26
Temeljem 61. 108.i 109. Zakona o proracunu (N.N.87108, 136112, 15115) i 61.16. st.3. Pravilnika o polugodisnjem i godisnjem izvjestaju o i zvrsenju proracuna (NN 24113, 102117), clanka 36. Zako na o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine" broj: NN 33101, 60101, 129105, 109107, 125108, 36109, 36109, 150111, 144112, 19113, 137115, 123117) te C/anka 29.a i 30. Statuta opcine S ibinj (,,Sluzbeni vjesnik Brodsko-posavske tupanije", broj:04!2013, 112018 i Sluzbene novine opcine Sibjnj 01/2018)0pcinsko vijece opcine Sibinj je na 12.sjednici odrtanoj 22. 02. 2019.g. donijelo GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2018.-31.12.2018.G. OPCI DID Godisnjim obracunom proracuna opcine Sibinj za razdoblje 01.01.2018. -31 . 12.2018. godine utvrdeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 14.417.796,92 Kn. II Rashodi i izdaci utvrc1eni po pozicijama proracuna za 01.01 . 2018. - 31.12.2018.godine izvrseni su u ukupnom iznosu od 13.867.558,86 Kn. Ill Razlika izmedu ostvarenih prihoda i primitaka i izvrsenih rashoda i izdataka daje nam manjak prihoda: Ostvareni prihodi i primici ......................................... 14.417.796,92 Kn lzvrseni rashodi i izdaci .............................................. 13.847.558,86 Kn Visak prihoda u razdoblju 01.01.2018. -31.12 .. 2018.g . ................................................ 570.238,06Kn Razlika izmedu primitaka i izdataka od financijske imovine i zaduzivanja/financiranja: Ostvareni primici od financijske imovine i zaduiivanja ............. 0,00 Kn /zvrseni izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova ...... 20.000,00 Kn Neto zaduiivanje/financiranje 01.01.-31.12.2018.g . ......................................... -20.000,00 Kn Ukupni visak prihoda i primitaka iznosi: Visak prihoda iz 2017.g .............................................................. 1.562.361,28 Kn Visak prihoda u razdoblju 1.1.- 31.12 .. 2018.g ......................................... 570.238,06Kn Neto zaduiivanje/financiranje01.01.- 31.12.2018.g ............................... -20.000,00Kn Ukupni visak prihoda ....................................................... 2.112.599,34 Kn

GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

Temeljem 61.108.i 109. Zakona o proracunu (N.N.87108, 136112, 15115) i 61.16. st.3. Pravilnika o polugodisnjem i godisnjem izvjestaju o izvrsenju proracuna (NN 24113, 102117), clanka 36. Zako na o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine" broj: NN 33101, 60101, 129105, 109107, 125108, 36109, 36109, 150111, 144112, 19113, 137115, 123117) te C/anka 29.a i 30. Statuta opcine Sibinj (,,Sluzbeni vjesnik Brodsko-posavske tupanije", broj:04!2013, 112018 i Sluzbene novine opcine Sibjnj 01/2018)0pcinsko vijece opcine Sibinj je na 12.sjednici odrtanoj 22. 02. 2019.g. donijelo

GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2018.-31.12.2018.G.

OPCI DID

Godisnjim obracunom proracuna opcine Sibinj za razdoblje 01.01.2018. -31.12.2018. godine utvrdeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 14.417.796,92 Kn.

II

Rashodi i izdaci utvrc1eni po pozicijama proracuna za 01.01.2018. -31.12.2018.godine izvrseni su u ukupnom iznosu od 13.867.558,86 Kn.

Ill

Razlika izmedu ostvarenih prihoda i primitaka i izvrsenih rashoda i izdataka daje nam manjak prihoda:

Ostvareni prihodi i primici ......................................... 14.417.796,92 Kn lzvrseni rashodi i izdaci .............................................. 13.847.558,86 Kn Visak prihoda u razdoblju 01.01.2018. -31.12 .. 2018.g .

................................................ 570.238,06Kn

Razlika izmedu primitaka i izdataka od financijske imovine i zaduzivanja/financiranja:

Ostvareni primici od financijske imovine i zaduiivanja ............. 0,00 Kn /zvrseni izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova ...... 20.000,00 Kn

Neto zaduiivanje/financiranje 01.01.-31.12.2018.g . ......................................... -20.000,00 Kn

Ukupni visak prihoda i primitaka iznosi:

Visak prihoda iz 2017.g .............................................................. 1.562.361,28 Kn Visak prihoda u razdoblju 1.1.- 31.12 .. 2018.g ......................................... 570.238,06Kn Neto zaduiivanje/financiranje01.01.- 31.12.2018.g ............................... -20.000,00Kn

Ukupni visak prihoda ....................................................... 2.112.599,34 Kn

Page 2: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

IV

Stanje ziro-racuna na dan 01 .01.2018.godine bilo je 2.118.390,36, a na dan 31 .12.2018.godine 2.953.230,27Kn.

v

Stanje blagajne na dan 1.1.2018.godine bilo je 0,00 Kn, a na dan 31 .12.2018.godine bilo je O,OOkn.

VI

Stanje udjela u glavnicama trgovackih drustava na dan 31.12.2018.g. iznosi 1.612.299,95 Kn.

VII

Stanje nenaplacenih potrazivanja na dan 31 .12.2018.g. sastoji se od:

potrai ivanja za vise placene poreze i doprinose ... .............. . ........... 988, 63 Kn potrai ivanja za bolovanje - ozljeda na radu HZZO .... .. ... .......... .. 2. 560, 00 Kn ostala nespomenuta potrai ivanj a ... ......... ....... ... ....... . ............ .... 8.504,89 Kn potrai ivanja za opCinske poreze ....... ..................... .... .............. 275. 717,49 Kn potrai ivanja za dane koncesije-odvoz smeea ... .. ... ... .. .. ... ... ..... . ... 2. 007, 66 Kn potrai ivanja za dane koncesije-dimnjacar ... .. . ................ .. ...... ... 3.238,51 Kn potrai ivanja za najam poslovnog prostora ... .................. ....... .... 7.835,00 Kn potrai.za zakup polj. zemljista u vlasnistvu RH .......................... 156.966,61 Kn potrai. za privremeno koristenj e polj. zemljista u vlasn. RH ...... 166.885,38 Kn potrai ivanja za stanarine .......... ....... ... .............. ............ ... ...... ............. 250,42 Kn ostali prihodi od najma imovine (sala) ... ... ... ... ...... .. . ... ... ... ... .... ... 600, 00 Kn naknade od spomenicke rente .. . ...... . ..... . .. ... . ... ..... . .. .... ....... .. .... 2.631,00 Kn ostalapotrai ivanja od imovine (zakup j av.povrsine) . ........... .. ... ..... 300,00 Kn potrai ivanja za .SUmski doprinos ... ........... ...... . ....... .. ... ....... ..... . 17.848,20 Kn ostala nenaplacena potrai ivanja(prikljucak vodovod) ... ........ ... . I I . 440, 00 Kn potrai ivanja za komunalni doprinos ....................... .. .. ...... ....... 1.152. 923, I 9 Kn potrai ivar1ja za komunalnu naknadu ... ............. .. .. . ... .... .......... 603.220, 74 Kn godifoja grobna naknada .. . ... ...... ... ... ..... ....... ....... .. .. ....... ..... 21.671,50 Kn dodjela grobnog mjesta .. . ......... .... ........... .. . .... .. ..... . ... ... ......... I . 79 2, 00 Kn potrai ivanja za stanove( Grad Slavonski Brod) .. .. .. ... ... ....... .. ... ... 630, 04 Kn

VIII

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2018.godine. u ukupnom iznosu 914.677,47 Kn. odnose se na:

obveze za zaposlene ... ........ . ... ... ... ........ . ......... ..... . .. . ............ 79.562,51 Kn naknada za prijevoz i rad na terenu ... ... ....... .. ... ........ . ... ... ... .... 1.330,00 Kn naknade za rad predstavnickih tijela, povjerenstva i sl ... ........... I . 622, 88 Kn

2

Page 3: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

stete od elem. nepogode (dug) .. . ..... . .... ... .................. .. .. ...... .. 21.61 2, 16 Kn za jamcevine ... ... ... ......... ....... ....... ....... .. ............. ... ...... ... ... ........ . 68.885,49 Kn zajamcevine 2010 .... .. ..... ... .. .... ...... ... .. ...... .. .... ........ ... ..... .. ... ... ......... . 851,22 Kn naknade za ogrjev (2014.g.) ... ... ............ ... .... .. ...... .......... . .. ... .. .. 860,00 Kn ostale nespomenute obveze ... .. . ... .... .. .. . .. .. ... .. ...... .............. . .. . ...... 25,83 Kn obveze za naplatene tuae prihode ... .... ..... .. . ... ....... .. ... ... ... .... 58.409,88 Kn obveza za EU predujmove .. . .. ..... .. ... ... .. .. .. .. . .... ........ .. ... . .... 347. 963,65 Kn obveze za bankarske us luge i us luge platnog pro meta ... .. . ... ... .. . 1. 588, 7 6 Kn

- nepodmirene obveze prema dobav(jaCima na dan 31.12.2018.godine iznosile su 331.965, 09 kn (KUF).

IX

lzvrsenje proracuna po proracunskim stavkama vidljivo je iz prilotenih podataka Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i racuna financiranja proracuna opcine Sibinj za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.g.

3

Page 4: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

OPCINA SIB/NJ

Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine

IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

lzvrsenje PRORACUNA PRORACUN 201 8.G. PRORACUNA 1.1. 2018/Plan

1.1.-31.1 2.2017.G. 31.1 2.201 8.G. 201 8/201 7.g.

