389
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina KANTON SARAJEVO Vlada CANTON SARAJEVO Government Broj: 02-05-9370-3/13 Sarajevo, 24.04.2013. godine Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 19. sjednici održanoj 24.04.2013. godine, donijela je sljedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2012. godine. 2. Izvještaj iz tačke 1. ovog Zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na usvajanje. P R E M I J E R Suad Zeljković Dostaviti: 1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo 2. Skupština Kantona Sarajevo 3. Premijer Kantona Sarajevo 4. Ministarstvo finansija 5. Evidencija 6. A r h i v a web: http://vlada.ks.gov.ba e-mail: [email protected] Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070 Fax: + 387 (0) 33 562-211 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Izvjestaj izvrsenje Budjeta - skupstina.ks.gov.ba

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i HercegovineBosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Vlada

CANTON SARAJEVO Government

Broj: 02-05-9370-3/13 Sarajevo, 24.04.2013. godine Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 19. sjednici održanoj 24.04.2013. godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do

31.12.2012. godine.

2. Izvještaj iz tačke 1. ovog Zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na usvajanje.

P R E M I J E R Suad Zeljković Dostaviti: 1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo 2. Skupština Kantona Sarajevo 3. Premijer Kantona Sarajevo 4. Ministarstvo finansija 5. Evidencija 6. A r h i v a

web: http://vlada.ks.gov.ba e-mail: [email protected]

Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070 Fax: + 387 (0) 33 562-211

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO VLADA

I Z V J E Š T A J

o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu za period 01.01. do 31.12.2012. godine

Sarajevo, april 2013.godine

SADRŽAJ

Obrazloženje 1 Pravni osnov 1 Uvod 1 Makroekonomski okvir 3

I PRIHODI 12 Prihodi od poreza 15 Neporezni prihodi 19 Tekuće potpore – transferi i donacije 21 Račun finansiranja 22 Prihodi budžetskih korisnika 24 Pregled prihoda 25 Analiticki pregled prihoda 26 Razgraničeni prihodi 43

II

RASHODI I IZDACI

48

Plaće i naknade troškova zaposlenih 52 Doprinosi poslodavca 54 Izdaci za materijal i usluge 54 Tekući transferi 56 Tekući transferi drugim nivoima vlasti

Tekući transferi pojedincima Tekući transferi neprofitnim organizacijama Subvencije javnim preduzećima Drugi tekući rashodi Izdaci za obaveze po kreditima

59 60 64 68 69 73

Kapitalni transferi i izdaci 74 Kapitalni transferi 76 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti

Kapitalni transferi pojedincima Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama

77 78 79

Kapitalni transferi javnim preduzećima 81 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 82 Izdaci za nabavku za zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada

Izdaci za nabavku građevina Izdaci za nabavku opreme Izdaci za nabavku ostalih stalnih sredstava Izdaci za nabavku sredstava u obliku prava Rekonstrukcija i investiciono održavanje Finansijska realizacija razvojnih projekta - Član 5. Budžeta Kantona Sarajevo

85 85 86 87 87 88 91

Pregled kredita kod komercijalnih banaka u 2012 godni 92 Finansijska realizacija projekta finansiranje iz vanjskih kreditnih sredstava - Član 6. Budžeta Kantona Sarajevo 97 Razvojni investicijski projekti finansirani iz ino-kreditnih sredstava 100 Sredstva za pozajmljivanje 101 Otplate duga 102 Tekuća rezerva 103 Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. god 103

III Više stvorene obaveze mimo Budžeta Kantona sarajevo za 2012 god. POČETNO I ZAVRŠNO STANJE JRT, IMOVINE, OBAVEZA I IZVORA VLASNIŠTVA

104 110

Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe 112 Kratkoročna potraživanja i razgraničenja 115 Zalihe sitnog inventara i materijala 115 Stalna sredstva, dugoročni plasmani i dugoročna razgraničenja 115 Dugoročni plasmani 116 Dugoročna razgraničenja 116 Obaveze 119 Izvori sredstava 119 Vanbilansna evidencija 119

IV POTRAŽIVANJA I OBAVEZE 120

Potraživanja 121 Obaveze 123 Rekapitulacija potraživanja i obaveza Budžeta Kantona Sarajevo sa stanjem 31.12.2012. godine 126 Pregled izvršenja potraživanja i obaveza Budžeta Kantona Sarajevo sa stanjem 31.12.2012. 17

V

VI

KOREKTIVNE MJERE U CILJU REALIZACIJE PREPORUKA UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BIH Izvršenje Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2012. godine po korisnicima

139

143

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj 19/06, 76/08, 5/09 ,32/09i 25/12 ), čl. 73. i 74., utvrđena je obaveza ministra finansija da do 15 aprila dostavi Vladi izvještaj o izvršavanju budžeta za prethodnu godinu, a Vlada ga je obavezna podnijeti na usvajanje Skupštini Kantona Sarajevo u roku od šest mjeseci od završetka fiskalne godine na koji se izvještaj odnosi. Obrazloženje Budžet Kantona Sarajevo u periodu 01.01. – 31.12.2012. godine izvršavan je u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 33/11 i 29/12). U decembru 2011.godine usvojen Budžet Kantona Sarajevo za 2012.godinu (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 33/11) u iznosu 758.750.000 KM. U periodu 01.01.do 31.12.2012.godine Budžet Kantona Sarajevo je uvećan za neplanirane donacije i transfere u iznosu 28.377.809 KM. Unos sredstava odobren je u skladu sa članom 14. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu, tako da Budžet u decembru 2012. godine iznosi 787.127.809 KM. U periodu 01.01. do 31.12.2012. godine ostvareni su prihodi u iznosu 610.208.612 KM, kada dodamo ostvarene primitke u iznosu 32.290.336 KM i oduzimemo neutrošena kreditna sredstva u iznosu od 13.703.798 KM dobijemo ukupne prihode perioda u iznosu 628.795.151 KM. U istom periodu izvršeni rashodi i izdaci tekućeg perioda iznosili su 669.489.470 KM. Pomenuti rashodi se moraju uvećati za sudska izvršenja po osnovu tužbi zaposlenika u iznosu od 14.241.811 KM,obaveze za korekciju akontativne isplaćene plaće za 2012 godinu u iznosu od 13.891.350 KM,više stvorene obaveze budžetskih korisnika koje nisu planirane u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012. godinu u iznosu 5.130.064 KM i za plaćene obaveze iz viška rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2011 godinu u iznosu od 7.203.959 KM, tako da ukupni rashodi i izdaci iznose 709.956.654 KM . Ukoliko na ovaj iznos dodamo akumulirani gubitak iz 2011 godine u iznosu od 16.963.059 KM dobijemo da je razlika između izvršenih rashoda i izdataka ,uz akumulirani gubitak iz ranijeg perioda, i ostvarenih prihoda i primitaka i neutrošenih kreditnih sredstava, u 2012.godini, predstavlja deficit Budžeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu u iznosu 98.124.561 KM.Prihodi i rashodi planirani Budžetom Kantona Sarajevo za 2012. godinu, te njihovo ostvarenje u periodu januar – decembar 2012. godine, dati su u grafičkom pregledu koji slijedi.

45,041,94344,223,823

54,455,23260,142,000

53,027,88948,816,986

83,500,893

60,121,601

50,186,345

55,081,537

50,097,108

37,803,594

42,856

,733

52,786

,139

57,762

,575

45,349

,577

61,178

,826

62,641

,322

56,724

,853

55,748

,484

60,132

,270

45,132

,044

58,202

,526

111,44

1,30

3

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

Januar 2012 Februar 2012 Mart 2012 Aprill 2012 Maj  2012 Juni 2012 Juli 2012 Avgust 2012 Septembar 2012

Oktobar 2012

Novembar 2012

Decembar 2012

Prihodi 

Rashodi 

U prilogu dajemo grafičke preglede izvršenja Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu po

kvartalima i izvršenje u periodu 2003. do 2012. godina.

Izvršenje Budžeta Kantona Sarajevo po kvartalima poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2012 godinu i ukupnim izvršenjem u 2012 godini

Izvršenje Budžeta Kantona Sarajevo za period od 2003 do 2012 godine

U nastavku izvještaja dat je detaljan pregled ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda.

MAKROEKONOMSKI OKVIR

I pored pozitivnih trendova tokom 2012.g. konačni efekti naplate indirektnih poreza su ispod očekivanih iz nekoliko razloga1: Vanredne okolnosti Turbulentna kretanja su započela još u februaru, kada je zbog snježnih nepogoda došlo do smanjenja, a negdje i potpune blokade uvoza, proizvodnje i potrošnje. Već tada smo prognozirali da je značajan dio redovne prodaje obveznika i potrošnje domaćinstava izgubljen. Ovo je jednokratni efekat koji bi se trebao isključiti kod projekcija prihoda za 2013. Promjene u strukturi potrošnje derivata i zloupotrebe kod upotrebe lož-ulja. Analize su pokazale da je diferencirano oporezivanje derivata nafte po vrsti derivata u vrijeme krize dovelo do promjene strukture potrošnje pogonskih goriva u korist manje oporezovanog dizela i manje naplate akciza. Uvođenje dodatne putarine za autoceste povećalo je razlike između poreznog opterećenja dizela i lož-ulja stvarajući poticaj za zloupotrebe kod korištenja lož-ulja kao pogonskog goriva, uzrokujuć i pad prihoda od putarine. Konačno, oslobađanja određenih kategorija obveznika plaćanja putarine i mogućnost povrata akcize na lož-ulje u određenim slučajevima dovelo je do gubitaka prihoda od akciza i putarine. Supstitucija potrošnje cigareta rezanim duhanom. Kontinuiranim povećanjem akciznog tereta na cigarete sve više se povećava razlika u oporezivanju između cigareta i rezanog duhana kao supstituta. U 2012.g. potrošnja rezanog duhana je eskalirala. S obzirom da nije povećana domaća proizvodnja i uvoz duhana očigledno je da rezani duhan potječe iz nelegalne domaće proizvodnje i nelegalnog uvoza, rezultirajući značajnim gubitkom prihoda od akciza i pripadajućeg PDV-a. Rast povrata PDV-a obveznicima i dugova Iz analize se uočava pogoršanje i kod naplate PDV-a uzrokovano rastom povrata PDV-a obveznicima u situaciji smanjenog izvoza i investicija. Pored toga, evidentan je i značajan rast PDV dugova. Ovisnost naplate prihoda o poslovnoj politici nekolicine velikih obveznika Analiza je pokazala u kojoj mjeri konačni efekti naplate prihoda u BiHovise o poslovnoj politici nastupa na tržištu i internim odlukama nekolicine velikih obveznika indirektnih poreza - nekoliko vodećih stranih kompanija iz duhanske industrije i domaće duhanske i naftne industrije. Postavlja se pitanje šta je moguće učiniti da se ublaže negativne pojave koje ugrožavaju naplatu prihoda. Osim dalje modernizacije i jačanja UIO i ostalih institucija u BiH za borbu protiv poreznih prevara i zloupotreba na tržištu i njihovog brže g procesuiranja kao urgentna potreba nameće se redefiniranje akcizne politike u BiH i diferenciranog oporezivanja supstituta, kao što su dizel i lož-ulje, te cigarete i rezani duhan. Potrebno je što prije zatvoriti jaz u oporezivanju ovih supstituta, kako bi se smanjila porezna evazija i eliminirale distorzije koje ugrožavaju regularno tržište (siva ekonomija, nelegalna proizvodnja, šverc i krijumčarenje). S obzirom na trenutnu privrednu strukturu realno je očekivati da će i ubuduće izvršenje prihoda biti pod snažnim djelovanjem poslovnih politika najvećih obveznika. Nažalost, ne može se očekivati da se struktura naplate prihoda poboljša i rizici po javne prihode i budžete ublaže sve dok se ne ostvari značajniji ekonomski rast i u drugim granama privrede. Naplata indirektnih poreza U 2012. godini Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) naplatila je ukupno 4,989 mlrd KM neto prihoda od indirektnih poreza. Naplaćeni iznos predstavlja 0,16 % manje nego u istom periodu 2011. godine. U 2012.g. naplaćeno je cca 8 mil KM manje nego u 2011.g. Posmatrano po vrstama prihoda rast je zabilježen kod neto prihoda od akciza cca 36 mil KM, te kod prihoda od PDV-a cca 16,5 mil KM. Kao što je i očekivano prihodi od carina su manji za 50,6 mil, dok je putarine

1 Bilten br.91, februar 2013., www.oma.uino.gov.ba

naplaćeno 3,8 mil manje nego u 2011.g. Negativan trend naplate indirektnih poreza u 2012.g. predstavlja iznenađenje s obzirom da je kumulativ neto naplate od juna konstantno bio iznad naplate u 2011.g., tako da je u oktobru dosegao 1% rasta, a u novembru je bio čak i iznad projektovanih prihoda iz oktobra 2012.g. Ipak, neočekivano mjesec decembar donio je preokret koji nije samo anulirao do tada ostvarene pozitivne efekte već je ukupne prihode doveo u negativnu zonu. Značajan pad prihoda u decembru 2012.g. posljedica je:

- Snažnog pada uvoza u decembru 2012.g. od 17,9% u odnosu na isti mjesec 20112 - Smanjenje povlačenja akciznih markica za cigarete, kao rezultat poslovnih politika

kompanije uoči novog povećanja akciza od 01.01.2013.g. - Nominalni najveći pad uvoza u decembru 2012.g. u odnosu na isti mjesec 2011.g.

Kako je negativan trend naplate u decembru neuobičajan pokazuje i činjenica da je u proteklih šest godina samo u decembru 2008.g. i 2012.g. neto naplata bila niža nego u prethodnom mjesecu. Trendovi po vrstama prihoda

XII 2012 / XII 2011 Kumulativ 2012/2011

Carine ‐8,20% ‐18,50%

PDV ‐9,60% 0,50%

Ptarine ‐5,00% 2,90%

Carine Prihodi od carina u 2012.g. nastavljaju tendenciju smanjenja, a razlog je nastavak primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ukidanje carinskog evidentiranja. U četvrtom kvartalu 2012.g. došlo je do ujednačavanja osnovica, te će u budućnosti biti realnije sagledati efekte naplate kod carina. Očekivalo se da će zbog ukidanja carina na dobra porijeklom iz EU doći do pada prihoda od carina, što se i pokazalo. PDV Rastući trend naplate prihoda od PDV-a u prva tri kvartala, 0,3%, 1% i 3,1% respektivno, zaustavljen je u četvrtom kvartalu 2012.g. kada je zabilježen pad prihoda od PDV-a od 2,4%. U posljednjih šest mjeseci neto naplata PDV-a je bila konstantno iznad godišnjih projekcija prihoda iz aprila, što je utjecalo na revidiranje projekcija naplate PDV-a naviše u oktobru. Za jedanaest mjeseci neto rast PDV-a je iznosio 1,5%, 0,3 p.p. iznad revidiranih projekcija. Međutim, loša naplata u decembru konačno izvršenje za 2012. je smanjilo na svega 0,5%, odnosno 0,7 p.p. ispod revidiranih projekcija Analiza naplate bruto prihoda od PDV-a ukazuje da je uzrok pada prihoda u decembru PDV-a koji se plaća na uvoz, koji je u odnosu na decembar 2011. bio manji za 34,7 mil ili 14,1% što korespondira osnovici od 204 mil KM. S druge strane, i naplata PDV-a po osnovu prijava je bila manja nego u istom mjesecu 2011, ali taj pad je bio daleko blaži u odnosu na prihode na uvoz. U 2012.g. UIO je izvršila neznatno više povrata indirektnih poreza. Međutim, analiza strukture povrata PDV-a ukazuje da je obveznicima isplaćeno povrata PDV-a 12 mil više nego u 2011., dok je međunarodnim organizacijama i projektima isplaćeno 12,5 mil manje nego u 2011. Bez obzira na padajući trend isplate povrata međunarodnim projektima su i dalje visoke, npr. u odnosu na 2008.g. povrati po ovom osnovu su veći za 86%. Dugovi po osnovu PDV prijava u 2012.g. povećani

2 Izvor: Saopćenje Agencije za statistiku BiH, Statistika robne razmjene sa inostranstvom, I-XII 2012.g.

su za 57 mil KM, što korespondira 1,1% neto naplate u 2011. Kumulativno stanje dugova po osnovu prijavljenog a neplaćenog PDV-a na dan 31.12.2012. iznosi 249,4 mil KM. Ukupan dug, koji uključuje i dug po automatskom razrezu za obveznike koji nisu podnijeli prijave PDV-a iznosi 306 mil KM

4,643

4,926

4,437

4,801

4,996 4,989

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Akcize i putarina Kada je riječ o akcizama u 2012.g. decembar je donio neočekivani pad prihoda od akciza za 0,5%, što je kumulativni rast za jedanaest mjeseciu visini od 3,6% smanjio na 2,9%. Otkako je naplatu akciza u cjelosti preuzela Uprava za indirektno oporezivanje nije se desila pojava pada akciza udecembru. Kada se u obzir uzme analiza po vrstama akciznih proizvoda može se reći da je osnovni razlog snažan pad naplate akciza na domaće cigarete od 32% u odnosu na decembar 2011.g. ili nominalno 9 mil KM.

XII 2012 / XII 2011 Kumulativ 2012/2011

ukupno duhan ‐10,70% 5,90%

duhan uvoz 4,30% 10,70%

duhan domaći ‐32,00% ‐3,70%

derivati nafte 2,20% ‐2,60%

uvozni ‐0,50% ‐8,50%

domaći 5,90% 6,00%

kahva 6,00% 2,70%

alkohol,pivo 8,20% 8,10%

puarina, bruto 3,20% ‐2,00%

puarina, neto 3,60% ‐1,30% Najveći rast je zabilježen kod prihoda od akciza na uvozni duhan 10,70% i akciza na alkoholne proizvode 8,10%. Neznatni porast prihoda je zabilježen kod grupacije akciznih proizvoda koju čine kahva i domaći derivati nafte, dok je kod akciza na ukupne derivate nafte i putarina zabilježen pad.Kada se posmatra naplata akciza u toku 2012.g. može se reći da su pozitivni efekti akciza u visini od 36 mil KM nastali samo u drugoj polovini 2012.g., dok je u prvoj polovini 2012.g. naplaćeno 1,8 mil KM akciza manje nego u istom periodu 2011.g., što ohrabruje u pogledu naplate prihoda u 2013.g.

U cjelini, naplata prihoda od akciza i putarine u 2012.g. je manja od očekivane zbog evidentnog snažnog rasta porezne evazije, prvenstveno u vezi sa zloupotrebama kod korištenja lož-ulja kao pogonskog goriva i zbog rasta nelegalnog uvoza i nelegalne domaće proizvodnje rezanog duhana3 Federacija Bosne i Hercegovine i Kanton Sarajevo4 Industrijska proizvodnja ostvarila pad od 6,5%. U toku 2012. godine ostvarena su negativna kretanja u industriji kao jednoj od ključnih djelatnosti privrede kako Kantona Sarajevo, tako i cjelokupne Federacije BiH. Industrijska proizvodnja u Kantonu Sarajevo u periodu I-XII 2012. godine u odnosu na isti period 2011. godine ostvarila je pad od 6,5%. U decembru 2012. godine zabilježen je rast obima proizvodnje u odnosu na prethodni mjesec (novembar) za 17,9%, dok je u odnosu na decembar 2011. godine obim proizvodnje manji za 9,1%. Ukupna industrijska proizvodnja na nivou Federacije BiH u 2012. godini bila je niža za 4,3% od proizvodnje ostvarene u 2011. godini. U okviru glavnih industrijskih grupacija na području Kantona Sarajevo, u 2012. godini u odnosu na godinu prije, došlo je do povećanja proizvodnje samo kod netrajnih proizvoda za široku potrošnju (4,5%), dok je kod ostalih industrijskih grupacija smanjen nivo proizvodnje. Tako je proizvodnja energije niža za 9%, proizvodnja intermedijarnih proizvoda, osim energije, za 1,8%, proizvodnja kapitalnih proizvoda, za 7,8%, te proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju za 10,7%. I u Kantonu Sarajevo i u Federaciji BiH ostvaren je pad u osnovnim područjima industrijske proizvodnje. U Kantonu Sarajevo najveći pad proizvodnje u odnosu na 2011.godinu je pretrpjela oblast vađenja ruda i kamena (-23,1%), zatim proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom i vodom (-8,6%) te prerađivačka industrija (-6,1%). Istovremeno je u Federaciji BiH najveći pad proizvodnje zabilježen u oblasti snabdijevanja električnom energijom, gasom i vodom (-10,9%), zatim kod vađenja ruda i kamena (-4,1%), te u prerađivačkoj industriji (-2,1%). Pad u proizvodnji prerađivačke industrije Kantona Sarajevo ostvarilo je 16 grana, dok su preostale četiri grane zabilježile rast u proizvodnji. Najveći pad ostvarile su sljedeće grane: proizvodnja kancelarijskih mašina i računara (-72,3%), proizvodnja mašina i uređaja (-63,2%), proizvodnja tekstila (-37,4%), proizvodnja koksa, derivata nafte i nuklearnog goriva (35,9%), proizvodnja električnih mašina i aparata (-33,4%), proizvodnja baznih metala (-31,9%), itd. Rast proizvodnje bilježe sljedeće grane prerađivačke industrije: proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (15,5%), proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa (28,2%), proizvodnja medicinskih preciznih, optičkih instrumenata, satova (11,5%) te proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica (6,2%). U KS proizvedeno 137 hiljada m³ šumskih sortimenata U Kantonu Sarajevo na državne šume i šumsko zemljište otpada 85,4% od ukupnog šumskog zemljišta u Kantonu Sarajevo, dok na privatne šume i šumsko zemljište otpada ostalih 14,6%. Na području Sarajevskog kantona u periodu I-XI 2012. godine proizvedeno je ukupno 137 hilja-da m³ šumskih sortimenata što je u poređenju sa istim periodom 2011.godine više za 15,1%. Istovremeno, na nivou Federacije BiH proizvedeno je ukupno 1.868 hiljada m³ šumskih sortimenata ili 1% više u odnosu na uporedni period iz 2011. godine. Prodaja šumskih sortimenata na području Kantona Sarajevo također bilježi rast u odnosu na prodaju iz perioda I-XI 2011. godine i to za 18,6%. Prodano je ukupno 140 hiljada m³ šumskih sortimenata. Na nivou Federacije BiH prodano je 0,5% manje šumskih sortimenata u odnosu na I-XI 2011. godine. Ukupna prodaja iznosila je 1.834 hiljada m³ šumskih sortimenata. U procentima 7,3 ukupne proizvodnje šumskih sortimenata u Federaciji BiH odnosi se na proizvodnju u Kantonu Sarajevo, dok u ukupnoj prodaji Federacije BiH Sarajevski kanton učestvuje sa 7,6%. Stanje na zalihama, koje je evidentirano krajem mjeseca

3 Bilten br.90, januar 2013., www.oma.uino.gov.ba 4 http:// www.pksa.com.ba/aktuelnosti/publikacije/glasnik 98 01-02-2013

oktobra 2012. godine na području Kantona Sarajevo, iznosilo je 5 hiljada m³ šumskih sortimenata, što je jednako stanju zaliha zabilježenih u istom mjesecu 2011. godine. Vrijednost izvršenih građevinskih radova u FBiH manja za 6,2%. Ovo je oblast koja se statistički prati samo za državni nivo i nivo entiteta, tako da se ne može vršiti analiza u kantonalnim okvirima, iako je na Kantonu Sarajevo sjedište najjačih građevinskih kompanija u Federaciji, pa i državi. Index vrijednosti izvršenih građevinskih radova u Federaciji BiH pokazuje da je u periodu I-XI 2012. godine, u odnosu na prosjek ostvaren 2011. godine, vrijednost izvršenih građevinskih radova manja za 6,2% (40,6 miliona KM), dok je u odnosu na isti period iz 2011. godine vrijednost izvršenih radova manja za 2,5% (16 miliona KM). Iz grafikona je vidljivo da je vrijednost izvršenih radova na zgradama smanjena u odnosu na I-XI 2011. godine za 17,3% (56,6 miliona KM) dok je vrijednost radova na ostalim građevinama porasla za 13,4% (40,6 miliona KM). Ukupna vrijednost izvršenih građevinskih radova u posmatranom periodu iznosila je 614,4 miliona KM i predstavlja76,9% od ukupne vrijednosti ugovorenih rado-va (798,7 miliona KM). Od toga na zgrade se odnosi 43,9%, a na ostale građevine 56,1% izvršenih radova. U novembru 2012. godine je registrovano ukupno 22.250 zaposlenih u djelatnosti građevinarstva, što je u odnosu na prosjek iz 2011. godine manje za 10,9% dok je u odnosu na novembar 2011. godine manje za 11,9%. Na gradilištima je bilo prijavljeno 8.830 radnika, što je u odnosu na novembar 2011. godine manje za 3,7%. Prosječna neto plaća u oblasti građevinarstva u novembru 2012.godine je iznosila 535,51 KM što je u odnosu na prosjek 2011. godine više za 0,2%, a u odnosu na novembar 2011. godine manje za 0,4%. Promet u trgovini na malo viši za 1,9%. Ostvareni obim prometa u trgovini na malo (sa PDV-om) na području Kantona Sarajevo u periodu I-XII 2012. godine iznosio je 3,1 milijardi KM što je za 1,9% više u odnosu na promet ostvaren u istom periodu 2011. godine. Prema pretežnoj djelatnosti u trgovini na malo, povećanje prometa u odnosu na 2011. godinu ostvarile su sljedeće djelatnosti • Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima (9,9%), •Trgovina na malo farmaceutskim, medicinskim, kozmetičkim i toaletnim proizvodima (2,2%) i • Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama (23,2%). U decembru 2012. godine na području Kantona Sarajevo zabilježeno je 440 registrovanih firmi koje se bave trgovinom na malo sa ukupno 14.197 zaposlena radnika. To znači da se u Kantonu Sarajevo od decembra 2011. godine ugasilo pet firmi koje se bave trgovinom na malo, a ujedno je bez posla ostalo 294 radnika. Zalihe su se povećale za 15,2%, te je ukupna vrijednost zaliha u decembru 2012.godine iznosila 508.582.872 KM. U Federaciji BiH je u periodu I-XI 2012. godine ostvareno ukupno 6,6 milijardi KM prometa, što je u odnosu na isti period 2011. godine više za 4,8%. Turizam i ugostiteljstvo bilježe pozitivne rezultate. Turizam na poručju Kantona Sarajevo nastavlja sa pozitivnim trendom rasta. Tako je broj turista u periodu I-XII 2012. godine u odnosu na isti period 2011. godine veći za 19% pri čemu je rast stranih turista iznosio 18,8%, a domaćih 19,6%. Ukupan broj turista koji su posjetili Kanton Sarajevo iznosio je 268.500 pri čemu je odnos stranih na prema domaćim turistima 79/21. Istovremeno je ostvareno 19,8% više noćenja u odnosu na upo-redni period 2011. godine. Strani turisti ostvarili su 20,6% više noćenja, a domaći 17%. Ukupan broj noćenja iznosio je 511.757. U decembru 2012. godine registrovano je ukupno 66 poslovnih jedinica (hoteli, moteli, domaćinstva, pansioni i ostala prenoćišta) sa 2.926 soba i 5.403 ležajeva, a iskorištenost ovih kapaciteta iznosila je 19%. Broj radnika prijavljenih u ovim

objektima iznosio je 1.283, što je za 1,2% manje u odnosu na decembar 2011. godine. Najveći broj stranih turista dolazi iz Hrvatske (13,4%), Turske (10,9%), Slovenije (7,1%), Srbije (4,4%), Njemačke (3,4%), itd. Na području Federacije BiH u periodu I-XI 2012. godine registrovano je 467.250 turista koji su ostvarili 943.229 noćenja. Broj turista je u odnosu na isti period 2011. godine veći za 14%, a broj noćenja za 14,5%. Stranih turista bilo je za 14,8% više nego u uporednom periodu 2011. godine i ostvarili su 12,5% više noćenja. Promet u ugostiteljstvu je u trećem tromjesečju 2012. godine na području Kantona Sarajevo iznosio 20,4 miliona KM, što je gotovo jednako prometu ostvarenom u drugom tromjesečju. Kumulativno, u periodu I-IX 2012. godine, promet u ugostiteljstvu bio je veći za 18,5% u odnosu na isti period 2011. godine, te je iznosio 54,1 miliona KM. Saobraćaj U trećem tromjesečju 2012. godine na području Kantona Sarajevo cestovnim prijevozom prevezeno je 25 hiljada tona robe, što je u odnosu na drugo tromjesečje iste godine više za 31,6%, dok je u odnosu na treće tromjesečje 2011. godine manje za 3,8%. Kumulativno, u periodu I-IX 2012. godine, cestovnim prevozom je prevezeno 61 hiljada tona robe, što je u odnosu na isti period 2011. godine manje za 4,7%. Na nivou Federacije BiH u periodu I-IX 2012.godine prevezeno je 26,9% više robe u odnosu na isti period 2011. godine, a ukupna količina robe iznosila je 3,3 miliona tona. Broj putnika prevezenih gradsko-prigradskim prijevozom u trećem tromjesečju 2012. godine na području Sarajevskog kantona iznosio je 22,8 miliona, te je u odnosu na drugo tromjesečje manje za 19,7%, a u odnosu na treće tromjesečje 2011. godine manje za 9,3%. Ukupan broj prevezenih putnika u periodu I-IX 2012.godine iznosio je 78,4 miliona, odnosno 5,9% manje nego 2011. godine. Istovremeno je u Federaciji BiH prevezeno 95,4 miliona putnika ili 6,1% manje u odnosu na I-IX 2011. godine. Preko 80% gradsko-prigradskog prijevoza ostvarenog na nivou Federacije BiH odnosi se na područje Sarajevskog kantona. Zaposlenost i plaće U novembru 2012. godine na području Kantona Sarajevo registrovano je 129.351 zaposlenih lica, što je u odnosu na prethodni mjesec (oktobar) manje za 0,7% dok je u odnosu na isti mjesec 2011. godine manje za 2,7%. U Federaciji BiH zabilježeno je 435.644 zaposlenih licam, što je za 1,2% manje u odnosu na novembar 2011.godine. U privredi Kantona Sarajevo registrovano je ukupno 67.839 zaposlenih lica, što je za 4,5% manje u odnosu na novembar 2011. godine. Najveći broj zaposlenih broji djelatnost trgovine (34,5%), zatim prerađivačka industrija (18,4%), prijevoz, skladištenje i komunikacije (15,8%) itd. Odnos zaposlenih u privredi u odnosu na broj zaposlenih u vanprivredi u novembru 2012. godine je 52,44:47,56. Ukupan broj nezaposlenih u novembru 2012. godine na području Kantona Sarajevo iznosio je 72.875, što je za 0,6% više u odnosu na prethodni mjesec (oktobar), a za 5,1% više u odnosu na novembar 2011. godine. Stopa nezaposlenosti u KS je 36%. U Federaciji BiH se nezaposlenost u decembru 2012. godine povećala za 3,7% u odnosu na isti mjesec 2011. godine tako da je ukupan iznos nezaposlenih na području ovog entiteta iznosio 384.852 nezaposlenih lica. Najveći broj nezaposlenih u Kantonu Sarajevo odnosi se na nekvalifikovane radnike (29,7%), zatim osobe sa srednjom stručnom spre-mom (29,2%), kvalifikovane radnike (27,4%) te osobe sa visokom stručnom spremom (10,8%). Najveći rast nezaposlenostiu odnosu na novembar 2011.godine zabilježen je kod VSS (22,2%), zatim kod SSS (6,7%), KV (4,6%), NSS (1,7%) VŠS i VKV (0,9%), dok je kod PKV i NKV registrovan manji broj nezaposlenih lica, za 1,7% odnosno 0,4%. U novembru 2012. godine na nivou Kantona Sarajevo zabilježen je rast neto-plaća od 0,5% u odnosu na oktobar iste godine, dok je u odnosu na novembar 2011. godine prosječna neto-plaća viša za 2,1% i iznosila je 1.024,33 KM. Najveći rast neto plaća u Kantonu Sarajevo u odnosu na novembar 2011. godine zabilježen je kod vađenja ruda i kamena (41%), zatim u zdravstvu (8,4%), poljoprivredi, lovu i šumarstvu (6,4%), poslovanju nekretninama i ostalim javnim komunalnim, društvenim i vlastitim djelatnostima (5,3%), prijevozu, skladištenju i

vezama (4,0%) itd. U javnoj upravi i gra-đevinarstvu došlo je do smanjenja neto plaća za 3,8%, a kod snabdijevanja električnom energijom, gasom i vodom za 1,9%. U Federaciji BiH u novembru 2012. godine registrovana je prosječna neto-plaća u iznosu od 837,84 KM, što je za 1% više u odnosu na neto-plaću iz novembra 2011. godine. Cijene za godinu dana porasle za 2,1% Mjesečni indeks pokazuje da su cijene potrošačkih dobara u decembru u odnosu na novembar 2012. godine bile manje za samo 0,1%, dok su u odnosu na decembar 2011. godine više za 1,6%. U prosjeku su cijene u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu porasle za 2,1%. Najveći rast cijena je zabilježen kod prodaje alkoholnih pića i duhana (10,4%), zatim troškova stanovanja (4,7%), troškova prijevoza (4,2%), ugostiteljskih usluga (2,8%), itd. Pad cijena u odnosu na 2011. godinu registrovan je u trgovini odjećom i obućom (8,1%), zatim kod troškova komunikacija (1,4%), te troškova zdravstva i obrazovanja (0,6% odnosno 0,4%). Cijene proizvođača industrijskih proizvoda su u 2012.godini u prosjeku više za 1,9% od cijena iz 2011. godine. Kada su u pitanju glavne industrijske grupacije najveći rast cijena zabilježen je kod energije (5,6%), zatim kod netrajnih proizvoda za široku potrošnju (0,8%), trajnih proizvoda za široku potrošnju (0,2%) te kapitalnih proizvoda (0,1%), dok su cijene intermedijarnih proizvoda, osim energije, niže za 0,1%. Prema oblastima klasifikacione djelatnosti (KD), najveći rast cijena u 2012.godini u odnosu na 2011. godinu registrovan je kod proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, gasom i vodom (6,6%), zatim kod vađenja ruda i kamena (4,2%), te kod prerađivačke industrije (0,1%) Vanjskotrgovinska razmjena Ukupna vanjskotrgovinska razmjena Kantona Sarajevo ostvarena je u iznosu od 4.199 miliona KM, što je za 1,6% više nego u 2011. godini i što predstavlja blizu 1/3 ukupne vanjsko-trgovinske razmjene Federacije BiH (27,76%), odnosno 18,16% vanjsko-trgovinske razmjene BiH sa svijetom. Vodeći partneri u vanjskotrgovinskoj razmjeni Kantona Sarajevo i dalje su Hrvatska, Njemačka, Slovenija i Srbija. Rastu ukupne vanjskotrgovinske razmjene doprinio je uglavnom veći rast uvoza. Ukupan izvoz Kantona Sarajevo u 2012. godini je za 0,3% veći od izvoza iz 2011. godine i iznosio je 875 miliona KM, dok je ukupan uvoz veći za 2% i iznosio je 3.324 miliona KM, što je više od trećine uvoza Federacije BiH. Kanton Sarajevo je na vodećoj poziciji po ostvarenoj vrijednosti uvoza u odnosu na druge kantone u Federaciji BiH, za posmatrani period. Osvareni deficit iznosio je 2.449 miliona KM, što predstavlja povećanje za 2,6% u odnosu na deficit iz 2011. godine, i čini 58,40% ukupnog deficita Federacije BiH. Stopa pokrivenosti uvoza izvozom u KS smanjena je za 1,5% i iznosi 26,3%, te je i dalje niska u odnosu na FBiH 56,6% (povećanje za 0,5%), a u BiH 55,7% (povećanje za 1,8%). Ostvarivanje vanjskotrgovinske razmjene privrede Kantona Sarajevo može se posmatrati u okvirima ostvarivanja iste na nivou Bosne i Hercegovine, gdje je u periodu od 2000. godine do 2010. godine, prema raspoloživim zvaničnim podacima, prosječna stopa rasta ukupnog obima vanjskotrgovinske razmjene iznosila 12,3%. Do kraja 2008. godine izvoz iz BiH rastao je godišnje po prosječnoj stopi od 16,6%, dok je uvoz rastao po stopi od 10,9%. U 2009. godini dolazi do smanjenja izvoza za 16,06%, kao i do smanjenja uvoza za 26,12%. Najznačajniji ekonomski par-tneri privrede BiH u 2012. godini dolaze iz zemalja Evropske unije na koju otpada 52,3% od ukupne robne razmjene sa svijetom, odnosno 57,4% od ukupnog izvoza i 49,5% ukupnog uvoza iz ove ekonomske grupacije zemalja. Od zemalja sa kojima ostvarujemo ekonomsku saradnju iz Evropske unije na prvo mjesto u ukupnoj robnoj razmjeni dolaze Njemačka (23,6%), Italija (20,7%), zatim Slovenija (11,4%), Austrija (7,3%), Mađarska (6,1%), itd. Posmatrajući vanjskotrgovinsku razmjenu Kantona Sarajevo po općinama uočit ćemo da najveću robnu razmjenu sa svijetom ostvaruje privreda općine Novo Sarajevo (1.328 mil. KM) i njeno učešće u ukupnoj robnoj razmjeni Kantona Sarajevo sa svijetom u 2012. godini iznosi 31,62%. Najveći izvoz (231. mil. KM) ostvarila je privreda općine Centar-Sarajevo, što predstavlja 26,4% od ukupnog

izvoza KS u 2012. godini. Kada je u pitanju ostvarivanje vanjskotrgovinske razmjene sa zemljama sa kojima BiH ima zaključene Sporazume o slobodnoj trgovini, a od novembra 2007. godine CEFTA SPORAZUM 2006, na prvo mjesto dolazi Hrvatska (56,24%), zatim Srbija (36,09%), Crna Gora (4,54%), Sporazum o slobodnoj trgovini Turska (2,5%), a od ostalih zemalja Ruska Federacija, itd. U ukupnom izvozu BiH ostvarenom u posmatranom periodu na izvoz u zemlje CEFTA otpada 35,4%, a u uvozu 30,4%. Takođe privreda Kantona Sarajevo ostvaruje najznačajniju vanjskotrgovinsku saradnju sa partnerima iz Evropske unije (51,2%), zatim sa zemljama CEFTA Sporazuma (34,1%) i sa ostalim zemljama (14,7%).

I PRIHODI Prihodi Kantona Sarajevo u 2012. godini ostvareni su i raspoređeni u skladu sa važećim propisima i to: Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/03, 55/04, 34/07 i 49/09), Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 22/06,43/08,74/08,22/09), kao i Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 03/11,06/11, 09/11, 18/11, 39/11, 64/11, 87/11, 05/12, 41/12, 69/12, 93/12, 97/12, 101/12 i 105/12), kojim je definisana i određena pripadnost javnih prihoda Kantona, uvažavajući sve aktivnosti koje se sa aspekta aktuelnih fiskalnih mjera provode na svim nivoima vlasti, dok obaveza godišnjeg izvještavanja proizilazi iz Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 19/06,76/08,5/09,32/09,51/09,9/10,36/10,45/10 i 25/12) i u skladu s njim Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu. Ukupno ostvareni prihodi Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2012. godine iznose 667.264.258 KM od čega su 647.471.929 KM prihodi, finansiranje i višak primitaka od direktnog zaduživanja iz 2010 i 2011.g. dok se 19.792.329 KM odnosi na ostvarene namjenske i vlastite prihode budžetskih korisnika u toku 2012.g. koji su razgraničeni u 2013.g. Prihodi od sopstvenih djelatnosti (vlastiti prihodi), donacije, transferi i prihodi čija je namjena utvrđena posebnim propisima, a koji nisu utrošeni u toku 2012. godine, razgraničavaju se u sljedeću godinu i tretiraju se kao naplaćeni redovni prihodi budućeg perioda. Vlada Kantona Sarajevo je odobrila razgraničavanje prihoda u buduće prihode u 2013. godini u ukupnom iznosu od 19.792.329 KM od čega su 14.149.120 KM razgraničeni prihodi iz 2012. godine, tako da su ostvareni prihodi svedeni na iznos od 647.471.929 KM ili 82,26% planiranog Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu, što je za 17,74% manje u odnosu na planirane prihode 2012. godine, odnosno za 0,64% manje u odnosu na ostvarene prihode prethodne godine.

Bitno je napomenuti da je umanjanje od 17,74% rezultat neostvarivanja prije svega prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo, zatim primitka od zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti – podrška nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF-a koji nije ostvaren u planiranom iznosu od 35 mil KM, kao i neostvarivanja primitaka od: prodaje zgrada i stambenih objekata, privatizacije preduzeća, i primitaka od javno privatnog partnerstva. Naime, račun prihoda ostvaren je u iznosu od 610.208.612 KM, što je za 12,19% manje u odnosu na plan za 2012. godinu, ali i za 2,12% manje u odnosu na prethodnu godinu. Tokom mjeseca augusta 2012.g. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo uputilo je Vladi Kantona Sarajevo informaciju o ostvarenom prilivu prihoda u kojoj navodi svoj stav da je potrebno krenuti u proceduru izrade Izmjena i dopuna budžeta, obzirom da priliv prihoda ne prati plan, kao i da se ostvarenje gore navedenih sredstava vjerovatno neće desiti. Vlada je na datu informaciju reagovala Zaključkom kojim nije krenula u proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta za 2012.g. već je samo zadužila Ministarstvo finansija da nastavi pratiti priliv prihoda. Neposredno nakon toga na Skupštini je

izglasano nepovjerenje Vladi i ista je bila u tehničkom mandatu od 21.09.-21.11.2012.g. Imenovanjem nove Vlade 21.11.2012.g. donijeta je Odluka o privremenom obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.g. („Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 51/12), kako bi se smanjio jaz između neostavenih prihoda i stvorenih obaveza u decembru 2012.g. Kako u mjesecu decembru nije bilo moguće uravnotežiti stvorene obaveze na rashodovnoj strani budžeta i ostvarene prihode, novoimenovana Vlada Kantona Sarajevo nije bila u mogućnosti da krene u proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta za 2012.g.

Struktura ukupno ostvarenih prihoda se može vidjeti iz sljedećeg tabelarnog i grafičkog pregleda:  

PRIHODI I FINANSIRANJE Ostvareno u 2012.g. (KM) % učešća

PRIHODI 610.208.612 94,24RAČUN FINANSIRANJA 32.290.337 4,99

UKUPNO PRIHODI PERIODA 642.498.949 99,23

VIŠAK PRIMITAKA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA IZ 2011.G. 4.972.980 0,77

SVEUKUPNO 647.471.929 100,00

Grafički prikaz strukture učešća ostaverenih prihoda u 2012.godini se vidi, kako slijedi:

Prihodi94%

Račun finansiranja

5%

Višak primitaka od direktnog zaduživanja  iz 

2011.g.1%

OSTVARENJE PRIHODA I FINANSIRANJA U 2012.G.

U grupi prihoda najveći apsolutni iznos od

386.293.168 KM je zabilježen kod prihoda od indirektnih poreza i kao takav predstavlja najznačajniji prihod Kantona, od čega se 345.376.774 KM odnosi na indirektne poreze koji prema Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH („Službene novine FBiH“, broj:22/06,43/08,74/08,22/09) pripadaju Kantonu, iznos od 8.069.826 KM odnosi se na indirektne poreze koji

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo predstavljaju najznačajniji prihodovni potencijal ukupnih prihoda Kantona Sarajevo i čine značajnih 53,34% ukupno ostvarenih prihoda u toku 2012.g.

pripadaju Direkciji cesta, dok su 32.846.568 KM indirektni porezi koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave i uplaćuju se u Budžet Kantona Sarajevo. Nivo i dinamika ukupno ostvarenih prihoda za period od 01.01.-31.12.2012. godine po pojedinim grupama prihoda je sljedeća:

VRSTA PRIHODABudžet za

2012.g. Ostvareno u 2012.g.

Ostvareno u.2011.g.

Index ostvarenja

u 20121 2 3 4

I PRIHODI 694.887.019 610.208.612 623.423.862 87,81

A PRIHODI OD POREZA 594.293.600 541.172.738 550.928.784 91,06

711000 Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća 37.176.900 40.800.707 36.446.155 109,75 711100 Porezi na dobit pojedinaca 1.136.300 566.831 1.025.539 49,88 711200 Porezi na dobit preduzeća 36.040.600 40.233.876 35.420.617 111,63 713000 Porezi na plaću i radnu snagu 2.093.000 1.552.548 2.700.502 74,18 714000 Porezi na imovinu 8.652.600 8.154.303 8.156.118 94,24 715000 Domaći porezi na dobra i usluge 2.361.100 958.340 1.252.087 40,59 716000 Prihodi od poreza na dohodak 103.106.100 101.288.042 99.182.072 98,24 717000 Prihodi od indirektnih poreza 440.498.200 386.293.168 402.867.765 87,69 719000 Ostali porezi 229.300 2.034.021 113.950 887,06 777000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 176.400 91.610 210.133 51,93

B NEPOREZNI PRIHODI 83.922.677 54.941.864 58.678.297 65,47

721000 Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine 1.969.314 827.131 887.533 42,00 722000 Naknade i takse, prihodi od sopstvene djelatnosti i

neplanirane uplate

74.616.863 47.717.420 50.783.648

63,95 723000 Novčane kazne 7.336.500 6.397.313 7.007.116 87,20

C TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE 16.670.742 14.094.010 13.816.782 84,54 731000 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i

međunarodnih orgaizacija139.897 295.158 191.318

732000 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 15.554.834 13.162.284 13.015.041 84,62 733000 Donacije 976.011 636.568 610.423 65,22

II RAČUN FINANSIRANJA 85.961.200 32.290.337 17.633.121 37,56

811000 Kapitalni primici 21.700.000 3.032.516 2.918.448 13,97 813000 Primici od primljenih otplata 3.261.200 3.257.821 4.714.673 99,90 814000 Primici od zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti 35.000.000 0 0

814000 Primici od direktnog zaduživanja (domaći dugoročni krediti) 26.000.000 26.000.000 10.000.000

UKUPNO I+II (prihodi perioda) 780.848.219 642.498.949 641.056.983 82,28

IIIVIŠAK PRIMITAKA IZ PRETHODNIH GODINA I PRENESENI VIŠAK NAMJENSKIH PRIHODA NAD NAMJENSKIM RASHODIMA IZ PRETHODNIH GODINA

6.279.590 4.972.980 10.596.280 79,19

Preneseni višak primitaka od direktnog zaduživanja iz 2011.g. (domaći dugoročni krediti) 6.279.590 4.972.980 79,19

Preneseni višak primitaka od direktnog zaduživanja iz 2010.g. (domaći dugoročni krediti) 7.217.928

Preneseni višak primitaka iz ESKROW računa iz 2010.g. (primici od privatizacije preduzeća)

1.711.850

Preneseni višak namjenskih prihoda nad namjenskim rashodima iz prethodnih godina

1.666.502

UKUPNO I+II+III 787.127.809 647.471.929 651.653.263 82,26

PRIHODI PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA

Posmatrajući grupu prihoda, koju čine: prihodi od poreza, neporezni prihodi i tekući transferi i

donacije u 2012. godini ostvareni u iznosu od 610.208.612 KM, što je za 12,19% manje u odnosu na plan, odnosno 2,12% manje u odnosu na ostvarene prihode prošle godine, a navedena struktura učešća može se vidjeti, kako slijedi:

PRIHODI Ostvareno u .2012.g. (KM) % učešća

PRIHODI OD POREZA 541.172.738 88,69NEPOREZNI PRIHODI 54.941.864 9,00TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE 14.094.010 2,31

UKUPNO 610.208.612 100,00

Slijedi grafički prikaz strukture prihoda u 2012. godini:

Prihodi od pporeza89%

Neporezni prihodi9%

Tekući transferi i donacije

2%

OSTVARENI PRIHODI U 2012.G.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza u 2012. godini ostvareni su u ukupnom iznosu 541.172.738 KM, što je za 8,94% manje u odnosu na planirana sredstva i 1,77% manje u odnosu na ostvarene prihode prošle godine. Ovi prihodi su predstavljeni po vrstama u sljedećoj tabeli iz koje se može vidjeti nivo ostvarenja prihoda u 2012.g. sa strukturom učešća.

Konto PRIHODI OD POREZABudžet Kantona

Sarajevo za 2012.g. Ostvareno

01.01.-31.12.2012.g.Ostvareno

01.01.-31.12.2011.g.

Index ostvarenja u

2012

711000 Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća 37.176.900 40.800.707 36.446.155 109,75713000 Porezi na plaću i radnu snagu 2.093.000 1.552.548 2.700.502 74,18714000 Porezi na imovinu 8.652.600 8.154.303 8.156.118 94,24715000 Domaći porezi na dobra i usluge 2.361.100 958.340 1.252.087 40,59716000 Prihodi od poreza na dohodak 103.106.100 101.288.042 99.182.072 98,24717000 Prihodi od indirektnih poreza 440.498.200 386.293.168 402.867.765 87,69719000 Ostali porezi 229.300 2.034.021 113.950 887,06777000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 176.400 91.610 210.133 51,93

UKUPNO 594.293.600 541.172.738 550.928.784 91,06 Slijedi grafički prikaz učešća pojedinih vrsta poreza u strukturi prihoda od poreza:

Porezi na plaću  i radnu snagu 

0,31%Porezi na  imovinu 

1,63%

Domaći porezi na dobra i usluge 

0,19%

Prihodi od poreza na dohodak 20,24%

Prihodi od indirektnih poreza 

77,20%

Ostali porezi 0,41%

Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 

0,02%

PRIHODI OD POREZA

Analizirajući pojedinačne vrste prihoda od poreza mogu se dati sljedeće konstatacije: Porez na dobit pojedinaca i preduzeća ostvaren je u iznosu od 40.800.707 KM, što je za 9,75% više u odnosu na planom utvrđeni nivo, odnosno 11,95% više u odnosu na ostvarene prihode 2011. godine. Ovu grupu poreza praktično čine dvije grupe poreza i to: Porezi na dobit građana koji predstavlja zaostali porez koji je bio regulisan Zakonom o porezima Kantona Sarajevo i njegov priliv u 2012. godini iznosi 566.831 KM, što je za 50,12% manje u odnosu na planirana sredstva, ili za 44,73% manje u odnosu na uporedni period prošle godine. Porez na dobit građana predstavlja zaostali porez i zbog toga je u 2012.g manji u odnosu na ostvarene prihode 2011.g., a od 01.01.2009. godine regulisan je Zakonom o porezu na dohodak.

Porez na dobit preduzeća je regulisan Zakonom o porezu na dobit preduzeća („Službene novine

Prihodi od poreza na dobit preduzeća predstavljaju najbolje ostvaren prihod u toku 2012.g., kako u odnosu na planirana sredstva (11,63% više) tako u odnosu na ostvarenje ove vrste

FBiH“, broj 97/07,14/08 i 39/09) i po tom osnovu u 2012. godini ostvaren je priliv u iznosu od 40.233.876 KM, što je za 11,63% više u odnosu na planom utvrđen nivo, odnosno za 13,59% više u odnosu na ostvarene prihode po osnovu poreza na dobit preduzeća u 2011. godine.

Porez na plaću i radnu snagu u posmatranom periodu ostvaren je u iznosu od 1.552.548 KM, što je za 25,82% manje u odnosu na planom utvrđeni nivo ili za 42,51% manje u odnosu na ostvarene prihode 2011. godine. Porez na plaće i druga lična primanja u 2012. godini ostvaren je u iznosu od 477.387 KM što predstavlja 51,29% manje od planiranih sredstava u 2012. godini na ovoj poziciji, a za 40,96% je manji u odnosu na ostvareni priliv 2011. godine. Po osnovu poreza na dodatna primanja ostvareno je 1.075.161 KM što je za 3,40% manje u odnosu na planirana sredstva 2012. godine, odnosno za 43,17% manje u odnosu na ostvareni priliv 2011.godine. Porez na plaću i radnu snagu predstavlja zaostali porez i zbog toga je u 2012.g manji u odnosu na ostvarene prihode 2011.g. Od 01.01.2009. godine regulisan je Zakonom o porezu na dohodak. Porez na imovinu regulisan je Zakonom o porezu na imovinu („Službene novina Kantona Sarajevo broj: 7/09) i u 2012. godini ostvaren je u iznosu od 8.154.303 KM, što je za 5,76% manje u odnosu na planirana sredstva ili skoro na istom nivou u odnosu na ostvarene prihode prošle godine. Domaći porezi na dobra i usluge u posmatranom periodu ostvareni su u iznosu od 958.340 KM, što je za 59,41% manje u odnosu na planom utvrđena sredstva ili za 23,46% manje u odnosu na ostvarene prihode prošle godine. Domaći porezi na dobra i usluge predstavljaju porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima, porez na promet posebnih usluga, te prihodi po osnovu zaostalih poreza. Porezi na promet proizvoda i porezi na promet usluga ujedno su najviše ostvareni porezi ove grupe prihoda. Priliv ovih vrsta prihoda uglavnom se odnosi na zaostale uplate iz prethodnih godina i u direktnoj su vezi sa aktivnostima porezne uprave i naplaćivanju zaostalih poreza od poreznih obveznika. Prihodi od poreza na dohodak se uplaćuju na osnovu Zakona o porezu na dohodak koji predstavlja ključni Zakon kojim su regulisani direktni porezi i zamjenjuju cijeli niz drugih poreza koje su plaćali građani. U posmatranom periodu prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 101.288.042 KM, što je za 1,76% manje u odnosu na planom utvrđenu veličinu, a 2,12% više u odnosu na ostvarene prihode prošle godine. Prihodi od indirektnih poreza Prihodi od indirektnih poreza predstavljaju najznačajniju grupu prihoda od poreza u Kantonu Sarajevo. U 2012. godini iz osnova indirektnih poreza u Budžet Kantona Sarajevo uplaćeno je 386.293.168 KM (od čega se na prihode od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo odnosi 345.376.774 KM) ili za 12,31% manje u odnosu na planom utvrđeni nivo. Prihodi od indirektnih poreza uplaćuju se na Jedinstveni račun u skladu sa Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda („Službeni glasnik BiH“, br. 44/03, 55/04, 34/07 i 49/09) i za njihovo raspoređivanje odgovorna je Uprava za indirektno oporezivanje. Nakon podmirivanja dijela vanjskog duga Države i izdvajanje sredstava za finansiranje državnih institucija i izdvajanja rezervi koje služe za povrat PDV-a, prihodi se dijele prema odgovarajućem procentu na entitete i Distrikt Brčko, a u daljnjoj raspodjeli, na nivou Federacije BiH primjenjuje se Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.

Prema usvojenim formulama raspodjele indirektnih poreza, po izmirenju obaveza za vanjski dug Federacije kao entiteta na Jedinstvenom računu FBiH ostaje odgovarajući iznos indirektnih poreza, od čega se na finansiranje funkcija FBiH odnosi 36,20%, kantonima pripada 51,48%, finansiranje jedinica lokalne samouprave 8,42% i Direkcijama za ceste 3,90%.

Dio prihoda (51,48%) po osnovu indirektnih poreza uplaćenih na poseban račun Budžeta FBiH koji pripada kantonima se dalje prema Uputstvu o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda („Službene novine FBiH“, br.73/07,46/08,73/08,67/09,87/10,86/11 za 2012.g. i br.111/12) raspodjeljuje tako da Kanton Sarajevo u 2012.godini u raspodjeli učestvuje sa 29,236%.

Po osnovu prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta u 2012. godini ostvareno je 8.069.826 KM ili 13,61% manje u odnosu na planom utvrđeni nivo. U ostvarene prihode Budžeta Kantona za 2012 godinu po osnovu indirektnih poreza iznos od 32.846.568 KM usmjeren je jedinicama lokalne samouprave, što je regulisano članom 24. Zakona o pripadnosti javnih prihoda. Ostvareni prihodi od indirektnih poreza jedinica lokalne samouprave su za 10,98% manje u odnosu na planirani nivo za 2012.godinu, a za 3,51% su manji u odnosu na ostvarene prihode po ovom osnovu u prethodnoj godini. Ostali porezi ostvareni su u iznosu od 2.034.021 KM. Naime, unutar grupe pihoda – ostali porezi nalaze se i namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo na koje su knjiženi potrošeni razgraničeni prihodi koji su preneseni iz 2011.g., te je zbog toga ostvarenje ove grupe poreza značajno veće u odnosu na sam plan. Prihodi po osnovu zaostalih obaveza su ostvareni u iznosu od 91.610 KM ili 48,07% manje u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu, što je za 56,4% manje u odnosu na ostvarene prihode 2011. godine. Ovu grupu prihoda predstavljaju uplate zaostalih obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada, po osnovu poreza na promet visoko tarifnih proizvoda, te naknade za puteve iz cijene naftnih derivata. Obzirom da se radi o zaostalim obavezama, ova grupa prihoda iz godine u godinu bit će sve manja. Neporezni prihodi

Neporezni prihodi u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 54.941.864 KM, što je za 34,53% manje u odnosu na planirana sredstva ili za 6,37% manje u odnosu na ostvarene prihode prošle godine. Iz grupe neporeznih prihoda isknjižen je značajan iznos od 13.622.550 KM namjenskih i sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, koji nije utrošen u toku 2012.g., iz razloga što predstavljaju prihode sa namjenom koja je definisana brojnim zakonima, a razgraničavaju se u sljedeću godinu i tretiraju se kao naplaćeni redovni prihodi budućeg perioda. Kada bi se neporezni prihodi

Iako je procenat pripadnosti indirektnih poreza Kantona Sarajevo u ukupnim indirektnim porezima koji pripadaju svim kantonima iz 2011.g. (28,831%) u 2012.g. (29,236%) zabilježio rast, ostvareni ukupni prihodi od indirektnih poreza Kantona Sarajevo u 2012.g. bilježe pad za 14.914.961 KM u odnosu na 2011.g.

posmatrali prije razgraničavanja gore navedenih sredstava, moglo bi se reći da su za 18,30% manje ostvareni u odnosu na planom predviđene, a za 16,84% viši u odnosu na ostvarene neporezne prihode 2011.godine. Ovi prihodi predstavljeni su sljedećim vrstama:

Konto NEPOREZNI PRIHODIBudžet Kantona

Sarajevo za 2012.g. Ostvareno

01.01.-31.12.2012.g.Ostvareno

01.01.-31.12.2011.g.

Index ostvarenja u

2012

721000 Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine 1.969.314 827.131 887.533 42,00722000 Naknade i takse, prihodi od sops.djel. i neplan. uplate 74.616.863 47.717.420 50.783.648 63,95723000 Novčane kazne 7.336.500 6.397.313 7.007.116 87,20

UKUPNO 83.922.677 54.941.864 58.678.297 65,47

Slijedi grafički prikaz učešća pojedinih vrsta poreza u strukturi neporeznih prihoda:

Prihodi od poduzetničke aktivnosti  i 

imovine1,51%

Naknade i takse, prihodi od sops.djel.  i 

neplan. uplate 86,85%

Novčane kazne 11,64%

NEPOREZNI PRIHODI

Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine ostvareni su u iznosu od 827.131 KM ili za 58% manje u odnosu na planom utvrđeni nivo 2012. godine, odnosno za 6,81% manje u odnosu na ostvareni priliv 2011. godine. Ova grupa prihoda predstavljena je prihodima od finansijske i nematerijalne imovine, a to su: prihodi po osnovu dividendi i udjela u profitu, prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava, te ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine, čiji priliv u 2012. godini ukupno iznosi 238.262 KM, što predstavlja 21,91% planiranih sredstava u 2012. godini, odnosno za 29,38% manje u odnosu na ostvareni priliv 2011. godine. Po osnovu prihoda od zemljišne rente i iznajmljivanja ostvareno je u 2012. godini 339.726 KM, što predstavlja 5,26% manje u odnosu na planirana sredstava u 2012. godini, odnosno za 23,42% više u odnosu na ostvareni priliv 2011. godine. Prihodi od kamata primljenih od pozajmica pojedincima i preduzećima u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 246.652 KM, što predstavlja 47,13% od planiranih sredstava u 2012. godini, odnosno za 9,58% manje sredstava u odnosu na ostvareni priliv 2011. godine.

Naknade i takse, prihodi od sopstvenih djelatnosti i neplanirane uplate su ostvarene u iznosu od 47.717.420 KM ili za 36,05% manje od planom utvrđenog nivoa, odnosno za 6,04% manje u odnosu na uporedni period prošle godine. Kada bi se u obzir uzeli isknjiženi razgraničeni a nepotrošeni namjenski prihodi iz 2012.g. koji su preneseni u 2013.g. ostvarenje ove grupe prihoda iznosilo bi 61.339.970 KM što je za 17,79% manje u odnosu na planirani Budžet ove vrste neporeznih prihoda za 2012.g. ili 20,78% više u odnosu na ostvarenje istih u 2011.godine.

Po osnovu taksi (administrativnih i sudskih) u 2012. godini naplaćeno je 14.118.293 KM ili 5,41% manje od planom utvrđenog nivoa i za 0,88% su manji u odnosu na ostvareni priliv 2011. godine.

Po osnovu ostalih budžetskih naknada u 2012. godini ostvaren je priliv u iznosu od 3.752.990 KM, što je za 70,68% manje u odnosu na plan 2012. godine, odnosno 13,43% više u odnosu na ostvaren priliv ove vrste prihoda u 2011. godini. Ostale budžetske naknade čine Kantonalne naknade koje su predstavljene: kantonalnim naknadama, naknadama za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (namjenski prihod Ministarstva privrede), naknadama za izgradnju i održavanje javnih skloništa, naknade za tehnički pregled motornih vozila koji pripada kantonima, te ostale kantonalne naknade (unutar ostalih kantonalnih naknada nalaze se naknade za korištenje javnih parkirališta, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila - namjenski prihod Ministarstva saobraćaja). Do ovako malog procenata ostvarenja došlo je uslijed isknjižavanja namjenskih prihoda iz ukupno ostvarenih prihoda u 2012.godini, koji se u toku godine nisu potrošili za namjenu koja je određenim propisom definisana i u tom slučaju moraju se razgraničiti u slijedeću godinu (2013.g.). Tako je npr. došlo do razgraničavanja slijedećih naknada: naknada za korištenje javnih parkirališta u iznosu od 617.726 KM iz 2012. Godine i 1.527.347 KM iz prethodnih godina, naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u iznosu od 13.870 KM iz 2012.g. i 1.717.476 KM iz 2013.g., te naknada za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma u iznosu od 1.292.816 KM iz 2012.g. i 1.227.368 KM iz prethodnih godina.

Po osnovu posebnih naknada i taksi u 2012. godini ostvaren je priliv od 11.780.667 KM, što je za 49,23% manje u odnosu na plan 2012. godine, odnosno za 26,23% manje u odnosu na ostvareni priliv 2011. godine.

Ovako mali procenat ostvarenja nastao je iz istog razloga kao i kod ostalih budžetskih naknada, tj uslijed isknjižavanja i razgraničavanja ostvarenih, a nepotrošenih namjenskih naknada, tako je npr. došlo do isknjižavanja i razgraničavanja slijedećih naknada: Federalna naknada za izvršene veterinarske i zdravstvene preglede u iznosu od 153.878 KM iz 2012.g. i 138.186 KM iz prethodnih godina, posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila u ukupnom iznosu od 1.396.569 KM naknade za korištenje voda u ukupnom iznosu od 2.518.059 KM, te naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u ukupnom iznosu od 1.707.639 KM iz 2012.g. i 68.054 KM iz prethodnih godina.

U okviru posebnih naknada najveći priliv prihoda u 2012. godini ostvaren je po osnovu cestovne naknade koja je namjenski prihod Direkcije za puteve i to u iznosu od 3.925.959 KM, što je za ili 27,53% manje u odnosu na planom utvrđen nivo 2012.godine.

U okviru posebnih naknada takođe su predstavljene i naknade za korištenje voda i po tom osnovu je u 2012. godini ostvareno 2.735.340 KM.

Prihodi od sopstvenih djelatnosti

Po osnovu prihoda od sopstvenih djelatnosti u 2012. godini ostvareno je 17.771.738 KM ili 77,65% od planom utvrđenog nivoa, što je za 5,96% više u odnosu na prethodnu godinu. Znatan dio prihoda od sopstvenih djelatnosti koje su u 2012. godini ostvarili budžetski korisnici i to iznos od 5.546.748 KM, budžetski korisnici nisu uspjeli utrošiti do kraja 2012. godine, pa su preko konta razgraničenja isknjiženi iz ostvarenih prihoda 2012. godine, te su zaključkom Vlade uključeni u prihode 2013. godine i stavljeni budžetskim korisnicima na raspolaganje. Iznos od 17.771.738 KM je predstavljen po budžetskim korisnicima i najveći dio ovih prihoda se odnosi na javne prihode ustanova iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja (5.391.086 KM), Ministarstva unutrašnjih poslova (3.402.952 KM), javnih ustanova Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (1.912.736 KM), te javne ustanove Ministarstva kulture i sporta (1.331.784 KM ). Iznos od 136.431 KM evidentiran na Trezoru Kantona predstavlja uplate koje se sa 31.12.2012. godine nisu mogle vezati za određenog budžetskog korisnika (pogrešne uplate – bilo da je na uplatnom nalogu pogrešno upisana vrsta prihoda ili je pogrešno upisana budžetska organizacija). Procenat pogrešno uplaćenih prihoda od ukupno ostvarenih prihoda od sopstvenih djelatnosti koji je poduzimanjem odgovarajućih aktivnosti u toku godine sveden na minimum.

Neplanirane uplate – U ovom segmentu kao dio neporeznih prihoda predstavljene su i neplanirane uplate čiji priliv u 2012. godini iznosi 293.731 KM, što je 63,07% manje u odnosu na planom utvrđen nivo. Naime, na ekonomski kod 722751 - primljene namjenske donacije neplanirane u Budžetu trebaju se uplaćivati samo one donacije koje nisu planom predviđene, te se nakon provedenog unosa tih sredstava u plan Budžeta za 2012.g. preknjižavaju sa ovog ekonomskog koda na ekonomski kod 733000 sa kojeg se mogu i trošit.

Novčane kazne su ostvarene u iznosu od 6.397.313 KM ili 12,80% manje u odnosu na planirana sredstava u 2012. godini, a za 8,70% su manja u odnosu na ostvarenje novčanih kazni prethodne godine. Najveće ućešće u novčanim kaznama imaju novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i u toku 2012.g. ostvarene su u iznosu od 6.275.019 KM. Tekući transferi – transferi i donacije Tekući transferi i donacije u 2012. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 14.094.010 KM, što je za 15,46% manje u odnosu na planirana sredstva 2012. godine i za 2,01% viša u odnosu na isti period prošle godine. Ova vrsta prihoda najvećim dijelom odnosi se na Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (10.262.337 KM ili 72,81%), koja su dobivena kao tekući transfer višeg nivoa vlasti - Federacije i namjenjena su za zaštitu civilnih žrtava rata. II RAČUN FINANSIRANJA Račun finansiranja sastoji se od četiri grupe primitaka i to: kapitalnih primitaka, primitaka od primljenih otplata, primitaka od zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti (Federacija-podrška nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF-a) i primitaka od direktnog zaduživanja (domaći dugoročni krediti). Ukupni primici u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 32.290.337 KM, što je za 62,44% manje u odnosu na planirana sredstva 2012. godine, a u odnosu na ostvareni priliv 2011. godine viša su za 83,12%. Značajno smanjenje u odnosu na plan nastalo je uslijed planiranih, a neostvarenih sredstava od strane MMF-a u iznosu od 35.000.000 KM, zatim planiranih a neostvarenih primitaka od: prodaje zgrada i stambenih objekata ( u iznosu od 10.000.000 KM), privatizacije preduzeća (u iznosu od 1.450.000 KM), te javno privatnog partnerstva (u iznosu od 7.000.000 KM) Slijedi tabelarni i grafički pregled po vrstama prihoda računa

finansiranja:

Konto FINANSIRANJEBudžet Kantona

Sarajevo za 2012.g. Ostvareno

01.01.-31.12.2012.g.Ostvareno

01.01.-31.12.2011.g.

Index ostvarenja u

2012

811000 Kapitalni primici 21.700.000 3.032.516 2.918.448 13,97813000 Primici od primljenih otplata 3.261.200 3.257.821 4.714.673 99,90814000 Primici od zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti 35.000.000 0 0 0,00814000 Primici od direktnog zaduživanja 26.000.000 26.000.000 10.000.000 100,00

UKUPNO 85.961.200 32.290.337 17.633.121 37,56

Kapitalni primici 9,39%

Primici od primljenih otplata 

10,09%

Primici od zaduživanja  od budžeta drugih 

nivoa vlasti0,00%

Primici od direktnog zaduživanja 

80,52%

FINANSIRANJE

Kapitalni primici ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.032.516 KM što je 13,97% od planiranih kapitalnih primitaka i sastoje se od primitaka od prodaje stalnih sredstava i primitaka od prodaje robnih rezervi. Primici od prodaje stalnih sredstava ostvareni su u iznosu 350.665 KM, a odnose se na primitke od privatizacije stanova u iznosu od 665 KM i primitke od privatizacije preduzeća u iznosu od 350.000 KM. Primici od prodaje robnih rezervi u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 2.681.851 KM i manji su za 7,52% u odnosu na planirana sredstva, a u odnosu na prethodnu godinu viši su za 8,02%, a odnose se na aktivnosti iz djelokruga rada Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo. Primici od primljenih otplata kao druga grupa primitaka ostvarena je u iznosu od 3.257.821 KM ili 99,90% od planiranih sredstava, što je za 70,90% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Primici od primljenih otplata sastoje se od primljenih otplata od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama, primljenih otplata od pozajmljivanja javnim preduzećima i primljenih otplata od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja. Primici po osnovu pozajmica za stambene kredite – Primljene otplate od pozajmica pojedincima za stambene kredite ostvarene su u iznosu od 1.209.391,22 KM, što predstavlja 18,17% više u odnosu na planirana sredstva. Veće ostvarenje povrata sredstava u odnosu na plan, rezultat je boljim povratom sredstava po osnovu kredita za rješavanje stambenih potreba boraca.

Po osnovu otplata kredita odobrenih za rekonstrukciju stanova ostvaren je povrat u iznosu od 17.396,13 KM. Povrat po osnovu otplata kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba boraca ostvaren je u iznosu od 959.749,39 KM. Primici po osnovu kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba istaknutih, naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, prema odlukama iz 1999.godine (koje su stavljene van snage 2004.godine) ostvareni su u iznosu od 168.830,44 KM. Primici od ostalih budžetskih korisnika, po osnovu otplata stambenih kredita, iznose 15.415,26 KM. U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, a na zahtjev Ministarstva privrede, Intesa Sanpaolo banka prenijela je na budžetski račun Kantona Sarajevo sredstva u iznosu od 48.000,00 KM, koja su ostvarena od povrata kredita Evropske Unije odobrenih poljoprivrednicima– Phare program distribucija junica Primici po osnovu otplata pozajmica javnim preduzećima ostvareni su u iznosu od 1.853.870,56 KM, što je za 3,33% manje od plana. U ovom iznosu sadržan je povrat od otplata pozajmica iz sredstava privatizacije i pozajmica preduzećima za podsticaj proizvodnje. Intesa Sanpaolo banka izvršila je povrat dijela sredstava deponovanih u 2005.godini u iznosu od 4.914 KM, a Raiffeisen bank izvršila je povrat dijela sredstava deponovanih 2006. i 2007.godine u ukupnom iznosu od 1.260.215,15 KM. Nova banka izvršila je povrat dijela sredstava deponovanih u 2008. godini u iznosu od 539.184,99 KM. Primici po osnovu pozajmica za podsticaj proizvodnje ostvareni su u iznosu od 49.556,42 KM, koja su uplaćena iz stečajnog postupka za Alhos. Primici od domaćeg zaduživanja (borački krediti) ostvareni su u iznosu od 194.559,01 KM, što u odnosu na plan predstavlja ostvarenje od 60,80%. Niže ostvarenje naplate od planiranog rezultat je činjenice da se protiv 623 korisnika kredita banke vodi sudski spor radi naplate potraživanja, zbog čega je njihova naplata neizvjesna. Podrška nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF-a Budžetom Kantona Sarajevo za 2012.g. planirana su sredstva od strane MMF-a u iznosu od 35 mil KM koja nisu ostvarena iako je Kanton Sarajevo ispunio sve uslove iz Pisma namjere III stand by aranžmana sa MMF-om, za dobivanje istog. Naime, još u Budžetu KS za 2010. godinu bila su planiran sredstva koja su trebala da se usmjere za pokriće deficita iz 2009. godine, kao i za povrate pogrešno ili više uplaćenih sredstava na Jedinstveni račun Trezora. U toku 2010. godine realizovani su povrati po osnovu povrata poreza na dobit preduzeća iz ranijih godina, koji su nastali kao rezultat primjene novog Zakona o porezu na dobit (Federalni propis), kojim je stopa poreza na dobit preduzeća sa 30% smanjena na 10%. Rješenja o povratu poreza na dobit preduzeća donosila je Porezna uprava – Kantonalni ured Sarajevo, a Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je samo trebalo da izvrši ove povrate. Obzirom da su se u toku 2010. godine ovi povrati (cca 30.000.000 KM) redovno izvršavali u skladu sa potpisanim protokolima sa privrednim subjektima, a nismo dobili sredstva iz III tranše stand by aranžmana sa MMF-om, iako je Kanton Sarajevo ispunio sve uslove iz Pisma namjere, nastao je deficit u 2010. godini po ovom osnovu. Deficit iz 2010. godine je pokriven iz redovnih prihoda, ali je nastao novi deficit u 2011. godini. Kako planiranih 35 milona KM od strane MMF-a nije ostvaren ni u 2011.g. u 2012.g. došlo je do akumuliranog deficita koji se planirao pokriti iz sredstava MMF-a, čije se ostvarenje očekivalo, ali nije ostvareno. Dugoročni krediti i zajmovi

Primici od direktnog zaduživanja (domaći dugoročni kredit) ostvareni su u planiranom iznosu od 26.000.000 KM. Ostvareni kredit odnosi se na 19.000.000 KM zaduženja Kantona Sarajevo kod UniCredit Bank d.d., te 7.000.000 KM zaduženja kod Razvojne Banke Federacije BiH. Višak primitaka od direktnog zaduživanja iz 2011.g. Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-1104-36/12 od 11.04.2012.g. odobrio se unos sredstava u Budžet Kantona Sarajevo za 2012.g. (prenesena neutrošena sredstva od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina – domaći dugoročni krediti) u iznosu od 6.279.590 KM i zadužilo se Ministarstvo finansija da izvrši unos prenesenih sredstava i omogući budžetskim korisnicima raspolaganje istim. U skladu sa navedenim Izvrršen je unos u plan Budžeta za 2012.g. i u toku 2012.g. praćeno je izvršavanje navedenih sredstava na projektima koji su navedeni u datom Zaključku. U 2012.g. od ukupno navedenih sredstva izvršeno je 4.972.979,81 KM u skladu sa izvještajem Sektora za servisiranje duga, kreditiranje i razvoj. Ostatak neutrošenih sredstava prenesen je u Budžet Kantona Sarajevo za 2013.g. PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prihodi budžetskih korisnika predstavljaju prihode kojima isključivo raspolažu budžetski korisnici i sastoje se od: prihoda od sopstvenih djelatnosti, donacija i tekućih transfera. U periodu 01.01.-31.12.2012. godine ostvareni su u iznosu od 37.931.992 KM. Iznos od 6.073.318 KM isknjižen je iz ostvarenih prihoda 2012. godine i predstavlja redovne prihode budućeg perioda 2013. godine. Ostatak sredstava u iznosu od 31.858.674 KM utrošen je u 2012. godini i predstavlja 19,45% manje sredstava u odnosu na planirana, odnosno 4,17% više u odnosu na uporedni period prošle godine. Slijedi tabelarni i grafički prikaz ove grupe prihoda:

Konto PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKABudžet Kantona

Sarajevo za 2012.g. Ostvareno

01.01.-31.12.2012.g.Ostvareno

01.01.-31.12.2011.g.

Index ostvarenja u

2012

722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika 22.878.669 17.764.664 16.765.272

731000 Tekući transferi od inostranih vlada i međun. organ. 139.897 295.158 191.318 210,98

732000 Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i donacije 15.554.834 13.162.284 13.015.041 84,62733000 Donacije 976.011 636.568 610.423 65,22

UKUPNO 39.549.411 31.858.674 30.582.054 80,55

Vlastiti prihodi budžetskih korisnika

55,76%

Tekući transferi od inostranih

vlada i međun. organ. 0,93%

Tekući transferi od ostalih 

nivoa vlasti  i 

donacije41,31%

Donacije 2,00%

PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA

Razgraničeni prihodi - naplaćeni redovni prihodi budućeg perioda U ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2012. godine bili su sadržani i određeni namjenski prihodi u iznosu od 19.792.329 KM (naknada za izvšene veterinarske i sanitarne preglede, posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila, naknade za korištenje voda, ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine, poseban porez na plaće za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, namjenska sredstva od posebnog poreza za zaštitu od nesreća, namjenski prihodi izgradnje i održavanja javnih skloništa, naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma, naknade za korištenje šuma, naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, naknade za korištenje javnih parkirališta, prihodi od sopstvenih djelatnosti, donacije i transferi), koji se nisu utrošili do kraja 2012. godine, jer je njihovo korištenje utvrđeno odgovarajućim propisima, pa su preko konta razgraničenja isknjiženi iz ostvarenih prihoda 2012. godine i predstavljaju redovne prihode budućeg perioda 2013. godine. Iz sljedećih tabelarnih pregleda se može vidjeti nivo ostvarenih prihoda po svim ekonomskim kodovima za period 01.01.-31.12.2012. godine, kao i pregled uplaćenih redovnih prihoda budućeg perioda (razgraničeni prihodi) po svim budžetskim korisnicima:

Ekon.kod OPIS Budžet Kantona

Sarajevo za 2012.g.

Ostvareno 01.01.-

31.12.2012.g.

Ostvareno 01.01.-

31.12.2011.g.

