INTERKULTURALNE ODREDNICE - ?, Iva.pdf  izvo‘enju kolegija: Pedagogija slobodnog vremena, Domska

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INTERKULTURALNE ODREDNICE - ?, Iva.pdf  izvo‘enju kolegija: Pedagogija slobodnog vremena,...

 • FILOZOFSKI FAKULTET Ivana Luia 3

  Iva Ivankovi

  INTERKULTURALNE ODREDNICE

  DVOJEZINOGA OBRAZOVANJA

  DOKTORSKI RAD

  Zagreb, 2017.

 • FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

  Ivana Luia 3

  Iva Ivankovi

  INTERCULTURAL DETERMINANTS

  OF BILINGUAL EDUCATION

  DOCTORAL THESIS

  Zagreb, 2017.

 • FILOZOFSKI FAKULTET

  Ivana Luia 3

  Iva Ivankovi

  INTERKULTURALNE ODREDNICE

  DVOJEZINOGA OBRAZOVANJA

  DOKTORSKI RAD

  Mentori:

  dr. sc. Neven Hrvati, red. prof.

  dr. sc. Jelena Kuva Kraljevi, izv. prof.

  Zagreb, 2017.

 • FACULTY OF HUMANITIES AND

  SOCIAL SCIENCES

  Ivana Luia 3

  Iva Ivankovi

  INTERCULTURAL DETERMINANTS OF BILINGUAL EDUCATION

  DOCTORAL THESIS

  Supervisors:

  Neven Hrvati, PhD., Full Professor

  Jelena Kuva Kraljevi, PhD., Associate Professor

  Zagreb, 2017.

 • O MENTORIMA

  ivotopis mentora: dr. sc. Neven Hrvati, red. prof.

  Neven Hrvati, roen je 8. svibnja 1960. u Pitomai.

  Osnovnu kolu pohaao je u Pitomai, a gimnaziju u Virovitici (suradnik u odgojno-

  obrazovnom procesu) zavrio je 1979. godine.

  Studirao je pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1979.-1983.). Diplomirao je

  1983. godine s temom Odgoj djece Roma s posebnim osvrtom na odgoj djece Roma u

  Pitomai.

  U razdoblju 1984.-1992. zaposlen je kao pedagog u Bjelovaru (Centar za odgoj i usmjereno

  obrazovanje i Ekonomska i birotehnika kola i Trgovaka kola).

  Od 1992. godine radi kao asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu - Pedagogijske

  znanosti, Odsjek za pedagogiju, na Katedri za sistematsku pedagogiju, gdje sudjeluje u

  izvoenju kolegija: Pedagogija slobodnog vremena, Domska pedagogija, Metodologija

  pedagogije sa statistikom, Osnove socijalne pedagogije, te Socijalna pedagogija na Pravnom

  fakultetu - Studijski centar socijalnog rada, kolegija Istraivanja u odgoju i obrazovanju na

  Uiteljskoj akademiji u Zagrebu i Opa pedagogija na Filozofskom fakultetu (nastavniki

  smjer).

  Doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveuilita u Zagrebu disertacijom: Odgoj i izobrazba

  Roma u Hrvatskoj (mentor - prof. dr. sc. Vlatko Previi) 1998. godine i stekao zvanje

  doktora drutvenih znanosti, znanstveno polje odgojne znanosti, grana pedagogija.

  Od 1992. godine neprekidno, djelatnik je Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu u

  suradnikim/znanstveno-nastavnim zvanjima: asistenta, vieg asistenta (1999.), docenta

  (2001.), izvanrednog profesora (2006.), redovitog profesora (2010.) i redovitog profesora u

  trajnom zvanju (2016.)

  Tijekom rada na Filozofskom fakultetu na Odsjeku za pedagogiju predavao je vie nastavnih

  predmeta i kolegija, a trenutno na preddiplomskom/diplomskom studiju pedagogije: Osnove

  pedagogije, Domski odgoj, Osnove specijalne pedagogije, Metodika rada s uenicima s

  posebnim potrebama, Pedagoka resocijalizacija i Interkulturalni kurikulum.

