Instrukcja obs‚ugi - .Instrukcja oryginalna. Instrukcja obs‚ugi ... Schemat monta¼u i instalacji

  • View
    233

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Instrukcja obs‚ugi - .Instrukcja oryginalna. Instrukcja obs‚ugi ... Schemat...

- 1 -

Pia do drewna 1500WBEST-PD255

RoHSInstrukcja oryginalna

Instrukcja obsugi

- 2 -

- 3 -

Gratulujemy i dzikujemy,

e zdecydowali si Pastwo na zakup niniejszego produktu, dajc dowd na to, e nie akceptuj Pastwo adnych kompromisw: Liczy si najwysza jako.

Ponisza instrukcja zostaa stworzona z myl o kompleksowym zaprezentowaniu Pastwu jakoci i wysokiej wydajnoci urzdzenia.

Sugerujemy uwane zapoznanie si z ca instrukcj przed rozpoczciem uytkowania urzdzenia.

Oznakowanie CE znajdujce si na produkcie oznacza, e urzdzenie zostao zbudowane zgodnie z europejskimi normami bezpieczestwa.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej publikacji bez uprzedzenia w ramach ulepszania produktw.

Niniejsza instrukcja nie moe by powielana w caoci lub w czci bez zgody producenta.

Spis treci

1. Schemat montau i instalacji szlifierki - str. 42. Parametry techniczne - str. 53. Waciwoci produktu - str. 64. Bezpieczne uytkowanie urzdzenia - str. 65. Instrukcja uytkowania - str. 126. Konserwacja - str. 157. Prawidowa utylizacja produktu - str. 158. Dokument przedstawiajcy tre Deklaracji Zgodnoci CE - str. 169. Gwarancja - str. 17

- 4 -

1. Schemat montau piy

1.1 Elementy urzdzenia

1 Osona tarczy2 Prowadnica rwnolega3 St roboczy4 Korbka nastawcza wysokoci tarczy5 Blokada nastawcza pochylenia ostrza6 Skala wyboru nachylenia ostrza7 Wcznik ON/OFF8 Ogranicznik / skala centymetrowa9 Nakadka do cicia ktowego 4510 Korbka nastawcza kta cicia11 Przycze wylotu trocin12 Zabezpieczenie przeciw przecieniowe13 Element popychajcy14 W karbowany wyloty trocin

- 5 -

2. Parametry techniczne

Model: BEST-PD255Zasilanie: 230VMoc: 1500WUzwojenie silnika: miedzianeObroty bez obcienia: 4700 obr/minrednica tarczy tncej: 250mmrednica otworu tarczy: 30mmIlo zbw tarczy: 36Zdolno cicia 90: 74mmZdolno cicia 45: 63mmRozmiar stou roboczego 432x625mmPoziom cinienia akustycznego LPA: 94.8 dB(A)Poziom mocy akustycznej LWA: 107.8 dB(A)Waga: 14kg

- 6 -

3. Waciwoci produktu

Wydajna, funkcjonalna i porczna pia o mocy 1500W do cicia elementw drewnianych takich jak deski, sklejki czy panele podogowe. Pia pozwala na cicia ukone dziki doczonej nakadce cicia ktowego oraz na cicia w odchyleniu od kta pionowego z zakresie 0-45. Aby zapewni jak najlepsze funkcjonowanie urzdzenia pia wyposaona zostaa w silnik z miedzianym uzwojeniem oraz w zabezpieczenie przeciw przecieniowe.

4. Bezpieczne uytkowanie urzdzenia

4.1 Objanienia symboli

Prosz zwrci uwag na wszystkie znaki i symbole pokazane w tej instrukcji i umieszczone na urzdzeniu. Prawidowa znajomo symboli pozwala na bezpieczn i odpowiedni prac z maszyn.