Index 2/1

Index 2/3

1 2 3 4 5 I PRIHODI I PRIMICI

700000 1. PRIHODI 710000 1.1. PRIHODI OD POREZA 594.293.600 541.172.738 550.928.784 91,06 98,23

711000 POREZ NA DOBIT POJEDINACA I PREDUZEĆA 37.176.900 40.800.707 36.446.155 109,75 111,95 711100 Porez na dobit pojedinaca 1.136.300 566.831 1.025.539 49,88 55,27

711110 Porez na dobit građana 1.136.300 566.831 1.025.539 49,88 55,27 711111 Porez na dobit od privredne i prof.djelatnosti (zaostali porezi) 502.600 242.793 323.958 48,31 74,95 711112 Porez na dobit od poljop.djelatnosti (zaostali porezi) 1.000 173 1.236 17,28 13,97 711113 Porez na osnovu autorskih prava i patenata (zaostali porezi) 124.700 80.102 121.830 64,24 65,75 711114 Porez na ukupan prihod fizičkog lica (zaostali porezi) 122.000 81.154 171.530 66,52 47,31 711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostali porezi) 386.000 162.609 406.984 42,13 39,95

711200 Porez na dobit preduzeća 36.040.600 40.233.876 35.420.617 111,63 113,59 711210 Porez na dobit preduzeća 36.040.600 40.233.876 35.420.617 111,63 113,59 711211 Porez na dobit preduzeća 31.000.000 33.534.513 30.879.227 108,18 108,60 711212 Porez po odbitku 5.040.600 6.699.363 4.541.390 132,91 147,52

713000 POREZ NA PLAĆU I RADNU SNAGU 2.093.000 1.552.548 2.700.502 74,18 57,49 713100 Porez na plaće 2.093.000 1.552.548 2.700.502 74,18 57,49

713110 Porez na plaće 2.093.000 1.552.548 2.700.502 74,18 57,49 713111 Porez na plaće i druga lična primanja (zaostali porezi) 980.000 477.387 808.580 48,71 59,04 713113 Porez na dodatna primanja (zaostali porezi) 1.113.000 1.075.161 1.891.922 96,60 56,83

714000 POREZ NA IMOVINU 8.652.600 8.154.303 8.156.118 94,24 99,98 714100 Porez na imovinu 8.652.600 8.154.303 8.156.118 94,24 99,98

714110 Stalni porezi na imovinu 8.640.900 8.154.303 8.145.340 94,37 100,11 714111 Porez na imovinu od fizičkih osoba 6.524.000 5.175.904 6.374.190 79,34 81,20 714112 Porez na imovinu od pravnih osoba 2.116.900 2.978.399 1.771.150 140,70 168,16 714120 Porez na naslijeđe i darove 11.700 0 10.778 0,00 0,00 714121 Porez na naslijeđe i darove 11.700 10.778 0,00 0,00

715000 DOMAĆI POREZI NA DOBRA I USLUGE (zaostali porezi) 2.361.100 958.340 1.252.087 40,59 76,54 715100 Porezi na prodaju dobara, usluga, ukupni promet 0 ili dodatnu vrijednost 1.897.400 800.949 964.298 42,21 83,06

715130 Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima 1.341.700 437.975 624.291 32,64 70,16 715131 Porez na promet proizvoda za koje se porez plaća po općoj stopi od 20% iz

članu 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga 86.000 314.816 75.216 366,07 418,55

715132 Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i

usluga za koje se porez plaća po nižoj stopi 35.700 2.724 16.188 7,63 16,83

715137 Kaznena kamata 1.220.000 120.435 532.888 9,87 22,60 715140 Porez na promet usluga 555.700 362.974 340.007 65,32 106,75 715141 Porez na promet usluga 549.200 362.974 338.003 66,09 107,39 715143 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu 1.200 82 0,00 0,00 715144 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica 5.300 1.923 0,00 0,00

715200 Porez na promet posebnih usluga 257.000 75.026 210.573 29,19 35,63 715210 Porez na promet posebnih usluga 257.000 75.026 210.573 29,19 35,63 715211 Porez na dobitke od igara na sreću 257.000 75.026 210.573 29,19 35,63

715900 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga 206.700 82.364 77.215 39,85 106,67 715910 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga 206.700 82.364 77.215 39,85 106,67

715912 Porez na promet naftnih derivata po nižoj stopi iz člana 12.stav 1.tačka 13. i

16.Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga 37 0,00 715914 Porez na promet osn.proiz.poljop.,ribar.iz člana 12.stav 1.tačka 1. i 2.Zakona 20.700 14.421 25.265 69,67 57,08

715915 Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1.

tačka 12. Zakona i porezu na promet usluga u građevinarstvu 186.000 67.943 51.913 36,53 130,88 716000 PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK 103.106.100 101.288.042 99.182.072 98,24 102,12 716100 Prihodi od poreza na dohodak 103.106.100 101.288.042 99.182.072 98,24 102,12

716110 Prihodi od poreza na dohodak 103.106.100 101.288.042 99.182.072 98,24 102,12 716111 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti 81.463.700 82.161.673 79.685.147 100,86 103,11 716112 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti 3.974.300 3.033.845 3.480.084 76,34 87,18 716113 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava 2.946.300 2.569.390 2.515.320 87,21 102,15 716114 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala 10.500 24.807 12.247 236,26 202,56

716115 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i

igara na sreću 639.500 556.073 620.937 86,95 89,55

716116 Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12.

stav (4) Zakona o porezu na dohodak 13.089.400 11.821.177 12.088.196 90,31 97,79 716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 982.400 1.121.076 780.142 114,12 143,70

717000 PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA 440.498.200 386.293.168 402.867.765 87,69 95,89 717100 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu 440.498.200 386.293.168 402.867.765 87,69 95,89

717121 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu 394.259.400 345.376.774 360.291.735 87,60 95,86

717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta - namjenski

prihodi Direkcije za puteve 9.340.900 8.069.826 8.536.254 86,39 94,54 717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 36.897.900 32.846.568 34.039.777 89,02 96,49

719000 OSTALI POREZI 229.300 2.034.021 113.950 887,06 1.785,01 719100 Ostali porezi 229.300 2.034.021 113.950 887,06 1.785,01

719111 Ostali porezi 8.700 6.558 5.807 75,38 112,94 719113 Porez na firmu 50 0,00

719114 Poseban porez na plaće za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - namjenski

prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo -zaostali porezi 105.500 947.897 98.110 898,48 966,15

719115 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih poslova- namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - zaostali porezi 106.400 1.077.782 7.157 1.012,95 15.059,07

719116 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih osoba 3.800 900 1.353 23,68 66,49 719117 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba 4.900 884 1.472 18,03 60,03

777000 PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA 176.400 91.610 210.133 51,93 43,60 777700 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 176.400 91.610 210.133 51,93 43,60

777770 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 176.400 91.610 210.133 51,93 43,60 777776 Uplate zaostalih obaveza na osnovu posebnih vodnih naknada 2.400 2.427 2.408 101,14 100,79 777778 Uplate obaveza od poreza na promet visoko tarifnih proizvoda 155.900 77.882 171.456 49,96 45,42

777779 Uplate obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata - namjenski

prihodi Direkcije za puteve 18.100 11.301 36.269 62,44 31,16

720000 1.2. NEPOREZNI PRIHODI 83.922.677 54.941.864 58.678.297 65,47 93,63 721000 PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE 1.969.314 827.131 887.533 42,00 93,19 721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i fin. javnih institucija 1.446.014 577.989 612.672 39,97 94,34

721110 Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 1.087.414 238.262 337.407 21,91 70,62 721111 Prihodi od dividenti i udjela u profitu 4.600 83 270 1,80 30,58

721112 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i

autorskih prava 1.000.000 204.966 273.609 20,50 74,91 721119 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 82.814 33.213 63.527 40,11 52,28 721120 Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja 358.600 339.726 275.265 94,74 123,42 721121 Prihodi od zemljišne rente 2.100 747 1.695 35,57 44,06

721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora - namjenski prihodi Ministarstva

stambene politike (Kantonalni stambeni fond) 356.500 338.489 271.829 94,95 124,52

721123 Prihodi od iznajmljivanja vozila 490 1.540 31,82 721129 prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine 200 0,00

721200 Ostali prihodi od imovine 0 2.076 2.076 100,00 721210 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 0 0 0 721214 Prihodi od GSM licenci 721230 Ostali prihodi od imovine 0 2.076 2.076 100,00 721231 Ostali prihodi od imovine 721232 Prihodi ostvareni prodajom stanova 2.076 2.076 100,00 721231 Ostali prihodi od imovine

721300 Kamate primljene od pozajmica i učešća u kapitalu 523.300 247.062 272.785 47,21 90,57 721310 Kamate primljene od pozajmica od drugih razina vlasti 0 410 0

721312 Kamate primljene od pozajmica Federaciji 410 721320 Kamate primljene od pozajmica pojedincima i neprofitnih organizacija 523.300 246.652 272.785 47,13 90,42 721321 Kamate primljene od pozajmica pojedincima 100.000 102.098 93.043 102,10 109,73 721322 Kamate i naknade primljene od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama 423.300 144.554 29.826 34,15 484,66 721331 Kamate primljene od pozajmljivanja javnim preduzećima 149.916 0,00

721600 Prihodi od privatizacije preduzeća 0 4 0 721611 Prihodi od privatizacije preduzeća 4

722000 NAKNADE I TAKSE, PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELAT. I

NEPLANIRANE UPLATE 74.616.863 47.717.420 50.783.648 63,95 93,96 722100 Administrativne takse 5.200.600 4.262.504 4.750.616 81,96 89,73

722120 Kantonalne takse 5.200.600 4.262.504 4.750.616 81,96 89,73 722121 Kantonalne administrativne takse 5.200.600 4.262.504 4.750.616 81,96 89,73

722200 Sudske takse 9.726.000 9.855.789 9.494.236 101,33 103,81 722220 Kantonalne sudske takse 9.726.000 9.855.789 9.494.236 101,33 103,81 722221 Kantonalne sudske takse 9.726.000 9.855.789 9.494.236 101,33 103,81

722400 Ostale budžetske naknade 12.801.018 3.752.990 3.308.777 29,32 113,43 722420 Kantonalne naknade 6.908.455 1.449.011 652.850 20,97 221,95 722421 Kantonalne naknade 151.200 121.895 141.580 80,62 86,10

722422 Naknada za korišt. poljop.zemljišta u nepoljop.svrhe - namjenski prihod

Ministarstva privrede 3.051.576 432.642 0 14,18

722423 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa - namjenski prihodi Uprave

za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 828.728 353.831 42,70 722424 Naknada za tehnički pregled vozila koji pripada kantonima 59.300 67.795 63.043 114,33 107,54 722429 Ostale kantonalne naknade 2.817.651 472.848 448.227 16,78 105,49

- Ostale kantonalne naknade 87.000 472.848 448.227 543,50 105,49

- Naknada za korištenje javnih parkirališta, premještanja i čuvanja nepropisno

parkiranih i zaustavljenih vozila -namjenski prihod Ministarstva saobraćaja 2.730.651 0,00 722450 Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma 5.892.563 2.303.979 2.655.927 39,10 86,75 722451 Naknade za opće korisne funkcije šuma 5.809.063 2.160.922 2.568.434 37,20 84,13 722452 Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama 19.500 6.672 23.589 34,22 28,29 722453 Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja 0 53 0,72 722454 naknada za korištenje državnih šuma 114 28 405,36 722455 Naknada u postupku primjene namjene šumskog zemljišta 62.600 121.701 62.514 194,41 194,68 722459 Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unaprijeđenje šuma 1.400 14.570 1.310 1.040,69 1.112,52

722500 Posebne naknade i takse 23.206.076 11.780.667 15.970.061 50,77 73,77 722510 Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede 895.418 413.812 569.372 46,21 72,68 722511 Federalna taksa za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja 100 64 4.005 64,00 1,60

722514 Federalna naknada za izvršene veterin.-sanitar. Preglede - namjenski prihod

Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Ministarstva privrede 829.818 340.458 499.580 41,03 68,15 722515 Naknade za korištenje podataka premjera i katastra 62.000 72.569 63.498 117,05 114,28 722516 Naknada za vršenje usluga premjera katastra 3.500 721 2.289 20,60 31,50

722520 Naknada za korištenje voda-namjenska sredstva Ministarstva prostornog

uređenja i zaštite okoliša 5.075.613 2.735.340 4.444.895 53,89 61,54

722521 Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon

koriste naftu ili naftne derivate 1.538.113 1.542.053 1.161.495 100,26 132,76

722522 Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe,

upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja 630.000 662.117 653.796 105,10 101,27

722523 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu

vodoopskrbu 425.000 426.392 432.083 100,33 98,68

722524 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda, za flaširanje vode i mineralne vode, za uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene 20.500 30.470 24.749 148,64 123,12

722525 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za

industrijske procese, uključujući i termoelektrane 18.400 39.728 25.506 215,91 155,76

722526 Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u

hidroelektranama 1.700 2.062 1.426 121,28 144,60 722527 Posebna vodna naknada za vođenje materijala iz vodotoka 100 89 29 88,66 302,08 722528 Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava 1.800 1.946 1.352 108,09 143,88 722529 Opća vodna naknada 2.440.000 30.483 2.144.459 1,25 1,42 722530 Cestovne naknade - namjenski prihodi Direkcije za puteve 5.417.000 3.925.959 4.426.688 72,47 88,69 722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 1.145.000 1.033.823 1.077.615 90,29 95,94

722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 2.532.400 1.916.954 2.409.430 75,70 79,56 722535 Posebna naknada za službu "Pomoć informacije na cestama" 800 1.516 1.242 189,50 122,06 722536 Naknada za vanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji 3.600 1.786 1.704 49,62 104,82 722537 Naknada za ceste (izvanredni prevoz) 7.400 633 6.480 8,55 9,77 722538 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 1.524.500 720.974 734.499 47,29 98,16 722539 Druga sredstva osiguranja po posebnim propisima 203.300 250.273 195.718 123,11 127,87

722540 Naknada za korištenje šuma - namjenski prihod Kantonalne uprave za

šumarstvo 2.456.482 0 5.559.539 0,00 0,00

722541 Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma (od toga 3.234.000 KM

vraćanje namjenskih sredstava iz 2009.g. ) 2.379.182 5.499.372 0,00 0,00 722542 Sredstva za biološku reprodukciju šuma 28.500 22.367 0,00 0,00 722543 Naknade za izdavanje dozvole za krčenje šume 2.200 2.116 0,00 0,00 722544 Naknade za ograničenje korištenja šuma 722545 Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma 1.600 848 0,00 0,00 722546 Naknada za promet šuma 45.000 34.836 0,00 0,00 722550 Naknada za zaštitu okoliša 1.812.890 1.319.542 1.293 72,79 102.047,20 722551 Naknada zagađivača okoliša pravnih lica 100 686 727 685,82 94,32 722552 Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica 500 51 566 10,27 9,07 722553 Naknada korisnika okoliša pravnih osoba 1.000 30 3,00

722555 Posebna naknada za okoliš koju plačaju pravne osobe pri svakoj registraciji

motornih vozila 87.651

722556 Posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila- namjenski prihod Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša 1.811.290 1.231.124 67,97

722580 Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - namjenski

prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 7.548.673 3.386.014 968.273 44,86 349,70

722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica

zbirni iznos neto plaća 4.238.899 2.430.528 1.400.317 57,34 173,57

722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 312.465 955.485 434.871 305,79 219,72

722583 Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i

prirodnih sila 13.000 -18.662 0,00 0,00

722584 Naknada za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za

vatrogasne jedinice 2.196.458 -943.009 0,00 0,00

722585 Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz premije osiguranja

imovine od požara i prirodnih sila 782.451 0 90.427 0,00 0,00

722586 Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne

premije osiguranja od autoodgovornosti 5.400 0 4.330 0,01 0,01 722600 Prihodi od sopstvenih djelatnosti 22.887.869 17.771.738 16.771.749 77,65 105,96

722610 Prihodi od pružanja usluga građanima 3.100 2.124 2.925 68,53 72,62 722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 3.100 1.737 2.925 56,04 59,39 722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 48 722613 Prihodi od pružanja usluga drugima 339 722620 Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti 6.100 2.076 3.552 34,03 58,45 722621 Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti 6.100 2.076 3.552 34,03 58,45 722630 Prihodi od pružanja usluga ostalima - prihodi budžetskih korisnika 22.878.669 17.767.537 16.765.272 77,66 105,98 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika 22.878.669 17.764.664 16.765.272 77,65 105,96

11010001 Kabinet premijera 60 - Ministarstvo pravde i uprave 282.430 216.741 251.850 76,74 86,06

12010001 Ministarstvo 6.310 5.650 111,68 12020001 Kantonalni sud u Sarajevu 1 3.670 0,02 12020004 Općinski sud u Sarajevu 266.170 194.170 242.530 72,95 80,06 12030001 Kantonalno tužilaštvo 16.260 16.260 0 100,00

13020001

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida 345 5.068 6,81

14010001 Ministarstvo saobraćaja 20.000 20.000 3.050 100,00 655,74 14020001 Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 10.000 41.537 13.800 415,37 300,99 15010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 94.372 74.467 12.300 78,91 605,41 15030001 KJU "Zaštićena prirodna područja" 130.000 130.000 44.894 100,00 289,57 16010001 Ministarstvo stambene politike 1.000 750 680 75,00 110,29 17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova 4.667.962 3.402.952 5.348.841 72,90 63,62 18010001 Ministarstvo privrede 3.200 0,00 19010001 Ministartsvo finansija 5.643 8.505 66,36 20010001 Ministarstvo zdravstva 139.000 97.230 95.990 69,95 101,29

Ministarstvo obrazovanja i nauke 12.125.458 9.534.026 6.381.755 78,63 149,40 21010001 Ministarstvo 1.428.500 647.480 757.636 45,33 85,46

Osnovno obrazovanje 2.864.856 2.119.074 2.373.671 73,97 89,27 21020001 OŠ "6 Mart"Hadžići 25 25 -25 100,00 -100,00 21020002 OŠ "9 Maj"Hadžići - Pazarić 4.577 4.462 4.525 97,48 98,60 21020004 OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš 6.800 3.771 5.581 55,45 67,56 21020005 OŠ "Podlugovi" 100

21020007 OŠ "Isak Samokovlija" Centar 225.912 161.892 183.378 71,66 88,28 21020008 OŠ "Vladislav Skarić" 51.779 38.720 39.259 74,78 98,63 21020009 OŠ "Hasan Kikić" Centar 97.496 46.968 80.634 48,17 58,25 21020010 OŠ "Alija Nametak" Centar 20.905 13.105 15.547 62,69 84,29 Org. kod BUDŽETSKI KORISNIK 21020011 OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Centar 23.170 24.900 25.025 107,47 99,50 21020012 OŠ "Safvet Beg Bašagić" Centar 89.700 79.875 100.683 89,05 79,33 21020013 OŠ "S.S.Kranjčević" Centar 61.898 36.514 39.389 58,99 92,70 21020014 OŠ "Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak" Centar 19.494 21.031 18.503 107,88 113,66 21020015 OŠ "Nafija Sarajlić" 31.600 19.090 19.111 60,41 99,89 21020016 OŠ "Hasan Kaimija" 5.775 5.420 2.885 93,86 187,86 21020017 OŠ "Katolički školski centar" 55.000 50.000 40.300 90,91 124,07 21020018 Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju 25.892 19.362 8.989 74,78 215,40 21020019 Prva osnovna škola Ilidža 49.388 38.994 47.700 78,95 81,75 21020020 Druga osnovna škola Ilidža 3.000 3.000 3.000 100,00 100,00 21020021 Treća osnovna škola Ilidža 14.282 3.132 9.448 21,93 33,15 21020022 Četvrta osnovna škola 1.500 1.452 1.510 96,81 96,17 21020023 Peta osnovna škola Ilidža 14.498 14.499 13.250 100,00 109,42 21020024 Šesta osnovna škola Ilidža 15.500 6.150 8.150 39,68 75,46 21020025 Sedma osnovna škola Ilidža 12.317 9.917 10.601 80,51 93,55 21020026 Osma osnovna škola Ilidža 10.000 8.925 8.980 89 99 21020027 Osnovna muzička škola Ilidža 19.720 5.820 16.000 29,51 36,38 21020028 OŠ "Čengić Vila I" Novo Sarajevo 180.652 180.653 159.065 100,00 113,57 21020029 OŠ "Malta" Novo Sarajevo 16.495 16.228 16.277 98,38 99,70 21020030 OŠ "Hrasno" Novo Sarajevo 31.377 30.589 18.960 97,49 161,34 21020031 OŠ "Grbavica I" Novo Sarajevo 90.500 62.982 93.746 69,59 67,18 21020032 OŠ "Grbavica II" Novo Sarajevo 196.073 136.562 145.798 69,65 93,66 21020033 OŠ "Pofalići" Novo Sarajevo 5.000 320 800 6,40 40,00 21020034 OŠ "Velešički Heroji" Novo Sarajevo 33.351 33.351 25.389 100,00 131,36 21020035 OŠ "Kovačići" Novo Sarajevo 103.460 65.887 67.609 63,68 97,45 21020036 OŠ "Muzička škola" Novo Sarajevo 51.000 12.185 48.092 23,89 25,34 21020037 Centar" Vladimir Nazor" 26.460 22.203 20.870 83,91 106,38 21020038 Zavod za vaspitanje muške djece 71.400 52.939 51.090 74,14 103,62 21020039 OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća 12.300 7.340 7.973 59,68 92,06 21020040 OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 1.000 0,00 21020041 OŠ "Zajko Delić" Vogošća 16.000 9.065 15.690 56,66 57,78

21020042 OŠ "Izet Šabić" Vogošća 7.320 21020043 OŠ "Porodice ef, Ramića" 1.665 21020044 OŠ "Zaim Kolar" Trnovo 156.950 95.291 146.101 60,71 65,22 21020045 OŠ "Osman Nakaš" Novi Grad 97.467 54.933 93.001 56,36 59,07 21020046 OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Novi Grad 17.315 16.356 13.785 94,46 118,65 21020047 OŠ "Behaudin Selmanović" Novi Grad 8.000 6.950 9.975 86,88 69,67 21020048 OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad 15.892 7.977 14.740 50,20 54,12 21020049 OŠ "Meša Selimović" Novi Grad 13.200 9.060 11.180 68,64 81,04 21020050 OŠ "Fatima Gunić" Novi Grad 11.200 5.340 6.985 47,68 76,45 21020051 OŠ "Aleksa Šantić" Novi Grad 127.810 111.103 138.000 86,93 80,51 21020052 OŠ "Skender Kulenović" Novi Grad 14.500 11.755 11.040 81,07 106,48 21020053 OŠ "Ćamil Sijarić" Novi Grad 98.669 93.401 55.137 94,66 169,40 21020054 OŠ "Osman Nuri Hadžić" Novi Grad 9.500 6.810 5.640 71,68 120,74 21020055 OŠ "Umihana Čuvidina" Novi Grad 14.200 13.350 13.080 94,01 102,06 21020056 OŠ "Avdo Smajlović" Novi Grad 12.330 11.970 9.800 97,08 122,14 21020057 OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad 46.900 36.494 43.027 77,81 84,82 21020058 OŠ "M.Mustafe Bašeskije" Stari Grad 49.570 41.356 49.531 83,43 83,49 21020059 OŠ "Saburina" Stari Grad 54.500 12.930 10.150 23,72 127,39 21020060 OŠ "Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković" Stari Grad 3.150 3.150 2.704 100,00 116,49 21020061 OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad 6.200 2.748 1.600 44,33 171,78 21020062 OŠ "Vrh Bosna" Stari Grad 1.270 870 1.000 68,50 87,00 21020063 Muzička škola Mladen Pozajić 45.210 4.430 39.298 9,80 11,27 21020064 Zavod "Mjedenica" Stari Grad 321.827 299.477 279.947 93,06 106,98 21020065 Deveta Osnovna škola Ilidža 9.500 2.674 5.928 28,15 45,11 21020066 OŠ "Dobroševići" 13.600 12.104 11.717 89,00 103,30 21020067 OŠ "Sokolje" 20.800 11.220 17.439 53,94 64,34

Srednje obrazovanje 4.159.102 3.272.012 3.250.448 78,67 100,66 21030001 Prva gimnazija 64.000 57.391 52.302 89,67 109,73 21030002 Druga gimnazija 239.986 151.777 186.876 63,24 81,22 21030003 Treća gimnazija 25.964 20.035 17.500 77,16 114,49 21030004 Četvrta gimnazija 24.568 24.568 5.061 100,00 485,49 21030005 Mješovita srednja škola Peta gimnazija i birotehnička 105.860 102.060 99.809 96,41 102,26 21030006 Gimnazija Dobrinja 62.076 50.487 37.899 81,33 133,21 21030007 Bošnjačka gimnazija 215.346 197.733 176.905 91,82 111,77 21030009 Učiteljska škola i gimnazija Obala 100.475 80.366 106.950 79,99 75,14 21030010 Srednja muzička škola 110 110 100,00

21030012 Srednja medicinska škola Sarajevo 101.121 94.066 77.163 93,02 121,91 21030013 Srednja medicinska škola -Jezero Sarajevo 132.297 132.297 79.701 100,00 165,99 21030014 Zubotehnička škola 170.350 163.170 104.019 95,79 156,87 21030016 Srednja ekonomska škola 68.060 55.060 46.836 80,90 117,56 21030017 Srednja škola za elektroenergetiku 183.090 132.782 119.740 72,52 110,89 21030018 Srednja elektrotehnička škola Sarajevo 117.000 115.273 128.418 98,52 89,76 21030019 Mašinska tehnička škola 56.800 45.241 36.808 79,65 122,91 21030020 Srednja škola za saobraćaj i komunikacije 491.000 411.957 420.518 83,90 97,96 21030021 Srednja škola metalskih zanimanja 169.400 96.826 92.687 57,16 104,47 21030022 Željeznički školski centar 396.750 299.297 339.281 75,44 88,22 21030023 Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo 35.852 35.782 32.700 99,80 109,43 21030024 Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža 28.284 22.328 40.652 78,94 54,92 21030025 Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo 45.987 44.487 48.710 96,74 91,33 21030026 Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti 324.442 201.643 177.298 62,15 113,73 21030027 Srednja škola za tekstil kožu i dizajn Sarajevo 141.000 106.581 134.195 75,59 79,42 21030028 Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo 179.393 93.825 111.325 52,30 84,28 21030029 Srednja trgovačka škola Sarajevo 108.131 46.997 54.327 43,46 86,51 21030030 Srednjoškolski centar Vogošća 91.317 62.001 56.444 67,90 109,85 21030031 Srednjoškolski centar Hadžići 82.328 82.328 106.641 100,00 77,20 21030032 Srednjoškolski centar Ilijaš 69.629 69.029 56.203 99,14 122,82 21030033 Škola za srednje stručno obrazovanje i oradno sposobljavanje 49.900 46.495 51.190 93,18 90,83 21030034 Centar za slijepu i slabovidnu djecu 278.586 230.021 252.292 82,57 91,17 21060001 JU "Djeca Sarajeva" 3.673.000 3.495.461 95,17

Ministarstvo kulture i sporta 1.753.165 1.331.784 1.261.327 75,96 105,59 22020001 Narodno pozorište 406.814 310.851 283.993 76,41 109,46 22020002 Sarajevska filharmonija 130.000 108.419 106.919 83,40 101,40 22020003 Pozorište mladih 79.000 49.800 60.649 63,04 82,11 22020004 Kamerni teatar 55 164.000 164.001 161.415 100,00 101,60 22020005 Sarajevski ratni teatar 132.000 52.157 27.767 39,51 187,84 22020006 MESS 90.000 27.700 80.215 30,78 34,53 22020007 Muzej Sarajeva 96.990 75.357 40.000 77,70 188,39 22020008 Zavod za zaštitu kulturno-his.i prirodnog nasljeđa Sarajevo 69.069 54.263 63.583 78,56 85,34 22020009 Historijski arhiv 106.000 105.409 65.109 99,44 161,90 22020010 Collegium artisticum 69.000 30.779 25.850 44,61 119,07 22020011 Javna ustanova Biblioteka Sarajeva 141.292 134.560 170.060 95,24 79,13 22020012 Bosanski kulturni centar 148.000 143.635 115.187 97,05 124,70

22020013 JU Sarajevo art 115.000 69.208 59.915 60,18 115,51 22020014 Muzej Alije Izetbegovića 6.000 5.645 665 94,08 848,87

Min.za rad, soc politiku, raselj lica i izbjegl. 2.328.169 1.912.736 1.932.015 82,16 99,00 23030001 Dom za soc.zbrinjavanje osoba sa inavliditetom i drugih osoba 1.862.427 1.463.599 1.476.638 78,59 99,12 23050001 Dom za djecu bez roditeljskog staranja 465.742 449.137 455.377 96,43 98,63 24010001 Stručna služba za zajedničke poslove 2.780 2.905 95,70 25010001 Profesionalna vatrogasna brigada 574.113 161.814 634.000 28,19 25,52 26010001 Zavod za izgradnju Kantona 738.000 676.537 662.573 91,67 102,11 27010001 Zavod za planiranje razvoja Kantona 15.000 18.830 13.867 125,53 135,79 29010001 Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 1 2.903 0,02 99999999 Trezor 136.431 85.750 159,10

722632 Prihodi od mjenica 1.519 722633 Prihodi od prodatih taksenih maraka 1.294 722634 prihodi od prodaje mjeničnih blanketa 60

722700 Neplanirane uplate - prihodi 795.300 293.731 488.211 36,93 60,16 722751 Primljene namjenske donacije neplanirane u Budžetu 0 1.749 1.174 149,01

Ministarstvo obrazovanja i nauke 0 751 3.186 23,57 21010001 Ministarstvo 251

Osnovno obrazovanje 0 200 1.000 20,00 21020007 OŠ "Isak Samokovlija" Centar 200 21020036 Muzička škola "Novo Sarajevo" 1.000

Srednje obrazovanje 0 300 2.186 13,73 21030001 Prva gimnazija 300 21030009 Gimnazija Obala Sarajevo 600 0,00 21030026 Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti 1.585 0,00 21030034 Centar za slijepu i slabovidnu djecu 1 0,00

Ministarstvo kulture i sporta 97 0 22020011 JU Biblioteka Sarajeva 0 22020012 Bosanski kulturni centar 97 99999999 Trezor 902 -2.012 -44,82

722713 Povrat duplo plaćenih obaveza 310 722719 Ostali povrati 760.500 278.268 463.414 36,59 60,05

od toga Prihodi po zatvaranju računa JU Djeca Sarajeva 250.000 0,00

722732 prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne

naplate 3.857 722791 Ostale neplanirane uplate 34.800 9.548 23.623 27,44 40,42

723000 NOVČANE KAZNE 7.336.500 6.397.313 7.007.116 87,20 91,30 723100 Novčane kazne 7.336.500 6.397.313 7.007.116 87,20 91,30

723120 Novčane kazne po kantonalnim propisima 7.336.500 6.397.313 7.007.116 87,20 91,30 723121 Novčane kazne po kantonalnim propisima 108.700 117.523 123.336 108,12 95,29 723122 Ostale novčane kazne 900 1.560 540 173,33 288,89 723123 Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni 7.225.200 6.275.019 6.881.411 86,85 91,19 723129 Ostali prihodi 1.700 3.211 1.828 188,87 175,62

730000 1.3. TEKUĆI TRANSFERI (Transferi i donacije) 16.670.742 14.094.010 13.816.782 84,54 102,01 731000 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih orgaizacija 139.897 295.158 191.318 210,98 154,28

731100 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih

organizacija 139.897 295.158 191.318 210,98 154,28 Osnovne škole 12.594 22.438 44.456 178,17 50,47

21020004 OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš 9.755 21.306 45,78 21020028 OŠ"Čengić Vila I" 2.089 21020044 OŠ "Zaim Kolar" Trnovo 9.532 9.533 23.150 100,01 41,18 21020064 Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Stari Grad 3.062 1.062

Srednje škole 9.106 49.107 74.004 539,28 66,36 21030011 Srednja škola primjenjenih umjetnosti 3.075 0,00 21030019 Srednja mašinska tehnička škola 40.000 70.029 57,12 21030021 Srednja škola metalskih zanimanja 7.740 7.740 21030026 Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti 1.366 1.367 899 151,98

Ministarstvo kulture i sporta 118.197 223.613 72.848 189,19 306,96 22020006 MESS 118.197 223.613 72.848 189,19 306,96 99999999 Trezor 10 0,00

732000 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 15.554.834 13.162.284 13.015.041 84,62 101,13 732110 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 15.554.834 13.160.626 13.012.288 84,61 101,14

Org. kod BUDŽETSKI KORISNIK Ministarstvo pravde i uprave 101.183 33.586 72.265 33,19 46,48

12030001 Kantonalno tužilaštvo 71.183 11.586 62.265 16,28 18,61 12050001 Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo 30.000 22.000 10.000 73,33 220,00

Ministarstvo za boračka pitanja 188.256 183.787 204.502 97,63 89,87 13020001 Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i pog.

boraca,mem.centara i spomen-obilježja žrtava genocida 188.256 183.787 204.502 97,63 89,87 14020001 Ministarstvo saobraćaja -Direkcija za puteve 628.491 463.002 1.399.937 73,67 33,07

15030001 KJU "Zaštićena prirodna područja" 189.050 159.050 20 84,13 795.250,00 17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova 93.246 0,00

Ministarstvo obrazovanja i nauke 1.877.529 1.149.250 671.717 61,21 171,09 21010001 Ministarstvo 99.023 99.023

Osnovno obrazovanje 1.042.453 564.368 572.259 54,14 98,62 21020001 OŠ "6 Mart"Hadžići 5.000 0,00 21020002 OŠ "9 Maj" Hadžići -Pazarić 21020004 OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš 63.754 1.410 3.790 2,21 37,21 21020005 OŠ "Podlugovi" 4.900 4.900 1.100 100,00 445,45 21020006 OŠ "Srednje" Ilijaš 7.000 7.000 800 100,00 875,00 21020007 OŠ "Isak Samokovlija" Centar 47.500 28.802 7.412 60,64 388,60 21020008 OŠ"Vladislav Skarić" Centar 18.000 5.216 10.237 28,98 50,95 21020009 OŠ "Hasan Kikić" Centar 21.000 2.560 7.224 12,19 35,44 Org. kod BUDŽETSKI KORISNIK 21020010 OŠ "Alija Nametak" Centar 11.466 11.466 11.210 100,00 102,29 21020011 OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Centar 15.959 3.959 22.503 24,81 17,59 21020012 OŠ "Safvet Beg Bašagić" Centar 20.000 11.522 15.429 57,61 74,68 21020013 OŠ "S.S.Kranjčević" Centar 40.000 14.370 12.882 35,93 111,55 21020014 OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak" Centar 27.700 26.780 24.721 96,68 108,33 21020015 OŠ "Nafija Sarajlić" 18.600 18.600 13.800 100,00 134,78 21020016 OŠ "Hasan Kaimija" 7.492 5.492 8.813 73,30 62,32 21020017 OŠ "Katolički školski centar" 27.200 2.244 3.843 8,25 58,39 21020018 Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju 268.129 173.989 159.610 64,89 109,01 21020019 Prva osnovna škola Ilidža 7.000 1.108 1.500 15,83 73,87 21020020 Druga osnovna škola Ilidža 6.500 1.108 1.250 17,05 88,64 21020021 Treća osnovna škola Ilidža 1.662 1.662 1.500 100,00 110,80 21020022 Četvrta osnovna škola 43.804 42.805 18.739 97,72 228,43 21020023 Peta osnovna škola Ilidža 6.500 1.108 1.250 17,05 88,64 21020024 Šesta osnovna škola Ilidža 6.500 831 1.000 12,78 83,10 21020025 Sedma osnovna škola Ilidža 6.100 1.385 1.000 22,70 138,50 21020026 Osma osnovna škola Ilidža 3.331 3.331 750 100,00 444,13 21020027 Osnovna muzička škola Ilidža 5.000 1.000 20,00 21020028 OŠ "Čengić Vila I" Novo Sarajevo 22.440 11.296 9.683 50,34 116,66 21020029 OŠ "Malta" Novo Sarajevo 17.600 13.616 8.641 77,36 157,57 21020030 OŠ "Hrasno" Novo Sarajevo 15.788 9.298 12.801 58,89 72,63 21020031 OŠ "Grbavica I" Novo Sarajevo 12.800 3.654 7.524 28,55 48,56

21020032 OŠ "Grbavica II" Novo Sarajevo 21.900 7.801 9.431 35,62 82,71 21020033 OŠ "Pofalići" Novo Sarajevo 16.100 8.180 12.234 50,81 66,86 21020034 OŠ "Velešički Heroji" Novo Sarajevo 17.000 15.163 8.983 89,20 168,80 21020035 OŠ "Kovačići" Novo Sarajevo 13.157 13.157 9.600 100,00 137,05 21020036 OŠ "Muzička škola" Novo Sarajevo 300 3.000 10,00 21020037 Centar "Vladimir Nazor" Novo Sarajevo 15.044 15.044 12.539 100,00 119,98 21020039 OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća 5.130 5.130 150 100,00 3.420,00 21020041 OŠ "Zajko Delić" Vogošća 1.228 1.229 100,04 21020043 OŠ Porodice ef Ramić 12.610 2.310 8.005 18,32 28,86 21020044 OŠ "Zaim Kolar"Trnovo 4.900 4.900 10.624 100,00 46,12 21020045 OŠ "Osman Nakaš" Novi Grad 5.000 200 5.000 4,00 4,00 21020046 OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Novi Grad 200 200 5.000 100,00 4,00 21020047 OŠ "Behaudin Selmanović" Novi Grad 5.000 5.000 0,00 0,00 21020048 OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad 6.100 200 5.000 3,28 4,00 21020049 OŠ "Meša Selimović" Novi Grad 7.000 2.200 5.000 31,43 44,00 21020050 OŠ "Fatima Gunić" Novi Grad 5.000 5.000 0,00 0,00 21020051 OŠ "Aleksa Šantić" Novi Grad 12.000 5.000 5.000 41,67 100,00 21020052 OŠ "Skender Kulenović" Novi Grad 5.000 200 5.000 4,00 4,00 Org. kod BUDŽETSKI KORISNIK 21020053 OŠ "Ćamil Sijarić" Novi Grad 200 200 5.000 100,00 4,00 21020054 OŠ "Osman Nuri Hadžić" Novi Grad 5.000 200 9.680 4,00 2,07 21020055 OŠ "Umihana Čuvidina" Novi Grad 5.000 200 5.000 4,00 4,00 21020056 OŠ "Avdo Smajlović" Novi Grad 5.000 200 5.000 4,00 4,00 21020057 OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad 30.980 29.000 93,61 21020058 OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" 12.980 12.980 500 100,00 2.596,00 21020059 OŠ "Saburina" Stari Grad 2.280 2.280 500 100,00 456,00 21020060 OŠ "Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković" Stari Grad 6.600 1.600 500 24,24 320,00 21020061 OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad 2.780 2.780 500 100,00 556,00 21020062 OŠ "Vrhbosna" Stari Grad 27.780 7.780 30.500 28,01 25,51 21020064 Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Stari Grad 20.151 15.222 11.800 75,54 129,00 21020065 Deveta osnovna škola 6.108 1.000 0,00 0,00 21020066 OŠ "Dobroševići" 5.000 5.000 0,00 0,00 21020067 OŠ "Sokolje" 5.000 200 8.700 4,00 2,30 21020068 Deseta osnovna škola 1.500 0,00

Srednje obrazovanje 286.153 86.479 99.459 30,22 86,95 21030001 Prva gimnazija 1.500 7.370 20,35

21030003 Treća gimnazija 5.000 0,00 21030005 Mješovita srednja škola Peta gimnazija i birotehnička 10.000 10.000 5.000 200,00 21030006 Gimnazija Dobrinja 393 393 8.607 100,00 4,57 21030007 Bošnjačka gimnazija 1.000 0,00 21030008 Katolički školski centar-Opća realna gimnazija 21.000 0,00 21030009 Gimnazija Obala Sarajevo 15.000 15.000 12.600 100,00 119,05 21030011 Srednja škola primjenjenih umjetnosti 10.200 0,00 21030012 Srednja medicinska škola 2.000 2.000 5.000 100,00 40,00 21030013 Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo 5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 21030014 Srednja zubotehnička škola 5.000 5.000 6.000 100,00 83,33 21030015 Katolički školski centar- Srednja medicinska škola 51.000 0,00 21030016 Srednja ekonomska škola 500 500 21030018 Srednja elektrotehnička škola Sarajevo 5.000 0,00 21030019 Srednja mašinska tehnička škola 105.000 5.000 4,76 21030021 Srednja škola metalskih zanimanja 9.980 0,00 21030023 Građevinsko-geodetska škola 1.000 1.000 100,00 21030025 Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo 10.480 10.480 5.288 100,00 198,17 21030026 Poljoprivredno veterinarska i prehrambena škola 2.617 0,00 21030028 Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo 20.000 0,00 21030029 Srednja trgovačka škola Sarajevo 10.000 10.000 5.000 100,00 200,00 21030030 Srednjoškolski centar Vogošća 8.523 6.903 1.620 80,99 426,11 21030031 Srednjoškolski centar Hadžići 4.680 4.680 100,00 21030032 Srednjoškolski centar Ilijaš 2.000 0,00 21030033 Škola za srednje stručno obrazovanje i radno sposobljavanje 3.000 3.000 5.000 60,00 21030034 Centar za slijepu i slabovidnu djecu 8.577 6.023 2.176 70,22 276,77 21060001 JU "Djeca Sarajeva" 449.900 399.380 88,77

Ministarstvo kulture i sporta 845.788 603.979 481.850 71,41 125,35 22020001 Narodno pozorište 100.000 0,00 22020006 MESS 375.363 269.448 236.500 71,78 113,93 22020007 Muzej Sarajeva 12.890 0,00 22020008 Zavod za zaštitu kulturno histor. i prirodnog nasljeda Sarajevo 324.425 292.532 224.460 90,17 130,33 22020009 Historijski arhiv 10.000 5.999 8.000 59,99 74,99 22020011 Javna ustanova Biblioteka Sarajeva 6.000 6.000 100,00 22020012 Bosanski kulturni centar 10.000 10.000 22020013 JU Sarajevo art 20.000 20.000 100,00

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 10.267.337 10.262.337 9.761.300 99,95 105,13

23010001 Ministarstvo 10.262.337 10.262.337 9.761.300 100,00 105,13 23060001 KJU Disciplinski centar za maloljetnike 5.000 27010001 Zavod za planiranje razvoja Kantona 1.457.200 304.634 318.572 20,91 95,62 99999999 Trezor 1.000 8.879 11,26

732120 Donacije 0 1.658 2.753 60,20

Ministarstvo obrazovanja i nauke 0 1.498 2.660 56,30 Osnovno obrazovanje - 0 2.660 0,00 21020057 OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad 2.660 0,00

Srednje obrazovanje 0 1.498 0 21030004 Četvrta gimnazija 1.498 99999999 Trezor 160 93

733110 Donacije 976.011 636.568 610.423 65,22 104,28

13020001 Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i pog.

boraca,mem.centara i spomen-obilježja žrtava genocida 22.771 22.772 39.390 100,01 57,81 15030001 JU "Zaštićena prirodna područja" 119.687 38.118 197.953 31,85 19,26 Org. kod BUDŽETSKI KORISNIK 17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova 50.000 50.000 100,00

Ministarstvo obrazovanja i nauke 462.432 313.349 189.379 67,76 165,46 21010001 Ministarstvo 26.019 28.822 110,77

Osnovno obrazovanje 167.031 122.899 153.403 73,58 80,12 21020001 OŠ "6 Mart"Hadžići 7.000 1.600 25 22,86 6.394,88 21020002 OŠ "9 Maj" Hadžići -Pazarić 21020005 OŠ "Podlugovi" 1.000 1.000 100,00 21020006 OŠ "Srednje" Ilijaš 700 700 100,00 21020012 OŠ "Safvet Beg Bašagić" Centar 7.100 7.100 100,00 21020014 OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak" Centar 500 0,00 21020016 OŠ "Hasan Kaimija" 900 900 21020019 Prva osnovna škola Ilidža 500 500 100,00 21020020 Druga osnovna škola Ilidža 2.000 0,00 21020024 Šesta osnovna škola Ilidža 595 595 940 100,00 63,30 21020028 OŠ "Čengić Vila I" Novo Sarajevo 5.189 5.189 100,00 21020030 OŠ "Hrasno" Novo Sarajevo 250 250 100,00

21020034 OŠ "Velešički Heroji" Novo Sarajevo 1.500 0,00 21020036 Muzička škola "Novo Sarajevo" 5.000 2.000 0,00 0,00 21020037 Centar "Vladimir Nazor" Novo Sarajevo 41.477 41.477 95.689 100,00 43,35 21020039 OŠ "Mirsad Prnjavorac" 21020040 OŠ "Zahid Baručija" 2.820 2.820 100,00 21020041 OŠ " Zajko Delić" Vogošća 1.500 960 1.350 64,00 71,11 21020042 OŠ " Izet Šabić" Vogošća 2.750 2.635 1.300 95,82 202,69 21020043 OŠ "Porodice ef. Ramić" 15.000 12.463 1.155 83,09 1.079,05 21020047 OŠ "Behaudin Selmanović" Novi Grad 3.000 3.000 100,00 21020048 OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad 13.950 13.950 100,00 21020057 OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad 6.859 4.024 21.030 58,67 19,13 21020058 OŠ "M.Mustafe Bašeskije" Stari Grad 5.000 3.720 7.111 74,40 52,31 21020059 OŠ "Saburina" Stari Grad 19.000 3.300 6.020 17,37 54,82 21020060 OŠ "Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković" Stari Grad 9.000 3.675 4.020 40,83 91,42 21020061 OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad 4.600 3.600 4.020 78,26 89,55 21020062 OŠ "Vrhbosna" Stari Grad 4.200 1.800 2.220 42,86 81,08 21020063 Muzička škola "Mladen Pozajić" Stari Grad 2.423 0,00 21020064 Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Stari Grad 7.641 7.641 2.100 100,00 363,86

Srednje obrazovanje 261.502 153.748 35.976 58,79 427,36 21030001 Prva gimnazija 35.000 0,00 21030003 Treća gimnazija 5.800 5.800 100,00 21030004 Četvrta gimnazija 12.199 7.702 63,14 21030005 Mješovita srednja škola Peta gimnazija i birotehnička 5.800 5.800 100,00 21030007 Prva bošnjačka gimnazija 24.000 4.500 5.953 18,75 75,59 21030009 Učiteljska škola i gimnazija Obala 3.500 3.500 15.600 100,00 22,44 21030010 Srednja muzička škola 1.700 1.265 74,41 21030013 Srednja medicinska škola 10.385 10.386 21030014 Srednja zubotehnička škola 4.000 4.000 100,00 21030015 Katolički školski centar 500 500 100,00 21030017 Elektrotehnička škola ze energetiku 500 500 100,00 21030019 Mašinska tehnička škola 5.000 5.000 0,00 0,00 21030021 Srednja škola metalskih zanimanja 150 0,00 21030023 Građevinsko-geodetska škola 565 0,00 21030025 Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo 3.500 0,00 21030029 Srednja trgovačka škola 1.001 0,00 21030032 Srednjoškolski centar Ilijaš 2.000 1.940 97,00

21030033 Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje 72.238 60.360 2.350 83,56 2.568,49 21030034 Centar za slijepu i slabovidnu djecu 78.880 47.496 1.857 60,21 2.557,65 21060001 JU Djeca Sarajeva 7.880 7.880 100,00

Ministarstvo kulture i sporta 192.590 113.675 71.256 59,02 159,53 22020001 Narodno pozorište 20.000 0,00 22020004 Kamerni teatar 55 25.000 25.000 100,00 22020005 Sarajevski ratni teatar 25.000 19.000 76,00 22020006 MESS 65.000 48.000 60.000 73,85 80,00 22020007 Muzej Sarajeva 50.000 14.085 28,17 22020011 Javna ustanova Biblioteka Sarajeva 1.990 1.990 11.256 100,00 17,68 22020014 Muzej "Alija Izetbegović" 5.600 5.600 100,00

Ministarstvo za rad, soc.politiku, raseljena lica i izbjeglice 128.531 97.714 105.235 76,02 92,85 23030001 Dom za soc.zbrinjavanje osoba sa inavliditetom i drugih osoba 27.977 19.877 71,05 23040001 Porodično savjetovalište 2.797 2.798 1.000 100,04 279,82 23050001 Dom za djecu bez roditeljskog staranja 94.560 66.842 62.932 70,69 106,21 23060001 KJU Disciplinski centar za maloljetnike 2.000 7.000 350,00 23070001 JU Terapijska zajednica "Kampus" 1.197 1.197 41.303 100,00 2,90 27010001 Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 940 99999999 Trezor 7.209 0,00

UKUPNO PRIHODI (1.1. + 1.2. + 1.3.) 694.887.019 610.208.612 623.423.862 87,81 97,88 0

2. FINANSIRANJE

811000 2.1. KAPITALNI PRIMICI 21.700.000 3.032.516 2.918.448 13,97 103,91

811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 11.800.000 350.665 435.666 2,97 80,49 811110 Primici od prodaje stalnih sredstava 10.000.000 0 0,00 811112 Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata 10.000.000 0,00 811120 Primici od privatizacije 1.800.000 350.665 435.666 19,48 80,49 811121 Primici od privatizacije stanova 665 665 100,00 811122 Primici od privatizacije preduzeća 1.800.000 350.000 435.001 19,44 80,46

811200 Primici od prodaje robnih rezervi-namjenski prihodi Direkcije za robne

rezerve 2.900.000 2.681.851 2.482.781 92,48 108,02 811210 Primici od prodaje robnih rezervi 2.900.000 2.681.851 2.482.781 92,48 108,02 811211 Primici od prodaje robnih rezervi 2.900.000 2.681.851 2.482.781 92,48 108,02

811900 Ostali kapitalni primici 7.000.000 0 0,00

811919 Ostali kapitalni primici-javno privatno partnerstvo 7.000.000 0,00 813000 2.2. PRIMICI OD PRIMLJENIH OTPLATA 3.261.200 3.257.821 4.714.673 99,90 69,10

813200 Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofit. org. 1.023.400 1.209.391 1.101.839 118,17 109,76

813210 Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima 1.023.400 1.209.391 1.101.839 118,17 109,76 813211 Primljene otplate od pozajmlj.pojedincima(stambeni krediti i projekti poljop.) 1.023.400 1.209.391 1.101.839 118,17 109,76

813300 Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima 1.917.800 1.853.871 3.302.485 96,67 56,14 813310 Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima 1.917.800 1.853.871 3.302.485 97 56 813311 Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima 1.917.800 1.853.871 3.302.485 96,67 56,14

813600 Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja 320.000 194.559 310.348 60,80 62,69 813610 Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja 320.000 194.559 310.348 60,80 62,69 813612 Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja (borački krediti) 320.000 194.559 310.348 60,80 62,69

UKUPNO KAPITALNI PRIMICI I PRIMICI OD

PRIMLJ.OTPL.(2.1.+2.2.) 24.961.200 6.290.337 7.633.121 25,20 82,41

814300 2.3. PRIMICI OD DOMAĆEG ZADUŽIVANJA 35.000.000 0 0 0,00 814320 PRIMICI ZADUŽIVANJA OD BUDŽETA DRUGIH NIVOA VLASTI 35.000.000 0 0 0,00 814321 Federacija (Podrška nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF-a) 35.000.000 0,00

814300 2.4. DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI 26.000.000 26.000.000 10.000.000 100,00 260,00 814330 Primici od direktnog zaduživanja ( domaći dugoročni kredit) 26.000.000 26.000.000 10.000.000 100,00 260,00

UKUPNO FINANSIRANJE 85.961.200 32.290.337 17.633.121 37,56 183,12

UKUPNO PRIHODI I FINANSIRANJE 780.848.219 642.498.949 641.056.983 82,28 100,22

III VIŠAK PRIMITAKA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA IZ 2010. I IZ 2011. GODINE I VIŠAK NAMJENSKIH PRIHODA NAD NAMJENSKIM RASHODIMA IZ PRETHODNIH GODINA

6.279.590 4.972.980 10.596.280 79,19 46,93

Preneseni višak primitaka od direktnog zaduž.iz 2011.g. (domaći kred) 6.279.590 4.972.980 - 79,19 Preneseni višak primitaka od direktnog zaduž.iz 2010.g. (domaći kred) 7.217.928 Preneseni višak primitaka iz ESKROW računa iz 2010.g. (privatizac.) 1.711.850 Preneseni višak namjenskih prihoda nad namj.rashodima iz preth g. 1.666.502

SVEUKUPNO 787.127.809 647.471.929 651.653.263 82,26 99,36

RAZGRANIČENI PRIHODI IZ 2012. GODINE I PRETHODNIH GODINA

R.B. Ekon. Kod

Org. kod Naziv budžetskog

korisnika

Iznos razgraničenja

iz 2012. g

Iznos razgraničenja iz prethodnih

godina

Namjenski prihodi 8.075.802,00 5.643.209,00

1 722514 11090001 Uprava za inspekcijske poslove

153.878,00

138.186,00

2 722429 14010001 Ministarstvo saobraćaja

617.726,00

1.527.347,00

3 722556 15010001 Ministarstvo

prostornog uređenja

1.396.569,00

4 722529 15010001 Ministarstvo

prostornog uređenja

1.559.248,00

5

722422

18010001 Ministarstvo privrede

13.870,00

1.717.476,00

722520

958.811,00

721119

136,00

6

722450

18020001 Kantonalna uprava za

šumarstvo

1.288.473,00

1.227.368,00

722470

4.343,00

722540

375.244,00

958.682,00

721119

3.463,00

7 722581 29010001 Uprava za civilnu zaštitu Kantona

1.610.702,00

722583 Sarajevo

24.955,00

722584

6.068,00

722585

74.176,00

30.248,00

722586

22.761,00

6.783,00

721119

1,00

2.497,00 Prihodi od sopstvenih djelatnosti 5.546.748,00 -

1 722631 12020001 Kantonalni sud

9.764,00

2 722631 12020004 Općinski sud

10.965,00

3 722631 13020001 Fond memorijala

447.658,00

4 722631 14020001 Ministarstvo saobraćaja

2.982,00

5 722631 15010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

148.886,00

6 722631 15030001 KJU za zaštičena prirodna područija

44.869,00

7 722631 17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova

2.720.280,00

8 722631 18010001 Ministarstvo privrede

2.500,00

9 722631 20010001 Ministarstvo zdravstva

1.845,00

10 722631 21010001 Ministarstvo obrazovanja i nauke

509.810,00

11 722631 21020002 OŠ "9. maj" Pazarić

100,00

12 722631 21020007 OŠ "Isak Samokovlija"

6.121,00

13 722631 21020008 OŠ "Vladislav Skarić"

6.660,00

14 722631 21020009 OŠ "Hasan Kikić"

14.338,00

15 722631 21020011 JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Centar

7.565,00

16 722631 21020013 OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević"

4.808,00

17 722631 21020014 OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak"

2.109,00

18 722631 21020015 OŠ "Nafija Sarajlić"

1.300,00

19 722631 21020016 JU OŠ "Hasan Kaimija"

425,00

20 722631 21020018 Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

7.124,00

21 722631 21020019 JU "Prva osnovna škola Ilidža"

24.165,00

22 722631 21020021 JU "Treća osnovna škola" Ilidža

5.925,00

23 722631 21020023 JU "Peta osnovna škola" Ilidža

4.847,00

24 722631 21020028 JU OŠ "Čengić Vila" I Novo Sarajevo

10.239,00

25 722631 21020029 JU OŠ "Malta" Novo Sarajevo

120,00

26 722631 21020032 OŠ "Grbavica II" Novo Sarajevo

49.995,00

27 722631 21020034 JU OŠ "Velešićki heroji" Novo Sarajevo

1.899,00

28 722631 21020035 JU OŠ "Kovačići" Novo Sarajevo

9.774,00

29 722631 21020039 Mirsad Prnjavorac Vogošća

1.328,00

30 722631 21020045 JU OŠ"Osman Nakaš"

290,00

31 722631 21020051 JU OŠ "Aleksa Šantić" Novi grad

2.030,00

32 722631 21020053 JU OŠ "Ćamil Sijarić"

54.055,00

33 722631 21020056 JU OŠ "Avdo Smajlović"

1.480,00

34 722631 21020060 Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković

250,00

35 722631 21020061 OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad

9.008,00

36 722631 21020062 JU OŠ "Vrhbosna"

616,00

37 722631 21020063 Muzička škola Mladen Pozajić

170,00

38 722631 21020064 Mjedenica

29.374,00

39 722631 21020065 Deseta osnovna škola

1.125,00

UKUPNO 21020000 - OSNOVNO OBRAZOVANJE

257.240,00

-

40 722631 21030002 Druga gimnazija

6.382,00

41 722631 21030004 Četvrta Gimnazija Ilidža

2.468,00

42 722631 21030005 Peta gimnazija Sarajevo

11.134,00

43 722631 21030006 Gimnazija Dobrinja

10.627,00

44 722631 21030007 Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo

8.510,00

45 722631 21030009 JU Gimnazija Obala

30.103,00

46 722631 21030010 Srednja muzička škola Sarajevo

120,00

47 722631 21030012 Srednja medicinska škola

2.416,00

48 722631 21030013 JU Srednja medicinska škola Jezero

8.708,00

49 722631 21030014 Srednja zubotehnička škola Sarajevo

14.074,00

50 722631 21030016 Srednja ekonomska škola

5.804,00

51 722631 21030021 Srednja škola metalskih zanimanja

4.935,00

52 722631 21030023 Građevinsko-geodetska škola

11.992,00

53 722631 21030024

Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža

5.690,00

54 722631 21030025 Srednja škola za okoliš i drvni dizajn

3.029,00

55 722631 21030026 Poljop.veterinarska i prehrambena škola

122.337,00

56 722631 21030028 JU Srednja ugostiteljsko turistička škola

22.127,00

57 722631 21030029 Srednja trgovačka škola Sarajevo

20.843,00

58 722631 21030030 Mješovita srednja škola Vogošća

4.806,00

59 722631 21030031 JU Srednjoškolski centar Hadžići

4.989,00

60 722631 21030032 JU Srednjoškolski centar Ilijaš

8.186,00

61 722631 21030033 Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje

4.200,00

62 722631 21030034 Centar za slijepu i slabovidnu djecu

26.355,00

UKUPNO 21030000 - SREDNJE OBRAZOVANJE

339.835,00

-

63 722631 21060001 JU Djeca Sarajeva

309.862,00

64 722631 22020004 Kamerni teatar

2.274,00

65 722631 22020007 Muzej Sarajeva

7.550,00

66 722631 22020008 Kant zavod za zašt. kul. hist. i prir. naslijeđa

71.504,00

67 722631 22020009 Historijski arhiv

7.709,00

68 722631 22020010 Collegium artisticum

20.000,00

69 722631 22020012 BKC

15.588,00

UKUPNO 22020000 - USTANOVE KULTURE

124.625,00 -

70 722631 23030001

Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba

117.278,00

71 722631 23050001 KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja

19.122,00

UKUPNO 2300001 - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

136.400,00

-

72 722631 25010001 Profesionalna vatrogasna brigada

468.450,00

73 722631 26010001 Zavod za izgradnju KS

10.254,00

74 722631 29010001 Civilna zaštita

523,00

Donacije 159.673,00 -

1 733112 15030001 JU za zaštićena prirodna područja

51.571,00

2 733112 21020043 OŠ "Porodice ef. Ramić"

2.537,00

3 733112 21020057 OŠ "Edhem Mulabdić" Stari grad

835,00

UKUPNO 21020000 - OSNOVNO OBRAZOVANJE

3.372,00

-

4 733112 21030004 Četvrta Gimnazija Ilidža

1.497,00

5 733112 21030010 Srednja muzička škola Sarajevo

435,00

6 733112 21030033 Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje

11.879,00

7 733112 21030034 Centar za slijepu i slabovidnu djecu

1.386,00

UKUPNO 21030000 - SREDNJE OBRAZOVANJE

15.197,00

-

8 733112 2202007 Muzej Sarajeva

35.915,00

9 733111 23030001

Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba

8.100,00

10 733112 23050001 Dom za djecu bez roditeljskog staranja

45.518,00

Transferi 366.897,00 -

1 732111 12030001 Kantonalno tužilaštvo

39.597,00

2 732115 13020001 Fond memorijala

4.469,00

3 732112 15030001 JU za zaštićena prirodna područja

30.000,00

4 732112 21020002 OŠ "9. maj" Pazarić

5.000,00

5 732116 21020008 OŠ "Vladislav Skarić"

200,00

6 732116 21020011 JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić"

13.920,00

7 732114 21020018 Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

35.572,00

8 732112 21020019 Prva osnovna škola Ilidža

4.000,00

9 732111 21020028 OŠ "Čengić Vila I"

1.652,00

10 732116 21020037 Centar "Vladimir Nazor"

2.205,00

11 732116 21020057 JU OŠ "Edhem Mulabdić" Stari grad

1.980,00

12 732116 21020058 OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Stari Grad

5.275,00

13 732111 21020064 Zavod Mjedenica

2.000,00

14 732116 21020065 Deveta osnovna škola

1.108,00

UKUPNO 21020000 - OSNOVNO OBRAZOVANJE

72.912,00

-

15 732116 21030009 Gimnazija Obala

1.000,00

16 732116 21030030 Srednjoškolski centar Vogošća

1.620,00

17 732116 21030034 Centar za slijepu i slabovidnu djecu

2.554,00

UKUPNO 21030000 - SREDNJE OBRAZOVANJE

5.174,00

-

18 732114 21060001 JU "Djeca Sarajeva"

8.352,00

19 732111 22020001 Narodno pozorište

90.000,00

20 732112 22020008 Kant zavod za zašt. kul. hist. i prir. naslijeđa

31.893,00

21 732116 27010001 Zavod za planiranje Kantona

84.500,00

SVEUKUPNO 14.149.120,00 5.643.209,00

  

57

II RASHODI I IZDACI U periodu 01.01.do 31.12.2012.godine rashodi i izdaci, koji su izvršeni iz ostvarenih prihoda, i primitaka iznose 669.489.470 KM od rashoda planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2012.godinu. Ako pomenutim rashodima dodamo sudska izvršenja na osnovu tužbi zaposlenika.u iznosu od 14.241.811 KM, obaveze na osnovu akontativno isplaćene plaće u iznosu od 13.891.350 KM, popisane obaveze budžetskih korisnika koje nisu planirane u Budžetom Kantona Sarajevo za 2012. godinu u iznosu 5.130.064 KM i plaćene obaveze iz viška rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2011 godinu, u iznosu od 7.203.959 KM,ukupni rashodi i izdaci iznose 709.956.654 KM. Ukoliko na ovaj iznos dodamo akumulirani gubitak iz 2011 godine u iznosu od 16.963.059 KM, razlika između pomenutih rashoda i izdataka uz akumulirani gubitak, i prihoda i primitaka ostvarenih u periodu 01.01. do 31.12.2012. godine iznosi 98.124.561 KM Izvršenje rashoda i izdataka u periodu 01.01. do 31.12.2012 godine je za 7,96%, odnosno 52,37 mil.KM više od izvršenja rashoda u istom periodu 2011. godine. Pregled planiranih rashoda i izdataka,i izvršenih rashoda i izdataka u periodu 01.01 do 31.12.2012 godine

41,693,402

45,443,028

54,966,17651,208,924

56,477,58458,391,112 56,462,420

53,283,73554346392

54,253,349 53,825,893

111,441,303

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

Januar 2012

Februar 2012

Mart 2012  Aprl 2012 Maj 2012 Juni 2012 Juli 2012 Avgust 2012

Septembar 2012

Oktobar 2012

Novembar 2012

Decembar 2012

Rashodi i izdaci

U prilogu dajemo tabelarni i grafički pregled izvršenja rashoda za period 01.01.do 31.12.2012. godine, poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2012.godinu i izvršenjem Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01.do 31.12.2011.godine.

  

58

  

59

R.br OPISBudžet Kantona

Sarajevo za 2012. godinu

Izvršenje 01.01-31.12.2012. g.

Izvršenje 01.01-31.12.2011. g.

INDEX 4/3

INDEX 4/5

% učešća u izvršenju 01.01-

31.12.2012.g

1 2 3 4 5 6 7 8

I TEKUĆI RASHODI (a+b+c+d) 620,629,620 628,317,478 576,913,366 101.24 108.91 88.50

a) Plaće, naknade i doprinosi (od 1 do 3) 258,801,045 268,058,933 248,109,532 103.58 108.04 37.76

1 611100 Bruto plaće i naknade 201,774,869 211,129,173 194,908,908 104.64 108.32 29.74

2 611200 Naknade troškova zaposlenih 33,496,005 32,477,551 30,374,926 96.96 106.92 4.57

3 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 23,530,171 24,452,209 22,825,698 103.92 107.13 3.44

b) Izdaci za materijal i usluge (od 4 do 12) 64,890,645 59,345,697 53,296,372 91.45 111.35 8.36

4 613100 Putni troškovi 1,084,751 747,866 1,173,133 68.94 63.75 0.11

5 613200 Izdaci za energiju 11,101,881 11,128,681 9,279,601 100.24 119.93 1.57

6 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,020,876 4,719,111 4,761,282 93.99 99.11 0.66

7 613400 Nabavka materijala 11,408,448 9,156,896 7,546,377 80.26 121.34 1.29

8 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,013,922 1,929,286 1,606,122 95.80 120.12 0.27

9 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,668,605 2,496,332 2,419,002 93.54 103.20 0.35

10 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,316,811 7,083,146 7,712,909 96.81 91.83 1.00

11 613800 Izdaci osig.,bank.usluga i usluga platnog prometa 1,692,039 1,412,091 1,278,389 83.46 110.46 0.20 12 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,583,312 20,672,288 17,519,557 91.54 118.00 2.91

c) Tekući transferi (od 13 do 17 ) 291,753,430 297,493,767 272,529,639 101.97 109.16 41.90 13 614100 Tekući transferi drugim nvoima vlasti 37,047,900 37,047,899 34,392,800 100.00 107.72 5.22

14 614200 Tekući transferi pojedincima 85,857,703 83,709,465 80,733,483 97.50 103.69 11.79

15 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 107,687,845 101,704,599 101,349,982 94.44 100.35 14.33

16 614400 Subvencije javnim preduzećima 56,276,272 56,334,526 52,126,610 100.10 108.07 7.93

17 614800 Drugi tekući rashodi 4,883,710 18,697,278 3,926,763 382.85 476.15 2.63

d) Izdaci za obaveze po kreditima (od 18 do 19) 5,184,500 3,419,080 2,977,823 65.95 114.82 0.48

18 616200 Izdaci za inostrane kamate 2,892,700 1,134,141 1,150,986 39.21 98.54 0.16

19 616300 Kamate za domaće pozamljivanje 2,291,800 2,284,939 1,826,837 99.70 125.08 0.32

II KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI (e+f) 112,718,289 59,670,560 54,900,193 52.94 108.69 8.40

e) Kapitalni transferi (od 20 do 23) 75,891,372 38,539,503 36,757,135 50.78 104.85 12.51 20 615100 Kapitalni transferi drugim nvoima vlasti 3,681,829 2,073,080 3,147,600 56.31 65.86 0.29 21 615200 Kapitalni transferi pojedincima 10,599,255 8,562,875 7,984,354 80.79 107.25 1.21 22 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 29,727,786 11,365,805 7,801,593 38.23 145.69 1.60 23 615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 31,882,502 16,537,742 17,823,589 51.87 92.79 2.33

f) Izdaci za nabavku stalnih sredstava (od 24 do 29) 36,826,917 21,131,058 18,143,058 57.38 116.47 2.98 24 821100 Nabavka šume,zemljišta i višegodišnjeg zasada 249,000 248,798 15,000 99.92 1,658.65 0.04

25 821200 Nabavka građevine 7,217,897 1,189,984 1,510,998 16.49 78.75 0.17 26 821300 Nabavka opreme 10,404,087 3,701,645 6,538,103 35.58 56.62 0.52

27 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava821411 Nabavka robnih rezervi 2,900,000 2,587,019 2,468,417 89.21 104.80 0.36

28 821500 Nabavka sredstava u obliku prava 421,940 322,478 558,399 76.43 57.75 0.05

29 821600 Rekonstrukcija i investicionog održavanje 15,633,993 13,081,134 7,052,141 83.67 185.49 1.84

III Ostale isplate 3,080,000 2,415,000 2,580,000 78.41 93.60 0.34

g) Sredstva za pozamljivanje (od 30 do 31) 3,080,000 2,415,000 2,580,000 78.41 93.60 0.34 30 822200

Pozamiljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama2,100,000 2,100,000 2,170,000 100.00 96.77 0.30

31 822600 Ostala domaća pozamljivanja 980,000 315,000 410,000 32.14 76.83 0.04

IV Otplate dugova od (32 do 33) 15,499,900 12,349,657 11,997,970 79.68 102.93 1.74

32 823200 Spoljne otplate 4,093,600 943,436 876,136 23.05 107.68 0.13 33 823300 Otplate domaćeg zaduživanja 11,406,300 11,406,221 11,121,834 100.00 102.56 1.61

V Tekuća rezerva Kantona Sarajevo 200,000 0.00 0.00 0.00

Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2011 godinu 35,000,000 7,203,959 11,190,737 20.58 64.37 1.01

UKUPNO (I+II+III+IV+V) 787,127,809 709,956,654 657,582,265 90.20 107.96 100.00

RASHODI

  

60

Iz prezentirane tabele uočljivo je da su tekući rashodi izvršeni u iznosu 628.317.478 KM, odnosno 101,24% od planiranih tekućih rashoda, što je 8,91% više od izvršenja u istom periodu prethodne godine,ili u realnom iznosu od 51,40 mil KM Kapitalni transferi i izdaci su izvršeni u iznosu 59.670.560 KM ili 52,94% od planiranih kapitalnih transfera i izdataka za 2012. godinu. Izvršenje kapitalnih izdataka i transfera je za 8,69% ili za iznos od 4,77 mil .KM više od izvršenja kapitalnih izdataka u istom periodu 2011. godine. U periodu 01.01.do 31.12.2012.godine na poziciji otplate dugova izvršenje je bilo 12.349.657 KM ili 79,68% planiranog iznosa za 2012. godinu, odnosno za 2,31% više nego u istom periodu 2011. godine. Na poziciji sredstava za pozajmljivanja u periodu od 01.01.do 31. 12.2012 godine izvršenje je bilo 2.415.000 KM odnosno 78,41% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012 godinu . Struktura rashoda i izdataka Budžeta Kantona Sarajevo izvršenih u periodu 01.01.do 31.12.2012. godine daje se u slijedećoj tabeli sa grafičkim i tabelarnim prikazom.

RashodiBudžet Kantona Sarajevo 2012.g

Izvršenje 01.01.-31.12.2012. g.

Izvršenje 01.01. - 31.12.2011.

Indeks (2/1)

Konto 1 2 3 4

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 34.31% 235,270,874 243,606,724 225,283,834 103.54612100 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 3. 23,530,171 24,452,209 22,825,698 103.92613000 Izdaci za materijal i usluge 8.36% 64,890,645 59,345,697 53,296,372 91.45614000 Tekući transferi 41.90% 291,753,430 297,493,767 272,529,639 101.97616000 Izdaci za obaveze po kreditima 0.48% 5,184,500 3,419,080 2,977,823 65.95615000 Kapitalni transferi 5.43% 75,891,372 38,539,503 36,757,135 50.78821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,98% 36,826,917 21,131,058 18,143,058 57.38822000 Sredstva za pozajmljivanje 0.34% 3,080,000 2,415,000 2,580,000 78.41823000 Otplate dugova 1.74% 15,499,900 12,349,657 11,997,970 79.68600000 Tekuća rezerva 200,000

Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2011 godinu 1.01% 35,000,000 7,203,959 11,190,737 20.58

UKUPNO 787,127,809 709,956,654 657,582,265 90.20

  

61

34.31%

3.44%8.36%

41.90%

0.48%

5.43%

2.98%0.34%1.74%

1.01%

Plaće i naknade troškova zaposlenih 34.31%Doprinosi poslodavca  i ostali doprinosi  3.44%Izdaci za materijal  i usluge   8.36%Tekući transferi 41.90%Izdaci za obaveze po kreditima 0.48%Kapitalni transferi 5.43%Izdaci za nabavku stalnih sredstava   2,98%Otplate dugova 1.74%Višak rashoda nad prihodima  iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2011 godinu 1.01%

Izvršavanje rashoda po funkcionalnoj klasifikaciji u 2012. godine daje se u prilogu.

  

62

REKAPITULACIJA UKUPNIH RASHODA U BUDŽETUKANTONA SARAJEVO ZA 2012. GODINU PO RAZDJELIMA

Raz.Budžet Kantona

Sarajevo za 2012. g. Izvršenje 01.01-

31.12.2012Izvršenje 01.01-

31.12.2011Index 2/1

1 2 3 4

10. 2,990,900 2,998,965 2,859,762 100.27

11. 43,354,902 43,261,790 39,245,445 99.79

12. 35,335,813 39,232,376 34,506,083 111.0313. 26,819,229 22,031,854 25,765,531 82.1513 3,688,154 2,691,524 2,724,506 72.9814. 40,200,684 26,291,564 15,457,190 65.4014. 15,414,491 14,631,700 10,632,443 94.9215. 56,840,999 52,076,252 51,101,587 91.6216. 5,875,861 4,733,985 4,747,314 80.5717. 70,258,847 66,076,983 65,160,626 94.0518. 18,188,287 9,764,247 8,629,588 53.6818. 8,353,384 2,363,159 8,151,561 28.2919. 28,258,600 22,601,068 22,591,699 79.9820. 6,019,915 4,932,776 4,193,441 81.9421. 242,848,760 247,649,690 222,061,428 101.9822. 28,944,640 27,466,843 24,728,024 94.8923. 87,557,553 86,553,636 82,292,435 98.8524. 4,655,100 5,249,899 4,593,022 112.7825. 6,727,113 6,092,453 6,280,450 90.5726. 2,180,000 2,305,286 2,101,548 105.7527. 3,739,100 2,809,411 2,535,133 75.1428. 512,900 588,364 480,691 114.7129. 9,318,077 7,113,586 2,442,829 76.3431. 3,594,300 3,216,651 3,109,194 89.4932 250,200 18,634 - 7.45

UKUPNO RASHODI PO RAZDJELIMA 751,927,809 702,752,695 646,391,529 93.4635,000,000 7,203,959 11,190,736 20.58

Tekuća rezerva 200,000 0.00UKUPNO 787,127,809 709,956,654 657,582,265 90.20

Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve

Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. posloveKabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Fond memorijala

Ministarstvo kulture i sporta

Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo

Ministarstvo zdravstva

OPIS

Ministarstvo saobraćaja

Ministarstvo pravde i upraveMinistarstvo za boračka pitanja

Stručna služba za zajedničke poslove

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolišaMinistarstvo stambene politikeMinistarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice

Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade

Zavod za planiranje Kantona Sarajevo

Ministarstvo privredeKantonalna uprava za šumarstvoMinistarstvo finansija

Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2010. godinu

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Zavod za informatiku i statistiku SarajevoUprava za civilnu zaštitu Kantona SarajevoDirekcija za robne rezerve Kantona SarajevoKantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći

U rekapitulaciji planiranih i izvršenih rashoda u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.

godinu po funkcionalnim kategorijama, najveće učešće od 35,24% u ukupnim izvršenim

rashodima, zabilježeno kod Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih, a što se odnosi na

finansiranje rada osnovnog ,srednjeg obrazovanja i JU Djeca Sarajeva te ustanova

visokog obrazovanja i nauke.

  

63

Po visini izdataka slijedi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

sa 12,37 % učešća ,a izdaci se odnose na finansiranje lica u stanju socijalne potrebe,

zatim Ministarstvo unutrašnjih poslova 9,40 % učešća i Ministarstvo prostornog

uređenja i zaštite okoliša sa 7,41% učešća.

Plaće i naknade troškova zaposlenih Plaće i naknade troškova zaposlenih u periodu 01.01. do 31.12.2012. godine su iznosile 243.606.724 KM, odnosno 103,54% od planiranih sredstava, što je za 8,13% više u odnosu na plaće i naknade troškova zaposlenih u 2011. godini,odnosno 3,54% više od plana Budžeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu. Bruto plaće zaposlenim i naknade plaća iznosile su 211.129.173 KM, odnosno 104,64% planiranih sredstava u 2012. godini, što predstavlja izvršenje koje je za 8,32% više u odnosu na period januar – decembar 2011. godine. Odnosno 4,64% više od plana Budžeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu. U prilogu je dat tabelarni i grafički prikaz bruto plaća i broja zaposlenih u periodu od 2005. do 2012. godine.

Pregled bruto plaća i broja zaposlenih u periodu od 2005 do 2012 godine

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bruto plaće 127,805,282 151,340,967 160,296,867 184,296,867 189,728,079 193,200,126 194,908,908 211,129,173

Broj zaposlenih 9,780 10,141 10,328 10,549 10,618 10,770 10,858 11,005

  

64

9,000

9,200

9,400

9,600

9,800

10,000

10,200

10,400

10,600

10,800

11,000

11,200

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pregled bruto plaća  i broja zaposlenih   u periodu od 2005 do 2012 godine

Bruto plaće

Broj zaposlenih 

U 2012 godini iz sredstava Budžeta finansirane su plaće za 11.005 zaposlenih (po podacima za isplatu plaće za decembar 2012. godine) Od ukupno 11.005 zaposlenih koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo, po podacima za decembar 2012. godine, najviše zaposlenih je u : Oblasti osnovnog obrazovanja 3.639 zaposlena Srednjem obrazovanju je 2.243 zaposlena JU Djeca Sarajeva 316 zaposlena Ministarstvo unutrašnjih poslova finansira 1.870 zaposlenih osobe. U pravosuđu je zaposleno 781 osoba Ustanove kulture zapošljavaju 569 ljudi Plaću na teret budžeta ustanova socijale prima 434 zaposlena. Ostala ministarstva,službe i ustanove zapošljavaju 1.153 uposlenika. Na teret bruto plaća i naknada plaća isplaćeno je 211.129.173 KM,a sredstva su raspoređena za : plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 111.621.013 KM, naknade plaća po osnovu produženog rada, za bolovanje preko 42 dana, za vrijeme godišnjeg odmora, za vrijeme plaćenog odsustva (porodiljno), za državne i vjerske praznike, za noćni rad i dežurstvo, ostale naknade plaće i dr. 33.454.119 KM, doprinosi za PIO 36.224.793 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje 26.633.269 KM,

  

65

doprinosi za zapošljavanje 3.195.979 KM Naknada troškova zaposlenih iznosile su 32.477.551 KM, odnosno 96,96% planiranih sredstava za 2012. godinu, ili 6,92% više u odnosu na isti period prethodne godine. Sa pozicije naknada zaposlenima u izvještajnom periodu izvršene su isplate: naknade za topli obrok u iznosu 17.704.841 KM, naknade za prevoz s posla i na posao u iznosu 5.720.703 KM, regres za godišnji odmor 4.416.697 KM, otpremnina za odlazak u penziju 1.784.689 KM pomoći u slučaju smrti člana porodice 1.644.705. KM, pomoć u slučaju ostalih bolesti 880.878 KM pomoć u slučaju teže invalidnosi 325.038 KM , Doprinosi poslodavca Doprinosi poslodavca iznose 24.452.209 KM, odnosno 103,92% planiranih sredstava za 2012. godinu ili 7,13% više u odnosu na isti period 2011. godine. Na teret doprinosa poslodavca u 2012. godini isplaćeno je: Doprinos za penziono i invalidsko osiguranje 14.861.780 KM Doprinos za zdravstveno osiguranje 8.521.680 KM Doprinos za zapošljavanje 1.065.290 KM Doprinos za beneficirani radni staž 3.459 KM Korekcije akontativne isplaćene plaće za 2012 godinu Izvršenje po osnovu korekciju akontativne isplate plaća za 2012 godinu je razlog zbog čega je više izvršenje kod bruto plaća i doprinosa u odnosu na plan Budžeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu . Zbog obaveze primjene zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo (Sl.Novine kantona Sarajevo 33/11)kao i potrebe zaustavljanja daljnjeg toka tužbi uposlenika po osnovu neisplačenih plata i naknada za plaće u 2012 godini.Vlada Kantona Sarajevo je potpisala sporazum sa sindikatom organa uprave u kome se obavezala isplatiti uposlenim razliku plaće za 2012 godinu u iznosu od bruto 13.891.342 KM . Obračun je rađen na osnovu isplaćene plaće za decembar 2012 godine,gdje uzeta u obzir razlika između osnovice 283,50 i 267,00 za državne službenike i namještenike,kao i razlika

  

66

u procentu od 6,18 %(između razlike osnovice 283,50 i 267,00) za ostale budžetske korisnike iz resora ministarstva obrazovanja nauke i mladih,ustanove iz ministarstva kulture i sporta ,socijale ,vatrogasne brigade ,civilne zaštite kao i ovlaštenih službenih lica MUP-a Na bruto plaće je potrebno dodati iznos od 10.50 % doprinosi poslodavca ,iznos od 1.272.266 KM kao i 16.50% kod MUP-ovlaštena službena lica (benificirani radni staž) iznos od 65.471 KM, i obračun poreza materijlni troškovi u iznosu oko 40.000 KM što ukupnu cifru za sredstava po osnovu bruto plaće ,doprinosa i materijalnih troškova povećava na 13.891.350 KM Izdaci za materijal i usluge Izdaci za materijal i usluge su u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine planirani su u iznosu 64.890.645 KM a izvršeni u iznosu 59.345.697 KM, što predstavlja 91,45% planiranih rashoda i izdataka za 2012. godinu, a istovremeno su za 11,35% veći u odnosu na isti period 2011. godine. Struktura izvršenih izdataka za materijal i usluge Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.

godinu predstavljena je sljedećim tabelarnim pregledom i grafikonom.

Konto

Izdaci za materijal i uslugeBudžet Kantona Sarajevo 2012.g

Izvršenje 01.01.-31.12.2012. g.

Izvršenje 01.01.-31.12.2011. g.

Indeks (2/1)

613000 1 2 3 4

613100 Putni troškovi 1.26% 1,084,751 747,866 1,173,133 68.94613200 Izdaci za energiju 18,75% 11,101,881 11,128,681 9,279,601 100.24613300 Izdaci za komunalne usluge 7.95% 5,020,876 4,719,111 4,761,282 93.99613400 Nabavka materijala 15,43% 11,408,448 9,156,896 7,546,377 80.26613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,2 2,013,922 1,929,286 1,606,122 95.80613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4,21% 2,668,605 2,496,332 2,419,002 93.54613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.94% 7,316,811 7,083,146 7,712,909 96.81

613800Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,692,039 1,412,091 1,278,389 83.46

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,583,312 20,672,288 17,519,557 91.54UKUPNO 64,890,645 59,345,697 53,296,372 91.45

  

67

1.26%

18.75%

7.95%

15.43%

3.25%

4.21%11.94% 2.38%

34.83%

Putni troškovi 1.26%Izdaci za energiju 18,75%Izdaci za komunalne usluge 7.95%Nabavka materijala  15,43%Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,25%Unajmljivanje  imovine  i opreme 4,21%Izdaci za tekuće održavanje 11.94%Izdaci osiguranja, bankarskih usluga  i  usluga platnog prometa 2.38% Ugovorene i druge posebne usluge 34,83%

Najveća izdvajanja na teret izdataka za materijal i usluge, su na poziciji ugovorenih i drugih posebnih usluga 34,83 %, i iznose 20.672.288 KM, odnosno 91,54% od planiranih sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu. Ministarstva sa najviše izdvajanja na poziciji ugovorenih i drugih posebnih usluga su : Resor Ministarstva pravde i uprave 4.998.935 KM Ministarstvo obrazovanje, nauka i mladih 6.109.023 KM Ministarstvo kulture i sporta 3.852.319 KM Ministarstvo unutrašnjih poslova 1.315.193 KM Ministarstvo finansija 593.307 KM Ministarstvo za rad socijalna politiku raseljena lica i izbjeglice 691.786 KM U izdacima za ugovorene usluge najveće učešće imaju sljedeći izdaci: Usluge medija 136.232 KM, Usluge štampanja 452.612 KM, Usluge javnog informiranja i odnosa s javnošću 182.846 KM, Usluge reprezentacije 674.886 KM, Ostale stručne usluge 228.967 KM, Usluge objavljivanja tendera i oglasa 146.662 KM, Ostali izdaci za informiranje 128.006 KM, Usluge stručnog obrazovanja 376.270 KM, Izdaci za specijalizaciju i školovanje 543.776 KM, Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga 548.115 KM,

  

68

Izdaci za hardverske i softverske usluge 403.711 KM, Troškovi vještačenja, svjedoka i sudaca porotnika 485.178 KM, Troškovi odvjetnika u predmetima obvezne obrane 2.900.748 KM, Primarna opća zdravstvena zaštita 255.675 KM, Izdaci za rad komisija 1.143.457 KM, Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima 342.213 KM, Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 5.602.522 KM, Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda 732.841 KM, Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelat. i povremenog samostalnog rada 289.436 KM, Doprinos za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 420.009 KM, Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 749.151 KM, Ostale nespomenute usluge i dadžbine 2.978.691 KM. Izdaci za fizičko osiguranje objekata 110.289 KM, Izdaci za PDV 193.400 KM i dr. Tekući transferi Budžetom Kantona Sarajevo za 2012.godinu za finansiranje tekućih transfera planirano

je 291.753.430 KM, a u periodu 01.01. do 31.12.2012. godine, po ovom osnovu,

izvršeno je 297.493.767 KM ili 101,97% planiranih sredstava. Ovo ujedno predstavlja

povećanje od 9,16% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 24,96 miliona KM,kao i

povećanje izvršenja u odnosu na plan Budžeta za 1,97 %.

U prilogu dajemo tabelarni i grafički pregled strukture izvršenja tekućih transfera Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu po međunarodno priznatoj klasifikaciji po namjenama, u odnosu na Budžet za 2012. godinu, kao i ukupno izvršenje u 2011. godini.

  

69

Tekući transferiBudžet Kantona Sarajevo 2012.g

Izvršenje 01.01.-31.12.2012. g.

Izvršenje 01.01.-31.12.2011. g.

Indeks (2/1)

Konto 1 2 3 4

614100 Transferi drugim nivoima vlasti 12.45 37,047,900 37,047,899 34,392,800 100.00614200 Transferi pojedincima 28.14% 85,857,703 83,709,465 80,733,483 97.50614300 Transferi neprofitnim organizacijama 107,687,845 101,704,599 101,349,982 94.44614400 Subvencije javnim preduzećima 18,94 56,276,272 56,334,526 52,126,610 100.10614800 Drugi tekući rashodi 6.28% 4,883,710 18,697,278 3,926,763 382.85

UKUPNO 291,753,430 297,493,767 272,529,639 101.97

12.45%

28.14%

34.19%

18.94%

6.28%

Transferi drugim nivoima vlasti 12.45%Transferi pojedincima 28.14%Transferi neprofitnim organizacijama  34,19%Subvencije javnim preduzećima 18,94%Drugi tekući rashodi 6.28%

Iz prikazane strukture izvršenja tekućih transfera uočljivo je da u ukupno planiranim i izvršenim tekućim transferima Budžeta Kantona Sarajevo u 2012. godini najveće učešće imaju tekući transferi neprofitnim organizacijama sa 34,19% učešća, zatim tekući transferi pojedincima 28,14% učešća,subvencije javnim preduzećima 18,94 % učešća,transferi drugim nivoima vlasti sa 12,465% učešća,te drugi tekući rashodi sa 6,28 % učešća. U tabeli koja slijedi, dat je pregled izvršenja tekućih transfera po organizacionoj klasifikaciji Kantona Sarajevo u 2012. godini u odnosu na Budžet za 2012.godinu, kao i izvršenje za 2011. godinu.

  

70

PREGLED UKUPNIH TEKUĆIH TRANSFERA (614000=614000 DO 614800) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2012.GODINU

Raz.Budžet Kantona

Sarajevo za 2012. g.

