of 86/86
REPUBLIKA SRBIJA Ministarstvo omladine i sporta Bulevar Mihajla Pupina 2 Novi Beograd ___________________________________________________________________________ INFORMATOR O RADU Beograd, decembar 2015. godine

INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1....

 • REPUBLIKA SRBIJA

  Ministarstvo omladine i sporta

  Bulevar Mihajla Pupina 2

  Novi Beograd

  ___________________________________________________________________________

  INFORMATOR O RADU

  Beograd,

  decembar 2015. godine

 • 2 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  Sadržaj

  1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU ..................................... 3

  2. ORGANIZACIONA STRUKTURA ............................................................................................ 3

  3. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA .................................................................................................. 9

  4. RUKOVODIOCI ........................................................................................................................ 11

  5. OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA ................................................................... 14

  6. NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA ....................................... 15

  7. OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENјA I OBAVEZA ............................................................. 29

  8. OPIS POSTUPANјA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENјA I OBAVEZA ............... 37

  9. NAVOĐENјE PROPISA ............................................................................................................ 37

  10. USLUGE .................................................................................................................................. 39

  11. POSTUPAK RADI PRUŽANјA USLUGA ............................................................................. 41

  12. PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA......................................................... 46

  13. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA ............................................................................ 47

  14. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA .................................................................................... 47

  15. FINANSIRANјE OPŠTEG INTERESA U OBLASTI SPORTA I JAVNOG INTERESA U

  OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA ............................................................................... 47

  16. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANјIMA ............ 52

  17. SREDSTVA ZA RAD .............................................................................................................. 53

  18. ČUVANјE NOSAČA INFORMACIJA ................................................................................... 81

  19. VRSTE INFORMACIJA U POSEDU .................................................................................... 81

  20. INFORMACIJE KOJE SE STAVLjAJU NA UVID ............................................................... 81

  21. PODNOŠENјE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANјE PRAVA NA PRISTUP

  INFORMACIJAMA ....................................................................................................................... 82

 • 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU

  Informator o radu Ministarstva omladine i sporta je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o

  slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, br. 120/04,

  54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavlјivanje informatora o radu državnog

  organa („Službeni glasnik RS” broj 68/10).

  Objavlјen je 25. maja 2008. godine, na Internet prezentaciji Ministarstva,

  http://www.mos.gov.rs, kao podlink INFORMATOR O RADU MINISTARSTVA

  OMLADINE I SPORTA.

  Ažuriran sa stanjem na dan 1. decembar 2015. godine.

  Informator o radu dostupan je javnosti u elektronskom obliku na internet adresi Ministarstva

  omladine i sporta Republike Srbije: www.mos.gov.rs.

  Štampana verzija informatora u vidu brošure, kataloga i sl. ne postoji, ali se zainteresovanom

  licu na zahtev dostavlјa poslednja verzija, odštampani tekst informatora uz naknadu nužnih

  troškova štampanja.

  Osoba odgovorna za tačnost podataka je Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta.

  Ministarstvo omladine i sporta koristi poslovne prostorije na adresi: Bulevar Mihajla Pupina 2

  (istočno krilo), Novi Beograd.

  Prijem pošte vrši se preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa,

  Bulevar Mihajla Pupina 2 (istočno krilo), Novi Beograd.

  Radno vreme Ministarstva omladine i sporta je od 7:30 do 15:30 časova. Subota i nedelјa su

  neradni dani.

  Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije je dostupno licima sa posebnim potrebama.

  Matični broj Ministarstva omladine i sporta: 17693719

  Poreski identifikacioni broj (PIB) Ministarstva omladine i sporta: 105004944

  2. ORGANIZACIONA STRUKTURA

  Delokrug rada Ministarstva omladine i sporta utvrđen je Zakonom o ministarstvima

  („Službeni glasnik RS”, broj: 44/14 i 14/15).

  http://www.mos.gov.rs/

 • 4 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu

  omladine i sporta, Broj: 110−00−0001/2013−02 od 11. marta 2013. godine, utvrđuju se

  unutrašnje jedinice, njihov delokrug i međusobni odnos; rukovođenje unutrašnjim jedinicama;

  ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca unutrašnjih jedinica; način saradnje sa drugim

  organima i organizacijama; broj državnih sekretara i državnih službenika koji rade na

  položaju i opis njihovih poslova; broj radnih mesta po svakom zvanju (za državne službenike)

  i svakoj vrsti radnih mesta (za nameštenike); nazivi radnih mesta; opisi poslova radnih mesta i

  zvanja (za državne službenike), odnosno vrste (za nameštenike) u koja su radna mesta

  razvrstana; potreban broj državnih službenika i nameštenika za svako radno mesto i uslovi za

  zaposlenje na svakom radnom mestu u Ministarstvu omladine i sporta (u dalјem tekstu:

  Ministarstvo).

  UNUTRAŠNјE UREĐENјE I ORGANIZACIJA MINISTARSTVA

  (Unutrašnje jedinice i poslovi koji se u njima obavlјaju)

  Za obavlјanje poslova iz delokruga Ministarstva obrazuju se sledeće osnovne unutrašnje

  jedinice:

  1. Sektor za sport;

  2. Sektor za omladinu;

  3. Sektor za upravlјanje projektima.

  U Ministarstvu se kao posebne unutrašnje jedinice obrazuju Sekretarijat Ministarstva i

  Kabinet ministra.

  U Ministarstvu se, kao unutrašnja jedinica izvan sektora i Sekretarijata, obrazuje Grupa za

  međunarodnu saradnju.

  Određene poslove iz delokruga Ministarstva obavlјa samostalni izvršilac izvan sektora i

  Sekretarijata.

  U sektorima i Sekretarijatu obrazuju se uže unutrašnje jedinice.

  SEKTOR ZA SPORT

  Sektor za sport obavlјa poslove koji se odnose na: praćenje i utvrđivanje stanja u oblasti

  sporta; pripremu strategija razvoja i drugih mera kojima se učestvuje u oblikovanju politike

  Vlade u oblasti sporta; iniciranje i preduzimanje mera iz nadležosti Ministarstva u cilјu

  unapređenja stanja u oblasti sporta; pripremu i sprovođenje Nacionalne strategije razvoja

  sporta; pripremu i realizaciju akcionih planova za sprovođenje Nacionalne strategije razvoja

  sporta; ostvarivanje prava stranih sportista i sportskih organizacija i saveza u Republici Srbiji;

  normativne poslove iz delokruga Sektora; upravni i stručni nadzor; utvrđivanje uslova za rad

  organizacija u oblasti sporta; vođenje registra sportskih organizacija i drugih posebnih

  evidencija u oblasti sporta i druge poslove iz delokruga Sektora.

  U Sektoru za sport obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 • 5 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  o Odelјenje za praćenje i podršku programima za razvoj sporta; o Grupa za inspekcijski nadzor; o Grupa za pravne poslove i harmonizaciju propisa sa pravom EU.

  Odelјenje za praćenje i podršku programima za razvoj sporta obavlјa poslove koji se

  odnose na: praćenje i unapređivanje stanja u oblasti sporta; razvoj sistema sporta, vrhunskog

  sporta, rekreativnog, školskog i univerzitetskog sporta; pripremu strategija razvoja i drugih

  mera kojima se učestvuje u oblikovanju politike Vlade u oblasti sporta; pripremu i

  sprovođenje Nacionalne strategije razvoja sporta; priprema i realizacija akcionih planova za

  sprovođenje Nacionalne strategije razvoja sporta; ostvarivanje prava stranih sportista i

  sportskih organizacija i saveza u Republici Srbiji; praćenje i unapređenje osnovnih programa

  nacionalnih granskih sportskih saveza; učešće u realizaciji programa međunarodnih

  takmičenja u našoj zemlјi; odobravanje, finansiranje i praćenje realizacije programa sportskih

  klubova, saveza i ostalih organizacija u oblasti sporta; vođenje evidencija, pripremu analiza,

  informacija i izveštaja, kao i druge poslove iz delokruga Odelјenja.

  Grupa za inspekcijski nadzor obavlјa poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor,

  odnosno sprovođenje Zakona o sportu i propisa donetih na osnovu ovog zakona, postupanje

  fizičkih lica i organizacija u oblasti sporta, utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavlјanje

  sportskih aktivnosti i delatnosti i utvrđivanje ispunjenosti uslova za vršenje poslova stručnog

  osposoblјavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja; praćenje stanja i izradu analiza,

  informacija i obaveštenja iz delokruga Grupe i druge poslove iz delokruga Grupe.

  Grupa za pravne poslove i harmonizaciju propisa sa pravom EU obavlјa poslove koji se

  odnose na: pripremu propisa iz delokruga Sektora; pripremu mišlјenja o primeni zakona i

  drugih propisa iz oblasti sporta, kao i mišlјenja o predlozima i nacrtima akata koje pripremaju

  druga ministarstva, sa stanovišta delokruga Sektora; sprovođenje bilateralnih i multilateralnih

  programa saradnje u oblasti sporta; analizu usklađenosti propisa iz oblasti sporta sa propisima

  Evropske unije; usklađivanje propisa iz delokruga Sektora sa standardima Saveta Evrope i

  preuzetim obavezama iz pristupanja u članstvo Saveta Evrope; stipendije, nacionalna

  priznanja i nagrade u oblasti sporta; realizaciju stipendija, sportskih nagrada i priznanja;

  praćenje stanja i izradu analiza, informacija i obaveštenja iz delokruga Grupe i druge poslove

  iz delokruga Grupe.