2018.g.

A. RACUN PR/HODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 11 . 731.051,01 13.842.217 ,56 14.409.805,60 122,83 104,10 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 28.645,07 12.000,00 7.991 ,32 27,90 66,59 3 Rashodi poslovanja 9.066.344,65 10.521.620,92 9.796.1 67,91 108,05 93,11 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.043.917 ,57 4.874.957,92 4.051.390,95 100,18 83,11

RAZLIKA - MANJAKNISAK -1 .350.566, 14 -1.542.361,28 570.238,06 -42,22 -36,97

B. RACUN ZADUZIVANJAIFINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduiivanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 lzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 ~ 00,00

NETO ZADUZIVANJEIFINANCIRANJE 0,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 100,00

C. RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VISAK PR/HODA I REZERVIRANJA)

9 V/astiti izvori 2.807 .080, 71 1.562.361,28 1.562.361,28 55,66 ~ 00,00

VISAKIMANJAK + NETO I ZADUZIVANJAIFINANCIRANJA + RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 1.456.514,57 0,00 2.112.599,34 145,04 0,00

Page 5: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

izvori fi:n'anciranja Izvr~eh]'doi.7 .

6 PRIHODf POSLOVANJ/\ 11.731.051,pl

r!i"""r· .. ,,..{ " ORE~~~,~~;.:.,;>··"~~\,.,.,·• 61 • PRIHOD OD~ • ·'•·· ~,,. ~ ·•t: .. , '<v ~·"'iii' .,. . \\!i,;fi.:··' • ..... , .... -- ·-· ...... c:, ,._..._.,._.....__ l1 - • ... ...~... . ~ ., :<'-~~~;~t~{·~~:~.·.~) 1 4.292.o '.l6,97

&:1 .:lfaj POREZ IPRlREZ NAbOHbDAK p 4.077'.375,'41

'6111 Porez i p'rirez'/D. 6d rtesatiiost.nida ,13 5.4 j 8.584,49

'6114 Porez i prirei/D od kapifiila ·.IJ ILJ08,,'.W

6u7 Povrat poreza i 'prireza/D po god.prljavi \3 -1.352.317,,28

. :, ~(1 POREZINA IMO VINO" 13. 148,,220;73

6.1'.ll St<1l.11i p.ore.z,i naJ1~p9.kn:.i[l_u),ll)pvinu l 'i' 8,B,Q'5,<\5

6134 .J!qvremeni pocezJJ!\').movJ.!1.\1 .i3' f3'9.355,13

g,.. I PC}REZl Ni\ROBU IUSLQ'GE .l:J 66,895;69

6i42 Porez na'.promeL ')3_ 6o.37:S,fi5

·6145 Porez na koriste~jMlcibata iii izvod.aktivno'st n: 6.520, 14

ff 6~ DSTALI PRIHOD1 OD POREZA 11 45,,09

6161, ()slali n~raspore4<;11~i;prjfiodi' od poreza n 4S,09

6r ·r'o i;,,.,;ll,<;.; ~-·· •

G_i;;~'iZ 'i[9zCsl'm;~Q.Q~§:l1E\l 5A5lUW.19

f.JT.iJ P<:>MOCI lZ PR.QM6m-tA 52 s ;2_0~,no;oG

63;{1 t-_(\'.k u c~ pomo6.i frptpta'c!una u .. 4.'72'.3'.,924,42

6~·~~ kA.Ptr~!,.NE POMQtJ tz,PROB,A¢UNA 52 4&Q.195 ;(14 ,.,.~~

6311 ~ PO MOC I OD OSTALIH.s.D.BJEKATA UNUTAR OPC'.:EG PROR. 4) . 253'A49, 13

6341 ;rekuce pomoci od osfalilt subjekata unutar·opce 43 :253.ll49,13

~ ·'\> Tek;l}.CC pon1oci teme)jem. prijen9~a EU sred.stava ;9 o.oo

63~1 Tekuce (>Omocj' im1~Uem _i;>rijenos<1JitJ sre(lsta va .-59 0;00

. ~1~~~:::'11~~ !818'.ll.51.,22

~JmPR.'Ii:IO[}[ ob FINANCUS'KE IMO\ilNE I ~ 686.;76 54J3 Ka mate na orocen'a:si:ed.i ·M,Pozite po videriJu l~ 386;'76

).i4):4 Prihodi o~. zateznih .kamata IJ . o.oo

..a(Jil PRIHODL OD NEFINAN:CIJSKE JMOVINE ·4:( 8'.78.~64,46

>4~l Naknad.e ~a konces_ije 44 23 1 ,J~I ,?2

;42~ ,Prihodi o~ zakup,~J~i11aj1pljivanja i!Tlovine 44 ·260.599;~4

>#23 Naknada za kqri.s~i:;!_ijenef\n.ancijske imovine 44 31.4~0,'~3

>'i44 Nakna~~ za c.es.te· IL 243',6'19,92

142.9 Os.tali prihodi oc;f nefinancijsl<;e ill)9vine '4.4 111. 093, l 5'

~- 11 !,l~UioBI'60JID.NfiN!~~B'tfii0'"'lf0sifo],RoPISIM'.~l~~i~~~t"".!fJ:":'''f.'fi'Y~·~ ' .:~ .. t::- ·"'""''"~-·· _,,_1:;i;~.\:1.+~.1>.f1-1.· _ ·~ _...., -.r •.. ,,;.,. . ..- .. /.. ~..,. ·, .1, •. 1 .... •:. ·•~- -~~"-··'-· ...... ,.,,._, r .. lt~ .. I.I 0·1..49,3,63

i.Jl· 'i :UPRAVEN J,ADMl;N"!HRATJYNF, PRTSTOJBE 13 3,942.,QI

;~~1 3 Ostale l1Pn1vne p.d~JQjb¢ i.n(i.knade jj 2.;l'.54,46'

;5:14 i;)st~le pflstojbe ~ · !1~.brad;~ ' I) L1!i7,55

~ PRIHODlPO POSEBNJM PROPISIMA 13,-14 194.007,16

.s"i2 Prihcidi'vodnog g'ospodarstva 13 30.743,75

Si4 Doprinos:za sun\e 44 157.880,38

.526 o s ta I i ·nesponienut i prihodi II 5.383,03

~omunalni doprinosi i naknade 44 903'.564,46

53.l Komunaini doprinQs.i 44 I f9 .!J94,04

532 Komunalne naknai,fe 44 783.970,42

~i K£W~·u1>R.~y}ifi. ·~:[email protected]$)'Afjr1>R:\1{oi)r ·~~~If/I/' \i~~ ~~t: ·'?\:~::~~:~f~··:; :1 0,00

[~ Ostali prihodi 13 0,00

831 Ostali prihodi 13 0,00

lz_vqmi· plan 201 8.

13.842.2 17,56

i0.112.789,62

9.75.9.789,62

300.000,00

53.000,00

00,00

t.3.00.927 ,94

~69.000,00

l.LS.181,94

616.740,00

1.066.000.,00

18.000,00

J.048.000,00

l.361.000,0d

18.QOO,OO

105.000,00

1.238.000,00

1.500,00

l.500,00

lzvi~~qji; I'zvrs.ei)je 2·0\~,./ 201UPJ~n

I;i; v~s~11i~ '.20L7. 2018. 20!'8.

14.409.805;60 .122~~83 104, IO

11. 132.90'9;76. 259,36 lld,09

10.7"7~L~'.7J!, 1'32 264',3.9 11.0,~5 ;U.274.650;84 208'; 07

1.568,49. 14, 12

A9.G.24'1,0 .1 36,·?0

302.283 ;2,3 203,.94 100,76

l.t~M.W 2:06; .. '02

.2$'1;,(H:&.4.3 i203 , _8J

:S()',6{8,21 15.11 95,56 49.4'93.,18 81,, 98

iJ.55 ,03 11~71

0,00 .o ,,oo 0,00

OM o;po

);35()'.96';3,di 24,75 103,85

1l~19'Z4:A8 13.!ll l26;36 1{9,974,48. 3, i7

5.69',iJ:Qo;oo 11s;:qs

I 6i'.J.990, 10 . '67,07 147,58 169.:.99.0;lO 61;07

46'1.99.$,.43 74,91 46).,9,9:8,4)

J..O .lJ'.994,, 14 115,;8:3' 95,5.0

lS!.6:39,29 4819',34 !03,55 i26.;51 ·ss.ss

L8',~li2)2 :

9.99.354,i85 113 ~76 95';36

239992,70 l03;3!J.

S9L6,Q6,,05 221;oz.

26'.'.3~Q.39 '64,.01

8~ ;2,06.,64 33,,33

60.769,07 54,70

9()$;4.38,69 82,29 66.60

6,735,76 171,74 37,42 6.:119.;5:2 2'86;l;!':i:

$~6.,24 31,47'

9'3.JJ'.0, 16 47,,9,9 88,68 33.726,69 IOCJ,70

59jg3,47 37;_61

0,00 0,00

806.592,17 89,27 65,15 66'. $59,06 55,9.I

739.733,71 94;~6

1.500,oO 100,00

1.500,00 100,00 1.500,00

Strana I

Page 6: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

izvori financiranja lzvrfonje 2017.