Izvršenje 01.01-31.12.2012

Izvršenje 01.01-31.12.2011

Index 2/1

1 2 3 4

10. 1,245,500 1,334,270 1,231,700 107.13

11. 37,747,716 38,237,180 34,583,958 101.30

12. 3,812,000 6,239,204 3,801,850 163.6713. 14,762,800 14,408,433 14,694,291 97.6013 100 - 0 0.0014. 12,542,572 13,021,558 11,361,673 103.8214. 377,500 383,547 174,936 101.6015. 40,854,800 40,702,440 37,717,793 99.6316. 107,500 304,196 89,063 282.9717. 62,000 84,040 19,000 135.5518. 9,319,592 6,442,342 5,085,597 69.1318. 497,000 101,740 672,058 20.4719. 4,807,400 4,383,173 5,177,959 91.1820. 2,654,228 2,266,567 2,321,650 85.3921. 79,833,041 87,385,067 80,379,560 109.4622. 7,949,900 7,751,045 6,859,487 97.5023. 72,457,403 72,008,794 68,040,671 99.3824. - 408,551 - 0.0025. 56,800 199,370 7,500 351.0026 - 130,635 1,166 0.0027. 1,186,700 209,813 108,064 17.6828. - 71,236 - 0.0029. 1,478,878 1,420,568 201,664 96.0631. - - - 0.0032 - - - 0.00Ukupno: 291,753,430 297,493,767 272,529,639 101.97

Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći

Ministarstvo za boračka pitanja

Zavod za informatiku i statistiku SarajevoUprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo

OPIS

Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove

Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve

Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Ministarstvo saobraćaja

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Stručna služba za zajedničke poslove

Ministarstvo pravde i uprave zbirno

Ministarstvo kulture i sporta zbirno

Fond memorijala

Ministarstvo finansija

Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade zbirno

Ministarstvo stambene politike

Ministarstvo privrede

Ministarstvo zdravstva

Kantonalna uprava za šumarstvo

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice zbirno

Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo

Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo

Zavod za planiranje Kantona SarajevoZavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Najveće učešće u tekućim transferima imalo je Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade sa 29,37 % učešća,slijedi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice sa 24,21 % učešća. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša u ukupnim transferima malo je 13,68 % učešća . Tekući transferi Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u 2012. godini izvršeni su sa 17,68% od plana, zbog toga što se radi o prostorno planskoj dokumentaciji čija izrada u prosjeku traje tri godine, tako da se indeksna godišnja ostvarenja iznad 30% smatraju uspješnim. Iz ovog razloga svake godine se vrši prenos neutrošenih namjenskih sredstava za nedovršene planove u narednu godinu. Tekući transferi drugim nivoima vlasti

  

71

U tabelarnom pregledu koji slijedi daje se struktura izvršenja tekućih transfera drugim nivoima vlasti iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu. Svi izvršeni transferi su dati u analitičkom pregledu rashoda i izdataka po korisnicima, poređeni sa Budžetom za 2012.godinu i izvršenjem istih transfera u 2011. godini. Planirana sredstva za tekuće transfere drugim nivoima vlade u 2012.godinu iznose

37.047.900 KM, a u izvještajnom periodu izvršeni su 100%. Pomenuto izvršenje

predstavlja povećanje pomenutih transfera za 7,72% u odnosu na izvršenje tekućih

transfera drugim nivoima vlade u 2011. godini.

PREGLED TRANSFERA DRUGIM NIVOIMA VLASTI (614100) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2012.GODINU

Raz.Budžet Kantona

Sarajevo za 2012. g. Izvršenje 01.01-

31.12.2012Izvršenje 01.01-

31.12.2011Index 2/1

1 2 3 4

11. 36,897,900 36,897,899 33,852,800 100.00

12. - - - 0.0013. 50,000 50,000 130,000 100.0014. 100,000 100,000 100,000 100.0015. - - 310,000 0.00Ukupno: 37,047,900 37,047,899 34,392,800 100.00

OPIS

Ministarstvo za boračka pitanjaMinistarstvo saobraćaja - Direkcija za puteveMinistarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Ministarstvo pravde i uprave

Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Planirana i izvršena sredstva za finansiranje Grada i općina sa područja Kantona

Sarajevo u 2012. godinu iznose 36.897.899 KM i veći su u odnosu na prethodnu godinu

za 8,99%.

Izdvajanja za Grad i općine Kantona Sarajevo predstavljaju 99,59% izvršenih sredstava

pomenute vrste transfera u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012. godinu. Transferi su

doznačeni Gradu i općinama kako slijedi:

  

72

Transfer Gradu 6,298,400 KM,Općina Stari Grad 2,954,500 KM, Općina Centar 4,088,800 KM, Općina Novo Sarajevo 3,877,900 KM, Općina Novi Grad 6,031,600 KM, Općina Ilidža 4,135,999 KM, Općina Vogošća 2,659,400 KM, Općina Hadžići 2,765,900 KM, Općina Trnovo 1,413,000 KM, Općina Ilijaš 2,672,400 KM.

Učešće Ministarstva za boračka pitanja u ukupno izvršenim tekućim transferima je 0,13%, a Ministarstva saobraćaja - Direkcija za puteve 0,27%. Direkcija za puteve doznačila je 100.000 KM za zimsko održavanje puteva-Općina Trnovo Putem Ministarstva za Boračka pitanja doznačeno je 50.000 KM drugim nivoima Vlade - interkantonalno udruživanje sredstava. Tekući transferi pojedincima Tekući transferi pojedincima Budžetom Kantona Sarajevo za 2012. godinu planirani su u iznosu 85.857.703 KM, a izvršeni u iznosu 83.709.465 KM ili 97,50% od planiranih transfera pojedincima i veći su od izdvajanja iste vrste u predhodnoj godini za 3,69 %. Ttekući transferi pojedincima izvršeni iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2012. godine dalje se klasificiraju kako slijedi: Beneficije za socijalnu zaštitu 64.303.664 KM Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice 6.923.972 KM Izdaci za raseljena lica 1.303.728 KM Isplate stipendija 1.872.000 KM Ostali transferi pojedincima 5.665.156 KM Pogrebni troškovi 2.260.824 KM Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene 1.135.520 KM. Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode 244.600 KM,

  

73

Pregled tekućih transfera pojedincima izvršen u 2012. godini, u poređenju sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2012. godinu i izvršenjem istih u 2011. godini prezentiran po nosiocima daje se u nastavku. PREGLED TRANSFERA POJEDINCIMA (614200) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2012.GODINU

Raz.Budžet Kantona

Sarajevo za 2012. g. Izvršenje 01.01-

31.12.2012Izvršenje 01.01-

31.12.2011Index 2/1

1 2 3 4

10. 20,000 18,400 9,200 92.00

11. 15,000 14,500 6,000 96.67

12. - - - 0.0013. 10,871,800 10,632,378 11,037,796 97.8013 100 - - 0.0014. 5,500 4,800 5,500 87.2714. - - - 0.0015. - - - 0.0016. - - 13,360 0.0017. 4,300 4,000 1,000 93.0218. - - - 0.0018. 5,000 - 5,078 0.0019. 20,000 1,400 2,000 7.0020. 1,600,000 1,461,517 1,533,418 91.3421. 5,557,000 5,447,489 4,486,368 98.0322. 320,800 256,426 347,637 79.9323. 66,998,003 65,582,393 63,281,827 97.8924. - - -25. 40,200 39,561 2,500 98.4126 - - - 0.0027. - - - 0.0028. - - - 0.0029. 400,000 246,600 1,800 61.6531. - - - 0.0032 - - - 0.00Ukupno: 85,857,703 83,709,465 80,733,483 97.50

Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade

Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjegliceStručna služba za zajedničke poslove

Uprava za civilnu zaštitu Kantona SarajevoZavod za informatiku i statistiku SarajevoZavod za planiranje Kantona Sarajevo

Ministarstvo finansija

Ministarstvo stambene politike

Ministarstvo saobraćaja

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Kantonalna uprava za šumarstvo

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Ministarstvo pravde i upraveMinistarstvo za boračka pitanja

Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Ministarstvo zdravstva

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Ministarstvo kulture i sporta

Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve

Fond memorijala

Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove

OPIS

Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo

Ministarstvo privrede

Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći

Putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice transferirano je

65.582.393 KM ili 78,35% ukupno izvršenih tekućih transfera pojedincima iz Budžeta

Kantona Sarajevo za 2012. godinu.

  

74

Obzirom na značajan udio ovih transfera, grafički pregled kretanja osnovnih kategorija

socijalnih davanja u periodu od 2008 – 2012. godine dat je u prilogu.

Socijalna davanja iz Budžeta Kantona Sarajevo u periodu 2008-2012 g

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

Zaštita porodice sa djecom

Zaštita civilnih žrtava rata

Raseljena lica i izbjeglice

Socijalna davanja

2008

2009

2010

2011

2012

Iz grafičkog prikaza je vidljivo da su izdvajanja za zaštitu porodice s djecom rasla tokom proteklih pet godine, dok su izdvajanja za socijalnu zaštitu i raseljena lica i izbjeglice smanjena. Smanjenje izdvajanja za socijalnu zaštitu i socijanlna davanja je pratio trend smanjenja korisnika istih u odnosu na prethodnu godinu .

  

75

Broj korisnika tekućih transfera pojedincima na području Kantona Sarajevo je izuzetno visok, tako da iz sredstava za zaštitu porodice sa djecom prosječno mjesečno izdvajanje je oko 2,94 mil KM.

Velik broj korisnika mjesečno prima neki od dodataka na ime zaštite civilnih žrtava rata

gdje su najveća izdvajanja u 2012. godini bila za porodičnu invalidninu (1.963 korisnik

prosječno mjesečno) u iznosu 5.547.530 KM i ličnu invalidninu (1.913 korisnika

prosječno mjesečno u iznosu 4.531.398 KM.

U 2012. godini sa pozicije tekućih transfera pojedincima u resoru Ministarstva za rad,

socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice na ime socijalne davanja izdvojeno je

11.899.026 KM čime je obuhvaćeno preko 7.700 osoba mjesečno koje dobivaju

novčanu pomoć.

Ministarstvo za boračka pitanja u 2012. godini isplatilo je 10.632.378 KM, što predstavlja

12,70% tekućih transfera pojedincima izvršenih iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Sredstva za isplatu osnovnog obezbijeđenja učesnika NOR-a i pravo na mjesečna

novčana primanja nosiocia ratnih priznanja i odlikovanja, nosiocima "Partizanske

spomenice – 1941", ratnim vojnim invalidima kojima je priznato pravo na dodatak za

njegu i pomoć od strane drugog lica te djeca šehida i poginulih boraca za vrijeme

nezaposlenosti ,koristilo je više od 1.000 lica mjesečno.

  

76

Jednokratne novčane pomoći pojedincima i druge pomoći (ogrijev, prehrambeni artikli, infrastrukturni priključci) su plaćene za oko 1.186 pojedinačnih korisnika i 25 udruženja institucije i sl.(u korist pripadnika boračke populacije). Završeni su i infrakstukturalni prikljući za oko 421 korisnika,kao i isporuka paketa prehambrenih i higijenskih artikala pri čemu je ovo pravo iskoristilo oko 1.990 osoba.

Pomoć za troškove dženaza-sahrana i ekshumacija ostvarilo je oko 943 korisnika. Na

ovoj poziciji u pravilu svake godine je potrebno obezbijediti više sredstavau odnosu na

predhodnu godinu zbog porasta broja umrlih te rasta prosječne plate na osnovu koje se

urvrđuje visina pomoći.

Sredstva za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i edukaciju dodijeljena su za 209

korisnika.

Ukupno 2.200 srednjoškolaca i studenata za prvih pet mjeseci školske 2011/12.godine

dobivali su stipendiju za djecu iz boračke populacije.čime je završeno stipendiranje za

pomenuto školsku godinu. Za školsku 2012/13 godinu predviđeno je stipendiranje 1.930

učenika i studenata.

Besplatan i povlašten gradski prevoz RVI i članova porodica poginulih boraca koristilo

je u prosjeku 3.353 korisnika

U 212 godini potpisani su novi ugovori sa banjskim lječilištima u Fojnici,Olovu i na Ilidži

te je intezivno slanje korisnika na lječenje .U izvještajnom periodu na rehalibitaciju je

upućeo 990 korisnika .Na osnovu potpisanog ugovora sa firmom Bossina d.o.o Zaostrog

  

77

Republika Hrvatska, o realizaciji klimatskog ljećenja –ljetovanja, na ljetovanje su

upućena 522 korisnika.

Izmirivanje obaveza po osnovu obavezno zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke

populacije osiguranih na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH.

Prosječno je pravo na ovaj vid zaštite ostvarilo 4.217 korisnika mjesečno.pad broja

korisnika je uglavnom zbog ostvarivanja prava po drugom osnovu (ostvarivanje prava na

penziju)

Tekući transferi pojedincima koji su u 2012. godini izvršeni na teret Ministarstva

obrazovanja i nauke iznosili su 5.447.489 KM odnosno 98,03% od plana.

Najveći dio, odnosno 4.897.255 KM, odnosi se na finansiranje prevoza do škole učenika

osnovnih škola i subvencije za prevoz od 30% troškova prevoza za učenike srednjih

škola.

U toku prošle godine prevezeno je oko 200.000 učenika od čega je 125.000 učenika

srednjih škola i 75.000 KM učenika osnovnih škola,što je prosječno 22.000 učenika

osnovnih i srednjih škola mjesečno svaki radni dan (ne računajući januar, juli i august

mjesec).

  

78

Stipendije za talentovane učenike i studente, učenike specijalnih škola, učenike

nacionalnih manjina i za Fondaciju „Djeca Srebrenice“koji se finansiraju iz pomenutih

tekućih transfera isplaćene su u iznosu 324.740 KM.

Ministarstvo obrazovanja je takođe izvršilo uplatu obaveznog zdravstvenog osiguranja

za učenike i studenate koji nisu osigurani po drugom osnovu, u ukupnom iznosu

123.420 KM, (20 KM po osiguraniku mjesečno) kao i 18.427 KM za troškove smještaja i

ishrane studenata

Sa pozicije transfera pojedincima, Ministarstva zdravstva u 2012. godini za finansiranje

dopunskih prava RVI u skladu sa odlukom o proširenom obimu prava za korištenje

ortopedskih pomagala , lijekova medicinsko-sanitetskih sprava za RVI utrošeno je

1.461.517 KM.

Tekući transferi neprofitnim organizacijama

Tekući transferi neprofitnim organizacija su u 2012. godini planirani u iznosu

107.687.845 KM,a izvršeni u iznosu 101.704.599 KM ili 94,44%. U odnosu na istu vrstu

izdvajanja u 2011. godini u izvještajnom periodu je ostvareno povećanje za 0,35%.

Izvršenje tekućih transfera neprofitnim organizacijama u 2012. godini poređeno sa

Budžetom i izvršenjem iste vrste izdataka u 2011.godini, daje se u sljedećem pregledu.

  

79

PREGLED TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA (614300) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2012.GODINU

Raz.Budžet Kantona

Sarajevo za 2012. g. Izvršenje 01.01-

31.12.2012Izvršenje 01.01-

31.12.2011Index 2/1

1 2 3 4

10. 1,225,500 1,223,800 1,222,500 99.86

11. 789,000 722,605 725,158 91.58

12. - - - 0.0013. 3,836,000 3,720,389 3,525,005 96.9913 - - - 0.0014. 510,600 492,027 505,104 96.3614. - - - 0.0015. 855,000 540,959 562,232 63.2716. 104,000 100,351 71,111 96.4917. 18,000 18,000 18,000 100.0018. 9,263,776 6,281,794 5,085,597 67.8118. 27,000 5,000 27,000 18.5219. 1,369,500 1,361,190 1,354,500 99.3920. 1,044,228 665,292 788,232 63.7121. 74,195,041 73,505,992 75,883,785 99.0722. 7,559,100 7,298,335 6,511,850 96.5523. 5,449,400 5,443,440 4,758,845 99.8924. - - - 0.0025. 5,000 5,000 5,000 0.0026 - - - 0.0027. 1,186,700 86,877 108,064 7.3228. - - - 0.0029. 250,000 233,548 198,000 93.4231. - - - 0.0032 - - - 0.00Ukupno: 107,687,845 101,704,599 101,349,982 94.44

Ministarstvo stambene politike

Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo

Ministarstvo zdravstvaMinistarstvo finansijaKantonalna uprava za šumarstvo

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolišaMinistarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve

Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. posloveKabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Ministarstvo privrede

Ministarstvo saobraćaja

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice

Fond memorijala

Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo

OPIS

Stručna služba za zajedničke poslove

Ministarstvo kulture i sporta

Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo pravde i upraveMinistarstvo za boračka pitanja

Zavod za planiranje Kantona SarajevoZavod za informatiku i statistiku Sarajevo

Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći

Od ukupno utrošenih tekućih transfera neprofitnim organizacija 72,27% odnosno

73.505.992 KM se odnosi na tekuće transfere u okviru resora Ministarstva za

obrazovanje i nauku.

Transfer za visoko obrazovanje je u 2012. godini iznosio 66.178.900 KM, a za nauku 4.177.900 KM ili 0,10% manje nego u 2011. godini. Za programe nauke i kongres naučne dijaspore izdvojeno je 900.561 KM. Za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola izdvojeno je 406.404 KM što je za 34,83 % više nego u predhodnoj godini.

  

80

Iz sredstava sa pozicije programi finansirana su takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola, otkup i izdavanje stručne literature, te ostali projekti od značaja za obrazovanje u iznosu 303.557 KM, i u odnosu na prošlu 2011 godinu došlo je do povećanja sredstava od 1,25 % Studentski centar finansiran je sa 814.000 KM, dok su Narodna i Univerzitetska biblioteka finansirane u iznosu 250.000 KM. Ustanovama visokog obrazovanja u 2012. godini izvršene su doznake budžetskih sredstava u iznosu 66.178.900 KM kako slijedi: Akademija Likovnih umjetnosti

2.396.600 KM

Akademija Scenskih umjetnosti

1.831.400 KM

Arhitektonski fakultet 2.031.400 KM Ekonomski fakultet 3.382.300 KM Elektrotehnički fakultet 2.928.500 KMFakultet za fizičku kulturu

1.683.200 KM

Fakultet kriminalističkih nauka

1.456.100 KM

Fakultet političkih nauka 2.764.400 KMFarmaceutski fakultet 1.691.800 KMFilozofski fakultet 7.475.600 KMGrađevinski fakultet 2.166.500 KMMašinski fakultet 3.176.300 KMMedicinski fakultet 5.787.000 KMMuzička akademija 2.202.400 KMPoljoprivredni fakultet 3.337.400 KMPravni fakultet 1.875.400 KMPrirodno-matematički fakultet

4.866.000 KM

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

1.434.000 KM

Stomatološki fakultet 3.816.600 KMŠumarski fakultet 1.614.400 KMVeterinarski fakultet 3.531.000 KMPedagoška akademija 1.794.500 KMFakultet zdravstvenih studija

1.654.100 KM

Rektorat Univerziteta 1.282.000 KM Sredstva tekućeg transfera za finansiranje ustanova nauke, u iznosu 4.177.900 KM, su u potpunosti iskorištena ,i raspoređena su na sljedeće korisnike: Institut za istoriju 737.800 KMOrijentalni institut 653.500 KM

  

81

Institut za jezik 271.500 KMInstitut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju

539.000 KM

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

941.800 KM

Akademija nauka i umjetnosti BiH

1.034.300 KM

Ministarstvo kulture i sporta je u okviru svoje djelatnosti ostvarilo izvršenje tekućih transfera neprofitnim organizacijama u iznosu 7.298.335 KM ili 7,18% od ukupnih izdataka, od čega je ustanovama u oblasti kulture doznaćeno 2.807.428 KM, a ustanovama u oblasti sporta 4.134.687 KM,udruženja su bila finansirana sa 356.220 KM. Najznačajnije učešće u transferima ustanovama kulture imaju podrška projektima iz oblasti kulture 466.550 KM, sufinansiranje proizvodnje kratkog igranog i dokumentarnog film 218.500 KM, zaštita kulturnog stvaralaštva 258.123 KM, kulturno umjetnički amaterizam 199.980 KM, Sarajevo film festival 190.000 KM festival klasične muzike 100.000 KM i drugo. Neka od značajnijih izdvajanja iz oblasti sporta su: vrhunski sport-kriteriji 1.428.942 KM takmičarsko razvojni sport 593.035 KM podrška sportskom podmlatku 484.200 KM podrška sportskim org. Za zvanična evropska takmičenja 245.700 KM, sufinansiranje zimskih sportova-programi 115.000 KM. i drugo.

Po visini izdvojenih sredstava za neprofitne organizacije slijedi Ministarstvo privrede. Sa

razdjela ovog ministarstva doznačeno je 6.281.794 KM, što predstavlja 6,18% od

ukupnih izdvajanja po ovom osnovu u 2012. godini.

Najznačajnija izdvajanja odnose se na razvoj poljoprivrede u iznosu 3.855.485 KM

,finansiranje Veterinarske stanice Kantona Sarajevo, u iznosu 757.700 KM te

  

82

pretvaranje nepoljoprivrednog zemljista u poljoprivredno zemljište u iznosu od 774.100

KM.

U oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica utrošeno je 5,35% ukupnih izdataka, odnosno 5.443.440 KM, i najznačajnija učešće ima : sufinansiranje javnih kuhinja u iznosu 3.759.440 KM, finansiranje udruženja osoba sa invaliditetom 603.000 KM, sufinansiranje materijalnih troškova i podrška radu KJU „Gerontološki centar“ 750.000 KM i sufinansiranje programa rada humanitarnih organizacija 261.000 KM.

Izvršenje pozicije tekućih transfera neprofitnim organizacijama u Ministarstvu saobraćaja

u periodu 01.01. do 31.12.2012. godine iznosilo je 492.027 KM, sredstva su u

potpunosti izvršena na poziciji - Održavanje semafora i utrošak struje u 2012. godini.

Ministarstvo za boračka pitanja je u 2012. godini utrošilo sredstva u iznosu 3.720.389

KM, odnosno 3,66 % ukupnih izdvajanja po ovom osnovu.

Za finansiranje udruženja građana – boračka udruženja u 2012. godini izdvojeno je

892.668 KM.

U skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, Ministarstvo za boračka pitanja je refundiralo dio naknade za izgradnju građevinskih objekata(uređenje i renta)u ukupnom iznosu 525.348 KM. Za legalizaciju objekata po osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca je izvojeno 1.079.880 KM, i predstavlja povećanje sredstava od 22,15% u odnosu na prethodnu 2011. godinu Za Fond IKRE u 2012. godini izdvojeno je 650.000 KM, a za sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH izdojeno je 200.000 KM.

  

83

Na ime tekućih transfera neprofitnim organizacijama Ministarstvo finansija je izdvojilo

1.361.190 KM. Najznačajniji dio tekućih transfera neprofitnim organizacijama dodijeljen

putem Razvojnoj agenciji SERDA u iznosu 1.050.000 KM, a udruženja građana i ostala

neprofitna udruženja finansirana su sa 161.490 KM.Transfer komisiji za mlade-

realizacija projekta mladih u 2012 godni finansiran je sa 149.700 KM.

U razdjelu Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici i parlamentarne grupe na ime transfera neprofitnim organizacijama u 2012. godini izdvojeno je 1.199.600 KM, od čega se na finansiranje parlamentarnih grupa odnosi 1.190.000 KM. Subvencije javnim preduzećima

U Budžetu Kantona Sarajeva za 2012. godinu za subvencije javnim preduzećima

planirano je 56.276.272 KM, a izvršeno je 100,1% plana, odnosno 56.334.526 KM.

Izdvajanje za subvencije javnim preduzećima su veća za 8,07% od izdvajanja po ovom

osnovu u 2011. godini.

Pregled izdvajanja za subvencije javnim preduzećima iz Budžeta Kantona Sarajevo u

periodu od 2005. - 2012. godine dat je grafičkim prikazom u prilogu.

  

84

Iz grafičkog prikaza se može vidjeti da izdaci za finansiranje javnih komunalnih

preduzeća putem tekućih transfera javnim prduzećima od 2006. godine imaju trend

opadanja

Subvencije javnim preduzećima u periodu 2005-2012 godine

42,422,497

67,029,384

60,583,678 60,959,016

55,584,606 56,889,273

52,126,610

56,334,526

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dalje slijedi pregled subvencija javnim preduzećima izvršenih iz Budžeta Kantona

Sarajevo za 2012. godinu po funkcionalnoj klasifikaciji.

  

85

PREGLED SUBVENCIJA JAVNIM PREDUZEĆIMA (614400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2012.GODINU

Raz.Budžet Kantona

Sarajevo za 2012. g. Izvršenje 01.01-

31.12.2012Izvršenje 01.01-

31.12.2011Index 2/1

1 2 3 4

12. 3,790,000 3,790,000 3,790,000 100.0014. 12,026,472 12,519,525 10,851,069 104.1015. 39,999,800 39,991,565 36,845,561 99.9818. 460,000 33,436 639,980 7.27Ukupno: 56,276,272 56,334,526 52,126,610 100.10

Kantonalna uprava za šumarstvoMinistarstvo prostornog uređenja i zaštite okolišaMinistarstvo saobraćajaMinistarstvo pravde i uprave

OPIS

Putem Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša doznačeno je 70,99% izvršenih subvencija javnim preduzećima, a iznos od 39.991.565 KM raspoređen je javnim preduzećima kako slijedi: KJKP "Toplane" Sarajevo - Pokriće gubitka u poslovanju KJKP Toplane 6,966,400.KM,JP "Elektroprivreda" BiH - utrošak električne energije za javnu rasvjetu 5.047.046.KM,KJKP "Rad" Sarajevo 7,600,000.KM,KJKP "Park" Sarajevo 6,250,000.KM,KJKP "Pokop" 4.950,000.KM,KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo 5,703,200.KM,Održavanje javne rasvjete na području Kantona Sarajevo 1.444.719.KM,KJKP "Komunalac" Hadžići 1.030,100.KM,JKP "Vodostan" Ilijaš 690,100.KM,JKP "Trnovo" 310,000.KM.

Ministarstvo saobraćaja za subvencije javnim preduzećima doznačilo je 12.519.525 KM ili 22,22 % utrošenih sredstava tekućih transfera javnim preduzećima , a sredstva se odnose na : Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih preplatnih karti KJKP Gras 5.636.798.KM,Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih preplatnih karti CTS BUS 82.955.KM,Subvencioniranje troškova studentskih karata 1.384,771.KM,Za pokrivanje dijela gubitka-KJKP "Gras" 5,415,000 KM.

Putem Ministarstva pravde doznačeno je 3.790.000 KM JP Televiziji Kantona Sarajevo. Kantonalna uprava za šumarstvo doznačilo 33.436 KM za finansiranje projekata iz oblasti šumsko-uzgojnih radova.

  

86

Drugi tekući rashodi Za druge tekuće rashode u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012. godinu planirano je 4.883.710 KM a u izvještajnom periodu za ove namjene je utrošeno 18.697.278 KM, U prethodnim godinama ova sredstva su se većinom odnosila na povrat više uplaćenih prihoda – poreza sa pozicije Ministarstva finansija. Razlog zbog povećanja izvršenja iznad planiranog, za period od 01.01. do 31.12.2012 godine na ovoj poziciji,je zbog sudskih izvršenja po osnovu tužbi zaposlenika u ukupnom iznosu od 14.241.811 KM U sljedećem pregledu prikazana su sudska izvršenja po budžetskim korisnicima Služba za skupštinske poslove 52,114 KM,Kabinet presjednika i podpresjednika Skupštine Kantona Sarajevo 39,955 KM,Kabinet Premijera 33,009 KM,Stručna služba Vlade 57,726 KM,Ured za zakonodavstvo 5,494 KM,Protokol 6,868 KM,Press služba 22,371 KM,

Ured za kvalitet 5,239 KM,Uprava za inspekcijske poslove 425,654 KM,Ministarstvo pravde i uprave 2,427,204KM,Ministarstvo za boračka pitanja 666 KM,Ministarstvo saobraćaja 5,206 KM,Direkcija za ceste 5,862 KM,Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 163,323 KM,Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 6,593 KM,

Ministarstvo stambene politike 200,345 KM,MUP Kantona Sarajevo 22,433 KM,Ministarstvo privrede 104,732 KM,Kantonalna uprava za šumarstvo 58,304 KM,Ministarstvo zdravstva 129,757 KM,Ministarstvo za obrazovanja,nauku i mlade 377,450 KM,,OŠ "Srednje" Ilijaš 8,157 KM,OŠ "Hrasno" Novo Sarajevo 3,776 KM,OŠ "Velešićki heroji" Novo Sarajevo 5,538 KM,Prva gimnazija 303,896 KM,

  

87

Druga gimnazija 32,993 KM,Treća gimnazija 219,120 KM,Četvrta gimnazija Ilidža 312,269 KM,Peta gimnazija 88,422 KM,Gimnazija Dobrinja 136,128 KM,Prva Bošnjačka gimnazija 145,628 KM,Gimnazija Obala Sarajevo 321,271 KM,Srednja muzička škola 19,102 KM,Srednja škola primijenjenih umjetnosti 332,990 KM,Srednja medicinska škola Sarajevo 299,436 KM,Srednja medicinska škola - Jezero 396,652 KM,Srednja zubotehnička škola 297,321 KM,Srednja ekonomska škola 380,311 KM,Elektrotehnička škola za energetiku 238,046 KM,Srednja elektrotehnička škola Sarajevo 134,790 KM,Srednja mašinska tehnička škola 293,384 KM,Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo 188,757 KM,Srednja škola metalskih zanimanja 423,483 KM,Srednja građevinsko-geodetska škola 256,603 KM,Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža 279,172 KM,Srednja škola za okoliš i drvni dizajn 218,801 KM,

Srednja škola poljoprivrede,prehrane,veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo 341,849 KM,Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn 391,549 KM,Srednja ugostiteljsko-turistička 409,654 KM,Srednja trgovačka škola 240,938 KM,Srednjoškolski centar Vogošća 359,091 KM,Srednjoškolski centar Hadžići 402,633 KM,Srednjoškolski centar Ilijaš 348,949 KM,Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje 139,680 KM,

  

88

Gazihusrev-begova medresa 2,747 KM,Ministarstvo kulture i sporta 71,734 KM,Narodno pozorište 33,867 KM,SARTR 7,208 KM,Mess 34,913 KM,Historijski arhiv Sarajevo 9,571 KM,Ministarstvo za rad,socijalnu politiku ,raseljene osobe i izbjeglice 191,692 KM,Kantonalni centar za socijalni rad 231,694 KM,Kantonalna javna ustanova-Porodično savjetovalište 2,070 KM,

Kantonalna javna ustanova-dom za djecu bez roditeljskog staranja 370,305 KM,Kantonalna javna ustanova-Disciplinski centar za maloljetnike 102,334 KM,

Javna ustanova Terapijska zajednica-Kampus 74,866 KM,Profesionalna vatrogasna brigada 143,209 KM,Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 130,635 KM,Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 122,936 KM,Zavod za informatiku i statistiku 71,236 KM,Stručna služba za zajedničke poslove 408,551 KM,Kantonalna uprava civilne zaštite 111,548 KM.

Ovdje treba napomenuti da je u toku 2012 godine sa transakcijskih računa Kantona Sarajevo po osnovu tužbi uposlenika skinuto 14.671.905 KM. Od čega je iznos od 430.093 KM odmah knjižena na konto 614817-Izvršenje sudskih presuda i izvršenje po rješenju,kod budžetskih korisnika koji su imali na toj poziciji planirana ,a neutrošena sredstva,to su : Ministarstvo pravde i uprave 4.350 KM; Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo 2.000 KM; Ministarstvo za boračka pitanja 5.000 KM; Ministarstvo stambene politike 1.500 KM;

  

89

Ministarstvo unutrašnjih poslova 39.607 KM; Ministarstvo privrede 10.000 KM; Kantonalna uprava za šumarstvo 5.000 KM: Ministarstvo finansija 287.042 KM; Ministarstvo zdravstva 10.000 KM; Ministarstvo obrazovanja,nauke i mladih 8.558 KM; Gimnazija Dobrinja 2.000 KM; Ministarstvo kulture i sporta 30.000 KM; Ministarstvo za rad,socijalnu politiku ,raseljene osobe i izbjeglice 10.000 KM; Profesionalna vatrogasna brigada 15.037 KM. Slijedi pregled drugih tekućih rashoda u periodu 01.01. do 31.12.2012. godine, u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu i izvršenje u istom periodu 2011. godine, po funkcionalnoj klasifikaciji. PREGLED OSTALIH TRANSFERA, POVRATA I DRUGO (614800) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2012.GODINU

Raz.Budžet Kantona

Sarajevo za 2012. g.

Izvršenje 01.01-31.12.2012

Izvršenje 01.01-31.12.2011

Index 2/1

1 2 3 4

10. - 92,070 - 0.00

11. 45,816 602,176 - 0.00

12. 22,000 2,449,204 11,850 11,132.7513. 5,000 5,666 1,489 113.3113 - - - 0.0014. - 5,206 - 0.0014. 277,500 283,547 74,936 102.1815. - 169,916 - 0.0016. 3,500 203,845 4,592 5,824.1517. 39,700 62,040 - 156.2718. 55,816 160,548 - 287.6418. 5,000 63,304 - 1,266.0819. 3,417,900 3,020,583 3,821,459 88.3820. 10,000 139,757 - 1,397.5721. 81,000 8,431,586 9,407 10,409.3722. 70,000 196,283 - 280.4023. 10,000 982,962 - 9,829.6224. - 408,551 - 0.0025. 11,600 154,809 - 1,334.5626 - 130,635 1,166 0.0027. - 122,936 - 0.0028. - 71,236 - 0.0029. 828,878 940,419 1,864 113.4631. - - - 0.0032 - - - 0.00Ukupno: 4,883,710 18,697,278 3,926,763 382.85

Uprava za civilnu zaštitu Kantona SarajevoDirekcija za robne rezerve Kantona Sarajevo

Ministarstvo pravde i uprave

Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove

Ministarstvo privrede

Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Fond memorijalaMinistarstvo saobraćaja

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice

Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo

Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo za boračka pitanja

Kantonalna uprava za šumarstvo

Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Ministarstvo finansija

Ministarstvo stambene politike

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve

Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mladeMinistarstvo kulture i sporta

Zavod za planiranje Kantona Sarajevo

OPIS

Stručna služba za zajedničke poslove

Izdaci za kamate i ostale naknade

Izdaci za kamate i ostale naknade u Budžetu Kantona Sarajevo planirani su u iznosu od 5.184.500 KM, a u izvještajnom periodu izvršeni su u iznosu 3.419.080 KM, odnosno

  

90

65,95% od Budžeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu. i predstavljaju povećanje od 14,82 %, u odnosu na isti period prošle godine. Izdaci za kamate za inostrane kredite u iznosu od 1.134.141 KM raspoređeni su na : Kuvajtski kredit za vodosnabdijevanje 93.178 KM, Svjetska banka rekonstrukcija kanazalizacione mreže 22.474 KM, Svjetska banka rekonstrukcija prečistaća otpadnih voda 80.748 KM, Saudijski fond kredit za obrazovanje 52.534 KM, TAC kredit za utrošeni gas 68.902 KM , Kredit MMF-a 635.741 KM, Saudijski fond rekonstrukcija i obnova KCUS 115.627 KM, Malezijski kredit za rekonstrukciju stambenog fonda 15.587 KM, Supsidijarni finansijski sporazum (Međunarodna asocijacija za razvoj) - projekat urbanog razvoja 49.350 KM. Izdaci za kamate od domaćeg zaduživanja u iznosu od 2.284.939 KM raspoređeni su na : Kredit Razvojne banke 224.073 KM, Kredit Razvojne banke 2011 250.390 KM, Kredit Razvojne banke 2012 176.438 KM, Kredit Unicredit Banke I 142.669 KM, Kredit Unicredit banke II 442.957 KM, Kredit Intesa Sanpaolo banke 256.967 KM, Kredit Unicredit Banke 2011 357.762 KM . Kredit Unicredit Banke I 2012 168.755 KM, Kredit Unicredit Banke II 2012 141.357 KM, Kredit Unicredit Banke III 2012 123.570 KM.

Kapitalni transferi i izdaci

Budžetom Kantona Sarajevo za 2012. godinu, kapitalni transferi i izdaci su planirani u iznosu 112.718.289 KM, a u periodu 01.01. do 31.12.2012.godine izvršeni su u iznosu od 59.670.560 KM, odnosno 52,94% od planiranih rashoda i izdataka za 2012 godinu. Pomenuto izvršenje je za 8,69% veće u odnosu na izvršenje kapitalnih transfera i izdataka u istom periodu 2011. godine, odnosno za 4,77 mil KM u apsolutnom iznosu. Ovo izvršenje se odnosi 64,59 % na kapitalne transfere i 35,41% na izdatke za nabavku stalnih sredstava, a što je prikazano u slijedećem tabelarnom i grafičkom prikazu.

  

91

Kapitalni transferi i izdaciBudžet Kantona Sarajevo 2012.g

Izvršenje 01.01.-31.12.2012. g.

Izvršenje 01.01.-31.12.2011.g.

Indeks (2/1)

Konto 1 2 3 4

615000 Kapitalni transferi 64,59% 75,891,372 38,539,503 36,757,135 50.78821100 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 36,826,917 21,131,058 18,143,058 57.38

UKUPNO 112,718,289 59,670,560 54,900,193 52.94

64.59%

35.41%

Kapitalni transferi i izdaci

Kapitalni transferi 64,59%Izdaci za nabavku stalnih sredstava …

Slijedi pregled kapitalnih transfera i izdataka u periodu 01.01. do 31.12.2012. godine, u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu i izvršenje u istom periodu 2011. godine, po funkcionalnoj klasifikaciji.

  

92

PREGLED UKUPNIH KAPITALNIH RASHODA IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2012. G.

Raz.Budžet Kantona

Sarajevo za 2012. g. Izvršenje 01.01-

31.12.2012Izvršenje 01.01-

31.12.2011Index 2/1

1 2 3 4

10. - - 15,266 0.00

11. 444,186 46,272 206,814 10.42

12. 161,900 113,211 88,445 69.9313. 7,931,829 4,285,755 7,519,677 54.0313 2,108,883 1,024,175 1,471,505 48.5614. 26,873,712 12,518,935 3,464,639 46.5814. 10,960,491 10,176,130 5,766,088 92.8415. 13,690,492 9,239,641 11,350,576 67.4916. 4,241,061 2,794,463 3,171,257 65.8917. 4,865,175 1,549,965 4,179,871 31.8618. 7,528,896 1,879,902 2,295,227 24.9718. 6,395,145 993,258 6,240,105 15.5319. 95,000 92,777 88,528 97.6620. 2,568,087 1,941,785 1,215,805 75.6121. 10,437,016 3,560,813 2,279,537 34.1222. 2,552,237 912,862 283,841 35.7723. 948,343 648,956 839,370 68.4324. 184,100 184,263 195,259 100.0925. 536,413 74,092 143,484 13.8126 100,000 82,889 22,595 82.8927. 100,000 45,162 30,283 45.1628. 34,900 33,263 33,414 95.3129. 7,060,423 4,884,972 1,530,933 69.1931. 2,900,000 2,587,019 2,467,672 89.2132 - - - 0.00Ukupno: 112,718,289 59,670,560 54,900,193 52.94

Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade

Ministarstvo za boračka pitanjaFond memorijalaMinistarstvo saobraćajaMinistarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve

Stručna služba za zajedničke poslove

Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo

Zavod za izgradnju Kantona SarajevoZavod za planiranje Kantona SarajevoZavod za informatiku i statistiku SarajevoUprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo

Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći

Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo

Ministarstvo kulture i sportaMinistarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolišaMinistarstvo stambene politike

Kantonalna uprava za šumarstvoMinistarstvo finansija

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMinistarstvo privrede

Ministarstvo zdravstva

Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. posloveKabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske posloveMinistarstvo pravde i uprave

OPIS

Kao što se može primjetiti najveće učešće u ukupnim kapitalnim transferima i izdacima imalo je Ministarstvo saobraćaja sa 20,98 % učešća ,a odnosi se većinom na kapitalne transfere javnim preduzećima.Na drugom mjestu po učešću u ukupnim rashodima sa 13,70% imalo je Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za puteve sa 17,05 % učešća a odnosi se većinom narekonstrukciju i investiciono održavanje. Slijede Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 15,48 % učešća, Ministarstvo za boračka pitanja 7,18% učešća , i dr. Kapitalni transferi Budžetom Kantona Sarajevo za 2012. godinu kapitalni transferi su planirani u iznosu od 75.891.372 KM, a izvršeni su, u periodu 01.01. do 31.12.2012. godine, u iznosu 38.539.503 KM, ili 50,78% od ukupno planiranih sredstava, što je za 4,85% više, u odnosu na isti period u 2011. godini.

  

93

U sljedećoj tabeli dat je pregled izvršenja kapitalnih transfera za 2012. godinu, poređen sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2012. godinu i izvršenjem istih u 2011. godini.

Kapitalni transferiBudžet Kantona Sarajevo 2012.

Izvršenje 01.01.-31.12.2012. g.

Izvršenje 01.01.-31.12.2011. g.

Indeks (2/1)

konto opis 1 2 3 4

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 5. 3,681,829 2,073,080 3,147,600 56.31615200 Kapitalni transferi pojedincima 22,22% 10,599,255 8,562,875 7,984,354 80.79

615300Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 29,49% 29,727,786 11,365,805 7,801,593 38.23

615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 42,9 31,882,502 16,537,742 17,823,589 51.87UKUPNO 75,891,372 38,539,503 36,757,135 50.78

Najveće učešće u kapitalnim transferima imali su kapitalni transferi javnim preduzećima sa 42,91% učešća u ukupnim transferima.Na drugom mjestu po visini učešća nalaze se kapitalni transferi neprofitnim organizacijama sa 29,49 % učešća,slijede kapitalni transferi pojedincima sa 22,22 % učešća i transferi drugim nivoima vlasti sa 5,38 % učešća

Pregled kapitalnih transfera Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu po korisnicima

daje se u sljedećem tabelarnom pregledu.

  

94

PREGLED UKUPNIH KAPITALNIH TRANSFERA (615000 = 615100+615400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2012. GODINU

Raz.Budžet Kantona

Sarajevo za 2012. g. Izvršenje 01.01-

31.12.2012Izvršenje 01.01-

31.12.2011Index 2/1

1 2 3 4

13. 7,421,829 4,284,017 7,501,305 0.0013 463,756 440,836 415,499 0.0014. 26,832,712 12,488,833 3,462,062 46.5415. 13,310,062 8,971,542 10,986,247 67.4016. 4,205,961 2,759,756 3,140,345 65.6218. 7,478,896 1,830,800 2,260,636 24.4818. 6,345,145 977,394 6,240,105 15.4020. 2,553,087 1,937,793 1,215,805 75.9021. 600,000 155,000 - 0.0022. 2,059,425 628,890 12,564 30.5423. - - 274,460 0.0029. 4,620,499 4,064,642 1,248,107 87.97Ukupno: 75,891,372 38,539,503 36,757,135 50.78

Fond memorijala

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice

Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade

Ministarstvo stambene politike

Ministarstvo saobraćaja

OPIS

Ministarstvo za boračka pitanja

Ministarstvo privredeKantonalna uprava za šumarstvo

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo

Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo kulture i sporta

Najveće učešće u strukturi izvršenih kapitalnih transfera Budžeta Kantona Sarajevo za

2012. godinu ima Ministarstvo saobraćaja, u iznosu 12.488.833 KM odnosno 32,41%

ukupnih sredstava. Na drugom mjestu je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite

okoliša sa izvršenjem u iznosu od 8.971.542 KM, odnosno 23,28 % ukupnih sredstava.

Slijedi Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo sa iznosom od 4.064.642

KM,odnosno 10,55 KM učešća u ukupnim kapitalnim transferima.

Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti

Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti u iznosu od 2.073.080 KM odnosi se na : Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95" 178.000 KM, Sredstva za postavljanje spomen obilježja šehidima i poginulim borcima 35.587 KM,

  

95

Općina Hadžići- Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže(sufinansiranje) 82.000 KM, Općina Vogošća- Izgradnja i sanacija vodovodne mreže - namjenska sredstva - vodne naknade 600.000 KM. Opština Trnovo-Projekti izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže 52.471 KM, Općina Ilijaš- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacone mreže 250.000 KM Opština Ilidža-Sanacija i izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže na području (sufinansiranje) 160.000 KM. Investiciono održavanje puteva 49.399 KM. Projekti komunalne infrastrukture u općini Novo Sarajevo 101.146 KM, Općina Novi Grad- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže 282.363 KM, Općina Stari Grad- Izgradnja, popločavanje i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže i održavanje komunalne infrastukture 284.114 KM, Pregled kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti po korisnicima dat je u sljedećem tabelarnom pregledu PREGLED KAPITALNIH TRANSFERA DRUGIM NIVOIMA VLASTI (615100) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2012.GODINU

Raz.Budžet Kantona

Sarajevo za 2012. g. Izvršenje 01.01-

31.12.2012Izvršenje 01.01-

31.12.2011Index 2/1

1 2 3 4

13. 1,061,829 211,587 333,169 19.9314. 200,000 49,399 142,710 24.7015. 2,420,000 1,812,095 2,671,721 74.88Ukupno: 3,681,829 2,073,080 3,147,600 56.31

Ministarstvo za boračka pitanja

OPIS

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolišaMinistarstvo saobraćaja

Kapitalni transferi pojedincima Kapitalni transferi pojedincima imali su učešće od 22,22 % ili 8.562.875 KM u ukupnim kapitalnim transferima ,a sredstva su raspoređena za : Interventna sredstva 4.064.642 KM, Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju 3.500.000 KM, Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba 440.000 KM, Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca 440.836 KM, Sredstva za kupovinu zemljišta i izgradnju individualnih stambenih objekata 72.430 KM, Sredstva za stanove nosilaca najviših ratnih priznanja 40.000 KM, Arheološka iskopavanja- Krivoglavci i drugi lokaliteti 4.967 KM. Pregled kapitalnih transfera pojedincima po korisnicima dat je u sljedećem tabelarnom pregledu

  

96

PREGLED KAPITALNIH TRANSFERA POJEDINCIMA (615200) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2012.GODINU

Raz.Budžet Kantona

Sarajevo za 2012. g. Izvršenje 01.01-

31.12.2012Izvršenje 01.01-

31.12.2011Index 2/1

1 2 3 4

13. 5,510,000 4,052,430 6,308,184 73.5513 463,756 440,836 415,499 95.0622. 5,000 4,967 12,564 0.0029. 4,620,499 4,064,642 1,248,107 87.97Ukupno: 10,599,255 8,562,875 7,984,354 80.79

Ministarstvo za boračka pitanja

Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo

Fond memorijala

OPIS

Ministarstvo kulture i sporta

Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama Kapitalni transferi u posmatranom period imali su izvršenje sa iznosom od 11.365.805 KM,ili 29,49 % učešća u kapitalnim transferima.U odnosu na isti period 2011 godine ovoj poziciji došlo je do povećanja od 45,69 %, Sredstva su utrošena na slijedeće programe : Adaptacija i uređenje prostorija Saveza RVI paraplegičara 20,000 KM, Otvaranje novih parkirališta 203,304 KM, EBRD-vlastito učešće ( I i XII transferzala i južna longitudina ) 1,009,300 KM, Investiciono održavanje saobraćajne infrastrukture 252,408 KM, EBRD-vlastito učešće-rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 1,603,054 KM, Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija vjerskih objekata 698,500 KM, Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javne rasvjete na području 109,921 KM, Podrška uvođenju sistema aut.stanica za monit.kvaliteta zraka 29,978 KM, Sufinansiranje projekta IPA odobrenih od EU 19,067 KM, Izrada elaborata zaštite sa kategoriz.područja Trebević 46,683 KM, Pretvaranje odlag.Smiljevići u Centar za uprav.otpadom 199,577 KM, Sufinansiranje nabavke elek.voza ZP Bijambare 30,000 KM, Vlast.učešće za rek.prečistača otpadnih voda i rekon.vod.mreža 348,000 KM, Projekti-programi Federalnog fonda za zaštitu okoliša 1,319,542 KM, Sredstva za snimanje objekata, ispitivanje stabilnosti i konstr 121,491 KM, JKP Toplane - dug prethodnih godina za zapečaćene stanove 91,452 KM, Velike opravke na zajed.dijelovima stam.zgrada na području 187,004 KM,

  

97

Kantona Predinvestiranje u rješ.imovinsko-pravnih odnosa 1,410,000 KM, Sredstva za sanaciju postojeće termoizolacione zaštite stamb.objekata 101,370 KM, Sredstva za mikrofilmovanje arhive Kantonalnog stambenog fonda 50,000 KM, Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih krovova 648,756 KM, Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih fasada 149,683 KM, Nabavka opreme za Zavod za hitnu medicinsku pomoć 63,080 KM, Nabavka opreme za JU Opću bolnicu Sarajevo 49,933 KM, Nabavka opreme za JU Dom zdravlja 91,324 KM, Rekonstrukcija objekta Psihijatrijske bolnice 108,656 KM, Rekonstrukcija i sanacija Zavod za hitnu medicinsku pomoć 50,000 KM, Nabavka opreme za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva 30,000 KM, Rekonstrukcija i sanacija Zavoda za zaštitu zdravlja studenata 10,000 KM, Rekonstrukcija objekata na Jagomiru za potrebe reh. i resocijal 682,457 KM, Nabavka opreme za Zavod za zaštitu zdravlja studenata 14,654 KM, Uvođenje informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvu Kantona 100,000 KM, Nabavka opreme KCUS 123,071 KM, Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija objekata Opće bolnice 70,000 KM, Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija objekataJU Dom zdravlja 100,000 KM,

Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija na objektu Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva 20,000 KM, Nabavka opreme za Zavod za medicinu rada 70,000 KM, Nabavka opreme za Zavod za javno zdravstvo 15,000 KM, Nabavka opreme za Zavod za alkoholizam i dr.toksikomanije 24,622 KM, Rekonstrukcija i sanacija na objektu Zavoda MUP-a 25,000 KM, Izgradnja i opremanje ambulante Hotonj - Vogošća 199,998 KM, Sufinansiranje izgradnje ambulante Mrakovo u Ilijašu 89,998 KM, Kap.transferi. za visoko obraz. i ustanove nauke 155,000 KM, Biblioteka grada Sarajeva - opremanje punktova 50,000 KM, Narodno pozorište Sarajevo - interijer zgrada 31,391 KM, Sportska dvorana Novo Sarajevo 200,000 KM, Sanacija i rekonstrukcija sportskih ploha 50,000 KM, Obnova Spomen park Vraca-Sarajevo 30,000 KM, At Mejdan- arheološka istraživanja 68,864 KM,

  

98

H.Šabanovića kuća 130,168 KM, Vratnički bedem na dionici u ulici Bakije sokak 40,000 KM, Šeherćehajin most u Sarajevu 23,500 KM.

Detaljan prikaz kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama po ministarstvima dat je u sljedećem tabelarnom prikazu PREGLED KAPITALNIH TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA (615300) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2012.GODINU

Raz.Budžet Kantona

Sarajevo za 2012. g. Izvršenje 01.01-

31.12.2012Izvršenje 01.01-

31.12.2011Index 2/1

1 2 3 4

13. 50,000 20,000 24,952 40.0014. 15,980,651 3,068,065 310,559 19.2015. 3,983,662 2,801,268 2,335,472 70.3216. 4,205,961 2,759,756 3,140,345 65.6218. 300,000 - 500,000 0.0020. 2,553,087 1,937,793 1,215,805 75.9021. 600,000 155,000 - 0.0022. 2,054,425 623,923 - 0.0023. - - 274,460 0.00Ukupno: 29,727,786 11,365,805 7,801,593 38.23

Ministarstvo zdravstvaMinistarstvo za obrazovanja ,nauku i mladeMinistarstvo kulture i sportaMinistarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice

Ministarstvo privrede

Ministarstvo za boračka pitanjaMinistarstvo saobraćaja

OPIS

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolišaMinistarstvo stambene politike

Kapitalni transferi javnim preduzećima U posmatranom periodu na poziciji kapitalni transferi javnim preduzećima izvršenje je bilo 16.537.742 KM, i kapitalni transferi javnim preduzećima imali su najveće učešće u kapitalnim transferima sa 42,41 % učešća. Sredstva su raspoređena za : Remont i modernizacija SATRE 300,000 KM, Izgradnja autobuskih niša i stajališta i postavljanje naziva stajališta 10,794 KM,

Sanacija tramvajske pruge i pružnih prelaza i izrada projektne dokumentacije 5,982,612 KM, Postavljanje video nadzora u vozilima i na stajalištima 53,528 KM, Sredstva za plaćanje ranije preuzetih obaveza Vlade 1,800,000 KM, Investiciono održavanje saobraćajne infrastrukture 60,021 KM, Projektovanje, nadzor radova i izgradnja saobraćajne 1,164,414 KM,

  

99

infrastrukture Uređenje gradskog groblja Vlakovo (sa rješavanjemIPO) 1,000,000 KM, Rekonstrukcija hortikulturnih sadržaja 300,000 KM, Nabavka opreme 100,000 KM, Nabavka vozila,hajfiša i izgradnja kontejnera za hajfiše 150,000 KM, Uređenje gradskog grobalja-Bare 50,000 KM, Nab.opreme za pob.kvaliteta usluga sahranjivanja 500,000 KM, Inicijalna sred.za nabavku i montažu videonadzorana 50,000 KM, Nabavka opreme(Monitoring parametara kvaliteta vode ) 99,000 KM, Sanacija klizišta-sufinansiranje sa općinama 100,000 KM, Izgradnja boksova na pijacama po Zakonima koji regulišu oblast 49,966 KM, Inicijalna sredstva za izgradnju laboratorija za baž.mjer. 100,000 KM, Uređenje gradskih grobalja u Koševskoj dolini 100,000 KM, Izrada projektne dokumentacije i početak izgradnje poslovnog objekta 200,000 KM, Sistem daljinskog upravljanja i kontrole (II i III faza) 50,000 KM, Izgradnja i rekonstrukcija krovnih kotlovnica 100,000 KM,, Vodovod Rakovica 206,400 KM, Vodovod Dobroševići-obezbjeđenje vodosnabdijevanja 50,675 KM, Prečistač Trnovo 150,000 KM, Izgradnja i rekonstrukcija vod.i kanal.mreže u Općini Hadžići 99,686 KM,, Nužna sanacija smještaja pros.za životinje 50,000 KM, Objekat za zaštitu zvjeri sa zimovnikom 150,000 KM, Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže 702,453 KM, Podrška projektima "ZOI84"- sistem vještačkog zasnježavanja 530,000 KM, Zaštita vodotoka Kantona Sarajevo 660,302 KM, Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 355,868 KM, Podrška projektima KC Skenderija 284,630 KM, Kapitalni projekti iz šumarstva- namjenska sredstva 977,394 KM.

Pregled kapitalnih transfera javnim preduzećima po korisnicima dat je u sljedećem tabelarnom pregledu

  

100

PREGLED KAPITALNIH TRANSFERA JAVNIM PREDUZEĆIMA (615400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2012.GODINU

Raz.Budžet Kantona

Sarajevo za 2012. g. Izvršenje 01.01-

31.12.2012Izvršenje 01.01-

31.12.2011Index 2/1

1 2 3 4

13. 800,000 - 835,000 0.0014. 10,652,061 9,371,369 3,008,794 87.9815. 6,906,400 4,358,179 5,979,054 63.1018. 7,178,896 1,830,800 1,760,636 25.5018. 6,345,145 977,394 6,240,105 15.40Ukupno: 31,882,502 16,537,742 17,823,589 51.87

Ministarstvo za boračka pitanja

Ministarstvo privredeMinistarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Kantonalna uprava za šumarstvo

Ministarstvo saobraćaja

OPIS

Izdaci za nabavku stalnih sredstava Budžetom Kantona Sarajevo za 2012 godinu, izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu 36.826.917 KM, a u izvještajnom periodu izvršeni su u iznosu 21.131.058 KM, odnosno 57,38 % od planiranih izdataka, i u odnosu na isti period u 2011 godini došlo je do povećanja izdataka za nabavku stalnih sredstava od 16,47% odnosno za realan iznos od 2,98 mil. KM. U tabeli koja slijedi, data je struktura izvršenja nabavke stalnih sredstava u periodu 01.01 do 31.12.2012.godine, u poređenju sa Budžetom Kantona Sarajevo za period 2012.godinu i izvršenjem u istom periodu 2011. godine. Dat je i grafički pregled strukture izvršenih izdataka

Izdaci za nabavku stalnih sredstavaBudžet Kantona Sarajevo 2012.g

Izvršenje 01.01.-31.12.2012. g.

Izvršenje 01.01.-31.12.2011. g.

Indeks (2/1)

Konto Opis 1 2 3 4

821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 249,000 248,798 15,000 99.92821200 Nabavka građevina 5.63% 7,217,897 1,189,984 1,510,998 16.49821300 Nabavka opreme 17,52% 10,404,087 3,701,645 6,538,103 35.58821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 12,24% 2,900,000 2,587,019 2,468,417 89.21821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1.53% 421,940 322,478 558,399 76.43821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 61.90% 15,633,993 13,081,134 7,052,141 83.67

UKUPNO 36,826,917 21,131,058 18,143,058 57.38

  

101

Iz prezentiranog je uočljivo da najveće učešće u strukturi izdataka za nabavku stalnih sredstava ima rekonstrukcija i investicino održavanje sa 61,90% ,slijedi nabavka opreme sa 17,52%, nabavka ostalih stalnih sredstava 12,24% , nabavka građevina sa 5,63%. nabavka sredstava u obliku prava 1,53 % i nabavka zemljišta višegodišnjeg zasada 1,18 %. U tabeli koja slijedi, dat je funkcionalni pregled izvršenja nabavke stalnih sredstava u 2012. godini, u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu i izvršenje u istom periodu 2011. godine.

  

102

PREGLED NABAVKE STALNIH SREDSTAVA (821000 = 821100 do 821600) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2012. G.

Raz.Budžet Kantona

Sarajevo za 2012. g. Izvršenje 01.01-

31.12.2012Izvršenje 01.01-

31.12.2011Index 2/1

1 2 3 4

10.- - 15,266 0.00

11.444,186 46,272 206,814 0.00

12. 161,900 113,211 88,445 0.0013. 510,000 1,737 18,372 0.0013 1,645,127 583,339 1,056,006 35.4614. 41,000 30,102 2,578 0.0014. 10,960,491 10,176,130 5,766,088 92.8415. 380,430 268,099 364,329 0.0016. 35,100 34,707 30,911 0.0017. 4,865,175 1,549,965 4,179,871 31.8618. 50,000 49,102 34,591 0.0018. 50,000 15,864 -19. 95,000 92,777 88,528 97.6620. 15,000 3,991 - 0.0021. 9,837,016 3,405,813 2,279,537 34.6222. 492,812 283,972 271,277 57.6223. 948,343 648,956 564,910 0.0024. 184,100 184,263 195,259 100.0925. 536,413 74,092 143,484 0.0026 100,000 82,889 22,595 0.0027. 100,000 45,162 30,283 0.0028. 34,900 33,263 33,414 0.0029. 2,439,924 820,330 282,826 33.6231. 2,900,000 2,587,019 2,467,672 89.2132 - - - 0.00Ukupno: 36,826,917 21,131,058 18,143,058 57.38

OPIS

Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Ministarstvo privrede

Ministarstvo finansija

Ministarstvo stambene politike

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo kulture i sportaMinistarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade

Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske posloveMinistarstvo pravde i uprave

Zavod za planiranje Kantona Sarajevo

Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo

Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve

Fond memorijala

Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo

Ministarstvo saobraćaja

Ministarstvo za boračka pitanja

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice

Direkcija za robne rezerve Kantona SarajevoUprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo

Stručna služba za zajedničke poslove

Kantonalna uprava za šumarstvo

Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći

Najveće učešće u ukupno izvršenim izdacima za nabavku stalnih sredstava u 2012. godini odnosi se na resor Ministarstva saobraćaja-Direkcija za puteve 48,16%, odnosno 10.176.130 KM. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade je na drugom mjestu po visini učešće u ovim izdacima sa 16,12% odnosno 3.405.813 KM, ,dok je na trećem mjestu Direkcija za robne rezerve sa 2.587.019 KM,odnosno 12,24 % učešća. U nastavku se daju pregledi pojedinačnih izvršenja svih vrsta izdataka za nabavku stalnih sredstava po pomenutoj ekonomskoj klasifikaciji i po nosiocima za period 01.01. do 31.12.2012. godine poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2012. godinu i izvršenjem u 2011. godini.

  

103

Izdaci za nabavku zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada Za nabavku zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada Budžetom Kantona Sarajevo za 2012. godinu planirano je 249.000 KM, a izvršeno 248.798 KM, odnosno 99,92% od plana.i u odnosu na isti period prošle godine došlo je do povećanja izvršenja za iznos od 233.798 KM. Od ukupno izvršenih izdataka za nabavku zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu, cjelokupno izvršenje se odnosi na izdatke Ministarstva saobraćaja – Direkcija za puteve, za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 248.798 KM. Izdaci za nabavku građevina Za nabavku građevina Budžetom Kantona Sarajevo za 2012. godinu planirano je 7.217.897 KM, a izvršeno 1.189.984 KM odnosno 16,49%, i u odnosu na 2011. godinu došlo je do smanjenja izvršenja za 21,25 %. PREGLED NABAVKE GRAĐEVINA (821200) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2012. G.

Raz.Budžet Kantona

Sarajevo za 2012. g. Izvršenje 01.01-

31.12.2012Izvršenje 01.01-

31.12.2011Index 2/1

1 2 3 4

13. 500,000 -13 1,100,127 274,984 1,012,055 25.0015. 53,158 53,158 130,000 100.0021. 5,564,612 861,842 368,944 15.49Ukupno: 7,217,897 1,189,984 1,510,998 16.49

OPIS

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Ministarstvo za boračka pitanjaFond memorijala

Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade

U ukupnim izdacima za nabavku građevina najveće je učešće imalo Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade sa 72,42 % učešća ,a programi koji su bili finansirani su : Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u naselju Osjek 98,188 KM, Izgradnja osnovne škole u Hadžićima 317,782 KM, Izgradnja sale u OŠ Behaudin Selmanović 266,099 KM, Izgradnja Sedme osnovne škole u Blažuju 170,093 KM.

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca ,sa 23,11 % učešća u ukupnim izdacima za nabavku građevine, na poziciji : Sredstva za izgradnju kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači" 274.984 KM, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša-Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja je imalo učešće od 4,47 % u ukupnim izdacima za nabavku građevine u ukupnom iznosu od 53.158 KM, a sredstva se odnose na nabavku šest stambeno –sanitarnih kontejnera za smještaj Roma na podrućju općine Ilidža.

  

104

Izdaci za nabavku opreme Izdaci za nabavku opreme iz Budžeta Kantona Sarajevo u 2012. godini predstavljaju izdatke koji se nalaze na drugom mjestu po visini učešća u ukupnim izdacima za nabavku stalnih sredstava sa 17,41% učešća u ukupnim izdacima za nabavku opreme . Planirana sredstva za nabavku opreme u Budžetu Kantona za 2012. godinu iznosila su 10.404.087 KM, a izvršenje je 3.701.645 KM, odnosno 35,58% od plana, što je za 43,38% manje od izvršenja u 2011. godini. U tabeli koja slijedi, dat je funkcionalni pregled izvršenja nabavke opreme u 2012. godini, u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2012. godinu i izvršenje u istom periodu 2011. godine. PREGLED NABAVKE OPREME (821300) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2012. G.

Raz.Budžet Kantona

Sarajevo za 2012. g. Izvršenje 01.01-

31.12.2012Izvršenje 01.01-

31.12.2011Index 2/1

1 2 3 4

10. - -15,266 0.00

11.291,206 46,272 127,828 15.89

12. 131,900 96,991 88,445 73.5313. 10,000 1,737 18,372 17.3713 385,500 202,520 18,952 52.5314. 40,500 29,833 - 0.0014. 2,000 1,825 26,663 91.2515. 98,480 74,086 90,942 75.2316. 35,100 34,707 30,911 98.8817. 3,062,725 530,824 3,808,731 17.3318. 50,000 49,102 34,591 98.2018. 50,000 15,864 0.0019. 60,000 58,858 55,597 98.1020. 15,000 3,991 - 0.0021. 2,185,727 939,874 1,273,170 43.0022. 467,812 258,972 271,277 55.3623. 203,200 193,372 109,250 95.1624. 177,100 177,687 72,938 100.3325. 536,413 74,092 143,484 13.8126 45,000 29,279 22,595 65.0627. 100,000 45,162 30,283 45.1628. 16,500 16,265 15,980 98.5829. 2,439,924 820,330 282,826 33.6231. - - - 0.0032 - - - 0.00Ukupno: 10,404,087 3,701,645 6,538,103 35.58

Kantonalna uprava za šumarstvo

Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo pravde i uprave

Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo

Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo

Ministarstvo za boračka pitanja

Ministarstvo privredeMinistarstvo unutrašnjih poslovaMinistarstvo stambene politike

Profesionalna vatrogasna brigada Kantona SarajevoZavod za izgradnju Kantona SarajevoZavod za planiranje Kantona Sarajevo

OPIS

Ministarstvo kulture i sporta

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Ministarstvo finansija

Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo

Stručna služba za zajedničke posloveMinistarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice

Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade

Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove

Ministarstvo saobraćajaFond memorijala

Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći

Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve

  

105

Skoro svi budžetski korisnici su Budžetom Kantona Sarajevo za 2012. godinu imali planirane i izvršene izdatke za nabavku opreme. Korisnici su iz pomenutih sredstava uglavnom nabavljali kancelarijski namještaj, kompjutersku opremu i ostalu uredsku opremu. Od ukupno utrošenih sredstava iz Budžeta u 2012. godini za nabavku opreme, Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade utrošilo je 25,39% odnosno 939.874 KM Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo imala je izvršenje u posmatranom periodu 820.330 KM,odnosno 22,16 % učešća u ukupnim izdacima Ministarstvo unutrašnjih poslova utrošilo je 14,34% odnosno 520.824 KM i to na nabavku kompjuterske opreme, kancelarijskih mašina, policijske opreme i mašina i dr. Izdaci za nabavku ostalih stalnih sredstava Za nabavku ostalih stalnih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012. godinu planirano je 2.900.000 KM a izvršenje je iznosilo 2.587.019 KM, odnosno 89,21% od planiranih izdataka. Svi izdaci odnose se na nabavku robnih rezervi putem Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo . Ovi izdaci su za 4,80% veći od izvršenja u 2011. godini. Nabavka stalnih sredstava u obliku prava Za nabavku stalnih sredstava u obliku prava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012. godinu planirano je izdvajanje u visini 421.940 KM, a izvršeno 322.478 KM, odnosno 76,43% od plana Budžeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu U sljedećoj tabeli dat je pregled izvršenja izdataka za nabavku stalnih sredstava u obliku prava za 2012. godinu, poređen sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2012. godinu i izvršenjem iste vrste izdataka u 2011. godini. PREGLED NABAVKE STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA (821500) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2012. G.

Raz.Budžet Kantona

Sarajevo za 2012. g. Izvršenje 01.01-

31.12.2012Izvršenje 01.01-

31.12.2011Index 2/1

1 2 3 4

13 55,000 31,739 24,999 57.7114. 500 269 2,578 53.8914. 281,040 201,645 369,308 71.7515. 111,150 0.0017. - 11,934 - 0.0019. 35,000 33,919 32,931 96.9121. 32,000 25,974 - 0.0028. 18,400 16,998 17,434 92.38Ukupno: 421,940 322,478 558,399 76.43

Ministarstvo saobraćaja

OPIS

Fond memorijala

Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo

Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteveMinistarstvo prostornog uređenja i zaštite okolišaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMinistarstvo finansijaMinistarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade

Najveće učešće, od 62,53%, u izvršenim izdacima za nabavku stalnih sredstava u obliku prava imala je Direkcija za puteve koja je utrošila 201.645 KM a cjelokupan iznos se odnosi na poziciju -Ostala projektovanja

  

106

Značajni program koji su bili finansirani na poziciji nabavka stalnih sredstava u obliku prava, su Nabavka licenciranih softvera 25,974 KM, Redovna obnova licenci 6,120 KM, Sistem za upravljanje radnim stanicama 9,398 KM, Nabavka nedostajućih mrežnih licenci 880 KM, Sistem za upravljanje dokumentima u Kantonu 600, Ostalo 77.861 KM.

Rekonstrukcija i investiciono održavanje Na rekonstrukciju i investiciono održavanje odnosi se 61,90% ukupnih izdataka za nabavku stalnih sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu. Ukupno planirana sredstva za rekonstrukciju i investiciono održavanje u Budžetu za 2012. godinu iznosila su 15.633.993 KM, od čega je izvršeno 83,67% planiranih sredstava ili 13.081.134 KM, a što je za 85,49 % više od izvršenja u 2011. godini. U sljedećoj tabeli dat je pregled izvršenja sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje u 2012. godini i poređen sa planiranim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012. godinu i izvršenjem istih izdataka u 2011. godini po nosiocima izdataka. PREGLED REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA (821600) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2012. G.

Raz.Budžet Kantona

Sarajevo za 2012. g. Izvršenje 01.01-

31.12.2012Izvršenje 01.01-

31.12.2011Index 2/1

1 2 3 4

11. 152,980- 78,987 0.00

12. 30,000 16,220 - 0.0013. - - - 0.0013 104,500 74,096 - 0.0014. - - - 0.0014. 10,428,451 9,723,862 5,355,117 93.2415. 228,792 140,855 32,237 61.5617. 1,802,450 1,007,207 371,140 55.8821. 2,054,677 1,578,123 636,679 76.8122. 25,000 25,000 0.0023. 745,143 455,584 455,660 61.1424. 7,000 6,576 122,321 93.9426 55,000 53,611 - 0.00Ukupno: 15,633,993 13,081,134 7,052,141 83.67

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjegliceStručna služba za zajedničke posloveZavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo saobraćajaFond memorijala

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolišaMinistarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve

Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mladeMinistarstvo kulture i sporta

OPIS

Ministarstvo za boračka pitanja

Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Ministarstvo pravde i uprave

  

107

Najveći izdaci, sa učešćem od 74,34% u ukupnim izdacima za rekonstrukciju i investiciono održavanje zabilježeni su u resoru saobraćaja, a odnose se na Direkciju za puteve, koja je sredstva u iznosu 9.723.862 KM utrošila za rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva u iznosu 8.975.387 KM i mostova 748.476 KM. Rekonstrukcija i investiciono održavanje u Ministarstvu obrazovanja,nauke i mladih u 2012. godini izvršena je u iznosu 1.578.123 KM, od čega se na Ministarstvo odnosi 992.605 KM. Sredstva su utrošena za sljedeće programe Rekonstrukcija i opravka krovova, sanitarnih vodovodnih i električnih instalacija 419.473 KM. Projekti energetske efikasnosti u obrazovanju 573.132 KM. Na izdatke za rekonstrukciju i investiciono održavanje osnovnih škola, koji su planirani u rashodima škola, odnosi se 115.008 KM. Sredstva su uglavnom utrošena za sitne intervencije na školama. Nešto veće izdatke za rekonstrukciju i investiciono održavanje imale su osnovne škole “Isak Samokovlija“ u iznosu 15.998 KM, Četvrta osnovna škola u iznosu 41.973 KM, OŠ Mula Mustafa Bašeskija“ u iznosu 12.385 KM, i druge. Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje srednjih škola u 2012. godini su planirani u iznosu 341.449 KM a izvršeni u iznosu 279.583 KM, od čega se najznačajniji izdaci odnose na Drugu gimnaziju u iznosu od 21.636 KM,Prva bošnjačka gimnazija 17.391 KM,Srednja škola za saobraćaj i komunikacije u iznosu 47.610 KM,Željeznićki školski centar 29.969 KMCentar za sljepu i slabovidnu djecu 77.582 KM .i dr. JU Djeca Sarajeva na poziciji rekonstrukcija i investiciono održavanje, u 2012. godini su planirani u iznosu 190.980 KM a izvršeni u iznosu 190.847 KM ,a većina sredstava je utrošena na adaptaciju i rekonstrukciju vrtića “Lužani“ Ilidža

U Ministarstvu unutrašnjih poslova u 2012. godini izvršenje na poziciji rekonstrukcije i investicionog održavanja iznosilo je 1.007.207 KM odnosno 55,88 % učešća , a sredstva se odnose se na :

Završetak radova na objektu za smještaj PS Vogošća 896,321 KM,Sanacija objekta u Srednjem 7,420 KM,Sanacija i rekonstrukcija na više objekata MUP-a 61,102 KM,Rekonstrukcija i investiciono održavanje 42,364 KM.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice na poziciji rekonstrukcije i investicionog održavanja je iz Budžeta za 2012. godinu utrošila 455.584 KM. Sredstva su utrošena večinom za sanaciju objekta KJU"Disciplinski centar za naloljetnike“ u iznosu od 344.488 KM. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo potrošila je 53.611 KM za rekonstrukciju i

investiciono održavanje.

  

108

Realizacija plana razvojnih programa čl. 5. Budžeta Kantona Sarajevo 2012. godine

Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo br: 02-05-1104-36/12 od 11.04.2012. godine odobreno je unošenje 6.279.590,00 KM neutrošenih sredstava direktnog zaduženja u Budžet 2012. godine (1.875.185,04 KM (sa avansima) neutrošenih kreditnih sredstava iz 2010. godine i 4.404.398,96 KM (sa avansima) neutrošenih kreditnih sredstava iz 2011. godine). Prema knjigovodstvenom stanju sa 31.12.2012. godine, iz prenesenog dijela kredita domaćih banaka odobrenih 2010. godine (Razvojne banke, UniCredit banke LOT I i III, Intesa Sanpaolo banke), u periodu 01.01.-31.12.2012. godine povučeno je 1.034.709,95 KM, tako da je ostalo neutrošeno još 840.475,09 KM (sa avansom). Prema knjigovodstvenom stanju sa 31.12.2012. godine, iz prenesenog dijela kredita domaćih banaka odobrenih 2011. godine (UniCredit i Razvojna banka), u periodu 01.01.-31.12.2012. godine povučeno je 3.938.270,45 KM, tako da je ostalo neutrošeno još 466.128,51 KM (sa avansom). Članom 5. Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu planirano je dugoročno zaduživanje kod komercijalnih banaka kreditima u iznosu od 26 miliona KM. Osnovna namjena ovog kreditnog zaduženja je finansiranje realizacije kapitalnih projekata planiranih u Budžetu 2012. godine. Obzirom da se radi o značajnom iznosu kreditnih sredstava koje niti jedna banka nije mogla samostalno obezbijediti, u procedurama odobravanja kredita raspisana su dva međunarodna tendera, te obezbijeđena kreditna sredstva za koje su Vlada i Skupština Kantona Sarajevo usvojili relevantne Odluke, na osnovu kojih su tokom jula 2012. zaključeni Ugovori o kreditima:

1. Razvojna banka FBiH, 7.000.000,00 KM, Ugovor zaključen 04.07.2012. 2. UniCredit banka LOT I, 6.000.000,00 KM, Ugovor zaključen 12.07.2012. 3. UniCredit banka LOT II, 5.000.000,00 KM, Ugovor zaključen 12.07.2012. 4. UniCredit banka, 8.000.000,00 KM, Ugovor zaključen 24.07.2012.

Od potpisivanja Ugovora o kreditima do 31.12.2012. godine, od 26 miliona KM kreditnih sredstava, utrošeno je 13.602.805,89 KM, a neutrošeno 12.397.194,11 KM. Prema svemu naprijed navedenom, sa 31.12.2012. godine, ukupno je ostalo neutrošeno 13.703.797,71 KM (sa avansima) kreditnih sredstava domaćih banaka. Ovaj iznos bit će prenesen u Budžet Kantona Sarajevo za 2013. godinu. Pregled stanja realizacije kreditnih sredstava domaćih banaka sa 31.12.2012.godine dat je u tabelama:

  

91

KNIGOVODSTVENO

STANJE

Sub-analitika

OPIS Plan iz kreditaIZVRŠENO sa 31.12.2011.g.

Plan Izvršenje Plan Izvršenje Plan Izvršenje Plan IzvršenjePRENOS U

2012.AVANSI

UTROŠENO U 2012.

NEUTROŠENO

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

DAI001

Sredstva za postavljanje spomen obiljžja šehidima i poginulim borcima na području Kantona Sarajevo 100,000.00 99,998.89 100,000.00 99,998.89 9,828.49 0.00 9,827.38 1.11

DAU011

Otkup zemljišta za proširenje groblja Bare - Aleja veterana (putem KJKP Pokop od privatnih lica) i izgradnja Aleje veterana na groblju Vlakovo 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DAU013 Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju 3,451,700.00 3,451,699.74 3,451,700.00 3,451,699.74 0.26 0.00 0.00 0.26

DAY002 Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za riješavanje stambenih potreba 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DAY003

Ostala domaća pozajmljivanja - Sredstva za dodijelu pozajmica za otvaranje novih radnih za borce 1,000,000.00 935,000.00 1,000,000.00 935,000.00 380,000.00 0.00 315,000.00 65,000.00

DAY001

Ostala domaća pozajmljivanja - Sredstva za dodijelu pozajmica za otvaranje novih radnih mjesta za borce 460,000.00 460,000.00 460,000.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UKUPNO 7,911,700.00 7,846,698.63 0.00 0.00 1,000,000.00 999,998.89 3,000,000.00 2,935,000.00 3,911,700.00 3,911,699.74 389,828.75 0.00 324,827.38 65,001.37FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

DBX001 Sredstva za izgradnju kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači" 2,233,300.00 2,148,867.93 2,233,300.00 2,148,867.93 330,026.98 0.00 245,594.91 84,432.07UKUPNO 2,233,300.00 2,148,867.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,233,300.00 2,148,867.93 330,026.98 0.00 245,594.91 84,432.07

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA

EAU010 Remont i modernizacija SATRE 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EAU018 Nabavka autobusa, trolejbusa i minibusa JGPP 1,725,147.00 1,725,147.00 1,725,147.00 1,725,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EAU063

Sanacija tramvajske pruge i pružnih prelaza i izrada projektne dokumentacije 74,853.00 74,853.00 74,853.00 74,853.00 0.00 0.00 0.00

0.00

UKUPNO 3,100,000.00 3,100,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

FAU032 Uređenje gradskog groblja Vlakovo (sa rješavanje IPO) 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FAU0A8 Izg.lab. za serv., kalib. i bažd. malih i sred. mjerača protoka gasa 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FAU0A9 Sistem daljinskog nadzora i upravljanja nabavke i distribucije gasa 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00UKUPNO 1,340,000.00 1,340,000.00 340,000.00 340,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE

GAU025Predinvestiranje u riješ. imov. pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infrastrukture za pokretanje kolektivne i individualne stambene izgradnje u skladu sa usvojenim prost.-plans.dok. na području KS 815,000.00 815,000.00 130,000.00 130,000.00 685,000.00 685,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00

GAU026

Sredstva za sanaciju postojeće termoizolacione zaštite stambenih objekata kolektivnog stanovanja (pilot projekat ENESANSA) 565,000.00 564,939.10 565,000.00 564,939.10 60.90 0.00 0.00 60.90

UKUPNO 1,380,000.00 1,379,939.10 695,000.00 694,939.10 0.00 0.00 0.00 0.00 685,000.00 685,000.00 60.90 0.00 0.00 60.90MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Nabavka opreme 2,820,000.00 2,819,205.93 2,820,000.00 2,819,205.93 794.07 0.00 0.00 794.07

HAX013 Završetak radova na objektu PS Vogošća 500,000.00 498,980.11 500,000.00 498,980.11 1,019.89 0.00 0.00 1,019.89

HAX018 Sanacija objekta Grkarica 150,000.00 78,730.73 150,000.00 78,730.73 71,269.27 0.00 0.00 71,269.27

UKUPNO 3,470,000.00 3,396,916.77 500,000.00 498,980.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2,970,000.00 2,897,936.66 73,083.23 0.00 0.00 73,083.23MINISTARSTVO PRIVREDE

IAU011 Podrška projektima ZOI 84 - sistem vještačkog zasnježivanja 1,500,000.00 1,500,000.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IAU011 Podrška projektima ZOI 84 - sistem vještačkog zasnježivanja 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IAU012

Rekonstrukcija ledene dvorane KC Skenderija (Provođenje akcionog plana "Strategija prevencije protiv maloljetničkog prijestupništva za BiH) 500,000.00 498,808.93 500,000.00 498,808.93 1,191.07 0.00 0.00 1,191.07

UKUPNO 2,500,000.00 2,498,808.93 500,000.00 500,000.00 1,500,000.00 1,498,808.93 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 1,191.07 0.00 0.00 1,191.07

STANJE SA 31.12.2012. godine

REALIZACIJA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA FINANSIRANIH IZ KREDITNIH SREDSTAVA 2010. godine

FINANSIRANJE IZ KREDITA Razvojna banka UniCredit Lot I Intesa Sanpaolo UniCredit Lot III

  

92

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KAU054

Rekonstrukcija i sanacija Klinike za ginekologiju i akušerstvo i Pedijatrijske klinike na Jezeru 5,430,000.00 5,429,999.97 1,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2,930,000.00 2,929,999.97 0.03 0.00 0.00 0.03

KAU075

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija objekta JU Dom zdravlja (sufinansiranje ambulanti Mrakovo, Tarčin, Dobroševići) 300,000.00 299,986.44 300,000.00 299,986.44 100,013.56 0.00 100,000.00 13.56

UKUPNO 5,730,000.00 5,729,986.41 1,300,000.00 1,299,986.44 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 2,930,000.00 2,929,999.97 100,013.59 0.00 100,000.00 13.59MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

LAX017 Sufinansiranje izgradnje područne škole Sedrenik u Općini Stari Grad 800,000.00 773,602.19 800,000.00 773,602.19 26,397.81 0.00 0.00 26,397.81

LAX018 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Starom Ilijašu 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LAX019 Sufinansiranje izgradnje Gimnazije u Općini Novi Grad 2,164,448.61 2,164,448.61 2,164,448.61 2,164,448.61 0.00 0.00 0.00 0.00

LAX020 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u naselju Osijek 700,000.00 629,206.89 700,000.00 629,206.89 168,981.51 0.00 98,188.40 70,793.11

LAX022 * Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u naselju Anex 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LAX024 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Hadžićima 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LAX025 * Izgradnja sale u OŠ Behaudin Selmanović 785,551.39 369,992.64 750,000.00 369,992.64 35,551.39 785,551.39 103,893.97 369,992.64 519,452.72

LAX027 Dogradnja osnovne škole u Dobroševićima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LAX042 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Kobiljoj glavi 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LAX045 Oprema za područnu školu Sedrenik 166,700.00 166,676.84 166,700.00 166,676.84 23.16 0.00 0.00 23.16

LAX046 Oprema za fiskulturnu salu Četvrte osnovne škole 80,000.00 79,989.98 80,000.00 79,989.98 10.02 0.00 0.00 10.02

UKUPNO 5,746,700.00 5,233,917.15 3,546,700.00 3,069,468.54 0.00 0.00 2,200,000.00 2,164,448.61 0.00 0.00 980,963.89 103,893.97 468,181.04 616,676.82MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

MAU048 Sufinansiranje sportska dvorana u Općini Stari Grad 0.00 0.00 0.00 0.00

UKUPNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE

NAX007

Izgradnja objekta za smještaj Službe socijalne zaštite Ilidža, Izgradnja i opremanje objekta za smještaj Službe socijalne zaštite Novi Grad, Sanacija objekta KJU "Disciplinski centar za maloljetnike", Izgradnja objekta KJU "Porodično savjetovalište" I fa 400,000.00 399,983.96 400,000.00 399,983.96 16.04 0.00 0.00 16.04

UKUPNO 400,000.00 399,983.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 399,983.96 16.04 0.00 0.00 16.04SVEUKUPNO 33,811,700.00 33,075,118.88 8,681,700.00 8,203,374.19 5,000,000.00 4,998,807.82 7,000,000.00 6,899,448.61 13,130,000.00 12,973,488.26 1,875,184.45 103,893.97 1,138,603.33 840,475.09

NEUTROŠENO 736,581.12 478,325.81 1,192.18 100,551.39 156,511.74

  

93

KREDITI KOD KOMERCIJALNIH BANAKA IZ 2011. GODINE

Sub-analitika

OPISRaspored novih

kredita

UNICREDIT BANKA

planirano

IZVRŠENO sa

31.12.2011.

