Click here to load reader

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U · PDF filenastavni plan i program iii –godišnji studij odsjek : ekonomija smjer : bankarstvo i osiguranje finansije, raČunovostvo i revizija

 • View
  226

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U · PDF filenastavni plan i program iii...

 • INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU

  EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM

  III godinji studij

  Odsjek : EKONOMIJA Smjer :

  BANKARSTVO I OSIGURANJE FINANSIJE, RAUNOVOSTVO I REVIZIJA PREDUZETNITVO I SAMOZAPOLJAVANJE POSLOVNA EKONOMIJA

  Odsjek : MENADMENT Smjer :

  MARKETING I TRGOVINA MENADMENT U TURIZMU POSLOVNI MENADMENT

 • Odsjek : E K O N O M I J A - III godinji studij Smjer : BANKARSTVO I OSIGURANJE

  S E M E S T A R I II

  Redni broj

  P R E D M E T

  P+V ECTS

  P+V ECTS ECTS

  ukupno

  1. MATEMATIKA ZA EKONOMISTE 3+2 7.00 2. POSLOVNA

  INFORMATIKA 3+2 6.00

  3. EKONOMIKA PREDUZEA 3+2 6.00 4. OSNOVI

  MENADMENTA 3+2 5.00

  5. ORGANIZACIJA PREDUZEA 3+2 6.00

  6. STATISTIKA U EKONOMIJI 3+2 6.00 7. UVOD U EKONOMIJU 3+2 6.00 8. POSLOVNO PRAVO 3+2 6.00 9. MIKROEKONOMIJA 3+2 6.00

  10. RAUNOVODSTVO 3+2 6.00

  Broj kredita ECTS 30.00 30.00

  Ukupno ECTS ( I godina ) 60.00

  S E M E S T A R Redni broj

  P R E D M E T III

  P+V ECTS IV

  P+V ECTS

  1. POSLOVNE FINANSIJE 3+2 6.00 2. BANKARSKI MENADMENT 3+2 6.00 3. MEUNARODNA EKONOMIJA 3+2 6.00 4. KVANTITATIVNE METODE 3+2 6.00 5. EKONOMSKI RAZVOJ 3+2 6.00

  6. JAVNE FINANSIJE 3+2 6.00 7. ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEA 3+2 6.00

  8. MEUNARODNE FINANSIJE 3+2 6.00 9. FINANSIJSKO IZVJETAVANJE 3+2 6.00

  10. MAKROEKONOMIJA 3+2 6.00

  Broj kredita ECTS 30.00 30.00 Ukupno ECTS ( II godina ) 60.00

 • S E M E S T A R Redni broj

  P R E D M E T V

  P+V ECTS VI

  P+V ECTS

  1. BANKARSTVO 3+2 6.00 2. OSIGURANJE 3+2 6.00 3. ENGLESKI JEZIK 3+2 6.00 4. IZBORNI PREDMET 1 3+2 6.00 5. IZBORNI PREDMET 2 3+2 6.00

  6. EKONOMIKA OSIGURANJA 3+2 6.00 7. IZBORNI PREDMET 3 3+2 6.00 8. STRUNA PRAKSA 10.00 9. DIPLOMSKI RAD 8.00

  Ukupno ECTS (III godina) 60.00

  Izborni predmeti za smjer BANKARSTVO I OSIGURANJE

  Prdmt

  Prdmti ki s biru Npmn

  RAUNOVODSTVO BANAKA I OSIGURAVAJUIH DRUTAVA ELEKTRONSKO POSLOVANJE

  IZBRNI 1

  BURZANSKO POSLOVANJE I HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

  Studnt bir dn prdmt

  MENADMENT INVESTICIJAMA ODNOSI S JAVNOU IZBRNI 2

  FINASIJSKI MENADMENT

  Studnt bir n prdmt

  EVROPSKE EKONOMSKE INTEGRACIJE TARIFE U OSIGURANJU IZBRNI 3

  BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET

  Studnt bir dv prdmt

 • Smjer : FINANSIJE, RAUNOVODSTVO I REVIZIJA

  S E M E S T A R I II

  Redni broj

  P R E D M E T

  P+V ECTS

  P+V ECTS ECTS

  ukupno

  1. MATEMATIKA ZA EKONOMISTE 3+2 7.00 2. POSLOVNA

  INFORMATIKA 3+2 6.00

  3. EKONOMIKA PREDUZEA 3+2 6.00 4. OSNOVI

  MENADMENTA 3+2 5.00

  5. ORGANIZACIJA PREDUZEA 3+2 6.00

  6. STATISTIKA U EKONOMIJI 3+2 6.00 7. UVOD U EKONOMIJU 3+2 6.00 8. POSLOVNO PRAVO 3+2 6.00 9. MIKROEKONOMIJA 3+2 6.00

  10. RAUNOVODSTVO 3+2 6.00

  Broj kredita ECTS 30.00 30.00

  Ukupno ECTS ( I godina ) 60.00

  S E M E S T A R Redni broj

  P R E D M E T III

  P+V ECTS IV

  P+V ECTS

  1. POSLOVNE FINANSIJE 3+2 6.00 2. FINASIJSKI MENADMENT 3+2 6.00 3. MEUNARODNA EKONOMIJA 3+2 6.00 4. KVANTITATIVNE METODE 3+2 6.00 5. EKONOMSKI RAZVOJ 3+2 6.00