  SEKTOR ZA OMLADINU

  Sektor za omladinu obavlјa poslove koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenje

  omladinske politike i sprovođenje nacionalne politike; pripremu i sprovođenje Nacionalne

  strategije za mlade i Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji i na

  akcione planove i programe; na rad Fonda za mlade talente; podsticanje mladih da se

  organizuju i udružuju i da učestvuju u društvenim tokovima; zaštitu interesa mladih i pomoć

  mladima da ostvare te interese; davanje saveta mladima i podučavanje mladih vezano za

  zapošlјavanje i volonterski rad; podsticanje neformalnog obrazovanja mladih; saradnju sa

  omladinskim organizacijama i udruženjima pri organizovanju međunarodnih omladinskih

  manifestacija i skupova u Republici Srbiji; pomoć i saradnju sa omladinskim organizacijama i

  udruženjima u njihovom radu i promovisanje omladinske politike i omladinskih organizacija i

  udruženja; omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima iz Republike Srbije da

  učestvuju na skupovima i manifestacijama za mlade u inostranstvu; podsticanje i ostvarivanje

 • 6 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu; praćenje i procenu mesta i uloge mladih u

  Republici Srbiji; stvaranje uslova za osnivanje i rad nacionalne i regionalnih kancelarija za

  mlade; podsticanje razvoja omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom

  nivou, kao i druge poslove iz delokruga Sektora.

  U Sektoru za omladinu obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  o Odsek za strateške, normativne i analitičke poslove; o Odsek za saradnju sa kancelarijama za mlade i udruženjima;

  Odsek za strateške, normativne i analitičke poslove obavlјa poslove koji se odnose na:

  sistem, razvoj i unapređenje omladinske politike i sprovođenje nacionalne politike; pripremu,

  sprovođenje i praćenje Nacionalne strategije za mlade i Strategije karijernog vođenja i

  savetovanja u Republici Srbiji; praćenje i procenu mesta i uloge mladih u Republici Srbiji;

  praćenje stanja i pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja u vezi sa omladinom; zaštitu

  interesa mladih i pomoć mladima da ostvare te interese; izradu elaborata, analiza i studija koje

  služe kao stručna osnova za sprovođenje politike u ovoj oblasti; učestvovanje u izradi nacrta

  zakona, podzakonskih akata i drugih propisa koji se odnose na omladinu i na rad Fonda za

  mlade talente; pripremu mišlјenja o predlozima i nacrtima akata koja pripremaju druga

  ministarstva iz delokruga Sektora; koordinaciju poslova harmonizacije domaćih propisa u

  oblasti omladinske politike sa regulativom EU; davanje mišlјenja o usaglašenosti domaćih

  propisa sa propisima EU iz oblasti omladinske politike; podsticanje mladih na saradnju;

  omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima da učestvuju na skupovima u

  inostranstvu; saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima pri organizovanju

  međunarodnih manifestacija i skupova u Republici Srbiji; izradu predloga protokola o

  saradnji i druge poslove iz delokruga Odseka.

  Odsek za saradnju sa kancelarijama za mlade i udruženjima obavlјa poslove koji se

  odnose na: stvaranje uslova za osnivanje i rad nacionalne i regionalnih kancelarija za mlade;

  podsticanje razvoja omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom nivou;

  pomoć lokalnim samoupravama u njihovom radu na promovisanju omladinske politike;

  pripremu publikacija iz oblasti politike mladih; uređivanje internet prezentacije Sektora za

  omladinu; razvoj sistema informisanja mladih na lokalnom nivou; podršku mladima za

  aktivno učešće u lokalnoj zajednici; praćenje realizacije omladinskih programa i projekata na

  lokalnom nivou i podsticanje mladih da se organizuju i udružuju i da učestvuju u društvenim

  tokovima; podizanje kapaciteta omladinskih udruženja; izradu, realizaciju i praćenje projekata

  i programa koji se odnose na mlade; praćenje osnovnih programa omladinskih organizacija i

  udruženja; aktivnosti na povećanju učešća mladih u projektima; praćenje realizacije programa

  usmerenih ka ostvarivanju cilјeva Nacionalne strategije za mlade; podsticanje neformalnog

  obrazovanja mladih; davanje saveta mladima i podučavanje mladih vezano za zapošlјavanje i

  volonterski rad i druge poslove iz delokruga Odseka.

  SEKTOR ZA UPRAVLjANјE PROJEKTIMA

  Sektor za upravlјanje projektima obavlјa poslove koji se odnose na: pripremu, izradu i

  realizaciju projekata u oblasti izgradnje sportskih objekata i infrastrukture od značaja za

  Republiku; koordinaciju sa jedinicama lokalne samouprave koje su uklјučene u projekte;

  saradnju sa drugim državnim organima i institucijama; pripremu programa i planova za

 • 7 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  realizaciju strateških dokumenata za projekte, izradu izveštaja, analiza i obaveštenja koji se

  odnose na projekte u oblasti izgradnje sportskih objekata i infrastrukture i druge poslove iz

  delokruga Sektora.

  U Sektoru za upravlјanje projektima obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  o Odelјenje za pripremu, planiranje, realizaciju i kontrolu projekata; o Grupa za pravne i analitičke poslove.

  Odelјenje za pripremu, planiranje, realizaciju i kontrolu projekata obavlјa poslove koji

  se odnose na: praćenje i analizu stanja u oblasti pripreme i planiranja projekata, izgradnju

  sportskih objekata i infrastrukture, analizu projekata, izradu elaborata i izveštaja, ostvarivanje

  saradnje i koordinacije u cilјu realizacije projekata, praćenje i kontrolu realizacije efikasnosti

  sprovođenja projekata; izradu elaborata, analiza i izveštaja o realizovanim projektima; učešće

  u pripremi dokumentacije i sprovođenju postupka realizacije projekata; koordinaciju učesnika

  u postupku realizacije projekata; saradnju sa nadležnim organima i jedinicama lokalne

  samouprave i druge poslove iz delokruga Odelјenja.

  Grupa za pravne i analitičke poslove obavlјa poslove koji se odnose na: pregled i analizu

  dostavlјene dokumentacije u vezi sa projektima iz oblasti izgradnje sportskih objekata i

  infrastrukture, izradu ugovora, učešće u radu stručnih komisija i tela, saradnju sa državnim

  organima i jedinicama lokalne samouprave i druge poslove iz delokruga Grupe.

  SEKRETARIJAT MINISTARSTVA

  U Sekretarijatu Ministarstva obavlјaju se poslovi od zajedničkog interesa za Ministarstvo, i

  to: kadrovski; finansijski; informatički; poslovi koji se odnose na usmeravanje, organizovanje

  i objedinjavanje rada unutrašnjih organizacionih jedinica Ministarstva i saradnja sa drugim

  organima.

  U Sekretarijatu se obrazuju sledeće uže unutrašnje jedinice:

  o Odelјenje za lјudske resurse i usklađivanje rada unutrašnjih jedinica; o Odelјenje za finansijsko-materijalne poslove.

  Odelјenje za lјudske resurse i usklađivanje rada unutrašnjih jedinica obavlјa poslove

  koji se odnose na: praćenje stanja, predlaganje mera i realizaciju aktivnosti u oblasti

  unapređenja kadrova; poslove koordinacije i praćenja aktivnosti u vezi sa programima u

  oblasti razvoja kadrova; prava i obaveze zaposlenih iz radnog odnosa; provera sposobnosti

  prilikom prijema u radni odnos i u toku rada; vođenje Centralne kadrovske evidencije;

  pripremu Kadrovskog plana; informatičke, statističko-evidencione, kancelarijske i operativno-

  stručne poslove kojima se obezbeđuje efikasan i usklađen rad svih unutrašnjih jedinica;

  pripremu internih opštih akata i pojedinačnih akata iz nadležnosti Sekretarijata koje donosi

  ministar; pružanje pravne pomoći drugim unutrašnjim jedinicama u izradi programa rada

  Vlade, izveštaja o radu Vlade i godišnjeg operativnog plana; obavlјa i druge poslove iz

  delokruga Odseka.

  Odelјenje za finansijsko-materijalne poslove obavlјa poslove koji se odnose na: planiranje i

  namensko trošenje sredstava za rad Ministarstva; finansijski plan; kontrolu finansijskih i

 • 8 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  računovodstvenih podataka; knjigovodstvene poslove; poslove u vezi sa namenskim

  trošenjem sredstava koji se odnose na realizaciju projekata u oblasti sporta i omladine; prenos

  sredstava iz namenskog fonda od igara na sreću; rukovanje opremom Ministarstva;

  organizovanje i sprovođenje postupka javnih nabavki i druge poslove iz delokruga Odelјenja.

  KABINET MINISTRA

  Kabinet ministra se obrazuje radi obavlјanja savetodavnih i protokolarnih poslova, poslova za

  odnose sa javnošću i administrativno-tehničkih poslova koji su značajni za rad ministra.

  UŽA UNUTRAŠNјA JEDINICA IZVAN SEKTORA I SEKRETARIJATA - GRUPA

  ZA MEĐUNARODNU SARADNјU

  Grupa za međunarodnu saradnju obavlјa poslove koji se odnose na: koordinaciju ostvarivanja

  međunarodne saradnje iz oblasti omladinskog sektora i sporta, učestvovanje u praćenju i

  sprovođenju međunarodnih spoprazuma i konvencija, međunarodnih bilateralnih i

  multilateralnih programa saradnje u oblasti omladine i sporta, realizaciju aktivnosti u cilјu

  oblikovanja pozitivnog stava međunarodnih cilјnih javnosti; pružanje podrške omladinskim i

  sportskim organizacijama i udruženjima u aktivnostima na međunarodnom planu; pripremu

  predloga platformi za međunarodne sporazume; podsticanje međunarodne saradnje iz

  delokruga rada Ministarstva; pripremu učešća predstavnika Ministarstva na međunarodnim

  skupovima; analizu efekata i potencijalnih mogućnosti Ministarstva kroz međunarodnu

  saradnju i druge poslove iz delokruga Grupe.

  SAMOSTALNI IZVRŠILAC IZVAN SVIH UNUTRAŠNјIH JEDINICA

  Samostalni izvršilac izvan svih unutrašnjih jedinica obavlјa poslove interne revizije.

  GRAFIČKI PRIKAZ ORGANIZACIONE STRUKTURE

 • 9 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  3. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA

  Funkcije rukovodilaca Ministarstva kao organa državne uprave utvrđene su članom 23. – 27.

  Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS” broj 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14).

  U skladu sa članom 23. Zakona o državnoj upravi Ministarstvom rukovodi ministar.

  • Ministar predstavlјa ministarstvo, donosi propise i rešenja u upravnim i drugim

  pojedinačnim stvarima i odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga ministarstva;

  • Ministar je odgovoran Vladi i Narodnoj skupštini za rad ministarstva i stanje u svim

  oblastima iz delokruga ministarstva.