Przed uyciem naley dokadnie zapozna si z instrukcjami obsugiUwaga, niebezpieczestwo poraenia prdem elektrycznymOstrzeenie przed niebezpieczestwem obcicia palcwOstrzeenie przed niebezpieczestwem odpryskwObowizkowo zabezpieczy such, wzrok i drogi oddechoweNIE dotyka ostrza w ruchuNIE poddawa urzdzenia na dziaanie czynnikw atmosferycznychNIE zblia si do maszyn w powiewajcej odzieyNIE usuwa oson i urzdze zabezpieczajcych podczas pracy maszynyNIE czyci, nie smarowa, ani nie naprawia czci w ruchu

4.2 Oglne instrukcje bezpieczestwa

Przed przystpieniem do uytkowania tego urzdzenia elektrycznego, naley zawsze zastosowa podstawowe rodki bezpieczestwa, w celu zredukowania ryzyka poaru, poraenia prdem elektrycznym i odniesienia ran. Wane jest dokadne przeczytanie niniejszych instrukcji obsugi, aby zrozumie zakres zastosowania, ograniczenia i potencjalne ryzyka, zwizane z tym urzdzeniem.Naley stosowa wymienione instrukcje bezpieczestwa, aby zminimalizowa ryzyko zranienia czy uszkodzenia maszyny. Dodatkowo naley przestrzega wszystkich szczegowych instrukcji bezpieczestwa wskazanych w poszczeglnych rozdziaach. W stosownych przypadkach, przestrzega zarzdze prawnych lub przepisw dotyczcych zapobiegania wypadkom przy uyciu maszyny.

- 7 -

Wskazwki bezpieczestwa naley odpowiednio przechowywa!

OSTRZEENIEOglne wskazwki bezpieczestwa dla urzdze elektrycznych

UWAGAPodczas uytkowania narzdzi elektrycznych naley w celu zabezpieczenia przed poraeniem prdem, zranieniem lub poarem przestrzega poniszych zasad bezpieczestwa. Prosz przeczyta i przestrzega niniejsze wskazwki, zanim urzdzenie zostanie uyte.

Prosz utrzymywa porzdek na swoim stanowisku pracy- Baagan na stanowisku pracy powoduje niebezpieczestwo wystpienia wypadkuProsz uwzgldnia wpywy otoczenia- Prosz nie wystawia narzdzi elektrycznych na dziaanie deszczu. Prosz nie uywa ich w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Prosz zadba o dobre owietlenie. Prosz nie uywa narzdzi elektrycznych w pobliu palnych substancji pynnych oraz gazw.Prosz chroni si przed poraeniem prdem- Naley unika kontaktu czci uziemionych z ciaem, na przykad rur, grzejnikw, piecw, lodwek.Prosz trzyma dzieci z daleka!- Prosz nie pozwala dotyka innym osobom narzdzia lub kabla, prosz trzyma ich z dala od stanowiska pracy.Prosz bezpiecznie przechowywa narzdzia- Nieuywane narzdzia musz by przechowywane w suchym, zamknitym pomieszczeniu, nie by dostpne dla dzieci.Prosz nie przecia swoich narzdzi- Pracuj one lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.Prosz uywa poprawnych narzdzi- Prosz nie wykorzystywa za sabych narzdzi lub urzdze nakadanych do cikich prac. Prosz nie wykorzystywa narzdzi do celw i prac, do ktrych nie s one przeznaczone;Prosz korzysta z odpowiedniego ubrania roboczego- Prosz nie nosi lunych ubra ani biuterii. W takim przypadku mona zosta zahaczonym przez czci ruchome. Podczas prac na wolnym powietrzu zaleca sistosowanie rkawic gumowych oraz obuwia antypolizgowego. W przypadku posiadania dugich wosw prosz na nie zakada siatk.Prosz uywa okularw ochronnych- Prosz uywa mask ochronn w przypadku prac powodujcych wytwarzanie pyw.Prosz nie wykorzystywa kabla niezgodnie z przeznaczeniem- Prosz nie nosi narzdzi trzymajc za kabel, i nie uywa go do wycigania wtyczki z gniazda. Prosz chroni kabel przed gorcym, olejem i ostrymi krawdziami.