RAZVOJNA BANKA

planirano

PRENESENO U 2012.

IZVRŠENO sa

31.12.2012.AVANSI

KNJIGOVOD. neutrošeno 31.12.2012.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

DAU011

Otkup zemljišta za proširenje groblja Bare - Aleja veterana (putem KJKP Pokop od privatnih lica) i izgradnja Aleje veterana na groblju Vlakovo 800,000.00 800,000.00 800,000.00

DAU013 Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju 3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00UKUPNO 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA

EAU081EBRD - vlastito učešće (I i XII transferzala i južna longitudinala) 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

EAU063* Sanacija tramvajske pruge i pružnih prelaza i izrada projektne dokumentacije 2,000,000.00 2,000,000.00 1,883,532.35 1,800,000.00 83,532.35

UKUPNO 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 2,883,532.35 2,800,000.00 0.00 83,532.35MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE

GAU025

Predinvestiranje u riješ. imov. pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infrastrukture za pokretanje kolektivne i individualne stambene izgradnje u skladu sa usvojenim prost.-plans.dok. na području KS 500,000.00 500,000.00 500,000.00

GAU026

* Sredstva za sanaciju postojeće termoizolacione zaštite stambenih objekata kolektivnog stanovanja (pilot projekat ENESANSA) 0.00 0.00 0.00

UKUPNO 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MINISTARSTVO PRIVREDE

IAU017

Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijskim zonama:Ilijaš,Hadžići,Vogošća i Ilidža 500,000.00 500,000.00 369,791.67 355,867.94 13,923.73

IAU011Podrška projektima ZOI 84 - sistem vještačkog zasnježivanja 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00

IAU012 * Rekonstrukcija ledene dvorane KC Skenderija 0.00 0.00 0.00 0.00IAU020 * Podrška projektima KJP Centar Skenderija 250,000.00 250,000.00 250,000.00 209,270.36 40,729.64

UKUPNO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 619,791.67 565,138.30 0.00 54,653.37

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

LAX048 Projekti energetske efikasnosti u obrazovanju 1,000,000.00 1,000,000.00 901,074.94 736,793.77 163,661.62 327,942.79UKUPNO 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 901,074.94 736,793.77 163,661.62 327,942.79

SVEUKUPNO 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 4,404,398.96 4,101,932.07 163,661.62 466,128.51

neutrošeno: 302,466.89 163,661.62 466,128.51

  

94

Sub-analitika

ODOBRENI PROJEKTI U BUDžETU 2012. GODINEIznos

finansiranja iz kredita 2012.

RAZVOJNA BANKA

UNICREDIT LOT I

UNICREDIT LOT II

UNICREDIT TENDER 2.

POVUČENO 31.12.2012.

NEPOVUČENO 31.12.2012.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

DAU011Otkup zemljišta za proširenje groblja Bare - Aleja veterana (putem KJKP Pokop od privatnih lica) i izgradnja Aleje veterana na groblju Vlakovo 800,000 800,000 0.00 800,000.00

DAU013 Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju 3,500,000 2,000,000 1,500,000 3,500,000.00 0.00Nabavka građevina 500,000 500,000 0.00 500,000.00

UKUPNO 4,800,000 2,000,000 1,300,000 0 1,500,000 3,500,000.00 1,300,000.00MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA

EAU063 * Sanacija tramvajske pruge i pružnih prelaza i izrada projektne dokumentacije 4,000,000 3,000,000 1,000,000 3,982,612.45 17,387.55

EAU084* EBRD - vlastito učešće - Rješavanje imovinsko - pravnih odnosa (XII transferzala i južna longitudinala) 8,500,000 1,000,000 3,000,000 420,000 4,080,000 1,598,535.29 6,901,464.71

EAU085 Projektovanje, nadzor radova i izgradnja saobraćajne infrastrukture 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 0.00EAU081 EBRD - vlastito učešće (XII transferzala i južna longitudinala) 1,000,000 1,000,000 9,300.00 990,700.00

UKUPNO 14,500,000 5,000,000 4,000,000 1,420,000 4,080,000 6,590,447.74 7,909,552.26MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

FAI072Izgradnja, popločavanje i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže i održavanje komunalne infrastukture - Općina Stari Grad 290,000 290,000 284,113.53 5,886.47

FAI065 Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže - Općina Centar 160,000 160,000 0.00 160,000.00

FAI048Sanacija i izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže na području općine Ilidža (sufinansiranje) - Općina Ilidža 160,000 160,000 160,000.00 0.00

FAU0A8Izg.lab.za serv.,kalib.i bažd.malih i sre.mjerača protoka gasa KJKP "Sarajevogas" Sarajevo 100,000 100,000 100,000.00 0.00

FAU0A9Sistem daljinskog nadzora i upravljanja nabavke i distr. Gasa KJKP "Sarajevogas" Sarajevo 100,000 100,000 100,000.00 0.00

FAU084 Nabavka vozila, hajfiša i izgradnja kontejnera za hajfiše KJKP RAD 150,000 150,000 150,000.00 0.00FAU032 Uređenje gradskog groblja Vlakovo (sa rješavanjem IPO) KJKP Pokop 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 0.00FAU0C0 Izgradnja referentne laboratorije za baždarenje mjerača KJKP Toplane 100,000 100,000 0.00 100,000.00FAU0D0 Sistem daljinskog upravljanja i kontrole (II i III faza) KJKP Toplane 50,000 50,000 50,000.00 0.00FAU0D1 Izgradnja i rekonstrukcija krovnih kotlovnica KJKP Toplane 100,000 100,000 0.00 100,000.00FAU091 Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u Općini ilijaš 100,000 100,000 99,000.00 1,000.00

FAU0F0 Izgradnja i rekonstrukcija vod.i kanal.mreže u Općini Hadžići KJKP Komunalac Hadžići 100,000 100,000 100,000.00 0.00UKUPNO 2,410,000 0 200,000 1,210,000 1,000,000 2,043,113.53 366,886.47

MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE

GAU025Predinvestiranje u riješ. imov. pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infrastrukture za pokretanje kolektivne i individualne stambene izgradnje u skladu sa usvojenim prost.-plans.dok. na području KS 880,000 880,000 880,000.00 0.00

GAU026* Sredstva za sanaciju postojeće termoizolacione zaštite stambenih objekata kolektivnog stanovanja (pilot projekat ENESANSA) 120,000 120,000 101,369.84 18,630.16

UKUPNO 1,000,000 0 0 0 1,000,000 981,369.84 18,630.16

MINISTARSTVO PRIVREDE

IAU017Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u ind. zonama:Ilijaš,Hadžići,Vogošća i Ilidža 420,000 420,000 0.00 420,000.00

UKUPNO 420,000 0 0 0 420,000 0.00 420,000.00

KREDITNO ZADUŽENJE U 2012. GODINI

  

95

Sub-analitika

ODOBRENI PROJEKTI U BUDžETU 2012. GODINEIznos

finansiranja iz kredita 2012.

RAZVOJNA BANKA

UNICREDIT LOT I

UNICREDIT LOT II

UNICREDIT TENDER 2.

POVUČENO 31.12.2012.

NEPOVUČENO 31.12.2012.

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKELAX018 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Starom Ilijašu 1,000,000 1,000,000 0.00 1,000,000.00

LAX020 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u naselju Osjek 140,000 140,000 0.00 140,000.00

LAX024 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Hadžićima 1,000,000 1,000,000 317,782.19 682,217.81LAX025 Izgradnja sale u OŠ Behaudin Selmanović 230,000 230,000 0.00 230,000.00

LAX029 Dogradnja Sedme osnovne škole u Blažuju 500,000 500,000 170,092.59 329,907.41UKUPNO 2,870,000 0 500,000 2,370,000 0 487,874.78 2,382,125.22

SVEUKUPNO 26,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 8,000,000 13,602,805.89 12,397,194.11

  

96

Finansijska realizacija projekata finansiranih iz vanjskih kreditnih sredstava - čl. 6. Budžeta Kantona Sarajevo 2012. godine -

U članu 6. Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu uvršteni su projekti nadležnih ministarstava koji se finansiraju iz ino kredita, prema donesenim Odlukama Skupštine Kantona Sarajevo i potpisanim Ugovorima: 1. Kredit WB-IBRD za Projekat otpadnih voda Sarajevo – Ministarstva prostornog uređenja i zaštite

okoliša, 23,600.000,00 EUR. 2. Kredit Saudijskog fonda za razvoj za Projekat dovršenja i opremanja KCUS, Ministarstvo zdravstva,

14,450.000,00 USD. 3. Austrijski kredit za KJKP RAD, Nabavka vozila za prevoz kućnog otpada, Ministarstvo prostornog

uređenja i zaštite okoliša, 2.185.092,00 EUR. 4. Austrijski kredit za Projekat nabavke medicinske opreme za 2 bolnice, KCUS i Opću bolnicu Prim.

dr. Abdulah Nakaš, Ministarstvo zdravstva, 3.229.012,00 EUR. 5. Kredit EBRD, Projekat izgradnje saobraćajnica, Ministarstvo saobraćaja 16,500.000,00 EUR. 1. Nakon potpisivanja Sporazuma o supsidijarnom finansiranju za kredit WB-IBRD (Međunarodne banke za obnovu i razvoj) za finansiranje Projekta otpadnih voda u Sarajevu SWWP 78420-BA (putem KJKP Vodovod i kanalizacija) u iznosu od 23,600.000,00 EUR (46.157.588,00 KM), kredit je postao efektivan 15.07.2010. godine te je počela implementacija kredita. Nakon provedenih tenderskih procedura, izabrani su izvođači radova za određeni dio projekata rekonstrukcije kanalizacione mreže, sa kojima su potpisani ugovori (većina ih implementirana). U skladu sa potpisanim Ugovorom za nabavku specijalnih vozila, izvršena je isporuka i puštanje u funkciju istih. Tenderska procedura za izbor konsultanata za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Butilama je završena. Sa odabranom kompanijom Hollinger iz Švicarske su usaglašeni detalji i 03.04.2012. potpisan Ugovor. Na osnovu tenderskih prijava izrađeni su evaluacioni izvještaj sa prijedlogom firmi koje zadovoljavaju postavljene uslove i kriterije u predkvalifikacionoj fazi odabira izvođača radova na rekonstrukciji postrojenja. Čeka se odobrenje WB. Iz kreditnih sredstava, putem PMT-a vrše se plaćanja dobavljačima, tako da je u periodu 30.09. do 31.12.2012. godine povučeno još 1.184.985,03 KM, tako da je povučen ukupan iznos od 8.878.723,38 KM (4.539.619,18 EUR) kreditnih sredstava. Na ime vlastitog učešća Kantona Sarajevo (5% vrijednosti uloženih kreditnih sredstava), u Budžetu za 2012. godinu Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša planiralo je iznos od 348.000,00 KM. Ova sredstva su prebačena na poseban kontribucijski račun projekta tokom IV kvartala 2012. godine. 2. Kredit Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 14.450.000,00 USD, (kojim se finansira dovršetak i opremanje KCUS) je u implementaciji, te je za izvođenje građevinskih radova, sa 30.09.2012. godine iz kreditnih sredstava povučeno ukupno 5.387.217,58 KM (3.467.840,62 USD). U ovom obračunskom periodu povučeno je 544.490,13 KM (USD 530.344,68) kreditnih sredstava, tako da je stanje obaveza po ovom kreditu sa 31.12.2012. godine 5.931.707,71 KM (USD 3.998.185,30) obračunato prema kursnoj listi CBBiH od 29.12.2012. godine 1 USD=1,483600 KM. Prema informaciji Razvojne banke FBiH, od strane Saudijskog fonda za razvoj odobreno je produženje roka za povlačenje kredita sa 31.12.2012. na

  

97

31.12.2013. godine, što će omogućiti nastavak implementacije i povlačenje preostalog dijela kredita u iznosu od USD 10.451.814,70. 3. Kanton Sarajevo je 06.10.2011. godine sa Federacijom BiH potpisao Podugovor o supsidijarnom kreditu od 4.273.668,49 KM (2.185.092,00 EUR) za Projekat nabavke specijalnih vozila za odvoz kućnog otpada, koji se implementira preko KJKP RAD. Također, Kanton je 20.09.2011. godine potpisao Podugovor o vraćanju kredita, kojim KJKP RAD u cijelosti preuzima obavezu vraćanja kredita. Sa 30.06.2012. godine kredit je implementiran u cijelosti, u ugovorenom iznosu od 4.273.668,49 KM (2.185.092,00 EUR). Vozila su isporučena i stavljena u funkciju. Stanje obaveza po ovom kreditu sa 31.12.2012. godine iznosi 4.273.668,49 KM. Kredit je u grace periodu, a otplata glavnice počinje u 2016. godini. 4. Kanton Sarajevo je 06.10.2011. godine sa Federacijom BiH potpisao Podugovor o supsidijarnom kreditu od 6.315.398,54 KM (3.229.012,00 EUR) za Projekat nabavke medicinske opreme za 2 bolnice (KCUS i Opću bolnicu Prim. dr. Abdulah Nakaš). Stanje povučenog dijela kredita na dan 30.09.2012. godine iznosilo je 6.190.135,19 KM (3.164.965,87 EUR) i nije bilo promjena do 31.12.2012. godine. Preostalo je 125.263,35 KM (64.046,13 EUR) nepovučenih sredstava, koja se neće ni povuči. Očekuje se službena obavijest Bank Austrija AG. Kredit je u grace periodu, a otplata glavnice počinje u 2015. godini. 5. Kanton Sarajevo vodi aktivnosti sa EBRD i Federalnim ministarstvom finansija za ispunjenje uslova za početak povlačenja kreditnih sredstava za Projekat gradskih saobraćajnica u iznosu od 16,500.000,00 EUR (32.271.195,00 KM) u nadležnosti Ministarstva saobraćaja. Skupština Kantona Sarajevo je 24.11.2011. godine donijela Odluku o prihvatanju zaduženja za ovaj kredit. EBRD i BiH zaključili su Ugovor o zajmu 27.10.2011. godine, koji je Predsjedništvo BiH, svojom Odlukom od 30.05.2012. godine ratifikovalo. Kanton Sarajevo još nije sa Federacijom BiH potpisao Supsidijarne sporazume o prenosu kredita, nakon čega će sa KJKP VIK biti zaključen podugovor o kreditu. Realizacija Projekata sa 31.12.2012.godine data je u slijedećem pregledu:

  

98

Razvojni investicijski projekti finansirani iz ino-kreditnih sredstava

Realizacija sa 31.12.2012. godine

Raz Ekon. kod Ministarstvo Naziv projekta/kredita Referentni

broj projekta Način

finansiranja Izvor

finansiranja Ukupno

zaduženje

Isplate realizovane do

31.12.2012.

Povučeni iznos isplate/

potrošnja u 2012.

15

821000 822000

Ministarstvo prostornog

uređenja i zaštite okoliša

Projekat otpadnih voda za Sarajevo

7842-BA

kredit

Svjetska banka-IBRD

46.157.588,00

8.878.723,38

6.797.777,23

Vlastito učešće

Budžet Kantona

2.500.000,00

610.500,00

348.000,00

UKUPNO RAZDJEL 15

48.657.588,00

9.489.223,38

7.145.777,23

Raz Ekon. kod Ministarstvo Naziv projekta/kredita Referentni

broj projekta Način

finansiranja Izvor

finansiranja Ukupno

zaduženje

Isplate realizovane do

31.12.2012.

Povučeni iznos, isplate/

potrošnja u 2012.

20

821000

822000

Ministarstvo zdravstva

Projekat dovršetka i opremanje KCUS

SF-498

kredit

Saudijski fond

21.438.020,00

5.931.707,71

1.528.869,97

vlastito učešće

KCUS

UKUPNO RAZDJEL

20

21.438.020,00

5.931.707,71

1.528.869,97

  

99

Raz Ekon. kod Ministarstvo Naziv projekta/kredita Referentni

broj projekta Način

finansiranja Izvor

finansiranja Ukupno

zaduženje

Isplate realizovane do

31.12.2012.

Povučeni iznos, isplate/

potrošnja u 2012.

15

821000

822000

Ministarstvo prostornog

uređenja i zaštite okoliša

Projekat nabavke specijalnih vozila za

prevoz kućnog otpada za KJKP

RAD

kredit

Austrijski kredit

4.273.668,49

4.273.668,49

3.205.251,37

vlastito učešće

KJKP RAD

UKUPNO RAZDJEL

15

4.273.668,49

4.273.668,49

3.205.251,37

Raz Ekon. kod Ministarstvo Naziv projekta/kredita Referentni

broj projekta Način

finansiranja Izvor

finansiranja Ukupno

zaduženje

Isplate realizovane do

31.12.2012.

Povučeni iznos, isplate/

potrošnja u 2012.

  

100

20

821000

822000

Ministarstvo zdravstva

Projekat opremanja medicinskom

opremom KCUS i Opće bolnice Prim. dr. Abdulah Nakaš

kredit

Austrijski kredit

6.315.398,54

6.190.135,19

6.190.135,19

vlastito učešće

KCUS i

Opća bolnica

0,00

0,00

UKUPNO RAZDJEL

20

6.315.398,54

6.190.135,19

6.190.135,19

Raz Ekon. kod Ministarstvo Naziv projekta/kredita Referentni

broj projekta Način

finansiranja Izvor

finansiranja Ukupno

zaduženje

Isplate realizovane do

31.12.2012.

Povučeni iznos, isplate/

potrošnja u 2012.

14

821000

822000

Ministarstvo saobraćaja i

Direkcija za puteve

Projekat izgradnje saobraćajnica

42889

kredit

EBRD

32.271.195,00

0,00

0,00

vlastito učešće

Budžet

Kantona

5.440.000,00

0,00

0,00

UKUPNO RAZDJEL

14

37.711.195,00

0,00

0,00

  

101

Sredstva za pozajmljivanje Sredstva za pozajmljivanje planirana su za 2012. godinu u iznosu od 3.080.000 KM, a izvršenje po osnovu istih iznosi 2.415.000 KM ili 78,41%, a što predstavlja smanjenje izvršenja na istoj poziciji u procentualnom iznosu od 6,40 %, u odnosu na izvršenje u istom izvještajnom periodu prethodne godine. U prilogu se daje tabelarni i grafički pregled strukture izvršenje pomenutih izdataka.

Sredstva za pozajmljivanjaBudžet Kantona Sarajevo 2012.g

Izvršeno 01.01. - 31.12.2012.

Izvršeno 01.01. - 31.12.2011.

Index 2/1

1 2 3 4

Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 86.96% 2,100,000 2,100,000 2,170,000 100.00Ostala domaća pozajmljivanja 13.04% 980,000 315,000 410,000 32.14

Ukupno 3,080,000 2,415,000 2,580,000 78.41

86.96%

13.04%

Pozajmljivanje pojedincima  i neprofitnim organizacijama  86.96% Ostala domaća pozajmljivanja  13.04%

Sredstva za pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama Ministarstva za

boračka pitanja odnose se na sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje

stambenih potreba , a izvršena su u iznosu 2.100.000 KM, odnosno 100%.

Ostala domaća pozajmljivanja u 2010. godini izvršena su u iznosu 315.000 KM ili

32,14% Budžetom planiranih izdataka. Sredstva su sa pozicije Ministarstva za boračka

pitanja utorošena za:

  

102

Sredstva za dodjelu pozajmica za otvaranje novih radnih mjesta za borce 315.000 KM,

Otplate duga Izdaci za otplate primljenih kredita planirani su Budžetom Kantona Sarajevo za 2012 godinu u iznosu od 15.499.900 KM .a izvršena je otplata kredita u iznosu od 12.349.657 KM ili 79,68% od plana.. Sredstva u iznosu 943.436 KM se odnose na otplate slijedećih spoljnih kredita : Svjetska banka reknstrukcija kanazalizacione mreže 68.498 KM, Saudijski fond kredit za obrazovanje 179.761 KM, TAC kredit za utrošeni gas 477.312 KM , Malezijski kredit za rekonstrukciju stambenog fonda 43.603 KM Kuvajtski kredit za vodosnabdjevanje 174.261 KM. Otplate domaćeg zaduživanja u iznosu od 11.406.221 KM odnosi se na : kredit Razvojne banke 2.893.896 KM, kredit Razvojne banke 2011 138.888 KM, kredit Unicredit Banke I 1.666.667 KM, kredit Unicredit banke II 4.376.667 KM, kredit Intesa Sanpaolo banke 2.330.103 KM. U tabeli koja slijedi, data je struktura izvršenja otplate duga u periodu 01.01. do 31.12.2012.godine, u poređenju sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2012.godinu i izvršenjem u istom periodu 2011. godine. Dat je i grafički pregled otplate duga .

  

103

KontoOtplate dugova

Budžet Kantona Sarajevo 2012.

Izvršenje 01.01.-31.12.2012. g.

Izvršeno 01.01. - 31.12.2011.

Index 2/1

1 2 3 4823100 Otplate dugova primljenih kroz državu 0,0% 0 0 0 0.00823200 Spoljne otplate 7,64% 4,093,600.00 943,436.33 876,135.59 23.05823300 Otplate domaćeg zaduživanja 92,36% 11,406,300.00 11,406,220.55 11,121,834.35 100.00

Ukupno: 15,499,900 12,349,657 11,997,970 79.68

Procenat izvršenja od 23,05 % spoljnih otplata je posljedica neostvarenja planiranih zaduženja kod ino kreditora u 2012 godini.

Tekuća rezerva U Budžetu Kantona Sarajevo za 2012. godinu tekuća rezerva je planirana u iznosu od 200.000 KM a u izvještajnom periodu nije bilo izvršenja. Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2011 godinu Na teret rashoda planiranih na poziciji višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2011 godinu ,odnosno obavezama iz 2011 godine u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012 godinu,isplaćen je iznos od 7.203.959 KM, a odnosi se obaveze Budžetskih korisnika iz 2011. godine, kako je prikazano u nastavku: Ministarstvo pravde i uprave 2.936.087 KM, Općinski sud 753.725 KM, Ministarstvo za obrazovanja,nauku i mlade 638.210 KM, Kantonalni sud 556.078 KM, Ministarstvo saobraćaja 482.859 KM, Ministarstvo unutrašnjih poslova 448.633 KM, Centar za socijalni rad 288.835 KM, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 250.000 KM, Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i 203.338 KM,

  

104

drugih osoba Ministarstvo obrazovanja i nauke-Srednje obrazovanje 192.137 KM, Mess 119.759 KM, SARTR 90.587 KM, Terapijska zajednica Kampus 63.998 KM, Ministarstvo obrazovanja i nauke-Osnovno obrazovanje 33.073 KM, Porodicno savjetovalište 36.889 KM, Dom za djecu bez roditeljskog staranja 25.145 KM, Služba za zajednićke poslove 28.095 KM, BKC 15.459 KM, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 12.174 KM, Collegium Artisticum 10.074 KM, Sarajevo Art 8.232 KM, Historijski arhiv 4.582 KM, Sarajevski ratni teatar 3.600 KM, Zavod za planiranje 2.022 KM, Pravoblanilaštvo 369 KM.

Više stvorene obaveza koje nisu bile planirane u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012 godinu

Kod određenog broja budžetskih korisnika evidentirane su stvorene obaveze,koje su više od planiranih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012 godinu u ukupnom iznosu od 5.130.064 KM. Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo

Prenesene obaveze iz 2012 koje su ugovorene iznad iznosa planiranih u Budžetu za 2012.g. na razdjelu Ministarstva obrazovanja nauku i mlade iznosi 521.642 KM Od toga na samo Ministarstvo odnose se obaveze u iznosu od 10.692 KM. Osnovno obrazovanje 331.968 KM i srednje obrazovanje 178.982 KM. Obaveze nastale mimo budžeta za 2012.godinu kod Ministartva za obrazovanje,nauku i mlade odnose se na obaveze po računu za neplaćenu avio kartu u iznosu od 2.480 KM, Naknade članovima mobilnog tima za inkluzivno obrazovanje u iznosu od 2.878 KM, neplaćenog računa za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola 4.532 KM, kao i 803 KM na ime neplaćenog dijela poreza za naknadu članovima Komisije za izradu nacrta Zakona o obrazovanju odraslih.

  

105

Pomenute obaveze kod srednjeg,osnovnog obrazovanja i odnose se uglavnom na obaveze na neplaćene režijske račune za utrošak gasa,raznim dobavljačima,obaveze isplate naknade zaposlenim za slučajeve smrti, bolesti, odlaska u penziju i dr.

Ministarstvo kulture i sporta

Ministarstvo kulture i sporta stvorilo je obaveze mimo Registrovane obaveze koje nisu planirane u Budžetu i nalaze se van sistema kod ovog korisnika iz resora ovoga ministarstva iznose 284.489 KM. Sve ove obaveze odnose se institucije iz resora Ministarstva kulture i sporta. Ustanove kulture

Mess 219.565 KM

Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo, koji je stvorio 50.000 KM obaveza zbog neplaćanja faktura hotelskog smještaja gostujućim umjetnicima. Ostatak od 170.000 KM, su stvorene obaveze prema dobavljačima po zaključenim ugovorima. Ove obaveze Mess je planirao izmiriti iz grantova koji mu nisu pristigli na vrijeme. Pozorište mladih 8.154 KM

Odnosi se na obaveze prema radnicima ( zajedno sa porezima i doprinosima ).

Collegium Artisticum 6.103 KM

Odnosi se na neplaćenu sudsku presudu preduzeću Interšped u iznosu od 4.397 ,obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 800 KM, poreze i doprinose u iznosu od 185 KM, obaveze dobavljačima 721 KM

Narodno pozorište 2.753,61 KM

Odnose se na neplaćene račune preduzeću Sarajevogas . SARTR 1.312 KM

Odnosi se na račun u iznosu od 153 KM troškovi goriva i 1.159 KM ZOI 84 na zakup skladišnog prostora.

Historijski arhiv 2.344 KM

  

106

Odnosi se na obaveze prema dobavljačima Sarajevstan 705 KM, Sarajevogas 52 KM, KJKP GRAS 668 KM i Kabas,d.o.o. Sarajevo 919 KM

Bosanski kulturni centar 801 KM

Odnosi se na obaveze prema fizičkim licima, uplatu naknade za članove Upravnog odbora i poreze i doprinose za naknadu Upravnog odbora

Sarajevo Art 42.502 KM

Odnose se na obaveze prema dobavljačima ( Džekos 1.131 KM, Galobals 8.024 KM, BMS Vogošća-28.080 KM,Eltman trade-hotel alem 5.267 KM). Muzej Sarajeva 356 KM Osnose se na račune javni komunalnih preduzeća Vodovod i kanalizacija, BH TELEKOM, KJP Rad. Kantonalni zavod za zaštitu kulturno –historijskog i prirodnog nasljeđa Sarajevo 598 KM Odnosi se na dio računa za Sarajevogas. Ministarstvo pravde i uprave –Sudovi Stvorene obaveze van sistema Općinskog suda u Sarajevu za 2012.godinu iznosile su 777.034 KM.Sve ove obaveze odnose se na obaveze prema advokatima za odbrane po službenoj dužnosti koje su istim neizmirene. Stvorene obaveze van sistema Kantonalnog suda Sarajevo, se takođe najvećim dijelom tj. u iznosu od 367.255 KM, odnose na neizmirene obaveze prema advokatima,za odbrane po službenoj dužnosti, kao i 149.529 KM obaveza prema preduzeću Proming za utrošeno lož ulje.

Ministarstvo saobraćaja U 2012. godini kod Ministarstva saobraćaja evidentirane su obaveze stvorene mimo budžeta u iznosu od 708.784 KM. To su obaveze prema „Sarajevogas-u“- ( avans- za dug) 400.000 KM, Obaveza prama Gras-u ( pa odluci o privremenom finansiranju) 125.000 KM, KJKP-u RAD 134.827 KM, rješavanje imovinsko pravnih odnosa- fizičkim licima 4.518 KM, preduzeću STEP dd za sanaciju semaforskih uređaja 38.004 KM i dr Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za ceste

  

107

U 2012.godini Direkcija za puteve Kantona Sarajevo imala je obaveza stvorenih mimo Budžeta u iznosu od 2.147.056 KM. Sve ove obaveze odnose se na investiciono održavanje i rekonstrukciju cesta. Ministarstvo unutrašnjih poslova Popisom obaveza za 2012. ustanovljeno je da postoje obaveza koje nisu evidentirane u sistemu, a odnose se na 2012. godinu. Te obaveze su popisane ukupnom iznosu od 60.947 KM.

- 613200 – Izdaci za energiju iznos od 2.764 KM. Navedeni iznos odnosi se na troškove grijanja u mjesecu XII/12 u novosagrađenom objektu PS Vogošća, Jošanička br.82, fakturisanih po osnovu Ugovora broj 03-25 od 28.12.2012.godine. - 613500 – Izdaci za usluge prevoza i gorivo iznos od 38.513 KM. Izdaci na ovoj poziciji zavise u većem dijelu od stepena operativnog angažovanja policijskih službenika na terenu što je vrlo teško unaprijed planirati kao i od variranja cijena naftnih derivata tokom 2012.godine, što se odrazilao i na povećanje troškova na ovoj poziciji. - 613700 – Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 3.146 KM. Pomenuti iznos se sastoji između ostalog od iznos od 460 KM, a odnosi se na kanalizacione troškove za koje faktura nije na vrijeme dostavljena na knjiženje. Drugi dio od 2.686 KM se odnosi na opravku klima sistema u motornim vozilima - 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge iznos od 26.887 KM. U okviru gore pomenutog iznosa, iznos od 4.590 KM odnosi se na isplate naknada članovima Komisije za unapređenje policijski, te za Komisiju za izbor. - 821500 – Nabavka stalnih sredstava u obliku prava iznos od 11.934 KM. Pomenuti iznos odnosi se na troškove izrade dvije TETRA studije. Kako Budžet za 2012.godinu nije sadržavao ekonomski kod 821500 navedeni izdaci nisu mogli biti računovodstveno evidentirani tako da su isti prikazani u Obrascu 4a. Kantonalna uprava civilne zaštite

Kantonalna uprava civilne zaštite ima stvorenih a ne planiranih obaveza za 2012.g. u iznosu od 17.862 KM. Iste se odnose na neisplaćeni dio doprinosa, a po zapisniku Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, Mostar, u iznosu od 9.588 KM, obaveze za neplaćene uniforme dobavljaču KOTEKS doo u iznosu od 5.917 KM, kao i za nabavljenu opremu u vrijednosti od 2.300 KM Stručna slušba za zajedničke poslove

  

108

Obaveze stvorene mimo budžeta u 2012.godini kod Stručna služba zajedničkih poslova Kantona Sarajevo iznose 79.531 KM. Isti se odnose na veliki broj neplaćenih računa , za održavanje telefona,servis vozila,utrošeno gorivo,utrošeni gas,kancelarijski materijal,materijal za higjenu,auto dijelovi, roba za bife, Skupština kantona i poslanici

Obaveze u iznosu od 14.100 KM odnose se na finansiranje političkih partija iz budžetskih sredstava za mjesec decembar 2012 godine.

Slijedi pregled više stvorenih obaveza koje nisu bile planirane u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012 godinu po budžetskim korisnicima

  

108

Konto 31.00 32.00 33.00 34.00 36.00 39.00 41.00 42.00 49.00

Dugoročne obaveze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Kantonalni sud u Sarajevu 516,784 516,7842 Općinski sud u Sarajevu 777,034 777,0343 Direkcija za ceste 2,147,056 2,147,0564 Ministarstvo saobraćaja 708,784 708,7845 MUP Kantona Sarajevo 60,947 60,9476 Ministarstvo za obrazovanja,nauku i

mlade 10,692 10,6927 Osnovno obrazovanje 208,661 0 0 91,806 0 31,501 0 0 0 331,9688 Srednje obrazovanje 110,621 0 0 68,361 0 0 0 0 0 178,9829 JU Djeca Sarajeva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 Narodno pozorište 2,754 2,75411 Pozorište mladih 8,154 8,15412 Historijski arhiv Sarajevo 2,344 2,34413 Collegium artisticum 6,103 6,10314 Bosanski kuturni centar 801 80115 Sarajevo Art 42,502 42,50216 Kantonalni zavod za zaštitu KIPN 598 59817 SARTR 1,312 1,31218 MESS 219,565 219,56519 Muzej Sarajeva 356 35620 Kantonalna uprava civilne zaštite 17,862 17,86221 Skupština kantona i poslanici 14,100 14,10022 Ured za kvalitet 1,835 1,83523 Stručna služba za zajedničke poslove 79,531 79,531

UKUPNO: 4,938,396 0 0 160,167 0 31,501 0 0 0 5,130,064

Finansijski obračun sa drugim povezanim licima

Obaveze po osnovu vrijednosnih

papiraDugoročna

razgranićenjaKratkoročne i tekuće obaveze

Dugoročni krediti

Kratkoročna razgraničenja

NA DAN 31.12.2012 GODINE

UKUPNO

REKAPITULACIJA VIŠE STVORENIH OBAVEZA KOJE NISU U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO

Budžetski korisnik

Obaveze

RB.Obaveze prema

radnicimaKratkoročni

krediti/zajmovi

  

109

U zadnjem dijelu izvještaja dajemo analitički pregled izvršenih rashoda i izdataka za period 01.01. do 31.12.2012. godine po vrstama i korisnicima, poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2012. godinu i izvršenjem u istom periodu prošle godine .

III POČETNO I ZAVRŠNO STANJE JRT, IMOVINE, OBAVEZA I IZVORA VLASNIŠTVA U skladu sa članom 74. Zakona o budžetima u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BIH», broj 19/06), u nastavku teksta obrazlaže se početno i završno stanje JRT-a i početno i završno stanje imovine, obaveza i izvora vlasništva, prema zbirnom Bilansu stanja JRT-a Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2012. godine, iskazanog u narednoj tabeli:

BILANS STANJA JRT-a KANTONA SARAJEVO na dan 31.12.2012. godine

(KM)

R. b. Broj konta POZICIJA

U istom obračunskom periodu prethodne

godine

U obračunskom periodu tekuće

godine Index (4/3)

1 2 3 4 5

1 I AKTIVA

2 100000+ 200000

A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3 do 10) 34.050.097 27.807.617 81,67

3 110000 Novčana sredstva i plemeniti metali 28.192.981 19.931.290 70,704 120000 Vrijednosni papiri 5 130000 Kratkoročna potraživanja 5.571.186 7.491.468 134,476 140000 Kratkoročni plasmani 1.150 7.500 652,17

7 160000 Financijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama 59.791 369.834 618,54

8 210000 Zaliha materijala i robe

9 220000 Zaliha sitnog inventara 10 190000 Kratkoročna razgraničenja 224.989 7.525 164,3811 000000 B. Stalna sredstva (14+17+20+21) 461.470.373 478.740.585 103,74

12 011000 Stalna sredstva 432.968.264 443.382.741 102,4113 011900 Ispravka vrijednosti 127.493.533 137.620.628 107,94

14 011-0119 Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12-13) 305.474.731 305.762.113 100,09

15 020000 Dugoročni plasmani 36.189.931 32.741.967 90,4716 029000 Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana 2.837.534

17 020-029 Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15-16) 36.189.931 29.904.463 82,63

18 031000 Vrijednosni papiri 1.436 19 031900 Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira

  

110

20 031-0319 Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18-19) 1.436 21 091000 Dugoročna razgraničenja 119.804.275 143.074.019 119,4222 UKUPNA AKTIVA (2+11) = 42 495.520.470 506.548.212 102,2323 II PASIVA

24 300000 A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30) 79.377.063 129.093.886 162,63

25 310000 Kratkoročne tekuće obaveze 32.396.150 65.177.503 201,1926 320000 Obaveze po osnovu vrijednosnih papira 27 330000 Kratkoročni krediti i zajmovi 28 340000 Obaveze prema djelatnicima 21.345.026 22.643.195 106,06

29 360000 Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama 62.236 369.835 594,25

30 390000 Kratkoročna razgraničenja 25.573.651 40.903.350 159,9431 400000 B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32 do 34) 117.923.660 142.697.058 121,01

32 410000 Dugoročni krediti i zajmovi 117.923.660 142.697.058 121,0133 420000 Ostale dugoročne obaveze 34 490000 Dugoročna razgraničenja 35 500000 C. Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39-40) 298.219.747 234.757.268 78,7236 510000 Izvori stalnih sredstava 285.030.128 285.317.510 100,1037 520000 Ostali izvori sredstava 38.071.982 33.860.522 88,9438 530000 Izvori sredstava rezervi 39 590000 Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima 6.714.585 13.703.797 204,0940 590000 Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima 31.596.948 98.124.561 310,55

41 UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22 495.520.470 506.548.212 102,25

Tabelarno prikazani Bilans stanja JRT-a Kantona Sarajevo se odnosi na sve budžetske korisnike, koji svoje finansijsko poslovanje obavljaju putem Jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo, što znači da nisu uključena stanja po osnovu posebno otvorenih računa, zatim budžetskih korisnika koji nisu uključeni u trezorsko poslovanje (ustanove visokog obrazovanja i ustanove nauke). U decembru 2012. godine Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo dostavilo je svim budžetskim korisnicima Kantona Sarajevo dopis sa «Uputstvom o radu popisnih komisija i obavljanju popisa sredstava, potraživanja i obaveze za 2012. godinu». Uz navedeno Uputstvo, u kome su pored ostalog dati i rokovi, pojedinačne komisije bile su obavezne da se pridržavaju i «Pravilnika o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viška i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara i otpis potraživanja», br. 08-01-49-25886/04 od 09.12.2004. godine. Vlada Kantona Sarajevo je formirala Centralnu komisiju za popis sredstava, obaveza i potraživanja Kantona Sarajevo na dan 31.12.2012. godine, čiji je zadatak bio da izvrši objedinjavanje izvještaja o popisu sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2012. godine pojedinačnih komisija za popis svih budžetskih korisnika, koji su u evidenciji JRT-a. Prema Zakonu o budžetima u Federaciji BiH, obaveze za 2012. godinu evidentirane su Glavnoj knjizi JRT-a do 31.01.2013. godine, zatim je izvršen popis stanja i na kraju su izvršena evidentiranja svih poslovnih promjena u skladu sa Zaključkom Vlade br. 02-05-4346-4.1/13 od 26.02.2013. godine o usvajanju Izvještaja Centralne komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja za 2012. godinu.

  

111

1. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe 1.1. Novčana sredstva

Komisija za popis novčanih sredstava transakcijskih budžetskih računa i podračuna, blagajne i kontonalnih taksenih maraka Trezora Kantona Sarajevo konstatovala je sljedeće stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2011. godine.

Depozitni račun Kantona Sarajevo Kanton Sarajevo - Depozitni račun broj: 380002210019263 otvoren u Unicredit bank d.d. Mostar:

Depozitni račun Kantona Sarajevo broj 1291011000088531 Stanje 01.01.2012.

godine (KM) Stanje 31.12.2012.

godine (KM)

1. Zatečena sredstva na depozitnom računu 0,00 0,00

2. Sredstva u blagajni banke za nepodignute povrate fizičkih lica

2.584,00 1.546,00

U K U P N O 2.584,00 1.546,00

Transakcijski budžetski računi

JRT Kantona Sarajevo Banka Stanje 01.01.2012. godine (KM)

Stanje 31.12.2012. godine (KM)

3389002208333632 Unicredit bank d.d.

Mostar

1.136.152,17 14.844.269,08

1540012000194484 Intesa sanpaolo banka 5.251.428,12 60.073,69

1020500000036567 Union banka dd Sarajevo 324.863,60 3.806,79

1540012000368308 1020500000091663

Namjenski račun (ESCROW račun)

1.584,00 911.100.11

1.602,23718.305.65

1540012000501295 1020500000091760

Namjenski račun (Sredstva za zaštitu i

spašavanje)

685,20 6.021.424,73

685,911.772.849,57

  

112

1020500000088947 Projekti iz kredita Razvojne banke

4.413.251,62 826.055,28

1549212002008506

Direkcija za puteve 709.117,91 12.725,89

1549212002056618 1020500000091857

Namjenski račun Kantonalna uprava za

šumarstvo

482,83 3.656.808,89

483,32894.762,66

1549212002114624 1020500000091954

Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

132,48 2.611.985,45

132,6027.290,90

1020500000093991 Union banka dd Sarajevo-

Posebna naknada za okoliš

374.406,51

1950010000055712 Razvojna banka Federacije BIH

366.062,74

S V E G A 25.039.017,11 19.903.512,82Stanje prelaznog žiro-računa 111113 na dan

31.12.2012 godine 3.153.963,98

21.673,09

U K U P N O 28.192.981,09 19.925.185,91 Na osnovu službene zabilješke od 31.12.2012.godine dato je obrazloženje stanja prelaznog žiro-računa 111113 na dan 31.12.2012. godine u iznosu od 21.673,09 KM. Prenos sredstava 31.12.2012.godine sa Depozitnog računa na račun Sredstava za zaštitu i spašavanje u iznosu od 10.227,09 KM, na račun KS Direkcija za puteve sredstva u iznosu od 7.262,71 KM, na račun Kantonalne uprave za šumarstvo sredstva u iznosu od 2,149,79 KM i na račun Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša – Posebna naknada za okoliš u iznosu od 2.033,50 KM, knjižena su na Prelazni račun konto 111113 na odgovarajućim subanalitikama, a rasknjižena na odgovarajuće žiro račune po dospijeću na konto 111111 03.01.2013. godine. Obzirom da je raspodjela i nalog raspodjele napravljen u večernjim satima dana 31.12.2012.godine kada više nije radio platni promet putem Centralne banke Bosne i Hercegovine, sredstva u iznosu od 21.673.09 KM su skinuta sa depozitnog računa Kantona Sarajevo, a u korist transakcijskog računa - doznačena tek 04.01.2013. godine i evidentirano je saldo prelaznog računa 111113 na dan 31.12.2012. godine u iznosu od 21.673.09 KM. Ukupna novčana sredstva JRT-a Kantona na dan 31.12.2012. godine iznose 19.925.185,91 KM, što je za 29,32 % manje u odnosu na početno stanje. Stanje blagajne na početku 2012. godine i na dan 31.12.2011 godine iznosi 0,00 KM.

Pored navedenih računa, postoje posebni transakcijski računi, koji nisu sastavni dio zbirnog Bilansa stanja JRT-a Kantona, a prikazani su u sljedećoj tabeli:

  

113

Posebni transakcijski računi Kantona Sarajeva

Rb Posebni transakcijski računi Broj računa Izvod br. Stanje na dan 31.12.2012.godine

1.

Unicredit banka dd Mostar- Organ uprave sredstva za rješavanje stambenih potreba

338-900-22083345-05

236 806,62

2.

Intesa Sanpaolo banka dd BiH Plate za uposlene

154-001-20003516-24

138 45,33

UKUPNO 851,95

Uputstvom o zatvaranju računa budžetskih korisnika (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 20/03 i 13/04 ), te izmjenama i dopunama Uputstva na koje je Vlada Kantona Sarajevo dala saglasnost broj: 08/01-14-26321/04 od 22.10.2004.godine, zatvoreni su svi računi budžetskih korisnika osim sljedećih koji na dan 31.12.2012.godine imaju stanje: Stanje neugašenih računa odobrenih od strane Vlade Kantona Sarajevo

NAZIV BANKA BR.RAČUNA

STANJE 31.12.2012

1. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo -račun naknada za uređ. građ. zamljiš.

Uni Credit Bank d.d. Mostar 3389002208277469

3.033.204,59 KM

2. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo -račun naknada za uređ. građ. zamljiš.

Raiffeisen bank d.d. BiH 1610000038160005

7.220.209,20 KM

3. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo -račun naknada za uređ. građ. zamljiš.

Intesa SanPaolo bank dd BiH 15400120002684 95

5.297.646,05 KM

4. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo- Naknada za dodjeljeno građ. zamljište- renta

Uni Credit Bank dd Mostar 3389002208278342

1.077.288,87 KM

5. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo- Projekti Kantona Sarajevo i općina

Uni Credit Bank dd Moster 3389002208280961

4.214.711,44 KM

6. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - legalizacija objekata

Intesa SanPaolo bank dd BiH 1540012000504884

1.094.697,41 KM

7. Kantonalni Sud Union Banka DD Sarajevo 1020500000013190

143.010,04 KM

8. Općinski sud u Sarajevu

Uni Credit Bank dd Mostar 3389002208264956

39.851.610,30 KM

9. J.U.Kantonalni centar za socijalni rad

Uni Credit Bank dd Mostar 3389002207984044

4.608,90 KM

10.

J.U.Kantonalni centar za socijalni rad

Uni Credit Bank dd Mostar 3389002207983171

898.271,14 KM

  

114

11.

Centar za vaspitanje, obrazovanje i radno osposobljavanje Vladimir Nazor

Uni Credit Bank dd Mostar 3389002208128574 194.031,34 KM

12.

Centar za vaspitanje, obrazovanje i radno osposobljavanje Vladimir Nazor

Uni Credit Bank dd Mostar 3389002202695119 6.162,95 KM

13.

Il Gimnazija IB Međunarodna matura Uni Credit Bank dd Mostar 3389002208246235 3386904839104784 338690486661763

71.856,52KM 15.711,26KM 8.033,04 EURA

14.

Prva bošnjačka gimnazija Međunarodni centar

Intesa SanPaolo bank dd BiH 1540012000510316 202.665,52 KM

15.

OŠ „Ćamil Sijarić“

Uni Credit Bank dd Mostar 3389002208832212

46.814,79 KM

UKUPNO 63.388.210,54 KM 1.2. Kratkoročna potraživanja i razgraničenja

Ukupna potraživanja svih budžetskih korisnika iz sistema trezorskog poslovanja Kantona Sarajevo na dan 31.12.2012.godine iznose 42.739.043 KM, što je za 10.99% više u odnosu na prethodnu godinu. Potraživanja se odnose najviše na novčana sredstva u iznosu od 19.931.290 KM.

Kratkoročna razgraničenja u iznosu od 14.429.154 KM po popisu Centralne popisne komisije, su preknjižena sa potraživanja na rashode.Kraljni saldo je 7.525 KM Zalihe sitnog inventara i materijala

Ukupna vrijednost sitnog inventara i materijala koji se vodi na knjigovodstvenom stanju na dan 31.12.2012.godine iznosi 8.535.907 KM. Popisom je predložen i usvojen rashod, odnosno smanjenje stanja inventara u iznosu od 218.528 KM. Materijal i sitan inventar evidentiraju se na "klasi 2" i u materijalnom knjigovodstvu u cilju nadzora nad njihovom upotrebom, s obzirom da se nabavka ovih vrijednosti evidentira neposredno na rashode i stopostotno se otpisuju u godini u kojoj su nabavljeni. 2. Stalna sredstva, dugoročni plasmani i dugoročna razgraničenja 2.1. Stalna sredstva

Shodno Uredbi o evidenciji imovine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/97 i 05/02) Odjeljenje za dokumentaciju u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša obavezno je da vodi jedinstvenu evidenciju imovine Kantona Sarajevo po subjektima. Nakon regulisanja zakonske osnove za rad , Odjeljenje za dokumentaciju je pristupilo pripremi upitnika za evidenciju imovine Kantona u kojem su sadržana pitanja na osnovu kojih se dobiva potpuna informacija o objektu: istorija objekta, namjena objekta, fizičko stanje objekta, korisnik objekta, vlasnik objekta ( uz prateću dokaznu dokumentaciju - z.k.

  

115

izvadak, rješenje o korištenju,…). Uz upitnik je svim subjektima, putem resornog ministarstva, dostavljeno detaljno uputstvo za popunjavanje upitnika, kao i priručnik za određivanje stepena oštećenja objekata nakon ratnih razaranja. Na osnovu dostavljenih podataka i dokumentacije od strane resornih ministarstava, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša izvršilo je evidenciju u obliku Registra imovine za objekte iz sljedećih oblasti: - Zdravstvo (domovi zdravlja, apoteke, objekti socijalne zaštite, zavodi, opća bolnica, KC Koševo), - Obrazovanje (ustanove predškolskog obrazovanja, ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja, dom "Ljubica Ivezić", ustanove visokog obrazovanja i nauke), - Komunalna preduzeća (Toplane, Gras, Vodovod i kanalizacija, Komunalac Hadžići, Park, Sarajevogas), - Profesionalna vatrogasna brigada, - Kultura i sport (ustanove iz oblasti kulture i sporta). U evidenciju imovine nisu uključeni objekti iz nadležnosti Ministarstva privrede, jer su podaci dostavljeni Agenciji za privatizaciju Kantona Sarajevo, kao ni podaci o imovini kojom raspolažu komunalna preduzeća "Rad", "Pokop" i "Tržnice i pijace", koja nisu nikada dostavili tražene podatke. Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-22409-2/03 od 12.11.2003. godine zadužena su sva resorna ministarstva da sve izmjene stanja u postojećim evidentiranim nekretninama dostavljaju redovno ovom Ministarstvu, kao i redovno dostavljanje svih novoizgrađenih objekata finansiranih iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo, kako bi se postojeća Baza podataka imovine Kantona ažurno održavala.

Navedena imovina Kantona Sarajevo nije finansijski evidentirana u Glavnoj knjizi JRT-a Kantona i nisu sastavni dio zbirnog Bilansa stanja.

Neotpisana vrijednost stalnih sredstava za sve budžetske korisnike koji se nalaze u evidenciji JRT-a Kantonu Sarajevo na dan 31.12.2012.godine iznosi 305.832.587,16 KM.

Popisom je utvrđen manjak stalnih sredstava u iznosu od 12.720,84 KM neotpisane vrijednosti, dok prijedlog za rashod iznosi 57.753,09 KM neotpisane vrijednosti stalnih sredstava, koji je nakon usvojenog Izvještaja o popisu sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2012. godine, isknjižen u Glavnoj knjizi JRT-a Kantona.

Na osnovu «Pravilnika o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viška i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara» pojedinačne popisne komisije dale su prijedloge za rashodovanje uništenih, zastarjelih i sredstava koja je nemoguće ili neisplativo popraviti. Za rashodovanje tehničkih aparata, uređaja koji su van funkcije, komisije su bile obavezne obezbjediti mišljenje ovlaštenog servisa koji servisira tu opremu, ili mišljenje stručnog lica iz kolektiva o stanjuopreme predložene za rashod,a sve uz saglasnost rukovodioca organizacione jedinice.

Centralna komisija za popis je ustanovila da su pojedinačne popisne komisije budžetskih korisnika predložile rashod stalnih sredstava u skladu sa «Pravilnikom o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viška i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara», i kao takvog ga i usvojila.

Centralna komisija za popis je prihvatila utvrđeni manjak stalnih sredstava kod budžetskih korisnika, za koje su budžetski korisnici imali dokaz od strane Policijske uprave za otuđena stalna sredstva.

  

116

Izvršen je obračun i evidencija amortizacije stalnih sredstava po linearnoj metodi i u skladu sa Nomenklaturom. 2.2. Dugoročni plasmani

Dugoročni plasmani na dan 31.12.2012.g. iznose 29.904.463 KM, što je za 17,36% manje u odnosu na početno stanje. Najveći dio ovih plasmana odnose se na Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo privrede i Ministarstva stambenih poslova. Ministarstvo za boračka pitanja Ukupni dugoročni plasmani Ministarstva za boračka pitanja na dan 31.12.2012. godine, iznosili su 26.482.481 KM, od čega su: - plasmani pozajmica demobilisanim borcima radi upošljavanja 9.662.053 KM, - plasmani kredita borcima za rješavanje stambenih potreba 16.820.428 KM. Ministarstvo privrede Ukupni dugoročni plasmani Ministarstva privrede na 31.12.2012. godine, iznosili su 2.101.619 KM, od čega su: - plasmani dugoročnih kredita putem Raiffeisen Bank dd iz 2007. g. 752.623 KM - plasmani dugoročnih kredita putem Nove banke dd Banja Luka 1.348.996 KM.

Ministarstvo za stambene poslove Ukupni dugoročni plasmani Ministarstva za stambene poslove sa 31.12.2012. godine, iznosili su 4.068.288 KM od čega su:

-pozajmnice pojedincima za rekonstrukciju i sanaciju stambenih jedinica u iznosu 166.774 KM, -dugoroćni depoziti za rješavanje stambenih potreba mladih u deponovanom iznosu od 3.901.514 KM

Ostali plasmani u iznosu od 89.610 KM, odnose se na budžetske organizacije koje su prije prelaska na trezorski način poslovanja odobravali kredite – pozajmice svojim uposlenicima.To su:

- Profesionalna vatrogasna brigada,sa plasmanima od 77.933 KM - Zavod za vaspitanje muške djece i omladine sa plasmanima od 3.440 KM - Srednja ugostiteljaso-turistička škola, sa plasmanima od 391 KM - Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju, sa plasmanima od 7.847 KM

2.3. Dugoročna razgraničenja Ukupna dugoročna razgraničenja na dan 31.12.2012.godine iznose 143.074.019 KM..

  

117

Najveći dio ovih razgraničenja odnosi se na Ministarstvo finansija u iznosu od 142.697.058 KM, gdje su evidentirane dugoročne obaveze po inokreditima koji su do 2007.g. evidentirani na kontima vanbilansnih obaveza, konto -95-, a koji su Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-27789-4/07 preknjiženi u bilansnu evidenciju na konta "klase 09 i 41", kao i kredit Međunarodnog monetarnog fonda koji je doznačen Kantonu Sarajevo u decembru 2009.g. u iznosu od 49.9000.000KM To su :

glavnica kamata ukupno 1 3 4 5

1 730,685.01 115,085.82 845,770.83

2 2,930,171.83 272,070.08 3,202,241.91

3 1,554,064.17 221,454.15 1,775,518.32

4 2,487,573.28 571,292.36 3,058,865.64

6,576,025.84 468,513.47 7,044,539.312,219,987.60 158,161.62 2,378,149.22

8,796,013.44 626,675.09 9,422,688.53

6 2,388,016.80 298,501.96 2,686,518.76

7 49,900,000.00 1,263,501.35 51,163,501.35

8 8,878,723.38 0.00 8,878,723.38

9 0.00 0.00 0.00

10 0.00 0.00 0.00

11 6,190,135.19 0.00 6,190,135.19

12 2,893,908.00 77,666.70 2,971,574.70

13 1,666,666.64 54,654.36 1,721,321.00

14 4,376,666.64 169,689.23 4,546,355.87

15 2,485,291.82 101,778.67 2,587,070.49

16 5,000,000.00 604,447.71 5,604,447.71

17 4,861,112.00 718,821.33 5,579,933.33

18 7,000,000.00 1,239,372.60 8,239,372.60

19 6,000,000.00 1,542,108.80 7,542,108.80

20 5,000,000.00 1,291,739.01 6,291,739.01

21 8,000,000.00 2,389,170.21 10,389,170.21

131,139,028.20 11,558,029.43 142,697,057.63

STANJE NA DAN 31.12.2012.

5

UNICRED. III 2010

TAC I ( USD )

TAC II ( EUR )

UNICREDIT I 2010

TAC – kredit za utrošeni gas, UKUPNO:WB - (SDR)Projekat urban. razvoja

Kredit MMF-a

AUSTRIJA za KJKP RAD

WB-IBRD - (EUR) Projek. otpad voda

SAUDIJSKI FOND - (USD) (zdravstvo)

AUSTRIJA za 2 BOLNICE

RAZVOJNA B.2010.

UKUPNO:

UNICREDIT 2012, 8 MIL.

INTESA SAN PAOLO II 2010.

UNIREDIT 2011.

RAZVOJNA B. 2011.

RAZVOJNA B. 2012.

UNICREDIT 2012 LOT 1, 6 MIL.

UNICREDIT 2012 LOT 2, 5 MIL.

MALEZIJSKI KREDIT-(USD) rekonst. stamb. Fonda

SVJETSKA BANKA (USD)-rekon. kanal.SAUDIJSKI FOND (USD)-obrazovanje

KUWAITSKI FOND (KWD)- vodovod.

KREDIT

2

R.br.

Dugoročna razgraničenja kod Ministarstva za boračka pitanja u iznosu od 1.090.514 KM, i ista se odnose na potraživanja po osnovu obračunatih kamata na odobrene kredite.

  

118

Dugoročna razgraničenja kod Ministarstva stambene politike u iznosu od 17.872 KM, koja se odnose na potraživanja po osnovu obračunatih kamata na odobrene pozajmice. Dugoročna razgraničenja kod Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo u iznosu od 10.139 KM odnose se na potraživanja po osnovu obračunatih kamata na odobrene pozajmice uposlenicima.

3. Obaveze Ukupne obaveze svih budžetskih korisnika Kantona Sarajevo na dan 31.12.2012. godine iznose 239.316.237 KM, što je za 24,44% više u odnosu na početno stanje ukupnih obaveza. U sljedećoj tabeli dat je pregled ukupnih kratkoročnih i dugoročnih obaveza: (KM) Kratkoročne i tekuće obaveze...................................... 65,177,503 KM Obaveze prema radnicima....................................…… 22,643,198 KM, Finansijski obračun sa drugim povezanim licima.. ………369.835 KM, Kratkoročna razgraničenja................................................ 8,428,644 KM, Dugoročni krediti...........................………………………142,697,058 KM, UKUPNO ............................................................................239,316,238 KM Značajno je napomenuti da je otvoreni period za unos obaveza bio do 31.01.2013.godine, do kada je vršen unos obaveza za 2012. godinu po akrualnoj osnovi računovodstva, a mnoge od ovih obaveza su i izmirene u ovom periodu (uglavnom plaće, kao i obaveze prema dobavljačima).

4. Izvori sredstava

Izvori sredstava se odnose na neotpisanu vrijednost stalnih sredstava, zatim na stanje dugoročnih plasmana i višak rashoda nad prihodima. Višak rashoda nad prihodima u iznosu od 81.161.502KM je razlika između prihoda i rashoda evidentiranih u Glavnoj knjizi JRT-a Kantona u toku 2012. godine,uz akumulirani gubitak iz ranijih godina u iznosu od 16.963.059,02 Na početku 2012. godine ukupan višak rashoda je iznosio 24.882.362,92KM., dok je na dan 31.12.2012. godine ukupan višak rashoda nad prihodima iznosio 98.124.561,43KM.

5. Vanbilansna evidencija

  

119

Pored bilansne evidencije, u Glavnoj knjizi JRT-a Kantona, postoji i vanbilansna evidencija. Ukupna vanbilansna potraživanja i obaveze iznose 73.802.080 KM Od toga najveći dio se vodi na Ministarstvu finansija 71.206.128 i Trezor 2.169.278. Detaljna analiza vanbilansne evidencije obrazložena je u dijelu izvještaja o potraživanjima i obaveza Kantona Sarajevo. IV. POTRAŽIVANJA PO KREDITNIM LINIJAMA I OBAVEZE PO KREDITIMA I GARANCIJAMA Ukupna potraživanja Kantona Sarajevo sa stanjem 31.12.2012. godine iznosila su 35.826.967,36 KM. Dugoročne obaveze po kreditima bilansno, na dan 31.12.2012. godine, iznose 142.697.057,63 KM, a odnose se na obaveze po ino-kreditima koji su supsidijarno preneseni na Kanton Sarajevo, povučenog dijela kredita koji su u implementaciji i kredite domaćih banaka za finansiranje razvojnih programa. Obaveze terete budžetska sredstva i dugoročnog su karaktera, a planiraju se i izvršavaju godišnje prema otplatnim planovima. Ukupna potraživanja obuhvataju plasmane iz različitih izvora sredstava Kantona, od čega se na plasmane budžetskih sredstava odnosi 34.110.234,12 KM i plasmane ostalih budžetskih korisnika prije uvođenja trezorskog poslovanja za kredite zaposlenima u ukupnom iznosu od 99.870,83 KM. U vanbilansnoj evidenciji se vodi namjenska donacija Evropske Unije za obnovu stočnog fonda, koja je plasirana korisnicima u vidu kredita. Potraživanja po ovom osnovu sa stanjem 31.12.2012. godine iznose 1.616.862,41 KM. Pored obaveza po kreditima koji se vode bilansno, postoje i vanbilansne obaveze po kreditima i garancijama, koje sa 31.12.2012. godine iznose 71.206.128,36 KM. U periodu januar –decembar 2012. godine plasirano je 515.000,00 KM za nove pozajmice iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu - za zapošljavanje boraca 315.000,00 KM, za rješavanje stambenih potreba boraca 200.000,00 KM. Za finansiranje kapitalnih projekata prema Budžetu 2012. godine, Kanton Sarajevo planirao je zaduženje kod domaćih banaka i MMF-a po najpovoljnijim ponuđenim uslovima u ukupnom iznosu 61,00 mil. KM. Provedena je procedura javnih nabavki i donesene odluke Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo o zaduženju u iznosu od 26,00 mil. KM kod domaćih banaka. Početkom mjeseca jula sa bankama su zaključeni ugovori o dugoročnom kreditnom zaduženju i sredstva doznačena na JRT, tako da su obaveze Kantona po osnovu domaćih kredita povećane za 33,07 mil. KM novog zaduženja sa kamatama. Sa EBRD-om i Federalnim ministarstvom finansija vode se aktivnosti u vezi aktiviranja kredita za Projekat gradskih saobraćajnica u iznosu od 16,50 mil. EUR-a i Projekat vodovoda i kanalizacije 30,00 mil EUR-a. Za kredit Vlade Republike Austrije u iznosu od 7,475 mil. EUR-a za opremanje JU Opća bolnica „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“, u mjesecu oktobru završeni su pregovori o kreditu sa UniCredit Bank Austrija. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Kantona Sarajevo za ovaj kredit upućen je Skupštini Kantona na donošenje, ali Skupština na sjednici 06.03.2013.g. nije prihvatila donošenje odluke o zaduženju.

  

120

Vlada Kantona Sarajevo donijela je 18.06.2012.godine Odluku o izdavanju garancije za obaveze KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo po kreditima od komercijalnih banaka i kreditora, na iznos glavnice 20,4 mil. KM, na koju je Skupština Kantona Sarajevo dala saglasnost na sjednici održanoj 27.06.2012. godine. Obaveze po ovom osnovu teretit će Budžete 2013.-2017. godine. Sve obaveze po postojećim ugovorima o kreditnom zaduženju Kantona Sarajevo sa 31.12.2012. godine su uredno izmirene. 1. Potraživanja po kreditnim linijama Potraživanja Budžeta Kantona Sarajevo po kreditnim linijama sa stanjem 31.12.2012. godine iznosila su 35.826.967,36 KM. Potraživanja se odnose na pozajmice odobrene na osnovu odluka ili uredbi Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo plasmanom sredstava putem poslovnih banaka ili neposredno za različite namjene: borcima BiH, RVI, porodicama šehida i porodicama poginulih, umrlih i nestalih branilaca za otvaranje novih radnih mjesta, za stambene kredite za sanaciju i rekonstrukciju porodičnih stambenih zgrada i stanova koji su bili oštećeni usljed ratnih dejstava, pozajmice privrednim društvima za razvoj proizvodnje i zapošljavanje, kredite za rješavanje stambenih potreba mladih, kredite za rješavanje stambenih potreba boraca. Također, vodi se evidencija o potraživanjima po osnovu kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, te službenicima i namještenicima u organima i službama Kantona Sarajevo. Budžetski korisnici su odobravali pozajmice za svoje zaposlene, neposredno ili deponovanjem sredstava kod banaka. Nakon uvođenja trezorskog poslovanja, ova potraživanja unesena su u ukupna potraživanja Budžeta Kantona. U periodu 01.01. do 31.12.2012. godine ostvareni su primici iz osnova primljenih otplata datih zajmova u iznosu od 3.257.820,79 KM. Prihodi od kamata na pozajmice, ostvareni su u iznosu od 102.158,54, uplate obaveza po podugovorima za ino-kredite ostvarene su u iznosu od 144.553,70 KM, što ukupno iznosi 246.712,24 KM. Potraživanja po osnovu pozajmica borcima BiH, koja su data na osnovu Uredbe o finansiranju programa za otvaranje radnih mjesta za borce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 31/06 i 20/09), sa stanjem 31.12.2012. godine iznosila su 10.752.567,06 KM. Od ovog iznosa, dospjela nenaplaćena potraživanja po osnovu otplata iznose 8.642.678,48 KM, a ostala sredstva su potraživanja po glavnici čija je otplata u toku, obzirom da je rok otplate 8 godina, u okviru kojeg je godina grace perioda. Poslovne banke putem kojih su krediti plasirani pokrenule su 623 sudskih sporova za naplatu dospjelih potraživanja. U periodu 01.01.-31.12.2012. godine naplaćeno je 194.559,01 KM po osnovu otplata i 55.986,15 KM po osnovu kamata, te izvršen otpis rate u iznosu od 211,63 KM. U ovom periodu za nove pozajmice plasirano je 315.000,00 KM.

  

121

U skladu sa preporukama Ureda za reviziju budžeta u FBiH, Ministarstvo za boračka pitanja 21.03.2012. godine preknjižilo je na sumnjiva i sporna potraživanja iznos od 1.551.373,74 KM po osnovu glavnice i 238.559,20 KM po osnovu kamate, za pozajmice za koje su donesena pravosnažna sudska rješenja o obustavi izvršnog postupka zbog nemogućnosti naplate potraživanja. Za ovaj iznos umanjeno je stanje ukupnih potraživanja za boračke kredite za zapošljavanje. Nakon otkaza Ugovora o komisionu od strane Banke, sa Raiffeisen bankom d.d. BiH zaključen je Ugovor o cesiji 12.07.2012. godine, kojim su sva potraživanja sa stanjem 22.02.2012. godine u iznosu od 2.249.489,57 KM prenesena na Kanton Sarajevo. Za kredite kod kojih je sudski postupak u toku Pravobranilaštvo vodi postupak prinudne naplate. Ministarstvo za boračka pitanja je razdvojilo knjigovodstveno praćenje ovih kredita. Potraživanja po osnovu pozajmica za stambene kredite sa stanjem 31.12.2012. godine iznosila su 184.645,92 KM. Krediti su odobreni na osnovu Uredbe o odobravanju kredita fizičkim licima za rekonstrukciju i sanaciju porodičnih zgrada, etažnih vlasnika i stanova na kojima postoji stanarsko pravo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 5/98 i 8/98), koja je 28.03.2001. godine prestala da važi. Prema Uredbi, krediti su odobravani na 10 godina, u periodu 1998.-2000. godine, tako da je konačan rok otplate bio 2011. godina. Od ukupnih potraživanja, dospjela nenaplaćena potraživanja po osnovu otplata iznose 165.875,20 KM, za 20 kredita banke su pokrenule sudske sporove, a dio se naplaćuje putem žiranata. U periodu 01.01.-31.12.2012. godine naplaćeno je 17.396,13 KM po osnovu otplata i 336,72 KM po osnovu kamata. Potraživanja po osnovu pozajmica za podsticaj proizvodnje sa 31.12.2012. godine na osnovu preporuka Ureda za reviziju u iznosu od ukupno 1.789.165,12 KM,prenesena su na sumnjiva i sporna potraživanja.Ova potraživanja odnose se na pozajmice odobrene iz Budžeta 1997., 1998. i 2000. godine preduzećima za sanaciju ratom oštećenih objekata, oživljavanje proizvodnje i zapošljavanje radnika. Sva potraživanja su dospjela i pokrenuta je prinudna naplata putem Suda. U proteklom periodu naplaćeno je 49.556,42 KM iz stečajne mase za PD“ Alhos“. U cilju realizacije Odluke o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 19/03 i 10/05) u 2003. 2004 i 2005. godini Ministarstvo stambenih poslova deponovalo je kod Commerce bank d.d. Sarajevo, (sada NLB Tuzlanska banka), UPI banke d.d. Sarajevo (sada Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH) i Raiffeisen bank d.d. BiH 4.420.000,00 KM za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba naučnih, stručnih, kulturnih i sportskih kadrova do 35 godina starosti. Sredstva su deponovana na 20 godina, a banke snose rizik povrata i učestvuju sa vlastitim sredstvima u omjeru 1:2. Nakon plasiranja sredstava korisnicima, aneksima ugovora utvrđeno je konačno stanje depozita i vraćena neplasirana sredstva. Stanje ukupnih potraživanja depozita za stambene potrebe mladih kod svih banaka 31.12.2012. godine iznosi 3.901.514,28 KM. Prema ugovorima sa NLB Tuzlanskom bankom i Raiffeisen bank, u proteklom periodu uplaćeno je 23.981,68 KM kamata na deponovana sredstva. Intesa Sanpaolo banka izvršila je pripis 15.801,83 KM kamata na deponovana sredstva,u skladu sa zaključenim ugovorom.

  

122

Potraživanja po osnovu Uredbe o rješavanju stambenih potreba boraca (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 31/07, 23/09 i 10/11) 30.09.2012. godine iznosila su 14.920.427,69 KM. Sredstva su plasirana putem BBI banke d.d. Sarajevo, Raiffeisen bank d.d. BiH, Procredit bank, NLB Tuzlanske banke i Balkan Investment banke, sa rokom vraćanja 25 godina, beskamatno. U periodu 01.01.-31.12.2012. godine naplaćeno je 959.749,39 KM po osnovu otplata, a Balkan Investment bank je preneseno 200.000,00 KM za odobravanje novih pozajmica, prema Ugovoru.U Budžet su unesene obaveze u iznosu od 2,10 mil KM za ovu kreditnu liniju, ali sa 31.12.2012. godine sredstva nisu realizovana u cjelosti. Potraživanja po kreditima datim za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, te službenicima i namještenicima u organima i službama Kantona Sarajevo, na dan 31.12.2012. godine iznosila su 2.249.460,65 KM, sa rokom vraćanja do 25 godina. U periodu 01.01.-31.12.2012. godine naplaćeno je 169.272,52 KM po osnovu otplata i 21.206,55 KM po osnovu kamata. Na JRT Kantona Sarajevo sa 31.12.2012. godine uplaćeno je 168.830,44 KM po osnovu otplata i 21.113,78 KM po osnovu kamata. Potraživanja ostalih budžetskih korisnika, sa stanjem 31.12.2012. godine se odnose na pozajmice odobrene uposlenim u iznosu od 99.870,83KM. U periodu 01.01.-31.12.2012. godine iz ovog osnova izvršen je povrat otplata u iznosu od 15.415,26 KM i kamata 740,21 KM. Potraživanja po osnovu sredstava kredita za razvoj privrede i zapošljavanja plasirana putem poslovnih banaka 31.12.2012. godine ukupno su iznosila 2.101.618,52 KM. Sredstva su deponovana putem četiri kreditne linije, kod tri poslovne banke. Povrat sredstva poslednje kreditne linije dospijeva 2015. godine. U 2012. godini, prema ugovorima sa bankama, izvršen je povrat 1.804.314,14 KM. Potraživanja po osnovu Phare programa Evropske Unije za rehabilitaciju poljoprivrednog sektora, za junice, date na kreditnoj osnovi poljoprivrednicima na području Kantona Sarajevo, sa 31.12.2012. godine iznose 1.616.862,41 KM. Sa 31.12.2012. godine na račun koji se vodi kod Intesa Sanpaolo banke uplaćeno je 24.853,45 KM po osnovu otplata i 20.981,09 KM po osnovu kamata. Na JRT u 2012.godini Banka je prenijela, po nalogu Ministarstva privrede, 48.000,00 KM. 2. Obaveze po kreditima i garancijama Dugoročne obaveze po kreditima bilansno, na dan 31.12.2012. godine, iznose 142.697.057,63 KM, a odnose se na obaveze po ino-kreditima koji su supsidijarno preneseni na Kanton Sarajevo, povučenog dijela kredita koji su u implementaciji i kredite domaćih banaka za finansiranje razvojnih programa. Pored obaveza po kreditima koji se vode bilansno, postoje i vanbilansne obaveze po kreditima i garancijama, koje sa 31.12.2012. godine iznose 71.206.128,36 KM, a odnose se na nepovučeni dio kredita koji su u implementaciji: WB-IBRD-Projekat otpadnih voda i Austrijski kredit za Dvije bolnice u Sarajevu, zatim povučeni dio kredita: Saudijski fond-

  

123

Opremanje KCUS i Austrijski kredit za KJKP RAD (krediti za koje je obaveza otplate prenesena na krajnje korisnike). Vanbilansno se vodi i izdata garancija za KJKP GRAS. U skladu sa preporukama Ureda za reviziju, nepovučeni dio ugovorenih ino kredita za koje je dužnik Kanton i povučena kreditna sredstva koja vraćaju krajnji korisnici prema podugovorima, (čije je korištenje u toku), evidentirani su vanbilansno, a povučena sredstva u toku godine, koja su obaveza Kantona, bilansno. Dospjele obaveze po kreditima izmirene su u rokovima prema otplatnim planovima iz ugovora o kreditima. Za servisiranje kredita sa 31.12.2012. godine plaćeno je ukupno 15.768.736,86 KM. Od ovog iznosa 12.349.656,88 KM plaćeno je za otplate, od čega 943.436,33 KM za ino-otplate, a 11.406.220,55 KM za domaće otplate i 3.419.079,98 KM za kamate, od čega 2.284.938,55 KM za kamate za domaće pozajmljivanje, a 1.134.141,43 KM za ino-kamate. U Budžetu Kanton Sarajevo za 2012. godinu Kanton Sarajevo planirao je zaduženje kod domaćih banaka i MMF-a u ukupnom iznosu 61,00 mil. KM. Provedena je tenderska procedura za zaduživanje kod domaćih banaka u iznosu od 26,00 mil KM i donesene Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na odluke Vlade Kantona Sarajevo o zaduženju kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za 11,00 i 8,00 mil. KM, te Razvojne banke FBiH 7,00 mil. KM. Ugovori o dugoročnim kreditima sa bankama zaključeni su tokom mjeseca jula, sa kamatnim stopama od 5,41 % - 6,27 %, rokom povrata 7 godina i grace periodom od 1-3 godine. U toku je implementacija ovih kredita tako da je sa 31.12.2012. godine utrošeno 13.602.805,89 KM. Kredit MMF-a u iznosu od 35 mil. nije realizovan. Iz kreditnih sredstava domaćih banaka odobrenih 2010. godine (Razvojne banke, UniCredit banke LOT I i III, Intesa Sanpaolo banke) sa stanjem 31.12.2012. godine ostalo je neutrošeno 840.475,09 KM (sa avansima). Sa 31.12.2012. godine ostalo je neutrošeno 466.128,51 KM (sa avansima) iz kredita domaćih banaka odobrenih 2011. godine. Iz kredita domaćih banaka odobrenih u 2012. g. (26,00 mil KM), nakon zaključenih ugovora sa bankama u julu o.g.,za finansiranje kapitalnih projekat prema Budžetu ostalo je neutrošeno 12.397.194,11 KM. I pored toga što je Vlada Kantona Sarajevo donijela Zaključak da se kreditna sredstva za finansiranje projekata, odobrena u peridu 2010.-2012. godine realizuju do 30.09.2012. godine, resorna ministarstva nisu ispoštovala Zaključak i utrošila odobrena kreditna sredstva u cijelosti. U ovom periodu, sa EBRD i Federalnim ministarstvom finansija nastavljene su aktivnosti oko aktiviranja kredita za Projekat gradskih saobraćajnica vrijednosti 16,50 mil EUR i za Projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže vrijednosti 30,00 mil EUR. Zbog nepotpisivanja podugovora od strane KJKP „Toplane“ za IDA kredite, FBiH nije supsidijarno prenijela kredit EBRD-a za gradske saobraćajnice na Kanton Sarajevo. Za kredit Vlade Republike Austrije za opremanje JU Opća bolnica „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“ završeni su pregovori o kreditu sa UniCredit bank Austrija. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Kantona Sarajevo za ovaj kredit upućen je Skupštini Kantona na donošenje, ali Skupština na sjednici 06.03.2013.g. nije prihvatila donošenje odluke o zaduženju.

  

124

U 2012. godini počela je implementacija Projekta nabavke opreme i pružanje usluga za dvije bolnice u Sarajevu (KCUS i Opću bolnicu Prim. dr. Abdulah Nakaš) iz Austrijskog kredita vrijednosti 3.229.012,00 EUR. Sa 31.12.2012. godine povučen je iznos od 3.164.965,87 EUR (6.190.135,19 KM). Preostalo je 125.263,35 KM (64.046,13 EUR) nepovučenih sredstava, koja se neće ni povuči. Očekuje se službena obavijest Bank Austrija AG. Kredit je u grace periodu, a otplata glavnice počinje u 2015. godini. Kredit Vlade Austrije za opremu KJKP „Rad“ u iznosu od 4.273.668,49 KM u potpunosti je implementiran. Otplata kredita je obaveza KJKP „Rad“, u skladu sa zaključenim Podugovorom o kreditu. U 2012. godini KJKP „Rad“ uplatilo je 28.926,96 KM na JRT po osnovu takse na nepovučena sredstva (5.631,97 KM) i OeKB provizije (23.294,99 KM), koje je Kanton Sarajevo platio Federaciji BiH. Iz kredita Saudijskog fonda za Projekat rekonstrukcije i opremanja KCUS stanje ukupno povučenih kreditnih sredstava, sa 31.12.2012.godine iznosi 5.931.707,71 KM (3.998.185,30 USD). Prema zaključenom Podugovoru, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, na kojeg je prenesena obaveza vraćanja kredita, uplatio je na JRT 115.626,74 KM kamate, koje je Kanton Sarajevo platio Razvojnoj banci Federaciji BiH. Prema informaciji Razvojne banke FBiH, od strane Saudijskog fonda za razvoj odobreno je produženje roka za povlačenje kredita sa 31.12.2012. na 31.12.2013. godine, što će omogućiti nastavak implementacije i povlačenje preostalog dijela kredita u iznosu od USD 10.451.814,70. Iz kredita WB-IBRD za Projekat otpadnih voda Sarajevo (23,6 mil. EUR-a), stanje ukupno povučenog dijela kredita, sa 31.12.2012.godine iznosi 8.878.723,38 KM (4.539.619,17 EUR), koji se vodi bilansno, a nepovučeni dio kredita vanbilansno. Na ime vlastitog učešća Kantona Sarajevo (5% vrijednosti uloženih kreditnih sredstava), u Budžetu za 2012. godinu Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša planiralo je iznos od 348.000,00 KM. Ova sredstva su prebačena na poseban kontribucijski račun Projekta tokom IV kvartala 2012. godine. Skupština Kantona Sarajevo 27.06.2012. godine dala je saglasnost na Odluku Vlade o izdavanju garancije za obaveze KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo po kreditima od komercijalnih banaka i kreditora, na iznos glavnice od 20,4 mil KM. Obaveze po ovom osnovu teretit će Budžete Kantona Sarajevo 2013.-2017. godine.

--------------------

Rekapitulacija potraživanja i obaveza Kantona Sarajevo sa stanjem 31.12.2012.godine data je u tabeli koja slijedi:

  

125

REKAPITULACIJA

POTRAŽIVANJA PO KREDITNIM LINIJAMA I OBAVEZA PO KREDITIMA I GARANCIJAMA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO SA STANJEM 31.12.2012.GODINE - KM -

Red. br. POTRAŽIVANJA 1. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA-BILANSNA EVIDENCIJA

1.1. Potraživanja po osnovu pozajmica demobilisanim pripadnicima OS BiH 10.752.567,06

1.2. Potraživanja po osnovu pozajmica za stambene kredite za rekonstrukciju ratom oštećenih objekata 184.645,92

1.3. Potraživanja po osnovu pozajmica preduzećima za podsticaj proizvodnje i zapošljavanja 0,00 1.4. Potraživanja po osnovu pozajmica za stambene potrebe mladih 3.901.514,28 1.5. Potraživanja po osnovu pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH 14.920.427,69

1.6. Potraživanja po osnovu kredita za stambene potrebe istaknutih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti 2.249.460,65

1.7. Potraživanja budžetskih korisnika 99.870,83 1.8. Potraživanja po osnovu kredita za razvoj privrede i zapošljavanje 2.101.618,52

UKUPNO: 34.210.104,95 2. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA -VANBILANSNA EVIDENCIJA

2.1. Namjenska donacija EU kod UPI banke – krediti poljoprivrednicima 1.616.862,41 UKUPNO: 1.616.862,41 UKUPNO (1+2): 35.826.967,36 OBAVEZE

1 DUGOROČNE OBAVEZE PO KREDITIMA-BILANSNA EVIDENCIJA

1.1. Dugoročne obaveze po ino kreditima 87.223.963,91

1.2. Dugoročne obaveze po domaćim kreditima 55.473.093,72 UKUPNO: 142.697.057,63

2. DUGOROČNE OBAVEZE-VANBILANSNA EVIDENCIJA

2.1. Dugoročne obaveze po kreditima i garancijama 71.206.128,36

UKUPNO (1+2): 213.903.185,99

  

126

P R E G L E D potraživanja po kreditnim linijama i obaveza po kreditima i garancijama Budžeta Kantona

Sarajevo sa stanjem 31.12.2012.godine

I – POTRAŽIVANJA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO PO KREDITNIM LINIJAMA 1. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 1.1. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU POZAJMICA ZA OTVARANJE RADNIH

MJESTA ZA BORCE BiH, RVI I NJIHOVE PORODICE - KM -

Banka

Stanje potraživanja po

glavnici sa 31.12.2011.

Stanje potraživanja po kamati

sa 31.12.2011.

01.01.-31.12.2012.godine

Naplaćeno otplata

Naplaćeno kamata

Plasirana sredstva

Preknjiženje na sumnjiva i

sporna potraživanja po glavnici

Preknjiženje na sumnjiva i

sporna potraživanja po kamati

Otpis rate

Stanje potraživanja po glavnici sa 31.12.2012.