7 PRTHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

:zi~ RifrnoiD .<f:&!fi'R:6I>AiE NEP.R'.oiiV.EWEB\1315Ba5:~iWov -~1: 'tll;IW'i~~t1~~;~~ l::,n...~ :Je~~1'l·.-'l"• ,, ... 11.1Cl~o11..~·:- "r ..... ' ,r..,..,.or;:u;; .. ..-.i...:...:1l!'~,,~ni..i.U,,.;.;.,,_~~.,,_,. ,.,., .... -~~~,;1-Mi·~~ ~~1"'.:H:'~),.,1•· ['~ Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog. 44

7111 Zemljiste 44

~ Prihodi od prodajegrad.ohjekata

72 11 Stambeni objekti

44

44

ukupno:

28.645,07

20.4 17,76

20.41 7,76

20.4 17,76

8.227,31

8.227,3 L

8.227,31

11 .759.696,08

Izvorn i plan 2018 .

12.000,00

2.000,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

13.854.217,56

rzvrser.:aje Izvrsenje 201 ~./ 2018./ Plan

lzvrsenj e 2017. 2018. 201 8.

7.991,32 27,90 66,59

1.325,00 6.49 66,25

1.325,00 6,49 66,25

l.325,00 6.49

6.666,32 s1.m 66,66

6.666,32 81,03 66,66

6.666,32 81 . 03

14.417.796,92 122,60 104,07

Strana 2

Page 7: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

REKAPITULACIJA.P.0 IZVORIMA FINA:NCIRANJA

Sifra .favor financi.ranji! izvotni olan: liV,rsenie:[ lndeksJ! i1 Izvomi i>dhodt-otiCinsld prota~ l)'n ______

1 ______ __Q,O~ '7.395.59'2,62! · · I

13 Ooci prihodi i pl'imici to.200:289,62 lfB28 ,1ss,1d 42\431 43 J>rlMdi lilo:nosebnlm, .ugovqrima-HZZ 115.187,9~ ----~(=159~.9~9~0=1 g, ______ 14115~ 44 NaihienskL~tlhodi 2.353.000,Qf l'.3iB :085 59, ·5~7·os 51 l'l'eKuce.pQm.oci _Q,OC 149:974)18/ ~

,_ __ 52_· _,_K_a·pltaii'ie:.pomoti ·------------ ·-_____ ._56_9_.o_o_o~,o-~".,___ 569,ooo,oo ioo;o· ,___:i~-9--=E.._u1~·0~~.zaie<lni.ca 616.1.40 o~ 41iL998,ll3I 14:911 [____-1'~~~~~~~~~~~-u-~u-~-~-~ ..... ~~-13_;s_s_4;_21_.7_,5~~- --~-·-14_~4_X_1:_'i.9_6_,9.~. j--~~~-l-~o-~ ..... 9~

Strana 3

Page 8: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

3> •: IL'\,Sl-.ibD( i>OSLOVANJP.t.,_·--~ •J

. 1 .. · ~s q.Qti1:·~:g!'6 li!N!'.t'·~· S.;ffrfJ''J);~~'f£r1.-:• _a~lt PL.A.CE;-

;fUJ f.LA..OE '?A RED.OY~~f.\D ·.,J;2 'N' .OSTALIRASHODfZAZ:A:POSLENE 'M ~l 'QS'.f Ml. RAS'ffObt Zt\t'.ZAPQ~r.'.E.NE.

~l~~ DOPRINOSI NA PLACE 3l32 DOPRINOSIZAZDRA\?iSTV.ENO OSIGlfRANJE

3J3~. DO,l'J,UNOSI.ZAOBVEZNQ OsJOU.0 SL,NEz;APOsL,ENOST:I

~ ~fil§!YM;Llf(~~'i{o i:' ~::-3:z.i:· NAKNADE TROSKCiVA:iz'iAPOSLENIMA ~~ti SLUZBENAPUTOYANJA 32T2· NAKNADE ZA PRIJEVOZ;RAD NA TERENU

3~J~: Sl:~(lCNO l/~AVRSAY:N':\JP.ilfi.rQ~LENIKA ~it'IA OS'TALE NAKNME·IBO~KCWAZAP0$LENIMA !f22 fil RASHOD.I ZA;MATERJ.r~J:ENE!.{O!JU 3.2211. OREP..SKI MATERJ.!At.il'OST.AL.I MAT.MS HO DC

3223 ENE.ROU:A 3224 MATERIJAL I DJELOVIZJ\. TEmJCE I INV.ODRZAVANJB

~2~ ,Sfl.'NlINVENTAR1 ,'\:tp;q Qt:JME

~')/1.1 SLP'ZBENA; RADN~J~smNA'ODJE¢AIOBUCA 323?' ' RASHOOI ZA USLUOE

l.Z:;U QSLUG,E.'Tp!,EFQJlfA, .l'i?.SJJi' IP,1.UJEVOZA m~ QS_I.,POE TEEWCEG ll.l.NVESt(CUS'i<ciG ODRZAVAN~A' i2J'.3' USLUCIB 'PROMIDZB){I INFdRMIRANJA !2'34 KOMUNALNE .USLUGE

~23p ·ZDRA,V:STY'BNfl f\i,EJ~KfNAR$_kE 0$LUGE \~:3i'Z INTEL,Ei(TO ALNEJ OSPl!NB USLUGE· 1zaji .RACUNALNE u'si:ub.E;

1239. OSTALE USL'.UGE

fllm· NAR}iAQE TROSKOVA;-0.SOJ!-A:MA iZV~ R;\DNOd ObNOSb 1241 NAKNA:DET.ROSKOVA:OSOBAMA EZVAN RADNOG ODNOSA.

129 · OSTAI,.I.NE$POMEtl(JtI:.RASHOOIPOSLOVANjA :291 NA.k:P'REDSTA.I IiV.Rs;tuEt.A:Pd.VJEIU SL.

.PREMIJE OSIGURANJA

.RJ:lPREZENTACJ1A. CLANAIWIB; PRISTOJBE::t NAKNAD.Ii OSTALI NESPOMENUTI RA.SHOD! POSLOVANJA

w.m =o;?.t- i f~~i" "w.~~"-Ti<i~~lt<Tit:~~~·;•1 ·t~•i. ,,., .. ~1':\'ilS'<'ll"'"~J:j)~"·:;r,l!~'· "~ ~;i ·:1icu~~N9~.S\'.llifl,9Q~~""'~liUl!i!.~lklf~·~·v,~.~-~~~Mffi.::~£t\A ~lfj ·9STALLfINANOIJSK0l{\.Sff!i>DJ <i)i BN:-iKARSKE USUJ(l~ ll\S.LlJGE P!.ATNOG PROMETA

:f !33' zA'tEZNE.kAMAW 434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RAS HO DI

·~~ ' ' 'f "···i'J!. ''"' "~ i\";~n 'lf""~.,....,.<;l 'I':~~~ .""· ' · " • ' '," " • · · ·-• 'r.'l:~''OF.'~1f~'W~ZW<;'I'·: ,: i'"'"l LI\'! . ~';!-!?.~P.~~~·~.ll!f.l.~~ .. ~~19J!GVS.f.\:,-t.DE-J~A .. \.<N,~~t.&~.<g,Y1.\;;;.:.,,...; :,~ ~a :O.';TALE NAKNADE GJY\Elf,\)Jq.lCANIZ PRORACliNA

nl NAKNAI::>E QRADANTMAJKVQANsJ.'YIMA U NOVCU 11'). NAKNAOE GRADAN.tM'AfklJCANSTVIMA U NARAVi

~wr~ ,., .. 1•'"' "1'1 ,..~. r•·, "'<f'r" •·-i..,.,-~r:~Y". t~:'/!;"~m·:r.r-·~?t.?i'.,.1-8~·, ~,(1~ f.i :.. .... ,,;;·~ • I':·· ~.' •'.. ·~·~·m,ir.:rin«t.:.Jr.:!.f·~lf~': 1r)r•:·~:!,.;t .:1~

tit.~ QSJTApf~~.1-!9J?J.1,: \i.11J·;..\~'k~~~~k:!fi:·~~ :1 · !··t:~ ~i.~ 1~~ • :, ~.-, .. . __ .!;·· )llf.'.t:~~,ill.~:j:·~i·tr\:/ }:;'·'.1' 1 ':. -~~

[t"f~ TEKUCE DONACUE 81 I TEKUCE DONACIJE U NOVCU

Izvorni plan 2018.

9.Q66.S44,6'5. I Q.521:620, 92

1.,IlO;f64,~ 1

9Q,5;2~ .~.~o

9Q5 • .:2SJ.;~O

49.:'209 ,'84

491~.05M~

155.703,17.

I 4Q.3 l 4,:01

15.J:ll.9.J ,6

5.6n.so1;00 104.4$1,55

43.246,,$5

15.79l.,fl0

rs,.900;00 29.5.14.QO.

1.156.: .. ~&Q.;98

9$/ZM~~~ 4 70..79.~ ;9.8 155.655..;09

43 t(\~6,;~·~

MO

l.(\7&.559,43

1 .. 389,463,68

50.000,00

.239..095,75

6.449:820,00

117.'720,00

914.180,00

3.970J.50M' 4:94Q,B<lo,oo

9'4,'246.J6

2. 15.7.~'.2·i..12

I t4.f06.;Z5. 517.631;/16

i.soo;oo 1io.01s::zs_

2.s:htq;po 349..287,):21

O~QO

o;po.

441.n4;11

Ii°i.233,fil 18.3 10;62

26~ ,9.~0;~i]

5.4lO.l7

u .81&;25

31.471;60

2~.1745.,.l<!

28.74?..J6

22.826';8?t

f2_i:49 5.795;80

346.95$_;6'.l

341).955,63

230.99~.24

115.9$9,39.