  6. JAVNE FINANSIJE 3+2 6.00 7. ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEA 3+2 6.00

  8. MEUNARODNE FINANSIJE 3+2 6.00 9. FINANSIJSKO IZVJETAVANJE 3+2 6.00

  10. MAKROEKONOMIJA 3+2 6.00

  Broj kredita ECTS 30.00 30.00 Ukupno ECTS ( II godina ) 60.00

 • S E M E S T A R

  Redni broj

  P R E D M E T V

  P+V ECTS VI

  P+V ECTS

  1. KONTROLA I REVIZIJA 3+2 6.00 2. FINASIJSKA TRITA 3+2 6.00 3. ENGLESKI JEZIK 3+2 6.00 4. IZBORNI PREDMET 1 3+2 6.00 5. IZBORNI PREDMET 2 3+2 6.00

  6. RAUNOVODSTVO TROKOVA 3+2 6.00 7. IZBORNI PREDMET 3 3+2 6.00 8. STRUNA PRAKSA 10.00 9. DIPLOMSKI RAD 8.00

  Broj kredita ECTS

  30.00

  30.00

  Ukupno ECTS (III godina) 60.00

  Izborni predmeti za smjerFINANSIJE, RAUNOVODSTVO I REVIZIJA

  Prdmt

  Prdmti ki s biru Npmn

  FINASIJSKA TRITA I BURZE INFORMACIONI SISTEMI U RAUNOVODSTVU I REVIZIJI FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

  IZBRNI 1

  POLITIKA EKONOMIJA

  Studnt bir dn prdmt

  PORESKI SISTEM I POLITIKA KORPORATIVNO RAUNOVODSTVO

  IZBRNI 2

  REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJETAJA

  Studnt bir n prdmt

  RAUNOVODSTVO FINANSIJSKIH I BUDETSKIH ORGANIZACIJA POLITIKA CIJENA TEORIJA I POLITIKA BILANSA

  IZBRNI 3

  ELEKTRONSKO POSLOVANJE

  Studnt bir dv prdmt

 • Smjer : PREDUZETNITVO I SAMOZAPOLJAVANJE

  Ukupno ECTS ( I godina )

  60.00

  S E M E S T A R Redni broj

  P R E D M E T III

  P+V ECTS IV

  P+V ECTS ECTS

  ukupno 1. RAUNOVODSTVO PODUZETNIKA 3+2 7.00 2. OSNOVE MARKETINGA 3+2 7.00 3. TRGOVAKO (POSLOVNO) PRAVO 3+2 6.00 4. STRUNA PRAKSA 4.00 5. IZBORNI PREDMET III 3+2 6.00 6. OSNOVE PODUZETNITVA 3+2 7.00 7. OSNOVE MENADMENTA 3+2 7.00 8. OSNOVE FINANCIJA 3+2 6.00 9. STRUNA PRAKSA 4.00

  10. IZBORNI PREDMET IV 3+2 6.00 Broj kredita ECTS 30.00 30.00 Ukupno ECTS

  ( II godina ) 60.00

  S E M E S T A R I II

  Redni broj

  P R E D M E T

  P+V ECTS

  P+V ECTS ECTS

  ukupno

  1. OSNOVE EKONOMIJE I (MAKRO) 3+2 7.00

  2. POSLOVNA MATEMATIKA 3+2 7.00

  3. ENGLESKI JEZIK ZAPODUZETNIKE 3+2 6.00 4. STRUNA PRAKSA1 4.00 5. IZBORNI PREDMET 3+2 6.00

  6. OSNOVE EKONOMIJE II (MIKRO) 3+2 7.00

  7. POSLOVNA STATISTIKA

  3+2 7.00

  8. ENGLESKI JEZIK ZA PODUZETNIKE II 3+2 6.00

  9. STRUNA PRAKSA 4.00 10. IZBORNI PREDMET II 3+2 6.00

  Broj kredita ECTS 30.00 30.00

 • Izborni predmeti za smjerPREDUZETNITVO I SAMOZAPOLJAVANJE

  Prdmt Prdmti ki s biru Npmn

  IZBRNI I

  NJEMAKI JEZIK ZA PODUZETNIKE JEZIK I KOMUNIKACIJSKA KULTURA Studnt bir dn prdmt

  IZBRNI II

  PISANO POSLOVNO KOMUNICIRANJE FRANCUSKI JEZIK ZA PODUZETNIKE Studnt bir n prdmt

  IZBRNI III

  POSLOVNO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA TALIJANSKI JEZIK ZA PODUZETNIKE Studnt bir dv prdmt