  U skladu sa članom 24. Zakona o državnoj upravi ministarstvo može da ima jednog ili više

  državnih sekretara.

 • 10 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  • Državni sekretar za svoj rad odgovaraju ministru i Vladi;

  • Državni sekretar pomaže ministru u okviru ovlašćenja koja mu on odredi.

  • Ministar ne može ovlastiti državnog sekretara za donošenje propisa, niti za glasanje na

  sednicama Vlade;

  • Kad ministarstvo ima više državnih sekretara, ministar pismeno ovlašćuje jednog od

  njih da ga zamenjuje dok je odsutan ili sprečen;

  • Državni sekretar je funkcioner koga postavlјa i razrešava Vlada na predlog ministra i

  njegova dužnost prestaje s prestankom dužnosti ministra;

  • Državni sekretar podleže istim pravilima o nespojivosti i sukobu interesa kao član

  Vlade.

  U skladu sa članom 25. Zakona o državnoj upravi ministarstvo ima pomoćnike ministra.

  • Pomoćnik ministra za svoj rad odgovara ministru;

  • Pomoćnik ministra rukovodi zaokruženom oblašću rada ministarstva za koju se

  obrazuje sektor;

  • Pomoćnika ministra postavlјa Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema zakonu

  kojim se uređuje položaj državnih službenika.

  U skladu sa članom 26. Zakona o državnoj upravi ministarstvo može da ima sekretara

  ministarstva.

  • Sekretar ministarstva za svoj rad odgovara ministru;

  • Sekretar Ministarstva pomaže ministru u upravlјanju kadrovskim, finansijskim,

  informatičkim i drugim pitanjima i u usklađivanju rada unutrašnjih jedinica ministarstva i

  sarađuje sa drugim organima;

  • Sekretara ministarstva postavlјa Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema

  zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

  U skladu sa članom 27. Zakona o državnoj upravi ministar može imenovati najviše tri

  posebna savetnika.

  • Posebni savetnik ministra po nalogu ministra priprema predloge, sačinjava mišlјenja i

  vrši druge poslove za ministra;

  • Prava i obaveze posebnog savetnika ministra uređuju se ugovorom, prema opštim

  pravilima građanskog prava, a naknada za rad prema merilima koja odredi Vlada;

  • Broj posebnih savetnika ministra određuje se aktom Vlade za svako ministarstvo.

  Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu omladine i

  sporta, potvrđena su gore navedena ovlašćenja i odgovornosti rukovodioca u Ministarstvu.

  Utvrđena su i ovlašćenja i odgovornosti ostalih rukovodioca unutrašnjih jedinica.

  Kabinetom ministra rukovodi šef Kabineta.

  • Šef Kabineta obavlјa poslove koji se odnose na: planiranje, organizovanje,

  objedinjavanje i koordiniranje poslova u Kabinetu; pružanje stalne podrške ministru u svim

  njegovim aktivnostima i druge poslove za koje ga ministar ovlasti;

  • Za rad Kabineta i svoj rad šef Kabineta odgovara ministru.

  Odelјenjem rukovodi načelnik Odelјenja, odsekom rukovodi šef Odseka, a grupom rukovodi

  rukovodilac Grupe.

  • Načelnik Odelјenja, šef Odseka i rukovodilac Grupe planiraju, usmeravaju i nadziru

  rad uže unutrašnje jedinice i vrše najsloženije poslove iz delokruga uže unutrašnje jedinice;

  • Načelnik Odelјenja, šef Odseka i rukovodilac Grupe za svoj rad i rad jedinice kojom

  rukovode odgovaraju ministru − ako je jedinica izvan sektora i sekretarijata, odnosno ministru

 • 11 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  i pomoćniku ministra − ako je jedinica u sektoru, odnosno ministru i sekretaru ministarstva −

  ako je jedinica u sekretarijatu;

  Zaposleni u Ministarstvu odgovaraju za svoj rad rukovodiocu uže unutrašnje jedinice,

  pomoćniku ministra i ministru, odnosno sekretaru Ministarstva i ministru.

  4. RUKOVODIOCI

  Ministar

  Vanja Udovičić

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

  40), Beograd

  Telefon: 011/313-0912, 311-7628; faks: 011/313-0915

  Državni sekretar za sport

  Predrag Peruničić

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

  35), Beograd

  Telefon /faks: 011/311-1781

  El. pošta: [email protected]

  Državni sekretar za omladinu

  Nenad Borovčanin

  Adresa: Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj 342),

  Beograd

  Telefon: 011/213-8931, tel/faks: 011/311-1966

  El. pošta: [email protected]

  Šef kabineta

  Una Pavlović

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

  40), Beograd

  Telefon: 011/313-0912, 311-7628; faks: 011/313-0915

  El. pošta: [email protected]

  SEKTOR ZA SPORT

  Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za sport

  Uroš Zeković

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

  2), Beograd

  Telefon: 011/311-7553, 311-7357; faks: 011/311-7551

  El. pošta: [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 12 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  Odelјenje za praćenje i podršku programima za razvoj sporta

  Načelnik odelјenja

  dr Mirko Kantar

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

  3), Beograd

  Telefon: 011/301-4003, 213-7059, faks 011/311-7551

  El. pošta: [email protected]

  Grupa za inspekcijski nadzor

  Rukovodilac grupe

  Vladeta Terzić

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

  16), Beograd

  Telefon: 011/301-4016, 311-7475, faks 011/311-7551

  El. pošta: [email protected]

  Grupa za pravne poslove i harmonizaciju propisa sa pravom EU

  Rukovodilac grupe

  Tatjana Naumović

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

  18), Beograd

  Telefon: 011/311-7592; faks: 011/311-7551

  El. pošta: [email protected]

  SEKTOR ZA OMLADINU

  Pomoćnik ministra – rikovodilac Sektora za omladinu

  Snežana Klašnja

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj

  309), Beograd

  Telefon: 011/214-2450 ; tel/faks: 011/311-1966

  El. pošta: [email protected]; [email protected]

  Odsek za saradnju sa kancelarijama za mlade i udruženjima

  Šef odseka

  Zorica Labudović

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj

  306), Beograd

  Telefon: 011/313-0918 , tel/faks: 011/311-1966

  El. pošta: [email protected]

  Odsek za strateške, normativne i analitičke poslove

  Šef odseka

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 13 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  Aleksandar Voštić

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj

  334), Beograd

  Telefon: 011/313-0910, tel/faks: 011/311-1966

  El. pošta: [email protected]

  Fond za mlade talente Republike Srbije

  Koordinator Radne grupe Fonda za mlade talente

  Miloš Radosavlјević

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj

  338), Beograd

  Telefon: 011/311-0785, tel/faks: 011/311-1966

  El. pošta: [email protected]

  SEKTOR ZA UPRAVLjANјE PROJEKTIMA

  Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za upravlјanje projektima

  Zagorka Petrović Zlatanović Gigić

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

  9), Beograd

  Tel/faks: 011/311-7378

  El. pošta: [email protected]; [email protected]

  Odelјenje za pripremu, planiranje, realizaciju i kontrolu projekata

  Načelnik odelјenja

  Zorica Andrić

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

  9), Beograd

  Tel/faks: 011/311-7378

  El. pošta: [email protected]

  Grupa za pravne poslove i analitičke poslove

  Rukovodilac grupe

  Žaklina Gostilјac Masella

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

  6), Beograd

  Tel/faks: 011/214-7841

  El. pošta: [email protected]

  SEKRETARIJAT

  Sekretar Ministarstva

  Zorica Nikodijević

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 14 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

  37), Beograd

  Telefon: 011/311-7099, tel/faks: 011/311-2261

  El. pošta: [email protected]; [email protected]

  Odelјenje za upravlјanje kadrovima i usklađivanje rada unutrašnjih jedinica

  Načelnik odelјenja

  Borivoj Janković

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

  37), Beograd

  Telefon: 011/311-7099, tel/faks: 011/311-2261

  El. pošta: [email protected]

  Odelјenje za finansijsko − materijalne poslove

  Načelnik odelјenja

  Dejan Bakić

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

  12), Beograd

  Telefon: 011/311-4612

  El. pošta: [email protected]

  GRUPA ZA MEĐUNARODNU SARADNјU

  Rukovodilac grupe

  Aleksandra Knežević

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj

  310), Beograd

  Telefon: 011/311-7296

  El. pošta: [email protected]

  SAMOSTALNI IZVRŠILAC

  IZVAN SVIH UNUTRAŠNјIH JEDINICA

  Interni revizor

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, četvrti sprat, kancelarija broj

  427), Beograd

  Telefon: 011/313-0920

  El. pošta:

  5. OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 15 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  Rad Ministarstva omladine i sporta je u potpunosti javan i sve informacije nastale u radu ili u vezi sa radom Ministarstva su dostupne javnosti, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu

  informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10).

  Ministarstvo omladine i sporta dostavlјa zainteresovanim strankama tražene informacije od

  javnog značaja, obezbeđuje uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju i izdaje kopiju

  zahtevanog dokumenta u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog

  značaja („Sl. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), osim kada su se, prema ovom

  zakonu, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS” broj: 97/08,

  104/09 – dr. zakon, 68/12 – odluka US i 107/12), Zakonu o tajnosti podataka („Službeni

  glasnik RS” broj: 104/09) i dr. stekli uslovi za isklјučenje ili ograničenje slobodnog pristupa

  informacijama od javnog značaja.

  Postupak podnošenja zahteva za informacije od javnog značaja opisan je u tački 21.

  Informatora, gde se mogu naći i obrasci za ostvarivanje navedenog prava.

  SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

  Katarina Predić

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj

  341), Beograd

  telefon: 011 214-25-64, faks: 011 311-31-82

  E-mail: [email protected]

  6. NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

  SEKTOR ZA SPORT

  Kako mogu da apliciram za dobijanje sredstava iz budžeta?

  Na osnovu programskog kalendara Zakona o sportu, koji je definisao dinamiku u vezi sa

  zahtevima za finansiranje potrebno je podneti predlog o finansiranju nacionalnog granskog

  saveza za narednu godinu, a preko kojeg bi se ostvarivali opšti interesi države u oblasti sporta.