1.907.672,55

1.231.266,60

l.23 l.266,60

ltooo.o.o

464.060,00

44,000,QO

44.:000,00

452.800,00

452,800,00

1.896.44 1,49

1.344.273,99

Izvrsenje1 . 26t8.

9:'7%, i61}il

I .p32,844,~4

I .35.5;(145,87

l .3.5~~t\45,;'$7

461869,15

49t&69;!.5 230.329,52

207.564,pl

,22,765,)51

5.846.146;'72

97~603~00 4ci.2is;06

1'7.29.0,,00

5,218'190

3A .:Sn;oo 87if.,J,Jl7 ,Sq iui: .. ~64.74 549.J,09;44' 107.663,,72

6.6 ,68?~'79

32,~:s1 .. :s1

4.42~ .. 84 7,,62

10_2·,9~ 1;88

2.22$..425';61

l2li.g6i;89

752.874,;61

QiOQ 68'5.33.8[96'

zS:.9'.8~;5.8 509.377,09:

u ~s·t1 1.24 11. 821.124.

43'3.76\3b

4;J.818,;21

36.459;1 l

292,SJ4t?1

!Lmm 16 . 370~10

36.059~14.

28,980;53

28.9&0,,53

23. 132.i3~

0 .. 10 5.847,44

419.239,44

izvi§cr.aJe .I~vrsenj e ~Of8 :( 20) $:/Plan 201. 7. 2018 .

i .ol{.,o.s

147;;,()8

14~:;"75

1·49.;75 9~ ~24

'.QS,:;4:4 147,;93

14T,~93

)'4'7'~9.3

l03.~06

93;44

93,;06'

109;:49

~2;'82

i i&';J? 7S;:o6

'l'f9~fl1 11.6,;63 .69,_17

15;45

111 ,:.5!)

1.09:27 ~<iti6 112~91

145'.:45

O~()O

9(i;M:

93,;56

W\;.83

9.8:3:1. 39;64 199~11

U.(.;':78

152;;0.4

IJ_8,S1

114.,58

H;>Oi'82

100:&2

101,34

o;s1 100~89

12Q,83

93,ll

97,28

97,57

93,74

96,33

90,64

82,91

95.62

89.64

t,10,93

93,47

§5,86

p5,86

419.239,44- 120;·&3

332.500~00 I 43;94,

86. 73~.44. 74,Sp'

i. 868.956,..68 97:97 98,55

1.340.896,69 108,90 99,75

1.340.896,69 108,90

Strana I

Page 9: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

3 RASi;IOD(P0StOVANfA •• ~ ....... Q "

3_~j Q§iNJ;;.RNs -6 r~2~{i ... ~;: ", ;::· i~~!i f~: -~~I i82 ·~ ~PJJALN.,B,PQl'{AGJJE, ~8.'.?.i. ~l?ITAU-ig i)QNA.CJJ.E ]i/E.P.~OFJ,TNJM .(i,RQ~fMCl,AMA

3822 W.l.TALNE bONACUE GRADANiM'~IKUGANSTVIMA [§1Jl '.KA:ZN!'l. l'tl,l!l'/;\J,.l) Ni\~NAO~ STE'I;E; 383 l NAt<IiiAJ)E StETA )'°RAVNIMTFIZ.,OSOBAMA

~§·~,i~i Wff@!NE_PQMO¢r 3$.6J I<!\.f'J;rA,'.fl~J<R'E'QiTNIM 'I OSTAf . .IfyfJ?!NA.iNS.':i'iflf,tf JS

4 R_'.i\Sl{0Df,2;A,N@AYl! WmNANCI[,'iKE JM.ov~J:i

42,'ll ~~f!9ID z-:• ·~·~1:-X'Zf!.i.&gJZvgpi@ Q.~~m&~~,[email protected]"~~~~2~: .~. i :,

~l.: :'(~ OR.ADpVJW~fil O.BJEI{1:I 421'.l GEs'.lll. ZEI:)EZNid!:!I QSTALIPROMEmt 0BJEK:TI 4214 0St:AtiGU'E>EVINSKTOBJEKtt

~~d.J :P<>S.:t:RQ$.NUUO:P.ReMA. 422.J OkEDSKA OPREMA t]'.\IAM.J'E.ST'Af 4222 KOMUNiKAtrrsK:A.oPREMA 4223 . .<DPREMkZA ODRZAVANJE.IZA~TlTU 4.227 'QR.EJ:?NJ, ,S.WQ.fEVl I OPREM/\'yA·OS.1:.1\t.J~ NAMJENE

m~ PRTJEV,OZNA'SREDSTVA i43-! . '. P.RlU:lVOZ!'(i\:SIµlDSTVA U CESI0\7N01:1: PR0.1\1.'ETU

i2'\ I .NEMATERUALN'A.'PROIZVEDENAIMOVINA i;6;~· fJLAGANJAU RACUNAL.PROGRAME

1.r ·E txs . n:>'i~o.m~~ufu\Cfl"K!j;V\'1-" ~~'~ ·wr0 · ,:'f':i;:;~~fl~ll-mmfil'.'• .... ~1.01 ""'"" · iCM. •• ,?~~~ .. ~i..h .... ~~ .~L ......... ~ ~'(~ ....... '"· -ro:.:.;_ ,.11St,, .• ~~1

fill~ DOJJA'IJ";\ l!l:LAGAN:Jf.. NA ORAD:Q):j'/eIS:,\f.!MA 15'll .OO'.DA'i1:fA'PLAOANJA.NAGRAP;. QB'iEKT-™~

Izvorni p lan

Tzvrsenj.e, 20i.7: 2ot8.

9.066.344,65 10.52 l.62d,92

l .9Q7 .67,2.,55 t .89.<iA'l'lM

446.995;95 31,2 .. 167;\SQ

446:9~5;95

0,60

2'i.;9.4LO,QO HJ,QO();O'Q

2'29.4 l0,00

0,00 '230.,0.Q"(),QO

MO

4.043 .917,57 4,814,9:51,n

0,00 j l 2.0~f6,b.b

0,06 3 i 2.09.6"-.ud 0,00

,3.164, 778, 19 3.892;7\ll ,92.

2.35 1.985,84 2.624,68'(>';0:0' 9()8.322,30

L38'3.663,54

79.2 .. 292,3.5 5S$A.'.l:i;50. 323.291,34

0,00

158.5l6,60

310.484,41

0,00 593.863;.42 0,00

20.500,00. 85.n6;po 20.500,00

879. l39,38 q70J~Q;QQ

&7,9. 139,38 '670.J6Q;QQ 879 .. 139;3$

L3.)l:b.262,22 iS.1'396:51ir,84

Jzvr~¢:o;ft; , .rzvrs.enje

Izvr~enj e 2:0J'8'.:t 40~. S :!J?li!n 20IJ7 •. '.2018.

2018.

9.79$. L67;9 l IO~;o.5 9j, ll

1.868.9?6;68 9?.;W!l· 9~.;:;5

293 .. ~44,72· ,6?0.fl/ ~94,03

i~$..93(,,5Q 3<);.AJ, 151.665;22.

7 .~Q5 ,Qo :~us 17.~.05 7 . 365~00 3;, 18

227:,2 .L '.-l,27 ,9~.n

241 •. ~11~;7

4.051 .390,95 IOO~J.8. ,83,11

312.096,0b 100,00

:.ii2.b961cio tiio,Oo 31 2.096,00

3._190.419,41 100~·~;1. gql6

1.9ti8.539,28 83'iQ;J< !4.:62 1.595.585,~i 164~;18

3.62.953,96 :2!),;23. 552'.29D,72 69;71 93.,S6 128.051,37 '.l " .. 9 ;Q'1

7.0i2,5b

59.237,?0 37,; '?r.-7 3'57,989',35 :i:r~}3'Q

593.863,42 100;00 593.863.,42

85.726,00 418; 1.8 100,0b 85.726,00 '41&;18

?48.875,53 (>2;43' '81.;90

.?,48:875,53 :~2i4~ ~l.90 54,8.875;53 ;G2A~

'13;847.558,!!6 los;o::z: g9;94

Strnna 2

Page 10: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

13 'Qp.ci prilw!'!.i :ipdti~ici 11.53.8,.'F?.,41 .....• , . , .CJ 74,~~ ' 'lf?.',1~ 43 Prlhodfpopti$~bi'.ii'1).\ ilgov.<:id1na-HZZ 2ilJ.-059,4 f9$ .Q90,i~ 1~,""4_-1•--.9-,-'. 7"'~0'>1·"" ~4 Namjenski.prihodi 2,3,53 . 00\l. , O~

1

_____ 2-'·,_n_o_~;o--26,._,9"",,~53+1 ___ 1_5,_,3_,11--~9,._.0"",~h-li f---5-'-~-"-!--K_a,_p't-"--·ia~'!n_,_l!_,-ii>'--'-1>_m-'·~'"': '1_· -~----------+----·_6s_1~.o._o_o_,,_o_~ , ·-----'6"'" .. sc... 7."',b~P~o~'-'o'-ld.. ___ 4',,_9-+-t ---'-1'-'-o-'-o,~oi

59 __ [Europska' zajedr\iCa 616.'740;o<f 559:543.,631 4,0~ 90/T~. I uku1mo,: J.5,~9<.i.578;8~1 l3 :84:7.5ss;s6~ 100,00 ~~;9~

Strana 3

Page 11: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

izvori financiranja Izvrsenje 2017.

5 lZD{\CI ZA FINAN CITS KU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV 13 0,00

0,00

13 0,00

DIONICE IUDJELIU GLAVNICITRGO.DRU.U JS 13 0,00

NETO FINANCIRANJE (8 - 5): 0,00

Izvorni p.lan 2018.