Stanje pdospjelo

sa 3

redit banka 5.056.744,46 874.173,04 67.969,34 6.989,50 - 1.118.596,57 198.902,83 211,63 3.869.966,92 fska banka 1.221.185,89 101.906,35 - - - 179.248,73 14.722,60 - 1.041.937,16 eisen a-branilaštvo

1.953.594,95 321.180,93 3.152,90 - - 205.516,44 22.492,97 - 1.744.925,61**

banka 169.308,80 15.942,20 2.251,60 228,40 - 48.012,00 2.440,80 119.045,20 n banka 46.972,54 1.557,50 - - - - - - 46.972,54 edna banka 60.000,00 7.365,80 - - - - - - 60.000,00 Alpe Adria 690.485,03 14.048,46 42.082,04 5.807,45 - - - - 648.402,99

banka 1.894.905,56 11.542,05 79.103,13 42.960,80 315.000,00 - - - 2.130.802,43

PNO

11.093.197,23

1.347.716,33

194.559,01

55.986,15

315.000,00

1.551.373,74

238.559,20

211,63

9.662.052,85

Stanje potraživanja po osnovu pozajmica demobilisanim pripadnicima OS BiH 31.12.2011. godine iznosilo je 12.440.913,56 KM, od čega 11.093.197,23 KM po osnovu glavnice i 1.347.716,33 KM po osnovu kamata. U Nacrtu Izvještaja o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2010. godinu, u poglavlju 5.7.2.2. „Dugoročni plasmani“, na stranici 27., istaknuto je da se povrat uloženog novca ne odvija na ugovoreni način, što je posebno naglašeno kod kredita datih boračkoj populaciji za otvaranje radnih mjesta kod kojih dospjela nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2010. godine ukupno iznose 10.995.396 KM, od čega dug po glavnici iznosi 8.498.428 KM, a po kamati 1.338.336 KM, te da u knjigovodstvenoj evidenciji nije vršena korekcija potraživanja, iako ima potraživanja koja su izgubljena u sudskim sporovima“, i data je slijedeća preporuka: „Preporučujemo da se izvrši ispravka potraživanja sa 31.12.2011. godine u skladu sa propisima i dokumentovanoj procjeni iznosa te ispravke sa ciljem realnog iskazivanja potraživanja u finansijskim izvještajima.“U cilju realizacije preporuka navedenih u Nacrtu Izvještaja o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2010. godinu, Ministarstvo za boračka pitanja izvršilo je preknjiženje potraživanja na sumnjiva i sporna i to po osnovu glavnice iznos od 1.551.373,74 KM i po osnovu kamata iznos od 238.559,20 KM. U periodu januar-decembar 2012. godine po osnovu otplate pozajmica odobrenih demobilisanim pripadnicima OS BiH, naplaćeno je 194.559,01 KM, a po osnovu kamata

  

127

55.986,15 KM. Za jednog korisnika odobren je otpis zadnje rate zbog urednog vraćanja kredita u iznosu 211,63 KM. U skladu sa Anexom I Ugovora o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je Mojoj banci sredstva u iznosu od 315.000,00 KM. Iz ovih sredstava realozovano je 10 pozajmica. Na dan 31.12.2012.g. stanje potraživanja po osnovu pozajmica demobilisanim pripadnicima OS BiH iznose ukupno 10.752.567,06 KM, od čega 9.662.052,85 KM po osnovu otplata i 1.090.514,21 KM po osnovu kamata. Pozajmice za finansiranje programa odobravaju se u visini do 20.000,00 KM po svakom novootvorenom radnom mjestu, a najveći iznos pozajmice može biti 200.000,00 KM. Pozajmice se odobravaju na rok otplate od 96 mjeseci, sa grace periodom od 12 mjeseci i kamatnom stopom od 3% na godišnjem nivou. U 2012. godini bankama je plaćana naknada za obavljanje komisionog posla u iznosu od 4.994,50 KM. * Dana 18.12.2009. godine Raiffeisen bank dd BiH dostavila je Kantonu Sarajevo obavijest o raskidu Ugovora o komisionu br:02-482-21/97, pa je 12.07.2012.godine zaključen Ugovor o cesiji, kojim su sva potraživanja po osnovu boračkih kredita prenesena na Kanton Sarajevo. Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo preuzelo je sve predmete radi daljnjeg vođenja sudskih postupaka. **Ministarstvo za boračka pitanja razdvojilo je praćenje ovih pozicija na projekte 1.2. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU POZAJMICA ZA STAMBENE KREDITE - KM -

Banka

Stanje

potraživanja po

glavnici

sa 31.12.2011.

Stanje

potraživanja po

kamati

sa 31.12.2011.

01.01.-31.12.2012.

Stanje potraživanja po

glavnici

sa 31.12.2012.

Sta

potraživ

dosp

nemaplać

sa 31.1

Naplaćeno otplata Naplaćeno

kamata

  

128

UniCredit banka d.d. Mostar HVB banka)

Vakufska banka d.d. Sarajevo

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Fima banka d.d. Sarajevo

Union banka d.d. Sarajevo

Privredna banka d.d. Sarajevo

Poštanska banka d.d. Sarajevo

ntesa Sanpaolo banka d.d. BiH (Upi)

UniCredit banka d.d. Mostar UniCredit Zagrebačka banka)

BH banka d.d. Sarajevo

99.281,90

11.261,04

3.510,48

27.494,71

-

-

-

27.622,11

-

15.000,00

5.472,72

3.211,37

220,86

3.819,98

-

-

-

5.290,56

-

-

13.858,03

2.208,27

410,35

-

-

-

-

919,48

-

-

5,27

132,00

7,08

-

-

-

-

192,37

-

-

85.423,87

9.052,77

3.100,13

27.494,71

-

-

-

26.702,63

-

15.000,00 UKUPNO: 184.170,24 18.015,49 17.396,13 336,72 166.774,11

Donošenjem »Uredbe o prestanku važenja Uredbe o odobravanju kredita fizičkim licima za rekonstrukciju i sanaciju porodičnih zgrada, etažnih vlasnika i stanova na kojima postoji stanarsko pravo« 28.03.2001. godine (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 8/01), prestalo je odobravanje ove vrste kredita. Ministarstvo finansija redovno prati povrat ovih kredita. Stanje potraživanja po osnovu pozajmica za stambene kredite sa 31.12.2011.godine iznosilo je 202.185,73 KM, od čega 184.170,24 KM po osnovu glavnice i 18.015,49 KM po osnovu kamate. U periodu januar –decembar 2012. godine naplaćeno je po osnovu otplata 17.396,13 KM i po osnovu kamata 336,72 KM, tako da, na dan 31.12.2012. godine, stanje potraživanja po stambenim kreditima iznosi ukupno 184.645,92 KM, od čega 166.774,11 KM po osnovu otplata i 17.871,81 KM po osnovu kamata. Naplata kredita odvijala se dosta uredno, s obzirom da se naplata vršila putem administrativnih zabrana, a krediti su obezbjeđeni jemcima. Ugovori o kreditima istekli su 2010. g. i 2011.g., i od 344 ukupno odobrena kredita 306 je u potpunosti vraćeno, 18 kredita je još u otplati, za 19 kredita banke vode sudski spor radi naplate potraživanja, a potraživanje za 1 kredit nalazi se u stečajnoj masi u postupku koji se vodi pred nadležnim sudom za BH banku. Po ugovorima o Komisionu u periodu januar-decembar 2012. godine, za bankarske poslove bankama je plaćena naknada u iznosu od 415,86 KM. 1.3. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU POZAJMICA PREDUZEĆIMA ZA PODSTICAJ PROIZVODNJE I ZAPOŠLJAVANJA - KM - Red Stanje Stanje 01.01. -31.12.2012. Prekniženje Prekniženje

  

129

br. Preduzeće potraživanja

po glavnici

sa 31.12.2011.

potraživanja

po kamati

sa 31.12.2011.

Naplaćeno glavnice

Naplaćeno kamata

na sumnjiva

i sprna

potraživanja

po glavnici

sa 31.12.2012.

na sumnjiva sprna

potraživanjapo kamati sa31.12.2012.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

»Agrokomerc« »Alhos« »Gumitehnika« »Ingrap« Hadžići P.R.V.I »15.april« »Unis-PSC« »Alhos«*

79.326,520,00

290.900,000,00

300.000,00500.000,00

165.489,79

98.410,6953.974,4017.910,35

172.515,52-

160.194,27-

- -----

49.556,42

- - - - - - -

79.326,520,00

290.900,000,00

300.000,00500.000,00115.933,37

98.410,653.974,417.910,3

172.515,5

160.194,2

UKUPNO: 1.335.716,31 503.005,23 49.556,42 - 1.286.159,89 503.005,2

Potraživanja po osnovu pozajmica odobrenih 1997. i 2000. godine za podsticaj proizvodnje i zapošljavanja, koje su plasirane putem poslposlovnih banaka (HVB, Privredna, Unicredit i Raiffeisen bank), sa 31.12.2011. godine iznosila su 1.838.721,54 KM, od čega po osnovu glavnice 1.335.716,31 KM. S obzirom da nije ispoštovana Odluka Skupštine Kantona Sarajevo o reprogramiranju roka otplate do 31.12.2006.godine, koja je donesena na sjednici održanoj 20.07.2006.godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 21/06), UnuCredit banka vodi sudski postupak protiv privrednog društva „Unis-PSC“ i održano je prvo ročište za prodaju nekretnina. S obzirom da nekretnina nije prodata u pripremi je održavanje drugog ročišta. Dugovanja za dva preduzeća su u stečajnoj masi u postupcima koji se vode pred nadležnim sudom, i to za SAB banku (»Gumitehnika«- dana 14.09.2007.godine održano je ročište na kojem je priznato potraživanje Kantona Sarajevo. Privredno društvo "Alhos" (stečajni postupak je završen, uplaćen je dio potraživanja u ranijem periodu, a ostatak potraživanja i dalje se nalazi u stečajnoj masi i biće sukcesivno isplaćen). Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu, dana 25.12.2008.godine otvoren je stečajni postupak za privredno društvo „Ingrap". Putem Raiffeisen banke plasiran je kredit privrednom društvu „P.R.V.I. 15 april“, za koje je Općinski sud u Sarajevu donio Rješenje o zaključenju stečajnog postupka zbog nemogućnosti izmirenja dugovanja ovog privrednog društva.Za dugovanja za privredno društvo "Agrokomerc" Unicredit Zagrebačka banka vodi sudski spor i podnijela je prijedlog za izvršenje. „Agrokomerc“ je uložio prigovor na rješenje o izvršenju, koji je odbijen ali Banka još nije dobila zvaničnu potvrdu o pravosnažnosti rješenja. U Izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu, u „Osnovama za izražavanje mišljenja“ u tački 7. navedeno je:- „Potraživanja po osnovu dugoročnih plasmana u iznosu 9.880.622 KM nisu realno iskazana, obzirom da Ministarstvo za boračka pitanja za 8.544.906 KM i Ministarstvo privrede za 1.335.716 KM na datum bilansa nisu izvršili procjenu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja kako je propisano Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta FBiH, (tačka 4.8.2.2 Izvještaja)“. U poglavlju „Rezime datih preporuka“, na strani 3 data je preporuka:

  

130

- „Nastaviti aktivnosti vezano za procjenu potraživanja te u skladu sa propisima i dokumentovanoj procjeni iznosa izvršiti ispravke sa ciljem realnog iskazivanja potraživanja u finansijskim izvještajima.“ U skladu sa navedenom preporukom, Ministarstvo privrede izvršilo je preknjiženje ovih potraživanja na sumnjiva i sporna,u iznosu od 1.789.165,12 KM,a iz stečajne mase PD Alhos naplaćeno je 49.556,42 KM. __________________________ Napomena: *Vlada Kantona Sarajevo je Zaključkom broj: 02-05-760/2000 od 10.10.2000.godine, odobrila sredstva u iznosu od 300.000,00 KM iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2000.godinu, razdjel Ministarstvo privrede sa pozicije »Sredstva za kapitalna ulaganja«, 0190-1, preduzeću »Alhos« d.d. Sarajevo na ime realizacije ugovorenih poslova za izvoz. Zaključkom broj: 02-05-829-11/04 od 21.10.2004.godine, Vlada Kantona Sarajevo, naložila je Ministarstvu finansija da izvrši knjiženje dugoročnog potraživanja nastalog na osnovu Ugovora o povratu sredstava broj: 07-04-18-1759 od 25.10.2000.godine zaključenog između Ministarstva privrede i Privrednog društva »Alhos« d.d. Sarajevo.

1.4. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA MLADIH

- KM -

Red. br.

DUŽNIK Stanje

31.12.2011. godine

Naplaćeno kamate

01.01.-31.12.2012.

Pripis kamviđenj

01.01.-312012.god

1. NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla 1.186.500,00 12.814,222. Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH 1.580.188,78 - 153. Raiffeisen bank d.d. BiH 1.119.023,67 11.167,46 UKUPNO: 3.885.712,45 23.981,68 15

Odlukom o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih (»Službene novine Kantona Sarajevo« br. 19/03 i 10/05) propisani su uslovi, način i sredstva za rješavanje stambenih potreba naučnih, stručnih, kulturnih i sportskih kadrova do 35 godina starosti. Na osnovu javnih poziva Ministarstvo stambenih poslova izvršilo je izbor i zaključilo ugovore sa Commerc bankom (sada NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla), Intesa Sanpaolo bankom i Raiffeisen bankom, putem kojih su plasirana sredstva prema ugovorima u ukupnom iznosu od 4.420.000,00 KM. Nakon isteka ugovorenog roka za realizaciju kredita banke su izvršile povrat neiskorištenih sredstava, tako da ukupno realizovana sredstva iznose 3.770.923,67 KM. Banke su učestvovale u sufinansiranju ovog projekta vlastitim sredstvima u omjeru 2:1. Krediti su se dodjeljivali na osnovu rang liste koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo, na osnovu prijava primljenih po osnovu javnog poziva. Maksimalna visina kredita je 50.000,00 KM, sa rokom vraćanja do 20 godina i kamatnom stopom od 6%. Stanje potraživanja po ovim kreditnim linijama 31.12.2011.godine iznosilo je 3.885.712,45 KM. Stanje potraživanja na dan 31.12.2012.godine iznosi 3.901.514,28 KM, sa pripisanih 130.590,61 KM kamate po Ugovoru sa Intesa Sanpaolo bankom za ukupan period deponovanja, od čega u periodu januar –decembar 2012.godine 15.801,83 KM. Prema odredbama ugovora, u periodu januar-decembar 2012.godine NLB Tuzlanska banka uplatila je po osnovu 1% kamate na deponovana sredstva 12.814,22 KM, a Raiffeisen bank d.d. BiH 11.167,46 KM, što ukupno iznosi 23.981,68 KM.

  

131

Na osnovu zaključenih ugovora Ministarstvo stambene politike kod ovih banaka deponovalo je sredstva: - 2003. godine kod NLB Tuzlanske banke sredstva u iznosu od 1.186.500, 00 KM. Banka je sufinansirala realizaciju Odluke sredstvima od 2.373.000,00 KM. Sa 31.12.2012.godine realizovano je 85 kredita u ukupnom iznosu od 3.559.500,00 KM - 2004. godine kod Intesa Sanpaolo banka sredstva u iznosu od 1.465.400,00 KM, a Banka je sufinansirala realizaciju Odluke sredstvima od 3.448.000,00 KM. Sa 31.12.2012.godine realizovana su 124 kredita u iznosu od 4.913.400,00 KM. - 2005. godine kod Raiffeisen Bank d.d. BiH sredstva u iznosu od 1.119.023,67 KM, a Banka je sufinansirala realizaciju Odluke sredstvima od 2.238.047,33 KM. Sa 31.12.2012.godine realizovano je 90 kredita u iznosu od 3.357.071,00 KM. 1.5. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU UREDBE O NAČINU I USLOVIMA RJEŠAVANJA STAMBENIH

POTREBA BORACA – BRANITELJA BIH

Red. br.

DUŽNIK Stanje

31.12.2011.g.

Naplaćena otplata 01.01.-

31.12.2012.g.

Plasirano u periodu od 01.01.-

31.12.2012.g.

Stanje 31.12.2012.g.

1. BBI d.d. Sarajevo 602.188,43 112.052,68 - 490.135,752. Raiffeisen bank 1.568.377,21 98.933,22 - 1.469.443,993. Procredit bank 1.590.020,85 123.164,24 - 1.466.856,614. Procredit bank 1.657.446,31 95.530,36 - 1.561.915,955. BBI d.d. Sarajevo 1.953.715,26 107.380,33 - 1.846.334,936. Procredit bank 2.082.154,37 126.118,64 1.956.035,737. Raiffeisen bank 2.022.333,50 127.457,94 - 1.894.875,568. NLB Tuzlanska banka 2.033.941,15 86.965,54 - 1.946.975,619. Balkan Investment banka 2.170.000,00 82.146,44 200.000,00 2.287.853,56 UKUPNO: 15.680.177,08 959.749,39 - 14.920.427,69

Uredbom o načinu i uslovima rješavanja stambenih potreba boraca – branitelja Bosne i Hercegovine (»Službene novine Kantona Sarajevo« broj: 31/07, 23/09 i 10/11) Vlada Kantona Sarajevo odredila je način, uslove i postupak za dodjelu kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH. Na osnovu javnih poziva Ministarstvo za boračka pitanja izvršilo je izbor i zaključilo ugovor sa BBI, Raiffeisen i Procredit bankom za plasman i povrat sredstava za odobravanje pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH. Na osnovu zaključenih ugovora Ministarstvo za boračka pitanja kod ovih banaka

deponovalo je sredstva : -kod BBI banke u iznosu od 1.937.600,00 KM - sr. plasirana 2003.g. - sa

31.12.2012.g. odobreno 115 kredita -kod Raiffeisen bank u iznosu od 2.332.210,00 KM . sr. plasirana 2004.g. - sa

31.12.2012.g. odobreno 139 kredita

  

132

-kod Procredit banke u iznosu od 2.226.979,00 KM - sr. plasirana 2005.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 148 kredita -kod Procredit banke u iznosu od 2.135.000,00 KM - sr. plasirana 2006.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 129 kredita -kod BBI banke u iznosu od 2.483.000,00 KM – sr. plasirana 2007.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 92 kredita -kod Procredit banke u iznosu od 2.441.000,00 KM - sr. plasirana 2008.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 109 kredita -kod Raiffeisen banke u iznosu od 2.152.000,00 KM-sr. plasirana 2009. i 2010.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 93 kredita -kod NLB Tuzlanske banke u iznosu od 2.086.000,00 KM- sr.plasirana u 2010.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 83 kredita -kod Balkan Investment banke u iznosu od 2.170.000,00 KM- sr.plasirana u 2011. g. a u 2012. godino plasirano je 200.000,00 KM. - sa 31.12.2012.g. odobreno 73 kredita U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH broj: 06-14-10233/09 od 10.08.2009.godine, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je krajem 2009.godine Raiffeisen bank d.d. BiH sredstva u iznosu od 356.000,00 KM, a u 2010.godini sredstva u iznosu od 1.796.000,00 KM. Rok za plasman ovih kredita bio je 01.03.2012.godine, prema Anexu VI od 31.12.2011.godine. Ministarstvo za boračka pitanja uputilo je Banci urgenciju za povrat neiskorištenih sredstava. U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH broj: 06-14-19303 od 01.12.2010. godine i Anexom I od 31.12.2010. godine, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je krajem 2010.godine NLB Tuzlanskoj banci sredstva u iznosu od 2.086.000,00 KM. Rok za plasman sredstava bio je 30.08.2012. godine, prema Anexu V od 02.07.2012. godine. S obzirom da je realizacija sredstava za dvije pozajmice još u toku, Ministarstvo za boračka pitanja zaključilo je sa Bankom Anex VI , od 03.09.2012. godine, kojim se rok za plasman sredstava produžava do 31.12.2012. godine. U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH broj: 06-14-5963/11 od 29.08.2011. godine i Anexom I od 31.12.2011. godine, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je u 2011.godini Balkan Investment banci sredstva u iznosu od 2.170.000,00 KM. Banka je bila u obavezi da sredstva plasira korisnicima kredita do 30.06.2012. godine. S obzirom da odobrena sredstva nisu u potpunosti realizovana, Ministarstvo za boračka pitanja upitilo je Banci novi Anex kojim se rok za plasman sredstava produžava do 31.12.2012. godine. Na osnovu Ugovora br: 04-2349-1/12 od 17.07.2012. godine, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je ovoj Banci za dalji plasman korisnicima sredstva u iznosu od 200.000,00 KM u 2012.g.,a za 1,9 mil. KM stvorene su obaveze sa 31.12.2012.g. Stanje potraživanja na dan 31.12.2011.godine iznosilo je 15.680.177,08 KM. U periodu januar-decembar 2012.godine izvršen je ukupni povrat sredstava u iznosu od 959.749,39 KM, tako da stanje potraživanja po ovim kreditnim linijama 31.12.2012.godine iznosi 14.920.427,69 KM. 1.6. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITA ODOBRENIH ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA ISTAKNUTIH NAUČNIH, STRUČNIH, KULTURNIH I JAVNIH RADNIKA,

  

133

POSLANIKA I NOSIOCA ZAKONODAVNE, SUDSKE I IZVRŠNE VLASTI KANTONA SARAJEVO, TE SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA I SLUŽBAMA KANTONA SARAJEVO, NA DAN 31.12.2012.GODINE -KM-

Red. br.

OPIS

Stanje potraživanja na dan 31.12.2011. godine

01.01.2012. – 31.12.2012. godine Stanje potraživanja na dan

31.12.2012. godine

otplata kamata Naplaćeno

otplata Naplaćeno

kamata otplata kamata

1. Stambeni krediti

2.154.610,10 285.329,62 169.272,52 21.206,55 1.985.337,58 264.123,07

Krediti za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Kantona, te službenicima i namještenicima u organima i službama Kantona počeli su se odobravati u maju 2000. godine, prema odlukama o uslovima i kriterijima za odobravanje kredita (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 19/99, 21/99 i 13/00). Rok otplate je do 25 godina uz kamatnu stopu od 1%. Ukupno je odobreno 173 kredita koji se otplaćuju u mjesečnim ratama. Skupština Kantona Sarajevo je 22.12.2004.godine donijela Odluku o prestanku dalje dodjele ovih kredita uz obavezu praćenja otplate i izvještavanja o stanju kredita u otplati ("Službene novine Kantona Sarajevo broj: 4/05"). Ministarstvo finansija u skladu sa navedenom Odlukom redovno dostavlja Izvještaje o stanju povrata kredita Ministarstvu pravde i uprave. Stanje potraživanja po osnovu ovih kredite na dan 31.12.2011. godine iznosilo je 2.439.939,72 KM, od čega se 2.154.610,10 KM odnosi na otplate i 285.329,62 KM na kamate. Stanje potraživanja sa 31.12.2012. godine iznose 2.249.460,65 KM. U periodu 01.01.–31.12.2012. godine naplaćeno je od korisnika kredita ukupno 190.479,07 KM od čega iz osnova otplate 169.272,52 KM i kamate 21.206,55 KM. Sredstva naplaćena u drugom kvartalu ove godine prenesena su na JRT u decembru mjesecu i to po osnovu glavnice 40.112,45 KM i po osnovu kamate 5.006,72 KM. 1.7. POTRAŽIVANJA BUDŽETSKIH KORISNIKA -KM

Opis

Stanje potraživ. po

glavnici 31.12.2011.

Stanje potraživanja po kamati

31.12.2011.

Otplata u periodu 01.01.– 31.12.2012.

Stanje potraživanja po glavnici 31.12.2012.

pop

3

Glavnica Kamata

EN. ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILIT. 9.854,75 2.007,72 69,00 7.847,03

AVOD ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE 4.915,95 1.476,35 3.439,60

ROFESIONALNA VATROGASNA BRIGADA 83.532,92 10.932,53 5.600,04 671,21** 77.932,88 1

  

134

JEŠOVITA SREDNJA UGOSTITELJSKA KOLA

390,00 - - - 390,00

U SARAJEVO ART 6.331,15 *945,25 6.331,15 - -KUPNO: 105.024,77 11.877,78 15.415,26 740,21 89.609,51

Uspostavom Trezora 30.06.2003.godine, potraživanja budžetskih korisnika po osnovu odobrenih pozajmica uposlenicima prenesena su u knjigovodstvo Trezora. Ove pozajmice odobravane su u periodu 1998. – 2001.godine za rješavanje stambenih potreba, sa rokovima dospjeća od 5 do 25 godina i kamatom od 1% godišnje ili beskamatno. Stanje ukupnog potraživanja po ovim kreditima sa 31.12.2011. godine iznosilo je 116.902,55 KM. U periodu 01.01. – 31.12.2012. godine naplaćeno je 15.415,26 KM po osnovu glavnice i 740,21 KM po osnovu kamata Stanje potraživanja sa 31.12.2012. godine iznosi 89.609,51 KM po glavnici, a po kamatama 10.261,32 KM, što ukupno iznosi 99.870,83 KM. * Kamata uplaćena 16.03. 2012. godine na transakcijski račun **60,51 KM uplaćeno 04.10.2012.g. na transakcijski račun ***dvije kamate 122,14 KM prenesene na JRT 07.02.2013.g. 1.8. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITA ZA RAZVOJ PRIVREDE I PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO - KM -

Red.br.

BANKA Stanje na dan 31.12.2011.

Povrat 01.01.-

31.12.2012.

Stanje na dan 31.12.2012.

1. INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Sarajevo

4.914,00 4.914,00 -

2. RAIFFEISEN BANK 389.457,01 389.457,01 -

3. RAIFFEISEN BANK 1.623.380,99 870.758,14 752.622,85

4. NOVA BANKA 1.888.180,66 539.184,99 1.348.995,67

UKUPNO: 3.905.932,66 1.804.314,14 2.101.618,52

Odlukom o uslovima i načinu odobravanja kredita iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na području Kantona Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj: 7/05) i Odluka o uvjetima i načinu odobravanja kredita iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo – Ministarstvo privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 4/06,16/07 i 7/11), utvrđeni su ciljevi, namjene, uslovi i načini odobravanja kredita iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća. U skladu sa Ugovorima o uslovima i načinu odobravanja i plasmana kredita pravnim i fizičkim licima iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na području Kantona Sarajevo, deponovana su sredstva: - kod Intesa Sanpaolo banke u iznosu od 5.053.000,00 KM u 2005.godini do - 31.12.2012.godine odobreno 13 kredita

  

135

- kod Raiffeisen bank u iznosu od 5.000.000,00 KM u 2006.godini do - 31.12.2012.godine odobreno 29 kredita; - kod Raiffeisen bank u iznosu od 5.500.000,00 KM u 2007.godini do - 31.12.2012.godine odobreno 47 kredita; - kod Nove banke u iznosu od 2.885.000,00 KM u 2008.godini do - 31.12.2012.godine odobreno 10 kredita. Krediti plasirani putem Intesa Sanpaolo banke odobravani su uz promjenljivu kamatnu stopu koja je iznosila EURIBOR +1,5% godišnje. Kamatna stopa za kredite plasirane 2006.godine putem Raiffeisen banke iznosila je EURIBOR+1,25%, a za kredite koji su plasirani 2007. godine putem ove Banke kamatna stopa iznosila je 3,99%. Kamatna stopa za kredite plasirane putem Nove banke iznos 2,00% godišnje. Pojedinačni iznos kredita pravnim licima ne može prelaziti iznos od 1.000.000,00 KM, odnosno 800.000,00 KM po Odluci iz 2007.godine, a fizičkim licima i mladim poduzetnicima iznos od 100.000,00 KM. Krediti se odobravaju sa rokom otplate od 6 godina, sa grace periodom od 1godine, uz kamatnu stopu utvrđenu Ugovorom između Ministarstva privrede i banke. Krediti mladim poduzetnicima odobravaju se sa rokom otplate do 84 mjeseca, uključujući grace period do 24 mjeseca, uz uslove koji su regulisani ugovorom sa bankom. U skladu sa Ugovorom, banke vrše povrat sredstava od prispjelih otplata koja nisu plasirana ili nisu u proceduri odobravanja do 30.11.tekuće godine, na račun Kantona Sarajevo. U toku 2012. godine izvršen je povrat 1.804.314,14 KM.Potraživanja na dan 31.12.2011.godine iznosila su 3.905.932,66 KM, a na dan 31.12.2012. godine iznose 2.101.618,52 KM 2. VANBILANSNA EVIDENCIJA 2.1.- KREDITI POLJOPRIVREDNICIMA (DISTRIBUCIJA JUNICA)

- KM -

Naziv donacije

Stanje potraž. po glavnici 31.12.2011.

Stanje potraž. po

kamati 31.12.2011.

Stanje povrata donacije

31.12.2011.

Naplata po kreditima 01.01.– 31.12.2012. Povrat

troškova opomene

Ukupan povrat do

31.12.2012.

Preneseno u Budžet

K.S.

Provizija banci i

troškovi opomene

Stanje povrata donacije

31.12.2012.

Stanje potraž. p

glavnic31.12.201

Otplata glavnica

Kamata redovne i zatezne

m »Komisije ke Zajednice« – za poljoprivrednike

1.581.359,00

63.895,18

4.697,71

24.853,45

20.981,09

2.900,28

712.365,02

653.000,00

55.701,36

3.663,38 1.556.505

O: 1.581.359,00 63.895,18 4.697,71 24.853,45 20.981,09 2.900,28 712.365,02 653.000,00 55.701,3 3.663,38 1.556.505

Federalno ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Komisija Evropske Unije zaključili su 1999.g. Memorandum o implementaciji Phare programa rehabilitacije poljoprivrednog sektora. Prema Memorandumu, na području Kantona Sarajevo izvršena je distribucija 1176 junica poljoprivrednicima, na kreditnoj osnovi. Krediti su dati na pet godina, uključujući godinu greis perioda, uz 2% kamate godišnje. Ministarstvo finansija na zahtjev Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, otvorilo je 21.09.1999.g. kod Intesa Sanpaolo banke d.d.Sarajevo račun za prikupljanje sredstava od poljoprivrednika prema programu Evropske Unije. Banka o stanju sredstava mjesečno izvještava Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo. Ukupno potraživanje od korisnika kredita (zaduženje za distribuirane junice) iznosilo je 1999.godine 2.245.112,69 KM (od čega 2.153.595,64 KM za otplate i 91.517,05 KM za kamate).

  

136

Od početka otplate do 31.12.2012. godine ukupan povrat odobrenih kredita iznosi 712.365,02

KM.

U periodu januar –decembar 2012. godine na ime otplata kredita naplaćeno je 24.853,45 KM, a

na ime kamata 20.981,09 KM, ( 3.538,32 KM redovnih i 17.442,77 KM zateznih kamata).

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo dana 26.12.2008.godine zaključilo je sa Intesa Sanpaolo

bankom Anex br. 1 Ugovora o ustupanju bankarskih poslova br: 08-05-14-1157/99, kojim je

utvrđeno da Banka preduzima mjere za naplatu potraživanja sudskim putem, a da će Kanton

Sarajevo Banci refundirati sudske troškove i troškove Banke. Kanton Sarajevo refundirao je

Banci troškove za slanje opomena za 1012 korisnika i njihove žirante u ukupnom iznosu od

40.480,00 KM.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je, na sjednici održanoj 22.01.2009.godine Zaključak broj: 02-

05-1221-27/09, kojim je Ministarstvo privrede ovlašteno da raspolaže sredstvima od povrata

kredita plasiranih poljoprivrednicima – distribucija junica u okviru Phare programa.

Na zahtjev Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Intesa Sanpaolo banka prenijela je na

budžetski račun Kantona Sarajevo u 2012.g.48.000,00 KM.

Na dan 31.12.2012. godine na računu Kantona Sarajevo kod Intesa Sanpaolo banke d.d. Sarajevo

stanje povrata donacije „Program EU“ iznosi 3.663,38 KM, stanje potraživanja po glavnici iznosi

1.556.505,55 KM, a po kamatama 60.356,86 KM, što ukupno iznosi 1.616.862,41 KM.

II – OBAVEZE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO PO KREDITIMA I GARANCIJAMA

1. DUGOROČNE OBAVEZE 1.1. DUGOROČNE OBAVEZE PO INO I DOMAĆIM KREDITIMA NA DAN

31.12.2012.GODINE

  

137

glavnica kamata glavnica kamata glavnica kamata glavnica

1 3 4 5 6 9 10 12

1 788.470,46 133.918,16 43.603,40 15.587,16 744.867,06 118.331,00 -14.182,05

2 3.054.856,12 301.794,72 68.498,45 22.474,42 2.986.357,67 279.320,30 -56.185,84

3 1.759.299,95 277.164,39 179.760,57 52.534,03 1.579.539,38 224.630,36 -25.475,21

4 2.621.750,00 653.615,38 174.261,48 93.178,37 2.447.488,52 560.437,01 40.084,76

7.062.198,09 529.635,90 357.310,53 51.577,16 6.704.887,56 478.058,74 -128.861,72

2.339.989,54 175.486,28 120.001,90 17.324,91 2.219.987,64 158.161,37 0,00

9.402.187,63 705.122,18 477.312,43 68.902,07 8.924.875,20 636.220,11 -128.861,72

6 2.430.438,74 352.413,48 0,00 49.349,69 2.430.438,74 303.063,79 -42.421,94

7 49.900.000,00 1.899.241,97 0,00 635.740,62 49.900.000,00 1.263.501,35 0,00

8 2.080.946,15 0,00 0,00 80.748,33 0,00 0,00 0,00

9 4.402.837,74 0,00 0,00 115.626,74 0,00 0,00 0,00

10 1.068.417,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 5.787.804,00 301.184,42 2.893.896,00 223.517,72 2.893.908,00 77.666,70 0,00

13 3.333.333,32 197.323,39 1.666.666,68 142.669,03 1.666.666,64 54.654,36 0,00

14 8.753.333,32 612.645,92 4.376.666,68 442.956,69 4.376.666,64 169.689,23 0,00

15 4.815.395,01 358.745,96 2.330.103,19 256.967,29 2.485.291,82 101.778,67 0,00

16 5.000.000,00 962.209,23 0,00 357.761,52 5.000.000,00 604.447,71 0,00

17 5.000.000,00 969.211,40 138.888,00 250.390,07 4.861.112,00 718.821,33 0,00

18 0,00 0,00 0,00 176.438,36 0,00 0,00 0,00

19 0,00 0,00 0,00 168.755,63 0,00 0,00 0,00

20 0,00 0,00 0,00 141.357,28 0,00 0,00 0,00

21 0,00 0,00 0,00 123.569,97 0,00 0,00 0,00

110.199.069,56 7.724.590,60 12.349.656,88 3.419.079,98 90.297.211,67 5.112.561,92 -227.042,00

MALEZIJSKI KREDIT-(USD) rekonst. stamb. Fonda

SVJETSKA BANKA (USD)-rekon. kanal.

SAUDIJSKI FOND (USD)-obrazovanje

KUWAITSKI FOND (KWD)- vodovod.

Kredit MMF-a

AUSTRIJA za KJKP RAD

WB-IBRD - (EUR) Projek. otpad voda

SAUDIJSKI FOND - (USD) (zdravstvo)

AUSTRIJA za 2 BOLNICE

RAZVOJNA B.2010.

Obračuni za servisiranje obaveza vršeni na osnovu kursne liste CBBiH od 29.12.2012. godine: USD 1,483600; EUR 1,95583; KWD 5,3176; SDR 2,280165;

KREDIT

2

R.br.STANJE OBAVEZA 31.12.2011. PLAĆENO OD 01.01.-31.12.2012.

UKUPNE KU31.

STANJE NAKON PLAĆANJA

UKUPNO:

UNICREDIT 2012, 8 MIL.

INTESA SAN PAOLO II 2010.

UNIREDIT 2011.

RAZVOJNA B. 2011.

RAZVOJNA B. 2012.

UNICREDIT 2012 LOT 1, 6 MIL.

UNICREDIT 2012 LOT 2, 5 MIL.

5

UNICRED. III 2010

TAC I ( USD )

TAC II ( EUR )

UNICREDIT I 2010

TAC – kredit za utrošeni gas, UKUPNO:

WB - (SDR)Projekat urban. razvoja

KREDITI U POVLAČENJU I GARANCIJE, BILANSNA- VANBILANSNA EVIDENCIJA 31.12.2012.

R/ br.

INO KREDITI U IMPLEMENTACIJI

* STANJE BILANSNE EVIDENCIJE 31.12.2012.

STANJE VANBILANSNE EVIDENCIJE 31.12.2012.

UK

glavnica kamata glavnica kamata 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. WB-IBRD - (EUR) Projekat otpadnih voda

8.878.723,38 0,00 37.278.864,6

20,00

46.

3. SAUDIJSKI FOND - (USD) (zdravstvo ZZOKS)

0,00 0,00 5.931.707,71 0,0021.

4. AUSTRIJA za KJKP RAD 0,00 0,00 4.273.668,49 0,004.2

  

138

5. AUSTRIJA za 2 BOLNICE 6.190.135,19 0,00 125.263,35 0,006.3

6. KJKP GRAS, Odluka o garanciji

0,00 0,00 20.414.474,2

13.182.149,9

820

7. 15.068.858,57

0,00 68.023.978,38

3.182.149,98

98

* Iznosi iz stanje bilansne evidencije već su sadržani u tabeli II-Dugoročne obaveze Budžeta Kantona Sarajevo po ino i domaćim kreditima na dan 31.12.2012. godine. NAPOMENE:

R/br. 2: kredit WB-IBRD, sa 30.09.2012. stanje povučenog dijela je 7.693.738,35 KM (3.933.745,95 EUR). U međuvremenu povučeno je 1.184.985,03 KM (605.873,23 EUR), tako da je sa 31.12.2012. stanje povučenog dijela kredita 8.878.723,38 KM (4.539.619,18 EUR). Preostali, nepovučeni dio kredita u iznosu od 37.278.864,62 KM (19.060.380,82 EUR), knjižen je u vanbilansnoj evidenciji, kao potencijalna obaveza. R/br. 3: kredit Saudijskog fonda za KCUS, sa 30.09.2012. stanje povučenog dijela kredita iznosilo je 5.387.217,58 KM ( USD 3.467.840,62). U međuvremenu povučen je iznos od 544.490,13 KM (USD 530.344,68), tako da je iznos povučenog dijela kredita sa 31.12.2012. godine 5.931.707,71 KM (USD 3.998.185,30), obračunato prema kursnoj listi CBBiH od 29.12.2012. godine: 1 USD=1,483600 KM. Obzirom da je Zavod zdravstvenog osiguranja KS, sa Kantonom potpisao Ugovor o otplati kredita, a u skladu sa preporukama iz Izvještaja o reviziji, obaveza po ovom kreditu, za povučeni dio, vodi se u evidenciji vanbilansnih obaveza. R/br. 4: Austrijski kredit za KJKP RAD, sa 30.06.2012. kredit povučen u cijelosti, u ukupnom iznosu od 4.273.668,49 KM (2.185.092,00 EUR), tako da je stanje sa 31.12.2012. godine isto. Obzirom da je Kanton Sarajevo sa KJKP RAD potpisao Podugovor o otplati kredita, kojim se KJKP RAD obavezao u cijelosti otplatiti kredit, a u skladu sa preporukama iz Izvještaja o reviziji, obaveza po ovom kreditu vodi se u vanbilansnoj evidenciji. R/br. 5: Austrijski kredit za 2 bolnice, sa 30.09.2012. godine povučen je iznos od 6.190.135,19 KM (3.164.965,87 EUR). Stanje povučenog dijela kredita sa 31.12.2012. godine je nepromijenjeno i vodi se bilansno. Preostali, nepovučeni dio kredita u iznosu od 125.263,35 KM (64.046,13 EUR), knjižen je u vanbilansnoj evidenciji, kao potencijalna obaveza. R/br. 6: U skladu sa Odlukama Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo o izdavanju garancije za obaveze KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo, reprogramirani su postojeći krediti KJKP „GRAS“ sa rokom otplate 2013.-2017. godina i zaključeni Ugovori sa finansijerima: Raiffeisen bank DD, Raiffeisen leasing d.o.o, HVB leasing d.o.o, „S“ leasing d.o.o. i Intesa SanPaolo banka dd. Obzirom da se radi o potencijalnoj obavezi Kantona, iznos od

  

139

20.414.474,21 KM glavnice i 3.182.149,98 KM kamate knjižen je u vanbilansnoj evidenciji. Ministarstvo saobraćaja, na ek. kod 615400 subanalitika EAU082 – "Plaćanje obaveza preuzetih od Vlade KS po investicionim projektima GRAS-a, planirat će sredstva za izdate garancije u Budžetima Kantona Sarajevo za 2013.-2017. godinu, a koja će se prenositi na KJKP "GRAS". U periodu 01.01.-31.12.2012. godine za servisiranje domaćih i ino kredita plaćeno je ukupno 15.769.736,86 KM, od toga na ime glavnice 12.349.656,88 KM i 3.419.079,98 KM na ime kamate. Obaveze su izmirene uredno, u skladu sa otplatnim planovima. Nakon izvršenih svih dospjelih plaćanja, obračunatih kursnih razlika na 31.12.2012.godine stanje obaveza po bilansnoj evidenciji glavnice svih kredita sa 31.12.2012 . godine iznosi 131.139.028,20 KM, a po kamatama 11.558.029,43 KM. Stanje kreditnih obaveza po vanbilansnoj evidenciji glavnice, na dan 31.12.2012. godine, iznosi 68.023.978,38 KM, a kamate 3.182.149,98 KM. Ukupne obaveze Kantona Sarajevo (bilansno i vanbilansno) po glavnici iznose 199.163.006,58 KM, a 14.740.179,41 KM po kamati.

V KOREKTIVNE MJERE U CILJU REALIZACIJE PREPORUKA UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BiH

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo - Sektor za inspekcijski nadzor korištenja sredstava Budžeta Kantona Sarajevo je, na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo (broj:02-05-26974-1/12 od 18.10.2012.godine), kojim se zadužuju budžetski korisnici da postupe po preporukama datim u Konačnom Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2011.godinu, od strane Ureda za reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (akt broj:04-14-2-1006-3/12 od 12.09.2012.godine), poduzelo aktivnosti, sa ciljem da upozna Vladu Kantona Sarajevo o poduzetim aktivnostima na otklanjanju uočenih nedostataka u radu ministarstava. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, prije dostavljanja konačnog Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2011.godinu, dopisom broj: 04-14-2-1006/12 od 27.07.2012.godine, dostavio je Nacrt Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2011.godinu, na koji je Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo u ostavljenom roku, dopisom broj:08-01-14-23001 od 24.08.2012.godine, dostavilo Uredu objedinjene komentare budžetskih korisnika na Nacrt Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2011.godinu. Nakon toga, 12.09.2012. godine Ured je Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo dostavio konačni Izvještaj, koji se u suštini ne razlikuje od Nacrta, jer u komentarima na Nacrt nije bilo suštinskih primjedbi koje bi uticale na već izraženo revizorsko mišljenje u Nacrtu Izvještaja.

  

140

U konačnom Izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Kantona Sarajevo za 2011. godinu od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH dato je negativno mišljenje. U skladu sa članom 16. tačka 3. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 22/06), revidirana institucija je obavezna da u roku od 60 dana u pisanoj formi obavijesti Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine o poduzetim aktivnostima na realizaciji datih preporuka iz Izvještaju. Imajući u vidu ovu obavezu, kao i naprijed navedeni Zaključak Vlade Kantona Sarajevo, Sektor za inspekcijski nadzor korištenja sredstava Budžeta Kantona Sarajevo je, u smislu poduzimanja radnji na provođenju preporuka Ureda iz konačnog Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2011.godinu, sačinio izvod preporuka koje se odnose na određena ministarstva, te ih u pisanoj formi dostavio svakom ministarstvu pojedinačno. Ministarstvo finansija - Sektor za inspekcijski nadzor korištenja sredstava Budžeta Kantona Sarajevo je, na osnovu dobijenih očitovanja od strane ministarstava, u svojim daljnjim aktivnostima izvršio kontrolu realizacije preporuka Ureda za reviziju finansijskih institucija u FBiH, datih u postupku revizije finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2011.godinu. Revizorskim izvještajem za 2011.godinu konstatovan je stvarni deficit Budžeta Kantona Sarajevo u iznosu od 24.882.000 KM, gdje treba posebno istaći činjenicu da se na više stvorene obaveze iznad Budžetom odobrenih sredstava odnosi 7.523.000 KM. U ovom iznosu najveće učešće imaju sudske presude koje iznose 3.697.000 KM. Ovdje treba napomenuti da je u 2012.godini, kada je u pitanju ova problematika (sudske presude), situacija još teža s obzirom da je od početka godine do sada već isplaćeno cca.28.000.000 KM, a za koje se Budžetom za 2012. godinu nisu predvidjela sredstva. Ovo je direktna posljedica neprimjenjivanja postojećih zakona akata zbog neaktivnosti u donošenju pratećih propisa koji bi omogućili primjenu normi, koji regulišu radno pravni status uposlenika. U decembru 2011.godine donešen je Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo koji se ni do danas ne primjenjuje, a imlicira daljnje posljedice prigovora i tužbi.

  

141

U revizorskom mišljenju za 2011.godine kao i nekoliko prethodnih godina se ukazuje na nerealno planiranje Budžeta, što značajno utiče na krajnji finansijski rezultat. Naime, u Budžetu za 2011. godinu kao i prethodnu godinu, planiran je primitak od 35.000.000 KM od MMF–a iako je prilikom donošenja Budžeta bilo izvjesno da sredstva neće biti realizovana. Na isti načun je postupljeno i prilikom izrade Budžeta za 2012.g. Sve ovo ukazuje na potrebu hitnog donošenja rebalansa Budžeta za 2012.godinu, kako bi se uravnotežio Budžet i koliko – toliko ublažile posljedice naprijed navedenih nedostataka . Iz svega do sada iznesenog može se zaključiti, da će isti problemi koji datiraju od ranije, a ne rješavaju se, dovesti do istih nalaza i mišljenja Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2012. godinu. Stoga se predlaže da Vlada Kantona Sarajevo donese sljedeće mjere.

Svi budžetski korisnici su obavezni da izrade program mjera koji će sadržavati aktivnosti za otklanjanje konstatovanih propusta u radu u 2011. godini.

U skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i u vezi sa svom problematikom iz

Izvještaja donijeti Prijedlog rebalansa Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu.

Budžet za narednu godinu donijeti na osnovu realnih pokazatelja, posebno sa

aspekta utvrđivanja ukupnih prihoda, kao i na osnovu detaljno obrazloženih zahtjeva zasnovanih na realnim potrebama budžetskih korisnika.

Prilikom planiranja primitaka po osnovu kredita MMF-a isto činiti na

osnovu procijenjenog i obrazloženog visokog stepena sigurnosti prispjeća tih sredstava (da se ne ponovi slučaj višegodišnjeg planiranja primitka 35.000.000 KM od MMF-a koja još uvijek nisu realizovana).

U skladu sa članovima 12 i 24. Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH donijeti

kantonalni propis o pripadnosti javnih prihoda koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave.

Uspostaviti internu reviziju na nivou Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom

o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH i Pravilnikom o internoj reviziji budžetskih korisnika.

Pojačati aktivnosti vezane za implementaciju Elaborata o integraciji

Univerziteta u Sarajevu, kao i poduzimati konkretne aktivnosti kako bi se visokoškolske ustanove uključile u sistem trezorskog poslovanja u skladu sa „Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o uvođenju ustanova isokog obrazovanja i nauke u sistem trezorskog poslovanja“; Zakonom o trezoru u FBiH i Zakonom o budžetima u FBiH.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Vlada Kantona

Sarajevo je u obavezi da utvrdi kriterije za finansiranje visokoškolskih

  

142

ustanova u skladu sa članom 135. Zakonom o visokom obrazovanju, kao i mjerila i kriterije za finansiranje srednjeg, osnovnog i predškolskog obrazovanja u skladu sa odredbama posebnih zakona koje regulišu ove oblasti.

Vlada Kantona Sarajevo treba da sagleda mogućnost uključivanja posebnih

računa u sistem JRT-a u skladu sa Zakonom o trezoru FBiH i Zakonom o budžetima u FBiH.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Vlada Kantona

Sarajevo treba da se odredi u vezi sufinansiranja rada Akademije nauka i umjetnosti BiH obzirom da Kanton nije osnivač, a niti suosnivač iste.

Vlada Kantona je obavezna da utvrdi Osnovicu za obračun plaća koja je

istovremeno, prema Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo, osnov za obračun i isplatu naknade za rad članovima komisija koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, na taj način bi se mogle primjenjivati odredbe važećeg propisa, a to je Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09-prečišćen tekst i 19/12).

U skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH preuzimati obaveze na teret

budžeta tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene u posebnom dijelu budžeta. Postupajući suprotno članu 4. i 31. Zakonom o budžetima u FBiH i člana 4. Zakona o izvršavanju budžeta za 2012. godinu, napominjemo da se snose zakonske sankcije shodno članu 78. Zakonom o budžetima u FBiH.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo treba da postupi u skladu sa

članom 20. Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja ("Službene novine Kantona Sarajevo, broj 14/12) i poduzme mjere, kako bi se opravdale, za

sada još uvjek neopravdane putne akontacije iz 2011.godine.

Da Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, aktivnosti oko transfera za subvencioniranje JKP usaglasi sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i utvrdi metodologiju određivanja visine sredstava koja se doznačavaju javnim preduzećima.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, treba da utiče na Olimpijski centar, d.o.o. Sarajevo, da od izvođača radova angažovanog na realizaciji projekta "Sistem vještačkog zasnježivanja", zatraži da se brzo i efikasno radovi završe, te da se do kraja ove budžetske godine opravda transferisani iznos, u cjelosti.

  

143

Sredstva iz tekuće rezerve koristiti u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Odlukom o kriterijima za raspodjelu sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Kantona, sačinjavati tromjesečne izvještaje o korištenju sredstava tekuće rezerve i podnositi Vladi, a Vlada polugodišnje Skupštini Kantona u skladu sa članom 34. Zakona o budžetima u FBiH i članom 10. tačka 5. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona za 2011. godinu;

Potrebno je donijeti Računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor Kantona kojim će se propisati knjigovodstveno evidentiranje ino-kredita prenesenih podugovorima na krajnje korisnike u skladu sa računovodstvenim propisim;

U cilju što kvalitetnijeg praćenja utroška budžetskih sredstava Ministarstvo kulture

i sporta trebalo bi oformiti radno tijelo, koje će kontinuirano, kao interna kontrola, vršiti nadzor nad utroškom sredstava na terenu, o čemu će pismeno izvještavati Ministra o utvrđenom stanju.

Uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo treba da u skladu sa planiranim

aktivnostima za koje se Budžetom Kantona obezbjeđuju sredstva, a čija realizacija se, ugovornim odnosom povjerava Zavodu za izgradnju Kantona, zajednički realnije utvrđuje rokove za implementaciju istih zasnovani na sveobuhvatnijim analizama. Ovo se odnosi na implementaciju projekata iz domena sanacije klizišta, kao i sanacije korita rijeka, sa naglaskom da se ista realizira prema utvrđenoj dinamici.

Obavezuju se svi budžetski korisnici da pitanje isplate naknade za prekovremeni rad vrše na osnovu relevantne dokumentacije, što je genealna preporuke Ureda i u tom smislu je potrebno dosljedno primjenjivati član 2. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Kantona Sarajevo, broj 4/12), a posebno onog dijela kojim je definisano da se naknade, odnosno uvećanje plaće po osnovu prekovremenog rada, ostvaruje donošenjem rješenja kojim će biti precizno naznačena vrsta poslova, period obavljanja poslova i broj izvršilaca poslova.

Obavezuju se svi budžetski korisnici da isplatu naknada za troškove prevoza na posao i sa posla usklade sa član 30. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/11), odnosno članom 3. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/12).

Napominjemo da određeni broj budžetskih korisnika – ministarstava nije obuhvaćen primjedbama iz revizorskog izvještaja, što ne znači da isti nisu imali nepravilnosti u svom poslovanju, nego nisu bili predmetom revidiranja za 2011.godinu. Budžetski inspektori kuntinuirano vrše provjeru realizacije datih mjera po preeporukama Ureda za reviziju u Federaciji Bosne i Hercegovine

  

144

Currency: KM

Organizacija=10010001 (SKUPSTINA KANTONA, PREDSJEDAVAJUCI SKUPSTINE KANTONA I ZAMJENICI PREDSJEDAVAJUCEG, POSLANICI, POLITICKE PARTIJE)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.261.900,00 997.607,16 1.158.878,59 79,06

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 595.700,00 436.886,04 581.123,13 73,34

611100 Bruto plaće i naknade 552.500,00 406.173,48 544.721,13 73,52

611200 Naknade troškova zaposlenih 43.200,00 30.712,56 36.402,00 71,09

AAA001 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 n/m

AAA002 Naknade troškova poslanika u Skupstini 0,00 0,00 0,00 n/m

AAA004 Naknada za topli obrok 26.200,00 22.436,00 24.640,00 85,63

AAA005 Naknada za regres za godišnji odmor 5.500,00 4.980,00 5.200,00 90,55

AAA007 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 11.500,00 3.296,56 6.562,00 28,67

612000 Doprinosi poslodavca 58.100,00 42.648,22 57.195,74 73,40

612100 Doprinosi poslodavca 58.100,00 42.648,22 57.195,74 73,40

613000 Izdaci za materijal i usluge 608.100,00 518.072,90 520.559,72 85,20

613100 Putni troškovi 35.000,00 9.429,00 96,00 26,94

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 573.100,00 508.643,90 520.463,72 88,75

AAK001 Ugovorene i druge posebne usluge 34.100,00 13.170,10 13.097,17 38,62

AAK002 Izdaci za naknade skupšinskim zastupnicima 440.000,00 421.490,42 419.907,44 95,79

AAK003 Naknade članovima i sekretarima Radnih tijela SKS i Nezavisnog 95.000,00 72.692,96 86.228,78 76,52

  

145

AAK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.000,00 1.290,42 1.230,33 32,26

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.200.500,00 1.199.599,87 1.200.499,79 99,93

614000 Tekući transferi 1.200.500,00 1.199.599,87 1.200.499,79 99,93

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 1.200.500,00 1.199.599,87 1.200.499,79 99,93

AAN007 Samostalni poslanici 24.000,00 9.000,00 18.000,00 37,50

AAN010 Finansiranje parlamentarnih grupa 1.176.500,00 1.190.599,87 1.182.499,79 101,20

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0,00 0,00 9.010,17 n/m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0,00 0,00 9.010,17 n/m

821300 Nabavka opreme 0,00 0,00 9.010,17 n/m

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.462.400,00 2.197.207,03 2.368.388,55 89,23

Currency: KM

Organizacija=10020001 (SLUZBA ZA SKUPSTINSKE POSLOVE)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 252.700,00 433.465,20 220.664,55 171,53

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 215.700,00 383.066,14 194.331,28 177,59

611100 Bruto plaće i naknade 165.600,00 339.194,93 159.798,19 204,83

611200 Naknade troškova zaposlenih 50.100,00 43.871,21 34.533,09 87,57

ABA001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla 5.100,00 4.028,00 4.346,00 78,98

ABA002 Naknada za topli obrok 15.200,00 13.312,00 13.648,00 87,58

ABA003 Naknade za regres za godišnji odmor 3.800,00 3.735,00 3.600,00 98,29

ABA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 15.500,00 12.891,11 5.274,78 83,17

ABA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 10.500,00 9.905,10 7.664,31 94,33

612000 Doprinosi poslodavca 17.400,00 35.615,45 16.778,81 204,69

612100 Doprinosi poslodavca 17.400,00 35.615,45 16.778,81 204,69

613000 Izdaci za materijal i usluge 19.600,00 14.783,61 9.554,46 75,43

613100 Putni troškovi 2.000,00 0,00 0,00 0,00

  

146

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.000,00 13.679,14 9.210,73 80,47

ABK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prieodnih i drugih nep 600,00 1.104,47 343,73 184,08

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 52.114,27 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 52.114,27 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 52.114,27 0,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0,00 0,00 6.255,99 n/m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0,00 0,00 6.255,99 n/m

821300 Nabavka opreme 0,00 0,00 6.255,99 n/m

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 252.700,00 485.579,47 226.920,54 192,16

Currency: KM

Organizacija=10030001 (KABINET PREDSJEDAVAJUCEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUCEG SKUPSTINE KANTONA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 230.800,00 233.623,02 233.252,83 101,22

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 195.950,00 205.583,19 196.258,21 104,92

611100 Bruto plaće i naknade 162.900,00 178.138,77 168.277,77 109,35

611200 Naknade troškova zaposlenih 33.050,00 27.444,42 27.980,44 83,04

ACA001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla 5.900,00 4.081,00 5.512,00 69,17

ACA002 Naknada za topli obrok 13.100,00 13.080,00 16.056,00 99,85

ACA003 Naknade za regres za godišnji odmor 3.800,00 3.320,00 3.600,00 87,37

  

147

ACA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5.350,00 5.301,84 0,00 99,10

ACA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 4.900,00 1.661,58 2.812,44 33,91

612000 Doprinosi poslodavca 17.200,00 18.707,24 17.669,17 108,76

612100 Doprinosi poslodavca 17.200,00 18.707,24 17.669,17 108,76

613000 Izdaci za materijal i usluge 17.650,00 9.332,59 19.325,45 52,88

613100 Putni troškovi 7.400,00 462,70 4.936,42 6,25

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.650,00 8.287,36 14.021,45 85,88

ACK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 600,00 582,53 367,58 97,09

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 45.000,00 82.555,49 31.200,00 183,46

614000 Tekući transferi 45.000,00 82.555,49 31.200,00 183,46

614200 Transferi pojedincima 20.000,00 18.400,00 9.200,00 92,00

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 25.000,00 24.200,00 22.000,00 96,80

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 39.955,49 0,00 n/m

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 275.800,00 316.178,51 264.452,83 114,64

Currency: KM

Organizacija=11010001 (KABINET PREMIJERA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 286.900,00 306.943,97 222.920,30 106,99

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 225.010,00 250.185,14 176.925,48 111,19

  

148

611100 Bruto plaće i naknade 198.927,00 231.124,14 161.422,48 116,19

611200 Naknade troškova zaposlenih 26.083,00 19.061,00 15.503,00 73,08

BAA001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla 4.500,00 3.180,00 2.703,00 70,67

BAA002 Naknada za topli obrok 12.978,00 12.976,00 10.800,00 99,98

BAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 2.905,00 2.905,00 2.000,00 100,00

BAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti 5.700,00 0,00 0,00 0,00

612000 Doprinosi poslodavca 21.000,00 24.268,05 16.949,37 115,56

612100 Doprinosi poslodavca 21.000,00 24.268,05 16.949,37 115,56

613000 Izdaci za materijal i usluge 40.890,00 32.490,78 29.045,45 79,46

613100 Putni troškovi 17.595,00 12.374,75 9.460,79 70,33

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.595,00 19.379,02 19.245,46 85,77

BAK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 700,00 737,01 339,20 105,29

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 294.000,00 320.113,46 281.157,50 108,88

614000 Tekući transferi 294.000,00 320.113,46 281.157,50 108,88

614200 Transferi pojedincima 15.000,00 14.500,00 6.000,00 96,67

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 279.000,00 272.604,63 275.157,50 97,71

000000 Transferi neprofitnim organizacijama 33.753,00 33.500,00 48.000,00 99,25

BAN001 Projekt borbe protiv maloljetničke delikvencije 50.247,00 50.247,00 39.770,00 100,00

BAN002 Opština Srebrenica- pokroviteljstvo obilježavanja 11. jula- 15. 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00

BAN003 Ured za koord. akt.i pret.KS pri S.Evr.reg. i EU u Briselu 120.000,00 113.857,63 112.387,50 94,88

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 33.008,83 0,00 n/m

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 580.900,00 627.057,43 504.077,80 107,95

  

149

Currency: KM

Organizacija=11020001 (STRUCNA SLUZBA VLADE)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 299.700,00 312.956,18 302.025,92 104,42

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 242.900,00 261.299,30 248.541,69 107,57

611100 Bruto plaće i naknade 192.300,00 218.275,71 199.878,69 113,51

611200 Naknade troškova zaposlenih 50.600,00 43.023,59 48.663,00 85,03

BBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 7.200,00 7.144,00 7.091,00 99,22

BBA002 Naknade za topli obrok 20.800,00 17.840,00 18.272,00 85,77

BBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 5.000,00 4.565,00 4.800,00 91,30

BBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 4.500,00 3.572,05 0,00 79,38

BBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 13.100,00 9.902,54 18.500,00 75,59

612000 Doprinosi poslodavca 20.400,00 23.481,79 21.981,32 115,11

612100 Doprinosi poslodavca 20.400,00 23.481,79 21.981,32 115,11

613000 Izdaci za materijal i usluge 36.400,00 28.175,09 31.502,91 77,40

613100 Putni troškovi 8.000,00 2.436,15 5.856,30 30,45

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27.700,00 25.013,90 25.189,76 90,30

BBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 700,00 725,04 456,85 103,58

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 57.725,92 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 57.725,92 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 57.725,92 0,00 n/m

  

150

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 299.700,00 370.682,10 302.025,92 123,68

Currency: KM

Organizacija=11030001 (OPCINE SA PODRUCJA KANTONA I GRAD SARAJEVO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0,00 0,00 0,00 n/m

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 n/m

611100 Bruto plaće i naknade 0,00 0,00 0,00 n/m

611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 n/m

612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 n/m

612100 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 n/m

613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613100 Putni troškovi 0,00 0,00 0,00 n/m

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 36.897.900,00 36.897.899,00 33.852.800,00 100,00

614000 Tekući transferi 36.897.900,00 36.897.899,00 33.852.800,00 100,00

614100 Transfer drugim nivoima vlasti 36.897.900,00 36.897.899,00 33.852.800,00 100,00

BCL001 Transfer Gradu 6.298.400,00 6.298.400,00 5.778.600,00 100,00

BCL002 Općina Stari Grad 2.954.500,00 2.954.500,00 2.710.600,00 100,00

BCL003 Općina Centar 4.088.800,00 4.088.800,00 3.751.300,00 100,00

BCL004 Općina Novo Sarajevo 3.877.900,00 3.877.900,00 3.557.800,00 100,00

  

151

BCL005 Općina Novi Grad 6.031.600,00 6.031.600,00 5.533.800,00 100,00

BCL006 Općina Ilidža 4.136.000,00 4.135.999,00 3.794.700,00 100,00

BCL007 Općina Vogošća 2.659.400,00 2.659.400,00 2.440.000,00 100,00

BCL008 Općina Hadžići 2.765.900,00 2.765.900,00 2.537.600,00 100,00

BCL009 Općina Trnovo 1.413.000,00 1.413.000,00 1.296.500,00 100,00

BCL010 Općina Ilijaš 2.672.400,00 2.672.400,00 2.451.900,00 100,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 36.897.900,00 36.897.899,00 33.852.800,00 100,00

Currency: KM

Organizacija=11040001 (UDRUZENJA GRADJANA, DRUGE ORGANIZACIJE I POMOC VJERSKIM ZAJEDNICAMA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0,00 0,00 0,00 n/m

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 n/m

611100 Bruto plaće i naknade 0,00 0,00 0,00 n/m

611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 n/m

612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 n/m

612100 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 n/m

613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613100 Putni troškovi 0,00 0,00 0,00 n/m

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,00

  

152

614000 Tekući transferi 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,00

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,00

BDN001 Transfer neprof.org. "Srebrenica-Potočari" spomen obilježje i meza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00

BDN003 Transferi vjerskim zajednicama 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,00

Currency: KM

Organizacija=11050001 (URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE KANTONA SARAJEVO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 87.100,00 95.977,87 84.437,13 110,19

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 78.300,00 87.289,51 76.746,05 111,48

611100 Bruto plaće i naknade 64.300,00 73.446,55 65.377,10 114,22

611200 Naknade troškova zaposlenih 14.000,00 13.842,96 11.368,95 98,88

BEA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,00

BEA002 Naknade za topli obrok 5.800,00 5.736,00 5.744,00 98,90

BEA003 Naknade za regres za godišnji odmor 1.300,00 1.245,00 1.200,00 95,77

BEA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidsnosti 5.000,00 4.961,96 2.524,95 99,24

612000 Doprinosi poslodavca 6.900,00 7.711,90 6.864,59 111,77

612100 Doprinosi poslodavca 6.900,00 7.711,90 6.864,59 111,77

613000 Izdaci za materijal i usluge 1.900,00 976,46 826,49 51,39

613100 Putni troškovi 100,00 0,00 0,00 0,00

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

  

153

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.500,00 739,15 685,69 49,28

BEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 300,00 237,31 140,80 79,10

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 5.493,51 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 5.493,51 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 5.493,51 0,00 n/m

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 87.100,00 101.471,38 84.437,13 116,50

Currency: KM

Organizacija=11060001 (PROTOKOL)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 154.800,00 157.043,04 129.765,12 101,45

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 57.200,00 61.766,98 56.730,11 107,98

611100 Bruto plaće i naknade 48.400,00 55.206,98 43.674,19 114,06

611200 Naknade troškova zaposlenih 8.800,00 6.560,00 13.055,92 74,55

BFA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 2.400,00 1.272,00 1.272,00 53,00

BFA002 Naknade za topli obrok 5.000,00 4.458,00 3.896,00 89,16

BFA003 Naknade za regres za godišnji odmor 1.300,00 830,00 800,00 63,85

BFA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0,00 0,00 6.374,16 n/m

BFA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 100,00 0,00 713,76 0,00

612000 Doprinosi poslodavca 6.700,00 5.796,71 4.585,77 86,52

612100 Doprinosi poslodavca 6.700,00 5.796,71 4.585,77 86,52

613000 Izdaci za materijal i usluge 90.900,00 89.479,35 68.449,24 98,44

613100 Putni troškovi 1.000,00 0,00 48,00 0,00

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

  

154

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 89.900,00 89.479,35 68.401,24 99,53

00000 Ugovorene i druge posebne usluge 64.750,00 64.379,40 49.470,28 99,43

BFK001 Dani Kantona Sarajevo 25.000,00 24.934,02 18.835,21 99,74

BFK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nap 150,00 165,93 95,75 110,62

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 6.867,78 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 6.867,78 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 6.867,78 0,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0,00 0,00 4.368,10 n/m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0,00 0,00 4.368,10 n/m

821300 Nabavka opreme 0,00 0,00 4.368,10 n/m

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 154.800,00 163.910,82 134.133,22 105,89

Currency: KM

Organizacija=11070001 (PRESS SLUZBA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 198.300,00 187.070,36 167.080,08 94,34

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 123.500,00 132.586,77 116.325,87 107,36

611100 Bruto plaće i naknade 102.600,00 119.691,77 102.305,87 116,66

611200 Naknade troškova zaposlenih 20.900,00 12.895,00 14.020,00 61,70

BGA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 3.500,00 3.180,00 3.180,00 90,86

BGA002 Naknada za topli obrok 8.200,00 7.640,00 8.840,00 93,17

BGA003 Naknade za regres za godišnji odmor 2.100,00 2.075,00 2.000,00 98,81

BGA005 Naknada za slučaj smtri i teže invalidnosti 7.100,00 0,00 0,00 0,00

  

155

612000 Doprinosi poslodavca 10.800,00 12.567,65 10.742,12 116,37

612100 Doprinosi poslodavca 10.800,00 12.567,65 10.742,12 116,37

613000 Izdaci za materijal i usluge 64.000,00 41.915,94 40.012,09 65,49

613100 Putni troškovi 4.000,00 3.169,42 0,00 79,24

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 59.600,00 38.360,24 39.794,19 64,36

BGK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 400,00 386,28 217,90 96,57

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 22.371,29 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 22.371,29 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 22.371,29 0,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.000,00 1.000,00 2.604,00 100,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.000,00 1.000,00 2.604,00 100,00

821300 Nabavka opreme 1.000,00 1.000,00 2.604,00 100,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 199.300,00 210.441,65 169.684,08 105,59

Currency: KM

Organizacija=11080001 (URED ZA KVALITET KANTONA SARAJEVO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 128.725,00 135.763,50 107.436,43 105,47

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 78.437,00 89.967,85 77.941,13 114,70

611100 Bruto plaće i naknade 63.645,00 74.303,60 60.940,60 116,75

  

156

611200 Naknade troškova zaposlenih 14.792,00 15.664,25 17.000,53 105,90

BHA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 1.200,00 3.001,00 2.544,00 250,08

BHA002 Naknada za topli obrok 5.642,00 5.640,00 5.496,00 99,96

BHA003 Naknada za regres za godišnji odmor 1.300,00 1.245,00 1.600,00 95,77

BHA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 6.650,00 5.778,25 7.360,53 86,89

612000 Doprinosi poslodavca 6.738,00 7.965,05 7.190,91 118,21

612100 Doprinosi poslodavca 6.738,00 7.965,05 7.190,91 118,21

613000 Izdaci za materijal i usluge 43.550,00 37.830,60 22.304,39 86,87

613100 Putni troškovi 3.400,00 3.399,20 1.237,90 99,98

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 39.850,00 34.179,21 20.915,91 85,77

BHK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 300,00 252,19 150,58 84,06

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 5.238,79 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 5.238,79 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 5.238,79 0,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0,00 0,00 3.096,64 n/m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0,00 0,00 3.096,64 n/m

821300 Nabavka opreme 0,00 0,00 3.096,64 n/m

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 128.725,00 141.002,29 110.533,07 109,54

Organizacija=11090001 (KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

  

157

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3.625.575,00 3.782.583,55 3.441.008,32 104,33

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3.242.075,00 3.432.722,04 3.133.369,31 105,88

611100 Bruto plaće i naknade 2.813.775,00 3.068.092,52 2.791.307,53 109,04

611200 Naknade troškova zaposlenih 428.300,00 364.629,52 342.061,78 85,13

BIA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 70.400,00 68.476,00 70.361,00 97,27

BIA002 Naknade za topli obrok 168.200,00 162.120,00 169.400,00 96,39

BIA003 Naknade za regres za godišnji odmor 43.600,00 40.670,00 41.600,00 93,28

BIA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 64.100,00 55.376,52 16.140,72 86,39

BIA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 82.000,00 37.987,00 44.560,06 46,33

612000 Doprinosi poslodavca 297.500,00 322.752,06 293.901,47 108,49

612100 Doprinosi poslodavca 297.500,00 322.752,06 293.901,47 108,49

613000 Izdaci za materijal i usluge 86.000,00 27.109,45 13.737,54 31,52

613100 Putni troškovi 10.000,00 2.496,88 3.315,36 24,97

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 76.000,00 24.612,57 10.422,18 32,38

000000 Ugovorene i druge posebne usluge 67.200,00 14.711,95 4.436,60 21,89

BIK001 Posebna naknada na dohodak od prirodnih i drugih nepogoda 8.800,00 9.900,62 5.985,58 112,51

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 105.816,00 471.469,77 0,00 445,56

614000 Tekući transferi 105.816,00 471.469,77 0,00 445,56

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 60.000,00 0,00 0,00 0,00

BIN002 Laboratorijska analiza uzorkovanih artikala za potrebe inspekci 50.000,00 0,00 0,00 0,00

BIN003 Usluge utovaraprevoza,skladištenja,čuvanja oduzetih predmeta 10.000,00 0,00 0,00 0,00

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 45.816,00 471.469,77 0,00 1.029,05

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 378.186,00 45.271,98 196.745,34 11,97

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 378.186,00 45.271,98 196.745,34 11,97

821300 Nabavka opreme 225.206,00 45.271,98 117.758,76 20,10

BIX001 Nabavka uredskog namješataja 60.000,00 27.217,71 1.859,13 45,36

  

158

BIX002 Nabavka kompjuterske opreme 20.000,00 17.628,39 0,00 88,14

BIX004 Nabavka uredskih mašina-copy aparat 10.000,00 425,88 3.906,63 4,26

BIX005 Nabavka motornih vozila 135.206,00 0,00 111.993,00 0,00

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 152.980,00 0,00 78.986,58 0,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 4.109.577,00 4.299.325,30 3.637.753,66 104,62

Currency: KM

Organizacija=11100001 (URED ZA INTERNU REVIZIJU)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 381.900,00 0,00 0,00 0,00

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 283.100,00 0,00 0,00 0,00

611100 Bruto plaće i naknade 250.000,00 0,00 0,00 0,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 33.100,00 0,00 0,00 0,00

BJA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 6.400,00 0,00 0,00 0,00

BJA002 Naknada za topli obrok 20.200,00 0,00 0,00 0,00

BJA003 Naknada za regres za godišnji odmor 4.500,00 0,00 0,00 0,00

BJA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2.000,00 0,00 0,00 0,00

612000 Doprinosi poslodavca 26.300,00 0,00 0,00 0,00

612100 Doprinosi poslodavca 26.300,00 0,00 0,00 0,00

613000 Izdaci za materijal i usluge 72.500,00 0,00 0,00 0,00

613100 Putni troškovi 30.000,00 0,00 0,00 0,00

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 10.000,00 0,00 0,00 0,00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

  

159

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.000,00 0,00 0,00 0,00

BJK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nepogod 12.500,00 0,00 0,00 0,00

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 65.000,00 0,00 0,00 0,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 65.000,00 0,00 0,00 0,00

821300 Nabavka opreme 65.000,00 0,00 0,00 0,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 446.900,00 0,00 0,00 0,00

Currency: KM

Organizacija=12010001 (MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.662.900,00 1.402.091,57 1.528.645,86 84,32

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 415.125,00 426.341,47 406.835,18 102,70

611100 Bruto plaće i naknade 371.200,00 387.269,63 370.054,18 104,33

611200 Naknade troškova zaposlenih 43.925,00 39.071,84 36.781,00 88,95

CAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 7.900,00 7.526,00 7.685,00 95,27

CAA002 Naknada za topli obrok 24.500,00 23.664,00 23.496,00 96,59

CAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 6.225,00 6.225,00 5.600,00 100,00

CAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 5.300,00 1.656,84 0,00 31,26

612000 Doprinosi poslodavca 39.000,00 40.663,28 38.855,67 104,26

612100 Doprinosi poslodavca 39.000,00 40.663,28 38.855,67 104,26

613000 Izdaci za materijal i usluge 1.208.775,00 935.086,82 1.082.955,01 77,36

613100 Putni troškovi 7.900,00 1.531,50 3.213,76 19,39

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

  

160

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.200.875,00 933.555,32 1.079.741,25 77,74

000000 Ugovorene i druge posebne usluge 1.199.775,00 932.306,04 1.078.949,80 77,71

CAK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.100,00 1.249,28 791,45 113,57

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3.810.000,00 6.237.204,47 3.801.850,00 163,71

614000 Tekući transferi 3.810.000,00 6.237.204,47 3.801.850,00 163,71

614400 Subvencije javnim preduzećima 3.790.000,00 3.790.000,00 3.790.000,00 100,00

000000 Subvencije javnim preduzećima 3.390.000,00 3.390.000,00 3.390.000,00 100,00

CAO001 Nabavka programa za JP Televizija Kantona Sarajevo 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 20.000,00 2.447.204,47 11.850,00 12.236,02

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 6.228,44 15.995,30 62,28

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 6.228,44 15.995,30 62,28

821300 Nabavka opreme 10.000,00 6.228,44 15.995,30 62,28

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5.482.900,00 7.645.524,48 5.346.491,16 139,44

Currency: KM

Organizacija=12020001-12020004 (KANTONALNI SUD U SARAJEVU-OPCINSKI SUD U SARAJEVU)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 24.198.211,00 25.888.686,75 23.878.540,56 106,99

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 17.417.951,00 17.916.409,05 17.381.429,90 102,86

611100 Bruto plaće i naknade 15.514.341,00 16.144.792,62 15.674.106,07 104,06

611200 Naknade troškova zaposlenih 1.903.610,00 1.771.616,43 1.707.323,83 93,07

612000 Doprinosi poslodavca 1.653.700,00 1.707.974,92 1.659.930,12 103,28

612100 Doprinosi poslodavca 1.653.700,00 1.707.974,92 1.659.930,12 103,28

613000 Izdaci za materijal i usluge 5.126.560,00 6.264.302,78 4.837.180,54 122,19

  

161

613100 Putni troškovi 43.625,00 43.609,47 45.131,53 99,96

613200 Izdaci za energiju 656.812,00 806.028,48 539.635,94 122,72

613300 Izdaci za komunalne usluge 1.292.535,00 1.182.999,40 1.275.341,37 91,53

613400 Nabavka materijala 649.100,00 649.098,99 604.733,04 100,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 34.300,00 33.819,53 31.051,67 98,60

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 18.000,00 16.758,90 16.856,90 93,11

613700 Izdaci za tekuće održavanje 76.600,00 75.729,69 74.683,61 98,86

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 51.587,00 49.710,70 51.501,15 96,36

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.304.001,00 3.406.547,62 2.198.245,33 147,85

CBK001 Naknada advokata po službenoj dužnosti 600.000,00 967.254,56 599.938,24 161,21

CBK002 Naknada vještacima porotnicima 77.058,00 77.057,44 82.044,89 100,00

CBK003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge 109.713,00 109.712,04 112.406,93 100,00

CBK004 Ostale ugovorene i druge posebne usluge-štampa jubileja 0,00 0,00 0,00 n/m

CBK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 11.800,00 12.382,65 8.734,14 104,94

CCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0,00 0,00 0,00 n/m

CCC001 Naknada advokata po službenoj dužnosti 1.075.830,00 1.852.828,10 917.500,00 172,22

CCC002 Naknada vještacima porotnicima 66.000,00 60.048,79 71.500,00 90,98

CCC003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge 322.800,00 287.130,20 376.561,22 88,95

CCC004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 40.800,00 40.133,84 29.559,91 98,37

614200 Transferi pojedincima

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 97.900,00 72.667,85 19.927,66 74,23

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 97.900,00 72.667,85 19.927,66 74,23

821300 Nabavka opreme 97.900,00 72.667,85 19.927,66 74,23

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 24.296.111,00 25.961.354,60 23.898.468,22 106,85

Currency: KM

Organizacija=12020001 (KANTONALNI SUD U SARAJEVU)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE (2/1)

  

162

GODINE

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 6.009.900,00 6.683.134,01 5.876.989,16 111,20

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 4.003.390,00 4.141.877,38 3.992.801,53 103,46

611100 Bruto plaće i naknade 3.623.400,00 3.761.888,77 3.606.003,54 103,82

611200 Naknade troškova zaposlenih 379.990,00 379.988,61 386.797,99 100,00

CBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 66.899,00 66.898,60 64.397,98 100,00

CBA002 Naknada za topli obrok 186.650,00 186.650,00 144.879,78 100,00

CBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 52.290,00 52.290,00 49.600,00 100,00

CBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 21.173,00 21.173,00 28.300,00 100,00

CBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti 52.978,00 52.977,01 99.620,23 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 383.200,00 400.621,02 380.690,67 104,55

612100 Doprinosi poslodavca 383.200,00 400.621,02 380.690,67 104,55

613000 Izdaci za materijal i usluge 1.623.310,00 2.140.635,61 1.503.496,96 131,87

613100 Putni troškovi 5.505,00 5.504,66 6.856,48 99,99

613200 Izdaci za energiju 576.712,00 725.939,97 467.835,94 125,88

613300 Izdaci za komunalne usluge 102.835,00 102.834,07 98.603,86 100,00

613400 Nabavka materijala 94.800,00 95.063,22 83.124,11 100,28

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4.700,00 4.700,00 4.536,37 100,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 800,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 27.400,00 27.400,00 26.525,85 100,00

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 12.787,00 12.787,00 12.090,15 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 798.571,00 1.166.406,69 803.124,20 146,06

CBK001 Naknada advokata po službenoj dužnosti 600.000,00 967.254,56 599.938,24 161,21

CBK002 Naknada vještacima porotnicima 77.058,00 77.057,44 82.044,89 100,00

CBK003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge 109.713,00 109.712,04 112.406,93 100,00

CBK004 Ostale ugovorene i druge posebne usluge-štampa jubileja 0,00 0,00 0,00 n/m

CBK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 11.800,00 12.382,65 8.734,14 104,94

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 47.900,00 47.791,44 10.000,00 99,77

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 47.900,00 47.791,44 10.000,00 99,77

821300 Nabavka opreme 47.900,00 47.791,44 10.000,00 99,77

_________________ _________________ _____________ ____________

  

163

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 6.057.800,00 6.730.925,45 5.886.989,16 111,11

Currency: KM

Organizacija=12020004 (OPCINSKI SUD U SARAJEVU)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 18.188.311,00 19.205.552,74 18.001.551,40 105,59

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 13.414.561,00 13.774.531,67 13.388.628,37 102,68

611100 Bruto plaće i naknade 11.890.941,00 12.382.903,85 12.068.102,53 104,14

611200 Naknade troškova zaposlenih 1.523.620,00 1.391.627,82 1.320.525,84 91,34

CCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 309.700,00 306.167,00 299.192,24 98,86

CCA002 Naknada za topli obrok 831.500,00 703.896,00 677.995,00 84,65

CCA003 Naknada za regres za topli obrok 223.700,00 223.270,00 211.600,00 99,81

CCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 39.000,00 38.990,73 41.567,45 99,98

CCA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnnosti 119.720,00 119.304,09 90.171,15 99,65

612000 Doprinosi poslodavca 1.270.500,00 1.307.353,90 1.279.239,45 102,90

612100 Doprinosi poslodavca 1.270.500,00 1.307.353,90 1.279.239,45 102,90

613000 Izdaci za materijal i usluge 3.503.250,00 4.123.667,17 3.333.683,58 117,71

613100 Putni troškovi 38.120,00 38.104,81 38.275,05 99,96

613200 Izdaci za energiju 80.100,00 80.088,51 71.800,00 99,99

613300 Izdaci za komunalne usluge 1.189.700,00 1.080.165,33 1.176.737,51 90,79

613400 Nabavka materijala 554.300,00 554.035,77 521.608,93 99,95

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 29.600,00 29.119,53 26.515,30 98,38

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 18.000,00 16.758,90 16.056,90 93,11

613700 Izdaci za tekuće održavanje 49.200,00 48.329,69 48.157,76 98,23

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 38.800,00 36.923,70 39.411,00 95,16

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.505.430,00 2.240.140,93 1.395.121,13 148,80

CCC001 Naknada advokata po službenoj dužnosti 1.075.830,00 1.852.828,10 917.500,00 172,22

CCC002 Naknada vještacima porotnicima 66.000,00 60.048,79 71.500,00 90,98

  

164

CCC003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge 322.800,00 287.130,20 376.561,22 88,95

CCC004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 40.800,00 40.133,84 29.559,91 98,37

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 50.000,00 24.876,41 9.927,66 49,75

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50.000,00 24.876,41 9.927,66 49,75

821300 Nabavka opreme 50.000,00 24.876,41 9.927,66 49,75

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 18.238.311,00 19.230.429,15 18.011.479,06 105,44

Currency: KM

Organizacija=12030001 (KANTONALNO TUZILASTVO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4.885.202,00 4.908.823,41 4.616.256,20 100,48

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3.444.851,00 3.569.955,67 3.386.532,85 103,63

611100 Bruto plaće i naknade 3.119.781,00 3.263.040,19 3.114.590,81 104,59

611200 Naknade troškova zaposlenih 325.070,00 306.915,48 271.942,04 94,42

CDA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 60.800,00 57.070,96 51.565,53 93,87

CDA002 Naknade za topli obrok 161.800,00 155.488,00 132.472,00 96,10

CDA003 Naknade za regres za godišnji odmor 48.970,00 48.970,00 43.600,00 100,00

CDA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7.500,00 6.435,79 5.456,39 85,81

CDA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 46.000,00 38.950,73 38.848,12 84,68

612000 Doprinosi poslodavca 333.878,00 348.919,10 331.617,81 104,50

612100 Doprinosi poslodavca 333.878,00 348.919,10 331.617,81 104,50

613000 Izdaci za materijal i usluge 1.106.473,00 989.948,64 898.105,54 89,47

613100 Putni troškovi 16.000,00 11.815,73 17.909,09 73,85

613200 Izdaci za energiju 72.000,00 71.151,86 69.615,00 98,82

613300 Izdaci za komunalne usluge 145.000,00 144.517,46 143.716,54 99,67

613400 Nabavka materijala 67.200,00 67.034,16 65.119,55 99,75

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10.400,00 8.612,12 7.400,00 82,81

