I+spubtli(a Sasnq Herce6*+[lM qwl Œtaj - izbor... Internacionalni Univerzitet Travnik. Asolventica master
I+spubtli(a Sasnq Herce6*+[lM qwl Œtaj - izbor... Internacionalni Univerzitet Travnik. Asolventica master
I+spubtli(a Sasnq Herce6*+[lM qwl Œtaj - izbor... Internacionalni Univerzitet Travnik. Asolventica master
I+spubtli(a Sasnq Herce6*+[lM qwl Œtaj - izbor... Internacionalni Univerzitet Travnik. Asolventica master
I+spubtli(a Sasnq Herce6*+[lM qwl Œtaj - izbor... Internacionalni Univerzitet Travnik. Asolventica master

I+spubtli(a Sasnq Herce6*+[lM qwl Œtaj - izbor... Internacionalni Univerzitet Travnik. Asolventica master

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of I+spubtli(a Sasnq Herce6*+[lM qwl Œtaj - izbor... Internacionalni Univerzitet Travnik....

 • tt r I+spubtli(a Sasnq t Herce6*+[lM"

  ,Hryl.VluzfTET { ! :. I ".i,r 1grE6gABSKI F:4(iJl "t-: I.,::i,jfifg

  UNIVERZITET U SARAJEVU

  Sula,q.nsKr FAKULTBT

  Komisija za pripremanje prijedloga za tzbor oblast,Uredivanje Suma i urbanog zelenila"

  Sarajevo, 08. 01 . 2020. godine

  saradnika u zvanje asistent za nauinu

  VIJECU SUMARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

  Odlukom Vije6a Sumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (broj 01/6-5961119 od 26. 12. 2019. godine), imenovana je Komisij a za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvatle asistent za naudnu oblast ,,Uredivanje Suma i urbanog zelenlla'' na Sumarskom fakultetu u Sarajevu u sastavu:

  1. dr. Azra iabaravdii, redovni profbsor Sumarskog fakulteta u Sarajevu, naudna oblast,.Uredivanj e Suma i urbanog zelenila". predsj ednikn Komisij e;

  dr. Aida Ibrahirnspahii, vanredni prof-esor Sumarskog takulteta u Sarajevu, naudna oblast,,Uredivanje Suma i urbanog zelenila'". dlan Komisije i

  3. dr. Ahmet Lojo, vanredni profesor Sumarskog fakr-rlteta u Sarajevu, naudna oblast .,Uredivanje Suma i urbanog zelenila", dlan Komisije.

  Na Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistenta za naudnu oblast " Uredivanje Suma i urbanog zelenila", koji je raspisao Univerzitet u Sarajer.u. ob.iavljen 05. 12.2019. godine u dnevnom listu ,.Nezavisne novine", na web stranici Univerziteta u Sarajevu i na web stranici Sumarskog fakulteta Univerziteta u Saraievu. prijavila su se dva kandidata:

  Ismet (Hamdo) Fazli6, prijava broj 01/1-5738119 od 12.12. 2019. godine i

  Merima (Ferid) Habibovi6, prijava broj 01/1-5863119 od 19.12.2019. godine.

  Potvrdom broj 01/1-5905119 od 23. 12.2019. godine Sekretar Fakulteta, Aida PandZa, dipl. pravnik, potwdila je da su prijave navedenih kandidata blagowemene, potpune (uredne) i u skladu sa uvjetima utvrdenim konkursom.

  Na osnovu detaljnog pregleda i arralize prijava i priloZene dokumentacije podnosimo Vijedu Sumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajer,'u sljede6i:

  2.

  1.

  2.

  qwl 0rg

 • 2

  IZVJEŠTAJ 1. BIOGRAFIJE KANDIDATA Kandidat: ISMET FAZLIĆ (prijava prispjela 12.12. 2019. godine) Biografski podaci Lični podaci:

  Ime i prezime: ISMET FAZLIĆ Datum i mjesto rođenja: 22. 02. 1995. godine u Zavidovićima, Bosna i

  Hercegovina Obrazovanje:

  2016.-2018. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu II ciklus studija. 2013.- 2016. Šumarski fakultet u Univerziteta u Sarajevu I ciklus studija. 2009.-2013. Srednjoškolsko obrazovanje: Srednja tehnička škola, Zavidovići -

  Šumarski tehničar. 2001.- 2009. Osnova škola: "Gostović" Zavidovići.