  Programi nacionalnih saveza se predaju preko Sportskog saveza Srbije ili Olimpijskog

  komiteta Srbije, koji programe analitički obrađuju, objedinjuju i predlažu za finansiranje

  Ministarstvu omladine i sporta. Potrebne formulare za prijavlјivanje programa možete

  preuzeti sa sajta Ministarstva omladine i sporta. Sve informacije možete dobiti na telefon

  (011) 301–4003 (Mirko Kantar, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno

  krilo, kancelarija 3) ili na [email protected]

  Da li država finansira sve saveze koji su registrovani u Ministarstvu omladine i sporta?

  Ne. Ministarstvo na osnovu Pravilnika o nacionalnim granskim sportskim savezima preko

  kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji, vrši finansiranje programa i

  to samo jedan nacionalni savez u jednom sportu. Sve informacije možete dobiti na telefon

  (011) 301–4003 (Mirko Kantar, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno

  krilo, kancelarija 3) ili na [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 16 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  Da li Ministarstvo finansira i stipendiranje sportista?

  Da. U zavisnosti u koju kategoriju sportova je neki sport svrstan, savez ima pravo na određeni

  broj stipendista. Stipendisti su razvrstani u tri kategorije: zaslužne sportiste, sportiste

  međunarodnog razreda i u sportiste nacionalnog razreda. Sve informacije možete dobiti na

  telefon (011) 301–4018 (Tatjana Naumović, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije,

  prizemlјe, istočno krilo, kancelarija 18) ili na [email protected]

  Da li su savezi koji koriste stipendije u obavezi da podnose izveštaje o utrošku sredstava

  Ministarstvu?

  Da. Za sva sredstva koja se dobijaju od Ministarstva obavezno je pravdanje sredstava. Svaki

  savez pre prenosa sredstava potpisuje sa Ministarstvom ugovor kojim su regulisana prava i

  obaveze korisnika sredstava iz budžeta. Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 301–

  4018 (Tatjana Naumović, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno krilo,

  kancelarija 18) ili na [email protected]

  Ko ima pravo na nacionalna sportska priznanja i nagrade?

  Uredbom o Nacionalnim sportskim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i

  afirmaciji sporta regulisano je na osnovu kojih rezultata i u kojim sportovima se može postati

  korisnik ovih sredstava. Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 301–4018 (Tatjana

  Naumović, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno krilo, kancelarija 18)

  ili na [email protected]

  Da li država finansira trening kampove za perspektivne sportiste?

  Da. Na osnovu kategorizacije sportova, nacionalni granski savezi stiču pravo na korišćenje

  određenog broja pansion dana, finansiranih od strane Ministarstva. Zahtevi sportskih

  organizacija koji se odnose na organizaciju kampova perspektivnih sportista definisani su

  Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti

  sporta, Obrazac br.4. Za realizaciju programa kampova perspektivnih sportista nacionalni

  granski savezi su u obavezi da sprovedu postupak javne nabavke, za pansionske usluge, u

  skladu sa važećim propisima. Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 311–7475

  (Aleksandar Lenc, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno krilo, soba 16)

  ili na [email protected]

  Gde registrovati sportski klub ili udruženje i gde ga evidentirati?

  Sportski klub ili udruženje se registruju u Agenciji za privredne registre, a evidentiraju u

  Sektoru za sport Ministarstva omladine i sporta, u roku od 15 dana od prijema Rešenja.

  Evidencionu prijavu možete preuzeti na sajtu Ministartva

  http://www.mos.gov.rs/dokumenta/sport/pravilnici/ (Pravilnik o sadržaju i obrascu prijave za

  evidentiranje podataka o sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim društvima

  i sportskim centrima).

  Gde i kako regulisati sportski staž?

  Sportski staž se reguliše u Sportskom savezu Srbije, Makedonska 28/2, 11 000 Beograd,

  kontakt – 011 322 42 69, E-mail: [email protected], www.serbiansport.com.

  Kako pronaći pravilnike koji bliže uređuju pojedine oblasti nacionalnog sporta?

  http://www.mos.gov.rs/dokumenta/sport/pravilnici/

  Kako pronaći evidencionu prijavu za sportske organizacije koje imaju obavezu da se

  evidentiraju, prema Zakonu o sportu?

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.mos.gov.rs/dokumenta/sport/pravilnici/mailto:[email protected]://www.serbiansport.com/http://www.mos.gov.rs/dokumenta/sport/pravilnici/

 • 17 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  http://www.mos.gov.rs/dokumenta/sport/pravilnici/ (Pravilnik o sadržaju i obrascu prijave za

  evidentiranje podataka o sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim društvima

  i sportskim centrima.)

  Kako pronaći informacije u vezi sa školskim sportom?

  www.skolskisportsrbije.org.rs; Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 311–77-41

  (Duško Petrović, Bulevar Mihajla Pupina 2,Palata Srbije, prizemlјe, istočno krilo, kancelarija

  br. 5) ili na [email protected]

  Kako i gde prijaviti nestručan rad u sportu?

  Nad stručnim radom u oblasti sporta vrši se stručni nadzor. Stručni nadzor vrši Zavod za sport

  i medicinu sporta Republike Srbije (u dalјem tekstu: Republički zavod), a na teritoriji

  autonomne pokrajine – Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta (u dalјem tekstu:

  Pokrajinski zavod) kao povereni posao.

  Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije

  11030 Beograd

  Kneza Višeslava 72

  Tel: +381 11 3555 460

  Faks: +381 11 3555 461

  El. pošta: [email protected]

  Veb sajt: www.rzsport.gov.rs

  Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta

  Masarikova 25/2

  21000 Novi Sad

  Tel: 021/572-224, 021/572-277

  Faks: 021/572 277

  El. pošta: [email protected]

  Veb sajt: www.pzsport.rs

  Statusne potvrde u sportu?

  Sistemskim inicijativama vrhunskim sportistima u Republici Srbiji je omogućeno sticanje

  statusnih potvrda, koje im donose neophodne benefite prilikom zapošlјavanja, rešavanja

  životnih statusnih pitanja.

  Statusne potvrde u nacionalnom sportu:

  o Potvrda o vrhunskom bavlјenju sportom: Nacionalni sportski savez + Sportski savez Srbije ili Olimpijski komitet Srbije

  o Regulisanje sportskog staža: Sportski savez Srbije o Potvrda o nosiocu stipendije–Stipendije vrhunskim sportistima: Nacionalni granski

  savez

  o Potvrda o nosiocu nacionalnog sportskog priznanja: Nacionalni granski savez o Potvrda o učešću na sportskim školskim takmičenjima (nastavnici i učenici): Savez za

  školski sport Srbije

  o Potvrde za upis na akreditovane državne fakultete sporta: Sportski savez Srbije o Potvrda o kategorisanom sportisti ili sportskom stručnjaku: Sportski savez Srbije o Potvrda koja se odnosi na posebne uslove školovanja (studenti-sportisti); o Potvrda o realizovanom zdravstvenom sportskom pregledu: Republički zavod za sport

  i medicinu sporta

  http://www.mos.gov.rs/dokumenta/sport/pravilnici/http://www.skolskisportsrbije.org.rs/mailto:[email protected]:[email protected]://www.rzsport.gov.rs/mailto:[email protected]://www.pzsport.rs/

 • 18 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  Šta sve finansira u oblasti sporta Vlada Republike Srbije i Ministarstvo omladine i

  sporta?

  Ministartvo omladine i sporta je sistemska državna institucija, koja svojim aktivnostima

  unapređuje i razvija oblast sporta u Republaci Srbiji. U okviru Ministarstva, Sekor za sport je

  zadužen za razvoj i unapređenje sporta u Republici Srbiji. Rad istog zasniva se na principima

  i regulativi nekoliko zakonskih dokumenata, od kojih pominjemo Zakon o sportu i Zakon o

  ministarstvima, a kroz njih i njihov odnos prema građanima, institucijama i organizacijama. I

  u Ustavu Republike Srbije jasno je naglašeno mesto i uloga sporta u našem društvu. Staranje

  o opštem interesu u oblasti sporta i sve aktivnosti, delatnosti i oblike udruživanja kroz koje se

  taj interes ostvaruje, jeste naša osnovna delatnost. Nacionalni sport se uređuje pravno-

  formalnom regulativom – Strategija razvoja sporta u RS, Zakon o sportu, Uredbe, Pravilnici,

  Uputstva, Direktive.

  Sistemskim finasiranjem unapređujemo programske aktivnosti u oblasti sporta, direktno

  finasirajući:

  o Redovne programe nacionalnih sportskih saveza (Granski sportski savezi preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta) i nacionalnih krovnih organizacija (Sportski

  savez Srbije i Olimpijski komitet Srbije)

  o Organizaciju međunarodnih takmičenja u Republici Srbiji, koji su od interesa za Republiku Srbiju

  o Organizaciju sportskih kampova za perspektivne sportiste o Subvencije za preduzeća osnovanih u cilјu organizacije velikih međunarodnih

  takmičenja

  o Na inicijativu nacionalnih sportskih saveza, uz saglasnost i preporuku Ministartva omladine i sporta, preko Doplatne marke, uz odobrenje Ministartva finansija, dodatno

  se stvaraju mogućnosti za finansiranje određenih značajnih programskih aktivnosti u

  oblasti sporta

  o Stipendije za vrhunske sportiste o Nagrade za osvojene medalјe na evropskim i svetskim prvenstvima u olimpijskim

  disciplinama i na Olimpijskim igrama

  o Nacionalna priznanja za osvojače medalјa na evropskim i svetskim prvenstvima u olimpijskim disciplinama i na Olimpijskim igrama

  o Javni poziv (Konkurs u oblasti sporta) – kojim se finansiraju programi sportskih organizacija, koji su u saglasnosti sa Strategijom razvoja sporta i Akcionim planom:

  Istraživanja, kampanje, promocije, događaje, sportska saradnja, inicijative klubova iz

  lokalnih zajednica, rekreativne manifestacije

  Ministarstvo omladine i sporta je pokrovitelј i kompletno finansira:

  o Majsku nagradu – najveće društveno sportsko priznanje u nacionalnom sportu o Organizaciju Školskih olimpijskih igara o Odlazak svih univerzitetskih selekcija na međunarodna sportska takmičenja i

  univerzijade (letnje i zimske)

  o Rekreativni sport u Republici Srbiji o Sport osoba sa invaliditetom

 • 19 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  Važno je napomenuti, da se finansiraju aktivnosti priprema za Olimpijske igre i sam odlazak

  na iste, kao i odlazak na Evropske igre, Mediteranske igre, Olimpijske igre mladih/YOG/ i

  Evropski olimpijski festival mladih /EYOF/.