  

165

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 19.400,00 18.727,27 17.353,20 96,53

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 11.500,00 11.493,00 11.182,00 99,94

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 754.573,00 645.969,29 558.251,61 85,61

000000 Ugovorene i druge posebne usluge 754.573,00 645.969,29 558.251,61 85,61

CDK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 10.400,00 10.627,75 7.558,55 102,19

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 50.000,00 31.454,91 51.925,86 62,91

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50.000,00 31.454,91 51.925,86 62,91

821300 Nabavka opreme 20.000,00 15.234,54 51.925,86 76,17

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 30.000,00 16.220,37 0,00 54,07

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 4.935.202,00 4.940.278,32 4.668.182,06 100,10

Currency: KM

Organizacija=12050001 (PRAVOBRANILASTVO KANTONA SARAJEVO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 615.600,00 680.358,95 592.345,18 110,52

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 446.259,00 514.060,37 437.538,26 115,19

611100 Bruto plaće i naknade 387.819,00 459.472,49 381.048,81 118,48

611200 Naknade troškova zaposlenih 58.440,00 54.587,88 56.489,45 93,41

CEA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 10.700,00 10.700,00 10.488,00 100,00

CEA002 Naknade za topli obrok 26.200,00 26.064,00 26.104,00 99,48

CEA003 Naknade za regres za godišnji odmor 6.640,00 6.640,00 6.000,00 100,00

CEA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9.600,00 9.515,68 10.697,45 99,12

CEA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 5.300,00 1.668,20 3.200,00 31,48

612000 Doprinosi poslodavca 39.962,00 48.644,58 40.439,67 121,73

612100 Doprinosi poslodavca 39.962,00 48.644,58 40.439,67 121,73

613000 Izdaci za materijal i usluge 129.379,00 117.654,00 114.367,25 90,94

  

166

613100 Putni troškovi 3.000,00 2.935,67 2.466,35 97,86

613200 Izdaci za energiju 10.400,00 9.283,20 9.146,98 89,26

613300 Izdaci za komunalne usluge 9.000,00 8.115,40 8.296,22 90,17

613400 Nabavka materijala 12.700,00 12.376,11 9.766,92 97,45

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 260,00 0,00 0,00 0,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 79.700,00 79.606,80 79.606,80 99,88

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 774,09 574,63 77,41

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 700,00 700,00 648,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.619,00 3.862,73 3.861,35 30,61

000000 Ugovorene i druge posebne usluge 11.400,00 2.375,19 3.013,41 20,84

CEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.219,00 1.487,54 847,94 122,03

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00

614000 Tekući transferi 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.000,00 2.859,74 596,39 71,49

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.000,00 2.859,74 596,39 71,49

821300 Nabavka opreme 4.000,00 2.859,74 596,39 71,49

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 621.600,00 685.218,69 592.941,57 110,23

Currency: KM

Organizacija=13010001 (MINISTARSTVO ZA BORACKA PITANJA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.044.600,00 922.667,00 971.563,75 88,33

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 528.700,00 500.135,40 496.109,29 94,60

611100 Bruto plaće i naknade 468.400,00 447.053,76 435.674,53 95,44

611200 Naknade troškova zaposlenih 60.300,00 53.081,64 60.434,76 88,03

DAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 12.600,00 10.283,20 11.396,20 81,61

  

167

DAA002 Naknade za topli obrok 32.700,00 28.704,00 32.632,00 87,78

DAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 8.300,00 7.470,00 7.600,00 90,00

DAA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0,00 0,00 6.106,56 n/m

DAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.700,00 6.624,44 2.700,00 98,87

612000 Doprinosi poslodavca 49.200,00 46.940,66 45.745,80 95,41

612100 Doprinosi poslodavca 49.200,00 46.940,66 45.745,80 95,41

613000 Izdaci za materijal i usluge 466.700,00 375.590,94 429.708,66 80,48

613100 Putni troškovi 20.000,00 3.897,47 13.872,31 19,49

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 119.800,00 54.028,56 129.090,53 45,10

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 326.900,00 317.664,91 286.745,82 97,17

000000 Ugovorene i druge posebne usluge 325.200,00 316.204,16 285.812,16 97,23

DAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.700,00 1.460,75 933,66 85,93

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 14.762.800,00 14.408.432,65 14.694.290,54 97,60

614000 Tekući transferi 14.762.800,00 14.408.432,65 14.694.290,54 97,60

614100 Transfer drugim nivoima vlasti 50.000,00 50.000,00 130.000,00 100,00

DAL001 Transferi dr.nivoima Vlade-interkantonalno udruživanje sredstava 50.000,00 50.000,00 130.000,00 100,00

614200 Transferi pojedincima 10.871.800,00 10.632.378,22 11.037.796,11 97,80

DAM001 Sredstva za osnovno obezbjeđenje učesnika NOR-a 108.000,00 90.892,00 104.682,68 84,16

DAM002 Sredstva za mjesečna novčana primanja (nosioci ratnih priznanja 1.270.000,00 1.238.876,50 1.267.742,50 97,55

DAM003 Jednokratne novčane pomoći pojedincima, udruženjima i druge pom 1.590.000,00 1.579.430,75 1.674.983,23 99,34

DAM004 Sredstva za troškove dženaza-sahrana 2.261.000,00 2.260.824,04 2.239.224,71 99,99

DAM005 Sredstva za stipendiranje djece iz boračke populacije 1.948.000,00 1.872.000,00 1.780.000,00 96,10

DAM006 Sredstva za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i ed 200.000,00 134.974,00 275.000,00 67,49

DAM008 Sredstva za reh.i banjsko i klimatsko liječenje 1.141.700,00 1.139.703,30 1.181.113,63 99,83

DAM009 Sredstva za liječenja u inostranstvu 6.000,00 5.800,00 6.000,00 96,67

  

168

DAM011 Sredstva za dodjelu pomoći za održivi povratak 25.000,00 25.000,00 134.000,00 100,00

DAM012 Sred. za bespl. i povlašten prevoz RVI i članova i porodica pog 1.265.000,00 1.251.660,30 1.263.303,80 98,95

DAM013 Sredstva za ocjenu stepena invalidnosti i radne sposobnosti 32.100,00 21.117,33 24.616,80 65,79

DAM015 Sredstva za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje 1.025.000,00 1.012.100,00 1.081.160,00 98,74

DAM018 Sredstva za plaćanje notarskih usluga i troškova upisa hipoteke 0,00 0,00 5.968,76 n/m

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 3.836.000,00 3.720.388,90 3.525.005,34 96,99

DAN001 Transfer neprofitnim organizacijama-Fond "IKRE" 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,00

DAN002 UG - Organizacija porodica šehida i poginulih boraca KS 132.000,00 132.000,00 132.000,00 100,00

DAN003 Udruženje od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo-pr 100.000,00 42.500,00 120.000,00 42,50

DAN004 Naknade za izgradnju građevinskih objekata(uređenje i renta)-no 535.000,00 525.348,13 476.690,57 98,20

DAN005 UG - Savez ratnih vojnih invalida KS 132.000,00 132.000,00 132.000,00 100,00

DAN006 UG - Jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana" KS 142.000,00 142.000,00 142.000,00 100,00

DAN007 UG - Savez udruženja logoraša KS 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00

DAN008 UG - Kantonalni odbor SUBNOR-a 41-45 KS 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00

DAN009 UG - Savez RVI-paraplegičara KS 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00

DAN010 UG - Savez UG "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" KS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00

DAN011 UG - Savez demob.boraca odbr.-oslob. rata 92-95 KS 65.000,00 54.168,00 65.000,00 83,34

DAN012 UG - UGB "Bosna-Zelene beretke" KS 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00

DAN013 UG - Savez udruženja "Patriotske lige" KS 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00

DAN016 Udruženje veterana Odreda policije "Bosna" KS 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00

DAN017 Naknade za legalizaciju objekata po Zakonu o dopunskim pravima 1.080.000,00 1.079.879,52 884.000,00 99,99

DAN019 Refundacija za naknadu uređenja građevinskog zemljišta za pripa 90.000,00 54.876,48 8.752,80 60,97

DAN021 Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95"(skupštinska Odluka b 150.000,00 148.433,04 165.961,97 98,96

DAN023 Sredstva za udruženja proisteklih iz HVO-a 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00

DAN024 Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95(skupštinska Odluka br 170.000,00 169.183,73 133.600,00 99,52

DAN025 Sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH 200.000,00 200.000,00 225.000,00 100,00

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 5.000,00 5.665,53 1.489,09 113,31

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 7.421.829,00 4.284.017,21 7.501.305,42 57,72

615000 Kapitalni transferi 7.421.829,00 4.284.017,21 7.501.305,42 57,72

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 1.061.829,00 211.587,21 333.169,33 19,93

DAI001 Sredstva za postavljanje spomen obilježja šehidima i poginulim 121.829,00 33.587,21 173.169,33 27,57

  

169

DAI005 Projekat"Opsada i odbrana Sarajeva 92-95" (skupštinska Odluka 0 940.000,00 178.000,00 160.000,00 18,94

615200 Kapitalni transferi pojedincima 5.510.000,00 4.052.430,00 6.308.184,09 73,55

DAU002 Sredstva za stanove nosilaca najviših ratnih priznanja 140.000,00 40.000,00 71.000,00 28,57

DAU010 Sredstva za kupovinu zemljišta i izgradnju individualnih stambe 80.000,00 72.430,00 104.300,00 90,54

DAU012 Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba 1.790.000,00 440.000,00 1.911.884,09 24,58

DAU013 Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju 3.500.000,00 3.500.000,00 4.221.000,00 100,00

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 50.000,00 20.000,00 24.952,00 40,00

DAU007 Adaptacija objekta za potrebe Organizacije porodica Šehida i po 0,00 0,00 24.952,00 n/m

DAU015 Sredstva za postavljanje spomen obilježja šehidima i pog.borcim 30.000,00 0,00 0,00 0,00

DAU016 Adaptacija i uređenje prostorija Saveza RVI paraplegičara 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00

615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 800.000,00 0,00 835.000,00 0,00

DAU011 Otkup zemljišta za proširenje broblja Bare-Aleja veterana(putem 800.000,00 0,00 835.000,00 0,00

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 510.000,00 1.737,45 18.371,62 0,34

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 510.000,00 1.737,45 18.371,62 0,34

821200 Nabavka građevina 500.000,00 0,00 0,00 0,00

821300 Nabavka opreme 10.000,00 1.737,45 18.371,62 17,37

DAX007 Nabavka opreme za jedinstveni integracioni informacioni sistem 5.000,00 0,00 13.979,91 0,00

DAX008 Nabavka opreme (uredska oprema) 5.000,00 1.737,45 4.391,71 34,75

VI UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA 3.080.000,00 2.415.000,00 2.580.000,00 78,41

822000 Sredstva za pozajmljivanje 3.080.000,00 2.415.000,00 2.580.000,00 78,41

822200 Pozajmljivanja pojedincima 2.100.000,00 2.100.000,00 2.170.000,00 100,00

DAY002 Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih 1.300.000,00 1.300.000,00 1.270.000,00 100,00

DAY004 Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih 800.000,00 800.000,00 900.000,00 100,00

822600 Ostala domaća pozajmljivanja 980.000,00 315.000,00 410.000,00 32,14

DAY001 Ostala dom. pozajmlj.- Sredstva za dodjelu pozajmica za otvaran 300.000,00 0,00 290.000,00 0,00

DAY003 Ostala domaća pozajmljivanja-Sredstva za dodjelu pozajmica za o 680.000,00 315.000,00 120.000,00 46,32

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 26.819.229,00 22.031.854,31 25.765.531,33 82,15

Currency: KM

  

170

Organizacija=13020001 (FOND KANTONA SARAJEVO ZA ODRZAVANJE GROBALJA SEHIDA I POGINULIH BORACA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.579.171,00 1.667.348,29 1.253.001,08 105,58

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.040.900,00 1.168.095,31 814.954,43 112,22

611100 Bruto plaće i naknade 860.300,00 991.748,03 670.227,15 115,28

611200 Naknade troškova zaposlenih 180.600,00 176.347,28 144.727,28 97,65

DBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 37.600,00 37.523,00 28.392,00 99,80

DBA002 Naknada za topli obrok 100.900,00 99.056,00 76.584,00 98,17

DBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 24.600,00 24.070,00 17.200,00 97,85

DBA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 4.100,00 4.061,30 0,00 99,06

DBA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 13.400,00 11.636,98 22.551,28 86,84

612000 Doprinosi poslodavca 90.400,00 104.178,18 70.898,57 115,24

612100 Doprinosi poslodavca 90.400,00 104.178,18 70.898,57 115,24

613000 Izdaci za materijal i usluge 447.871,00 395.074,80 367.148,08 88,21

613100 Putni troškovi 7.500,00 3.958,79 5.943,90 52,78

613200 Izdaci za energiju 22.800,00 19.735,58 14.184,23 86,56

613300 Izdaci za komunalne usluge 37.280,00 37.132,28 33.804,37 99,60

613400 Nabavka materijala 49.000,00 46.442,54 39.194,27 94,78

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 16.000,00 13.449,75 13.444,74 84,06

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 800,00 117,00 0,00 14,63

613700 Izdaci za tekuće održavanje 85.844,00 76.689,50 85.529,77 89,34

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 12.000,00 10.126,06 9.336,99 84,38

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 216.647,00 187.423,30 165.709,81 86,51

DBK001 Ugovorene i druge posebne usluge Fonda 104.147,00 103.483,71 96.250,47 99,36

DBK002 Obilježavanje godišnjica i dr.bitnih datuma iz perioda odbrambe 21.500,00 20.523,09 29.863,68 95,46

DBK003 Izrada prezentacionih materijala Fonda 88.000,00 60.063,29 37.834,70 68,25

DBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.000,00 3.353,21 1.760,96 111,77

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 100,00 0,00 0,00 0,00

614000 Tekući transferi 100,00 0,00 0,00 0,00

  

171

614200 Transferi pojedincima 100,00 0,00 0,00 0,00

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 463.756,00 440.836,35 415.499,07 95,06

615000 Kapitalni transferi 463.756,00 440.836,35 415.499,07 95,06

615200 Kapitalni transferi pojedincima 463.756,00 440.836,35 415.499,07 95,06

DBU001 Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca 463.756,00 440.836,35 415.499,07 95,06

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.645.127,00 583.339,02 1.056.006,20 35,46

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.645.127,00 583.339,02 1.056.006,20 35,46

821200 Nabavka građevina 1.100.127,00 274.984,29 1.012.054,92 25,00

DBX001 Sred. za izgradnju kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači"(i 1.100.127,00 274.984,29 1.012.054,92 25,00

821300 Nabavka opreme 385.500,00 202.519,76 18.952,48 52,53

DBX004 Nabavka opreme za ŠSM "Kovači" 317.500,00 137.451,60 5.982,21 43,29

DBX007 Nabavka opreme za Fond 58.000,00 56.687,45 4.980,11 97,74

DBX008 Nabavka opreme za Ratnu džamiju Igman 10.000,00 8.380,71 7.990,16 83,81

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 55.000,00 31.738,60 24.998,80 57,71

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 104.500,00 74.096,37 0,00 70,91

DBX005 Sanacija spomen obilježja iz perioda NOB-a 1941-1945 36.500,00 24.484,14 0,00 67,08

DBX006 Sanacija spomen obilježja iz odbrambeno oslobodilačkog rata iz 68.000,00 49.612,23 0,00 72,96

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.688.154,00 2.691.523,66 2.724.506,35 72,98

Currency: KM

Organizacija=14010001 (MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 784.400,00 751.071,80 630.878,01 95,75

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 521.400,00 502.246,32 481.697,87 96,33

611100 Bruto plaće i naknade 460.800,00 447.968,64 422.771,04 97,22

611200 Naknade troškova zaposlenih 60.600,00 54.277,68 58.926,83 89,57

EAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 13.300,00 13.022,00 11.941,17 97,91

  

172

EAA002 Naknada za topli obrok 34.400,00 30.472,00 31.720,00 88,58

EAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 8.800,00 7.470,00 7.600,00 84,89

EAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4.100,00 3.313,68 7.665,66 80,82

612000 Doprinosi poslodavca 48.400,00 47.425,86 44.680,08 97,99

612100 Doprinosi poslodavca 48.400,00 47.425,86 44.680,08 97,99

613000 Izdaci za materijal i usluge 214.600,00 201.399,62 104.500,06 93,85

613100 Putni troškovi 20.000,00 15.424,50 10.196,30 77,12

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 194.600,00 185.975,12 94.303,76 95,57

EAK001 Komisija za saobraćaj u mirovanju 0,00 0,00 3.991,92 n/m

EAK003 Druge ugovorene i posebne usluge 170.500,00 175.955,04 89.377,36 103,20

EAK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.600,00 1.470,53 934,48 91,91

EAK005 Usluge štampanja taxi oznaka, licenci,odobrenja i drugog materi 8.000,00 7.280,91 0,00 91,01

EAK006 Usluge održavanja softvera za ceste 4.500,00 1.268,64 0,00 28,19

EAK007 Usluge marketinga 10.000,00 0,00 0,00 0,00

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 12.542.572,00 13.021.557,61 11.361.672,74 103,82

614000 Tekući transferi 12.542.572,00 13.021.557,61 11.361.672,74 103,82

614200 Transferi pojedincima 5.500,00 4.800,00 5.500,00 87,27

EAM002 Transferi ostalim pojedincima 5.500,00 4.800,00 5.500,00 87,27

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 510.600,00 492.026,99 505.103,86 96,36

EAN001 Održavanje semafora i utrošak struje 501.500,00 492.026,99 496.003,86 98,11

EAN006 UG - Auto moto klub Kantona Sarajevo 0,00 0,00 5.500,00 n/m

EAN007 UG - Udruženje vozača i automehaničara 0,00 0,00 3.600,00 n/m

EAN017 Podrška neprofitnim organizacijama i udruženjima 9.100,00 0,00 0,00 0,00

614400 Subvencije javnim preduzećima 12.026.472,00 12.519.524,74 10.851.068,88 104,10

  

173

EAO004 Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih 5.511.472,00 5.636.797,74 6.974.700,00 102,27

EAO005 Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih 100.000,00 82.956,00 82.489,00 82,96

EAO007 Subvencioniranje troškova studentskih karata 1.400.000,00 1.384.771,00 2.121.471,22 98,91

EAO008 Za pokrivanje dijela gubitka-KJKP "Gras" 5.015.000,00 5.415.000,00 1.672.408,66 107,98

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 5.205,88 0,00 n/m

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 26.832.712,00 12.488.832,64 3.462.061,93 46,54

615000 Kapitalni transferi 26.832.712,00 12.488.832,64 3.462.061,93 46,54

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 200.000,00 49.398,58 142.709,80 24,70

EAI003 Rekonstrukcija puteva Općine Ilijaš 0,00 0,00 99.997,79 n/m

EAI004 Sufinansiranje rekonstrukcije i izgradnje puteva sa općinom Trn 0,00 0,00 42.712,01 n/m

EAI006 Investiciono održavanje puteva 200.000,00 49.398,58 0,00 24,70

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 15.980.651,00 3.128.086,21 310.558,62 19,57

EAU001 Semaforizacija novih raskrsnica 0,00 0,00 74.053,06 n/m

EAU008 Održavanje vertikalne signalizacije 0,00 0,00 11.613,65 n/m

EAU009 Održavanje horizontalne signalizacije i izgradnja uzdignutih pj 0,00 0,00 6.426,20 n/m

EAU033 Otvaranje novih parkirališta 2.730.651,00 203.303,99 218.465,71 7,45

EAU081 EBRD-vlastito učešće ( I i XII transferzala i južna longitudina 4.550.000,00 1.009.300,00 0,00 22,18

EAU083 Investiciono održavanje saobraćajne infrastrukture 200.000,00 312.428,53 0,00 156,21

EAU084 EBRD-vlastito učešće-rješavanje imovinsko-pravnih odnosa(XII tr 8.500.000,00 1.603.053,69 0,00 18,86

615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 10.652.061,00 9.311.347,85 3.008.793,51 87,41

EAU010 Remont i modernizacija SATRE 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00

EAU018 Nabavka autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP 420.000,00 0,00 0,00 0,00

EAU032 Izgradnja autobuskih niša i stajališta i postavljanje naziva st 30.000,00 10.793,90 29.869,22 35,98

EAU063 Sanacija tramvajske pruge i pružnih prelaza i izrada projektne 6.083.533,00 5.982.612,45 116.467,65 98,34

EAU078 Postavljanje video nadzora u vozilima i na stajalištima gradsko 53.528,00 53.527,50 12.499,98 100,00

EAU082 Sredstva za plaćanje ranije preuzetih obaveza Vlade po investic 2.600.000,00 1.800.000,00 2.849.956,66 69,23

EAU085 Projektovanje, nadzor radova i izgradnja saobraćajne infrastruk 1.165.000,00 1.164.414,00 0,00 99,95

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 41.000,00 30.102,15 2.577,51 73,42

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 41.000,00 30.102,15 2.577,51 73,42

821300 Nabavka opreme 40.500,00 29.832,70 0,00 73,66

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 500,00 269,45 2.577,51 53,89

  

174

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 40.200.684,00 26.291.564,20 15.457.190,19 65,40

Currency: KM

Organizacija=14020001 (DIREKCIJA ZA PUTEVE SARAJEVO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4.076.500,00 4.072.022,76 4.691.419,33 99,89

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 199.220,00 200.244,04 184.774,22 100,51

611100 Bruto plaće i naknade 162.000,00 165.699,76 157.893,27 102,28

611200 Naknade troškova zaposlenih 37.220,00 34.544,28 26.880,95 92,81

EBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 6.200,00 6.128,00 4.916,95 98,84

EBA002 Naknada za topli obrok 16.200,00 13.648,00 13.864,00 84,25

EBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 3.320,00 3.320,00 3.200,00 100,00

EBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 11.500,00 11.448,28 4.900,00 99,55

612000 Doprinosi poslodavca 16.800,00 17.537,04 16.578,78 104,39

612100 Doprinosi poslodavca 16.800,00 17.537,04 16.578,78 104,39

613000 Izdaci za materijal i usluge 3.860.480,00 3.854.241,68 4.490.066,33 99,84

613100 Putni troškovi 21.000,00 11.539,80 20.295,83 54,95

613200 Izdaci za energiju 3.050,00 3.464,18 3.721,36 113,58

613300 Izdaci za komunalne usluge 2.500,00 1.800,00 1.000,00 72,00

613400 Nabavka materijala 11.600,00 11.107,25 7.393,90 95,75

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.680,00 1.400,20 526,50 83,35

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.441.000,00 3.534.370,12 4.292.529,79 102,71

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 379.650,00 290.560,13 164.598,95 76,53

EBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 800,00 543,00 389,23 67,88

EBK002 Usluge održavanja softvera za ceste 23.000,00 22.446,66 20.091,36 97,59

  

175

EBK003 Druge ugovorene i posebne usluge 205.850,00 191.277,40 144.118,36 92,92

EBK004 Jedinica za implementaciju projekta-EBRD kredit 30.000,00 28.432,59 0,00 94,78

EBK005 Sredstva za PDV- usluge konsulta EBRD tehnička pomoć 120.000,00 47.860,48 0,00 39,88

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 377.500,00 383.546,84 174.935,65 101,60

614000 Tekući transferi 377.500,00 383.546,84 174.935,65 101,60

614100 Transfer drugim nivoima vlasti 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00

EBL001 Zimsko održavanje puteva-Općina Trnovo 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 277.500,00 283.546,84 74.935,65 102,18

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.960.491,00 10.176.130,24 5.766.088,12 92,84

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.960.491,00 10.176.130,24 5.766.088,12 92,84

821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 249.000,00 248.797,89 15.000,00 99,92

EBX001 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 249.000,00 248.797,89 15.000,00 99,92

821300 Nabavka opreme 2.000,00 1.825,03 26.663,14 91,25

EBX018 Nabavka kompjuterske opreme 2.000,00 1.825,03 8.665,29 91,25

EBX019 Nabavka namještaja 0,00 0,00 17.997,85 n/m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 281.040,00 201.645,00 369.307,50 71,75

EBX006 Projektovanje saobraćajnice Južne longitudinale 0,00 0,00 62.550,00 n/m

EBX007 Projektovanje glavnog projekta IX transferzale 0,00 0,00 116.795,00 n/m

EBX008 Projektovanje izvedbenog projekta Gradskog autoputa(dionica Cig 0,00 0,00 43.000,00 n/m

EBX010 Ostala projektovanja 281.040,00 201.645,00 134.962,50 71,75

EBX020 Nadogradnja softvera za održavanje cesta 0,00 0,00 12.000,00 n/m

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10.428.451,00 9.723.862,32 5.355.117,48 93,24

EBX013 Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva 5.461.813,00 5.180.801,96 0,00 94,85

EBX014 Rekonstrukcija i investiciono održavanje mostova 750.000,00 748.475,79 508.011,53 99,80

EBX021 Investiciono održavanje puteva 4.216.638,00 3.794.584,57 4.847.105,95 89,99

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 15.414.491,00 14.631.699,84 10.632.443,10 94,92

Currency: KM

Organizacija=15010001 (MINISTARSTVO PROSTORNOG UREDJENJA I ZASTITE OKOLISA)

  

176

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.436.400,00 1.364.296,45 1.257.418,92 94,98

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.019.900,00 1.034.741,42 958.049,19 101,46

611100 Bruto plaće i naknade 893.400,00 918.211,96 834.826,47 102,78

611200 Naknade troškova zaposlenih 126.500,00 116.529,46 123.222,72 92,12

FAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 27.500,00 22.843,00 23.320,00 83,07

FAA002 Naknada za topli obrok 65.500,00 63.472,00 64.760,00 96,90

FAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 17.100,00 15.355,00 15.200,00 89,80

FAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0,00 0,00 5.247,78 n/m

FAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti 16.400,00 14.859,46 14.694,94 90,61

612000 Doprinosi poslodavca 93.900,00 96.521,92 87.730,51 102,79

612100 Doprinosi poslodavca 93.900,00 96.521,92 87.730,51 102,79

613000 Izdaci za materijal i usluge 322.600,00 233.033,11 211.639,22 72,24

613100 Putni troškovi 20.000,00 9.930,30 15.602,20 49,65

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.600,00 0,00 270,00 0,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 301.000,00 223.102,81 195.767,02 74,12

FAK004 Stručna kom.Vlade KS, te kom.za probleme klizišta i ostale komi 1.500,00 0,00 0,00 0,00

FAK005 Druge ugovorene i druge posebne usluge 212.200,00 160.035,50 180.998,11 75,42

FAK008 Programi komuniciranja sa javnošću za planove 4.500,00 0,00 0,00 0,00

FAK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.800,00 2.973,64 1.794,44 106,20

FAK011 Stručne komisije za ocjenu plana aktivnosti koje prethode okoln 80.000,00 60.093,67 12.974,47 75,12

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 40.854.800,00 40.695.847,37 37.717.792,93 99,61

614000 Tekući transferi 40.854.800,00 40.695.847,37 37.717.792,93 99,61

  

177

614100 Transfer drugim nivoima vlasti 0,00 0,00 310.000,00 0,00

FAL002 Održavanje vodovoda u Općini Trnovo 0,00 0,00 160.000,00 n/m

FAL006 Izrada projektne dokumentacije za formiranje JKP "Trnovo" 0,00 0,00 150.000,00 n/m

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 855.000,00 540.959,31 562.232,26 63,27

FAN001 Izrada prostorno planske dokumentacije 75.000,00 38.741,17 47.978,80 51,65

FAN003 Implementacija strategije upravljanje industrijskim i spec.otpa 10.000,00 0,00 0,00 0,00

FAN004 Okolinska regulativa 30.000,00 7.085,66 5.800,00 23,62

FAN005 Kontrola kvaliteta zraka 110.000,00 109.800,00 88.800,00 99,82

FAN009 Tekući Transfer za zaštitu okoliša 80.000,00 55.480,00 76.150,46 69,35

FAN010 Ostali programi 430.000,00 249.852,48 176.278,00 58,11

FAN012 Vakufska direkcija 0,00 0,00 50.000,00 n/m

FAN024 Priprema plana implementacije KEAP-a 10.000,00 0,00 0,00 0,00

FAN026 Implementacija plana upravljanja građevinskim otpadom u Kantonu 20.000,00 0,00 38.610,00 0,00

FAN029 Podrška za rad ekoloških udruženja 50.000,00 50.000,00 49.950,00 100,00

FAN032 Inicijalna sredstva za osnivanje Fonda za zaštitu okoliša 10.000,00 0,00 0,00 0,00

FAN036 Izrada elaborata za utvrđivanje komunalne naknade 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00

FAN037 Projekat povećanja energ.efik.u ustanovama budž.kor. u KS 0,00 0,00 28.665,00 n/m

614400 Subvencije javnim preduzećima 39.999.800,00 39.991.565,38 36.845.560,67 99,98

FAO001 KJKP "Toplane" Sarajevo - Pokriće gubitka u poslovanju KJKP To 6.966.400,00 6.966.400,00 3.832.600,00 100,00

FAO007 JP "Elektroprivreda" BiH - utrošak električne energije za javnu 5.050.000,00 5.047.046,42 4.991.783,07 99,94

FAO008 KJKP "Rad" Sarajevo 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 100,00

FAO009 KJKP "Park" Sarajevo 6.250.000,00 6.250.000,00 5.920.000,00 100,00

FAO010 KJKP "Pokop" 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 100,00

FAO011 KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo 5.703.200,00 5.703.200,00 6.503.200,00 100,00

FAO012 JKP "Vodostan" Ilijaš - Kompenzacija neekonomskih cijena u sekt 690.100,00 690.100,00 690.100,00 100,00

FAO013 KJKP "Komunalac" Hadžići 1.030.100,00 1.030.100,00 980.100,00 100,00

FAO014 Održavanje javne rasvjete na području Kantona Sarajevo 1.450.000,00 1.444.718,96 1.377.777,60 99,64

FAO025 JKP "Trnovo" 310.000,00 310.000,00 0,00 100,00

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 163.322,68 0,00 n/m

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 13.310.062,00 8.971.541,61 10.986.247,17 67,40

615000 Kapitalni transferi 13.310.062,00 8.971.541,61 10.986.247,17 67,40

  

178

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 2.420.000,00 1.812.094,70 2.671.720,52 74,88

FAI038 Projekti komunalne infrastrukture u općini Novo Sarajevo 200.000,00 101.146,48 200.000,00 50,57

FAI048 Sanacija i izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže na područj 160.000,00 160.000,00 159.999,19 100,00

FAI065 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00

FAI066 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže 400.000,00 282.363,29 400.000,00 70,59

FAI067 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže 250.000,00 250.000,00 197.298,25 100,00

FAI068 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže(sufinansiranje) 200.000,00 82.000,00 200.000,00 41,00

FAI071 Projekti izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione m 160.000,00 52.471,40 159.823,08 32,79

FAI072 Izgradnja, popločavanje i rekonstrukcija vodovodne i kanalizaci 290.000,00 284.113,53 290.000,00 97,97

FAI080 Izgradnja rezervoara za vodu- namjenska sredsta-vodne naknade 600.000,00 600.000,00 904.600,00 100,00

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 3.983.662,00 2.801.267,88 2.335.472,45 70,32

FAU002 Odlagalište komunalnog otpada "Smiljevići" 50.000,00 0,00 499.999,99 0,00

FAU012 Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija vjerskih objekata 700.000,00 698.500,00 820.000,00 99,79

FAU015 Sredstva za Gazi Husrefbegovu biblioteku 0,00 0,00 100.000,00 n/m

FAU016 Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javne rasvjete na području 114.372,00 109.921,28 0,00 96,11

FAU041 Deminiranje zaštićenog pejzaža "Bijembare" 0,00 0,00 150.000,00 n/m

FAU098 Gasifikacija općina Kantona Sarajevo 0,00 0,00 50.000,00 n/m

FAU099 Rekon.kompl.kasarni "Zamo Lučić"-zašt.pejz.BIjambare 0,00 0,00 7.000,00 n/m

FAU0A1 Podrška uvođenju sistema aut.stanica za monit.kvaliteta zraka 30.000,00 29.978,44 50.000,00 99,93

FAU0D9 Izmještanje devast.pl.doma na novu lok.SP Skakavac 20.000,00 0,00 70.000,00 0,00

FAU0E4 Sanacija divlje deponije na lokaciji Babin Do Bjelašnica 0,00 0,00 49.954,66 n/m

FAU0E5 Sufinansiranje projekta IPA odobrenih od EU 20.000,00 19.066,59 51.470,05 95,33

FAU0E6 Izrada elaborata zaštite sa kategoriz.područja Trebević 60.000,00 46.683,00 0,00 77,81

FAU0E7 Pretvaranje odlag.Smiljevići u Centar za uprav.otpadom 500.000,00 199.576,64 44.547,75 39,92

FAU0E8 Sufinansiranje nabavke elek.voza ZP Bijambare 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00

FAU0E9 Vlast.učešće za rek.prečistača otpadnih voda i rekon.vod.mreža 648.000,00 348.000,00 262.500,00 53,70

FAU0F2 Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija Gradske Vijećnice Sarajev 0,00 0,00 150.000,00 n/m

FAU0F3 Projekti-programi Federalnog fonda za zaštitu okoliša 1.811.290,00 1.319.541,93 0,00 72,85

615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 6.906.400,00 4.358.179,03 5.979.054,20 63,10

FAU032 Uređenje gradskog groblja Vlakovo (sa rješavanjemIPO) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.600.000,00 100,00

FAU056 Rekonstrukcija hortikulturnih sadržaja (travnjaci, aleje, parko 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00

  

179

FAU083 Nabavka opreme 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00

FAU084 Nabavka vozila,hajfiša i izgradnja kontejnera za hajfiše 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

FAU085 Uređenje gradskog grobalja-Bare 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

FAU087 Nab.opreme za pob.kvaliteta usluga sahranjivanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00

FAU088 Inicijalna sred.za nabavku i montažu videonadzorana 50.000,00 50.000,00 49.556,52 100,00

FAU091 Nabavka opreme(Monitoring parametara kvaliteta vode na vodozahv 100.000,00 99.000,00 100.000,00 99,00

FAU094 Sanacija klizišta-sufinansiranje sa općinama 100.000,00 100.000,00 75.902,96 100,00

FAU0A8 Izg.lab.za serv., kalib. i bažd.malih i srednjih mjerača protok 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

FAU0A9 Sistem daljinskog nadzora i upravljanje nabavke i distr.gasa 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

FAU0B9 Izgradnja boksova na pijacama po Zakonima koji regulišu oblast 50.000,00 49.965,54 100.000,00 99,93

FAU0C0 Inicijalna sredstva za izgradnju laboratorija za baž.mjer. 100.000,00 100.000,00 55.695,00 100,00

FAU0C7 Završetak aktivnosti na uvođenju (ISO 9001:2008 i 1401:2004) 0,00 0,00 21.900,00 n/m

FAU0C8 Uređenje gradskih grobalja u Koševskoj dolini 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00

FAU0C9 Izrada projektne dokumentacije i početak izgradnje poslovnog ob 950.000,00 200.000,00 300.000,00 21,05

FAU0D0 Sistem daljinskog upravljanja i kontrole (II i III faza) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

FAU0D1 Izgradnja i rekonstrukcija krovnih kotlovnica 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00

FAU0D2 Vodovod Rakovica 206.400,00 206.400,00 649.999,72 100,00

FAU0D4 Vodovod Dobroševići-obezbjeđenje vodosnabdijevanja 1.000.000,00 50.675,36 1.200.000,00 5,07

FAU0E2 Prečistač Trnovo 150.000,00 150.000,00 126.000,00 100,00

FAU0F0 Izgradnja i rekonstrukcija vod.i kanal.mreže u Općini Hadžići 100.000,00 99.685,55 100.000,00 99,69

FAU0F1 Nužna sanacija smještaja pros.za životinje 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

FAU0F4 Objekat za zaštitu zvjeri sa zimovnikom 400.000,00 150.000,00 0,00 37,50

FAU0F5 Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže 1.100.000,00 702.452,58 0,00 63,86

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30.000,00 5.615,36 263.979,88 18,72

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30.000,00 5.615,36 263.979,88 18,72

821200 Nabavka građevina 0,00 0,00 130.000,00 n/m

FAX061 Otkup planinskog doma ZP Bijambare 0,00 0,00 130.000,00 n/m

821300 Nabavka opreme 30.000,00 5.615,36 22.829,88 18,72

FAX064 Nabavka opreme za potrebe ministarstva 30.000,00 5.615,36 22.829,88 18,72

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0,00 0,00 111.150,00 n/m

FAX063 Izrada katastra emisije u zrak 0,00 0,00 111.150,00 n/m

  

180

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 55.631.262,00 51.037.300,79 50.225.438,90 91,74

Currency: KM

Organizacija=15020001 (UPRAVA ZA GEODETSKE IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 47.700,00 35.586,56 40.929,86 74,60

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 42.900,00 32.052,80 36.686,53 74,72

611100 Bruto plaće i naknade 37.000,00 28.106,80 31.722,53 75,96

611200 Naknade troškova zaposlenih 5.900,00 3.946,00 4.964,00 66,88

FBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1.300,00 795,00 1.060,00 61,15

FBA002 Naknade za topli obrok 3.800,00 2.736,00 3.104,00 72,00

FBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 800,00 415,00 800,00 51,88

612000 Doprinosi poslodavca 3.900,00 2.951,21 3.330,90 75,67

612100 Doprinosi poslodavca 3.900,00 2.951,21 3.330,90 75,67

613000 Izdaci za materijal i usluge 900,00 582,55 912,43 64,73

613100 Putni troškovi 0,00 0,00 0,00 n/m

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 700,00 492,74 850,48 70,39

FBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 200,00 89,81 61,95 44,91

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 6.593,01 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 6.593,01 0,00 n/m

  

181

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 6.593,01 0,00 n/m

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 47.700,00 42.179,57 40.929,86 88,43

Currency: KM

Organizacija=15030001 (KJU"ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA")

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 811.607,00 734.287,74 734.868,80 90,47

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 446.823,00 433.309,01 425.618,72 96,98

611100 Bruto plaće i naknade 374.400,00 360.976,49 356.396,51 96,41

611200 Naknade troškova zaposlenih 72.423,00 72.332,52 69.222,21 99,88

FCA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 16.750,00 16.746,52 16.771,00 99,98

FCA002 Naknada za topli obrok 40.258,00 40.256,00 40.008,00 100,00

FCA003 Naknada za regres za godišnji odmor 8.800,00 8.715,00 8.400,00 99,03

FCA005 Pomoć u sl.smtri i teže bolesti 6.615,00 6.615,00 4.043,21 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 39.542,00 39.539,79 39.590,29 99,99

612100 Doprinosi poslodavca 39.542,00 39.539,79 39.590,29 99,99

613000 Izdaci za materijal i usluge 325.242,00 261.438,94 269.659,79 80,38

613100 Putni troškovi 3.900,00 2.765,50 3.588,15 70,91

613200 Izdaci za energiju 4.600,00 4.429,66 2.727,29 96,30

613300 Izdaci za komunalne usluge 12.000,00 10.202,94 10.232,96 85,02

613400 Nabavka materijala 24.300,00 20.564,27 17.445,27 84,63

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 12.900,00 12.404,06 8.841,69 96,16

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 22.240,00 22.239,36 22.239,36 100,00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 16.600,00 8.095,32 15.527,47 48,77

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.180,00 4.162,00 3.067,71 99,57

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 223.122,00 175.346,88 185.167,30 78,59

FCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes 1.400,00 1.228,95 822,59 87,78

  

182

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 350.430,00 262.483,79 100.349,00 74,90

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 350.430,00 262.483,79 100.349,00 74,90

821200 Nabavka građevina 53.158,00 53.157,78 0,00 100,00

821300 Nabavka opreme 68.480,00 68.471,06 68.112,32 99,99

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 228.792,00 140.854,95 32.236,68 61,56

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.162.037,00 996.771,53 835.217,80 85,78

Currency: KM

Organizacija=16010001 (MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.527.300,00 1.635.325,89 1.486.993,77 107,07

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.359.660,00 1.461.209,97 1.336.864,25 107,47

611100 Bruto plaće i naknade 1.151.244,00 1.260.382,33 1.153.031,42 109,48

611200 Naknade troškova zaposlenih 208.416,00 200.827,64 183.832,83 96,36

GAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 39.530,00 39.525,00 38.154,00 99,99

GAA002 Naknada za topli obrok 105.026,00 105.024,00 100.968,00 100,00

GAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 26.560,00 26.560,00 24.000,00 100,00

GAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6.500,00 0,00 0,00 0,00

GAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 30.800,00 29.718,64 20.710,83 96,49

612000 Doprinosi poslodavca 121.100,00 133.267,50 121.461,66 110,05

612100 Doprinosi poslodavca 121.100,00 133.267,50 121.461,66 110,05

613000 Izdaci za materijal i usluge 46.540,00 40.848,42 28.667,86 87,77

613100 Putni troškovi 5.000,00 3.759,48 3.075,60 75,19

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

  

183

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 41.540,00 37.088,94 25.592,26 89,28

000000 Ugovorene i druge posebne usluge 37.740,00 32.971,22 23.108,38 87,36

GAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.800,00 4.117,72 2.483,88 108,36

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 107.500,00 304.195,77 89.063,38 282,97

614000 Tekući transferi 107.500,00 304.195,77 89.063,38 282,97

614200 Transferi pojedincima 0,00 0,00 13.360,00 n/m

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 104.000,00 100.350,65 71.110,98 96,49

GAN001 Finansiranje poslovanja Kantonalnog stambenog fonda 104.000,00 100.350,65 66.110,98 96,49

GAN002 Tekući Transfer ostalim neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 5.000,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 3.500,00 203.845,12 4.592,40 5.824,15

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 4.205.961,00 2.759.755,58 3.140.345,29 65,62

615000 Kapitalni transferi 4.205.961,00 2.759.755,58 3.140.345,29 65,62

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 4.205.961,00 2.759.755,58 3.140.345,29 65,62

GAU008 Sredstva za placanje odrzavanja zajednickih dijelova zgrada za 23.000,00 0,00 7.805,24 0,00

GAU009 Sredstva za snimanje objekata, ispitivanje stabilnosti i konstr 157.000,00 121.491,27 85.235,74 77,38

GAU012 JKP Toplane - dug prethodnih godina za zapečaćene stanove 193.400,00 91.451,89 169.814,00 47,29

GAU015 Velike opravke na zajed.dijelovima stam.zgrada na području KS 300.000,00 187.004,18 200.000,00 62,33

GAU025 Predinvestiranje u rješ.imovinsko-pravnih odnosa i izgradnje pr 1.892.500,00 1.410.000,00 1.423.882,67 74,50

GAU026 Sredstva za sanaciju postojeće termoizolacione zaštite stamb.ob 540.661,00 101.369,84 199.939,35 18,75

GAU027 Sredstva za mikrofilmovanje arhive Kantonalnog stambenog fonda 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

GAU030 Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih krovova 649.400,00 648.755,61 659.395,02 99,90

GAU031 Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih fasada 150.000,00 149.682,79 199.987,94 99,79

GAU032 Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih liftova 250.000,00 0,00 144.285,33 0,00

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 35.100,00 34.707,47 30.911,40 98,88

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 35.100,00 34.707,47 30.911,40 98,88

821300 Nabavka opreme 35.100,00 34.707,47 30.911,40 98,88

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5.875.861,00 4.733.984,71 4.747.313,84 80,57

  

184

Currency: KM

Organizacija=17010001 (MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 65.331.672,00 64.442.978,01 60.961.754,43 98,64

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 48.863.057,00 49.533.991,83 48.082.560,59 101,37

611100 Bruto plaće i naknade 42.994.940,00 43.701.374,05 42.609.984,79 101,64

611200 Naknade troškova zaposlenih 5.868.117,00 5.832.617,78 5.472.575,80 99,40

HAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 744.700,00 741.692,26 715.466,60 99,60

HAA002 Naknade za topli obrok 3.244.300,00 3.243.541,43 3.213.616,00 99,98

HAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 788.915,00 788.915,00 772.800,00 100,00

HAA004 Otpremnina za odlazak u penziju 207.600,00 178.101,60 568.800,00 85,79

HAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 882.602,00 880.367,49 201.893,20 99,75

612000 Doprinosi poslodavca 6.435.195,00 6.556.709,43 6.534.445,42 101,89

612100 Doprinosi poslodavca 6.435.195,00 6.556.709,43 6.534.445,42 101,89

613000 Izdaci za materijal i usluge 10.033.420,00 8.352.276,75 6.344.748,42 83,24

613100 Putni troškovi 119.500,00 94.503,84 147.900,00 79,08

613200 Izdaci za energiju 708.200,00 708.399,87 601.694,20 100,03

613300 Izdaci za komunalne usluge 1.082.030,00 1.007.683,73 1.070.000,00 93,13

613400 Nabavka materijala 3.807.020,00 2.602.760,87 1.065.866,76 68,37

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.063.500,00 1.102.012,97 880.953,41 103,62

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 525.170,00 440.498,36 354.600,00 83,88

613700 Izdaci za tekuće održavanje 752.800,00 702.012,22 788.722,04 93,25

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 391.100,00 379.211,29 234.733,46 96,96

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.584.100,00 1.315.193,60 1.200.278,55 83,02

000000 Ugovorene i druge posebne usluge 1.439.200,00 1.172.594,84 1.060.612,96 81,48

HAK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 144.900,00 142.598,76 139.665,59 98,41

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 62.000,00 84.039,77 19.000,00 135,55

614000 Tekući transferi 62.000,00 84.039,77 19.000,00 135,55

  

185

614200 Transferi pojedincima 4.300,00 4.000,00 1.000,00 93,02

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 39.700,00 62.039,77 0,00 156,27

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.865.175,00 1.549.965,02 4.179.871,09 31,86

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.865.175,00 1.549.965,02 4.179.871,09 31,86

821300 Nabavka opreme 3.062.725,00 530.824,42 3.808.731,20 17,33

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0,00 11.934,00 0,00 n/m

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 1.802.450,00 1.007.206,60 371.139,89 55,88

HAX003 Završetak radova na objekatu PS Hadzici 250.000,00 0,00 0,00 0,00

HAX013 Završetak radova na objektu za smještaj PS Vogošća 898.998,00 896.320,79 314.312,99 99,70

HAX016 Sanacija objekta PS Ilidža 100.000,00 0,00 0,00 0,00

HAX017 Sanacija objekta u Srednjem 157.420,00 7.419,79 0,00 4,71

HAX018 Sanacija objekta "Centar za obuku kadrova Grkarica"-Igman 71.682,00 0,00 56.826,90 0,00

HAX021 Sanacija i rekonstrukcija na više objekata MUP 279.350,00 61.102,43 0,00 21,87

HAX022 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 45.000,00 42.363,59 0,00 94,14

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 70.258.847,00 66.076.982,80 65.160.625,52 94,05

Currency: KM

Organizacija=18010001 (MINISTARSTVO PRIVREDE)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.339.799,00 1.442.004,00 1.248.764,20 107,63

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.048.600,00 1.157.196,00 991.528,78 110,36

611100 Bruto plaće i naknade 912.400,00 1.032.218,23 869.849,73 113,13

611200 Naknade troškova zaposlenih 136.200,00 124.977,77 121.679,05 91,76

IAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25.000,00 24.079,00 23.950,00 96,32

IAA002 Naknada za topli obrok 65.500,00 64.280,00 65.072,00 98,14

IAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 16.200,00 15.770,00 14.800,00 97,35

  

186

IAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 12.700,00 12.622,93 0,00 99,39

IAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 16.800,00 8.225,84 17.857,05 48,96

612000 Doprinosi poslodavca 95.800,00 109.192,65 92.472,82 113,98

612100 Doprinosi poslodavca 95.800,00 109.192,65 92.472,82 113,98

613000 Izdaci za materijal i usluge 195.399,00 175.615,35 164.762,60 89,88

613100 Putni troškovi 20.000,00 13.277,71 14.874,49 66,39

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 399,00 136,00 0,00 34,09

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 175.000,00 162.201,64 149.888,11 92,69

000000 Ugovorene i druge posebne usluge 172.000,00 158.838,68 147.050,91 92,35

IAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.000,00 3.362,96 2.837,20 112,10

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 9.319.592,00 6.442.341,73 5.085.597,03 69,13

614000 Tekući transferi 9.319.592,00 6.442.341,73 5.085.597,03 69,13

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 9.263.776,00 6.281.794,11 5.085.597,03 67,81

IAN002 Podsticaj razvoja turizma i trgovine -projekti iz oblasti turiz 175.700,00 154.100,00 58.000,00 87,71

IAN008 Obezbjeđenje objekata u vlasništvu Kantona 25.000,00 12.671,25 12.798,44 50,69

IAN009 Veterinarska stanica 757.700,00 757.700,00 580.000,00 100,00

IAN013 Pretvaranje nepoljoprivrednog zemljista u poljoprivredno zemlji 3.051.576,00 774.100,47 190.000,00 25,37

IAN016 Podrška o čuvanju starih i tradicionalnih zanata u Kantonu Sara 193.400,00 192.370,00 97.920,00 99,47

IAN017 Razvoj poljoprivrede 4.480.000,00 3.855.484,73 3.696.975,59 86,06

IAN018 Saniranje gubitaka Bags-Energotehnika 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00

IAN020 Sufinansiranje dijela zakupnine poslovnih prostora u Privrednom 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00

IAN023 Podsticajna sredstva za razvojne projekte u privredi 125.400,00 125.400,00 49.903,00 100,00

IAN024 Izrada lovnogospodarskih osnova i naknade štete od divljači 55.000,00 9.967,66 0,00 18,12

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 55.816,00 160.547,62 0,00 287,64

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 7.478.896,00 1.830.799,83 2.260.635,64 24,48

  

187

615000 Kapitalni transferi 7.478.896,00 1.830.799,83 2.260.635,64 24,48

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 300.000,00 0,00 500.000,00 0,00

IAU018 Sufinansiranje izgradnje dijagnostičke laboratorije-Veterinarsk 300.000,00 0,00 500.000,00 0,00

615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 7.178.896,00 1.830.799,83 1.760.635,64 25,50

IAU011 Podrška projektima "ZOI84"- sistem vještačkog zasnježavanja 2.530.000,00 530.000,00 250.000,00 20,95

IAU012 Rekonstrukcija ledene dvorane KC Skenderija 1.191,00 0,00 46.942,38 0,00

IAU016 Zaštita vodotoka KS 1.619.113,00 660.301,83 873.486,66 40,78

IAU017 Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 1.289.792,00 355.867,94 590.206,60 27,59

IAU019 Izrada studije-Potencijalni resursi za proizvodnju i snabdjevan 258.800,00 0,00 0,00 0,00

IAU020 Podrška projektima KC Skenderija 1.480.000,00 284.630,06 0,00 19,23

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 50.000,00 49.101,88 34.591,02 98,20

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50.000,00 49.101,88 34.591,02 98,20

821300 Nabavka opreme 50.000,00 49.101,88 34.591,02 98,20

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 18.188.287,00 9.764.247,44 8.629.587,89 53,68

Organizacija=18020001 (KANTONALNA UPRAVA ZA SUMARSTVO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.461.239,00 1.268.160,48 1.239.397,89 86,79

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.094.525,00 1.052.985,37 1.083.698,69 96,20

611100 Bruto plaće i naknade 876.400,00 841.851,06 880.901,10 96,06

611200 Naknade troškova zaposlenih 218.125,00 211.134,31 202.797,59 96,80

IBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 68.550,00 68.313,00 66.268,00 99,65

IBA002 Naknade za topli obrok 102.000,00 96.040,00 97.848,00 94,16

IBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 22.825,00 22.825,00 22.000,00 100,00

IBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 4.900,00 4.169,25 0,00 85,09

IBA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 19.850,00 19.787,06 15.676,34 99,68

612000 Doprinosi poslodavca 94.050,00 88.394,36 92.494,61 93,99

612100 Doprinosi poslodavca 94.050,00 88.394,36 92.494,61 93,99

  

188

613000 Izdaci za materijal i usluge 272.664,00 126.780,75 63.204,59 46,50

613100 Putni troškovi 5.000,00 1.332,20 4.490,92 26,64

613200 Izdaci za energiju 6.600,00 5.395,04 5.008,41 81,74

613300 Izdaci za komunalne usluge 2.700,00 2.144,90 2.162,80 79,44

613400 Nabavka materijala 42.175,00 27.643,34 988,40 65,54

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 25.000,00 0,00 0,00 0,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 42.200,00 42.120,00 42.120,00 99,81

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.339,00 876,00 0,00 20,19

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 144.650,00 47.269,27 8.434,06 32,68

IBK001 Ugovorene i druge posebne usluge 89.000,00 44.471,30 6.242,76 49,97

IBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.500,00 2.797,97 2.191,30 79,94

IBK005 Nadzor nad izradom šumsko-gospodarske osnove 52.150,00 0,00 0,00 0,00

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 497.000,00 101.740,26 672.058,02 20,47

614000 Tekući transferi 497.000,00 101.740,26 672.058,02 20,47

614200 Transferi pojedincima 5.000,00 0,00 5.077,80 0,00

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 27.000,00 5.000,00 27.000,00 18,52

614400 Subvencije javnim preduzećima 460.000,00 33.436,21 639.980,22 7,27

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 5.000,00 63.304,05 0,00 1.266,08

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 6.345.145,00 977.394,46 6.240.105,24 15,40

615000 Kapitalni transferi 6.345.145,00 977.394,46 6.240.105,24 15,40

615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 6.345.145,00 977.394,46 6.240.105,24 15,40

IBU001 Kapitalni projekti iz šumarstva- namjenska sredstva Naknade za 6.345.145,00 977.394,46 6.240.105,24 15,40

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 50.000,00 15.864,03 0,00 31,73

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50.000,00 15.864,03 0,00 31,73

821300 Nabavka opreme 50.000,00 15.864,03 0,00 31,73 _________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 8.353.384,00 2.363.159,23 8.151.561,15 28,29

Organizacija=19010001 (MINISTARSTVO FINANSIJA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

  

189

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.671.800,00 2.356.381,53 2.349.418,23 88,19

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.237.875,00 1.288.329,73 1.344.033,08 104,08

611100 Bruto plaće i naknade 1.040.500,00 1.128.933,73 1.126.074,42 108,50

611200 Naknade troškova zaposlenih 197.375,00 159.396,00 217.958,66 80,76

JAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 31.500,00 30.125,00 32.751,00 95,63

JAA002 Naknada za topli obrok 78.000,00 76.800,00 79.064,00 98,46

JAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 18.675,00 18.675,00 19.600,00 100,00

JAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 20.000,00 9.338,22 20.774,87 46,69

JAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 49.200,00 24.457,78 65.768,79 49,71

612000 Doprinosi poslodavca 110.700,00 118.560,26 118.605,29 107,10

612100 Doprinosi poslodavca 110.700,00 118.560,26 118.605,29 107,10

613000 Izdaci za materijal i usluge 1.323.225,00 949.491,54 886.779,86 71,76

613100 Putni troškovi 40.000,00 31.512,78 35.225,14 78,78

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 475.000,00 324.672,07 266.196,85 68,35

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 808.225,00 593.306,69 585.357,87 73,41

JAK001 Štampanje i distribucija administrativnih taksi 125.000,00 85.065,44 111.396,33 68,05

JAK005 Ostale usluge 240.600,00 184.260,13 164.819,63 76,58

JAK006 Usluge za održavanje RAS, COP-a, JRT-a i softwera 309.725,00 291.088,98 293.234,85 93,98

JAK007 Troškovi spora 127.400,00 29.253,09 13.274,18 22,96

JAK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 5.500,00 3.639,05 2.632,88 66,16

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 4.807.400,00 4.383.172,63 5.177.959,47 91,18

614000 Tekući transferi 4.807.400,00 4.383.172,63 5.177.959,47 91,18

614200 Transferi pojedincima 20.000,00 1.400,00 2.000,00 7,00

  

190

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 1.369.500,00 1.361.190,00 1.354.500,00 99,39

JAN001 "SERDA" 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00

JAN002 Ostale neprofitne organizacije 15.800,00 7.790,00 6.500,00 49,30

JAN003 UG - Vijeće Bošnjačkih intelektualaca 38.600,00 38.600,00 38.600,00 100,00

JAN004 UG - Srpsko građansko vijeće 16.400,00 16.400,00 16.400,00 100,00

JAN005 UG - Hrvatsko narodno vijeće 13.800,00 13.800,00 13.800,00 100,00

JAN006 UG - Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka 17.400,00 17.400,00 17.400,00 100,00

JAN007 UG - Intrenacionalna liga humanista 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,00

JAN008 UG - Asocijacija nezavisnih intelektualaca "Krug 99" 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,00

JAN009 UG - Forum parlamentaraca BiH 90-96 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,00

JAN010 UG - Sindikat organa uprave 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,00

JAN011 UG - Udruženje studenata iz Srebrenice 7.600,00 7.600,00 0,00 100,00

JAN012 UG - Mladi za mlade 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,00

JAN016 UG - Udruženje "Sumejja" 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,00

JAN018 UG Mladi muslimani 5.900,00 5.900,00 5.900,00 100,00

JAN020 UG Ilmijje Islamske zajednice 0,00 0,00 1.900,00 n/m

JAN021 UG Udruženje žena "Minnet" 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,00

JAN022 Transfer Komisiji za mlade-realizacija projekta mladih 150.000,00 149.700,00 150.000,00 99,80

JAN023 Omladinsko udruženje "Sehara" 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00

JAN026 Udruženje roditelja teško oboljele djece 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00

JAN027 Udruženje dijabetičara djece i omladine KS 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,00

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 3.417.900,00 3.020.582,63 3.821.459,47 88,38

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 5.184.500,00 3.419.079,98 2.977.823,40 65,95

616000 Izdaci za obaveze po kreditima 5.184.500,00 3.419.079,98 2.977.823,40 65,95

616200 Izdaci za inostrane kamate 2.892.700,00 1.134.141,43 1.150.986,19 39,21

616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 2.291.800,00 2.284.938,55 1.826.837,21 99,70

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 95.000,00 92.776,63 88.528,17 97,66

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 95.000,00 92.776,63 88.528,17 97,66

821300 Nabavka opreme 60.000,00 58.857,81 55.597,28 98,10

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 35.000,00 33.918,82 32.930,89 96,91

VII OTPLATE DUGOVA 15.499.900,00 12.349.656,88 11.997.969,94 79,68

  

191

823000 Otplate dugova 15.499.900,00 12.349.656,88 11.997.969,94 79,68

823200 Spoljne otplate 4.093.600,00 943.436,33 876.135,59 23,05

823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja 11.406.300,00 11.406.220,55 11.121.834,35 100,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 28.258.600,00 22.601.067,65 22.591.699,21 79,98

Currency: KM

Organizacija=20010001 (MINISTARSTVO ZDRAVSTVA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 797.600,00 724.424,02 655.985,75 90,83

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 516.200,00 548.381,42 485.402,65 106,23

611100 Bruto plaće i naknade 441.800,00 493.646,42 417.604,92 111,74

611200 Naknade troškova zaposlenih 74.400,00 54.735,00 67.797,73 73,57

KAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 12.700,00 11.395,00 10.706,00 89,72

KAA002 Naknada za topli obrok 36.800,00 35.040,00 32.032,00 95,22

KAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 8.500,00 8.300,00 7.600,00 97,65

KAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 16.400,00 0,00 17.459,73 0,00

612000 Doprinosi poslodavca 46.400,00 51.832,89 43.848,51 111,71

612100 Doprinosi poslodavca 46.400,00 51.832,89 43.848,51 111,71

613000 Izdaci za materijal i usluge 235.000,00 124.209,71 126.734,59 52,86

613100 Putni troškovi 15.000,00 13.596,91 13.245,83 90,65

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 0,00 0,00 0,00 n/m

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 220.000,00 110.612,80 113.488,76 50,28

  

192

KAK001 Troškovi Komisije za polaganje stručnih ispita i otvaranja priv 139.000,00 85.501,96 83.629,53 61,51

KAK002 Ostale ugovorene usluge 39.600,00 23.526,12 28.521,04 59,41

KAK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.400,00 1.584,72 1.338,19 113,19

KAK004 Troškovi Etičkog komiteta i Zdravstvenoh savjeta Ministarstva z 40.000,00 0,00 0,00 0,00

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.654.228,00 2.266.567,05 2.321.650,28 85,39

614000 Tekući transferi 2.654.228,00 2.266.567,05 2.321.650,28 85,39

614200 Transferi pojedincima 1.600.000,00 1.461.517,40 1.533.417,83 91,34

KAM003 Troškovi primjene odluke o proširenom obimu prava RVI sa područ 1.600.000,00 1.461.517,40 1.533.417,83 91,34

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 1.044.228,00 665.292,34 788.232,45 63,71

KAN001 Sufinansiranje specificnih troskova Zavoda za hitnu med.pomoc 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00

KAN002 Sufinan. programa iz oblasti javno- zdrav. djelat. 40.000,00 0,00 30.000,00 0,00

KAN003 Usluge mrtvozorstva 106.000,00 94.362,69 52.835,97 89,02

KAN004 Sprovod. progr. prevencije narkom., alkoholizma i dr.ovisnosti 21.928,00 0,00 0,00 0,00

KAN009 Potpora razvoju naucno - istrazivacke djelatnosti i edukaciji u 30.000,00 25.225,00 20.217,60 84,08

KAN010 Troskovi izrade terapijskih vodica 42.300,00 0,00 46.208,05 0,00

KAN011 Sprovodjenje programa obavezne preventivne sistematske deratiza 200.000,00 0,00 100.000,00 0,00

KAN031 Strateški plan razvoja zdravstva na području Kantona Sarajevo 15.000,00 15.000,00 17.436,00 100,00

KAN034 Nabavka lijeka metodom i skrining testova 250.000,00 216.955,80 216.534,83 86,78

KAN041 Program praćenja, prevencije i liječenja demobilisanih branilac 0,00 0,00 10.000,00 n/m

KAN048 Sufinansiranje Centra za borbu protiv ovisnosti od droga CSI-a 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00

KAN065 Sufinansiranje programa preventivne zdravstvene zaštite 80.000,00 60.000,00 55.000,00 75,00

KAN066 Udruženja građana iz oblasti zdravstva 45.000,00 40.000,00 35.000,00 88,89

KAN067 Udruženje oboljelih od Morbus Crohna i uleroznog kolitisa 0,00 0,00 15.000,00 n/m

KAN068 Sufinansiranje Centra Vladimir Nazor Sarajevo 12.000,00 12.000,00 0,00 100,00

KAN069 Nabavka vakcine za zaštitu od bjesnila 12.000,00 11.748,85 0,00 97,91

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 10.000,00 139.757,31 0,00 1.397,57

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 2.553.087,00 1.937.793,39 1.215.804,90 75,90

615000 Kapitalni transferi 2.553.087,00 1.937.793,39 1.215.804,90 75,90

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 2.553.087,00 1.937.793,39 1.215.804,90 75,90

KAU018 Nabavka opreme za Zavod za hitnu medicinsku pomoć 65.000,00 63.080,00 60.000,00 97,05

KAU025 Nabavka opreme za JU Opću bolnicu Sarajevo 50.000,00 49.932,56 60.000,00 99,87

  

193

KAU026 Nabavka opreme za JU Dom zdravlja 100.000,00 91.324,35 48.479,93 91,32

KAU030 Rekonstrukcija objekta Psihijatrijske bolnice 180.000,00 108.656,19 0,00 60,36

KAU033 Rekonstrukcija i sanacija Zavod za hitnu medicinsku pomoć 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00

KAU038 Nabavka opreme za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00

KAU042 Rekonstrukcija i sanacija Zavoda za zaštitu zdravlja studenata 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00

KAU044 Rekonstrukcija objekata na Jagomiru za potrebe reh. i resocijal 995.000,00 682.457,36 814.173,12 68,59

KAU066 Nabavka opreme za Zavod za zaštitu zdravlja studenata 15.000,00 14.654,30 0,00 97,70

KAU070 Uvođenje informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvu KS 100.000,00 100.000,00 98.748,00 100,00

KAU073 Nabavka opreme KCUS 123.072,00 123.071,13 0,00 100,00

KAU074 Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija objekata Opće bolnice 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00

KAU075 Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija objekataJU Dom zdravlja 100.015,00 100.000,00 100.000,00 99,99

KAU078 Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija na objektu Zavoda za zdravs 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00

KAU079 Nabavka opreme za Zavod za medicinu rada 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00

KAU081 Nabavka opreme za Zavod za javno zdravstvo 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00

KAU082 Nabavka opreme za JU Apoteke Sarajevo 20.000,00 0,00 0,00 0,00

KAU087 Nabavka opreme za Zavod za alkoholizam i dr.toksikomanije 25.000,00 24.622,17 0,00 98,49

KAU088 Rekonstrukcija i sanacija na objektu Zavoda MUP-a 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00

KAU094 Izgradnja i opremanje ambulante Hotonj - Vogošća 300.000,00 199.997,70 34.403,85 66,67

KAU095 Sufinansiranje izgradnje ambulante Mrakovo u Ilijašu 90.000,00 89.997,63 0,00 100,00

KAU096 Sufinansiranje izgradnje ambulante Bojnik u Dobroševićima 100.000,00 0,00 0,00 0,00

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000,00 3.991,40 0,00 26,61

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000,00 3.991,40 0,00 26,61

821300 Nabavka opreme 15.000,00 3.991,40 0,00 26,61

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 6.019.915,00 4.932.775,86 4.193.440,93 81,94

Organizacija=21010001 (MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

  

194

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3.066.188,00 2.561.670,13 2.348.901,96 83,55

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.157.669,00 1.273.846,74 1.184.862,37 110,04

611100 Bruto plaće i naknade 965.069,00 1.113.531,26 1.008.982,12 115,38

611200 Naknade troškova zaposlenih 192.600,00 160.315,48 175.880,25 83,24

LAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 44.700,00 38.181,60 37.415,20 85,42

LAA002 Naknada za topli obrok 85.100,00 72.608,00 76.360,00 85,32

LAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 22.100,00 19.505,00 19.200,00 88,26

LAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 23.400,00 18.441,00 17.477,26 78,81

LAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 17.300,00 11.579,88 25.427,79 66,94

612000 Doprinosi poslodavca 116.900,00 117.208,32 106.446,77 100,26

612100 Doprinosi poslodavca 116.900,00 117.208,32 106.446,77 100,26

613000 Izdaci za materijal i usluge 1.791.619,00 1.170.615,07 1.057.592,82 65,34

613100 Putni troškovi 9.000,00 10.569,24 2.657,70 117,44

613200 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 n/m

613400 Nabavka materijala 5.660,00 5.656,37 0,00 99,94

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 25.000,00 23.938,49 23.232,39 95,75

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 n/m

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.751.959,00 1.130.450,97 1.031.702,73 64,52

LAK001 Upravni i nadzorni odbori visoko-školskih ustanova 539.700,00 477.835,80 476.233,61 88,54

LAK002 Komisije za izradu nastavnih planova i programa za srednje škol 35.600,00 33.745,32 15.431,31 94,79

LAK003 Komisijaza organizaciju takmičenja učenika 13.100,00 177,15 12.504,27 1,35

LAK004 Stručni timovi za inkluzivnu nastavu 14.700,00 17.363,42 14.533,96 118,12

LAK005 Komisija za polaganje stručnih ispitanastavnika 116.500,00 100.303,41 97.551,22 86,10

LAK007 Ostale ugovorene usluge 206.059,00 206.824,18 105.086,59 100,37

LAK009 Realizacija Zakona o bezbjednosti saobraćaja (komisije i ugovor 646.000,00 262.979,18 274.989,87 40,71

LAK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.300,00 3.629,06 2.185,84 84,40

LAK011 Komisija za osnivanje visokoškolskih ustanova 176.000,00 27.593,45 33.186,06 15,68

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 79.636.741,00 79.272.284,09 80.267.383,66 99,54

  

195

614000 Tekući transferi 79.636.741,00 79.272.284,09 80.267.383,66 99,54

614200 Transferi pojedincima 5.431.700,00 5.378.842,99 4.406.368,50 99,03

LAM001 Stipendije ucenicima i studentima 325.200,00 324.740,00 325.200,00 99,86

LAM003 Jednokratne pomoći 15.000,00 15.000,00 15.072,00 100,00

LAM004 Troškovi prevoza učenika 4.940.000,00 4.897.255,49 3.925.000,00 99,13

LAM005 Troškovi zdravstvenog osiguranja učenika i studenata 130.900,00 123.420,00 117.980,00 94,29

LAM006 Troškovi smještaja i ishrane studenata 20.600,00 18.427,50 23.116,50 89,45

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 74.135.041,00 73.445.991,89 75.861.015,16 99,07

LAN001 Predskolsko obrazovanje 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00

LAN002 Programi 400.000,00 303.557,15 299.796,56 75,89

LAN004 Studentski centar 814.000,00 814.000,00 814.000,00 100,00

LAN008 Rektorat Univerziteta - UTIC 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

LAN011 Transfer za visoko obrazovanje 66.178.900,00 66.178.900,00 66.209.300,00 100,00

LAN012 Transfer za nauku 4.190.500,00 4.177.900,00 4.182.100,00 99,70

LAN018 Školovanje djece u bolnicama 10.000,00 1.514,63 7.319,89 15,15

LAN019 Programi postavke muzeja za nastavne i vannastavne aktivnosti z 10.000,00 0,00 0,00 0,00

LAN022 Centar za opservaciju i dijagnostiku 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

LAN028 Narodna i univerzitetska biblioteka 250.000,00 250.000,00 249.999,00 100,00

LAN029 Sredstva za udruženja građana 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00

LAN030 Realizacija Zakona o bezbjednosti saobraćaja 200.000,00 4.355,30 73.566,68 2,18

LAN032 Metodička praksa za nastavničke fakultete 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00

LAN033 Programi nauke i kongres naučne dijaspore 917.800,00 900.561,22 911.538,66 98,12

LAN034 Sindikat osnovnog obrazovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

LAN035 Sindikat srednjeg obrazovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

LAN036 Informatizacija osnovnih i srednjih škola 40.000,00 39.999,99 24.570,00 100,00

LAN038 Nabavka udžbenika za učenike Osnovnih škola 404.023,00 406.403,60 301.401,37 100,59

LAN041 Doedukacija odgajatelja 50.000,00 28.800,00 39.000,00 57,60

LAN044 Škola plivanja za učenike i studente 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

LAN046 Studentske organizacije 30.000,00 0,00 0,00 0,00

LAN047 Implementacija elaborata o integraciji Univerziteta u Sarajevu 249.818,00 0,00 140.623,00 0,00

LAN048 Javna kampanja borbe protiv korupcije u školstvu 0,00 0,00 17.800,00 0,00

  

196

LAN050 Škola skijanja 50.000,00 0,00 0,00 0,00

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 70.000,00 447.449,21 0,00 639,21

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 600.000,00 155.000,00 0,00 25,83

615000 Kapitalni transferi 600.000,00 155.000,00 0,00 25,83

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 600.000,00 155.000,00 0,00 25,83

LAU001 Kap.transferi. za visoko obraz. i ustanove nauke 400.000,00 155.000,00 0,00 38,75

LAU010 Rekonstrukcija fakulteta Političkih nauka 100.000,00 0,00 0,00 0,00

LAU016 Rekonstrukcija Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sig 100.000,00 0,00 0,00 0,00

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7.463.312,00 1.893.200,75 911.300,30 25,37

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.463.312,00 1.893.200,75 911.300,30 25,37

821200 Nabavka građevina 5.484.932,00 852.161,85 324.937,22 15,54

LAX017 Sufinansiranje izgradnje područne škole Sedrenik u Općini Stari 26.398,00 0,00 224.937,22 0,00

LAX018 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Starom Ilijašu 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

LAX020 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u naselju Osjek 337.982,00 98.188,40 0,00 29,05

LAX024 Izgradnja osnovne škole u Hadžićima 2.000.000,00 317.782,19 0,00 15,89

LAX025 Izgradnja sale u OŠ Behaudin Selmanović 1.070.552,00 266.098,67 0,00 24,86

LAX029 Izgradnja Sedme osnovne škole u Blažuju 1.000.000,00 170.092,59 0,00 17,01

LAX042 Sufinansiranje izgradnje škole na Kobiljoj glavi (iz kredita) 0,00 0,00 100.000,00 0,00

LAX049 Nastavak izgradnje Akademije scenskih umjetnosti 50.000,00 0,00 0,00 0,00

821300 Nabavka opreme 605.305,00 22.459,74 281.379,17 3,71

LAX004 Ostala oprema 258.000,00 22.459,74 114.702,33 8,71

LAX045 Oprema za područnu školu Sedrenik( iz kredita) 24,00 0,00 166.676,84 0,00

LAX046 Oprema za fiskulturnu salu Četvrte osnovne škole (iz kredita) 10,00 0,00 0,00 0,00

LAX050 Nabavka kompjuterske opreme za osnovne i srednje škole 347.271,00 0,00 0,00 0,00

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 32.000,00 25.974,00 0,00 81,17

LAX051 Nabavka licenciranih softvera 30.000,00 25.974,00 0,00 86,58

LAX052 Osnivački ulog 2.000,00 0,00 0,00 0,00

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 1.341.075,00 992.605,16 304.983,91 74,02

LAX002 Rekonstrukcija i opravka krovova, sanitarnih vodovodnih i el.in 440.000,00 419.473,01 206.058,85 95,33

LAX048 Projekti energetske efikasnosti u obrazovanju 901.075,00 573.132,15 98.925,06 63,61

_________________ _________________ _____________ ____________

  

197

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 90.766.241,00 83.882.154,97 83.527.585,92 92,42

Currency: KM

Organizacija=21020001-21020068 (OS "6. MART" HADZICI-DESETA OSNOVNA ŠKOLA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 85.871.307,00 88.836.474,22 83.343.583,89 103,45

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 69.149.702,00 72.402.971,06 67.995.916,71 104,70

611100 Bruto plaće i naknade 58.357.148,00 61.858.877,89 57.876.810,15 106,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 10.792.554,00 10.544.093,17 10.119.106,56 97,70

612000 Doprinosi poslodavca 6.275.328,00 6.595.435,28 6.183.169,08 105,10

612100 Doprinosi poslodavca 6.275.328,00 6.595.435,28 6.183.169,08 105,10

613000 Izdaci za materijal i usluge 10.446.277,00 9.838.067,88 9.164.498,10 94,18

613100 Putni troškovi 111.685,00 77.059,11 109.627,77 69,00

613200 Izdaci za energiju 4.465.552,00 4.457.897,03 3.947.778,38 99,83

613300 Izdaci za komunalne usluge 702.616,00 669.165,16 664.042,71 95,24

613400 Nabavka materijala 2.043.492,00 1.679.801,67 1.704.224,39 82,20

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 147.593,00 116.228,28 116.180,14 78,75

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 52.660,00 50.417,19 52.387,51 95,74

613700 Izdaci za tekuće održavanje 792.397,00 725.033,85 701.566,33 91,50

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.909.612,00 1.848.204,37 1.657.040,34 96,78

000000 Ugovorene i druge posebne usluge 1.711.741,00 1.643.191,24 1.492.339,02 96,00

LBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 5.270,00 5.592,23 5.219,14 106,11

LBK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.600,00 2.542,03 2.508,34 97,77

LBK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.169,00 3.364,42 3.093,57 106,17

LBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.695,00 4.982,49 4.597,94 106,12

LBK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.722,00 2.888,48 2.841,20 106,12

LBK006 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.186,00 2.318,70 2.097,92 106,07

  

198

LBK007 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.329,00 3.547,53 2.999,60 106,56

LBK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.700,00 1.638,27 1.601,73 96,37

LBK009 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.700,00 1.737,84 1.664,78 102,23

LBK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.463,00 3.690,46 3.197,80 106,57

LBK011 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.100,00 3.250,07 2.992,51 104,84

LBK012 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.622,00 2.788,15 1.981,27 106,34

LBK013 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.688,00 1.794,20 1.599,50 106,29

LBK014 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.116,00 2.248,93 2.231,59 106,28

LBK015 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.800,00 2.824,64 2.076,43 100,88

LBK016 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.769,00 1.883,31 1.347,13 106,46

LBK017 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.047,00 4.304,62 3.798,01 106,37

LBK018 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.700,00 2.276,73 1.631,26 84,32

LBK019 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.500,00 3.677,88 2.597,48 105,08

LBK020 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.527,00 3.747,75 3.497,24 106,26

LBK021 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 6.000,00 4.431,26 4.969,72 73,85

LBK022 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.200,00 2.282,23 1.643,56 103,74

LBK023 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.696,00 3.920,06 2.934,96 106,06

LBK024 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.424,00 2.570,46 1.824,43 106,04

LBK025 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.151,00 3.347,42 2.372,62 106,23

LBK026 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.704,00 2.864,45 2.022,16 105,93

LBK027 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.484,00 2.641,38 1.835,60 106,34

LBK028 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.491,00 3.719,44 2.576,23 106,54

LBK029 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.712,00 2.879,99 2.054,69 106,19

LBK030 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.369,00 3.580,68 2.407,29 106,28

LBK031 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.400,00 2.490,52 1.786,91 103,77

LBK032 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.200,00 3.394,51 2.386,79 106,08

LBK033 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.900,00 2.904,97 2.029,67 100,17

LBK034 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.300,00 2.439,69 1.771,42 106,07

LBK035 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.861,00 2.915,70 2.795,06 101,91

LBK036 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.166,00 3.367,59 2.356,06 106,37

LBK037 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.626,00 2.786,28 1.990,67 106,10

  

199

LBK038 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.029,00 1.089,98 739,11 105,93

LBK039 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.491,00 3.704,41 2.597,37 106,11

LBK040 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.400,00 2.507,32 2.370,26 104,47

LBK041 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.400,00 2.518,83 2.398,27 104,95

LBK042 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.284,00 2.429,73 2.189,82 106,38

LBK043 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.300,00 2.368,51 2.316,12 102,98

LBK044 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.000,00 2.054,82 1.505,01 102,74

LBK045 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.600,00 2.641,86 1.958,37 101,61

LBK046 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.110,00 3.309,24 3.099,27 106,41

LBK047 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.900,00 3.029,71 2.134,23 104,47

LBK048 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.800,00 2.917,70 2.085,34 104,20

LBK049 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.400,00 3.310,77 2.422,95 97,38

LBK050 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.274,00 3.482,50 2.419,26 106,37

LBK051 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.864,00 4.104,04 2.830,13 106,21

LBK052 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.929,00 4.169,44 2.967,60 106,12

LBK053 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.839,00 3.017,61 2.099,79 106,29

LBK054 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.700,00 2.817,52 2.009,90 104,35

LBK055 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.500,00 4.613,27 3.342,96 102,52

LBK056 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.500,00 4.708,23 3.370,43 104,63

LBK057 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.141,00 4.398,87 3.257,84 106,23

LBK058 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.590,00 2.758,39 2.549,87 106,50

LBK059 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.500,00 2.521,03 2.410,83 100,84

LBK060 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.200,00 2.295,78 2.196,14 104,35

LBK061 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.170,00 2.304,07 2.168,13 106,18

LBK062 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.012,00 2.136,10 1.899,15 106,17

LBK063 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.759,00 2.927,38 2.686,23 106,10

LBK064 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.900,00 3.869,10 3.575,00 99,21

LBK065 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.400,00 2.424,98 1.752,31 101,04

LBK066 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.400,00 2.505,76 1.786,74 104,41

LBK067 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.088,00 3.277,72 2.230,61 106,14

LBK068 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.004,00 1.163,10 0,00 115,85

  

200

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 110.000,00 72.117,60 66.799,05 65,56

614000 Tekući transferi 110.000,00 72.117,60 66.799,05 65,56

614200 Transferi pojedincima 110.000,00 54.646,44 66.799,05 49,68

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 17.471,16 0,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.024.789,00 533.054,07 696.185,41 52,02

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.024.789,00 533.054,07 696.185,41 52,02

821200 Nabavka građevina 20.000,00 0,00 0,00 0,00

821300 Nabavka opreme 823.616,00 417.966,54 525.320,39 50,75

821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 0,00 0,00 745,00 n/m

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 181.173,00 115.087,53 170.120,02 63,52

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 87.006.096,00 89.441.645,89 84.106.568,35 102,80

Currency: KM

Organizacija=21020001 (OS "6. MART" HADZICI)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.261.221,00 2.363.300,48 2.224.239,89 104,51

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.856.556,00 1.959.260,07 1.847.091,27 105,53

611100 Bruto plaće i naknade 1.590.722,00 1.690.020,45 1.574.354,42 106,24

611200 Naknade troškova zaposlenih 265.834,00 269.239,62 272.736,85 101,28

LBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 38.600,00 42.614,60 39.573,60 110,40

LBA002 Naknada za topli obrok 162.234,00 162.232,00 161.816,00 100,00

LBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 39.300,00 38.986,40 37.765,00 99,20

LBA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 5.200,00 5.042,52 4.894,05 96,97

LBA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 20.500,00 20.364,10 28.688,20 99,34

612000 Doprinosi poslodavca 168.770,00 179.194,14 167.135,05 106,18

612100 Doprinosi poslodavca 168.770,00 179.194,14 167.135,05 106,18

613000 Izdaci za materijal i usluge 235.895,00 224.846,27 210.013,57 95,32

  

201

613100 Putni troškovi 2.700,00 1.142,50 199,00 42,31

613200 Izdaci za energiju 146.300,00 146.078,36 144.800,00 99,85

613300 Izdaci za komunalne usluge 15.500,00 13.294,08 13.949,86 85,77

613400 Nabavka materijala 16.825,00 14.819,24 13.716,52 88,08

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3.000,00 1.342,99 999,81 44,77

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.000,00 7.844,61 7.948,04 98,06

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.800,00 3.708,00 3.700,00 97,58

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 34.500,00 31.024,26 19.481,20 89,93

LBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 5.270,00 5.592,23 5.219,14 106,11

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0,00 0,00 279,00 n/m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0,00 0,00 279,00 n/m

821300 Nabavka opreme 0,00 0,00 279,00 n/m

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.261.221,00 2.363.300,48 2.224.518,89 104,51

Currency: KM

Organizacija=21020002 (OS "9. MAJ" HADZICI - PAZARIC)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.076.874,00 1.111.851,70 1.099.187,52 103,25

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 860.797,00 896.732,17 899.720,28 104,17

611100 Bruto plaće i naknade 719.497,00 763.611,68 761.908,96 106,13

611200 Naknade troškova zaposlenih 141.300,00 133.120,49 137.811,32 94,21

LBA006 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26.228,00 24.752,00 25.447,20 94,37

LBA007 Naknada za topli obrok 77.100,00 75.732,56 79.331,00 98,23

LBA008 Naknada za regres za godišnji odmor 18.688,00 18.688,00 18.875,00 100,00

LBA009 Otpremnine zbog odlaska u penziju 11.184,00 11.184,00 4.884,05 100,00

LBA010 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 8.100,00 2.763,93 9.274,07 34,12

  

