Click here to load reader

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U

  • View
    17

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU EKONOMSKI FAKULTET

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU

ekonomski fakultet

Seminarski rad iz predmeta

Tema: Monetarna unija u okviru evropske unije

( uvoenje i funkcionisanje eura )Asistent:Martina Krianovi Uradila:

Prof.dr.Mladen Bodiroa Kenana RidalU Travniku, april 2014. godina

Sadraj

1.Uvod.........................................................................................................................................32.Kratka povijest monetarne unije..............................................................................................5

3.Europski monetarni sustav.......................................................................................................8

3.1.Konani koraci ka europskom monetarnom sustavu.......................................................10

3.2.Ugovor iz Maastrichta......................................................................................................10 3.3.Institucije Europske unije.................................................................................................12

4.Meunarodno znaenje eura..................................................................................................14 4.1.Udio eura u stranim deviznim rezervama........................................................................15

4.2. Euro na deviznom tritu................................................................................................17

4.3.Euro u meunarodnoj trgovini.........................................................................................19

5.Europska sredinja banka.......................................................................................................20

5.1.Euro..................................................................................................................................24

5.2.Kalendar uvoenja eura...................................................................................................25

5.3.Faze uvoenja eura..........................................................................................................27

5.4.Euro i izvan EMU............................................................................................................28

5.4.1.Kriterijum za ulazak u EMU.....................................................................................28

5.4.2.Prednosti i nedostatci EMU......................................................................................31

5.5.Monetarna politika u euro-zoni.......................................................................................34

5.6.Budunost EMU..............................................................................................................35

5.7.Hronologija nastanka EMU.............................................................................................36

5.8.Javne financije i EMU.....................................................................................................38

Zakljuak...................................................................................................................................39

Literatura...................................................................................................................................40

1.UvodEkonomska i monetarna unija naziv je procesa harmoniziranja ekonomskih i monetarnih politika drava lanica EU s ciljem uvoenja zajednike valute - eura.

Osnovi cilj i svrha ovog seminarskog rada je upoznavanje i predstavljanje Europske monetarne unije. Odnosno prikazati znaaj i vanost Europske monetarne unije, odnosno Europske unije u dananjem gospodarstvu.Pri izradi seminarskog rada koritene su sljedee metode znanstvenog istraivanja: metoda deskripcije, metoda kompilacije, metoda komparacije, metoda analize i sinteze te metoda indukcije i dedukcije.

Rad je podijeljen u etiri poglavlja. U prvom poglavlju daje se kratak pregled povijesti Europske monetarne unije, zatim slijedi drugo poglavlje u kojem se predstavlja europski monetarni sustav i vanost Ugovora iz Maastrichta. Tree poglavlje analizira meunarodno znaenje eura, dok se u posljednjem etvrtom poglavlju predstavlja Europska sredinja banka i euro.

Ideja monetarne unije je veoma stara i smatra se da potie iz antikih vremena. Osim antike Grke i Starog Rima i njihovih osvojenih teritorija, kao oblike monetarnih unija treba pomenuti i monetarnu uniju Engleske i kotske (1707), monetarnu unifikaciju Italije (1861), Latinsku monetarnu uniju (nastalu na prijedlog Belgije, 1865), skandinavski monetarni sistem (1873-1920), monetarnu uniju izmeu Belgije iLuksemburga(1923), kao i monetarnu unifikaciju zapadne i istone Njemake u periodu nakonHladnog rata.

EUse figurativno prikazuje kao konstrukcija ujedinjena pod istimkrovom, satri stuba. EMU je dio prvog stuba u strukturi EU.

Ideja za stvaranje EMU je prvi put pomenuta na samitu uHagu1969, zatim je zanemarena, da bi '80-ih poele pripreme za uvoenje nove valute.

Prvi znaajan korak je bilo uvoenje EMS (Evropskog monetarnog sistema)13. marta1979, na osnovu odluke Savjeta ministara sa Briselskog samita1978. EMS se zasnivao na mehanizmu ogranienja za meusobne fluktuacije valuta zemalja lanica EU pod nazivom ERM (Exchange Rate Mechanism). To je bio sistem fiksiranih deviznih kurseva koji bi se povremeno prilagoavali trinim kriterijumima. Uveden je i EKI (ECU - European Currency Unit) - monetarna jedinica koja je predstavljala razliite fiksirane koliine svake od valuta u EMS-u. Prije nego to je 1979. nazvana ECU, monetarna jedinica se zvala UA - Unit of Account i EUA - European Unit of Account.