  IZBRNI IV

  VODITELJSTVO I TEORIJA IZBORA PODUZETNIKA INFRASTRUKTURA Studnt bir dn prdmt

  IZBRNI V

  UPRAVLJANJE INOVACIJAMA DOMAI PLATNI PROMET Studnt bir n prdmt

  IZBRNI VI

  UPRAVLJANJE KVALITETOM MEUNARODNI.PLATNI PROMET Studnt bir n prdmt

  S E M E S T A R Redni broj

  P R E D M E T V

  P+V ECTS VI

  P+V ECTS ECTS

  ukupno 1. PODUZETNIKO PROJEKTIRANJE I 3+2 7.00 2. ISTRAIVANJE TRITA I MIS 3+2 7.00 3. INFORMATIKA ZA PODUZETNIKE I 3+2 6.00 4.

  IZRADA BIZNIS-PLAN- MENTORSKI RAD2

  4.00

  5. IZBORNI PREDMET V 6.00 6. PODUZETNIKO PROJEKTIRANJE II 3+2 7.00 7. KOMUNICIRANJE S TRITEM

  PROMOCIJA 3+2 7.00

  8. INFORMATIKA ZA PODUZETNIKE II 3+2 6.00

  9. IZRADA BIZNIS-PLANA MENTORSKI RAD

  3+2 4.00

  10. IZBORNI PREDMET VI 3+2 6.00

  DIPLOMSKI RAD

  30.00 30.00 Broj kredita ECTS Ukupno ECTS ( II godina )

  60.00

 • Smjer : POSLOVNA EKONOMIJA III godine (180 ECTS)

  S E M E S T A R I II

  Redni broj

  P R E D M E T

  P+V ECTS

  P+V ECTS ECTS

  ukupno

  1. MATEMATIKA ZA EKONOMISTE 3+2 6.00 2. POSLOVNA

  INFORMATIKA 3+2 6.00

  3. UVOD U EKONOMIJU 3+2 6.00 4. OSNOVI

  MENADMENTA 3+2 6.00

  5. ORGANIZACIJA PREDUZEA 3+2 6.00

  6. STATISTIKA U EKONOMIJI 3+2 6.00 7. EKONOMIKA PREDUZEA 3+2 6.00 8. POSLOVNO PRAVO 3+2 6.00 9. MIKROEKONOMIJA 3+2 6.00

  10. RAUNOVODSTVO 3+2 6.00

  Broj kredita ECTS 30.00 30.00 Ukupno ECTS ( I godina ) 60.00

  S E M E S T A R Redni broj

  P R E D M E T III

  P+V ECTS IV

  P+V ECTS

  1. MENADMENT LJUDSKIH RESURSA 3+2 6.00 2. MARKETING 3+2 6.00 3. MENADMENT KVALITETA 3+2 6.00 4. UPRAVLJAKO RAUNOVODSTVO 3+2 6.00 5. MAKROEKONOMIJA 3+2 6.00

  6. POSLOVNE FINANSIJE 3+2 6.00 7. ETIKA I POSLOVNO

  KOMUNICIRANJE 3+2 6.00

  8. CIJENE 3+2 6.00 9. PREDUZETNIKA EKONOMIJA 3+2 6.00

  10. STRANI JEZIK II 3+2 6.00

  Broj kredita ECTS 30.00 30.00 Ukupno ECTS ( II godina ) 60.00

 • S E M E S T A R Redni broj

  P R E D M E T V

  P+V ECTS VI

  P+V ECTS

  1. STRATEKI MENADMENT 3+2 6.00 2. ANALIZA POSLOVANJA

  PREDUZEA 3+2 6.00

  3. ENGLESKI JEZIK 3+2 6.00 4. IZBORNI PREDMET 1 3+2 6.00 5. IZBORNI PREDMET 2 3+2 6.00

  6. FINANSIJSKO RAUNOVODSTVO 3+2 6.00 7. IZBORNI PREDMET 3 3+2 6.00 8. STRUNA PRAKSA 10.00 9. DIPLOMSKI RAD 8.00

  Broj kredita ECTS

  30.00

  Ukupno ECTS (III godina) 60.00

  Izborni predmeti za smjer POSLOVNA EKONOMIJA

  Prdmt

  Prdmti ki s biru Npmn

  UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

  REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJETAJA IZBRNI 1

  PRIVREDNI SISTEM I EKONOMSKA POLITIKA

  Studnt bir dn prdmt

  POSLOVNA LOGISTIKA

  MENADMENT PROMJENA IZBRNI 2

  BENCHMARKING

  Studnt bir n prdmt

  ELEKTRONSKO POSLOVANJE FINANSIJSKO IZVJETAVANJE

  IZBRNI 3

  EU I EVROPSKE INTEGRACIJE

  Studnt bir dv prdmt

 • Odsjek : MENADME

Search related