  Proelnik je Odsjeka za pedagogiju od 2001.-2003. godine, nakon toga jo tri mandata 2003.-

  2005. / 2005.-2007. / 2007.-2009. godina.

  lan je Fakultetskog vijea Filozofskog fakulteta u Zagrebu u periodu 2000.-2009. godina.

 • Suautor je nastavnog plana i programa doktorskog studija pedagogije na Filozofskom

  fakultetu Sveuilita u Zagrebu, suvoditelj smjera Kurikulum suvremenog odgoja i kole i

  voditelj studijskog modula Interkulturalni kurikulum, u kojem je utemeljio nove kolegije:

  Integracija djece s posebnim potrebama u odgoju i koli, Modeli izobrazbe nastavnika,

  Interkulturalni kurikulum suvremenog obrazovanja, Upravljanje i struno-pedagoko voenje

  kole.

  Suradnik je nove Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krlea u podruju

  struke pedagogija, za koju je obradio i napisao preko 30 pojmova i osoba.

  U 1995. godini voditelj je projekta (uz s. Karolinu Miljak) Romi u Hrvatskoj, demografsko-

  pastoralnog istraivanja Odbora za pastoral Roma - Hrvatske biskupske konferencije, kao i

  voditelj projekta prve Ljetne kole djece Roma u Hrvatskoj 1994. godine i Romske

  odgojne zajednice 1995.-1997./2009.-2016. godina.

  Urednik je prvog romskog lista u Hrvatskoj Romano akharipe-Glas Roma 1994.-1995. (Savez

  uruenja Roma Hrvatske), a od 1996. do 2000. glavni je i odgovorni urednik interkulturalnog

  lista Nevo drom-Novi put (Odbor za pastoral Roma-Hrvatske biskupske konferencije) i

  urednik interkulturalne emisije Nevo drom-Novi put na Hrvatskom katolikom radiju (1997.-

  2000.).

  lan je urednitva znanstvenog asopisa Pedagogijska istraivanja (2004. -2009.) i Napredak

  2005. godine.

  Bio je voditelj vie meunarodnih i domaih znanstvenih projekata, objavio vie od 100

  znanstvenih i strunih radova, bio urednik i suurednik nekoliko knjiga i zbornika, te autor

  veeg broja prikaza knjiga i opih osvrta o odgoju i obrazovanju, kao i bio recenzentom

  doktorskih studija, vie knjiga, lanaka u znanstvenim asopisima i znanstvenoistraivakih

  projekata.

  Mentor je vie od 210 diplomskih, 11 magistarskih i 7 doktorskih radova, sudionik je vie od

  50 znanstvenih i strunih skupova i bio lanom (i predsjednikom) programskih i

  organizacijskih odbora u Hrvatskoj i inozemstvu.

  Dobitnik je vie nagrada za znanstveni, nastavni i struni rad, od kojih se istiu:

  Dravna godinja nagrada Ivan Filipovi za visoko kolstvo - 2007. godina i

  Dravna godinja nagrada za znanost (u podruju drutvenih znanosti) - 2010. godina.

 • ivotopis mentorice: dr. sc. Jelena Kuva Kraljevi, izv. prof.

  Jelena Kuva Kraljevi od oujka 2016. izvanredna je profesorica je na Odsjeku za logopediju

  Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta Sveuilita u Zagrebu. Istraivaki je usmjerena na

  podruje jezinoga razvoja i obrade te jezinih poremeaja.