EMS je nastao zbog bojazni pojedinih zemalja, kao to suNjemaka,Austrija,Belgija,Holandijai Luksemburg, da e usljed inflatornih drugih valuta njihova valuta postati skuplja i oteavati izvoz. Zemlje sa inflatornom valutom su imale probleme sa uvozom, koji je neprestano poskupljivao, a tu spadaju Italija,panijai Portugal.panijaje ula u EMS 1989, Britanija 1990, a Portugal 1992. godine.2.Kratka povijest monetarne unijeMonetarna integracija zemalja EU u mnogim je svojim aspektima specifina u odnosu na integraciju ostalih podruja njihovih gospodarstava. Prvo, dok je u ostalim podrujima bio prisutan gotovo konstantan napredak koji povremene krize nisu uspijevale obrnuti te se ona relativno brzo skidana s jelovnika europskih institucija, monetarna je integracija vie puta doivjela neuspjeh. Nacionalne su vlasti tako vrlo esto drale uzde svojih monetarnih politika te su je ponekad koristile kao izrazito nacionalistiki instrument ratovanja s ostalim lanica.

Ekonomska i monetarna unija (eng. Economic and Monetary Union - EMU) naziv je procesa harmoniziranja ekonomskih i monetarnih politika drava lanica EU s ciljem uvoenja zajednike valute - eura. EMU je ureena Ugovorom iz Mastrichta.

Monetarna unija je najvii stupanj u procesu ekonomske integracije vie drava. Teorija dijeli razvoj regionalnih ekonomskih integracija u nekoliko faza.

Najnia faza je stvaranje zone slobodne trgovine izmeu zemalja lanica integracije, koja uglavnom podrazumijeva ukidanje trgovinskih zapreka na promet robom.

Druga je faza stvaranje carinske unije izmeu lanica integracije. Uz ukidanje carinskih zapreka na promet robe izmeu lanica, carinska unija podrazumijeva i usvajanje zajednike carinske stope na uvoz iz treih zemalja, to pak podrazumijeva i stvaranje zajednikog uvozno-izvoznog reima prema treim zemljama.

Trea je faza ekonomske integracije stvaranje zajednikog trita (ili kako se jo naziva, jedinstvenog ili unutarnjeg trita). Ono podrazumijeva prostor unutar kojeg se slobodno kreu roba, usluge, kapital i ljudi. Trita vie zemalja spajaju se na nain koji ih pribliava pojmu unutarnjeg trita jedne zemlje.

etvrta i najvia faza ekonomske integracije podrazumijeva stvaranje ekonomske i monetarne unije izmeu zemalja lanica, a to znai prenoenje nadlenosti u odluivanju o ekonomskoj i monetarnoj politici s nacionalne na zajedniku, nadnacionalnu razinu. Monetarna unija se moe ostvariti i bez postojanja prave ekonomske unije, uz uvjet da postoji dovoljan stupanj koordinacije ekonomskih politika izmeu zemalja sudionica.

Uvoenjem zajednike valute, eura, na podruju EU poetkom 1999. godine u bezgotovinskom, te 2002. u gotovinskom obliku, uinjen je veliki korak prema stvaranju jedinstvenog europskog gospodarstva. Plan stvaranja zajednikog europskog gospodarstva poeo je stvaranjem zajednikog trita, nastavlja se uvoenjem zajednike valute, a ideja je da se nastavi daljnjim harmoniziranjem propisa koji reguliraju funkcioniranje internog trita.

Ve 1970. godine je izraeno tzv. Warnerovo izvijee prema kojem bi se stvaranje europske ekonomske i monetarne unije trebalo odvijati u tri faze tijekom razdoblja od deset godina. Ali, politika elja drava lanica da ostvari takvu Uniju, spotie se o posljedice prve naftne krize i gubi svoj prvotni zamah.

1972. godine osnovan je Europski valutni sustav, poznat pod imenom monetarna zmija. 1974. godine, Vijee prihvaa odluku koja se odnosi na visok stupanj konvergencije valuta u Zajednici. Prihvaena je i direktiva o stabilnosti, rastu i potpunom zapoljavanju. Meutim, rastua ekonomska nestabilnost podriva polako temelje na kojima je poivao ovaj sustav: francuski franak, britanska funta i talijanska lira napustili su valutni savez nazvan zmija.

Jedanaest zemalja Europske unije ulo je na poetku 1999. godi

Search related