20.000,00

20.000,00

20.000,00

-20.000,00

Izvrlle:iij e Izvrsenje 201 8. I 2018./ Plan

lzvr~enj e 20 1 7. 20 18. 201 8.

20.000,00 100,00

20.000,00 100,00

20.000,00 100,00

20.000,00

-20.000,00 100,00

Strana I

Page 12: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

REKAPITULAC1JAP0lZVQR1MAFINANCtRANJA ----c---------------Sifni IzVQr OJia'iii;h'.ailjllo k(aSllo,S.

r -~--

tekuCi plar · realizacij~ struktura,-% iritleks

Strana 2

Page 13: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

Rezultal lzvorni plan Rezultat Rezulta t Rezultat pos lovanja2017. 20 18. poslovanja poslovanj a poslovanja

2018. 2018 _J 201 8./ Plan

. izvori .financiraoja 201 7 . 2018 .

9 VLASTlTI IZVORl ,_ ~. ·'~. 13,43,52 1.456.514,57 1.562.36 1,28 2.11 2.599,34 145 ,()4 135,22

2,t'j ~Etir'r.i°I6T ~Q.S.LQV.MU '· ~:e,'iJi1:~~Yfl'"', ·' ' : ll~.' 13,43.52 1.456.5 14,57 1.562.36 1,28 2.112.599,34 145.04 135,22

lffa::;(" VISAK/MANJAK PRJHODA 13,43,52 I .456.5 14,57 1.562.36 1,28 2. 11 2.599,34 145.04 135,22 ..... 9221 VIS AK .PRJHODA POSLOVANJA l3,43.52 4.990.991,43 5.606.998,97 112.34

9222 MANJAK PRIHODA POSLOVANJA fl -3.534.476,86 -3.494.399,63 98.87

ukupno: 1.456.514,57 l .562.361,28 2.112.599,34 145.04 135,22

Strana l

Page 14: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

REKABITULACIJAPO JZVORIMA FINANCIRANJA ~- ~--~--------~·----~~-----;-~~~~~~-"-r----·~~-~-~~~-~~~~

sHr;:1 Izvor fin<!IlciranJa .izvornl i:iim: izvrsenie:I incteks;I t--~1l=--4~Tzv.orn1 prihcldi -ofl6iriski pronioun ·->---------·o~,;~o~f----'-~~.4~9_4~3_9~9,~63,+n : __ ~-----<i

f3 bi:;ci odlrodi i orimici t.3$8:489'7~ s·.6QM9&;9'.71 '112i74 ~~A~3~-+-P_6_'h_od_~· r~;·p~1~po~brlim_!!g~ov_o_d_ma_· ~cH_Zz_· ____ ; _____ s_s_1s_1_1~4~s _______ '~~~6.~,+·----_______J!;001 52 XaoltaJne oomo¢i 'll!i;OQO" ou o".o·i)., 0100

Stram1 ·2

Page 15: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

POSEBNI DIO

x

Posebni dio proracuna opcine Sibinj sadrzi rashode izvrsene po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.

4

Page 16: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

RASHODI- POSEBNIDIO lzvr§enje od: 01.01.18. do: 31.12.18. Struk. izvori financiranja izvorn i plan: lzvr~enje: "li'u lndeks:

Razdjel: OJO OPCINA SlBINJ 15.416.578,84 13.867.558,86 10 0,00 89,95

Glava: 010-00 7.103.493,99 6.780.855,32 4 8,90 95,46

Progran1: iliOOO . 3. 764.030,00 3.567.812,77 25,73 94,79

Funkcija:

aktivnost: 3.764.030,00 3.567.812,77 25,73 94,79

3:11 800.000,00 780.926,66 5,63 97,62

3111 PLACE ZA REDOVAN RAD 13 780.926,66 5,63

312 ;;)J 13 50.000,00 46.869,15 0,34 93,74

3121 13 46.869,15 0,34

313 138.000,00 134.319,37 0,97 97,33

3132 13 121.043,64 0,87

3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SLNEZAPOSLENOSTI 13 13.275,73 0,10

321 ·-~~····~··· j " .,., .. [IM• ;· •.•. ,,,,, ~, "''·' 13 f x ·~~ ~. ' 'fy··o' I ·' :,'.~/~ 97.720,00 91.291,00 0,66 93,42

l211 13 39.228,00 0,28

!212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU 13 17.290,00 0.12

!213 STRUCNO USAVRSAVANJE ZAPOSLENIKA 13 5.218,00 0,04

1214 OSTALE NAKNADE TROSKOVAZAPOSLENIMA 13 29.555,00 0,21

322 iil\:sHooi.Z"A'~, ~~{fa ENERGiJU ';i;~:. . .., .......... ~ .. ~, . .~~ .. "tl.lM:AI""··"· ...... ':I ·,~:~: 13 315.930,00 305.633,55 2,20 96,74

1221 UREDSKI MATERJJAL I OSTALI MAT.RASHODI 13 73.312,23 0,53

1223 ENERGIJA 13 89.266,38 0,64

·224 MATERUAL I DJELOVI ZA TEKUCE I JNV.ODRZAVANJE 13 85.429,65 0,62

.225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 13 57.625,29 0,42

R~i:'i<»or'z:Af ,......,..~';)11'7:!"1"' '1' '"''' l23 I!JG,!i:' !!.'·'*ff:• . . ""ifii·'>"·.,,-.,,.. , .. ' ·, !.~""'· :uii.~ · ':/fr?!!/tt ' ... ~ · , · · · ~.._,'. · 'f"'f 2.015.470,00 .l.892.029,95 13,64 93,88

231 USLUGE TELEFONA, POSTE I PRJJEVOZA 13 102.981,88 0,74

232 USLUGE TEKUCEG I INVESTICUSKOG ODRZAVANJA 44 85.50(53 0,62

233 USLUGE PROMIDZBE I INFORMIRANJA 13 71.231,26 0,51

234 KOMUNALNE USLUGE 44 752.874,61 5,43

236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 13 0,00 0,00

237 INTELEKTUALNE I OSOBNE US LUGE 13 502.481,09 3,62

238 RACUNALNE USLUGE 13 23.987,58 0,17

239 OSTALE USLUGE 13 352.969,00 2,55

;14 13 .000,00 11.82 1,24 0,09 90,93

241 l 1.821,24 0,09

29 OSTALI1NEsioME'W:i~H:om PO$L0Vif".tg~i~~:1;1~!,:~··,~~, :: ij 13 ~J 1-1;·~1. ,.;...,,,. • .,., "" 'ff lt."'-i/f.'·1"«· .,_•t" ~ .. ~ • . .- •. .~~4'11 _.., .,"-to •' r.'J,..,. ,·,~ ~ ~~ f •

269.960,00 255.991 ,32 1,85 94,83

291 NAKPREDSTA.1 IZVRS.TUELA,POV JER.l SL. 13 43.81.8,27 0,32

292 PREMI.JE OSIGURANJA 13 36.459, 11 0 ,26

293 REPREZENTACUA 13 ll9.7ll,86 0 ,86

294 CLANARINE 13 8.225,37 0,06

~95 PRISTOJBE I NAKNADE 13 16.370,70 0,12

~99 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13 31.406,01 0,23

43 os 'Afa ~1N'.NkoJJ-sNiJttsli8'lii ~'.~ ti .. • ~-M • .h . .;.'iP~'l:.~~~.1~..,..~";:M-.:.>;t~~ ..

13 44.000,00 28.980,53 0,21 65,86

131 BANKARSKE USLUGE IUSLUGE PLATNOG PROMETA 13 23.132,39 0,17

133 ZATEZNE KAMATE 13 0,70 0,00

134 OSTALI NESPOMENUTI FINANCUSKI RASHODI 1.3 5.847,44 0,04

81 ,,. ••. ,,,ff -, ... "'"-"\J"''!t' .. ~-'~·\;".f~··_..,.~:"·.t~lh;i,' _,,. :-·

rn~.9£W.9~.~efJ •K.;,~1't~:~/_!,J:. ,. 19.950,00 9.950,00 0,14 100,00

!JI TEKUCE DONACUE U NOVCU 13 19.950,00 0,14

Strana I

Page 17: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

RASHODI- POSEBNl DIO lzvr!Senje od: 01.0l.1 8. do: 31.12. 18.