  Priznanja: Povelja Univerziteta u Sarajevu za najboljeg studenta prvog ciklusa studija

  Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Pohvala Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za ostvarene rezultate u

  savladavanju nastavnog procesa na II ciklusu studija. Proglašen najboljim studentom drugog ciklusa studija Šumarskog fakulteta u

  Sarajevu. Dodatne aktivnosti i iskustva: Koordinator za rad sa studentima Fondacije "Izvor nade" (2015.-2018.). Radno iskustvo: Bez radnog iskustva. Strani jezici:

  Engleski jezik (aktivno). Komunikacijske vještine:

  Sklon timskom radu, kreiranju zdrave i kvalitetene atmosfere za rad, komunikativan. Dobre komunikacijske i organizacijske vještine stečene savladavanjem nastavnog. procesa tokom studiranja, te u procesu rada sa studentima Fondacije.

  Organizacijske vještine:

  U proteklim godinama intenzivan rad na organizaciji i okupljanju studenata Fondacije kroz zajedničke programe i manifestacije.

 • 3

  Informatička osposobljenost: Osnove rada na računalu, poznavanje rada u MS Office-u i GIS aplikacijama

  (WinGis i QGIS). Vještine u području interesovanja:

  Sposobnost orijentacije u prirodi. Poznavanje rada sa GPS i vertex uređajima, kompasom i kartama. Prikupljanje i obrada podataka u svrhu izrade izvedbenog projekta.

  Ostale vještine: Vozačka dozvola - B kategorija.

  Uspjeh u toku studija: Prosječna ocjena u okviru 300 ECTS bodova: 8,37. Bibliografski podaci Završni rad:

  Analiza gazdovanja šumama u proteklom uređajnom periodu u okviru "Fojničkog" šumskogospodarskog područja (preuzeto iz dodatka diplomi).

  Kandidat MERIMA HABIBOVIĆ (prijava prispjela 19.12. 2019. godine) Biografski podaci Lični podaci:

  Ime i prezime: MERIMA HABIBOVIĆ Datum i mjesto rođenja: 24. 02. 1990. godine u Zenici, Bosna i Hercegovina

  Obrazovanje: 2012-2016. Magistar ekologije, smjer ekologija i okolinsko upravljanje -

  Internacionalni Univerzitet Travnik. Asolventica master studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu - Odsjek

  politologija - Smjer: Međunarodni odnosi i diplomatija. 2008- 2012. Bakalaureat/Bachelor novinarstva - Diplomirana novinarka -

  Fakultet političkih nauka Sarajevo - Odsjek žurnalistika, Klasično novinarstvo. Srednjoškolsko obrazovanje: Mješovita srednja škola/Ekonomska škola,

  Vogošća - Ekonomski tehničar. Radno iskustvo: 2009/2010, 2015/2016, 2018/2019 - Novinarska/Reporterka; Direktor; Volonter na poslovima: prikupljanje i obrada informacija, izvještavanje sa terena, intervjuisanje i sl; rukovođenje organizacijom, obavljanje upravljačkih i izvršnih poslova; izrada dokumentacije vezane za rad udruženja i ostalih aktivnosti od značaja za udruženje.

 • 4

  Strani jezici:

  Engleski jezik (Upper Intermediate B2/CPE - Centar za poslovnu edukaciju Sarajevo).

  Društvene i organizacijske vještine i kompetencije: Izrazita sposobnost komunikativnosti, samostalnost u radu i sposobnost rješevanja problema pod pritiskom. Odgovornost pri obavljanju poslova i spremnost na timski rad.

  Informatička osposobljenost: MS Office, Internet, SPSS.

  Umjetničke vještine i kompetencije: Završena osnovna muzička škola – klavir.

  Ostale vještine: Vozačka dozvola - B kategorija.

  Uspjeh u toku studija: Prosječna ocjena u okviru 300 ECTS bodova: 7,60.

