instrukcja obs‚ugi TS6515HD instrukcja obs‚ugi Kod

 • View
  241

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of instrukcja obs‚ugi TS6515HD instrukcja obs‚ugi Kod

 • INDEX

  1. Bezpieczestwo ....................................................................................................................................... 3

  2. Opis produktu I pocze ........................................................................................................................ 4 1.1 Panel przedni ...................................................................................................................................... 4 1.2 Panel tylni I poczenia ...................................................................................................................... 4 1.3 Pilot ..................................................................................................................................................... 5

  1.3.1 Baterie ........................................................................................................................................... 5 1.3.2 Przyciski I funkcje .......................................................................................................................... 5

  3. Pierwsza instalacja .................................................................................................................................. 6

  4. Menu ......................................................................................................................................................... 7 1.4 Menu gwne ...................................................................................................................................... 7

  1.4.1 Media Player ................................................................................................................................. 7 1.4.2 Edycja ........................................................................................................................................... 8 1.4.3 DVBT Instalacja ............................................................................................................................ 8 1.4.4 Ustawienia systemu ...................................................................................................................... 8 1.4.5 Narzdzia .................................................................................................................................... 10

  5. Menu ....................................................................................................................................................... 11

  6. Rzwizywanie problemw .................................................................................................................. 12

  7. Specyfikacje techniczne ....................................................................................................................... 13 UWAGA: Ze wzgldu na aktualizacje zawarto instrukcji moe nie zgadza si ze stanem faktycznym.

 • TELE System TS6515 HD

  3

  1 Bezpieczestwo Zaleca si zapoznanie z poni sz instrukcj obs ugi w celu zapewnienia bezpieczenstwa I poprawnego dzia ania urz dzenia.

  ZASILANIE Urz dzenie powinno by zasilane pr dem 230 V AC, 50Hz. W razie usterki urz dzenie nie moze by naprawiane przez u ytkownika,nale y zg osi si do najbli szego punktu sprzeda y . Nie zdejmowa obudowy!. Wewn trz urz dzenia mog znajdowa si elementy pod wysokim napieciem ,ktore jest niebezpieczne;wysokie napiecie mo e takze panowac gdy odbiornik pozostaje w trybie czuwania ;przed wykonaniem jakielkolwiek czynnosci nale y od aczy urz dzenie od rd a zasilania . Samodzielne zdj cie obudowy automatycznie spowoduje wygasni cie gwarancji! KABEL ZASILAJ CY Przed uruchomieniem urz dzenia upewnij si e kabel zasilaj cy nie jest uszkodzony ;w razie jakichkolwiek nieprawidlowo ci nale y zglosi sie do punktu sprzeda y ;pod cz kabel w miejscu w ktorym nie b dzie on nara ony na adne mo liwe skutki przygniecen ,zniszcze przez przedmioty,czynniki zewn trzne ;jesli kabel jest uszkodzony nale y go wymieni I wezwa technika. P YNY Przechowuj urz dzenie oraz akcesoria z dala od jakichkolwiek plynw.Nie ustawiaj na urz dzeniu adnych przedmiotow zawieraj cych plyny(wazony,od wierzacze powietrza etc.Urz dzenie nie moze by umiejscowione w miejscu narazonym na dzialanie wody,zawilgoconym lub takim gdzie mo e dojs do skraplania wody .Je li odbiornik wejdzie w kontakt z plynami natychmiast odlacz go do zasilania;NIE DOTYKAJ urz dzenia dopki nie zostanie odl czone. MA E PRZEDMIOTY Trzymaj odbiornik z dala od monet I malych przedmiotw ;przedmioty ktore dostan si do wn trza przez otwr wentylacyjny mog powa nie uszkodzi urz dzenie CZYSZCZENIE Przed czyszczeniem nale y odl czy urz dzenie od rd a zasilania. Do czyszczenia nale y u ywa suchej mi kkiej lub wilgotnej szmatki ;nie u ywaj materia w,ktre mog zawiera chemikalia,rozpuszczalniki,etc. WENTYLACJA Aby utrzyma odpowiedni doplyw powietrza I aby urz dzenie nie uleglo przegrzaniu upewnij si , e znjduje si w miejscu o odpowiedniej cyrkulacji mas powietrza.Konieczne jest pozostawienie wolnej przestrzeni wok urz dzenia (10 cm co najmniej ) I nad urz dzeniem(co najmniej 15 cm) Otwory wentylacyjne nie mog by zas oni te;unikaj instalowania urz dzen w pobli u rde ciep a(grzejniki,nagrzewacze etc.) oraz emituj cych ciep o(odtwarzacze DVD,wzmacniacze ,etc.) UWAGA! Trzymaj urz dzenie z dala od dzieci Torby plastykowe u yte do opakowania produktu moga by niebezpieczne;trzyma z dala od dzieci .. Nie wystawiaj odbiornika I pilota na bezpo redni kontakt z promieniami s onecznymi Urz dzenie musi by ustawione na solidnej I stabilnej podstawie Podl cz urz dzenie do zasilania po wykonaniu pe nej instalacji Je li pilot nie byl u ytkowany przez dlu szy okres czasu wyjmij I wymie baterie ,mo e on zosta uszkodzony pod wplywem wyciekw z baterii. Pami taj o wlaciwej utylizacji produktu,aby zapobiec negatywnemu wplywoi niebezpiecznych substancji na rodoiwsko I zdrowie czlowieka w celu ulatwienia recyklingu materialow u ytych do produkcji

  urz dzenia;brak odpowiedniej utylizacji produktu obj te jest sankcjami prawnymi

  Je li produkt nie nadaje si do u ytkowania zabierz go do punktu zbirki odpadw przeznaczonego do utylizacji produktw elektronicznych. Je li produkt nie nadaje si do u ytkowania zabierz go do punktu zbirki odpadw przeznaczonych do utylizacji produktow elektronicznych.