Razdjcl: 010 OPCINA SIBINJ

Glava: 010-00

Program:

329

3299

381

3811

323

3237

Funkcija:

381 fi1'EI<1t<J' •E ·D(fN'i\'er.iii~~~-,~ •IJ•I·~· 1· -~~ lW· w ... ~..H1H ...... ~1.'<f<~~w.. • ~..eml.il:. l8ll TEKUCE DONACfJE U NOVCU

172

721

Funkcija:

aktivnost:

722 NAKNADE GRADANIMA I KUCANSTVIMA U NARAVI

m KAPITALNE DONACUE NEPROFITNIM ORGANIZACUAMA

23

!33

Funkcija:

aktivnost:

!39 OSTALE USLUGE

~93 REPREZENTACfJA

izvori financiranja

13 F•llf·~~'l

il.~~jC!J:a~1,!i.~r~ 13

13

. \ .. ~. ~

13

13

13

13

13

1.3

izvomi plan:

15.4 16.578,84

7.103.493,99

463 .206,49

325.000,00

5.000,00

220.000,00

100.000,00

101.432,50

45.000,00

10.000,00

46.432,50

36.773,99

36.773,99

2.229.517 ,50

483.030,00

386.800,00

86.230,00

10.000,00

943.487,50

907.550,00

35.937,50

182.000,00

92.000,00

90.000,00

Izvrfonje:

13.867 .558,86

6.780.855,32

458.206,49

320.000,00

0,00

0,00

220.000,00

220.000,00

100.000,00

100.000,00

101.432,50

45.000,00

45.000,00

10.000,00

10.000,00

46.432,50

46.432,50

36.773,99

36.773,99

36.773,99

2.165.292,43

431.198,41

353.639,44

332.500,00

21.139,44

70.253,97

70.253,97

7.305,00

7.305,00

942.146,55

906.209,05

906.209,05

35.937,50

35.937,50

180.268,32

91.300,01

20.953,13

70.346,88

88 .968 ,31

84.715,18

Struk. o/o lndcks:

10 0 ,00 89,95

48,90 95,46

3,30 98,92

2,31 98,46

0,00 0,00

0,00

1,59 100,00

l ,59

0,72 100,00

0,72

0,73 100,00

0,32 100,00

0,32

0,07 100,00

0,07

0,33 100,00

0,33

0,27 100,00

0,27 100,00

0,27

15,61 97,1 2

3,11 89,27

2,55 91,43

2.40

0,15

0,51 8l,47

0,5 1

0,05 73,05

0 ,05

6,79 99,86

6,53 99,85

6,53

0,26 100,00

0,26

1,30 99,05

0,66 99,24

0,15

0,51

0,64 98,85

0,61

Strana 2

Page 18: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

RASHODI- POSEBNI DIO Izvriienjc od: 01.01 .. 18. do: 31.12.18.

izvori financiranja

Razdjcl: 010 OPCINA SlIHNJ

Glava: 010-00

Progran1:

Funkcij a:

329

3299 OSTALI NESPOMENUTJ RASHODl POSLOVANJA 13

Funkcija:

aklivnost:

323

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 13

329

!293

372

1722

381

>8 ll 13

382 13

822 13

Funkcija:

172

722 NAKNADE GRADANIMA I KUCANSTVIMA U NARAVI 13

Funkcija: 0860 Rashod i za rekreaciju,kulturu i religiju koji ni su drugdje svrstani

lJ.~D:

123

233 13

239 OSTALE USLUGE 13

·29 f.~· ~"'r.'ff'";.-11tt!1 ~ lft1IJ :tit".;?:~~,~.~.··· '1 ...... f~ .. • ~ .. ;··~ ~

9§!&JJI1N,!tJ:@,~I';'BfTJJ~AS~H9J.lIJ.tp~§O,Y. 13

293 REPREZENTACUA 13

Funkc ij a: 0860

aktivnost:

23

l33 USLUGE PROMIDZBE l INFORMTRANJA

l39 OSTALE USLUGE 13

29 ~.,.l~~~"'~ .................. ,~ ~ '\..,;-,-,-~.,. , .... . ····•<4'1·~· .. ~ol" "'"""····~~~,, , ...... ~·-r~···"'·~\1~'.\r.""'-~~- ·w~fi!

OSTA'.f.IiTSES(:.OMENUt:tRASHODiiPOS :OYA'.NJk'~,,:~:\ifJ:A4..~~';;y,:.ft~~ 13 ,J,,.,..;,~ 1_......,,..4 W? t ' j ,,.,, ~;,.,.,i.;.i.., . .;.:.,; ••• ._z...~ ' ;.ai.;J..J.l;d.~~ l: ' •• J~~.~.... '.J:C:--.Rfil

~93

81

REPREZENTACIJA

Funkc ij a:

aklivnosl:

ll I TEKUCE DONACIJE U NOVCU

l3

13

izvorni plan:

15.4 16.578,84

7.103.493,99

2.229.5 17,50

182.000,00

90.000,00

176.000,00

140.000,00

20.000,00

16.000,00

2 10.000,00

120.000,00

90.000,00

50.000,00

50.000,00

104.000,00

55 .900,00

48.100,00

81.000,00

61.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Struk. Izvrgcnjc: ~. lndeks:

13.867 .558,86 100,00 89,95

6. 780.855,32 4 8,90 95,46

2.1 65 .292,43 l5,61 97,12

180.268,32 J,30 99,05

88.968,3 1 0,64 98,85

4.253, 13 0,03

173.205,37 1,25 98,41

137.857,87 0,99 98,47

137.857,87 0,99

19.747,50 0,14 98,74

19.747,50 0 , 14

15.600,00 0,11 97,50

15 .600,00 0,11

205.3 14,90 1,48 97,77

117.963,65 0,85 98,30

117.963,65 0,85

87.351,25 0,63 97,06

87.351,25 0 ,63

50.000,00 0 ,36 100,00

50.000,00 0,36 100,00

50.000,00 0,36

103.136,78 0,74 99,17

55.076,02 0,40 98,53

8.875,00 0,06

46.201 ,02 0,33

48.060,76 0,35 99,92

48.060,76 0,35

80.022,10 0,58 98,79

60.422,69 0,44 99,05

20.562,50 0,15

39.860, 19 0,29

19.599,41 0 ,14 98,00

19.599,4 l 0,14

30.000,00 0,22 100,00

30.000,00 0,22 100,00

30.000,00 0,22 100,00

30.000,00 0,22

Strana 3

Page 19: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

EASHbbr- :rosEBNI oro'rz'-:t:S(\11je 'OQ.: OU:ii.18. do: 3L.12'.J B'.

_____ G}ava; Ol0-00

3it: 3;111

~ll

j 'f$2 3'133

~:i:_i

Funkeij a:

,ilqiv11ost:

59

; 59

52

59

'< 59 ··''

59

rn1 ~ '. ·2·.·. ~.· '""""""" ,#,••· ..... '1'11!!'!!!".· · • • ~ill~'"""""'ll''' '. · . "1·. r.Jl<lli~~ffil".':'.f;!;;;.'.I'> ' ,. " ., ~JYJ,!ii.Y9.'.?.tft.'-.._~R . ~1!1. · :m' ···\f!:.i±:' , ·"bli:.~~11\i ·" ·"" 59

I2:n p,),lBEVOzNA SRi\D.s:tv.A u .cE:sto\!Nbi'vtPRbMaTt)" 59

it IJ l

Funli,~ija ;

a~livnost:

F.imK.cij_a:

~!i,V,rlµst:

GliWii: .oio-10

Fi.ii:J.kcija '.

59

~~j 59

59.

5.9

59 59

59

,al.(1ivnost: ~~~~~==~~~~:~~~~;,;~~~;~~;~~~~~~'lli< 13. 43

13. =n· ,;1;;RIN'''""""'o.""s· 1'-N· ·A·"'--r.·L·'W'G'E); • :fia~:,:··~1:'~\:·~:" · W,·:-~,,.,:.;~Y~Jl~i..~m~~rm'·• t;"; l".3 43 .,we'~:..,, .... ,~.~~.~ ·•f~.Lfm~,,,...,!kc.:"'"'"d~1ti1~m~:mi1:b:' ·c;;;a

132 DOPRINOSI Zl\.ZDRAVSD/ENO OSIGURANJE 13 43

m PQPRJ:t'l9SI'.4\QBVEZJ:';IQOSJQ.\J.\J $.l.NEZAJ;'OSLENQ$Tl 43

2i: liW.siid'i'Mzrij_~ti;.';iiij.tn1:t1ift:i~. R.<'J.rw:~·~t'tit~~ .J'.n~"'' ,,~if,;,'!;. ;;; ~A:r~ .• ::1;i:;,?: ,:i 13 44 w...·-· ,,....,~.k.f.0..·.k-. ~ , , , .,.. .. :..;;;." 'l::J.._.t,.Z,'I_, · --.•~· ·~ I., ~· ~ .. · ,· . , ... :r. :~l~u~Jt .V." .~.~ . ...;-~\';£!: '-'·, , · •.I.

123 ENERGUA 44

!27 SLUZBENA, RADNA I-ZA$TITNAQDJECA I OBUCA 13

~2.7 UREDAiL STROJEVI I OPREMAZA OSTALE NAMJENE 13

. izvorni plan.:

1.\4 16.578,84

7; 1.03.49:1,92:

6 16.740,00

480,0QO,QO

320.000,00

56.000,00

20.000,QO

60.000,00

24.000,00

13.240,00

12.240,00

l.000,00

:12;i.soo ,q9

96.000,00

17.500,QQ

10.000,QO

8:(3 13.084,85

758 .059,43

254.000,00

170.000,00

27.000,00

36.000,00

21.000,00

Stir::uk.

l?<v/§cl,!Ji;: . ~. h.1\jck~; .