202

612000 Doprinosi poslodavca 84.300,00 81.181,45 80.088,16 96,30

612100 Doprinosi poslodavca 84.300,00 81.181,45 80.088,16 96,30

613000 Izdaci za materijal i usluge 131.777,00 133.938,08 119.379,08 101,64

613100 Putni troškovi 1.820,00 1.818,95 1.698,80 99,94

613200 Izdaci za energiju 77.650,00 77.522,94 70.299,37 99,84

613300 Izdaci za komunalne usluge 8.400,00 8.190,59 7.271,02 97,51

613400 Nabavka materijala 8.009,00 7.916,97 6.594,04 98,85

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.030,00 817,60 799,65 79,38

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 600,00 561,60 561,60 93,60

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.910,00 7.871,90 10.100,00 88,35

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.900,00 2.675,00 2.780,00 92,24

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.858,00 24.020,50 16.766,26 120,96

LBK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.600,00 2.542,03 2.508,34 97,77

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 600,00 599,10 596,21 99,85

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 600,00 599,10 596,21 99,85

821300 Nabavka opreme 600,00 599,10 596,21 99,85

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.077.474,00 1.112.450,80 1.099.783,73 103,25

Currency: KM

Organizacija=21020003 (OS "HILMI ef. SARIC" HADZICI - TARCIN)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.390.794,00 1.463.449,84 1.365.025,01 105,22

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.117.275,00 1.177.621,47 1.081.261,27 105,40

611100 Bruto plaće i naknade 951.740,00 1.012.089,38 926.277,37 106,34

611200 Naknade troškova zaposlenih 165.535,00 165.532,09 154.983,90 100,00

LBA011 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 39.405,00 39.405,00 37.259,50 100,00

LBA012 Naknada za topli obrok 94.914,00 94.912,00 94.168,00 100,00

  

203

LBA013 Naknada za regres za godišnji odmor 23.445,00 23.444,65 21.595,00 100,00

LBA015 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7.771,00 7.770,44 1.961,40 99,99

612000 Doprinosi poslodavca 101.585,00 107.919,40 98.978,62 106,24

612100 Doprinosi poslodavca 101.585,00 107.919,40 98.978,62 106,24

613000 Izdaci za materijal i usluge 171.934,00 177.908,97 184.785,12 103,48

613100 Putni troškovi 1.460,00 1.460,00 789,60 100,00

613200 Izdaci za energiju 109.665,00 109.664,50 118.100,00 100,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 9.900,00 9.350,71 8.806,67 94,45

613400 Nabavka materijala 15.000,00 15.084,21 17.333,51 100,56

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.340,00 2.339,50 2.999,58 99,98

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.000,00 11.999,77 15.396,66 100,00

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.100,00 3.024,00 3.025,00 97,55

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.300,00 21.621,86 15.240,53 141,32

LBK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.169,00 3.364,42 3.093,57 106,17

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.390.794,00 1.463.449,84 1.365.025,01 105,22

Currency: KM

Organizacija=21020004 (OS "HASIM SPAHIC" ILIJAS)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.046.635,00 2.150.651,20 2.003.465,32 105,08

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.691.607,00 1.790.102,43 1.665.967,22 105,82

611100 Bruto plaće i naknade 1.431.656,00 1.520.299,90 1.424.905,82 106,19

611200 Naknade troškova zaposlenih 259.951,00 269.802,53 241.061,40 103,79

LBA016 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 39.400,00 45.340,50 41.000,00 115,08

LBA017 Naknada za topli obrok 143.386,00 143.384,00 145.548,00 100,00

LBA018 Naknada za regres za godišnji odmor 34.430,00 34.429,55 32.600,00 100,00

  

204

LBA019 Otpremnina zbog odlaska u penziju 30.635,00 30.632,30 14.560,02 99,99

LBA020 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 12.100,00 16.016,18 7.353,38 132,37

612000 Doprinosi poslodavca 151.100,00 159.956,99 150.400,30 105,86

612100 Doprinosi poslodavca 151.100,00 159.956,99 150.400,30 105,86

613000 Izdaci za materijal i usluge 203.928,00 200.591,78 187.097,80 98,36

613100 Putni troškovi 500,00 315,00 472,50 63,00

613200 Izdaci za energiju 103.600,00 98.427,31 94.099,62 95,01

613300 Izdaci za komunalne usluge 13.700,00 11.736,19 13.290,46 85,67

613400 Nabavka materijala 25.494,00 25.412,01 22.811,84 99,68

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.200,00 1.986,25 3.459,55 90,28

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 14.870,00 14.379,30 15.397,20 96,70

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.700,00 6.700,00 6.598,81 100,00

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5.160,00 5.160,00 4.944,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27.009,00 31.493,23 21.425,88 116,60

LBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.695,00 4.982,49 4.597,94 106,12

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 63.200,00 7.450,17 15.955,74 11,79

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 63.200,00 7.450,17 15.955,74 11,79

821300 Nabavka opreme 63.200,00 7.450,17 15.210,74 11,79

821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 0,00 0,00 745,00 n/m

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.109.835,00 2.158.101,37 2.019.421,06 102,29

Currency: KM

Organizacija=21020005 (OS "PODLUGOVI" ILIJAS)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.181.293,00 1.237.423,17 1.137.723,73 104,75

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 983.983,00 1.035.988,78 943.707,38 105,29

611100 Bruto plaće i naknade 812.300,00 861.913,16 788.534,62 106,11

  

205

611200 Naknade troškova zaposlenih 171.683,00 174.075,62 155.172,76 101,39

LBA021 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 45.400,00 44.793,50 41.255,30 98,66

LBA022 Naknada za topli obrok 86.200,00 83.536,00 84.872,00 96,91

LBA023 Naknada za regres za godišnji odmor 20.283,00 20.283,00 18.616,00 100,00

LBA024 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6.200,00 6.200,00 5.500,00 100,00

LBA025 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 13.600,00 19.263,12 4.929,46 141,64

612000 Doprinosi poslodavca 86.971,00 92.387,89 90.581,32 106,23

612100 Doprinosi poslodavca 86.971,00 92.387,89 90.581,32 106,23

613000 Izdaci za materijal i usluge 110.339,00 109.046,50 103.435,03 98,83

613100 Putni troškovi 100,00 100,00 100,00 100,00

613200 Izdaci za energiju 67.400,00 66.049,97 61.130,32 98,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 9.600,00 9.527,15 8.709,77 99,24

613400 Nabavka materijala 7.300,00 7.267,11 7.265,23 99,55

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900,00 899,01 900,00 99,89

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.600,00 5.599,89 5.495,84 100,00

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.117,00 13.114,89 13.392,67 99,98

LBK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.722,00 2.888,48 2.841,20 106,12

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.900,00 4.900,00 236,00 100,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.900,00 4.900,00 236,00 100,00

821300 Nabavka opreme 4.900,00 4.900,00 236,00 100,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.186.193,00 1.242.323,17 1.137.959,73 104,73

Currency: KM

Organizacija=21020006 (OS "SREDNJE" ILIJAS)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

  

206

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 934.705,00 994.878,07 910.451,22 106,44

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 785.890,00 826.004,90 772.010,20 105,10

611100 Bruto plaće i naknade 646.422,00 687.729,88 630.120,50 106,39

611200 Naknade troškova zaposlenih 139.468,00 138.275,02 141.889,70 99,14

LBA026 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 49.400,00 49.362,00 42.600,50 99,92

LBA027 Naknada za topli obrok 66.500,00 65.345,04 65.378,00 98,26

LBA028 Naknada za regres za godišnji odmor 16.968,00 16.967,98 15.200,00 100,00

LBA029 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0,00 0,00 15.470,20 n/m

LBA030 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 6.600,00 6.600,00 3.241,00 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 69.597,00 73.932,70 67.570,65 106,23

612100 Doprinosi poslodavca 69.597,00 73.932,70 67.570,65 106,23

613000 Izdaci za materijal i usluge 79.218,00 94.940,47 70.870,37 119,85

613100 Putni troškovi 0,00 0,00 0,00 n/m

613200 Izdaci za energiju 47.600,00 57.575,02 41.904,37 120,96

613300 Izdaci za komunalne usluge 8.000,00 7.916,82 8.058,29 98,96

613400 Nabavka materijala 8.800,00 8.769,75 8.639,66 99,66

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.200,00 1.189,50 989,95 99,13

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.600,00 3.599,92 2.661,46 100,00

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.800,00 2.700,00 2.700,00 96,43

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.032,00 10.870,76 3.818,72 216,03

LBK006 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.186,00 2.318,70 2.097,92 106,07

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 8.157,19 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 8.157,19 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 8.157,19 0,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7.000,00 7.000,00 0,00 100,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.000,00 7.000,00 0,00 100,00

821300 Nabavka opreme 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 941.705,00 1.010.035,26 910.451,22 107,26

  

207

Currency: KM

Organizacija=21020007 (OS "ISAK SAMOKOVLIJA" CENTAR)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.552.394,00 1.557.764,35 1.446.006,43 100,35

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.208.040,00 1.247.794,83 1.158.908,52 103,29

611100 Bruto plaće i naknade 1.011.220,00 1.072.643,67 975.378,10 106,07

611200 Naknade troškova zaposlenih 196.820,00 175.151,16 183.530,42 88,99

LBA031 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 39.260,00 36.204,10 37.071,50 92,22

LBA032 Naknada za topli obrok 110.873,00 108.010,56 104.652,00 97,42

LBA033 Naknada za regres za godišnji odmor 27.387,00 27.234,50 26.100,00 99,44

LBA034 Otpremnina zbog odlaska u penziju 13.000,00 0,00 6.297,12 0,00

LBA035 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 6.300,00 3.702,00 9.409,80 58,76

612000 Doprinosi poslodavca 108.900,00 113.985,56 103.998,32 104,67

612100 Doprinosi poslodavca 108.900,00 113.985,56 103.998,32 104,67

613000 Izdaci za materijal i usluge 235.454,00 195.983,96 183.099,59 83,24

613100 Putni troškovi 1.500,00 1.500,00 1.498,00 100,00

613200 Izdaci za energiju 58.413,00 58.412,40 53.407,50 100,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 10.000,00 8.358,38 8.726,02 83,58

613400 Nabavka materijala 133.512,00 92.641,55 92.567,87 69,39

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300,00 182,90 266,20 60,97

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.000,00 7.893,18 6.446,46 71,76

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.400,00 3.600,00 4.200,00 81,82

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.000,00 19.848,02 12.987,94 152,68

LBK007 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.329,00 3.547,53 2.999,60 106,56

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 49.000,00 25.553,72 14.394,92 52,15

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 49.000,00 25.553,72 14.394,92 52,15

  

208

821300 Nabavka opreme 15.000,00 9.555,29 14.394,92 63,70

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 34.000,00 15.998,43 0,00 47,05

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.601.394,00 1.583.318,07 1.460.401,35 98,87

Currency: KM

Organizacija=21020008 (OS "VLADISLAV SKARIC" CENTAR)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 839.517,00 826.037,35 807.913,80 98,39

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 570.587,00 585.258,38 592.121,46 102,57

611100 Bruto plaće i naknade 474.178,00 504.492,68 490.670,13 106,39

611200 Naknade troškova zaposlenih 96.409,00 80.765,70 101.451,33 83,77

LBA036 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21.053,00 18.063,93 19.151,00 85,80

LBA037 Naknada za topli obrok 51.156,00 47.886,48 50.229,04 93,61

LBA038 Naknada za regres za godišnji odmor 11.600,00 11.516,29 12.000,00 99,28

LBA039 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7.000,00 0,00 13.545,88 0,00

LBA040 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 5.600,00 3.299,00 6.525,41 58,91

612000 Doprinosi poslodavca 54.530,00 53.093,75 51.596,81 97,37

612100 Doprinosi poslodavca 54.530,00 53.093,75 51.596,81 97,37

613000 Izdaci za materijal i usluge 214.400,00 187.685,22 164.195,53 87,54

613100 Putni troškovi 3.000,00 1.672,50 1.822,80 55,75

613200 Izdaci za energiju 142.600,00 138.375,01 106.818,80 97,04

613300 Izdaci za komunalne usluge 12.000,00 10.124,50 9.347,24 84,37

613400 Nabavka materijala 18.000,00 12.441,39 15.960,58 69,12

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.500,00 1.163,65 160,40 77,58

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 17.000,00 7.934,13 14.939,11 46,67

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.800,00 1.720,00 2.592,00 95,56

  

209

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16.800,00 12.615,77 10.952,87 75,09

LBK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.700,00 1.638,27 1.601,73 96,37

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13.340,00 5.755,35 6.454,08 43,14

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 13.340,00 5.755,35 6.454,08 43,14

821300 Nabavka opreme 13.340,00 5.755,35 6.454,08 43,14

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 852.857,00 831.792,70 814.367,88 97,53

Currency: KM

Organizacija=21020009 (OS "HASAN KIKIC" CENTAR)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 795.638,00 774.258,13 743.059,49 97,31

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 587.000,00 605.836,01 569.185,66 103,21

611100 Bruto plaće i naknade 480.500,00 507.652,09 479.868,74 105,65

611200 Naknade troškova zaposlenih 106.500,00 98.183,92 89.316,92 92,19

LBA041 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16.400,00 14.958,00 15.298,00 91,21

LBA042 Naknada za topli obrok 53.900,00 47.578,00 49.562,00 88,27

LBA043 Naknada za regres za godišnji odmor 12.000,00 11.449,15 11.478,00 95,41

LBA044 Otpremnina zbog odlaska u penziju 12.521,00 12.520,20 5.600,00 99,99

LBA045 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 11.679,00 11.678,57 7.378,92 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 52.442,00 55.751,13 53.069,11 106,31

612100 Doprinosi poslodavca 52.442,00 55.751,13 53.069,11 106,31

613000 Izdaci za materijal i usluge 156.196,00 112.670,99 120.804,72 72,13

613100 Putni troškovi 2.500,00 2.500,00 2.400,60 100,00

613200 Izdaci za energiju 41.400,00 38.452,31 32.599,96 92,88

613300 Izdaci za komunalne usluge 10.300,00 8.810,28 9.201,45 85,54

613400 Nabavka materijala 64.996,00 34.708,18 46.144,56 53,40

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500,00 482,85 499,35 96,57

  

210

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.500,00 7.434,99 9.499,96 78,26

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.700,00 3.504,00 3.681,70 94,70

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21.600,00 15.040,54 15.112,36 69,63

LBK009 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.700,00 1.737,84 1.664,78 102,23

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 32.000,00 7.055,61 21.836,21 22,05

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 32.000,00 7.055,61 21.836,21 22,05

821300 Nabavka opreme 17.000,00 7.055,61 13.427,62 41,50

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 15.000,00 0,00 8.408,59 0,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 827.638,00 781.313,74 764.895,70 94,40

Currency: KM

Organizacija=21020010 (OS "ALIJA NAMETAK" CENTAR)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.478.078,00 1.554.230,96 1.405.625,95 105,15

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.236.407,00 1.303.463,02 1.183.264,31 105,42

611100 Bruto plaće i naknade 1.064.207,00 1.134.604,84 1.028.644,31 106,62

611200 Naknade troškova zaposlenih 172.200,00 168.858,18 154.620,00 98,06

LBA046 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26.700,00 26.171,00 24.100,00 98,02

LBA047 Naknada za topli obrok 98.100,00 95.288,00 97.020,00 97,13

LBA048 Naknada za regres za godišnji odmor 23.189,00 23.188,18 22.751,00 100,00

LBA049 Otpremnina zbog odlaska u penziju 13.900,00 13.900,00 0,00 100,00

LBA050 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 10.311,00 10.311,00 10.749,00 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 116.208,00 123.597,51 108.395,56 106,36

612100 Doprinosi poslodavca 116.208,00 123.597,51 108.395,56 106,36

613000 Izdaci za materijal i usluge 125.463,00 127.170,43 113.966,08 101,36

613100 Putni troškovi 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00

  

211

613200 Izdaci za energiju 53.800,00 61.761,61 48.900,00 114,80

613300 Izdaci za komunalne usluge 11.700,00 11.460,90 11.662,05 97,96

613400 Nabavka materijala 28.000,00 21.850,00 16.665,58 78,04

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500,00 500,00 500,00 100,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.000,00 9.994,81 15.412,82 99,95

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.500,00 3.480,00 3.480,00 99,43

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.000,00 12.932,65 12.647,83 99,48

LBK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.463,00 3.690,46 3.197,80 106,57

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 17.371,00 15.716,24 7.419,00 90,47

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 17.371,00 15.716,24 7.419,00 90,47

821300 Nabavka opreme 17.371,00 15.716,24 7.419,00 90,47

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.495.449,00 1.569.947,20 1.413.044,95 104,98

Currency: KM

Organizacija=21020011 (OS "MUSA CAZIM CATIC" CENTAR)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.305.788,00 1.357.488,39 1.283.749,07 103,96

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.089.024,00 1.141.921,46 1.086.891,36 104,86

611100 Bruto plaće i naknade 931.118,00 990.798,09 907.133,06 106,41

611200 Naknade troškova zaposlenih 157.906,00 151.123,37 179.758,30 95,70

LBA051 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 27.200,00 27.200,00 27.532,00 100,00

LBA052 Naknada za topli obrok 90.000,00 89.923,00 91.464,00 99,91

LBA053 Naknada za regres za godišnji odmor 22.660,00 22.513,77 21.404,00 99,35

LBA054 Otpremnina zbog odlaska u penziju 12.500,00 5.942,00 30.273,95 47,54

LBA055 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 5.546,00 5.544,60 9.084,35 99,97

612000 Doprinosi poslodavca 101.400,00 104.986,05 96.572,35 103,54

  

212

612100 Doprinosi poslodavca 101.400,00 104.986,05 96.572,35 103,54

613000 Izdaci za materijal i usluge 115.364,00 110.580,88 100.285,36 95,85

613100 Putni troškovi 3.500,00 3.500,00 4.157,10 100,00

613200 Izdaci za energiju 44.300,00 44.300,00 40.200,00 100,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 10.000,00 9.999,05 9.932,16 99,99

613400 Nabavka materijala 16.870,00 14.867,47 14.673,71 88,13

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500,00 461,00 500,00 92,20

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 14.817,00 14.452,96 14.779,71 97,54

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.215,00 3.795,00 3.195,00 90,04

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.062,00 15.955,33 9.855,17 88,34

LBK011 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.100,00 3.250,07 2.992,51 104,84

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 17.259,00 11.258,02 27.496,61 65,23

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 17.259,00 11.258,02 27.496,61 65,23

821300 Nabavka opreme 17.259,00 11.258,02 8.100,43 65,23

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0,00 0,00 19.396,18 n/m

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.323.047,00 1.368.746,41 1.311.245,68 103,45

Currency: KM

Organizacija=21020012 (OS "SAFVET beg BASAGIC" CENTAR)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.225.924,00 1.269.483,71 1.198.218,59 103,55

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 932.982,00 977.597,99 936.035,13 104,78

611100 Bruto plaće i naknade 788.900,00 834.759,93 784.514,57 105,81

611200 Naknade troškova zaposlenih 144.082,00 142.838,06 151.520,56 99,14

LBA056 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30.100,00 29.572,50 28.593,00 98,25

LBA057 Naknada za topli obrok 80.812,00 80.104,00 79.744,00 99,12

  

213

LBA058 Naknada za regres za godišnji odmor 18.760,00 18.752,86 18.225,00 99,96

LBA059 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5.360,00 5.358,70 22.538,00 99,98

LBA060 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 9.050,00 9.050,00 2.420,56 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 84.400,00 89.706,93 85.721,28 106,29

612100 Doprinosi poslodavca 84.400,00 89.706,93 85.721,28 106,29

613000 Izdaci za materijal i usluge 208.542,00 202.178,79 176.462,18 96,95

613100 Putni troškovi 3.300,00 2.941,50 3.934,50 89,14

613200 Izdaci za energiju 78.700,00 77.438,47 63.968,42 98,40

613300 Izdaci za komunalne usluge 10.620,00 10.591,07 8.649,23 99,73

613400 Nabavka materijala 83.250,00 80.552,44 71.847,22 96,76

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.000,00 1.308,80 668,90 65,44

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4.590,00 4.557,40 5.100,00 99,29

613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.000,00 11.990,68 8.121,70 99,92

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.900,00 598,00 598,00 31,47

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.560,00 9.412,28 11.592,94 98,45

LBK012 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.622,00 2.788,15 1.981,27 106,34

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 22.200,00 16.394,83 17.865,16 73,85

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 22.200,00 16.394,83 17.865,16 73,85

821300 Nabavka opreme 10.000,00 5.210,32 3.013,92 52,10

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 12.200,00 11.184,51 14.851,24 91,68

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.248.124,00 1.285.878,54 1.216.083,75 103,02

Currency: KM

Organizacija=21020013 (OS "SILVIJE STRAHIMIR KRANJCEVIC" CENTAR)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 807.127,00 787.202,59 742.957,51 97,53

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 620.000,00 632.965,92 592.839,48 102,09

  

214

611100 Bruto plaće i naknade 511.800,00 537.115,74 509.122,82 104,95

611200 Naknade troškova zaposlenih 108.200,00 95.850,18 83.716,66 88,59

LBA061 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 15.200,00 14.803,80 13.684,30 97,39

LBA062 Naknada za topli obrok 63.700,00 52.673,64 53.350,00 82,69

LBA063 Naknada za regres za godišnji odmor 14.000,00 13.072,74 13.334,00 93,38

LBA064 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11.200,00 11.200,00 3.348,36 100,00

LBA065 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 4.100,00 4.100,00 0,00 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 54.097,00 57.588,23 54.495,82 106,45

612100 Doprinosi poslodavca 54.097,00 57.588,23 54.495,82 106,45

613000 Izdaci za materijal i usluge 133.030,00 96.648,44 95.622,21 72,65

613100 Putni troškovi 1.000,00 1.000,00 1.500,00 100,00

613200 Izdaci za energiju 42.000,00 36.572,63 35.700,00 87,08

613300 Izdaci za komunalne usluge 6.700,00 6.369,62 6.684,77 95,07

613400 Nabavka materijala 40.659,00 19.146,43 23.323,66 47,09

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300,00 299,30 299,00 99,77

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 27.137,00 16.941,01 16.961,27 62,43

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.000,00 1.980,00 1.980,00 99,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.546,00 12.545,25 7.574,01 108,65

LBK013 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.688,00 1.794,20 1.599,50 106,29

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25.756,00 6.304,23 6.624,11 24,48

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25.756,00 6.304,23 6.624,11 24,48

821300 Nabavka opreme 25.756,00 6.304,23 6.624,11 24,48

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 832.883,00 793.506,82 749.581,62 95,27

Currency: KM

Organizacija=21020014 (OS "MEHMED beg KAPETANOVIC LJUBUSAK" CENTAR)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE (2/1)

  

215

GODINE

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 957.771,00 997.653,40 998.740,43 104,16

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 775.456,00 809.146,67 827.101,83 104,34

611100 Bruto plaće i naknade 646.721,00 687.972,67 677.523,24 106,38

611200 Naknade troškova zaposlenih 128.735,00 121.174,00 149.578,59 94,13

LBA066 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21.595,00 20.350,00 20.548,00 94,23

LBA067 Naknada za topli obrok 65.540,00 65.284,00 68.104,00 99,61

LBA068 Naknada za regres za godišnji odmor 16.500,00 15.743,00 15.850,00 95,41

LBA069 Otpremnina zbog odlaska u penziju 17.700,00 12.420,00 20.447,12 70,17

LBA070 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7.400,00 7.377,00 24.629,47 99,69

612000 Doprinosi poslodavca 69.405,00 73.735,10 72.214,31 106,24

612100 Doprinosi poslodavca 69.405,00 73.735,10 72.214,31 106,24

613000 Izdaci za materijal i usluge 112.910,00 114.771,63 99.424,29 101,65

613100 Putni troškovi 5.000,00 4.968,50 4.189,50 99,37

613200 Izdaci za energiju 48.100,00 46.738,33 40.384,34 97,17

613300 Izdaci za komunalne usluge 12.100,00 11.245,78 11.222,76 92,94

613400 Nabavka materijala 20.494,00 20.493,04 18.597,47 100,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 400,00 399,30 341,00 99,83

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.200,00 8.195,88 10.498,74 99,95

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.500,00 2.445,00 2.490,00 97,80

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14.000,00 18.036,87 9.468,89 128,83

LBK014 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.116,00 2.248,93 2.231,59 106,28

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 26.760,00 25.813,63 26.536,10 96,46

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 26.760,00 25.813,63 26.536,10 96,46

821300 Nabavka opreme 11.760,00 10.839,97 9.425,95 92,18

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 15.000,00 14.973,66 17.110,15 99,82

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 984.531,00 1.023.467,03 1.025.276,53 103,95

  

216

Currency: KM

Organizacija=21020015 (OS "NAFIJA SARAJLIC" CENTAR)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.163.906,00 1.206.949,07 1.188.217,79 103,70

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 944.576,00 995.861,75 974.943,61 105,43

611100 Bruto plaće i naknade 798.226,00 850.452,25 833.348,61 106,54

611200 Naknade troškova zaposlenih 146.350,00 145.409,50 141.595,00 99,36

LBA071 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24.500,00 22.685,00 24.316,00 92,59

LBA072 Naknada za topli obrok 84.900,00 79.179,04 80.944,00 93,26

LBA073 Naknada za regres za godišnji odmor 20.650,00 20.646,46 20.725,00 99,98

LBA074 Otpremnina zbog odlaska u penziju 12.300,00 12.300,00 13.110,00 100,00

LBA075 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4.000,00 10.599,00 2.500,00 264,98

612000 Doprinosi poslodavca 88.600,00 90.915,96 89.078,19 102,61

612100 Doprinosi poslodavca 88.600,00 90.915,96 89.078,19 102,61

613000 Izdaci za materijal i usluge 130.730,00 120.171,36 124.195,99 91,92

613100 Putni troškovi 3.600,00 2.047,50 2.592,60 56,88

613200 Izdaci za energiju 76.600,00 69.887,12 69.483,51 91,24

613300 Izdaci za komunalne usluge 9.600,00 8.779,79 8.899,28 91,46

613400 Nabavka materijala 10.630,00 10.629,20 10.098,00 99,99

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 400,00 399,70 399,95 99,93

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 16.800,00 15.584,05 22.026,58 92,76

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.100,00 2.820,00 2.820,00 90,97

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.200,00 7.199,36 5.799,64 99,99

LBK015 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.800,00 2.824,64 2.076,43 100,88

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25.720,00 15.960,93 10.569,50 62,06

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25.720,00 15.960,93 10.569,50 62,06

821300 Nabavka opreme 25.720,00 15.960,93 10.569,50 62,06

  

217

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.189.626,00 1.222.910,00 1.198.787,29 102,80

Currency: KM

Organizacija=21020016 (OS "HASAN KAIMIJA" CENTAR)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 788.657,00 821.977,35 766.594,19 104,22

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 629.300,00 660.589,19 616.377,67 104,97

611100 Bruto plaće i naknade 524.700,00 558.097,99 522.278,87 106,37

611200 Naknade troškova zaposlenih 104.600,00 102.491,20 94.098,80 97,98

LBA076 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16.000,00 15.900,00 15.600,00 99,38

LBA077 Naknada za topli obrok 57.700,00 56.258,00 56.799,00 97,50

LBA078 Naknada za regres za godišnji odmor 13.500,00 13.201,20 12.900,00 97,79

LBA079 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5.000,00 4.974,00 0,00 99,48

LBA080 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 12.400,00 12.158,00 8.799,80 98,05

612000 Doprinosi poslodavca 58.121,00 60.371,96 56.561,03 103,87

612100 Doprinosi poslodavca 58.121,00 60.371,96 56.561,03 103,87

613000 Izdaci za materijal i usluge 101.236,00 101.016,20 93.655,49 99,78

613100 Putni troškovi 900,00 880,00 882,00 97,78

613200 Izdaci za energiju 38.900,00 38.869,73 34.242,87 99,92

613300 Izdaci za komunalne usluge 7.800,00 7.557,72 7.799,95 96,89

613400 Nabavka materijala 11.675,00 11.658,32 11.460,47 99,86

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900,00 898,05 899,26 99,78

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.792,00 9.783,92 8.499,96 99,92

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.100,00 2.099,92 2.100,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27.400,00 27.385,23 26.423,85 99,95

LBK016 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.769,00 1.883,31 1.347,13 106,46

  

218

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 0,00 1.000,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 0,00 1.000,00 n/m

614200 Transferi pojedincima 0,00 0,00 1.000,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8.200,00 5.858,61 7.026,92 71,45

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8.200,00 5.858,61 7.026,92 71,45

821300 Nabavka opreme 8.200,00 5.858,61 7.026,92 71,45

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 796.857,00 827.835,96 774.621,11 103,89

Currency: KM

Organizacija=21020017 (KATOLICKI SKOLSKI CENTAR - OSNOVNA SKOLA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.759.834,00 1.850.197,26 1.676.458,68 105,13

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.473.951,00 1.556.063,83 1.408.604,22 105,57

611100 Bruto plaće i naknade 1.248.188,00 1.323.743,58 1.191.162,36 106,05

611200 Naknade troškova zaposlenih 225.763,00 232.320,25 217.441,86 102,90

LBA081 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 46.475,00 46.471,00 46.384,00 99,99

LBA082 Naknada za topli obrok 130.600,00 129.068,00 127.549,00 98,83

LBA083 Naknada za regres za godišnji odmor 30.788,00 30.787,81 28.600,00 100,00

LBA084 Otpremnina zbog odlaska u penziju 12.000,00 23.593,44 12.508,86 196,61

LBA085 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 5.900,00 2.400,00 2.400,00 40,68

612000 Doprinosi poslodavca 130.799,00 139.168,07 125.062,10 106,40

612100 Doprinosi poslodavca 130.799,00 139.168,07 125.062,10 106,40

613000 Izdaci za materijal i usluge 155.084,00 154.965,36 142.792,36 99,92

613100 Putni troškovi 500,00 354,00 693,90 70,80

613200 Izdaci za energiju 99.300,00 99.231,54 90.199,08 99,93

613300 Izdaci za komunalne usluge 17.100,00 17.100,00 17.049,60 100,00

613400 Nabavka materijala 7.850,00 7.826,66 4.328,67 99,70

  

219

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 600,00 600,00 600,00 100,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.725,00 4.719,82 4.992,12 99,89

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 312,00 306,40 308,30 98,21

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16.350,00 16.222,32 16.522,68 99,22

LBK017 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.047,00 4.304,62 3.798,01 106,37

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 26.000,00 0,00 1.493,98 0,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 26.000,00 0,00 1.493,98 0,00

821300 Nabavka opreme 26.000,00 0,00 1.493,98 0,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.785.834,00 1.850.197,26 1.677.952,66 103,60

Currency: KM

Organizacija=21020018 (CENTAR ZA SLUSNU I GOVORNU REHABILITACIJU)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.018.039,00 1.022.991,61 921.618,63 100,49

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 770.863,00 786.514,17 735.398,82 102,03

611100 Bruto plaće i naknade 651.032,00 677.549,67 632.771,04 104,07

611200 Naknade troškova zaposlenih 119.831,00 108.964,50 102.627,78 90,93

LBA086 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22.364,00 21.889,00 22.366,00 97,88

LBA087 Naknada za topli obrok 63.312,00 59.544,00 57.264,00 94,05

LBA088 Naknada za regres za godišnji odmor 15.065,00 15.064,50 14.000,00 100,00

LBA090 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 19.090,00 12.467,00 8.997,78 65,31

612000 Doprinosi poslodavca 71.482,00 73.202,60 69.892,44 102,41

612100 Doprinosi poslodavca 71.482,00 73.202,60 69.892,44 102,41

613000 Izdaci za materijal i usluge 175.694,00 163.274,84 116.327,37 92,93

613100 Putni troškovi 5.300,00 2.529,35 6.841,14 47,72

613200 Izdaci za energiju 45.800,00 48.809,89 36.999,13 106,57

  

220

613300 Izdaci za komunalne usluge 7.400,00 7.192,15 7.228,49 97,19

613400 Nabavka materijala 16.083,00 12.405,00 13.125,40 77,13

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 19.213,00 15.116,00 14.180,85 78,68

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 40.615,00 39.335,33 10.382,64 96,85

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.850,00 4.830,52 6.451,09 99,60

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 33.733,00 30.779,87 19.487,37 91,25

LBK018 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.700,00 2.276,73 1.631,26 84,32

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 110.000,00 54.646,44 65.799,05 49,68

614000 Tekući transferi 110.000,00 54.646,44 65.799,05 49,68

614200 Transferi pojedincima 110.000,00 54.646,44 65.799,05 49,68

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 24.200,00 14.062,14 21.441,42 58,11

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 24.200,00 14.062,14 21.441,42 58,11

821300 Nabavka opreme 24.200,00 14.062,14 21.441,42 58,11

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.152.239,00 1.091.700,19 1.008.859,10 94,75

Currency: KM

Organizacija=21020019 (PRVA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.519.706,00 1.578.613,92 1.478.560,09 103,88

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.229.573,00 1.285.233,94 1.211.215,56 104,53

611100 Bruto plaće i naknade 1.047.373,00 1.109.700,42 1.029.522,52 105,95

611200 Naknade troškova zaposlenih 182.200,00 175.533,52 181.693,04 96,34

LBA091 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 37.100,00 35.381,20 35.789,80 95,37

LBA092 Naknada za topli obrok 106.900,00 102.322,32 101.034,24 95,72

LBA093 Naknada za regres za godišnji odmor 25.200,00 24.830,00 24.094,00 98,53

LBA094 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0,00 0,00 13.415,00 n/m

  

221

LBA095 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 13.000,00 13.000,00 7.360,00 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 110.045,00 117.086,63 109.675,72 106,40

612100 Doprinosi poslodavca 110.045,00 117.086,63 109.675,72 106,40

613000 Izdaci za materijal i usluge 180.088,00 176.293,35 157.668,81 97,89

613100 Putni troškovi 400,00 400,00 106,20 100,00

613200 Izdaci za energiju 91.600,00 86.811,54 85.343,89 94,77

613300 Izdaci za komunalne usluge 11.900,00 11.883,53 11.895,31 99,86

613400 Nabavka materijala 44.688,00 49.098,14 34.164,09 109,87

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500,00 499,00 356,01 99,80

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.300,00 5.738,79 5.653,92 91,09

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.200,00 4.200,00 4.199,06 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.000,00 13.984,47 13.352,85 82,26

LBK019 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.500,00 3.677,88 2.597,48 105,08

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.500,00 1.219,00 2.955,00 27,09

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.500,00 1.219,00 2.955,00 27,09

821300 Nabavka opreme 4.500,00 1.219,00 2.955,00 27,09

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.524.206,00 1.579.832,92 1.481.515,09 103,65

Currency: KM

Organizacija=21020020 (DRUGA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.534.533,00 1.586.362,74 1.476.451,64 103,38

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.249.506,00 1.300.433,79 1.219.381,92 104,08

611100 Bruto plaće i naknade 1.051.206,00 1.119.612,57 1.043.226,50 106,51

611200 Naknade troškova zaposlenih 198.300,00 180.821,22 176.155,42 91,19

LBA096 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24.600,00 20.290,00 21.571,00 82,48

  

222

LBA097 Naknada za topli obrok 114.500,00 103.031,52 100.428,26 89,98

LBA098 Naknada za regres za godišnji odmor 27.300,00 25.678,34 25.000,00 94,06

LBA099 Otpremnine zbog odlaska u penziju 12.807,00 12.736,98 19.369,64 99,45

LBA0A0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 19.093,00 19.084,38 9.786,52 99,95

612000 Doprinosi poslodavca 116.300,00 118.475,08 110.174,36 101,87

612100 Doprinosi poslodavca 116.300,00 118.475,08 110.174,36 101,87

613000 Izdaci za materijal i usluge 168.727,00 167.453,87 146.895,36 99,25

613100 Putni troškovi 1.500,00 1.500,00 1.498,00 100,00

613200 Izdaci za energiju 113.200,00 112.514,83 102.638,10 99,39

613300 Izdaci za komunalne usluge 5.400,00 5.106,50 4.995,45 94,56

613400 Nabavka materijala 10.500,00 10.488,05 10.497,99 99,89

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100,00 99,59 98,63 99,59

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 21.200,00 21.196,71 9.591,61 99,98

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.700,00 9.200,44 10.478,34 94,85

LBK020 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.527,00 3.747,75 3.497,24 106,26

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 2.999,76 3.000,00 30,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 2.999,76 3.000,00 30,00

821300 Nabavka opreme 10.000,00 2.999,76 3.000,00 30,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.544.533,00 1.589.362,50 1.479.451,64 102,90

Currency: KM

Organizacija=21020021 (TRECA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.813.958,00 1.831.895,05 2.056.032,60 100,99

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.529.335,00 1.566.406,53 1.758.179,90 102,42

  

223

611100 Bruto plaće i naknade 1.278.233,00 1.332.402,23 1.500.932,06 104,24

611200 Naknade troškova zaposlenih 251.102,00 234.004,30 257.247,84 93,19

LBA0A1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 43.800,00 41.888,80 50.832,44 95,64

LBA0A2 Naknada za topli obrok 132.000,00 123.688,00 150.614,64 93,70

LBA0A3 Naknada za regres za godišnji odmor 33.202,00 33.202,00 35.425,00 100,00

LBA0A4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 31.800,00 24.925,50 7.494,00 78,38

LBA0A5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 10.300,00 10.300,00 12.881,76 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 134.061,00 139.747,24 155.663,38 104,24

612100 Doprinosi poslodavca 134.061,00 139.747,24 155.663,38 104,24

613000 Izdaci za materijal i usluge 150.562,00 125.741,28 142.189,32 83,51

613100 Putni troškovi 0,00 0,00 0,00 n/m

613200 Izdaci za energiju 73.500,00 69.273,69 78.249,03 94,25

613300 Izdaci za komunalne usluge 19.500,00 16.780,37 20.896,46 86,05

613400 Nabavka materijala 15.000,00 12.696,50 10.614,54 84,64

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500,00 308,65 167,50 61,73

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.200,00 7.708,89 10.969,41 50,72

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.362,00 11.041,92 12.822,66 63,60

LBK021 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 6.000,00 4.431,26 4.969,72 73,85

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8.282,00 1.072,90 4.447,65 12,95

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8.282,00 1.072,90 4.447,65 12,95

821300 Nabavka opreme 8.282,00 1.072,90 4.447,65 12,95

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.822.240,00 1.832.967,95 2.060.480,25 100,59

Currency: KM

Organizacija=21020022 (CETVRTA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE (2/1)

  

224

GODINE

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 958.331,00 993.639,12 948.018,45 103,68

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 764.172,00 798.789,42 770.029,80 104,53

611100 Bruto plaće i naknade 646.500,00 686.428,92 645.092,60 106,18

611200 Naknade troškova zaposlenih 117.672,00 112.360,50 124.937,20 95,49

LBA0A6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22.226,00 20.014,00 17.866,00 90,05

LBA0A7 Naknada za topli obrok 66.900,00 64.765,00 66.243,20 96,81

LBA0A8 Naknada za regres za godišnji odmor 16.200,00 15.236,00 15.528,00 94,05

LBA0A9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6.146,00 6.145,50 15.600,00 99,99

LBA0B0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 6.200,00 6.200,00 9.700,00 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 67.900,00 72.024,75 67.717,11 106,07

612100 Doprinosi poslodavca 67.900,00 72.024,75 67.717,11 106,07

613000 Izdaci za materijal i usluge 126.259,00 122.824,95 110.271,54 97,28

613100 Putni troškovi 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00

613200 Izdaci za energiju 65.000,00 64.220,24 55.875,57 98,80

613300 Izdaci za komunalne usluge 7.400,00 7.378,18 7.385,82 99,71

613400 Nabavka materijala 6.000,00 5.979,21 5.982,54 99,65

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500,00 450,00 469,50 90,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 18.700,00 18.668,89 18.643,71 99,83

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 4.901,89 4.991,11 98,04

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.200,00 1.200,00 800,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.759,00 16.244,31 12.979,73 86,59

LBK022 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.200,00 2.282,23 1.643,56 103,74

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 41.973,00 41.973,00 17.988,00 100,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 41.973,00 41.973,00 17.988,00 100,00

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 41.973,00 41.973,00 17.988,00 100,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.000.304,00 1.035.612,12 966.006,45 103,53

Currency: KM

  

225

Organizacija=21020023 (PETA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.553.450,00 1.621.811,80 1.540.444,41 104,40

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.301.114,00 1.363.218,78 1.303.654,73 104,77

611100 Bruto plaće i naknade 1.094.054,00 1.163.419,28 1.097.160,48 106,34

611200 Naknade troškova zaposlenih 207.060,00 199.799,50 206.494,25 96,49

LBA0B1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 34.460,00 32.166,00 30.865,00 93,34

LBA0B2 Naknada za topli obrok 110.200,00 105.283,19 107.642,84 95,54

LBA0B3 Naknada za regres za godišnji odmor 26.770,00 26.765,21 27.125,00 99,98

LBA0B4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 16.700,00 16.655,22 14.631,60 99,73

LBA0B5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 18.930,00 18.929,88 26.229,81 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 118.400,00 125.597,75 121.169,37 106,08

612100 Doprinosi poslodavca 118.400,00 125.597,75 121.169,37 106,08

613000 Izdaci za materijal i usluge 133.936,00 132.995,27 115.620,31 99,30

613100 Putni troškovi 1.300,00 1.155,00 1.699,62 88,85

613200 Izdaci za energiju 64.640,00 64.639,13 47.198,93 100,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 10.300,00 9.681,64 10.299,87 94,00

613400 Nabavka materijala 9.900,00 9.899,29 9.900,00 99,99

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900,00 898,95 899,98 99,88

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.900,00 8.899,12 8.899,45 99,99

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6.700,00 6.699,37 6.699,01 99,99

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27.600,00 27.202,71 27.088,49 98,56

LBK023 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.696,00 3.920,06 2.934,96 106,06

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13.498,00 8.497,93 9.999,91 62,96

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 13.498,00 8.497,93 9.999,91 62,96

821300 Nabavka opreme 13.498,00 8.497,93 9.999,91 62,96

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.566.948,00 1.630.309,73 1.550.444,32 104,04

  

226

Currency: KM

Organizacija=21020024 (SESTA OSNOVNA SKLA ILIDZA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.069.119,00 1.119.399,89 1.045.938,28 104,70

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 868.900,00 916.163,22 856.366,30 105,44

611100 Bruto plaće i naknade 735.240,00 778.785,62 733.806,00 105,92

611200 Naknade troškova zaposlenih 133.660,00 137.377,60 122.560,30 102,78

LBA0B6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23.040,00 23.924,00 23.800,00 103,84

LBA0B7 Naknada za topli obrok 71.600,00 71.139,84 73.099,16 99,36

LBA0B8 Naknada za regres za godišnji odmor 18.060,00 18.052,55 17.420,00 99,96

LBA0B9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6.700,00 6.696,70 4.961,58 99,95

LBA0C0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 14.260,00 17.564,51 3.279,56 123,17

612000 Doprinosi poslodavca 78.200,00 82.668,75 77.741,38 105,71

612100 Doprinosi poslodavca 78.200,00 82.668,75 77.741,38 105,71

613000 Izdaci za materijal i usluge 122.019,00 120.567,92 111.830,60 98,81

613100 Putni troškovi 500,00 210,00 0,00 42,00

613200 Izdaci za energiju 58.300,00 58.298,86 50.227,09 100,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 9.260,00 8.739,01 8.985,02 94,37

613400 Nabavka materijala 10.640,00 10.310,00 11.198,82 96,90

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.000,00 1.999,70 1.992,90 99,99

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.900,00 7.536,00 7.894,17 95,39

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.700,00 2.670,00 2.686,50 98,89

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 28.295,00 28.233,89 27.021,67 99,78

LBK024 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.424,00 2.570,46 1.824,43 106,04

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000,00 1.378,35 1.970,14 9,19

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000,00 1.378,35 1.970,14 9,19

  

227

821300 Nabavka opreme 15.000,00 1.378,35 1.970,14 9,19

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.084.119,00 1.120.778,24 1.047.908,42 103,38

Currency: KM

Organizacija=21020025 (SEDMA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.352.151,00 1.407.892,11 1.329.720,60 104,12

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.115.800,00 1.166.490,65 1.111.009,69 104,54

611100 Bruto plaće i naknade 946.150,00 999.984,79 935.733,69 105,69

611200 Naknade troškova zaposlenih 169.650,00 166.505,86 175.276,00 98,15

LBA0C1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 44.000,00 43.473,00 50.000,00 98,80

LBA0C2 Naknada za topli obrok 93.400,00 92.324,00 93.976,00 98,85

LBA0C3 Naknada za regres za godišnji odmor 23.250,00 23.241,80 23.800,00 99,96

LBA0C4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0,00 0,00 5.000,00 n/m

LBA0C5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 9.000,00 7.467,06 2.500,00 82,97

612000 Doprinosi poslodavca 101.300,00 107.228,32 101.106,09 105,85

612100 Doprinosi poslodavca 101.300,00 107.228,32 101.106,09 105,85

613000 Izdaci za materijal i usluge 135.051,00 134.173,14 117.604,82 99,35

613100 Putni troškovi 1.000,00 840,00 495,20 84,00

613200 Izdaci za energiju 70.800,00 70.650,44 61.599,37 99,79

613300 Izdaci za komunalne usluge 7.300,00 6.750,55 6.600,00 92,47

613400 Nabavka materijala 9.900,00 9.709,80 9.899,77 98,08

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.560,00 1.559,16 1.283,18 99,95

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.000,00 7.993,68 7.800,83 99,92

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.840,00 3.840,00 3.600,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29.500,00 29.482,09 23.953,85 99,94

  

228

LBK025 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.151,00 3.347,42 2.372,62 106,23

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.817,00 3.868,33 5.390,41 35,76

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.817,00 3.868,33 5.390,41 35,76

821300 Nabavka opreme 10.817,00 3.868,33 5.390,41 35,76

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.362.968,00 1.411.760,44 1.335.111,01 103,58

Currency: KM

Organizacija=21020026 (OSMA OSNOVNA SKOLA ILIDZA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.152.753,00 1.201.030,66 1.139.987,98 104,19

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 953.559,00 998.704,17 948.108,14 104,73

611100 Bruto plaće i naknade 799.318,00 848.953,59 803.291,88 106,21

611200 Naknade troškova zaposlenih 154.241,00 149.750,58 144.816,26 97,09

LBA0C6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 27.059,00 27.058,40 26.847,90 100,00

LBA0C7 Naknada za topli obrok 83.918,00 80.779,20 80.428,80 96,26

LBA0C8 Naknada za regres za godišnji odmor 21.500,00 20.149,00 20.650,00 93,72

LBA0C9 Otpremnina zbof odlaska u penziju 10.507,00 10.507,00 11.992,00 100,00

LBA0D0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 11.257,00 11.256,98 4.897,56 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 85.300,00 89.504,67 85.159,12 104,93

612100 Doprinosi poslodavca 85.300,00 89.504,67 85.159,12 104,93

613000 Izdaci za materijal i usluge 113.894,00 112.821,82 106.720,72 99,06

613100 Putni troškovi 550,00 550,00 565,48 100,00

613200 Izdaci za energiju 50.783,00 50.783,00 50.020,00 100,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 7.800,00 7.443,19 7.966,37 95,43

613400 Nabavka materijala 16.500,00 15.962,92 16.496,71 96,74

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.200,00 1.195,65 1.190,75 99,64

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

  

229

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.800,00 8.760,55 7.569,49 99,55

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.908,00 1.908,00 1.908,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23.649,00 23.354,06 18.981,76 98,75

LBK026 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.704,00 2.864,45 2.022,16 105,93

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.000,00 1.673,10 1.985,92 83,66

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.000,00 1.673,10 1.985,92 83,66

821300 Nabavka opreme 2.000,00 1.673,10 1.985,92 83,66

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.154.753,00 1.202.703,76 1.141.973,90 104,15

Currency: KM

Organizacija=21020027 (OSNOVNA MUZICKA SKOLA ILIDZA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.073.729,00 1.108.630,94 1.040.959,20 103,25

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 894.325,00 935.040,24 871.728,00 104,55

611100 Bruto plaće i naknade 761.745,00 810.467,27 744.741,12 106,40

611200 Naknade troškova zaposlenih 132.580,00 124.572,97 126.986,88 93,96

LBA0D1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24.800,00 23.130,00 22.941,00 93,27

LBA0D2 Naknada za topli obrok 72.850,00 72.848,00 72.799,00 100,00

LBA0D3 Naknada za regres za godišnji odmor 17.430,00 17.430,00 17.400,00 100,00

LBA0D4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5.500,00 0,00 10.588,00 0,00

LBA0D5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 12.000,00 11.164,97 3.258,88 93,04

612000 Doprinosi poslodavca 81.900,00 85.422,63 78.650,19 104,30

612100 Doprinosi poslodavca 81.900,00 85.422,63 78.650,19 104,30

613000 Izdaci za materijal i usluge 97.504,00 88.168,07 90.581,01 90,43

613100 Putni troškovi 1.000,00 0,00 864,00 0,00

613200 Izdaci za energiju 21.100,00 19.607,38 19.100,00 92,93

613300 Izdaci za komunalne usluge 11.500,00 11.499,99 11.499,46 100,00

  

230

613400 Nabavka materijala 11.500,00 10.794,50 10.489,68 93,87

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.000,00 187,90 1.989,05 9,40

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 14.700,00 13.891,46 12.852,00 94,50

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.400,00 1.878,00 2.400,00 78,25

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 30.820,00 27.667,46 29.551,22 89,77

LBK027 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.484,00 2.641,38 1.835,60 106,34

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14.500,00 2.788,04 6.902,91 19,23

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14.500,00 2.788,04 6.902,91 19,23

821300 Nabavka opreme 14.500,00 2.788,04 6.902,91 19,23

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.088.229,00 1.111.418,98 1.047.862,11 102,13

Currency: KM

Organizacija=21020028 (OS "CENGIC VILA I" NOVO SARAJEVO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.652.260,00 1.706.646,80 1.542.011,32 103,29

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.234.340,00 1.302.945,29 1.159.739,96 105,56

611100 Bruto plaće i naknade 1.051.641,00 1.122.268,35 994.147,68 106,72

611200 Naknade troškova zaposlenih 182.699,00 180.676,94 165.592,28 98,89

LBA0D6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 27.500,00 26.553,00 26.600,00 96,56

LBA0D7 Naknada za topli obrok 105.194,00 105.192,00 104.136,00 100,00

LBA0D8 Naknada za regres za godišnji odmor 25.305,00 25.304,40 22.259,00 100,00

LBA0D9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11.000,00 10.969,26 6.697,28 99,72

LBA0E0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 13.700,00 12.658,28 5.900,00 92,40

612000 Doprinosi poslodavca 112.494,00 119.907,20 110.398,48 106,59

612100 Doprinosi poslodavca 112.494,00 119.907,20 110.398,48 106,59

613000 Izdaci za materijal i usluge 305.426,00 283.794,31 271.872,88 92,92

  

231

613100 Putni troškovi 2.000,00 347,50 1.962,80 17,38

613200 Izdaci za energiju 84.495,00 78.038,54 77.999,58 92,36

613300 Izdaci za komunalne usluge 12.500,00 11.324,96 12.025,00 90,60

613400 Nabavka materijala 133.810,00 116.397,09 117.579,04 86,99

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4.230,00 4.229,20 2.740,00 99,98

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.600,00 15.598,97 12.599,40 99,99

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.500,00 4.415,50 3.500,00 126,16

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 45.800,00 49.723,11 40.890,83 108,57

LBK028 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.491,00 3.719,44 2.576,23 106,54

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 16.000,00 11.999,15 10.214,76 74,99

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 16.000,00 11.999,15 10.214,76 74,99

821300 Nabavka opreme 16.000,00 11.999,15 10.214,76 74,99

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.668.260,00 1.718.645,95 1.552.226,08 103,02

Currency: KM

Organizacija=21020029 (OS "MALTA" NOVO SARAJEVO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.245.574,00 1.291.431,34 1.208.937,37 103,68

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.000.089,00 1.051.655,75 977.197,44 105,16

611100 Bruto plaće i naknade 837.805,00 889.656,64 831.364,44 106,19

611200 Naknade troškova zaposlenih 162.284,00 161.999,11 145.833,00 99,82

LBA0E1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24.250,00 24.121,00 20.358,00 99,47

LBA0E2 Naknada za topli obrok 83.234,00 83.232,00 84.072,00 100,00

LBA0E3 Naknada za regres za godišnji odmor 20.650,00 20.646,25 19.700,00 99,98

LBA0E4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 18.400,00 18.361,86 13.537,00 99,79

LBA0E5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 15.750,00 15.638,00 8.166,00 99,29

  

232

612000 Doprinosi poslodavca 91.128,00 96.570,86 88.880,02 105,97

612100 Doprinosi poslodavca 91.128,00 96.570,86 88.880,02 105,97

613000 Izdaci za materijal i usluge 154.357,00 143.204,73 142.859,91 92,78

613100 Putni troškovi 1.000,00 630,00 990,00 63,00

613200 Izdaci za energiju 76.450,00 70.794,89 70.657,15 92,60

613300 Izdaci za komunalne usluge 7.800,00 7.107,20 7.704,89 91,12

613400 Nabavka materijala 19.695,00 15.442,26 14.499,25 78,41

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900,00 897,25 898,00 99,69

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.800,00 10.757,24 10.651,53 99,60

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.000,00 2.000,00 1.999,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 33.000,00 32.695,90 33.405,40 99,08

LBK029 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.712,00 2.879,99 2.054,69 106,19

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12.500,00 12.488,73 5.392,11 99,91

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12.500,00 12.488,73 5.392,11 99,91

821300 Nabavka opreme 12.500,00 12.488,73 5.392,11 99,91

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.258.074,00 1.303.920,07 1.214.329,48 103,64

Currency: KM

Organizacija=21020030 (OS "HRASNO" NOVO SARAJEVO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.493.869,00 1.546.685,86 1.425.075,99 103,54

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.206.738,00 1.264.278,96 1.161.393,79 104,77

611100 Bruto plaće i naknade 1.025.016,00 1.090.534,94 987.161,25 106,39

611200 Naknade troškova zaposlenih 181.722,00 173.744,02 174.232,54 95,61

LBA0E6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25.200,00 25.086,00 22.249,00 99,55

LBA0E7 Naknada za topli obrok 102.413,00 102.410,82 101.401,54 100,00

  

233

LBA0E8 Naknada za regres za godišnji odmor 25.809,00 25.808,60 23.600,00 100,00

LBA0E9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 16.000,00 6.483,33 6.500,00 40,52

LBA0F0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 12.300,00 13.955,27 20.482,00 113,46

612000 Doprinosi poslodavca 109.056,00 115.933,30 104.309,87 106,31

612100 Doprinosi poslodavca 109.056,00 115.933,30 104.309,87 106,31

613000 Izdaci za materijal i usluge 178.075,00 166.473,60 159.372,33 93,49

613100 Putni troškovi 500,00 425,60 300,00 85,12

613200 Izdaci za energiju 79.591,00 72.026,32 72.671,69 90,50

613300 Izdaci za komunalne usluge 12.600,00 11.475,85 12.265,44 91,08

613400 Nabavka materijala 28.688,00 26.244,92 24.040,83 91,48

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900,00 708,30 898,60 78,70

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.300,00 11.300,00 9.888,99 100,00

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.900,00 3.800,00 3.900,00 97,44

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 37.227,00 36.911,93 32.999,49 99,15

LBK030 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.369,00 3.580,68 2.407,29 106,28

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 3.775,94 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 3.775,94 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 3.775,94 0,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14.000,00 9.941,20 8.503,20 71,01

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14.000,00 9.941,20 8.503,20 71,01

821300 Nabavka opreme 14.000,00 9.941,20 8.503,20 71,01

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.507.869,00 1.560.403,00 1.433.579,19 103,48

Currency: KM

Organizacija=21020031 (OS "GRBAVICA I" NOVO SARAJEVO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

  

234

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.110.100,00 1.119.378,51 1.086.800,51 100,84

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 842.370,00 872.468,80 822.733,95 103,57

611100 Bruto plaće i naknade 708.300,00 740.875,36 704.460,10 104,60

611200 Naknade troškova zaposlenih 134.070,00 131.593,44 118.273,85 98,15

LBA0F1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 19.400,00 19.304,00 20.470,00 99,51

LBA0F2 Naknada za topli obrok 75.100,00 72.728,00 74.399,00 96,84

LBA0F3 Naknada za regres za godišnji odmor 17.430,00 17.429,90 17.510,00 100,00

LBA0F4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 8.270,00 8.262,39 0,00 99,91

LBA0F5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 13.870,00 13.869,15 5.894,85 99,99

612000 Doprinosi poslodavca 76.700,00 80.046,75 76.587,19 104,36

612100 Doprinosi poslodavca 76.700,00 80.046,75 76.587,19 104,36

613000 Izdaci za materijal i usluge 191.030,00 166.862,96 187.479,37 87,35

613100 Putni troškovi 1.850,00 1.276,16 1.696,40 68,98

613200 Izdaci za energiju 53.930,00 53.351,87 47.399,87 98,93

613300 Izdaci za komunalne usluge 14.600,00 11.710,37 14.363,64 80,21

613400 Nabavka materijala 61.150,00 45.182,94 61.839,69 73,89

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.300,00 1.299,70 1.596,10 99,98

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.500,00 11.351,48 15.499,72 73,24

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 37.600,00 37.499,92 40.597,04 99,73

LBK031 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.400,00 2.490,52 1.786,91 103,77

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000,00 9.999,21 9.995,89 66,66

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000,00 9.999,21 9.995,89 66,66

821300 Nabavka opreme 15.000,00 9.999,21 9.995,89 66,66

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.125.100,00 1.129.377,72 1.096.796,40 100,38

Currency: KM

Organizacija=21020032 (OS "GRBAVICA II" NOVO SARAJEVO)

  

235

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.611.567,00 1.596.822,97 1.485.359,78 99,09

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.161.567,00 1.201.647,42 1.114.931,96 103,45

611100 Bruto plaće i naknade 982.967,00 1.026.582,03 954.854,40 104,44

611200 Naknade troškova zaposlenih 178.600,00 175.065,39 160.077,56 98,02

LBA0F6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 29.236,00 27.336,00 27.338,56 93,50

LBA0F7 Naknada za topli obrok 99.700,00 98.520,00 96.620,00 98,82

LBA0F8 Naknada za regres za godišnji odmor 23.064,00 23.063,90 22.900,00 100,00

LBA0F9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 16.700,00 16.245,49 6.019,00 97,28

LBA0G0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 9.900,00 9.900,00 7.200,00 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 106.100,00 109.692,65 102.032,13 103,39

612100 Doprinosi poslodavca 106.100,00 109.692,65 102.032,13 103,39

613000 Izdaci za materijal i usluge 343.900,00 285.482,90 268.395,69 83,01

613100 Putni troškovi 2.500,00 620,00 3.019,80 24,80

613200 Izdaci za energiju 135.000,00 125.955,61 125.641,95 93,30

613300 Izdaci za komunalne usluge 14.200,00 13.634,73 13.799,36 96,02

613400 Nabavka materijala 130.800,00 83.734,27 71.072,76 64,02

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.200,00 2.195,30 2.197,75 99,79

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 13.800,00 13.779,43 10.793,14 99,85

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 39.500,00 39.469,05 36.784,14 99,92

LBK032 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.200,00 3.394,51 2.386,79 106,08

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 26.573,00 21.570,39 21.077,40 81,17

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 26.573,00 21.570,39 21.077,40 81,17

821300 Nabavka opreme 21.573,00 16.570,39 16.077,40 76,81

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.638.140,00 1.618.393,36 1.506.437,18 98,79

  

236

Currency: KM

Organizacija=21020033 (OS "POFALICI" NOVO SARAJEVO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.177.204,00 1.220.197,82 1.169.582,56 103,65

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 968.424,00 1.016.913,22 986.200,63 105,01

611100 Bruto plaće i naknade 820.810,00 876.560,46 823.952,11 106,79

611200 Naknade troškova zaposlenih 147.614,00 140.352,76 162.248,52 95,08

LBA0G1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25.920,00 23.182,40 24.115,00 89,44

LBA0G2 Naknada za topli obrok 81.994,00 81.992,00 87.312,00 100,00

LBA0G3 Naknada za regres za godišnji odmor 20.200,00 20.188,04 19.925,00 99,94

LBA0G4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5.000,00 4.920,00 11.133,72 98,40

LBA0G5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 14.500,00 10.070,32 19.762,80 69,45

612000 Doprinosi poslodavca 92.600,00 93.460,44 87.459,81 100,93

612100 Doprinosi poslodavca 92.600,00 93.460,44 87.459,81 100,93

613000 Izdaci za materijal i usluge 116.180,00 109.824,16 95.922,12 94,53

613100 Putni troškovi 100,00 90,00 0,00 90,00

613200 Izdaci za energiju 43.980,00 43.819,57 34.600,00 99,64

613300 Izdaci za komunalne usluge 8.300,00 7.633,29 8.006,92 91,97

613400 Nabavka materijala 21.000,00 17.664,69 17.007,59 84,12

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.000,00 1.000,00 600,00 100,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.600,00 6.550,16 5.521,48 99,24

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.200,00 2.880,00 2.820,00 90,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29.100,00 27.281,48 25.336,46 93,75

LBK033 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.900,00 2.904,97 2.029,67 100,17

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7.000,00 0,00 1.900,00 0,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.000,00 0,00 1.900,00 0,00

  

237

821300 Nabavka opreme 7.000,00 0,00 1.900,00 0,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.184.204,00 1.220.197,82 1.171.482,56 103,04

Currency: KM

Organizacija=21020034 (OS "VELESICKI HEROJI" NOVO SARAJEVO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.022.242,00 1.064.859,68 1.025.321,96 104,17

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 815.942,00 854.931,13 828.756,32 104,78

611100 Bruto plaće i naknade 686.942,00 731.026,95 709.431,24 106,42

611200 Naknade troškova zaposlenih 129.000,00 123.904,18 119.325,08 96,05

LBA0G6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23.800,00 21.500,00 22.687,00 90,34

LBA0G7 Naknada za topli obrok 67.500,00 64.971,00 67.999,00 96,25

LBA0G8 Naknada za regres za godišnji odmor 17.800,00 17.793,50 17.575,00 99,96

LBA0G9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 12.000,00 11.114,87 4.930,20 92,62

LBA0H0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7.900,00 8.524,81 6.133,88 107,91

612000 Doprinosi poslodavca 76.000,00 78.550,93 76.445,31 103,36

612100 Doprinosi poslodavca 76.000,00 78.550,93 76.445,31 103,36

613000 Izdaci za materijal i usluge 130.300,00 131.377,62 120.120,33 100,83

613100 Putni troškovi 1.200,00 1.200,00 1.498,50 100,00

613200 Izdaci za energiju 35.000,00 36.207,94 28.200,00 103,45

613300 Izdaci za komunalne usluge 8.400,00 7.940,55 8.397,25 94,53

613400 Nabavka materijala 31.000,00 29.180,37 30.549,23 94,13

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.600,00 1.599,45 1.899,90 99,97

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.400,00 12.412,87 9.898,90 119,35

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.000,00 3.000,00 2.300,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 37.400,00 37.396,75 35.605,13 99,99

  

238

LBK034 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.300,00 2.439,69 1.771,42 106,07

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 5.538,03 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 5.538,03 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 5.538,03 0,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 18.151,00 18.147,44 999,09 99,98

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 18.151,00 18.147,44 999,09 99,98

821300 Nabavka opreme 18.151,00 18.147,44 999,09 99,98

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.040.393,00 1.088.545,15 1.026.321,05 104,63

Currency: KM

Organizacija=21020035 (OS "KOVACICI" NOVO SARAJEVO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.287.724,00 1.283.027,36 1.248.530,11 99,64

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.027.131,00 1.049.466,55 1.006.515,18 102,17

611100 Bruto plaće i naknade 857.400,00 892.040,55 851.450,52 104,04

611200 Naknade troškova zaposlenih 169.731,00 157.426,00 155.064,66 92,75

LBA0H1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 28.006,00 25.758,00 26.500,00 91,97

LBA0H2 Naknada za topli obrok 86.791,00 80.374,00 81.350,00 92,61

LBA0H3 Naknada za regres za godišnji odmor 20.600,00 19.531,50 19.775,00 94,81

LBA0H4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 15.300,00 12.862,98 11.439,66 84,07

LBA0H5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 19.034,00 18.899,52 16.000,00 99,29

612000 Doprinosi poslodavca 90.150,00 94.126,74 90.067,55 104,41

612100 Doprinosi poslodavca 90.150,00 94.126,74 90.067,55 104,41

613000 Izdaci za materijal i usluge 170.443,00 139.434,07 151.947,38 81,81

613100 Putni troškovi 3.000,00 1.838,25 3.526,00 61,28

613200 Izdaci za energiju 66.000,00 60.752,62 60.000,00 92,05

613300 Izdaci za komunalne usluge 6.500,00 6.442,42 7.194,31 99,11

  

239

613400 Nabavka materijala 51.777,00 39.606,17 45.103,61 76,49

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200,00 30,30 116,90 15,15

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 14.395,00 6.791,17 17.707,76 47,18

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.800,00 2.448,00 2.179,80 87,43

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.910,00 18.609,44 13.323,94 81,23

LBK034 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 0,00 0,00 0,00 n/m

LBK035 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.861,00 2.915,70 2.795,06 101,91

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 17.954,00 10.627,23 6.122,54 59,19

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 17.954,00 10.627,23 6.122,54 59,19

821300 Nabavka opreme 17.954,00 10.627,23 6.122,54 59,19

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.305.678,00 1.293.654,59 1.254.652,65 99,08

Currency: KM

Organizacija=21020036 (MUZICKA SKOLA "NOVO SARAJEVO" NOVO SARAJEVO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.375.887,00 1.403.644,62 1.348.213,74 102,02

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.130.062,00 1.192.900,34 1.113.366,60 105,56

611100 Bruto plaće i naknade 969.488,00 1.031.986,82 959.640,80 106,45

611200 Naknade troškova zaposlenih 160.574,00 160.913,52 153.725,80 100,21

LBA010 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 0,00 0,00 6.797,80 n/m

LBA0H6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30.100,00 32.440,50 29.800,00 107,78

LBA0H7 Naknada za topli obrok 94.894,00 94.892,00 95.728,00 100,00

LBA0H8 Naknada za regres za godišnji odmor 21.380,00 21.372,50 21.400,00 99,96

LBA0H9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6.000,00 5.995,56 0,00 99,93

LBA0I0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidsnosti 8.200,00 6.212,96 0,00 75,77

612000 Doprinosi poslodavca 102.359,00 108.918,58 100.829,11 106,41

  

240

612100 Doprinosi poslodavca 102.359,00 108.918,58 100.829,11 106,41

613000 Izdaci za materijal i usluge 143.466,00 101.825,70 134.018,03 70,98

613100 Putni troškovi 6.000,00 50,00 4.988,00 0,83

613200 Izdaci za energiju 38.100,00 34.853,13 33.925,46 91,48

613300 Izdaci za komunalne usluge 6.600,00 5.599,20 6.582,13 84,84

613400 Nabavka materijala 19.000,00 11.791,72 18.216,71 62,06

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 15.000,00 1.100,00 10.995,36 7,33

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4.000,00 3.000,00 3.435,00 75,00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.600,00 9.994,97 10.047,72 86,16

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.400,00 3.400,00 3.399,02 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 36.600,00 28.669,09 40.072,57 78,33

LBK036 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.166,00 3.367,59 2.356,06 106,37

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8.000,00 810,60 3.271,08 10,13

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8.000,00 810,60 3.271,08 10,13

821300 Nabavka opreme 8.000,00 810,60 3.271,08 10,13

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.383.887,00 1.404.455,22 1.351.484,82 101,49

Currency: KM

Organizacija=21020037 (CENTAR "VLADIMIR NAZOR" NOVO SARAJEVO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.194.970,00 1.232.829,27 1.164.752,01 103,17

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 949.823,00 989.501,21 932.180,09 104,18

611100 Bruto plaće i naknade 806.200,00 849.351,43 808.526,31 105,35

611200 Naknade troškova zaposlenih 143.623,00 140.149,78 123.653,78 97,58

LBA011 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 0,00 0,00 0,00 n/m

LBA0I1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 28.300,00 27.600,94 27.006,24 97,53

LBA0I2 Naknada za topli obrok 72.800,00 70.032,00 70.287,00 96,20

  

241

LBA0I3 Naknada za regres za godišnji odmor 18.523,00 18.522,84 17.520,00 100,00

LBA0I4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 13.400,00 13.395,00 0,00 99,96

LBA0I5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 10.600,00 10.599,00 8.840,54 99,99

612000 Doprinosi poslodavca 85.500,00 89.794,89 85.676,26 105,02

612100 Doprinosi poslodavca 85.500,00 89.794,89 85.676,26 105,02

613000 Izdaci za materijal i usluge 159.647,00 153.533,17 146.895,66 96,17

613100 Putni troškovi 1.300,00 932,00 1.285,20 71,69

613200 Izdaci za energiju 72.777,00 66.619,79 65.844,68 91,54

613300 Izdaci za komunalne usluge 10.000,00 11.634,47 9.765,52 116,34

613400 Nabavka materijala 17.756,00 16.585,99 17.006,00 93,41

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10.888,00 10.887,59 6.225,79 100,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.900,00 11.877,30 11.890,36 99,81

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.600,00 2.460,00 2.460,00 94,62

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29.800,00 29.749,75 30.427,44 99,83

LBK037 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.626,00 2.786,28 1.990,67 106,10

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 49.737,00 46.964,42 102.686,33 94,43

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 49.737,00 46.964,42 102.686,33 94,43

821300 Nabavka opreme 49.737,00 46.964,42 102.686,33 94,43

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.244.707,00 1.279.793,69 1.267.438,34 102,82

Currency: KM

Organizacija=21020038 (ZAVOD ZA VASPITANJE MUSKE DJECE I OMLADINE)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 535.052,00 542.819,44 473.354,77 101,45

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 379.714,00 399.217,49 351.638,95 105,14

611100 Bruto plaće i naknade 307.629,00 327.158,49 298.927,95 106,35

  

242

611200 Naknade troškova zaposlenih 72.085,00 72.059,00 52.711,00 99,96

LBA0I6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 10.980,00 10.971,00 10.771,00 99,92

LBA0I7 Naknada za topli obrok 33.882,00 33.880,00 32.840,00 99,99

LBA0I8 Naknada za regres za godišnji odmor 7.900,00 7.885,00 7.600,00 99,81

LBA0I9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9.852,00 9.852,00 0,00 100,00

LBA0J0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 9.471,00 9.471,00 1.500,00 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 32.780,00 34.828,73 31.387,38 106,25

612100 Doprinosi poslodavca 32.780,00 34.828,73 31.387,38 106,25

613000 Izdaci za materijal i usluge 122.558,00 108.773,22 90.328,44 88,75

613100 Putni troškovi 2.700,00 372,60 2.628,00 13,80

613200 Izdaci za energiju 34.915,00 34.870,95 27.592,20 99,87

613300 Izdaci za komunalne usluge 6.600,00 6.589,59 6.499,96 99,84

613400 Nabavka materijala 47.714,00 43.619,99 33.657,89 91,42

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4.800,00 3.219,66 4.797,11 67,08

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.000,00 7.299,04 2.867,25 72,99

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.500,00 4.362,15 2.400,00 96,94

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.300,00 7.349,26 9.146,92 71,35

LBK038 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.029,00 1.089,98 739,11 105,93

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 535.052,00 542.819,44 473.354,77 101,45

Currency: KM

Organizacija=21020039 (OS "MIRSAD PRNJAVORAC" VOGOSCA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.448.323,00 1.529.660,57 1.423.237,72 105,62

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.219.804,00 1.286.138,31 1.207.122,10 105,44

611100 Bruto plaće i naknade 1.053.195,00 1.118.878,41 1.045.524,61 106,24

  

243

611200 Naknade troškova zaposlenih 166.609,00 167.259,90 161.597,49 100,39

LBA0J1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 20.200,00 21.863,30 19.999,80 108,23

LBA0J2 Naknada za topli obrok 106.164,00 105.152,00 107.176,00 99,05

LBA0J3 Naknada za regres za godišnji odmor 27.209,00 27.208,60 25.602,50 100,00

LBA0J4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0,00 0,00 5.580,33 n/m

LBA0J5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 13.036,00 13.036,00 3.238,86 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 112.207,00 119.157,51 110.603,66 106,19

612100 Doprinosi poslodavca 112.207,00 119.157,51 110.603,66 106,19

613000 Izdaci za materijal i usluge 116.312,00 124.364,75 105.511,96 106,92

613100 Putni troškovi 100,00 52,50 66,40 52,50

613200 Izdaci za energiju 55.000,00 55.000,00 54.524,11 100,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 10.500,00 16.573,51 10.333,74 157,84

613400 Nabavka materijala 15.030,00 14.992,48 16.361,55 99,75

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200,00 110,05 109,60 55,03

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.592,00 3.592,00 4.485,02 100,00

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.800,00 3.879,42 3.799,42 102,09

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24.599,00 26.460,38 13.234,75 107,57

LBK039 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.491,00 3.704,41 2.597,37 106,11

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9.300,00 5.838,10 6.293,90 62,78

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9.300,00 5.838,10 6.293,90 62,78

821300 Nabavka opreme 9.300,00 5.838,10 6.293,90 62,78

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.457.623,00 1.535.498,67 1.429.531,62 105,34

Currency: KM

Organizacija=21020040 (OS "ZAHID BARUCIJA" VOGOSCA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

  

244

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.023.588,00 1.066.289,23 1.003.759,14 104,17

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 851.194,00 894.657,89 839.502,17 105,11

611100 Bruto plaće i naknade 719.347,00 764.201,31 715.457,11 106,24

611200 Naknade troškova zaposlenih 131.847,00 130.456,58 124.045,06 98,95

LBA0J6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21.900,00 21.627,00 20.259,00 98,75

LBA0J7 Naknada za topli obrok 72.100,00 71.176,00 72.288,00 98,72

LBA0J8 Naknada za regres za godišnji odmor 17.747,00 17.746,50 16.929,00 100,00

LBA0J9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6.000,00 5.925,42 0,00 98,76

LBA0K0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 14.100,00 13.981,66 14.569,06 99,16

612000 Doprinosi poslodavca 75.521,00 80.227,60 75.158,32 106,23

612100 Doprinosi poslodavca 75.521,00 80.227,60 75.158,32 106,23

613000 Izdaci za materijal i usluge 96.873,00 91.403,74 89.098,65 94,35

613100 Putni troškovi 600,00 550,00 418,80 91,67

613200 Izdaci za energiju 47.900,00 47.043,64 43.006,03 98,21

613300 Izdaci za komunalne usluge 8.100,00 8.038,76 7.629,54 99,24

613400 Nabavka materijala 10.000,00 8.475,45 8.947,14 84,75

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3.320,00 3.247,40 1.501,35 97,81

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.700,00 6.281,12 6.647,68 93,75

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.300,00 2.068,00 2.256,00 89,91

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.553,00 13.192,05 16.321,85 84,82

LBK040 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.400,00 2.507,32 2.370,26 104,47

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.023.588,00 1.066.289,23 1.003.759,14 104,17

Currency: KM

Organizacija=21020041 (OS "ZAJKO DELIC" VOGOSCA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

  

245

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 995.296,00 1.032.983,71 994.195,20 103,79

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 837.400,00 870.198,34 839.306,10 103,92

611100 Bruto plaće i naknade 721.000,00 759.373,74 721.607,70 105,32

611200 Naknade troškova zaposlenih 116.400,00 110.824,60 117.698,40 95,21

LBA0K1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17.100,00 16.324,60 16.515,40 95,47

LBA0K2 Naknada za topli obrok 76.700,00 72.132,00 73.618,00 94,04

LBA0K3 Naknada za regres za godišnji odmor 17.600,00 17.368,00 17.855,00 98,68

LBA0K4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0,00 0,00 4.850,00 n/m

LBA0K5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 5.000,00 5.000,00 4.860,00 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 76.068,00 80.850,17 77.038,58 106,29

612100 Doprinosi poslodavca 76.068,00 80.850,17 77.038,58 106,29

613000 Izdaci za materijal i usluge 81.828,00 81.935,20 77.850,52 100,13

613100 Putni troškovi 400,00 400,00 399,99 100,00

613200 Izdaci za energiju 40.300,00 41.293,54 36.600,00 102,47

613300 Izdaci za komunalne usluge 6.800,00 6.800,00 7.024,76 100,00

613400 Nabavka materijala 7.900,00 7.887,03 7.857,78 99,84

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100,00 100,00 67,00 100,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.200,00 5.617,20 6.699,99 90,60

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.100,00 2.918,90 2.904,40 94,16

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14.628,00 14.399,70 13.898,33 98,44

LBK041 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.400,00 2.518,83 2.398,27 104,95

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7.200,00 1.034,06 10.683,41 14,36

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.200,00 1.034,06 10.683,41 14,36

821300 Nabavka opreme 7.200,00 1.034,06 10.683,41 14,36

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.002.496,00 1.034.017,77 1.004.878,61 103,14

Currency: KM

Organizacija=21020042 (OS "IZET SABIC" VOGOSCA)

  

246

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 950.298,00 998.935,34 905.033,39 105,12

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 807.045,00 851.580,26 773.081,42 105,52

611100 Bruto plaće i naknade 692.518,00 737.842,16 660.992,42 106,54

611200 Naknade troškova zaposlenih 114.527,00 113.738,10 112.089,00 99,31

LBA0K6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 20.000,00 19.222,00 19.298,00 96,11

LBA0K7 Naknada za topli obrok 70.242,00 70.240,00 66.620,00 100,00

LBA0K8 Naknada za regres za godišnji odmor 16.835,00 16.832,10 15.655,00 99,98

LBA0L0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 7.450,00 7.444,00 10.516,00 99,92

612000 Doprinosi poslodavca 73.304,00 78.060,71 70.042,23 106,49

612100 Doprinosi poslodavca 73.304,00 78.060,71 70.042,23 106,49

613000 Izdaci za materijal i usluge 69.949,00 69.294,37 61.909,74 99,06

613100 Putni troškovi 1.000,00 1.000,00 1.600,00 100,00

613200 Izdaci za energiju 30.500,00 30.147,70 27.691,11 98,84

613300 Izdaci za komunalne usluge 6.215,00 5.992,55 6.208,53 96,42

613400 Nabavka materijala 7.000,00 6.983,13 6.799,57 99,76

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3.050,00 2.935,00 1.255,00 96,23

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.500,00 8.435,20 4.811,07 99,24

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.000,00 1.980,00 1.980,00 99,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.400,00 9.391,06 9.374,64 99,90

LBK042 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.284,00 2.429,73 2.189,82 106,38

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 950.298,00 998.935,34 905.033,39 105,12

Currency: KM

Organizacija=21020043 (OS "PORODICE ef. RAMICA" VOGOSCA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

  

247

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 957.210,00 1.003.843,71 951.533,33 104,87

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 790.385,00 832.003,13 803.346,63 105,27

611100 Bruto plaće i naknade 670.000,00 712.282,53 675.270,03 106,31

611200 Naknade troškova zaposlenih 120.385,00 119.720,60 128.076,60 99,45

LBA0L1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23.700,00 23.479,10 21.365,50 99,07

LBA0L2 Naknada za topli obrok 68.300,00 67.928,00 68.368,00 99,46

LBA0L3 Naknada za regres za godišnji odmor 16.685,00 16.684,50 16.800,00 100,00

LBA0L4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5.700,00 5.629,00 9.726,60 98,75

LBA0L5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 6.000,00 6.000,00 11.816,50 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 71.600,00 75.922,56 73.442,69 106,04

612100 Doprinosi poslodavca 71.600,00 75.922,56 73.442,69 106,04

613000 Izdaci za materijal i usluge 95.225,00 95.918,02 74.744,01 100,73

613100 Putni troškovi 200,00 175,20 198,00 87,60

613200 Izdaci za energiju 30.600,00 35.862,65 31.200,00 117,20

613300 Izdaci za komunalne usluge 10.000,00 9.504,83 9.159,80 95,05

613400 Nabavka materijala 10.100,00 8.775,31 8.838,22 86,88

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.500,00 5.564,24 6.038,61 85,60

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.015,00 3.780,06 3.575,06 94,15

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 31.510,00 29.887,22 13.418,20 94,85

LBK043 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.300,00 2.368,51 2.316,12 102,98

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 11.000,00 673,58 8.499,94 6,12

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 11.000,00 673,58 8.499,94 6,12

821300 Nabavka opreme 11.000,00 673,58 8.499,94 6,12

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 968.210,00 1.004.517,29 960.033,27 103,75

Currency: KM

  

248

Organizacija=21020044 (OS "ZAIM KOLAR" TRNOVO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.001.260,00 982.557,71 1.008.617,71 98,13

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 698.700,00 727.320,67 720.506,09 104,10

611100 Bruto plaće i naknade 568.678,00 601.580,02 599.538,85 105,79

611200 Naknade troškova zaposlenih 130.022,00 125.740,65 120.967,24 96,71

LBA0L6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 40.900,00 37.490,00 40.675,00 91,66

LBA0L7 Naknada za topli obrok 52.200,00 51.572,00 57.573,04 98,80

LBA0L8 Naknada za regres za godišnji odmor 14.842,00 14.841,60 13.525,00 100,00

LBA0L9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5.000,00 4.920,00 0,00 98,40

LBA0M0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 17.080,00 16.917,05 9.194,20 99,05

612000 Doprinosi poslodavca 63.500,00 65.841,64 64.451,74 103,69

612100 Doprinosi poslodavca 63.500,00 65.841,64 64.451,74 103,69

613000 Izdaci za materijal i usluge 239.060,00 189.395,40 223.659,88 79,23

613100 Putni troškovi 1.020,00 1.015,00 1.084,00 99,51

613200 Izdaci za energiju 52.958,00 52.543,69 48.708,07 99,22

613300 Izdaci za komunalne usluge 7.300,00 7.267,45 7.008,01 99,55

613400 Nabavka materijala 96.132,00 50.830,00 91.456,46 52,88

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 21.000,00 19.353,75 18.899,10 92,16

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 700,00 0,00 0,00 0,00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.000,00 11.764,28 11.965,60 98,04

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.900,00 1.860,00 1.900,00 97,89

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 44.050,00 42.706,41 41.133,63 96,95

LBK044 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.000,00 2.054,82 1.505,01 102,74

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 34.700,00 19.213,74 55.288,25 55,37

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 34.700,00 19.213,74 55.288,25 55,37

821300 Nabavka opreme 14.700,00 14.660,10 15.181,36 99,73

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 20.000,00 4.553,64 40.106,89 22,77

_________________ _________________ _____________ ____________

  

249

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.035.960,00 1.001.771,45 1.063.905,96 96,70

Currency: KM

Organizacija=21020045 (OS "OSMAN NAKAS" NOVI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.213.767,00 1.223.044,04 1.205.268,67 100,76

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 905.400,00 934.293,81 914.736,38 103,19

611100 Bruto plaće i naknade 755.500,00 789.520,30 768.698,42 104,50

611200 Naknade troškova zaposlenih 149.900,00 144.773,51 146.037,96 96,58

LBA0M1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25.400,00 22.386,00 22.700,00 88,13

LBA0M2 Naknada za topli obrok 76.800,00 76.942,16 85.662,96 100,19

LBA0M3 Naknada za regres za godišnji odmor 20.600,00 18.364,20 19.775,00 89,15

LBA0M4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 16.700,00 16.681,19 10.700,00 99,89