 • TELE System TS6515 HD

  4

  2 Opis produktu I pocze 2.1 Panel przedni

  1. USB PORT 2. Power/Standby LED (LED W/Wy.) 3. IR Sensor 4. CH Przycisk 5. CH Przycisk 6. Power/Standby przycisk(W./Wy.)

  UWAGA Nie ma gwarancji kompatybilnoci wszystkich urzdze USB dostpnych na rynku z odbiornikiem Sugerujemy uycie USB Hard Disk Drives (HDD) z zewntrznym rdem zasilania.

  2.2 Panel tylni I poczenia

  UWAGA Zaleca si podczenie innych urzdze (e.g. TV, VCR, HI-FI, etc.) oraz anteny przed podczeniem odbiornika do zasilania ;gdy odbiornik podaczony jest do sieci wystpi moga ronice napi podczas wczania wtyczek ,ktore moga uszkodzi urzdzenie. Bezporednie poczenie audio-video z ekranem Tv powinno zosta przetestowane przy pierwszym uruchomieniu ,.zoone sekwencje pocze mog uszkodzi odbiornik ze wzgldu na brak kompatybilnoci.

  1. RF IN 2. RF OUT 3. COAXIAL 4. HDMI 5. SCART 6. AC IN

 • TELE System TS6515 HD

  5

  2.3 Pilot

  2.3.1 Baterie Informacje I ostrzeenia Baterie typu: 2 x AAA, 1.5V. Umie/zamien baterie przy pierwszym uruchomieniu lub gdy pilot nie reaguje;zaleca si wymian baterii jeli pilot nie by uywany przez dluszy okres czasu;nie zaleca si uzywania ronego typu baterii.

  Instalacja I usuwanie baterii po otwarciu klapki znajdujacej si na odwrocie pilota umie baterie AAA biorc pod uwag odpowiednie bieguny ;zamknij.

  Zuyte baterie naley zanie do punktu utylizacji.

  2.3.2 Przyciski I funkcje 1. POWER On / Stand-by./W./Wy. 2. 09 Zmiana programu /wprowadzenie numeru. 3. MENU Menu gwne 4. TV/R Zmiana trybu TV/radio 5. VOL+ / VOL- Dwik audio +/-. 6. SUB-T Napisy . (**) 7. TEXT Teletext On/Off. (**) 8. AUDIO Tryb audio I wybr ciezki. (**) 9. PREV Poprzednia zawarto / USB. 10. REW Rewind on playback. 11. USB interfejs USB 12. REC tryb REC . 13. STOP stop nagrywanie lub odtwarzanie 14. PLAY / PAUSE Playback starting/pause. 15. FWD Kontynuuj nagrywanie 16. NEXT Nastpna zawarto/USB 17. EPG Electronic Program Guide. (*) 18. FAVOR Favourite channel list recall. 19. INFO Info of current program/channel. (*) 20. OK Lista programw lub zmiana/zatwierdzenie 21. EXIT Wyjd 22. LAST Powrt do ostatniego programu 23. MUTE Dwik

  (*) Informacje o programach, napisy, teletext oraz dodatkowe cieki dwikowe udostpnione przez nadawc.

 • TELE System TS6515 HD

  6

  3 Pierwsza instalacja Jeli wszystkie elementy zostay podczone wraz z zasilaniem (sekcja 2.2) odbiornik powienine si uruchomi;jesli tak si nie stanie nacinij przycisk q na odbiorniku lub pilocie.

  Wywietli si atwe w obsudze menu instlacyjne gdzie mona ustawi wszystkie potrzebne parametry :

  Krok 1. Kraj Uyj / aby wybra Kraj. Nacinij aby przej dalej

  UWAGA Jeli wybrano nieodpowiedni kraj do regionu wystp ibd w wyszukiwaniu kanalw

  Krok 2. Jzyk Uyj/ aby wybra jzyk menu (OSD). Nacinij aby przej dalej

  Krok 3. Tryb wywietlania Dostosuj rozdzielczo video HDMi uywajc strzaek /. Nacinij aby przej dalej

  Krok 4. Format obrazu Uyj / aby wybra format obrazu :

  1. 16:9FS: 16:9 full screen/peny obraz 2. 16:9PB: 16:9 screen, gdy 4:3 video pojawiaj si czarne paski po lewej I prawej stronie ekranu 3. 4:3 PS (Pan Scan): 4:3 screen, gdy 16:9 video obraz ustawiony wertykalnie 4. 4:3 LB (Letter Box): 4:3 screen, gdy 16:3 video czarne paski na dole I na gorze

  Nacinij OK aby przej dalej

 • TELE System TS6515 HD