- 8 -

Prosz zabezpieczy przedmiot obrabianyProsz nie naciga nadmiernie obszaru ustawienia- Prosz unika nieprawidowej postawy ciaa. Prosz zadba o bezpieczne ustawienie i zawsze trzyma rwnowag.Prosz starannie dba o narzdzia- Prosz narzdzia trzyma zawsze czyste, aby mc pracowa dobrze i bezpiecznie. Prosz przestrzega przepisw dot. konserwacji oraz wskazwek wymiany narzdzi. Prosz regularnie kontrolowa wtyczk oraz kabel, a w przypadku uszkodze prosz wymieni je przez odpowiedniego specjalist. Prosz regularnie kontrolowaprzeduacze i wymienia uszkodzone. Uchwyty powinny zawsze by suche i bez resztek olejw ani smarw. Prosz wyciga wtyczk- W przypadku nieuytkowania, przed konserwacj i wymian narzdzi wszelkiego rodzaju. Prosz unika nieprzewidzianego rozruchu maszyny- Prosz nie przenosi adnych urzdze podczonych do prdu, gdzie palec bdzie znajdowa si na wczniku.Prosz upewni si, e wcznik jest wyczony, jeeli maszyna podczona jest do prdu.Przeduacze na wolnym powietrzu- Na wolnym powietrzu prosz wykorzystywa wycznie do tego celu przeznaczone i odpowiednio oznakowane przeduacze.

Prosz zawsze by uwanym obserwatorem- Prosz obserwowa swoj prac. Prosz postpowa rozsdnie. Nie naley korzysta z narzdzi, jeeli nie jest si w peni skoncentrowanym. Prosz sprawdza urzdzenie pod ktem wystpowania uszkodze- Przed dalszym uyciem narzdzia sprawdzi starannie instalacje zabezpieczajce lub lekko uszkodzone czci pod ktem poprawnego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania. Prosz sprawdzi, czy funkcja czci ruchomych dziaa poprawnie, czy nie s one zablokowane ani uszkodzone. Wszelkie czci musz by zamontowane poprawnie, aby gwarantowa bezpieczestwo urzdzenia. Uszkodzone instalacje bezpieczestwa oraz czci musz zosta naprawione lub wymienione w warsztacie dziau obsugi klienta, o ile nie zapisano inaczej w instrukcjach uytkowania. Uszkodzone wczniki musz zosta wymienione w warsztacie dziau obsugi klienta. Prosz nie uywa narzdzi, w przypadku ktrych wcznika nie mona wczy ani wyczy.

UWAGA- Dla Pastwa wasnego bezpieczestwa naley wykorzystywa tylko akcesoria i elementy dodatkowe, ktre podane zostay w instrukcji obsugi lub zalecone przez producenta narzdzi. Uytkowanie innych ni te podane w instrukcji obsugi lub

- 9 -

katalogu narzdzi i akcesoriw moe powodowa zagroenie uszkodzenia ciaa.

Naprawy wykonywane wycznie przez specjalist elektryka!

To narzdzie elektryczne odpowiada waciwym przepisom bezpieczestwa. Naprawy mog by przeprowadzane wycznie przez specjalist-elektryka, w innym wypadku moe dochodzi do wypadkw niebezpiecznych dla uytkownika.

4.3 Bezpieczna eksploatacja

Naley stosowa odpowiedni dla obrabianego elementu tarczPiy nie naley nigdy stosowa do innych materiaw ni podane przez producenta.Pi stosowa wycznie wtedy, jeeli znajduje si w dobrym stanie i jest poprawnie konserwowana.Podoe w okolicy maszyny musi by rwne, czyste i wolne od drobnych czsteczek, jak np. wirw lub resztek po pracy.Osoba obsugujca musi by wystarczajco przeszkolona w stosowaniu, ustawianiu i obsudze maszyny.Naley zwraca uwag, aby stosowa tylko takie tarcze dystansowe oraz piercienie wrzeciona, ktre przeznaczone s do ustalonego przez producenta celu.Nie naley usuwa adnych resztek po ciciu lub pozostaych czci materiau z obszaru roboczego, tak dugo jak maszyna pracujeNaley zwraca uwag na to, aby maszyna, jeeli tylko jest to moliwe, bya przymocowana do stou warsztatowego lub innego.

4.4 Dodatkowe wskazwki bezpieczestwa dotyczce cicia pi tarczow

Prosz przekaza niniejsze wskazwki bezpieczestwa wszystkim osobom, ktre pracuj przy maszynie.Prosz nie stosowa piy do cicia drzewa do palenia.Uwaga! Z powodu obracajcej si piy istnieje ryzyko skaleczenia rk lub palcw.Przed oddaniem do eksploatacji naley sprawdzi, czy napicie podane na tabliczce z