LBA0M5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 10.400,00 10.399,96 7.200,00 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 81.200,00 85.516,99 83.516,65 105,32

612100 Doprinosi poslodavca 81.200,00 85.516,99 83.516,65 105,32

613000 Izdaci za materijal i usluge 227.167,00 203.233,24 207.015,64 89,46

613100 Putni troškovi 500,00 350,00 315,00 70,00

613200 Izdaci za energiju 95.600,00 104.333,40 80.500,00 109,14

613300 Izdaci za komunalne usluge 12.200,00 9.015,88 12.169,70 73,90

613400 Nabavka materijala 68.467,00 39.484,91 64.632,15 57,67

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.100,00 1.099,05 930,45 99,91

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 13.000,00 12.988,20 12.991,90 99,91

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.800,00 4.427,70 4.691,25 92,24

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 28.900,00 28.892,24 28.826,82 99,97

LBK045 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.600,00 2.641,86 1.958,37 101,61

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000,00 3.941,27 14.962,82 26,28

  

250

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000,00 3.941,27 14.962,82 26,28

821300 Nabavka opreme 15.000,00 3.941,27 14.962,82 26,28

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.228.767,00 1.226.985,31 1.220.231,49 99,86

Currency: KM

Organizacija=21020046 (OS "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" NOVI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.381.014,00 1.441.808,14 1.336.079,05 104,40

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.135.418,00 1.190.662,14 1.099.296,10 104,87

611100 Bruto plaće i naknade 940.009,00 1.001.460,15 936.606,10 106,54

611200 Naknade troškova zaposlenih 195.409,00 189.201,99 162.690,00 96,82

LBA0M6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30.500,00 30.496,00 30.063,00 99,99

LBA0M7 Naknada za topli obrok 102.900,00 96.887,02 96.899,00 94,16

LBA0M8 Naknada za regres za godišnji odmor 23.629,00 23.628,97 23.160,00 100,00

LBA0M9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 35.100,00 34.910,00 6.076,00 99,46

LBA0N0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3.280,00 3.280,00 6.492,00 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 100.380,00 106.830,13 101.251,12 106,43

612100 Doprinosi poslodavca 100.380,00 106.830,13 101.251,12 106,43

613000 Izdaci za materijal i usluge 145.216,00 144.315,87 135.531,83 99,38

613100 Putni troškovi 600,00 350,00 546,00 58,33

613200 Izdaci za energiju 96.000,00 95.788,98 96.038,84 99,78

613300 Izdaci za komunalne usluge 9.021,00 8.427,40 8.763,05 93,42

613400 Nabavka materijala 10.960,00 10.934,60 9.093,38 99,77

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300,00 296,70 154,90 98,90

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.000,00 7.991,89 4.995,47 99,90

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5.260,00 5.258,70 5.469,10 99,98

  

251

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.965,00 11.958,36 7.371,82 99,94

LBK046 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.110,00 3.309,24 3.099,27 106,41

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 11.000,00 10.001,44 14.421,75 90,92

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 11.000,00 10.001,44 14.421,75 90,92

821300 Nabavka opreme 5.000,00 4.982,15 6.445,55 99,64

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 6.000,00 5.019,29 7.976,20 83,65

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.392.014,00 1.451.809,58 1.350.500,80 104,30

Currency: KM

Organizacija=21020047 (OS "BEHAUDIN SELMANOVIC" NOVI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.196.134,00 1.254.389,82 1.192.157,03 104,87

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.002.743,00 1.056.584,34 1.004.522,13 105,37

611100 Bruto plaće i naknade 848.422,00 905.294,41 860.675,05 106,70

611200 Naknade troškova zaposlenih 154.321,00 151.289,93 143.847,08 98,04

LBA0N1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25.600,00 22.751,00 24.048,00 88,87

LBA0N2 Naknada za topli obrok 82.294,00 82.291,88 86.498,68 100,00

LBA0N3 Naknada za regres za godišnji odmor 22.227,00 22.226,65 20.975,00 100,00

LBA0N4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5.000,00 4.938,00 0,00 98,76

LBA0N5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 19.200,00 19.082,40 12.325,40 99,39

612000 Doprinosi poslodavca 91.418,00 97.387,67 92.012,92 106,53

612100 Doprinosi poslodavca 91.418,00 97.387,67 92.012,92 106,53

613000 Izdaci za materijal i usluge 101.973,00 100.417,81 95.621,98 98,47

613100 Putni troškovi 800,00 800,00 694,00 100,00

613200 Izdaci za energiju 35.073,00 35.072,37 26.942,45 100,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 8.500,00 8.006,48 7.852,83 94,19

613400 Nabavka materijala 10.400,00 10.285,55 11.395,23 98,90

  

252

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.300,00 1.295,10 999,95 99,62

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.000,00 8.894,91 9.990,11 98,83

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.100,00 3.100,00 3.740,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 30.900,00 29.933,69 31.873,18 96,87

LBK047 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.900,00 3.029,71 2.134,23 104,47

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.500,00 5.500,00 9.566,46 52,38

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.500,00 5.500,00 9.566,46 52,38

821300 Nabavka opreme 10.500,00 5.500,00 9.566,46 52,38

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.206.634,00 1.259.889,82 1.201.723,49 104,41

Currency: KM

Organizacija=21020048 (OS "DZEMALUDIN CAUSEVIC" NOVI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.216.642,00 1.254.902,33 1.195.077,76 103,14

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 953.271,00 1.000.252,34 954.796,25 104,93

611100 Bruto plaće i naknade 811.300,00 859.641,39 820.356,45 105,96

611200 Naknade troškova zaposlenih 141.971,00 140.610,95 134.439,80 99,04

LBA0N6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22.600,00 21.942,00 21.518,00 97,09

LBA0N7 Naknada za topli obrok 82.600,00 81.560,00 82.920,00 98,74

LBA0N8 Naknada za regres za godišnji odmor 20.371,00 20.370,94 18.815,00 100,00

LBA0N9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5.000,00 4.938,00 0,00 98,76

LBA0O0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 11.400,00 11.800,01 11.186,80 103,51

612000 Doprinosi poslodavca 88.300,00 93.405,59 88.982,90 105,78

612100 Doprinosi poslodavca 88.300,00 93.405,59 88.982,90 105,78

613000 Izdaci za materijal i usluge 175.071,00 161.244,40 151.298,61 92,10

613100 Putni troškovi 1.000,00 624,90 1.239,80 62,49

  

253

613200 Izdaci za energiju 84.829,00 76.848,52 77.193,20 90,59

613300 Izdaci za komunalne usluge 12.300,00 11.522,89 11.649,41 93,68

613400 Nabavka materijala 17.192,00 14.691,42 14.359,24 85,45

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.000,00 990,00 899,50 99,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.400,00 10.399,02 10.398,59 99,99

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.500,00 3.180,00 3.180,00 90,86

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 42.050,00 40.069,95 30.293,53 95,29

LBK048 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.800,00 2.917,70 2.085,34 104,20

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9.000,00 0,00 8.994,44 0,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9.000,00 0,00 8.994,44 0,00

821300 Nabavka opreme 9.000,00 0,00 8.994,44 0,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.225.642,00 1.254.902,33 1.204.072,20 102,39

Currency: KM

Organizacija=21020049 (OS "MESA SELIMOVIC" NOVI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.392.412,00 1.437.863,39 1.429.604,86 103,26

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.096.866,00 1.153.272,77 1.148.618,97 105,14

611100 Bruto plaće i naknade 936.312,00 998.047,96 971.194,87 106,59

611200 Naknade troškova zaposlenih 160.554,00 155.224,81 177.424,10 96,68

LBA0O1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24.054,00 24.054,00 25.300,00 100,00

LBA0O2 Naknada za topli obrok 95.000,00 94.146,64 97.886,50 99,10

LBA0O3 Naknada za regres za godišnji odmor 23.900,00 23.769,95 23.400,00 99,46

LBA0O4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6.700,00 6.622,22 17.800,00 98,84

LBA0O5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 10.900,00 6.632,00 13.037,60 60,84

612000 Doprinosi poslodavca 102.000,00 106.482,14 104.638,06 104,39

  

254

612100 Doprinosi poslodavca 102.000,00 106.482,14 104.638,06 104,39

613000 Izdaci za materijal i usluge 193.546,00 178.108,48 176.347,83 92,02

613100 Putni troškovi 1.000,00 980,00 490,00 98,00

613200 Izdaci za energiju 114.646,00 100.341,06 100.576,76 87,52

613300 Izdaci za komunalne usluge 13.000,00 13.486,62 11.599,76 103,74

613400 Nabavka materijala 11.900,00 10.855,58 11.753,85 91,22

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.500,00 1.293,45 923,40 86,23

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.900,00 11.570,66 11.513,50 97,23

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.300,00 3.480,00 3.240,00 105,45

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32.900,00 32.790,34 33.827,61 99,67

LBK049 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.400,00 3.310,77 2.422,95 97,38

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9.000,00 1.889,77 7.150,48 21,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9.000,00 1.889,77 7.150,48 21,00

821300 Nabavka opreme 9.000,00 1.889,77 7.150,48 21,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.401.412,00 1.439.753,16 1.436.755,34 102,74

Currency: KM

Organizacija=21020050 (OS "FATIMA GUNIC" NOVI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.414.256,00 1.525.769,09 1.339.404,92 107,88

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.161.632,00 1.236.841,44 1.110.978,66 106,47

611100 Bruto plaće i naknade 990.910,00 1.055.606,86 957.992,74 106,53

611200 Naknade troškova zaposlenih 170.722,00 181.234,58 152.985,92 106,16

LBA0O6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25.500,00 24.728,00 24.221,00 96,97

LBA0O7 Naknada za topli obrok 98.922,00 98.919,80 98.106,00 100,00

LBA0O8 Naknada za regres za godišnji odmor 24.400,00 35.687,74 23.425,00 146,26

  

255

LBA0O9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 12.000,00 12.000,00 1.758,92 100,00

LBA0P0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 9.900,00 9.899,04 5.475,00 99,99

612000 Doprinosi poslodavca 105.550,00 112.341,20 103.581,32 106,43

612100 Doprinosi poslodavca 105.550,00 112.341,20 103.581,32 106,43

613000 Izdaci za materijal i usluge 147.074,00 176.586,45 124.844,94 120,07

613100 Putni troškovi 300,00 0,00 96,00 0,00

613200 Izdaci za energiju 80.000,00 110.773,34 60.800,00 138,47

613300 Izdaci za komunalne usluge 13.900,00 13.294,33 13.899,99 95,64

613400 Nabavka materijala 11.100,00 10.635,83 10.614,34 95,82

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500,00 500,00 500,00 100,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.600,00 8.671,55 9.003,13 90,33

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.000,00 3.520,00 2.120,00 117,33

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25.400,00 25.708,90 25.392,22 101,22

LBK050 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.274,00 3.482,50 2.419,26 106,37

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 240,00 6.346,69 2,40

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 240,00 6.346,69 2,40

821300 Nabavka opreme 10.000,00 240,00 6.346,69 2,40

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.424.256,00 1.526.009,09 1.345.751,61 107,14

Organizacija=21020051 (OS "ALEKSA SANTIC" NOVI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.758.616,00 1.823.932,39 1.706.254,12 103,71

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.370.842,00 1.440.312,54 1.327.020,06 105,07

611100 Bruto plaće i naknade 1.156.914,00 1.229.137,02 1.125.082,26 106,24

611200 Naknade troškova zaposlenih 213.928,00 211.175,52 201.937,80 98,71

  

256

LBA0P1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 33.390,00 33.386,00 32.000,00 99,99

LBA0P2 Naknada za topli obrok 113.922,00 113.920,00 114.888,00 100,00

LBA0P3 Naknada za regres za godišnji odmor 29.206,00 29.975,75 27.050,00 102,64

LBA0P4 Otpremnine zbog odlaska u penziju 16.910,00 13.393,78 15.999,80 79,21

LBA0P5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 20.500,00 20.499,99 12.000,00 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 125.316,00 133.090,35 120.757,79 106,20

612100 Doprinosi poslodavca 125.316,00 133.090,35 120.757,79 106,20

613000 Izdaci za materijal i usluge 262.458,00 250.529,50 258.476,27 95,46

613100 Putni troškovi 1.000,00 1.000,00 966,00 100,00

613200 Izdaci za energiju 94.194,00 94.193,75 86.479,33 100,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 13.100,00 12.831,20 12.810,52 97,95

613400 Nabavka materijala 84.000,00 73.062,96 93.499,48 86,98

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.000,00 1.995,93 1.497,20 99,80

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 14.350,00 12.999,78 12.999,02 90,59

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 45.950,00 46.341,84 43.394,59 100,85

LBK051 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.864,00 4.104,04 2.830,13 106,21

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 19.360,00 12.359,89 10.999,96 63,84

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 19.360,00 12.359,89 10.999,96 63,84

821300 Nabavka opreme 19.360,00 12.359,89 10.999,96 63,84

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.777.976,00 1.836.292,28 1.717.254,08 103,28

Currency: KM

Organizacija=21020052 (OS "SKENDER KULENOVIC" NOVI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.628.512,00 1.737.881,57 1.609.193,85 106,72

  

257

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.367.193,00 1.462.305,31 1.354.676,72 106,96

611100 Bruto plaće i naknade 1.185.760,00 1.259.405,54 1.177.097,92 106,21

611200 Naknade troškova zaposlenih 181.433,00 202.899,77 177.578,80 111,83

LBA0P6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21.300,00 22.883,00 21.100,00 107,43

LBA0P7 Naknada za topli obrok 114.972,00 114.969,92 113.648,80 100,00

LBA0P8 Naknada za regres za godišnji odmor 29.461,00 29.460,85 28.328,00 100,00

LBA0P9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9.500,00 27.272,20 4.902,00 287,08

LBA0R0 Naknada za slučaj smrti i te 6.200,00 8.313,80 9.600,00 134,09

612000 Doprinosi poslodavca 126.851,00 134.635,14 126.934,81 106,14

612100 Doprinosi poslodavca 126.851,00 134.635,14 126.934,81 106,14

613000 Izdaci za materijal i usluge 134.468,00 140.941,12 127.582,32 104,81

613100 Putni troškovi 500,00 500,00 1.068,80 100,00

613200 Izdaci za energiju 61.439,00 69.294,31 55.899,96 112,79

613300 Izdaci za komunalne usluge 14.100,00 13.288,67 14.099,95 94,25

613400 Nabavka materijala 12.200,00 11.110,67 11.919,14 91,07

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500,00 197,40 498,00 39,48

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.300,00 9.899,59 10.629,57 87,61

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.200,00 3.890,00 3.200,00 121,56

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27.300,00 28.591,04 27.299,30 104,73

LBK052 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.929,00 4.169,44 2.967,60 106,12

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9.000,00 4.200,00 6.301,22 46,67

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9.000,00 4.200,00 6.301,22 46,67

821300 Nabavka opreme 9.000,00 4.200,00 6.301,22 46,67

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.637.512,00 1.742.081,57 1.615.495,07 106,39

Currency: KM

Organizacija=21020053 (OS "CAMIL SIJARIC" NOVI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

  

258

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.298.988,00 1.359.888,98 1.182.653,10 104,69

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.012.154,00 1.067.488,44 954.929,23 105,47

611100 Bruto plaće i naknade 854.086,00 909.600,73 833.994,79 106,50

611200 Naknade troškova zaposlenih 158.068,00 157.887,71 120.934,44 99,89

LBA0R1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 20.900,00 20.896,00 16.500,00 99,98

LBA0R2 Naknada za topli obrok 87.124,00 87.122,00 83.379,44 100,00

LBA0R3 Naknada za regres za godišnji odmor 21.244,00 21.243,65 19.555,00 100,00

LBA0R4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 24.500,00 24.326,06 0,00 99,29

LBA0R5 Naknada za slučaj smrti i te 4.300,00 4.300,00 1.500,00 100,00

LBA0X6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 0,00 0,00 0,00 n/m

612000 Doprinosi poslodavca 91.039,00 96.865,98 88.798,03 106,40

612100 Doprinosi poslodavca 91.039,00 96.865,98 88.798,03 106,40

613000 Izdaci za materijal i usluge 195.795,00 195.534,56 138.925,84 99,87

613100 Putni troškovi 1.000,00 908,50 420,00 90,85

613200 Izdaci za energiju 65.256,00 65.246,32 38.974,16 99,99

613300 Izdaci za komunalne usluge 14.000,00 13.668,48 13.180,23 97,63

613400 Nabavka materijala 57.300,00 57.300,00 40.977,94 100,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.300,00 1.299,05 1.298,05 99,93

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.000,00 14.996,15 8.998,50 99,97

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.100,00 3.100,00 3.000,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 36.000,00 35.998,45 29.977,17 100,00

LBK053 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.839,00 3.017,61 2.099,79 106,29

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13.269,00 7.969,34 10.947,13 60,06

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 13.269,00 7.969,34 10.947,13 60,06

821300 Nabavka opreme 13.269,00 7.969,34 10.947,13 60,06

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.312.257,00 1.367.858,32 1.193.600,23 104,24

  

259

Currency: KM

Organizacija=21020054 (OS "OSMAN NURI HADZIC" NOVI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.223.260,00 1.275.110,26 1.207.074,21 104,24

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 969.660,00 1.012.252,28 959.114,55 104,39

611100 Bruto plaće i naknade 810.300,00 848.586,20 812.916,15 104,72

611200 Naknade troškova zaposlenih 159.360,00 163.666,08 146.198,40 102,70

LBA0R6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21.700,00 21.640,00 21.703,00 99,72

LBA0R7 Naknada za topli obrok 81.660,00 81.657,44 83.699,40 100,00

LBA0R8 Naknada za regres za godišnji odmor 20.300,00 20.282,90 19.650,00 99,92

LBA0R9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 15.500,00 15.225,38 6.640,00 98,23

LBA0S0 Naknada za slučaj smrti i te 20.200,00 24.860,36 14.506,00 123,07

612000 Doprinosi poslodavca 86.400,00 91.007,34 86.285,45 105,33

612100 Doprinosi poslodavca 86.400,00 91.007,34 86.285,45 105,33

613000 Izdaci za materijal i usluge 167.200,00 171.850,64 161.674,21 102,78

613100 Putni troškovi 1.500,00 1.500,00 1.691,60 100,00

613200 Izdaci za energiju 95.500,00 99.558,12 86.799,94 104,25

613300 Izdaci za komunalne usluge 9.500,00 10.005,76 9.285,51 105,32

613400 Nabavka materijala 16.300,00 17.043,20 22.919,93 104,56

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.800,00 1.165,15 795,00 64,73

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.000,00 8.960,16 8.755,63 99,56

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27.700,00 27.600,73 26.216,70 99,64

LBK054 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.700,00 2.817,52 2.009,90 104,35

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7.000,00 200,00 3.598,70 2,86

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.000,00 200,00 3.598,70 2,86

821300 Nabavka opreme 7.000,00 200,00 3.598,70 2,86

  

260

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.230.260,00 1.275.310,26 1.210.672,91 103,66

Currency: KM

Organizacija=21020055 (OS "UMIHANA CUVIDINA" NOVI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.825.022,00 1.917.049,57 1.826.591,90 105,04

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.550.522,00 1.633.865,08 1.563.500,64 105,38

611100 Bruto plaće i naknade 1.307.672,00 1.393.979,00 1.332.345,50 106,60

611200 Naknade troškova zaposlenih 242.850,00 239.886,08 231.155,14 98,78

LBA0S1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 40.900,00 38.706,00 40.499,80 94,64

LBA0S2 Naknada za topli obrok 130.200,00 129.704,00 135.376,00 99,62

LBA0S3 Naknada za regres za godišnji odmor 32.850,00 32.811,15 31.800,00 99,88

LBA0S4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 16.700,00 16.688,02 17.235,34 99,93

LBA0S5 Naknada za slučaj smrti i te 22.200,00 21.976,91 6.244,00 99,00

612000 Doprinosi poslodavca 139.700,00 148.028,29 141.309,54 105,96

612100 Doprinosi poslodavca 139.700,00 148.028,29 141.309,54 105,96

613000 Izdaci za materijal i usluge 134.800,00 135.156,20 121.781,72 100,26

613100 Putni troškovi 500,00 500,00 500,00 100,00

613200 Izdaci za energiju 42.000,00 42.338,51 34.199,66 100,81

613300 Izdaci za komunalne usluge 10.900,00 10.861,47 9.541,14 99,65

613400 Nabavka materijala 18.500,00 18.499,98 16.817,09 100,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.800,00 1.796,35 1.785,85 99,80

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 18.700,00 18.699,33 17.235,53 100,00

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.900,00 4.860,00 4.860,00 99,18

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 33.000,00 32.987,29 33.499,49 99,96

LBK055 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.500,00 4.613,27 3.342,96 102,52

  

261

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9.800,00 4.143,39 9.479,59 42,28

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9.800,00 4.143,39 9.479,59 42,28

821300 Nabavka opreme 9.800,00 4.143,39 9.479,59 42,28

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.834.822,00 1.921.192,96 1.836.071,49 104,71

Currency: KM

Organizacija=21020056 (OS "AVDO SMAJLOVIC" NOVI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.840.865,00 1.932.190,80 1.852.951,21 104,96

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.565.035,00 1.647.904,12 1.582.067,12 105,30

611100 Bruto plaće i naknade 1.339.821,00 1.423.679,47 1.369.531,12 106,26

611200 Naknade troškova zaposlenih 225.214,00 224.224,65 212.536,00 99,56

LBA0S6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 32.400,00 31.450,00 33.091,00 97,07

LBA0S7 Naknada za topli obrok 133.614,00 133.612,00 135.874,00 100,00

LBA0S8 Naknada za regres za godišnji odmor 31.740,00 31.730,85 32.025,00 99,97

LBA0S9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 14.180,00 14.167,80 4.956,00 99,91

LBA0T0 Naknada za slučaj smrti i te 13.280,00 13.264,00 6.590,00 99,88

612000 Doprinosi poslodavca 144.100,00 151.589,91 145.059,57 105,20

612100 Doprinosi poslodavca 144.100,00 151.589,91 145.059,57 105,20

613000 Izdaci za materijal i usluge 131.730,00 132.696,77 125.824,52 100,73

613100 Putni troškovi 0,00 0,00 0,00 n/m

613200 Izdaci za energiju 48.000,00 48.641,81 42.199,95 101,34

613300 Izdaci za komunalne usluge 15.100,00 15.319,15 15.006,15 101,45

613400 Nabavka materijala 16.500,00 16.471,29 15.911,23 99,83

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.800,00 1.742,50 1.785,40 96,81

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.900,00 10.898,65 13.268,64 99,99

  

262

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5.300,00 5.300,00 5.300,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29.630,00 29.615,14 28.982,72 99,95

LBK056 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.500,00 4.708,23 3.370,43 104,63

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 4.856,89 6.881,19 48,57

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 4.856,89 6.881,19 48,57

821300 Nabavka opreme 10.000,00 4.856,89 6.881,19 48,57

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.850.865,00 1.937.047,69 1.859.832,40 104,66

Currency: KM

Organizacija=21020057 (OS "EDHEM MULABDIC" STARI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.869.325,00 1.924.427,07 1.865.409,73 102,95

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.492.819,00 1.557.881,11 1.527.912,32 104,36

611100 Bruto plaće i naknade 1.266.198,00 1.339.737,79 1.311.165,90 105,81

611200 Naknade troškova zaposlenih 226.621,00 218.143,32 216.746,42 96,26

LBA0T1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 43.000,00 37.778,96 39.726,55 87,86

LBA0T2 Naknada za topli obrok 122.616,00 121.890,00 121.942,87 99,41

LBA0T3 Naknada za regres za godišnji odmor 32.000,00 30.424,20 30.800,00 95,08

LBA0T4 Otpremnine zbog odlaska u penziju 5.505,00 4.955,00 11.233,00 90,01

LBA0T5 Naknada za slučaj smrti i te 23.500,00 23.095,16 13.044,00 98,28

612000 Doprinosi poslodavca 136.600,00 143.147,62 138.981,37 104,79

612100 Doprinosi poslodavca 136.600,00 143.147,62 138.981,37 104,79

613000 Izdaci za materijal i usluge 239.906,00 223.398,34 198.516,04 93,12

613100 Putni troškovi 8.500,00 7.186,00 12.352,05 84,54

613200 Izdaci za energiju 113.150,00 111.105,75 86.399,99 98,19

613300 Izdaci za komunalne usluge 20.900,00 18.255,50 19.159,64 87,35

613400 Nabavka materijala 31.980,00 26.866,75 27.053,40 84,01

  

263

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.800,00 1.151,00 1.461,92 63,94

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 26.600,00 23.097,82 17.442,45 86,83

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.200,00 3.072,00 3.101,00 96,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29.635,00 28.264,65 28.287,75 95,38

LBK057 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.141,00 4.398,87 3.257,84 106,23

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 34.819,00 30.995,98 5.726,79 89,02

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 34.819,00 30.995,98 5.726,79 89,02

821300 Nabavka opreme 34.819,00 30.995,98 5.726,79 89,02

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.904.144,00 1.955.423,05 1.871.136,52 102,69

Currency: KM

Organizacija=21020058 (OS "MULA MUSTAFA BASESKIJA" STARI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.168.083,00 1.249.899,97 1.127.115,44 107,00

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 940.583,00 991.496,41 894.069,22 105,41

611100 Bruto plaće i naknade 791.902,00 842.806,76 767.508,22 106,43

611200 Naknade troškova zaposlenih 148.681,00 148.689,65 126.561,00 100,01

LBA0T6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21.300,00 22.858,65 20.456,00 107,32

LBA0T7 Naknada za topli obrok 81.062,00 79.560,00 78.592,00 98,15

LBA0T8 Naknada za regres za godišnji odmor 19.019,00 19.019,00 17.900,00 100,00

LBA0T9 Otpremnine zbog odlaska u penziju 22.000,00 21.952,00 7.150,00 99,78

LBA0U0 Naknada za slučaj smrti i te 5.300,00 5.300,00 2.463,00 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 83.849,00 88.930,12 82.056,74 106,06

612100 Doprinosi poslodavca 83.849,00 88.930,12 82.056,74 106,06

613000 Izdaci za materijal i usluge 143.651,00 169.473,44 150.989,48 117,98

613100 Putni troškovi 3.000,00 2.980,00 2.995,00 99,33

  

264

613200 Izdaci za energiju 72.081,00 96.689,82 76.799,79 134,14

613300 Izdaci za komunalne usluge 10.400,00 12.459,76 9.416,14 119,81

613400 Nabavka materijala 26.900,00 25.394,90 29.026,16 94,40

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200,00 198,00 193,80 99,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.900,00 8.072,60 7.596,32 136,82

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.000,00 2.940,00 2.940,00 98,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.580,00 17.979,97 19.472,40 91,83

LBK058 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.590,00 2.758,39 2.549,87 106,50

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 16.700,00 13.682,90 11.923,83 81,93

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 16.700,00 13.682,90 11.923,83 81,93

821300 Nabavka opreme 3.700,00 1.297,90 11.923,83 35,08

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 13.000,00 12.385,00 0,00 95,27

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.184.783,00 1.263.582,87 1.139.039,27 106,65

Currency: KM

Organizacija=21020059 (OS "SABURINA" STARI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.086.239,00 1.098.577,32 1.027.659,38 101,14

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 874.571,00 905.014,66 841.710,51 103,48

611100 Bruto plaće i naknade 722.094,00 756.632,70 723.182,51 104,78

611200 Naknade troškova zaposlenih 152.477,00 148.381,96 118.528,00 97,31

LBA0U1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24.200,00 23.698,00 23.666,00 97,93

LBA0U2 Naknada za topli obrok 75.345,00 72.343,20 74.912,00 96,02

LBA0U3 Naknada za regres za godišnji odmor 18.100,00 17.513,76 17.350,00 96,76

LBA0U4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 25.700,00 25.695,00 0,00 99,98

LBA0U5 Naknada za slučaj smrti i te 9.132,00 9.132,00 2.600,00 100,00

  

265

612000 Doprinosi poslodavca 77.814,00 81.063,45 77.404,27 104,18

612100 Doprinosi poslodavca 77.814,00 81.063,45 77.404,27 104,18

613000 Izdaci za materijal i usluge 133.854,00 112.499,21 108.544,60 84,05

613100 Putni troškovi 2.000,00 1.800,00 2.880,00 90,00

613200 Izdaci za energiju 58.300,00 59.480,04 52.999,91 102,02

613300 Izdaci za komunalne usluge 8.700,00 8.255,70 9.200,00 94,89

613400 Nabavka materijala 29.780,00 14.060,00 14.565,56 47,21

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300,00 300,00 300,00 100,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.200,00 6.641,21 10.912,50 54,44

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.000,00 1.980,00 2.000,00 99,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.074,00 17.461,23 13.275,80 96,61

LBK059 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.500,00 2.521,03 2.410,83 100,84

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.000,00 0,00 2.000,00 0,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000,00 0,00 2.000,00 0,00

821300 Nabavka opreme 10.000,00 0,00 2.000,00 0,00

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10.000,00 0,00 0,00 0,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.106.239,00 1.098.577,32 1.029.659,38 99,31

Currency: KM

Organizacija=21020060 (OS "SEJH MUHAMED ef. HADZIJAMAKOVIC" STARI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 938.902,00 974.592,46 925.635,63 103,80

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 784.900,00 813.539,82 773.717,88 103,65

611100 Bruto plaće i naknade 659.700,00 689.368,32 657.442,88 104,50

611200 Naknade troškova zaposlenih 125.200,00 124.171,50 116.275,00 99,18

LBA0U6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24.200,00 24.151,00 23.241,00 99,80

  

266

LBA0U7 Naknada za topli obrok 62.400,00 61.604,00 62.884,00 98,72

LBA0U8 Naknada za regres za godišnji odmor 17.300,00 17.116,50 16.600,00 98,94

LBA0U9 Otpremnine zbog odlaska u penziju 15.100,00 15.100,00 6.850,00 100,00

LBA0V0 Naknada za slučaj smrti i te 6.200,00 6.200,00 6.700,00 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 69.602,00 73.690,72 70.958,07 105,87

612100 Doprinosi poslodavca 69.602,00 73.690,72 70.958,07 105,87

613000 Izdaci za materijal i usluge 84.400,00 87.361,92 80.959,68 103,51

613100 Putni troškovi 885,00 885,00 999,99 100,00

613200 Izdaci za energiju 45.315,00 50.163,30 44.800,00 110,70

613300 Izdaci za komunalne usluge 6.300,00 6.362,94 6.296,30 101,00

613400 Nabavka materijala 6.200,00 6.229,00 4.597,57 100,47

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200,00 198,90 176,60 99,45

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.800,00 3.917,00 5.800,00 103,08

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.300,00 2.280,00 2.280,00 99,13

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.200,00 15.030,00 13.813,08 87,38

LBK060 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.200,00 2.295,78 2.196,14 104,35

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 11.150,00 3.132,68 3.203,79 28,10

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 11.150,00 3.132,68 3.203,79 28,10

821300 Nabavka opreme 6.150,00 3.132,68 2.703,79 50,94

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 5.000,00 0,00 500,00 0,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 950.052,00 977.725,14 928.839,42 102,91

Currency: KM

Organizacija=21020061 (OS "HAMDIJA KRESEVLJAKOVIC" STARI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 957.139,00 989.708,35 931.870,21 103,40

  

267

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 788.739,00 816.887,79 764.888,10 103,57

611100 Bruto plaće i naknade 661.339,00 689.698,79 653.452,10 104,29

611200 Naknade troškova zaposlenih 127.400,00 127.189,00 111.436,00 99,83

LBA0V1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 19.500,00 18.285,00 18.762,00 93,77

LBA0V2 Naknada za topli obrok 68.600,00 67.804,00 68.099,00 98,84

LBA0V3 Naknada za regres za godišnji odmor 17.300,00 17.300,00 16.475,00 100,00

LBA0V4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 16.900,00 16.900,00 6.100,00 100,00

LBA0V5 Naknada za slučaj smrti i te 5.100,00 6.900,00 2.000,00 135,29

612000 Doprinosi poslodavca 69.650,00 74.012,69 69.589,51 106,26

612100 Doprinosi poslodavca 69.650,00 74.012,69 69.589,51 106,26

613000 Izdaci za materijal i usluge 98.750,00 98.807,87 97.392,60 100,06

613100 Putni troškovi 2.500,00 2.300,00 2.900,00 92,00

613200 Izdaci za energiju 40.000,00 41.763,14 40.100,00 104,41

613300 Izdaci za komunalne usluge 8.400,00 8.400,00 8.081,75 100,00

613400 Nabavka materijala 12.280,00 12.485,00 11.180,56 101,67

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 400,00 260,90 391,30 65,22

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.900,00 9.397,42 8.501,00 94,92

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.900,00 1.900,00 1.874,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21.200,00 19.997,34 22.195,86 94,33

LBK061 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.170,00 2.304,07 2.168,13 106,18

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.200,00 1.448,00 0,00 34,48

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.200,00 1.448,00 0,00 34,48

821300 Nabavka opreme 4.200,00 1.448,00 0,00 34,48

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 961.339,00 991.156,35 931.870,21 103,10

Currency: KM

Organizacija=21020062 (OS "VRHBOSNA" STARI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

  

268

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 862.613,00 909.991,22 807.127,08 105,49

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 707.797,00 752.474,23 669.790,97 106,31

611100 Bruto plaće i naknade 596.141,00 635.059,23 567.050,30 106,53

611200 Naknade troškova zaposlenih 111.656,00 117.415,00 102.740,67 105,16

LBA0V6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 18.800,00 17.225,00 16.907,00 91,62

LBA0V7 Naknada za topli obrok 65.300,00 60.484,00 58.752,00 92,62

LBA0V8 Naknada za regres za godišnji odmor 14.456,00 14.456,00 13.672,00 100,00

LBA0V9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6.000,00 6.000,00 6.510,00 100,00

LBA0Z0 Naknada za slučaj smrti i te 7.100,00 19.250,00 6.899,67 271,13

612000 Doprinosi poslodavca 64.590,00 68.674,38 61.106,47 106,32

612100 Doprinosi poslodavca 64.590,00 68.674,38 61.106,47 106,32

613000 Izdaci za materijal i usluge 90.226,00 88.842,61 76.229,64 98,47

613100 Putni troškovi 500,00 500,00 828,80 100,00

613200 Izdaci za energiju 30.000,00 31.245,05 23.000,00 104,15

613300 Izdaci za komunalne usluge 7.000,00 7.039,05 6.788,39 100,56

613400 Nabavka materijala 12.480,00 12.477,27 7.589,49 99,98

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200,00 177,75 106,00 88,88

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 21.464,00 21.262,38 23.798,67 99,06

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 900,00 880,00 900,00 97,78

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.670,00 13.125,01 11.319,14 83,76

LBK062 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.012,00 2.136,10 1.899,15 106,17

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.500,00 400,00 30.000,00 1,95

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.500,00 400,00 30.000,00 1,95

821200 Nabavka građevina 20.000,00 0,00 0,00 0,00

821300 Nabavka opreme 500,00 400,00 0,00 80,00

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0,00 0,00 30.000,00 n/m

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 883.113,00 910.391,22 837.127,08 103,09

  

269

Currency: KM

Organizacija=21020063 (MUZICKA SKOLA "MLADEN POZAJIC" STARI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.177.194,00 1.195.252,44 1.124.017,44 101,53

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 989.314,00 1.044.721,80 954.651,64 105,60

611100 Bruto plaće i naknade 850.586,00 902.841,80 824.739,64 106,14

611200 Naknade troškova zaposlenih 138.728,00 141.880,00 129.912,00 102,27

LBA0Z1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24.600,00 25.228,00 24.857,00 102,55

LBA0Z2 Naknada za topli obrok 82.426,00 82.424,00 80.699,00 100,00

LBA0Z3 Naknada za regres za godišnji odmor 21.102,00 21.101,56 18.288,00 100,00

LBA0Z4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6.600,00 6.508,44 6.204,00 98,61

LBA0Z5 Naknada za slučaj smrti i te 4.000,00 6.618,00 0,00 165,45

612000 Doprinosi poslodavca 89.313,00 94.798,41 86.973,84 106,14

612100 Doprinosi poslodavca 89.313,00 94.798,41 86.973,84 106,14

613000 Izdaci za materijal i usluge 98.567,00 55.732,23 82.391,96 56,54

613100 Putni troškovi 4.500,00 0,00 4.290,20 0,00

613200 Izdaci za energiju 17.400,00 13.577,50 12.867,14 78,03

613300 Izdaci za komunalne usluge 4.400,00 4.045,62 4.385,38 91,95

613400 Nabavka materijala 9.998,00 7.991,73 7.544,60 79,93

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4.900,00 4.950,00 4.950,00 101,02

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.000,00 7.931,75 6.688,69 99,15

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.400,00 3.395,40 3.395,40 99,86

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 43.210,00 10.912,85 35.584,32 25,26

LBK063 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.759,00 2.927,38 2.686,23 106,10

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.000,00 0,00 2.423,00 0,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.000,00 0,00 2.423,00 0,00

  

270

821300 Nabavka opreme 2.000,00 0,00 0,00 0,00

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0,00 0,00 2.423,00 n/m

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.179.194,00 1.195.252,44 1.126.440,44 101,36

Currency: KM

Organizacija=21020064 (ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA" STARI GRAD)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.875.781,00 1.931.491,14 1.764.381,86 102,97

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.366.711,00 1.415.240,43 1.321.840,12 103,55

611100 Bruto plaće i naknade 1.118.475,00 1.171.586,89 1.093.966,77 104,75

611200 Naknade troškova zaposlenih 248.236,00 243.653,54 227.873,35 98,15

LBA026 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 0,00 0,00 0,00 n/m

LBA027 Naknada za topli obrok 0,00 0,00 0,00 n/m

LBA028 Naknada za regres za godišnji odmor 0,00 0,00 0,00 n/m

LBA0X0 Naknada za slučaj smrti i te 20.775,00 20.775,00 23.386,76 100,00

LBA0Z6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 65.321,00 61.496,10 59.569,59 94,14

LBA0Z7 Naknada za topli obrok 112.400,00 112.144,00 112.008,00 99,77

LBA0Z8 Naknada za regres za godišnji odmor 27.805,00 27.805,00 26.400,00 100,00

LBA0Z9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 21.935,00 21.433,44 6.509,00 97,71

612000 Doprinosi poslodavca 119.700,00 123.228,61 115.172,88 102,95

612100 Doprinosi poslodavca 119.700,00 123.228,61 115.172,88 102,95

613000 Izdaci za materijal i usluge 389.370,00 393.022,10 327.368,86 100,94

613100 Putni troškovi 7.000,00 5.362,60 4.749,10 76,61

613200 Izdaci za energiju 77.300,00 94.033,52 71.899,85 121,65

613300 Izdaci za komunalne usluge 16.100,00 16.632,97 15.699,83 103,31

613400 Nabavka materijala 158.028,00 148.960,39 116.247,57 94,26

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 8.662,00 7.707,75 6.122,35 88,98

  

271

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 39.100,00 38.847,06 41.898,07 99,35

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 7.910,00 7.147,04 10.170,42 90,35

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 71.370,00 70.461,67 57.006,67 98,73

LBK064 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.900,00 3.869,10 3.575,00 99,21

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 17.300,00 13.849,95 13.853,12 80,06

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 17.300,00 13.849,95 13.853,12 80,06

821300 Nabavka opreme 17.300,00 13.849,95 7.493,35 80,06

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0,00 0,00 6.359,77 n/m

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.893.081,00 1.945.341,09 1.778.234,98 102,76

Currency: KM

Organizacija=21020065 (DEVETA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.047.516,00 1.066.656,38 1.021.241,14 101,83

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 841.908,00 869.402,55 838.574,75 103,27

611100 Bruto plaće i naknade 688.958,00 728.717,59 700.465,63 105,77

611200 Naknade troškova zaposlenih 152.950,00 140.684,96 138.109,12 91,98

LBA0X1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 31.500,00 28.340,10 28.979,00 89,97

LBA0X2 Naknada za topli obrok 76.300,00 71.525,60 74.599,00 93,74

LBA0X3 Naknada za regres za godišnji odmor 19.700,00 17.897,20 17.215,00 90,85

LBA0X4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 18.050,00 15.525,76 11.616,12 86,02

LBA0X5 Naknada za slučaj smrti i te 7.400,00 7.396,30 5.700,00 99,95

612000 Doprinosi poslodavca 81.900,00 77.845,31 75.192,67 95,05

612100 Doprinosi poslodavca 81.900,00 77.845,31 75.192,67 95,05

613000 Izdaci za materijal i usluge 123.708,00 119.408,52 107.473,72 96,52

613100 Putni troškovi 500,00 0,00 500,00 0,00

  

272

613200 Izdaci za energiju 66.700,00 66.697,70 56.841,59 100,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 6.900,00 6.350,75 5.399,55 92,04

613400 Nabavka materijala 10.000,00 9.998,92 9.274,18 99,99

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.000,00 141,40 797,41 14,14

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.000,00 7.443,51 7.855,98 93,04

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.500,00 2.500,00 2.494,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25.708,00 23.851,26 22.558,70 92,78

LBK065 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.400,00 2.424,98 1.752,31 101,04

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 315,90 3.124,04 3,16

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 315,90 3.124,04 3,16

821300 Nabavka opreme 10.000,00 315,90 3.124,04 3,16

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.057.516,00 1.066.972,28 1.024.365,18 100,89

Currency: KM

Organizacija=21020066 (OŠ"DOBROŠEVIĆI")

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.019.100,00 1.063.322,03 991.887,14 104,34

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 850.722,00 891.895,79 830.999,05 104,84

611100 Bruto plaće i naknade 711.400,00 753.533,22 715.079,21 105,92

611200 Naknade troškova zaposlenih 139.322,00 138.362,57 115.919,84 99,31

LBA0X6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22.000,00 21.501,00 22.366,00 97,73

LBA0X7 Naknada za topli obrok 72.692,00 72.689,58 73.498,84 100,00

LBA0X8 Naknada za regres za godišnji odmor 17.230,00 17.221,65 16.875,00 99,95

LBA0X9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 17.500,00 18.133,81 0,00 103,62

LBA0Y0 Naknada za slučaj smrti i te 9.900,00 8.816,53 3.180,00 89,06

612000 Doprinosi poslodavca 75.478,00 80.098,49 76.308,27 106,12

  

273

612100 Doprinosi poslodavca 75.478,00 80.098,49 76.308,27 106,12

613000 Izdaci za materijal i usluge 92.900,00 91.327,75 84.579,82 98,31

613100 Putni troškovi 400,00 0,00 280,00 0,00

613200 Izdaci za energiju 41.000,00 40.973,34 34.315,01 99,93

613300 Izdaci za komunalne usluge 6.000,00 5.576,23 5.676,34 92,94

613400 Nabavka materijala 9.900,00 9.647,47 9.697,51 97,45

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900,00 863,95 870,60 95,99

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.100,00 7.032,69 7.099,98 99,05

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.700,00 2.700,00 2.525,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.500,00 22.028,31 22.328,64 97,90

LBK066 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.400,00 2.505,76 1.786,74 104,41

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12.000,00 5.700,67 11.628,27 47,51

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12.000,00 5.700,67 11.628,27 47,51

821300 Nabavka opreme 12.000,00 5.700,67 11.628,27 47,51

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.031.100,00 1.069.022,70 1.003.515,41 103,68

Currency: KM

Organizacija=21020067 (OŠ"SOKOLJE")

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.300.575,00 1.355.665,75 1.235.245,05 104,24

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.074.997,00 1.129.766,24 1.024.882,23 105,09

611100 Bruto plaće i naknade 923.566,00 982.525,16 881.933,71 106,38

611200 Naknade troškova zaposlenih 151.431,00 147.241,08 142.948,52 97,23

LBA0Y1 Naknada troškova prevoza 30.300,00 30.221,00 30.000,00 99,74

LBA0Y2 Naknada za topli obrok 90.853,00 90.850,88 90.798,52 100,00

LBA0Y3 Naknada za regres za godišnji odmor 22.878,00 22.877,20 21.150,00 100,00

  

274

LBA0Y4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0,00 0,00 0,00 n/m

LBA0Y5 Naknada za slučaj smrti i te 7.400,00 3.292,00 1.000,00 44,49

612000 Doprinosi poslodavca 98.998,00 105.186,10 93.018,36 106,25

612100 Doprinosi poslodavca 98.998,00 105.186,10 93.018,36 106,25

613000 Izdaci za materijal i usluge 126.580,00 120.713,41 117.344,46 95,37

613100 Putni troškovi 1.300,00 1.172,50 1.163,00 90,19

613200 Izdaci za energiju 49.222,00 49.141,55 41.399,68 99,84

613300 Izdaci za komunalne usluge 13.100,00 12.867,44 13.099,52 98,22

613400 Nabavka materijala 18.500,00 12.497,70 18.323,34 67,56

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.000,00 1.000,00 983,95 100,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.100,00 7.755,68 8.194,99 95,75

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.500,00 3.240,00 3.160,00 92,57

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 28.770,00 29.760,82 28.789,37 103,44

LBK067 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.088,00 3.277,72 2.230,61 106,14

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12.000,00 3.765,16 10.859,34 31,38

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12.000,00 3.765,16 10.859,34 31,38

821300 Nabavka opreme 12.000,00 3.765,16 10.859,34 31,38

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.312.575,00 1.359.430,91 1.246.104,39 103,57

Currency: KM

Organizacija=21020068 (DESETA OSNOVNA ŠKOLA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 485.003,00 473.380,91 0,00 97,60

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 384.599,00 401.587,08 0,00 104,42

611100 Bruto plaće i naknade 307.901,00 354.908,08 0,00 115,27

611200 Naknade troškova zaposlenih 76.698,00 46.679,00 0,00 60,86

  

275

LBA0W0 Naknada za slučaj smrti i te 3.700,00 0,00 0,00 0,00

LBA0Y6 Naknada troškova prevoza 12.600,00 10.069,00 0,00 79,91

LBA0Y7 Naknada za topli obrok 44.300,00 35.780,00 0,00 80,77

LBA0Y8 Naknada za regres za godišnji odmor 7.598,00 830,00 0,00 10,92

LBA0Y9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 8.500,00 0,00 0,00 0,00

612000 Doprinosi poslodavca 32.400,00 37.256,15 0,00 114,99

612100 Doprinosi poslodavca 32.400,00 37.256,15 0,00 114,99

613000 Izdaci za materijal i usluge 68.004,00 34.537,68 0,00 50,79

613100 Putni troškovi 500,00 0,00 0,00 0,00

613200 Izdaci za energiju 34.000,00 10.447,13 0,00 30,73

613300 Izdaci za komunalne usluge 11.000,00 5.053,40 0,00 45,94

613400 Nabavka materijala 6.000,00 5.995,36 0,00 99,92

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300,00 60,00 0,00 20,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.300,00 3.194,23 0,00 96,79

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.500,00 2.717,14 0,00 77,63

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.400,00 5.907,32 0,00 70,33

LBK068 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.004,00 1.163,10 0,00 115,85

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 485.003,00 473.380,91 0,00 97,60

Currency: KM

Organizacija=21030001-21030035 (PRVA GIMNAZIJA-GAZIHUSREV-BEGOVA MEDRESA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 56.046.925,00 57.649.769,78 53.709.843,38 102,86

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 43.185.011,00 45.479.422,78 42.061.428,06 105,31

611100 Bruto plaće i naknade 36.787.782,00 39.138.950,20 36.054.389,76 106,39

611200 Naknade troškova zaposlenih 6.397.229,00 6.340.472,58 6.007.038,30 99,11

  

276

612000 Doprinosi poslodavca 3.898.169,00 4.143.705,53 3.813.615,99 106,30

612100 Doprinosi poslodavca 3.898.169,00 4.143.705,53 3.813.615,99 106,30

613000 Izdaci za materijal i usluge 8.963.745,00 8.026.641,47 7.834.799,33 89,55

613100 Putni troškovi 126.490,00 104.760,99 110.941,52 82,82

613200 Izdaci za energiju 2.616.838,00 2.622.916,51 2.374.455,34 100,23

613300 Izdaci za komunalne usluge 465.115,00 449.636,29 444.960,82 96,67

613400 Nabavka materijala 1.018.594,00 893.754,46 911.379,34 87,74

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 84.129,00 66.151,76 64.270,48 78,63

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 180.889,00 178.563,77 191.917,19 98,71

613700 Izdaci za tekuće održavanje 682.942,00 641.900,23 603.168,41 93,99

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 175.691,00 160.760,33 161.817,46 91,50

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.613.057,00 2.908.197,13 2.971.888,77 80,49

000000 Ugovorene i druge posebne usluge 3.491.796,00 2.780.136,11 2.864.743,77 79,62

LCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.237,00 3.435,96 2.997,43 106,15

LCK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 5.157,00 5.479,77 4.963,47 106,26

LCK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.773,00 4.016,08 2.788,77 106,44

LCK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.129,00 3.326,13 2.337,23 106,30

LCK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.709,00 3.941,59 3.497,80 106,27

LCK006 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.234,00 3.443,30 2.995,55 106,47

LCK007 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.300,00 3.491,85 2.392,13 105,81

LCK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.908,00 2.029,93 1.785,73 106,39

LCK009 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.500,00 3.637,87 2.620,16 103,94

LCK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.300,00 3.374,98 3.203,20 102,27

LCK011 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.318,00 2.465,77 2.321,45 106,37

LCK012 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.292,00 4.572,76 3.018,00 106,54

LCK013 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.700,00 4.941,88 4.647,46 105,15

LCK014 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.218,00 3.426,74 2.358,00 106,49

LCK015 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.358,00 1.443,82 1.294,76 106,32

LCK016 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.099,00 4.355,47 3.897,22 106,26

LCK017 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.700,00 3.845,14 3.575,69 103,92

LCK018 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.585,00 3.808,62 3.532,09 106,24

  

277

LCK019 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.460,00 3.687,92 2.516,40 106,59

LCK020 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.526,00 4.806,40 3.322,84 106,20

LCK021 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.882,00 4.139,39 2.692,44 106,63

LCK022 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.928,00 4.172,54 3.898,29 106,23

LCK023 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.851,00 4.094,58 3.736,08 106,33

LCK024 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.462,00 3.680,64 3.327,29 106,32

LCK025 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.768,00 2.945,80 2.598,05 106,42

LCK026 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 5.000,00 5.290,26 4.912,88 105,81

LCK027 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.100,00 3.113,77 3.026,99 100,44

LCK028 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.205,00 3.405,50 3.195,00 106,26

LCK029 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.517,00 2.676,86 2.398,69 106,35

LCK030 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.700,00 3.876,20 2.848,84 104,76

LCK031 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.790,00 5.093,65 3.462,21 106,34

LCK032 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.500,00 3.648,67 3.448,57 104,25

LCK033 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.455,00 1.551,94 1.080,09 106,66

LCK034 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.800,00 3.917,31 3.725,63 103,09

LCK035 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.800,00 2.921,93 2.728,57 104,35

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 86.300,00 8.040.665,70 45.377,25 9.317,11

614000 Tekući transferi 86.300,00 8.040.665,70 45.377,25 9.317,11

614200 Transferi pojedincima 15.300,00 14.000,00 13.200,00 91,50

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 60.000,00 60.000,00 22.770,00 100,00

LCN002 Bilingualna nastava za Certifikat IGCSE i diplomu Alevel u okvi 60.000,00 60.000,00 22.770,00 100,00

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 11.000,00 7.966.665,70 9.407,25 72.424,23

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.130.995,00 762.248,09 672.051,52 67,40

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.130.995,00 762.248,09 672.051,52 67,40

821200 Nabavka građevina 59.680,00 9.680,00 44.006,29 16,22

821300 Nabavka opreme 729.866,00 472.984,65 466.470,48 64,80

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 341.449,00 279.583,44 161.574,75 81,88

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 57.264.220,00 66.452.683,57 54.427.272,15 116,05

  

278

Currency: KM

Organizacija=21030001 (PRVA GIMNAZIJA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.425.210,00 1.433.568,64 1.327.264,17 100,59

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.150.585,00 1.214.470,60 1.113.593,85 105,55

611100 Bruto plaće i naknade 985.500,00 1.043.885,17 964.253,85 105,92

611200 Naknade troškova zaposlenih 165.085,00 170.585,43 149.340,00 103,33

LCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 29.400,00 29.067,80 27.968,80 98,87

LCA002 Naknada za topli obrok 98.000,00 95.581,44 90.615,84 97,53

LCA003 Naknada za regres za godišnji odmor 23.685,00 24.084,65 20.366,50 101,69

LCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9.900,00 8.743,76 7.888,86 88,32

LCA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 4.100,00 13.107,78 2.500,00 319,70

612000 Doprinosi poslodavca 104.273,00 110.747,63 102.205,10 106,21

612100 Doprinosi poslodavca 104.273,00 110.747,63 102.205,10 106,21

613000 Izdaci za materijal i usluge 170.352,00 108.350,41 111.465,22 63,60

613100 Putni troškovi 2.000,00 2.000,00 1.616,00 100,00

613200 Izdaci za energiju 38.000,00 35.896,17 30.487,99 94,46

613300 Izdaci za komunalne usluge 8.600,00 7.914,32 8.226,64 92,03

613400 Nabavka materijala 17.800,00 14.797,32 11.345,80 83,13

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7.700,00 159,05 87,20 2,07

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 14.000,00 9.155,12 10.285,49 65,39

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.000,00 2.640,00 2.640,00 88,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 76.015,00 32.352,47 43.778,67 42,56

LCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.237,00 3.435,96 2.997,43 106,15

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 303.895,69 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 303.895,69 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 303.895,69 0,00 n/m

  

279

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9.000,00 2.932,40 9.363,56 32,58

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9.000,00 2.932,40 9.363,56 32,58

821300 Nabavka opreme 9.000,00 2.932,40 9.363,56 32,58

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.434.210,00 1.740.396,73 1.336.627,73 121,35

Currency: KM

Organizacija=21030002 (DRUGA GIMNAZIJA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.406.817,00 2.415.628,49 2.313.493,21 100,37

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.851.478,00 1.948.068,75 1.772.811,16 105,22

611100 Bruto plaće i naknade 1.585.737,00 1.685.192,79 1.530.803,50 106,27

611200 Naknade troškova zaposlenih 265.741,00 262.875,96 242.007,66 98,92

LCA006 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 47.290,00 47.096,80 45.999,80 99,59

LCA007 Naknada za topli obrok 137.890,00 137.888,48 136.254,88 100,00

LCA008 Naknada za regres za godišnji odmor 36.261,00 36.260,68 32.550,00 100,00

LCA009 Otpremnina zbog odlaska u penziju 28.500,00 28.500,00 14.054,98 100,00

LCA010 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 15.800,00 13.130,00 13.148,00 83,10

612000 Doprinosi poslodavca 168.633,00 179.073,56 161.342,25 106,19

612100 Doprinosi poslodavca 168.633,00 179.073,56 161.342,25 106,19

613000 Izdaci za materijal i usluge 386.706,00 288.486,18 379.339,80 74,60

613100 Putni troškovi 2.000,00 1.441,80 2.936,48 72,09

613200 Izdaci za energiju 171.749,00 157.406,11 157.742,38 91,65

613300 Izdaci za komunalne usluge 13.800,00 13.262,19 13.749,84 96,10

613400 Nabavka materijala 9.100,00 9.095,27 9.098,34 99,95

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 700,00 699,91 652,54 99,99

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 29.100,00 29.099,74 28.272,82 100,00

  

280

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6.600,00 6.591,25 6.214,50 99,87

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 148.500,00 65.410,14 155.709,43 44,05

LCK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 5.157,00 5.479,77 4.963,47 106,26

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 32.992,54 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 32.992,54 0,00 n/m

LCM001 Obilježavanje "Sto godina Druge gimnazije" 0,00 0,00 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 32.992,54 0,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 64.486,00 58.970,35 15.577,64 91,45

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 64.486,00 58.970,35 15.577,64 91,45

821300 Nabavka opreme 40.486,00 37.333,96 4.987,64 92,21

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 24.000,00 21.636,39 10.590,00 90,15

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.471.303,00 2.507.591,38 2.329.070,85 101,47

Currency: KM

Organizacija=21030003 (TRECA GIMNAZIJA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.664.888,00 1.743.331,88 1.628.458,21 104,71

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.352.918,00 1.427.449,56 1.340.669,20 105,51

611100 Bruto plaće i naknade 1.170.336,00 1.245.749,58 1.150.712,20 106,44

611200 Naknade troškova zaposlenih 182.582,00 181.699,98 189.957,00 99,52

LCA011 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 35.400,00 34.609,27 35.205,00 97,77

LCA012 Naknada za topli obrok 100.882,00 100.880,00 100.032,00 100,00

LCA013 Naknada za regres za godišnji odmor 23.900,00 23.888,23 23.200,00 99,95

LCA014 Otpremnina zbog odlaska u penziju 15.000,00 15.000,00 29.120,00 100,00

LCA015 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 7.400,00 7.322,48 2.400,00 98,95

612000 Doprinosi poslodavca 122.997,00 130.913,81 121.022,82 106,44

612100 Doprinosi poslodavca 122.997,00 130.913,81 121.022,82 106,44

  

281

613000 Izdaci za materijal i usluge 188.973,00 184.968,51 166.766,19 97,88

613100 Putni troškovi 2.800,00 2.800,00 1.050,00 100,00

613200 Izdaci za energiju 90.000,00 89.663,95 77.000,00 99,63

613300 Izdaci za komunalne usluge 16.000,00 13.983,24 14.300,00 87,40

613400 Nabavka materijala 23.100,00 23.043,05 22.092,83 99,75

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.900,00 1.338,28 1.870,00 70,44

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.500,00 9.574,23 7.901,46 91,18

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.000,00 3.900,00 3.900,00 97,50

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 36.900,00 36.649,68 35.863,13 99,32

LCK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.773,00 4.016,08 2.788,77 106,44

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 219.120,34 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 219.120,34 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 219.120,34 0,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12.464,00 2.896,95 1.999,34 23,24

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12.464,00 2.896,95 1.999,34 23,24

821300 Nabavka opreme 10.964,00 1.396,95 1.999,34 12,74

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 1.500,00 1.500,00 0,00 100,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.677.352,00 1.965.349,17 1.630.457,55 117,17

Currency: KM

Organizacija=21030004 (CETVRTA GIMNAZIJA ILIDZA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.411.298,00 1.461.889,63 1.377.075,39 103,58

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.116.169,00 1.173.795,14 1.095.584,26 105,16

611100 Bruto plaće i naknade 957.313,00 1.017.990,54 949.311,96 106,34

611200 Naknade troškova zaposlenih 158.856,00 155.804,60 146.272,30 98,08

  

282

LCA016 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30.356,00 30.355,60 28.600,00 100,00

LCA017 Naknada za topli obrok 91.400,00 88.716,00 87.248,00 97,06

LCA018 Naknada za regres za godišnji odmor 21.200,00 20.879,80 20.325,00 98,49

LCA019 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6.000,00 5.953,92 0,00 99,23

LCA020 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 9.900,00 9.899,28 10.099,30 99,99

612000 Doprinosi poslodavca 100.990,00 107.429,03 99.779,56 106,38

612100 Doprinosi poslodavca 100.990,00 107.429,03 99.779,56 106,38

613000 Izdaci za materijal i usluge 194.139,00 180.665,46 181.711,57 93,06

613100 Putni troškovi 1.211,00 1.210,95 1.137,55 100,00

613200 Izdaci za energiju 133.600,00 122.491,03 121.400,00 91,68

613300 Izdaci za komunalne usluge 7.300,00 7.249,59 7.228,14 99,31

613400 Nabavka materijala 8.599,00 8.598,96 7.399,30 100,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 19.000,00 18.954,00 18.954,00 99,76

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.900,00 5.043,70 4.899,51 102,93

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.400,00 9.791,10 14.355,84 78,96

LCK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.129,00 3.326,13 2.337,23 106,30

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 312.269,41 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 312.269,41 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 312.269,41 0,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 34.468,00 32.567,11 0,00 94,49

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 34.468,00 32.567,11 0,00 94,49

821300 Nabavka opreme 34.468,00 32.567,11 0,00 94,49

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.445.766,00 1.806.726,15 1.377.075,39 124,97

Currency: KM

Organizacija=21030005 ( PETA GIMNAZIJA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

  

283

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.649.321,00 1.731.477,12 1.632.573,39 104,98

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.316.726,00 1.383.890,32 1.301.122,18 105,10

611100 Bruto plaće i naknade 1.127.856,00 1.198.371,32 1.108.152,18 106,25

611200 Naknade troškova zaposlenih 188.870,00 185.519,00 192.970,00 98,23

LCA021 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 33.500,00 32.680,00 37.900,00 97,55

LCA022 Naknada za topli obrok 111.000,00 108.508,00 107.620,00 97,75

LCA023 Naknada za regres za godišnji odmor 26.200,00 26.171,00 25.150,00 99,89

LCA024 Otpremnina zbog odlaska u penziju 4.800,00 4.800,00 0,00 100,00

LCA025 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 13.370,00 13.360,00 22.300,00 99,93

612000 Doprinosi poslodavca 120.696,00 128.222,97 117.963,25 106,24

612100 Doprinosi poslodavca 120.696,00 128.222,97 117.963,25 106,24

613000 Izdaci za materijal i usluge 211.899,00 219.363,83 213.487,96 103,52

613100 Putni troškovi 2.000,00 0,00 4.000,00 0,00

613200 Izdaci za energiju 80.000,00 86.035,27 87.760,14 107,54

613300 Izdaci za komunalne usluge 18.830,00 20.804,96 16.489,73 110,49

613400 Nabavka materijala 12.300,00 14.299,36 10.300,00 116,25

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.700,00 2.699,75 2.149,93 99,99

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2.500,00 2.500,00 3.500,00 100,00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.860,00 5.859,40 4.300,00 99,99

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.700,00 4.700,00 6.600,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 79.300,00 78.523,50 74.890,36 99,02

LCK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.709,00 3.941,59 3.497,80 106,27

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 88.422,37 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 88.422,37 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 88.422,37 0,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30.800,00 29.761,05 21.600,00 96,63

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30.800,00 29.761,05 21.600,00 96,63

821300 Nabavka opreme 30.800,00 29.761,05 21.600,00 96,63

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.680.121,00 1.849.660,54 1.654.173,39 110,09

  

284

Currency: KM

Organizacija=21030006 (GIMNAZIJA DOBRINJA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.454.090,00 1.502.124,21 1.370.130,37 103,30

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.170.797,00 1.228.103,63 1.104.395,02 104,89

611100 Bruto plaće i naknade 996.981,00 1.061.760,82 952.125,71 106,50

611200 Naknade troškova zaposlenih 173.816,00 166.342,81 152.269,31 95,70

LCA026 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23.916,00 23.915,40 21.930,00 100,00

LCA027 Naknada za topli obrok 98.100,00 93.416,00 89.198,00 95,23

LCA028 Naknada za regres za godišnji odmor 23.000,00 22.539,71 21.275,00 98,00

LCA029 Otpremnina zbog odlaska u penziju 21.000,00 20.752,14 17.700,18 98,82

LCA030 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 7.800,00 5.719,56 2.166,13 73,33

612000 Doprinosi poslodavca 104.791,00 111.590,27 100.247,20 106,49

612100 Doprinosi poslodavca 104.791,00 111.590,27 100.247,20 106,49

613000 Izdaci za materijal i usluge 178.502,00 162.430,31 165.488,15 91,00

613100 Putni troškovi 1.000,00 140,00 0,00 14,00

613200 Izdaci za energiju 80.522,00 80.521,57 85.397,81 100,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 21.770,00 20.349,66 15.741,51 93,48

613400 Nabavka materijala 15.000,00 13.487,58 13.718,67 89,92

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 3.857,49 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.576,00 7.567,28 4.632,76 99,88

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6.400,00 6.170,00 6.330,00 96,41

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 43.000,00 30.750,92 32.814,36 71,51

LCK006 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.234,00 3.443,30 2.995,55 106,47

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 11.000,00 147.127,97 9.407,25 1.337,53

614000 Tekući transferi 11.000,00 147.127,97 9.407,25 1.337,53

  

285

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 11.000,00 147.127,97 9.407,25 1.337,53

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9.323,00 8.889,55 6.252,77 95,35

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9.323,00 8.889,55 6.252,77 95,35

821300 Nabavka opreme 9.323,00 8.889,55 6.252,77 95,35

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.474.413,00 1.658.141,73 1.385.790,39 112,46

Currency: KM

Organizacija=21030007 (PRVA BOSNJACKA GIMNAZIJA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.420.990,00 1.474.743,47 1.372.953,60 103,78

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.154.512,00 1.210.932,85 1.131.291,77 104,89

611100 Bruto plaće i naknade 986.190,00 1.048.630,05 964.843,43 106,33

611200 Naknade troškova zaposlenih 168.322,00 162.302,80 166.448,34 96,42

LCA031 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30.590,00 30.589,60 33.458,00 100,00

LCA032 Naknada za topli obrok 101.400,00 95.382,00 98.272,00 94,07

LCA033 Naknada za regres za godišnji odmor 24.810,00 24.809,20 23.650,00 100,00

LCA034 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0,00 0,00 4.919,34 n/m

LCA035 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 11.522,00 11.522,00 6.149,00 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 106.249,00 112.803,43 103.369,01 106,17

612100 Doprinosi poslodavca 106.249,00 112.803,43 103.369,01 106,17

613000 Izdaci za materijal i usluge 160.229,00 151.007,19 138.292,82 94,24

613100 Putni troškovi 4.500,00 4.198,10 4.499,90 93,29

613200 Izdaci za energiju 59.229,00 55.928,87 45.163,00 94,43

613300 Izdaci za komunalne usluge 12.000,00 11.472,04 11.397,60 95,60

613400 Nabavka materijala 10.200,00 8.102,87 11.441,86 79,44

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1.624,00 1.624,00 1.624,00 100,00

  

286

613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.010,00 10.959,45 10.087,48 99,54

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5.490,00 5.490,00 5.506,33 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 52.876,00 49.740,01 46.180,52 94,07

LCK007 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.300,00 3.491,85 2.392,13 105,81

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 60.000,00 205.628,36 22.770,00 342,71

614000 Tekući transferi 60.000,00 205.628,36 22.770,00 342,71

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 60.000,00 60.000,00 22.770,00 100,00

LCN002 Bilingualna nastava za Certifikat IGCSE i diplomu Alevel u okvi 60.000,00 60.000,00 22.770,00 100,00

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 145.628,36 0,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 55.000,00 32.379,42 22.847,02 58,87

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 55.000,00 32.379,42 22.847,02 58,87

821300 Nabavka opreme 30.000,00 14.988,54 22.847,02 49,96

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 25.000,00 17.390,88 0,00 69,56

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.535.990,00 1.712.751,25 1.418.570,62 111,51

Currency: KM

Organizacija=21030008 (KATOLICKI SKOLSKI CENTAR - OPCA-REALNA GIMNAZIJA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 829.399,00 865.880,28 773.724,98 104,40

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 678.845,00 714.094,63 633.437,82 105,19

611100 Bruto plaće i naknade 587.270,00 625.330,15 548.151,82 106,48

611200 Naknade troškova zaposlenih 91.575,00 88.764,48 85.286,00 96,93

LCA036 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 15.950,00 15.941,00 14.637,00 99,94

LCA037 Naknada za topli obrok 57.525,00 57.336,00 55.099,00 99,67

LCA038 Naknada za regres za godišnji odmor 14.100,00 13.487,48 13.150,00 95,66

LCA040 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 4.000,00 2.000,00 2.400,00 50,00

612000 Doprinosi poslodavca 61.846,00 65.840,13 57.569,68 106,46

  

287

612100 Doprinosi poslodavca 61.846,00 65.840,13 57.569,68 106,46

613000 Izdaci za materijal i usluge 88.708,00 85.945,52 82.717,48 96,89

613100 Putni troškovi 900,00 757,50 875,80 84,17

613200 Izdaci za energiju 41.200,00 41.878,34 37.499,14 101,65

613300 Izdaci za komunalne usluge 5.300,00 5.283,62 5.920,21 99,69

613400 Nabavka materijala 5.000,00 3.993,52 3.993,38 79,87

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300,00 300,00 300,00 100,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4.400,00 4.395,32 4.300,00 99,89

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.500,00 4.472,94 2.981,96 99,40

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 300,00 292,02 277,02 97,34

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24.900,00 22.542,33 24.784,24 90,53

LCK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.908,00 2.029,93 1.785,73 106,39

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.000,00 0,00 0,00 0,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000,00 0,00 0,00 0,00

821300 Nabavka opreme 20.000,00 0,00 0,00 0,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 849.399,00 865.880,28 773.724,98 101,94

Currency: KM

Organizacija=21030009 (GIMNAZIJA OBALA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.575.039,00 1.640.961,17 1.618.346,62 104,19

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.246.472,00 1.306.489,47 1.284.253,79 104,81

611100 Bruto plaće i naknade 1.056.913,00 1.128.135,21 1.081.662,79 106,74

611200 Naknade troškova zaposlenih 189.559,00 178.354,26 202.591,00 94,09

LCA041 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 37.500,00 32.084,00 29.028,00 85,56

LCA042 Naknada za topli obrok 99.226,00 99.224,00 99.356,00 100,00

LCA043 Naknada za regres za godišnji odmor 26.600,00 24.018,26 24.850,00 90,29

  

288

LCA044 Otpremnina zbog odlaska u penziju 17.233,00 17.233,00 39.707,00 100,00

LCA045 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 9.000,00 5.795,00 9.650,00 64,39

612000 Doprinosi poslodavca 109.062,00 116.538,09 113.228,55 106,85

612100 Doprinosi poslodavca 109.062,00 116.538,09 113.228,55 106,85

613000 Izdaci za materijal i usluge 219.505,00 217.933,61 220.864,28 99,28

613100 Putni troškovi 5.000,00 3.990,50 6.199,91 79,81

613200 Izdaci za energiju 78.500,00 80.622,86 67.699,92 102,70

613300 Izdaci za komunalne usluge 20.200,00 20.181,38 17.270,41 99,91

613400 Nabavka materijala 18.000,00 18.000,00 18.799,38 100,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900,00 887,00 896,50 98,56

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 1.327,14 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.930,00 15.922,41 24.186,04 99,95

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 8.500,00 5.391,00 8.081,18 63,42

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 68.975,00 67.973,45 75.110,78 98,55

LCK009 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.500,00 3.637,87 2.620,16 103,94

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 321.270,85 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 321.270,85 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 321.270,85 0,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 28.500,00 9.497,45 22.991,94 33,32

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 28.500,00 9.497,45 22.991,94 33,32

821300 Nabavka opreme 14.136,00 9.497,45 13.000,00 67,19

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 14.364,00 0,00 9.991,94 0,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.603.539,00 1.971.729,47 1.641.338,56 122,96

Currency: KM

Organizacija=21030010 (SREDNJA MUZICKA SKOLA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

  

289

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.331.419,00 1.386.429,58 1.288.529,90 104,13

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.164.405,00 1.221.458,99 1.125.462,37 104,90

611100 Bruto plaće i naknade 982.223,00 1.044.249,51 985.286,69 106,31

611200 Naknade troškova zaposlenih 182.182,00 177.209,48 140.175,68 97,27

LCA046 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26.900,00 26.885,00 26.294,40 99,94

LCA047 Naknada za topli obrok 87.490,00 87.488,00 87.114,00 100,00

LCA048 Naknada za regres za godišnji odmor 21.892,00 21.891,28 20.300,00 100,00

LCA049 Otpremnina zbog odlaska u penziju 37.800,00 37.646,20 0,00 99,59

LCA050 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 8.100,00 3.299,00 6.467,28 40,73

612000 Doprinosi poslodavca 103.356,00 109.866,20 103.456,12 106,30

612100 Doprinosi poslodavca 103.356,00 109.866,20 103.456,12 106,30

613000 Izdaci za materijal i usluge 63.658,00 55.104,39 59.611,41 86,56

613100 Putni troškovi 1.934,00 390,00 1.700,00 20,17

613200 Izdaci za energiju 17.000,00 15.433,31 15.095,08 90,78

613300 Izdaci za komunalne usluge 3.900,00 3.873,46 3.995,98 99,32

613400 Nabavka materijala 3.806,00 3.728,51 2.790,90 97,96

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 n/m

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 8.208,00 3.896,10 9.055,80 47,47

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.710,00 1.392,61 957,50 81,44

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.100,00 3.796,65 3.837,18 92,60

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.700,00 19.218,77 18.975,77 97,56

LCK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.300,00 3.374,98 3.203,20 102,27

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 19.102,23 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 19.102,23 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 19.102,23 0,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 760,00 720,00 0,00 94,74

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 760,00 720,00 0,00 94,74

821300 Nabavka opreme 760,00 720,00 0,00 94,74

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.332.179,00 1.406.251,81 1.288.529,90 105,56

  

290

Currency: KM

Organizacija=21030011 (SREDNJA SKOLA PRIMJENJENIH UMNJETNOSTI)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.018.827,00 1.070.393,58 1.010.333,62 105,06

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 841.158,00 881.806,91 819.189,90 104,83

611100 Bruto plaće i naknade 708.159,00 753.136,90 693.756,90 106,35

611200 Naknade troškova zaposlenih 132.999,00 128.670,01 125.433,00 96,75

LCA051 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26.500,00 25.016,00 24.804,00 94,40

LCA052 Naknada za topli obrok 70.300,00 67.468,00 64.648,00 95,97

LCA053 Naknada za regres za godišnji odmor 16.358,00 16.357,50 15.975,00 100,00

LCA054 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5.566,00 5.561,64 6.996,00 99,92

LCA055 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 14.275,00 14.266,87 13.010,00 99,94

612000 Doprinosi poslodavca 74.923,00 79.761,12 74.792,24 106,46

612100 Doprinosi poslodavca 74.923,00 79.761,12 74.792,24 106,46

613000 Izdaci za materijal i usluge 102.746,00 108.825,55 116.351,48 105,92

613100 Putni troškovi 200,00 200,00 200,00 100,00

613200 Izdaci za energiju 35.000,00 40.842,33 31.800,00 116,69

613300 Izdaci za komunalne usluge 7.400,00 8.346,55 7.783,54 112,79

613400 Nabavka materijala 10.000,00 10.000,00 11.349,81 100,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300,00 297,00 251,50 99,00

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 3.176,00 2.250,00 3.750,00 70,84

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.500,00 5.490,24 6.192,11 99,82

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5.000,00 5.711,54 4.978,92 114,23

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 33.852,00 33.222,12 47.724,15 98,14

LCK011 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2.318,00 2.465,77 2.321,45 106,37

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 332.990,13 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 332.990,13 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 332.990,13 0,00 n/m

  

291

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.018.827,00 1.403.383,71 1.010.333,62 137,75

Currency: KM

Organizacija=21030012 (SREDNJA MEDICINSKA SKOLA SARAJEVO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.041.315,00 2.070.273,61 1.872.099,27 101,42

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.515.347,00 1.600.956,42 1.430.862,28 105,65

611100 Bruto plaće i naknade 1.308.968,00 1.395.792,47 1.230.844,50 106,63

611200 Naknade troškova zaposlenih 206.379,00 205.163,95 200.017,78 99,41

LCA056 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 31.700,00 31.495,00 31.400,00 99,35

LCA057 Naknada za topli obrok 125.862,00 125.860,00 117.649,00 100,00

LCA058 Naknada za regres za godišnji odmor 29.517,00 29.516,50 26.698,00 100,00

LCA059 Otpremnina zbog odlaska u penziju 13.100,00 12.093,32 21.839,94 92,32

LCA060 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.200,00 6.199,13 2.430,84 99,99

612000 Doprinosi poslodavca 139.082,00 148.196,22 130.092,66 106,55

612100 Doprinosi poslodavca 139.082,00 148.196,22 130.092,66 106,55

613000 Izdaci za materijal i usluge 386.886,00 321.120,97 311.144,33 83,00

613100 Putni troškovi 7.000,00 6.067,00 2.708,00 86,67

613200 Izdaci za energiju 36.900,00 36.899,52 30.199,88 100,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 11.800,00 11.796,93 11.783,82 99,97

613400 Nabavka materijala 26.000,00 18.296,53 24.350,40 70,37

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 700,00 198,90 0,00 28,41

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 17.000,00 15.006,68 16.988,98 88,27

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 12.800,00 10.711,16 10.341,16 83,68

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 270.394,00 217.571,49 211.754,09 80,46

LCK012 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.292,00 4.572,76 3.018,00 106,54

  

292

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 299.436,01 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 299.436,01 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 299.436,01 0,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5.000,00 4.999,66 8.183,37 99,99

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5.000,00 4.999,66 8.183,37 99,99

821300 Nabavka opreme 5.000,00 4.999,66 8.183,37 99,99

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.046.315,00 2.374.709,28 1.880.282,64 116,05

Currency: KM

Organizacija=21030013 (SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA-JEZERO)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.165.026,00 2.258.910,74 2.076.530,99 104,34

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.666.494,00 1.755.186,18 1.665.187,22 105,32

611100 Bruto plaće i naknade 1.430.494,00 1.521.861,95 1.426.360,22 106,39

611200 Naknade troškova zaposlenih 236.000,00 233.324,23 238.827,00 98,87

LCA061 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 47.200,00 47.200,00 46.300,00 100,00

LCA062 Naknada za topli obrok 138.800,00 136.512,00 132.072,00 98,35

LCA063 Naknada za regres za godišnji odmor 33.500,00 33.122,23 33.825,00 98,87

LCA064 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10.600,00 10.590,00 26.630,00 99,91

LCA065 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 5.900,00 5.900,00 0,00 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 151.237,00 160.828,45 150.312,21 106,34

612100 Doprinosi poslodavca 151.237,00 160.828,45 150.312,21 106,34

613000 Izdaci za materijal i usluge 347.295,00 342.896,11 261.031,56 98,73

613100 Putni troškovi 12.200,00 12.200,00 1.198,20 100,00

613200 Izdaci za energiju 59.800,00 60.060,48 47.773,68 100,44

613300 Izdaci za komunalne usluge 14.800,00 14.800,00 14.221,47 100,00

613400 Nabavka materijala 46.000,00 46.000,00 41.625,43 100,00

  

293

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7.300,00 7.242,40 6.920,38 99,21

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 49.610,00 49.610,00 35.945,02 100,00

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 148.985,00 144.141,35 104.799,92 96,75

LCK013 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4.700,00 4.941,88 4.647,46 105,15

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 396.651,87 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 396.651,87 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 396.651,87 0,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 22.987,00 22.987,00 17.498,32 100,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 22.987,00 22.987,00 17.498,32 100,00

821200 Nabavka građevina 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00

821300 Nabavka opreme 17.987,00 17.987,00 12.498,32 100,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.188.013,00 2.678.549,61 2.094.029,31 122,42

Currency: KM

Organizacija=21030014 (SREDNJA ZUBOTEHNICKA SKOLA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.564.018,00 1.631.172,01 1.467.364,52 104,29

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.156.606,00 1.223.886,94 1.109.446,08 105,82

611100 Bruto plaće i naknade 984.750,00 1.049.180,71 955.507,10 106,54

611200 Naknade troškova zaposlenih 171.856,00 174.706,23 153.938,98 101,66

LCA061 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 0,00 8.219,59 0,00 n/m

LCA066 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 34.105,00 34.103,40 30.622,00 100,00

LCA067 Naknada za topli obrok 96.300,00 91.128,00 90.268,00 94,63

LCA068 Naknada za regres za godišnji odmor 23.033,00 23.032,64 21.540,00 100,00

LCA069 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5.200,00 5.004,60 4.930,20 96,24

  

294

LCA070 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 13.218,00 13.218,00 6.578,78 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 103.695,00 110.458,33 101.967,16 106,52

612100 Doprinosi poslodavca 103.695,00 110.458,33 101.967,16 106,52

613000 Izdaci za materijal i usluge 303.717,00 296.826,74 255.951,28 97,73

613100 Putni troškovi 5.500,00 4.835,00 2.792,90 87,91

613200 Izdaci za energiju 80.690,00 80.690,00 64.600,00 100,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 9.000,00 8.087,05 8.000,00 89,86

613400 Nabavka materijala 39.900,00 39.898,69 34.958,78 100,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4.950,00 3.488,00 2.843,00 70,46

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 35.092,00 38.248,14 38.350,00 108,99

613700 Izdaci za tekuće održavanje 31.700,00 31.698,15 31.725,26 99,99

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6.850,00 6.668,00 6.793,00 97,34

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 86.817,00 79.786,97 63.530,34 91,90

LCK014 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3.218,00 3.426,74 2.358,00 106,49

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 297.321,19 0,00 n/m

614000 Tekući transferi 0,00 297.321,19 0,00 n/m

614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0,00 297.321,19 0,00 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30.500,00 25.438,25 16.649,73 83,40

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30.500,00 25.438,25 16.649,73 83,40

821300 Nabavka opreme 19.000,00 13.938,25 16.649,73 73,36

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 11.500,00 11.500,00 0,00 100,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.594.518,00 1.953.931,45 1.484.014,25 122,54

Currency: KM

Organizacija=21030015 (KATOLICKI SKOLSKI CENTAR - SREDNJA MEDICINSKA SKOLA)

KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS.

---------------------------------------------------------------------- - - - 2012 godine JANUAR-DEC-12 PRETHODNE

GODINE (2/1)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 686.249,00 714.793,14 663.693,37 104,16

  

295

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 489.773,00 519.870,57 469.052,57 106,15

611100 Bruto plaće i naknade 413.834,00 440.711,66 398.238,57 106,49

611200 Naknade troškova zaposlenih 75.939,00 79.158,91 70.814,00 104,24

LCA070 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 0,00 9.047,10 0,00 n/m

LCA071 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 12.513,00 12.513,00 12.200,00 100,00

LCA072 Naknada za topli obrok 42.500,00 40.676,00 40.736,00 95,71

LCA073 Naknada za regres za godišnji odmor 10.116,00 10.115,63 9.050,00 100,00

LCA074 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6.810,00 6.807,18 6.428,00 99,96

LCA075 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 4.000,00 0,00 2.400,00 0,00

612000 Doprinosi poslodavca 43.734,00 46.554,70 41.868,32 106,45

612100 Doprinosi poslodavca 43.734,00 46.554,70 41.868,32 106,45

613000 Izdaci za materijal i usluge 152.742,00 148.367,87 152.772,48 97,14

613100 Putni troškovi 500,00 263,00 185,50 52,60

613200 Izdaci za energiju 53.000,00 50.780,39 53.188,53 95,81

613300 Izdaci za komunalne usluge 4.500,00 4.480,51 4.490,45 99,57

613400 Nabavka materijala 5.500,00 4.451,13 4.498,91 80,93

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.000,00 936,00 0,00 93,60

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0,00 0,00 0,00 n/m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 4.987,21 5.686,41 99,74

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 0,00 0,00 n/m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 81.884,00 81.025,81 83.427,92 98,95

LCK015 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1.358,00 1.443,82 1.294,76 106,32

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 50.000,00 0,00 0,00 0,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50.000,00 0,00 0,00 0,00

821300 Nabavka opreme 50.000,00 0,00 0,00 0,00

_________________ _________________ _____________ ____________

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 736.249,00 714.793,14 663.693,37 97,09

Currency: KM

Organizacija=21030016 (SREDNJA EKONOMSKA SKOLA)