J3.:aG1~5M.6 i..O().OQ ~9,95

P-·?.~P.:.-8~~,f?.I ~1WQ 95,4.6

~59Sf!.3',63 4,03 90,7(3

4f~.i0l8..1Z'.9. 3,19 92,!30

3f!3~'l83,,t 7 2,26 98,06

B.13.';183117 2,26

5"l;9tl.!I!l •tl,39 96,3~

48_;63.6.4)! o.:is '5'.334",6:i 0,04

6.:312.® •0,Q5 31,5'6

'6~'3 l2;()'Q •Q,05

M-:952,.S I 0,:32 74,92

44:952,5.l 0,32

24i000,00 ·b \17 HiO,db 2~.0:00.00 ·6)7

'$:.741>'.00 0,06 62,24

7.240,00 ' 0 ,05 59,.l.§

7:240,00 0,05

1,QQQ,QO •O,oJ 100,00 i ;WQ',00, 0.01

l'.08i2S<t:S.!I •Q,1~ 87,ii8

9.2:65.1 ,2.1 0,66 <J5,89

9.2.d.5.'.1 ,9i ;Q,66

'.1~516".t~\.9.3 O,p 90.4.7

t-4 .26~!>.3 1<),.1,0

"l .564,90 ·1:5.,(.)'i 4QQ;Qo 0 ,00 4,0Q

4QO,QO O,QO

~.086.703};4 5J.; io 85.,25

2,50'.'7°~9,,!),l l',81 97,.19

246;14o;os tis 9:7,i4

'{~5\42D,4'5 l .-19 97,31

'!65>}20',4,5 l,,'1.9

25:610,36 0,18 94,85

2'.!1.078,99 o,n 2,;S,3 J,3,7 '0,92

35'.273,42 0 ,25 97,98

2:.891,55 0,02

32\381,87 0 ,23

i0.435,85 0,1.5 97,31

20.43.5,85 0, 1.5

Strnna 4

Page 20: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

RASHODI - POSEBNl DIO fzvrfonje od : 01.0 l.18. do: 31.12. 18. izvod financiranja

Razdjel: 010 OPCINA SIBINJ

Glava: 010-JO

Program:

Funkcija:

311

3111

313

3132 DOPRINOSI ZAZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43

3133 DOPRINOSf ZA OBVEZNO OSJGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI 43

Program:

Funkcija:

aktivnost:

322

l223 ENERGJJA 13

l224 MATERUAL l DJELOVI ZA TEKUCE I INV.ODRZAVANJE 13

323

!232 13

Funkcija:

aktivnost:

322

1224

323

;232 13

l86 13

·861 KAPITA.P.KREDITNJM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS 13

Ill 13

Ill 13

121 ~~-ll!:f-1)~1'3/Fr(~~:. .·1.7)~ 1.. ~··.:~!1'.~!7:~~2~~~·~' re~ . , ,.,.\~ 13 44 52,57

213 13 44 52,57

214 OSTALI GRADEVlNSKI OBJEKTI 13 57

151 ·llir'''""~zyi.i""'~-·'-I!@;,~:.'. ,;1 ··'if'~~'/''"· . ~i 44 52 ~'H - . '•• " ' ,iaij · ti:. .'il; .. 11!1...... .,.

51 1

122

224

123

232

4452

44

121 G"R.:Aa , ¥msK:i'fO'n:JE'K:rJ:Jl.~11~::i'~~~.;~ •. ~f',,~?~:?if1~~~.~,~'1li:t'~~ 13 1 .. .- • • l!.l<r(ila.1. ..... ·1. •• ~ ·• ~ ..... v ••. t ...... ~~;~.d?~~..1i:\tWL~~·r·\.t..'1;li . .t: ,.;1~i?;i!t::i\t'i~\hittf.,(,,~~~;tt.,1

214 OSTALI GRADEVINSKI OBJEKTI 13

511 DODATNA ULA GANJA NA GRAD. OBJEKTIMA 13 52

izvomi plan:

15.4 16.578,84

8.313.084,85

258.059,43

4.059,43

3.463,68

595,75

8.055.025,42

626.500,00

462.250,00

164.250,00

4.456.776,00

10.000,00

1.200.000,00

230.000,00

312.096,00

2.604.680,00

100.000,00

1.275.160,00

20.000,00

665.000,00

20.000,00

570.160,00

St.-..ik. lzvrsenje: 'Yo Indeks:

13.867 .558,86 100,00 89,95

7 .086. 703,54 5 1,10 85,25

250.799,51 1,81 97,19

4.059,43 0.D3 100,00

3.463,68 {),02 100,00

3.463,68 tJ,02

595,75 0 ,00 100,00

536,87 0,00

58,88 0,00

6.835.904,03 49,29 84,87

623.449,37 4 ,50 99,51

459.201,51 3,31 99,34

456.951,51 3 ,30

2.250,00 0,02

164.247,86 1,18 100,00

164.247,86 1,18

3.665 .612,80 26,43 82,25

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1. 186.495,25 8,56 98,87

1.1 86.495,25 8,56

227.2 12,27 1,64 98,79

227.212,27 1,64

312.096,00 2,25 100,00

312.096,00 2,25

1.939.809,28 13,99 74,47

l.595.585,32 11,51

344.223,96 2,48

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.041.088, 12 7,51 81,64

19.984,07 0,14 99,92

19.984,07 0,14

453.498,52 3,27 68,20

453.498,52 3,27

1. 8.730,00 0,14 93,65

18.730,00 0,14

548 .875,53 3,96 96,27

548.875,53 3,96

Strana 5

Page 21: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

RASHODI - POSEBNI DIO Izvrfonje od : 01.0 l.1 8. do: 31.12.18.

Razdjcl: 010 OPCINA SIDINJ

Glava: OlO-IO

Program:

Funkcija:

322

3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME

422

4221

4222 KOMUNIKACUSKA OPREMA

4223 OPREMA ZA ODRZAVANJE I ZASTITU

4227 UREE>AJT, STROJEV! I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE lr;<it'J,. ... -jl~~·,t,.'I(; ,~. ,,_~11~ • .,,~ ~~~':::!' :':-0_"-'·1.· .'""'.'"~· E~ll~!i~~~

423 !'.,.l!Y.~Y-9,Z .~~~.i.ms Xi:hr·''"':':,;~»•'·,, .. ~.:ii 423 I PRUEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU

426

i262

323

3232

Funkcija: 0510

Funkcija:

323

1232

izvori financiranja

13 57

13 51

l3

l3

13

13 51

13

13 57

s32 1Tfo'NK'.ii;1n:tifo11n1u.1;:D.\Y"Nic'"1·ilco':utr:?u •. ;~~:·;: .. '=.·~~m 13 ;,. .. ~ • .i;,. l, .. ';:fo -~ • ~..2 ..... ~ ...... ~W: .. ->.-s;v,..: t...,,.,... J<' "i\· a.M.'.:.f;J..r'll~'.~-it~t~~:l . . -"~~ ... ot.'Qf

i321 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGO.DRU.U JS 13

Ukupno:

izvorni plan:

15.416.578,84

8.313 .084,85

8.055.025,42

1.186.589,42

J0.000,00

521.000,00

569.863,42

85.726,00

1.90.000,00

190.000,00

320.000,00

300.000,00

20.000,00

15.4 16.578,84

Struk. Izvriicnjc: ~. Indeks:

13.867 .558,86 100,00 89,95

7.086.703,54 Sl,10 85,25

6.835.904,03 49,29 84,87

1.150.074,29 8,29 96,92

9.062,50 0,()7 90,63

9.062,50 0,07

485.422,37 3,50 93,17

128.051,37 0,92

7.012,50 0,05

12.805,00 0,09

337.553,50 2,43

569.863,42 4,11 J00,00

569.863,42 4 ,11

85.726,00 0,62 100,00

85.726,00 0,62

84.250,00 0,61 44,34

84.250,00 0,61 44,34

84.250,00 0,61

271.429,45 1,96 84,82

251.429,45 t,81 83,81

251.429,45 1,81 -

20.000,00 0,14 J00,00

20.000,00 0,14

13.867 .558,86 100,00 89,95

Strana 6

Page 22: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

teku,ci r,l~ , realiz(\:ij ~ slruktura o;, ~ade'k~ 1L558.7.79;4t 10.305.65D,4t 74,,31 89,1~

S'ifra J:zvod'inancirnaja f---· 13- OPCi brihodi i'1Pfhili'd

4~ J'iih9,d1. po po.~~~.rijw 4g9vqi:\111a-l;IZZ 44. Nain]eiiski pf[fioci~

20:1,.,o:s.~9~· ,4~13.-___ 19=:~=··?~~·'""'0 ;_,,2!1c1-. --~1"'"";4-t11 _~97-,'-;0~3i 2;353.ooo,ou .z.120.269;53 15/i.9 ·91\,11!

:SJ.: I):~piral.ne po.1~1ql)i: ~---;-59 ·- ~;;ftip;~ka. zii].epnl'Qa:

rikuprio:I

Strana 7

Page 23: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIBINJ - PRIHC.DI

Od datuma: 01/01/2018 Do datuma: 31/12/2018

PRIHODI

6111 Porez i prirez ID od nesamost.rada

6llll Porez i prirez/D od nesamost.rada i samost.dj.

61117 Fiskalno izravnanje

/6111 ---.~-J Porez i prirez ID od nesamost.rada

61143 Porez i prirez po odbitku od kamata

16114 ----] Porez i prirez/D od kapitala

6ll71 Povrat poreza i prireza/D po god.prijavi

16117 ] Povrat poreza i prireza/D po god.prijavi

~TI~1t1:,~ '~ POREZ I PRIREZ NA DOHODAK

61314 Porez na kuce za odmor

[6W--- jstalni porezi na nepokretnu imovinu

61341 Porez na prornet nekretnina

613411 Porez na promet nekretnina

16134~--- jPovremeni porez na imovinu

~)jl;~;,, POREZI NA IMOVINU

61424 Porez na potrofojui alkolnih i bezalkoh.piea

:6142 ___ _] Porez na promet

61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke

j6145 ___ J Porez na koristenje dobara ili izvod.aktivnost

ffiM:~0~,~~ POREZI NA ROBU I USLUGE

63311 Tekuce pomoci iz drl.avnog proracunaRH

63312 Te k. pomoci iz fopanijskih proracuna

16331 -------]T e k u c e pomoci iz proracuna

63321 Kapita lne pomoci iz drfavnog proracuna

63322 Kapitalne pomoci iz fopanijskog proracuna

16332,--j KAPITALNE POMOCI IZ PR ORA CUNA

~:;~-1J'tj POMOCI rz PRORACUNA

63414 Tekuce pomoci od HZNO, HZZ i HZZO

/6341-=]Tekuce pomoci od ostalih subjekata unutar opce

~ml~!]l:~f~ POMOCI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPCEG PROR.