  Kroz sistem izgradnje i kapitalnog održavanja sportske infrastrukture u periodu 2008-2014.

  uloženo je 3.638.024.478,20 dinara, i to između ostalih u sledeće sportske objekte:

  o U bazene – 303.605.678,64 dinara; o Za mini pič terene – 218.115.592,80 dinara; o Za izgradnju i kapitalno održavanje pratećih sadržaja (ograde, tribine, svlačionice) –

  67.257.534,48 dinara;

  o Otvorene školske terene – 100.455.690,05 dinara; o Otvorene javne sportske terene – 709.702.990,00 dinara; o U balon hale – 74.693.431,15 dinara; o U druge javne sportske objekte (klizališta, kuglane, roler staze..) – 53.807.735,83

  Preko otvorenih konkursa Fonada za mlade talente, značajan broj sportista srednjoškolaca i

  studenata je stipendirano.

  Zvanična politika je prepoznala afirmativnu ulogu nacionalnog sporta i ovoj društvenoj

  oblasti omogućila kvalitetniji razvoj, kroz postojanje resornog ministratva.

  Ko u nacionalnom sportu može da radi sa decom uzrasta 7-14 godina?

  Uzrast deteta prema Periodizaciji dečijeg uzrasta, podrazumeva period školskog deteta 7-14

  godina. Kako bi se ovaj važan segment integralnog razvoja čoveka (sportiste) sproveo na

  stručan i kvalitetan način, Ministartvo omladine i sporta uz saglasnost svih relavatnih

  institucija (Skupština, Ministartva, Fakulteti sporta, Nacionalni savet za sport) je posebno

  uredilo ovu važnu oblast članovima 25. i 187. Zakona o sportu.

  Programski kalendar?

  Programski kalendar uređuje dinamiku obaveza vezano za dostavlјanje i izvršavanje

  Godišnjih programa nacionalnih granskih sportskih saveza.

  Godišnji program izvršava se prema sledećoj dinamici:

  o 1. jun – nosioci programa dostavlјaju svoje predloge godišnjih programa Ministarstvu; o 1. jul – ministar obrazuje stručnu komisiju za izbor programa i projekata koja analizira

  i ocenjuje podnete predloge godišnjih programa;

  o 15. jul – Ministarstvo utvrđuje objedinjeni predlog godišnjih programa realizacije opšteg interesa u oblasti sporta, na predlog stručne komisije, za narednu budžetsku

  godinu

  o 15. decembar – Ministarstvo revidira predloge godišnjih programa i usklađuje ih sa sredstvima utvrđenim u budžetu Republike Srbije za narednu godinu;

  o 30. decembar – Ministarstvo obaveštava nosioce programa o visini odobrenih sredstava po programima i projektima.

  Posebni program izvršava se po javnom pozivu, a prema sledećoj dinamici:

  o 15. januar – Ministarstvo utvrđuje okvirne iznose za finansiranje programa od opšteg interesa u sportu po bližim namenama;

 • 20 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  o 1. februar – Ministarstvo objavlјuje javni poziv i utvrđuje rok do 30 dana za dostavlјanje predloga programa za realizaciju opšteg interesa u sportu, a ministar

  obrazuje stručnu komisiju za izbor programa i projekata;

  o 15. april – stručna komisija daje ocenu podnetih predloga i dostavlјa Ministarstvu predlog za odobrenje programa;

  o 15. maj – Ministarstvo odlučuje o odobrenju programa kojima se ostvaruje opšti interes;

  o 1. jun – Ministarstvo obaveštava nosioce programa o odobrenim programima. o Rokovi iz stava 1. ovog člana predstavlјaju krajnji rok u Programskom kalendaru.

  Lokalna zajednica i sport?

  Zakon o sportu kroz članove 137. i 138. uređuje sport u lokalnim zajednicama, a kroz

  članove 134, 135, 136 i 166. sport u Autonomnoj pokrajini. Obaveza je lokalnih zajednica i

  Autonomne pokrajine, da potrebe i interese građana za čije se ostvarivanje obezbeđuju

  sredstva u budžetu jedinica lokalne samouprave - programske aktivnosti, pravno-formalna

  procedura - finasiranje, programsko funkcionisanje, načini i uslovi odabravanja sredstava kao

  i izveštavanja, usaglase sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srbije. Takođe je

  važno napomenuti, da Strategiju donosi Vlada, na predlog Ministarstva, za period od pet

  godina. Šest meseci nakon usvajanja Strategije, jedinice lokane samouprave su u obavezi da

  utvrde program razvoja sporta na svojoj teritoriji, u skladu sa Strategijom.

  SEKTOR ZA OMLADINU

  Na koji način Ministarstvo omladine i sporta finansira projekte nevladinih

  organizacija?

  Ministarstvo omladine i sporta finansira programe i projekte od javnog interesa u oblastima

  omladinskog sektora koje sprovode udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza

  objavlјivanjem javnih godišnjih konkursa, na osnovu Zakona o mladima i Pravilnika o

  finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog

  sektora.

  Prvi konkurs objavlјen je septembra 2007. godine, čiji su prioritet bili programi za ojačavanje

  omladinskih organizacija i udruženja koja se bave mladima. Od 2008. godine, redovni

  godišnji konkursi služe kao instrument za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, a od

  2012. godine stupanjem na snagu Zakona o mladima i Pravilnika o finansiranju i

  sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora,

  ministarstvo finansira programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog

  sektora koji su navedeni u Zakonu o mladima, a koji su usmereni ka ostvarivanju cilјeva

  Nacionalne strategije za mlade.

  Od svog osnivanja do danas, kroz dotacije nevladinim organizacijama, ministarstvo je

  dodelilo više od 1,5 milijarde dinara za realizaciju 1.164 projekta.

  Jedan od važnih uslova za dodelu sredstava udruženjima mladih, udruženjima za mlade i

  njihovim savezima je da su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za

  mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Pravilnikom o

  sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i

  njihovih saveza.

 • 21 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  Svi konkursi za dodelu sredstava i sve informacije o njima objavlјuju se na zvaničnoj internet

  prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, omladinskom portalu MLADI SU ZAKON i

  najmanje jednom od dnevnih listova koji izlaze na teritoriji cele Republike Srbije. Nakon

  odluke o dodeli sredstava, ministarstvo na zvaničnoj internet prezentaciji stavlјa na uvid

  javnosti: spisak svih učesnika na konkursu, kao i spisak odobrenih programa ili projekata sa

  iznosom odobrenih sredstava.

  Sve informacije možete dobiti na telefon: (011) 311-3319 (Adana Novović, Bulevar Mihajla

  Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija 311) ili na

  [email protected]

  Na koji način Ministarstvo podržava omladinske volonterske inicijative na lokalnom

  nivou?

  Nacionalna strategija za mlade predviđa i podsticanje, organizovanje i vrednovanje

  volonterskog rada mladih s cilјem ukazivanja na društvene potrebe za volonterskim

  programima i dobitima od volonterskog rada, ali i obezbeđivanje uslova za volontiranje u

  svim oblastima društvenog života. Upravo zato, u cilјu promocije volonterizma i pružanja

  podrške mladima da doprinesu bolјem životu u mestu u kome žive, a imajući u vidu da veći

  deo populacije volontera čine mladi, Ministarstvo omladine i sporta je početkom 2010. godine

  pokrenulo program „MLADI SU ZAKON“ koji se uspešno realizuje širom Srbije.

  Program MLADI SU ZAKON je nacionalni program Ministarstva omladine i sporta koji ima

  za cilј promociju aktivizma i volonterizma i pružanja podrške mladima da doprinesu bolјem

  životu u mestu u kome žive. Do sada, od 2010. godine kada je pokrenut, do 2014. godine (za

  pet godina njegove realizacije), finansirano je 930 omladinskih volonterskih projekata

  realizovanih od strane udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa uz stručnu i

  tehničku podršku Resurs centara širom Srbije, u iznosu od skoro 64 miliona dinara.

  Tokom ovog programa, mladi su aktivno bili uklјučeni u proces izrade i promocije Zakona o

  mladima, Nacionalne strategije za mlade za period 2015-2025., a program je omogućio i da

  oko 1500 različitih udruženja mladih i neformalnih udruženja mladih prođe obuku za pisanje

  projekata. Omladinski volonterski projekti su aktivno uklјučivali mlade lјude u društvene

  tokove, omogućili mladima da daju svoj doprinos zajednici i zaštiti životne sredine, uređenju

  prostora za kvalitetno provođenje vremena. Oni su pokazali da mladi reaguju na probleme u

  svojoj okolini, da žele da se uklјuče i daju svoj doprinos njihovom rešavanju. Oni su pokazali

  i da je u Srbiji sve više neformalnih udruženja mladih koja traže svoje prilike i mogućnost da

  im se pruži podrška.

  Imajući u vidu ulogu i ogroman doprinos omladine u svim aktivnostima Republike Srbije u

  pomoći stanovništvu i područjima ugroženim majskim poplavama, Ministarstvo omladine i

  sporta je 2014. godine kroz program MLADI SU ZAKON u saradnji sa Mladim istraživačima

  Srbije – Volonterskim servisom Srbije, Resurs centrima, kancelarijama za mlade i mladima

  pružilo svoj doprinos u sanaciji, podsticanju aktivizma, volonterizma i humanosti kod mladih.

  U područjima nastradalim od poplava realizovano je 11 kampova i 20 radnih akcija na kojima

  je učestvovalo preko 700 volontera, a pored domaćih volontera učestvovali su i volonteri iz

  celog sveta.