  U posljednjih pet godina vodila je nekoliko znanstvenih kompetitivnih projekata:

  1. Jezina obrada u odraslih govornika (HRZZ 2421; 2014-2017)

  2. Interdisciplinarni pristup u razvoju jezino-kognitivnog modela disleksije kod odraslih

  (HR.3.2.01-0247)

  3. Raunalni asistent za podrku pri unosu teksta osobama s jezinim poremeajima

  (RC.2.2.08-050; 2014-2016);

  4. Prerequisites for academic equality: early recognition of language disorders

  (IPA4.1.2.2.02.01.c02; 2013-2015)

  Sudjeluje trenutno na dva COST projekta: 1) Enhancing children`s oral language skills

  across Europe and beyond: a collaboration focusing on interventions for children with

  difficulties learning their first language (ISCH COST Action IS1406; 2016-2020) 2)

  Collaboration of Aphasia Trialists (CATs; COST Action ISO804; 2013-2017) te na projektu

  La complexit linguistique de 6 14 ans: Acquisition, production, traitement koji se provodi

  na Universit Paris Sorbonne pod vodstvom prof. Claire Martinot.

  Objavila je preko 50 znanstvenih i strunih radova, u suautorstvu jednu knjigu (s Marijanom

  Palmoviem Metodologija istraivanja djejeg jezika) te je bila urednica jo jedne (Prirunik

  za prepoznavanje i obrazovanje djece s jezinim tekoama).

  Predaje na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i na Odsjeku za

  lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu. Voditeljica je novog doktorskog

  studija u polju logopedije Poremeaji jezik, govora i sluanja koji je u prosincu 2016. Senat

  Sveuilita u Zagrebi slubeno odobrio.

  Bila je dobitnica nekoliko stipendija u svrhu studijskih boravaka (The British Scholarship

  Trust, stipendija Vlade Republike Maarske, stipendija Sveuilita u Grazu, stipendija

  University of Southern Denmark University).

  2014. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet dodijelio joj je nagrada za najuspjeniju

  znanstvenicu.

 • Zahvaljujem svojim ivotnim mentorima prof. dr. sc. Nevenu Hrvatiu i prof. dr. sc. Jeleni

  Kuva Kraljevi na povjerenju, strpljenju i vjeri u mene te na pametnim savjetima i pomoi u

  izradi ovoga znanstvenog rada. Neizmjerno sam zahvala za njihovu podrku, kako u

  znanstvenome, tako i onome drugome, ljudskome smislu.

  Zahvaljujem kolegici Marini Oluji, strunoj suradnici na Edukacijsko-rehabilitacijskome

  fakultetu za pomo u statistikoj obradi podataka i konstruktivnim savjetima.

  Hvala mojim kolegama i kolegicama u Djejem vrtiu Potonica za ohrabrenje tijekom izrade

  ovoga rada kao i svim mojim prijateljicama i prijateljima koji su bili tu za mene.

  Zahvaljujem svojim roditeljima, Vesni i Zlatku Krizmani i bratu Goranu to su me od malih

  nogu uili upornosti i oslanjanju na vlastite snage. Hvala to niste nikad izgubili vjeru u mene.

  Hvala mojim dragim, drugim roditeljima, Mariji i Zvonku Ivankovi na strpljenju i pomoi

  kada je trebalo.

  Zahvaljujem svima koji su na bilo koji nain pomogli u ostvarenju ovoga rada.

  Ovaj rad posveujem svojim anelima, sinu Juraju i keri Giti te suprugu Tomislavu koji su

  neiscrpan izvor moje snage i nadahnua.

 • SAETAK

  Danas u svijetu postoje brojni modeli dvojezine nastave potkrijepljeni praktinim

  pedagokim i didaktikim teorijama. Jezina i komunikacijska kompetencija osim veih

  mogunosti ostvarenja interkulturalnoga kontakta omoguuju dvojezinim govornicima i bru

  kulturalnu prilagodljivost. U ovome se radu nastojala utvrditi razlika u poznavanju temeljnih

  obiljeja interkulturalizma i razini interkulturalne osjetljivosti izmeu dvojezin