • 7/23/2019 Jovana orevi - Motivisanje

  5/16

  Organizacioni fatori

  zadovoljstva poslom %osao sam po sebi

  &istem nagra"ivanja

  %rijatni radni uslovi

  'olege na poslu

  (rganizaciona struktura

 • 7/23/2019 Jovana orevi - Motivisanje

  6/16

  Posao sam po se!i )zazovan posao ima tri

  karakteristike: omoguuje

  zaposlenom da radiraznovrsne zadatke, dajeslobodu delovanjazaposlenom i omoguuje

  povratnu informacijuzaposlenom o tome kakoje obavio posao.

 • 7/23/2019 Jovana orevi - Motivisanje

  7/16

  Sistem nagra"ivanja *adnici su zadovoljniji ako

  percipiraju da je sistem

  nagra"ivanja fer i podjednakotretira sve zaposlene.

  (d pravinosti sistema

  nagra"ivanja vea suoekivanja nego od samevisine plate.

 • 7/23/2019 Jovana orevi - Motivisanje

  8/16

  Prijatni radni #slovi

  +to su uslovi rada boljilogino je da je zadovoljstvoradnika vee.

  (no je vee ne samo zato toje to njima ziki prijatnije,nego i zato to bolji radni

  uslovi stvaraju veumogunost za boljeobavljanje radni- zadataka iuspe- na poslu.

 • 7/23/2019 Jovana orevi - Motivisanje

  9/16

  $olege na posl# &ocijalna atmosfera je bitan

  faktor zadovoljstva na poslu.

  !aposleni su zadovoljnijisvojim poslom ukoliko radesa kolegama sa kojima imajulino veoma dobrepersonalne odnose i ukolikona poslu vlada prijatnasocijalna atmosfera.

 • 7/23/2019 Jovana orevi - Motivisanje

  10/16

  Organizaciona

  str#t#ra )straivanja u &/ su pokazala

  da su zaposleni zadovoljnijiukoliko je organizacija vie

  decentralizovana te je njimadata vea mogunostparticipacije u odluivanju.

  (vaj argument deluje dostalogino ali se mora imati uvidu i mogunost njegovekulturne ogranienosti.

 • 7/23/2019 Jovana orevi - Motivisanje

  11/16

  %i&ni fatori

  zadovoljstva poslom &klad izmedu lini- interesovanja i posla

  *adni sta i starost

  %ozicija i status

  0kupno zadovoljstvo ivotom

 • 7/23/2019 Jovana orevi - Motivisanje

  12/16

  Slad izmed# li&ni'

  interesovanja i posla !adovoljniji poslom su oni radnici

  iji lini prol, znanja i sposobnosti

  koje poseduju bolje odgovarajupotrebama radnog mesta na komese nalaze.

 • 7/23/2019 Jovana orevi - Motivisanje

  13/16

  (adni sta) i starost &tariji i ljudi sa veim radnim

  staom imaju tendenciju dabudu vie zadovoljni poslom

  nego oni sa manjim staom naodre"enom poslu.

  To se deava ne samo zato toovek vremenom postaje sve

  bolji u svome poslu, daje veerezultate pa je vie i nagra"ivanve i zbog pret-odno opisanogefekta kognitivne disonance.

 • 7/23/2019 Jovana orevi - Motivisanje

  14/16

  Pozicija i stat#s +to je vii -ijerar-ijski nivo

  zaposlenog to je onzadovoljniji poslom kojim se

  bavi.

  0zrok jeste sigurno i u tometo vii poloaji idu uz vea

  primanja kao i uz odre"enestatusne simbole, veu mo idrutveni uticaj to sve vodiveem zadovoljstvu poslom.

 • 7/23/2019 Jovana orevi - Motivisanje

  15/16

  *#pno zadovoljstvo

  )ivotom )straivanja su dokazala

  efekat 1prelivanjazadovoljstva1.

  !adovoljstvo ukupnimivotom se pozitivnoodraava na zadovoljstvo

  poslom kojim se ovek bavi iobrnuto, zadovoljstvo poslomima pozitvan efekat naukupno zadovoljstvo ivotom.

 • 7/23/2019 Jovana orevi - Motivisanje

  16/16

  Efeti zadovoljstva

  poslom !adovoljstvo zaposleni- ima tri osnovna

  efekta:

  !adovoljstvo i produktivnost

  2luktuacija

  (dsustvovanje sa posla