  Ove godine, zahvalјujući finansijskoj podršci Ministarstva omladine i sporta od skoro 32

  miliona dinara i stručnoj podršci od strane 8 Resurs centara i Mladih istraživača Srbije,

  mailto:[email protected]

 • 22 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  volonterske grupe mladih širom Srbije tokom ove godine, kroz 165 finansiranih omladinskih

  volonterskih projekata i 30 međunarodnih volonterskih kampova uređivalo je prostore za

  mlade u svojim lokalnim zajednicama, realizovalo akcije u cilјu podsticanja humanosti i

  solidarnosti, razumevanja i tolerancije, bezbednosti, međugeneracijske saradnje, davalo svoj

  nesebičan doprinos uređenju i razvoju zajednice i zaštiti životne sredine, podsticanju

  preduzetničkog duha kod mladih.

  Tradicionalno, povodom završetka godišnje realizacije programa MLADI SU ZAKON

  Ministarstvo omladine i sporta zajedno sa partnerima obeležava Međunarodni dan volontera,

  5. decembar.

  Sve informacije možete dobiti na telefone (011) 313 09 18, Smilјka Živanović,, Bulevar

  Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija 306 ili na

  [email protected]

  Koje aktivnosti Ministarstvo omladine i sporta sprovodi u cilјu stvaranja

  institucionalnog i pravnog okvira za sprovođenje omladinske politike?

  Važna strateška dokumenta Vlade Republike Srbije na osnovu kojih Ministarstvo omladine i

  sporta radi na sistematskom pobolјšanju položaja mladih jesu Nacionalna strategije za mlade

  za period od 2015. do 2025. godine i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za

  mlade za period od 2015. do 2017. godine.

  Na sednici održanoj 26. februara 2015. godine Vlada je donela Nacionalnu strategiju za mlade

  za period od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 22/15), a na sednici održanoj

  6. avgusta 2015. godine, Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za

  period od 2015. do 2017. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 70/15). Nacionalna strategija za

  mlade je dokument koji pomaže mladima u Republici Srbiji da se njihove ideje sprovedu, a

  potrebe i problemi sistemski rešavaju. Oba dokumenta pripremlјena su kroz širok

  konsultativni proces, u partnerskom odnosu Vlade, civilnog sektora i mladih. Nacionalna

  strategija za mlade bavi se izazovima u različitim oblastima života mladih, kao što su:

  zapošlјavanje i preduzetništvo; vaspitanje, obrazovanje i obuka; aktivizam i aktivno učešće;

  zdravlјe i blagostanje; bezbednost; socijalna uklјučenost; mobilnost; informisanje; kultura i

  kreativnost mladih, dok je svrha trogodišnjeg Akcionog plana da se kroz konkretne aktivnosti

  na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, realizuju opšti cilјevi Nacionalne strategije

  za mlade.

  Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) donet je 5. jula 2011. godine a počeo je

  da se primenjuje 16. januara 2012. godine. Zakon je donet kroz širok konultativni proces

  tokom koga je održano 80 okruglih stolova na kojima je učestvovalo više od 2500 mladih iz

  25 okruga u Srbiji. Na taj način sakuplјeno je više od 10.000 pojedinačnih komentara na radni

  tekst i nacrt zakona.

  Cilј zakona je stvaranje uslova za podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju,

  razvoju i ostvarivanju potencijala na ličnu i društvenu dobrobit. Nјegovim usvajanjem stvoren

  je održiv institucionalni okvir za sprovođenje omladinske politike. Regulisane su mnoge

  oblasti i pitanja koja su do sada bila samo delimično obuhvaćena propisima. Zakon o mladima

  zasniva se na definisanju okvira i uslova za podršku mladima u organizovanju, društvenom

  delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala na ličnu i društvenu dobrobit, definisanju

  strukture omladinskog sektora, kako na državnom tako i nevladinom nivou, sa jasnim

  mailto:[email protected]

 • 23 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  definisanjem nadležnosti, prava, obaveza i odgovornosti u zavisnosti od odgovarajućeg nivoa,

  afirmaciji autonomije omladinskih udruženja, udruženja za mlade, saveza i krovnih saveza.

  U skladu sa Zakonom o mladima, ministar omladine i sporta doneo je Pravilnik o sadržini i

  načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih

  saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa

  i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br.

  8/12 i 11/13) kojima se uređuju postupci evidentiranja odgovarajućih udruženja i saveza i

  dodele finansijskih sredstava namenjenih realizaciji njihovih aktivnosti.

  Nakon više od dve godine primene Zakona i pravilnika, Ministarstvo je početkom aprila

  2014. godine udruženjima mladih, za mlade i njihovim savezima, kao i kancelarijama za

  mlade uputilo poziv da daju sugestije i predloge ukoliko smatraju da su potrebne određene

  izmene Zakona o mladima. Radi omogućavanja što šireg konsultativnog procesa i učešća

  zainteresovanih subjekata omladinske politike, krajem maja i početkom juna organizovali smo

  okrugle stolove u Novom Sadu, Užicu, Kragujevcu, Beogradu i Nišu na kojima su prikuplјeni

  predlozi, primedbe i sugestije. Na osnovu analize prikuplјenih predloga, primedaba i

  sugestija, kao i na osnovu primene Zakona i podzakonskih propisa u praksi zaklјučeno je da je

  potrebno, radi unapređenja pravnog okvira za sprovođenje omladinske politike, doneti Zakon

  o izmeni i dopuni Zakona o mladima. Na osnovu toga Ministar je 23. februara 2015. godine

  rešenjem obrazovao Posebnu radnu grupu za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama

  Zakona o mladima. Zadatak Posebne radne grupe je da pripremi tekst Nacrta koji će se nakon

  širokog konsultativnog procesa i javne rasprave uputiti Vladi.

  U skladu sa Zakonom o mladima, u januaru 2014. godine obrazovan je Savet za mlade kao

  savetodavno telo Vlade Republike Srbije sa cilјem da podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa

  razvojem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za njeno unapređenje. U sastav

  Saveta za mlade u skladu sa zakonom, ulaze predstavnici organa državne uprave nadležnih za

  pitanja od značaja za omladinu, nadležnog pokrajinskog organa, odgovarajućih udruženja i

  saveza, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kancelarija za mlade, kao i ugledni stručnjaci.

  Savet za mlade ima 24 člana, a jedna trećina su predstavnici mladih. Takođe, Savet za mlade

  je nacionalni mehanizam za strukturni dijalog između mladih, sa jedne strane, i predstavnika

  nacionalnih, pokrajinskih i lokalnih institucija, sa druge strane.

  Konačno, u Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina EU utvrđeni su kratkoročni

  i srednjoročni prioriteti iz oblasti omladinske politike i nadležnost za pravne tekovine EU sa

  kojima se usklađuju svi propisi iz delokruga omladinske politike.

  Sve informacije možete dobiti na telefone (011) 313-0910 (Aleksandar Voštić, Bulevar

  Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija 334) ili na

  [email protected]

  Kako Ministarstvo omladine i sporta podstiče razvoj omladinske politike na lokalnom

  nivou?

  Lokalne kancelarije za mlade predstavlјaju lokalni servis mladih u okviru jedinica lokalne

  samouprave koji ima klјučnu ulogu u sprovođenju Nacionalne strategije za mlade na

  lokalnom nivou. Pre osnivanja Ministarstva omladine i sporta, maja 2007, u Republici Srbiji

  bilo je pet lokalnih kancelarija za mlade, decembra 2007. bilo ih je sedam, dok u avgustu

  2015. godine od 158 otvorenih lokalnih kancelarija za mlade, aktivno radi njih 139.

  mailto:[email protected]

 • 24 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  Osnovne aktivnosti koje sprovode kancelarije za mlade (u dalјem tekstu: KZM) su planiranje,

  sprovođenje i praćenje razvoja omladinske politike na lokalnom nivou; iniciranje i praćenje

  sprovođenja Lokalnog akcionog plana za mlade (LAP); uspostavlјanje saradnje sa svim

  relevantnim partnerima, njihovo umrežavanje, komunikacija i međusobna koordinacija;

  informisanje mladih; podsticanje aktivizma mladih, komunikacija sa mladima, udruženjima

  mladih i udruženjima za mlade, zagovaranje i obezbeđivanje učešća mladih u procesima

  donošenja odluka; pružanje podrške inicijativama mladih i udruženjima mladih/za mlade;

  pružanje podrške realizaciji programa i projekata za neformalno obrazovanje mladih; pružanje

  podrške radu Saveta za mlade, Omladinskim klubovima, volonterskim i drugim servisima za

  mlade; redovno praćenje potreba mladih, analizu trendova, stanja i potreba ranjivih grupa

  mladih i stepen i kvalitet njihovog socijalnog uklјučiva; vođenje baze podataka o aktivnim

  udruženjima mladih, udruženjima za mlade i neformalnim grupama mladih.

  Proces formiranja KZM podržan je od strane ministarstva kroz nekoliko mera koje

  podrazumevaju: stručnu pomoć jedinicama lokalne samouprave (u dalјem tekstu: JLS) u

  postupku otvaranja KZM, finansijsku podršku projektima JLS, podršku podizanju kapaciteta

  angažovanih koordinatora lokalnih KZM, kao i razvoj programa i aktivnosti KZM u saradnji

  sa međunarodnim partnerima. U okviru GIZ projekta ,,Sistemska podrška institucijama koje

  se bave mladima” pružena je stručna i tehnička pomoć koja je omogućila osnivanje

  Nacionalne Asocijacije Lokalnih Kancelarija za mlade u cilјu zagovaranja i lobiranja za

  njihovo bolјe pozicioniranje na lokalnom i nacionalnom nivou, radi ispunjavanja standarda

  rada kancelarija za mlade, njihovog umrežavanja sa relevantnim akterima i profilisanja

  Asocijacije kao bitnog faktora omladinske politike na nacionalnom i međunarodnom nivou.

  Asocijacija, takođe, ima ulogu resurs centra za podršku kancelarijama za mlade, u smislu

  pružanja tehničke i savetodavne podrške njihovom funkcionisanju i dalјem razvoju.