  Učešće na konferencijama i naučnim skupovima: Učešće na Prvoj nacionalnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem MASTA 2013, Banja Luka 20-21. decembar 2013. Autor i izlagač teme Mladi kao subjekt urbanog i ruralnog razvoja u sistemu eko-bezbjednosti na naučnom skupu u Banja Luci, 11. decembar 2012. godine Autor i izlagač teme Obaviještenost javnosti o kancerogenim supstancama u životnom ambijentu na Prvoj međunarodnoj konfereniji o turizmu održanoj na Vlašiću 28-29. marta 2013. godine Bibliografski podaci Spisak objavljenih radova: Habibović, M. Smanjen interes za orjentalistiku. Studentski list, Fakultet političkih nauka Sarajevo, 2008/09, Sarajevo. Habibović, M. O ljudskoj slobodi. Studentski list, Fakultet političkih nauka Sarajevo, 2011/12, Sarajevo.

  2. ISPUNJAVANJE USLOVA ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNO ZVANJE:

  ASISTENT

  Komisija konstatuje da su se na objavljeni Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistenata za naučnu oblast „Uređivanje šuma i urbanog zelenila“ na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu prijavila dva kandidata: Mr. Ismet Fazlić i Mr. Merima Habibović.

 • Uvidom u dokumentaciju ustanovljeno je da:

  kandidat Ismet Fazlit, ispunjava uslove o zavr5enom ciklusu studija koji se wednuje sa najmanje 300 ECTS bodova sa najniZom prosjednom ocjenom 8, propisan Zakonom o visokom obrazovaryu Kantona Sarajevo (SluZbene novine Kantona Sarajevo 33117, dlan 96. Zakona) (Kandidat je ostvario prosjednu ocjenu 8,37 u toku cjelokupnog studija),

  kandidat Merima Habibovi6 ispunjava uslov o zavrSenom ciklusu studija koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova propisan Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (SluZbene novine Kantona Sarajevo 33117, dlan 96. Zakona), ali ne ispunjava uslov nalnile prosjedne ocjene 8 (Kandidatkinja je ostvarila prosjednu ocjenu 7,60 u toku cjelokupnog studija).

  S obzirom na uslove Konkursa za izbor u naudnonastavno zvartle asistenta, prema kojem kandidat treba da ima zaw5en odgovaraju6i ciklus studija sa najmanje 300 ECTS bodova sa najnlZom prosjednom ocjenom 8, Komisij a moie konstatovati da kandidatkinja Habibovi6 Merima, magistar ekologije ne ispunjava uslove Konkursa.

  3. PRIJEDLOG SA OBRAZLOZENJEM

  Analizom dokumentacije kandidata Ismeta Fazli6a, magistra Sumarstva, Komisija je utvrdila da kandidat ispunjava uslove predvidene Konkursom i Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (SluZbene novine Kantona Sarajevo 33117, dlan96. Zakona) zaizbor u zvanje asistent. Na osnol'u detaljne analize dostavljene dokumentacije i uvida u cjelokupni rad kandidata, Komisija zakljuduje da je Mr. Ismet Fazlit, tokom svog obrazovanja r usavr5avanja stekao znanje, kompetencije i vje5tine potrebne za mjesto saradnika u naudnonastavno zvar4u asistent na naudnoj oblasti ,,Uredivanje Suma i urbanog zelenila".

  Na osnovu navedenog, Komisija sa zadovoljstvom predlaie Vijedu Sumarskog fakulteta u Sarajevu da se kandidat Ismet Fazli{ magistar Sumarstva izabere u nauinonastavno zvanje asistenta za nauinu oblast rrUretlivanje Suma i urbanog zelenila" i da time omogu6i dalju, zakonom utvrilenu proceduru do okonianja postupka.

  dhnovi Komisije

  t--\-t. a> ,/ iaL, -

  Prof. df. h-a Cdbaravdid, predsjednik

  Ard* 1

  Prof. dr. Aida lbrahimspahid, ilan

  Prof. dr. li*!i L'"j o, itan

  prva stranica Izvještaja Izvjestaj_ASISTENT_Komisija_8.1._

Related documents