63811 Tekuce pomoci iz drl.avnog proracuna temeljem prijenosa EU sredstava

:6381--·---jTekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava

6413 Kamate na orocena sred.i depozite po videnju

64131 Kamate na orocena sredstva

_1~413~~: ___ _j Kamate~na orocena s-red.i depozite po videnju

6414 Prihodi od zateznih kamata

64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo

:~_:'14~-=-~--~-J Prihodi od zateznih kamata

~4~'.{~:,·0;-_ ' PRIHODIOD FINANCIJSKE IMOVINE

64211 Naknade za koncesije -smece

Plan:

10.976.930,54

·o,oo 0,00

10.976.930,54

0,00

0,00

-1.217.140,92

-1.217.140,92

Izvdeno: Indeks:

3.916. 161,81

496.241,01

6.862.248,02

11.274.650,84

1.568,49

1.568,49

-496.241,01

-496.241,01

35,68

102,71

40,77

40,77

·"' :'~tlliitsl11 i~&~~'.7rt~;:2zs~I~ 1.m~·~ 20.000,00

20.000,00

280.000,00

0,00

280.000,00

.; ·Y3oo·romrou .. :.),,'. ::l*~~·' ·~w~

50.000,00

50.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

449.000,00

120.000,00

569.000,00

18.264,80

18.264,80

0,00

284.018,43

284.018,43

3(fz::Z83"2.31

: .. -'I ~·'·· ''4· ' ;...-,. l

49.493,18

49.493,18

1.155,03

1.155,03

142.934,48

7.040,00

149.974,48

449.000,00

120.000,00

569.000,00

91,32

91,32

0,00

98,99

98,99

38,50

38,50

100,00

100,00

100,00 ,,~,a:rs~m"fi?oo llt~~lil17r8 .9:i :r:4s ~~,.;?-"":' if,.~~~; ... . , .... 'tfd.'f _'· -•~11\'j i?h~_';;:itf:ib~.;,_ •"i • , .•• ·~·~' s. .. !oi~M~HZ9i

115.187,94

115.187,94

616.740,00

616.740,00

3.000,00

0,00

3.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

18.QQO,Q,Q

16.000,00

169.990,10

169.990,10

461.998,43

461.998,43

0,00

226,57

226,57

0,00

18.412,72

18.412,72

>:' · 1s:639 29 , .. ·· ' .i.

0,00

Strana L od 3

147,58

147,58

!i4Wf58 ~-)t,[.,.,7, .. ,_~,;:J

74,91

74,91

10§ 85:

0,00

7,55

0,00

122,75

103~~~ 0,00

Page 24: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIBINJ - PRIHOoDI

Od datuma : 0110112018 Do datuma: 31/12/2018

PRIHODI Plan: Izvdeno: Indeks:

64212 Naknade za koncesije -dimnjacar 0,00 7.499,44

642191 Naknada za koncesije za odvoz smeca 0,00 8.:::J.03,83

642193 Naknada za koncesije za poljopr.zemljiste 183.000,00 182.329,70 99,63

642194 Nak:n.za ostale koncesije 51.000,00 41.-459,73 81,29

;6421 INaknade za koncesije 250.000,00 239.392,70 95,76

64222 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljista 490.000,00 0,00 0,00

642221 Prihod od zakupa poUoprivrednog zemljista 0,00 420.:J.83,71

642222 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemlj .-2010 0,00 2.562,49

64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata 170.000,00 145.007,33 85,30

64229 Ostali prih.od zak:jupa i iznajmljivanja imovin 25.000,00 1.502,52 6,01

642291 koristenje sale 0,00 17.IOO,OO

642292 Najam komunalnog vozila 0,00 5.250,00

:6422 ~Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 685.000,00 591.606,05 86,37

64236 Spomenicka renta 1.000,00 322,25 32,23

64239 Ost.naknade za korist.nefinancijske imovine 50.000,00 25.058,14 50,12

642391 Ost.naknade za korist.nefinancijske imovin.e-pokretne trgovine 2.000,00 1.000,00 50,00

:6423 ~Naknada za koristenje nefinancijske imovine 53.000,00 26.380,39 49,77

64249 Ostale naknade za ceste 0,00 81.206,64

~424- --] Naknada za ceste 0,00 81.206,64

64299 Ostali pri.od nefinancijske imo.(gr.po.d.) 60.000,00 59.084,53 98;47

642991 Ostali pri.od nefinancijske imo.(gr.po.d.)-ZG

'642_2=:=J0stali prihodi od nefinancijske imovine

65139 Prihod od prodaje drfavnih biljega 10.000,00 6.179,52 61,80

'6513~0stale upravne pristojbe i naknade 10.000,00 6.179,52 61,80

65149 Ostale nespom. pristojbe i nakn-prenarnjena ze 8.000,00 556,24 6,95 '6si4--] 0stale pristojbe i naknade 8.000,00 556,24 6,95

!!_.5-J .'C.?'.;~v" UPRAVEN I ADM!NlSTRATlVNE PRISTOJBE :1~~": :ls.oo'WO'o ~~¥~·~16:73576 fl'!, ... -· ,.,.,_.lt1£ •. ~ ...• ~;l~~. •'.·•--•. ·'> ' .... J ,i3'1;~·~

65221 Vodni doprinos 50.000,00 33.726,69 67,45

;65~~------ ] Prihodi vodnog gospodarstva 50.000,00 33.726,69 67,45

65241 Doprinos za surne 55.000,00 59.383,47 107,97

6524_ ___ ] Doprinos za sume 55.000,00 59.383,47 107,97

~sx~;~~"I;;!~ PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA ~;t·w~10'5:00Woo ~Mt~iifi~:ro1;i'6 '-,·~· ... 1 .~ ~·.~_v,l' ) • ..A/•.•_J ,;;~ ~~4 I .. 1 iSi-t\•h )_ """~-'..! 0~8"§i>~ 65311 Komunalni doprinosi 150.000,00 66.859,06 44,57

,~5-~_1 ____ -:] Komunalni doprinosi 150.000,00 66.859,06 44,57

65321 Komunalne naknade 858.000,00 539.434,42 62,87

65322 Godisnja grobna naknada 200.000,00 179.719,29 89,86

65323 Zakup grobnog rnjesta 30.000,00 20.580,00 68,60

§:~I~~=~ Komunalne naknade 1.088.000,00 67,99

6'5f' 1.238.oon"oo . ,• ·'··'-'

Strana 2 od 3

Page 25: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

GODISNJI IZV.JESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIBINJ - PRIHC>DI

Od datuma: 01/01/2018 Do datuma: 31112/2018

PRIHODI

68311 Ostali prihodi

:6831 --Jostali prihodi ~----

71111 Poljoprivredno zemljiste

;1111 J zernljiSte ,, .. ··~ -,.·;g~~·<:;i~~'l \7r!J'1/;,;j}'.' ,, . Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog.

72119 Ostali stambeni objekti

~21(_~---~] Stambeni objekti

J~J}t\~tt~t~ Prihodi od prodajegrad.objekata

92211

922111

922112

Visak prihoda poslovanja

Vifak prihoda poslovanja-Opci prihodi i primici

Visak prihoda poslovanja-HZZ

922113 Vifak prihoda poslovanja-Kapitalne pomoci

i9221-:~~-:JvISAK PRIHODA POSLOVANJA

92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine

92223 Manjak primitika od financijske imovine

f222- --] MANJAK PRIHODA POSLOVANJA

§'.ii;!tJ:t;''''\~~ VISAK/MANJAK PRIHODA .. i;'~..,.~·· .. ~t.ii.: ... ,!J:,'.~"'·"'j

'• !:'»

UKUPNO PRORACUN:

Plan:

1.500,00

1.500,00

2.000,00

2.000,00

lzvrseno: Indeks :

1.500,00 100,00

1.500,00

1.325,00

1.325,00

66,25

66,25

~;6'6"!i'S ~;; ... ~ i:;._) i,~.,,_, I

66,66

10.000,00 6.666,32 66,66 1ii:flE~F~1·0·'"mo'o""'o'ro-·o-1 ~?{;,.;~,'.fili"ct-6·~6""'66'"1'3"' .. 21 ~.:~.6···6'"'1'6"'l' PV~':c.~i'--~ ..1\'~.i,,_~ _t'. ,1,,..,,i. I t,:~··fJ;!l~&~t4i~£!.t !)~NC...r.:L .. ~; ii =~t... ..\~

0,00 5.606.998,97

1.358.489,79 0,00 0,00

85.871,49 0,00 0,00

118.000,00 0,00 0,00

1.562.361,28 5.606.998,97 358,88

0,00 -3.474.399,63

0,00 -20.000,00

0,00 -3.494.399,63

15.416.578,84 16.530.396,26 107,22

Strana 3 od 3

Page 26: GODISNJI IZVJESTAJ 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIB/NJ … · OPCINA SIB/NJ Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018.godine IZVRSENJE IZVRSENJE lzvrsenje

XI

Godisnje izvjesce o izvrsenju proracuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih r ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit ce objavljen u « Sluzbenim novinama OpCine Sibin}».

KLASA: 400-08119-01102 URBROJ: 2178108-01-19-1 Sibinj, 22.veljace 2019.g

OPCINA SIB/NJ OPCINSKO VIJECE

/ ' . \ \ '

5

PREDSJEDNIK OPCINSKOG VIJECA

Krunoslav Erakovic