  S tim u vezi, tokom sedam godina finansirano je 426 projekata lokalnih samouprava

  namenjenih podizanju kapaciteta kancelarija za mlade, izradi i sprovođenju lokalnih akcionih

  planova za mlade a za te svrhe izdvojeno je više od 227 miliona dinara. Ministarstvo

  omladine i sporta organizovalo je više seminara za izgradnju kapaciteta koordinatora lokalnih

  KZM. Takođe, od 2009. godine do danas Ministarstvo omladine i sporta je, kroz direktno

  finansiranje i saradnju sa međunarodnim donatorima i drugim partnerima, podržalo proces

  lokalnog planiranja čiji se rezultat ogleda u 144 usvojenih lokalnih akcionih planova za

  mlade.

  U cilјu pružanja pomoći JLS u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou a u skladu

  sa Zakonom o mladima, Ministarstvo omladine i sporta je u okviru GIZ projekta ,,Sistemska

  podrška institucijama koje se bave mladima” pripremilo brošuru „Smernice za sprovođenje

  NSM na lokalnom nivou/ Standardi rada kancelarije za mlade i kompetence koordinatora”.

  Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 311 33 19, Vesna Vidojević, Bulevar Mihajla

  Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija 311 ili putem adrese

  [email protected]

  Kako se ostvaruje podrška mladima sa izuzetnim postignućima?

  Kao jedan od vidova podrške mladima sa izuzetnim postignućima, Vlada Republike Srbije je

  Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente („Službeni glasnik RS”, br. 71/08, 44/09,

  37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14 i 59/15) osnovala Fond za mlade talente

  avgusta 2008. godine u okviru Ministarstva omladine i sporta. Predsednik Fonda je Vanja

  mailto:[email protected]

 • 25 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  Udovičić, ministar omladine i sporta, a članovi Fonda su : Dušan Vujović, ministar finansija,

  dr Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ivan Tasovac, ministar kulture

  i informisanja, prof. dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu, akademik

  Vladimir Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti.

  Osnovni cilјevi Fonda su pružanje podrške u finansiranju školovanja i usavršavanja mladih

  talenata kroz godišnje konkurse, saradnja sa najznačajnijim institucijama, kompanijama i

  ustanovama, kao i karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata.

  Aktivnosti Fonda su:

  1. dodela stipendija po sprovedenom konkursu za stipendiranje najbolјih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalјa članica Evropske unije i

  Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim

  univerzitetima – visina školarine može iznositi do 1.250.000,00 dinara, a dodelјuje se

  za svaku školsku godinu pojedinačno;

  2. dodela stipendija po sprovedenom konkursu za stipendiranje do 800 najbolјih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završne

  godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač

  Republika Srbija - visina stipendije je do 30.000,00 dinara mesečno, a dodelјuje se

  deset nastavnih meseci, odnosno jednu školsku godinu;

  3. nagrađivanje učenika po sprovedenom konkursu za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlјi i inostranstvu u toku

  prethodne kalendarske godine − visina nagrade kreće se od 20.000,00 do 200.000,00

  dinara;

  4. učestvovanje u finansiranju stručne prakse (studijskih putovanja) u toku jedne školske godine, za do 200 najbolјih studenata u visini do 200.000 dinara po studentu, u

  zemlјama Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu.

  Fond je - od osnivanja do kraja septembra − 2015. godine raspisao 23 konkursa, a na osnovu

  22 realizovanih konkursa Fond je nagradio i stipendirao 16.559 učenika srednjih škola i

  studenata, za šta je izdvojeno više od 4.700.000.000,00 dinara (četiri milijarde sedamstotina

  miliona dinara).

  Fond za mlade talente svojim stipendistima omogućuje niz dodatnih aktivnosti i pogodnosti u

  cilјu podrške u dalјem školovanju i stručnom usavršavanju. Fond za mlade talente je od 2008.

  godine do danas potpisao Sporazume o saradnji sa više od 20 kompanija i institucija u

  Republici Srbiji u cilјu organizovanja radionica, stručnih praksi i zapošlјavanja stipendista

  Fonda. Fond je ostvario saradnju sa sledećim kompanijama i institucijama: Narodna

  biblioteka Srbije, Srpska akademija nauka i umetnosti, Microsoft, Peksim fondacija, Piraeus

  bank, Erste bank, NIS a.d. Novi Sad, Fiat Automobili, Telekom Srbija, Zepter, ASSECO

  SEE, Francuski institut u Srbiji, Francuska ambasada u Srbiji, Politika novine i magazin d.o.o,

  Kon Tiki, Telenor, Srpska asocijacija menadžera, Britansko – srpska privredna komora,

  Američko – srpska privredna komora, MK grupa, Ninamedia itd. U 2010. godini stipendije i

  nagrade Fonda za mlade talente dobile su ime „Dositeja“ po velikom prosvetitelјu i

  reformatoru Dositeju Obradoviću. Fond za mlade talente ima veliku bazu podataka sa

  objedinjenim podacima stipendiista i nagrađenih učenika koja se redovno ažurira. Fond,

  takođe, učestvuje na sajmovima stipendija i sajmovima za zapošlјavanje koji se održavaju

  tokom godine, predstavnici Fonda promovišu stipendije kao i uspostavlјanje saradnje sa

 • 26 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  vodećim komapnijama/institucijama/organizacijama u cilјu omogućavanja stručne prakse

  stipendistima i eventualnog zapošlјavanja.

  Od početka uspostavlјanja saradnje sa kompanijama više od 540 stipendista učestvovalo je u

  radionicama i programima praksi koje je organozovao Fond u saradnji sa kompanijama, a više

  od 300 stipendista Fonda je dobilo mogućnost višemesečne prakse ili zaposlenja. Takođe, više

  od 3500 stipendista koristilo neke vrste povlastica koje im je omogućilo Ministarstvo

  omladine i sporta kroz saradnju sa kompanijama i institucijama.

  Sve informacije o aktivnostima Fonda za mlade talente su dostupne na internet prezentaciji

  www.mos.gov.rs/dositeja/ a mogu se i dobiti putem telefona (011) 311-07-85 svakog radnog

  dana od 9 do 12 časova (Zorica Matković, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno

  krilo, treći sprat, kancelarija 338) ili putem imejl adrese: [email protected]

  Na koji način se mladi mogu informisati o omladinskoj politici?

  Blagovremeno i sveobuhvatno informisanje mladih jedan je od devet cilјeva Nacionalne

  strategije za mlade. U nameri da to ostvari, Ministarstvo omladine i sporta je izradilo portal za

  mlade MLADI SU ZAKON (http://www.mos.gov.rs/mladisuzakon/).

  Koristeći portal MLADI SU ZAKON, mladi se mogu upoznati sa aktuelnostima, pozivima za

  učešće na konferencijama, treninzima, seminarima, radionicama, javnim raspravama i

  konkursima za realizaciju projekata iz oblasti omladinske politike. Zainteresovani se mogu

  informisati i o mogućnostima koje im pruža međunarodna saradnja u oblasti omladinske

  politike, svim aktuelnim konkursima ministarstva i Fonda za mlade talente, rezultatima

  preduzetih mera kojima se ostvaruju cilјevi Nacionalne strategije za mlade, kao i o

  aktivnostima kancelarija za mlade i omladinskih projekata koje sprovode udruženja mladih,

  udruženja za mlade i njihovi savezi.

  Na portalu je postavlјena baza kontakata lokalnih kancelarija za mlade širom Srbije, kao i

  pregled realizovanih omladinskih projekata neformalnih grupa/ udruženja mladih u okviru

  programa MLADI SU ZAKON.

  Uloga portala je da, pored osnovnog pružanja informacija korisnicima, umreži sve pojedince,

  organizacije i institucije koji su aktivni na omladinskoj sceni, u cilјu sveobuhvatnijeg

  informisanja mladih i pružanja mogućnosti da se mladi što aktivnije uklјuče u sve oblasti

  društvenog života.

  Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 313-0919 (Odsek za saradnju sa kancelarijama

  za mlade i udruženjima, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat) ili

  na [email protected]

  Čime se bavi međunarodna saradnja Ministarstva omladine i sporta?

  Međunarodna saradnja Ministarstva omladine i sporta odvija se u bliskoj saradnji Grupe za

  međunarodnu saradnju sa Sektorom za omladinu i Sektorom za sport. U omladinskom polјu

  navodimo sledeće aktivnosti:

  Bilateralna saradnja, koja se realizuje kroz razmenu znanja i iskustava sa predstavnicima institucija zaduženih za mlade, kao i kroz potpisivanje bilateralnih

  sporazuma o saradnji u oblasti sporta i omladinske politike. Na bazi tih sporazuma

  mladima se otvaraju veće mogućnosti da otputuju, učestvuju na međunarodnim

  http://www.mos.gov.rs/dositeja/mailto:[email protected]://www.mos.gov.rs/mladisuzakon/mailto:odsekzasaradnjus[email protected]

 • 27 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  seminarima i konferencijama, podnose zajedničke projekte, razmenjuju iskustva sa

  vršnjacima i sl. U okviru ove vrste saradnje potpisani su sporazumi sa Republikom

  Grčkom, Republikom Srpskom, Zajednička izjava o saradnji Kralјevine Holandije i

  Republike Srbije, zatim Sporazum o saradnji sa Republikom Azerbejdžan, kao i sa

  Republikom Makedonijom. 2012. godine potpisani su sporazumi sa Republikom

  Slovačkom, Ukrajinom, Portugalom i Bosnom i Hercegovinom, a početkom 2013.

  sporazum sa Republikom Turskom. 2014. godine potpisani su sporazumi o saradnji sa

  Crnom Gorom i Belorusijom. Tokom 2015. godine potpisani su memorandumi o

  razumevanju u oblastima omladine i sporta sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i

  Republikom Slovenijom, dok su pred potpisivanjem Memorandum o razumevanju u

  oblasti sporta sa Republikom Slovačkom i Memorandum o razumevanju u oblastima

  omladine i sporta sa Islamskom Republikom Iran.

  Republika Srbija je aktivna u Parcijalnom sporazumu o mobilnosti mladih kroz evropsku omladinsku karticu Saveta Evrope, čiji je cilј unapređenje mobilnosti

  mladih.

  Takođe, Republika Srbija je aktivna u Parcijalnom sporazumu Centar Sever-Jug i u sklopu istog će, uz podršku Saveta Evrope, u oktobru 2015. godine održati nacionalnu

  konferenciju „Globalno obrazovanje u Srbiji“, sa cilјem da se kroz razmene znanja,

  iskustava i primera dobre prakse podstakne proces razvoja globalnog obrazovanja u

  Republici Srbiji.

  Završena je realizacija Dugoročnog treninga za trenere u oblasti demokratskog učešća mladih i omladinske politike u Srbiji, čiji je cilј da razvije kompetencije 25 trenera iz

  Srbije i regiona, kako bi doprineo kvalitetu omladinskog rada u Srbiji i dugoročno

  gledano, stvaranju nacionalnog tima trenera za rad sa mladima. Uspešno je okončan

  proces akreditovanja prvog omladinskog centra po standardima Saveta Evrope –

  Ekocentra, u Sremskim Karlovcima, koji „oznaku kvaliteta“ Saveta Evrope zvanično

  nosi od 1. januara 2015.

  Ministarstvo omladine i sporta priklјučilo se evropskoj kampanji Saveta Evrope za borbu protiv govora mržnje na Internetu i među prvima iniciralo nacionalnu kampanju

  i pristupilo formiranju Nacionalnog komiteta za sprovođenje kampanje za borbu protiv

  govora mržnje na Internetu.

  Ministarstvo omladine i sporta daje aktivan doprinos procesu evrointegracija Republike Srbije, kroz aktivnosti u okviru Pregovaračkog poglavlјa 26 (PG 26) –

  Obrazovanje i kultura. S tim u vezi, učestvuje u pripremi Pregovaračke pozicije za PG

  26 i preduzima neophodne korake u uspostavlјanju adekvatne strukture za sprovođenje

  EU programa za obrazovanje, trening, omladinu i sport „Erazmus” na nacionalnom

  nivou, što je uslov za zatvaranje PG 26. Takođe, do kraja godine predviđeno je

  dodatno podizanje kapaciteta predstavnika omladinskog sektora za korišćenje

  dostupnih fondova kroz „Erazmus” program.

  Ministarstvo omladine i sporta aktivno učestvuje u predsedavanju Republike Srbije Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i s tim u vezi, septembra

  2015. godine organizovalo je konferenciju “Radeći sa mladima za mlade: zaštita od

  radikalizacije“, koja je okupila mlade ambasadore OEBS i druge aktere od značaja za

  temu.

  Uspostavlјena je aktivna saradnja sa Uneskom, ne samo kroz angažman u okviru Nacionalne komisije za saradnju sa Uneskom, već i kroz učešće u svim dostupnim

  aktivnostima i programima iz oblasti omladine i sporta.

 • 28 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  Saradnja sa međunarodnim organizacijama na pripremi i sprovođenju projekata, kao što su: agencije Ujedinjenih nacija (Međunarodna organizacija za migracije - IOM,

  Međunarodna organizacije rada - ILO, Dečiji fond Ujedinjenih nacija - UNICEF,

  Razvojni program Ujedinjenih nacija - UNDP, Agencija Ujedinjenih nacija za

  industrijski razvoj – UNIDO, Populacioni fond Ujedinjenih nacija - UNFPA), zatim

  Britanski savet, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju - OEBS, Program

  pomoći SAD - USAID, Nemačka organizacija za tehničku saradnju - GIZ, Evropska

  trening fondacija - ETF, MANPOWER, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju –

  SDC, Vlada Kralјevine Norveške, Republike Italije, itd. Oblasti u kojima se odvija

  saradnja su: omladinsko preduzetništvo, osnaživanje kancelarija za mlade, razvoj

  lokalnih akcionih planova, itd.

  Aktivno učešće u sprovođenju značajnih strateških dokumenata za mlade: Agende 2020 Saveta Evrope i Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje cilјeva Alijanse

  civilizacija Ujedinjenih nacija.

  Na konferenciji u Beču 27. avgusta 2015. godine usvojena je Zajednička Deklaracija

  kojom se predviđa osnivanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih (Regional

  Youth Cooperation Office – RYCO), kojom treba da se uspostavi održiv regionalni

  program omladinskih razmena, s cilјem da se promovišu ideje pomirenja, tolerancije i

  druge evropske vrednosti. U skladu sa zajedničkom Deklaracijom, obrazovana je

  Radna grupa koja treba do 1. marta 2016. godine da pripremi preporuke i smernice u

  vezi sa funkcionisanjem Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

  Sve informacije u vezi Regionalne kancelarije za saradnju mladih možete dobiti na telefon

  (011) 311-7164 (Đuro Blanuša, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, treći

  sprat, kancelarija 335) ili na [email protected]

  U oblasti sporta, jedan od fokusa stavlјen je na sprovođenje postojećih i potpisivanje novih

  bilateralnih sporazuma o saradnji u sportskom polјu. Pred potpisivanjem su sporazumi o

  saradnji sa Indonezijom i Egiptom.

  Pažnja se posvećuje promociji sportske komponente novog EU programa za obrazovanje,

  trening, omladinu i sport Erazmus sa cilјem upoznavanja sportskih organizacija sa

  prioritetima Programa i modalitetima za korišćenje istog, uz redovne aktivnosti koje se tiču

  njihovog informisanja i podizanja kapaciteta. S tim u vezi, do kraja 2015. godine biće održan informativni dan na temu predstavlјanja sportske komponente Erazmus različitim sportskim

  subjektima.

  Takođe, Ministarstvo omladine i sporta potpisalo je Konvenciju Saveta Evrope o

  manipulisanju sportskim rezultatima tokom Konferencije ministara zaduženih za sport

  (Švajcarska, 17−19. septembar 2014. godine), obavezujući se time da će Republika Srbija dati

  puni doprinos borbi protiv manipulacije i nameštanja mečeva i zalažući se za promociju

  pravih vrednosti u sportu.

  U oblasti sporta, Ministarstvo omladine i sporta aktivno je na međunarodnom nivou u telima

  nadležnim za sport kao što je EPAS - Prošireni Parcijalni sporazum za sport Saveta Evrope,

  te aktivno podstiče međunarodnu saradnju pojedinačnih saveza, klubova i pojedinaca u oblasti

  sporta.

  mailto:[email protected]

 • 29 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 311-7296 (Aleksandra Knežević, Bulevar

  Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija 310) ili na

  [email protected]

  7. OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENјA I OBAVEZA

  Ministarstvo omladine i sporta obavlјa poslove državne uprave koji se odnose na: sistem,

  razvoj i unapređenje omladinske politike i sprovođenje nacionalne politike i nacionalne

  strategije za mlade i na akcione planove i programe; podsticanje mladih da se organizuju i

  udružuju i da učestvuju u društvenim tokovima; zaštitu interesa mladih i pomoć mladima da

  ostvare te interese; davanje saveta mladima i podučavanje mladih vezano za zapošlјavanje i

  volonterski rad; podsticanje neformalnog obrazovanja mladih; saradnju sa omladinskim

  organizacijama i udruženjima pri organizovanju međunarodnih omladinskih manifestacija i

  skupova u Republici Srbiji; pomoć i saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima u

  njihovom radu i promovisanje omladinske politike i omladinskih organizacija i udruženja;

  omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima iz Republike Srbije da učestvuju

  na skupovima i manifestacijama za mlade u inostranstvu; podsticanje i ostvarivanje

  međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu; praćenje i procenu mesta i uloge mladih u

  Republici Srbiji, stvaranje uslova za osnivanje i rad nacionalne i regionalnih kancelarija za

  mlade; podsticanje razvoja omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom

  nivou, kao i druge poslove određene zakonom.

  Ministarstvo omladine i sporta obavlјa poslove državne uprave koji se odnose i na: sistem,

  razvoj i unapređenje sporta i fizičke kulture u Republici Srbiji; sprovođenje nacionalne

  politike u oblasti sporta i nacionalne strategije razvoja sporta; upravni i stručni nadzor u

  oblasti sporta; realizaciju i praćenje sprovođenja akcionih planova i programa koji doprinose

  razvoju sporta u Republici Srbiji; učešće u izgradnji, opremanju i održavanju sportskih

  objekata i sportske infrastrukture od interesa za Republiku Srbiju; razvoj i ostvarivanje

  međunarodne saradnje u oblasti sporta; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz

  delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske

  unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; stvaranje uslova za veću dostupnost sporta

  svim građanima, kao i na druge poslove određene zakonom.

  Pored Zakona o ministarstvima i Zakona o državnoj upravi, i Zakon o sportu („Službeni

  glasnik RS”, br. 24/11 i 99/11-dr.zakon) i Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, br.

  50/11) jasno definišu obaveze ministarstva nadležnog za poslove sporta i omladine, kako one

  u sistemskim pitanjima, tako i one u obavezi finansiranja (to se u skladu sa ustavnom

  odrednicom definiše kao opšti interes). Drugim rečima, staranje o opštem interesu u oblasti

  sporta i omladine, kao i staranje o svim aktivnostima, delatnostima i oblicima udruživanja

  građana kroz koje se taj interes ostvaruje, su osnovna delatnost Ministarstva u oblasti sporta i

  omladine. Ovako široko postavlјena delatnost u praksi se izražava kroz raznovrsne delatnosti i

  aktivnosti, i to:

  o Normativno-pravnu delatnost u oblasti sporta i omladine o Međunarodnu saradnju vezanu za afirmaciju sporta i omladinskih organizacija i

  manifestacija, kao i politike za mlade

  o Finansiranje programa iz oblasti sporta i rada omladinskih organizacija koji predstavlјaju opšti društveni interes

  mailto:[email protected]

 • 30 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

  o Finansiranje i pomoć u organizaciji sportskih manifestacija od interesa za Republiku, kao i manifestacija od značaja za afirmaciju i angažovanje mladih

  o Pomoć sportistima kroz programe stipendiranja i novčane pomoći o Isplatu nacionalnih sportskih priznanja i nagrada osvajačima medalјa o Investicije u sportske objekte od značaja za Republiku i brigu o njihovom održavanju o Registraciju sportskih organizacija, društava i saveza o Vođenje evidencija u oblasti sporta o Dotacije omladinskim organizacijama, udruženjima mladih i nevladinim i drugim

  organizacijama čiji je rad