86
REPUBLIKA SRBIJA Ministarstvo omladine i sporta Bulevar Mihajla Pupina 2 Novi Beograd ___________________________________________________________________________ INFORMATOR O RADU Beograd, decembar 2015. godine

INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

REPUBLIKA SRBIJA

Ministarstvo omladine i sporta

Bulevar Mihajla Pupina 2

Novi Beograd

___________________________________________________________________________

INFORMATOR O RADU

Beograd,

decembar 2015. godine

Page 2: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

2 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Sadržaj

1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU ..................................... 3

2. ORGANIZACIONA STRUKTURA ............................................................................................ 3

3. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA .................................................................................................. 9

4. RUKOVODIOCI ........................................................................................................................ 11

5. OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA ................................................................... 14

6. NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA ....................................... 15

7. OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENјA I OBAVEZA ............................................................. 29

8. OPIS POSTUPANјA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENјA I OBAVEZA ............... 37

9. NAVOĐENјE PROPISA ............................................................................................................ 37

10. USLUGE .................................................................................................................................. 39

11. POSTUPAK RADI PRUŽANјA USLUGA ............................................................................. 41

12. PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA......................................................... 46

13. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA ............................................................................ 47

14. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA .................................................................................... 47

15. FINANSIRANјE OPŠTEG INTERESA U OBLASTI SPORTA I JAVNOG INTERESA U

OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA ............................................................................... 47

16. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANјIMA ............ 52

17. SREDSTVA ZA RAD .............................................................................................................. 53

18. ČUVANјE NOSAČA INFORMACIJA ................................................................................... 81

19. VRSTE INFORMACIJA U POSEDU .................................................................................... 81

20. INFORMACIJE KOJE SE STAVLjAJU NA UVID ............................................................... 81

21. PODNOŠENјE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANјE PRAVA NA PRISTUP

INFORMACIJAMA ....................................................................................................................... 82

Page 3: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

3 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU

Informator o radu Ministarstva omladine i sporta je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o

slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, br. 120/04,

54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavlјivanje informatora o radu državnog

organa („Službeni glasnik RS” broj 68/10).

Objavlјen je 25. maja 2008. godine, na Internet prezentaciji Ministarstva,

http://www.mos.gov.rs, kao podlink INFORMATOR O RADU MINISTARSTVA

OMLADINE I SPORTA.

Ažuriran sa stanjem na dan 1. decembar 2015. godine.

Informator o radu dostupan je javnosti u elektronskom obliku na internet adresi Ministarstva

omladine i sporta Republike Srbije: www.mos.gov.rs.

Štampana verzija informatora u vidu brošure, kataloga i sl. ne postoji, ali se zainteresovanom

licu na zahtev dostavlјa poslednja verzija, odštampani tekst informatora uz naknadu nužnih

troškova štampanja.

Osoba odgovorna za tačnost podataka je Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta.

Ministarstvo omladine i sporta koristi poslovne prostorije na adresi: Bulevar Mihajla Pupina 2

(istočno krilo), Novi Beograd.

Prijem pošte vrši se preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa,

Bulevar Mihajla Pupina 2 (istočno krilo), Novi Beograd.

Radno vreme Ministarstva omladine i sporta je od 7:30 do 15:30 časova. Subota i nedelјa su

neradni dani.

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije je dostupno licima sa posebnim potrebama.

Matični broj Ministarstva omladine i sporta: 17693719

Poreski identifikacioni broj (PIB) Ministarstva omladine i sporta: 105004944

2. ORGANIZACIONA STRUKTURA

Delokrug rada Ministarstva omladine i sporta utvrđen je Zakonom o ministarstvima

(„Službeni glasnik RS”, broj: 44/14 i 14/15).

Page 4: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

4 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu

omladine i sporta, Broj: 110−00−0001/2013−02 od 11. marta 2013. godine, utvrđuju se

unutrašnje jedinice, njihov delokrug i međusobni odnos; rukovođenje unutrašnjim jedinicama;

ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca unutrašnjih jedinica; način saradnje sa drugim

organima i organizacijama; broj državnih sekretara i državnih službenika koji rade na

položaju i opis njihovih poslova; broj radnih mesta po svakom zvanju (za državne službenike)

i svakoj vrsti radnih mesta (za nameštenike); nazivi radnih mesta; opisi poslova radnih mesta i

zvanja (za državne službenike), odnosno vrste (za nameštenike) u koja su radna mesta

razvrstana; potreban broj državnih službenika i nameštenika za svako radno mesto i uslovi za

zaposlenje na svakom radnom mestu u Ministarstvu omladine i sporta (u dalјem tekstu:

Ministarstvo).

UNUTRAŠNјE UREĐENјE I ORGANIZACIJA MINISTARSTVA

(Unutrašnje jedinice i poslovi koji se u njima obavlјaju)

Za obavlјanje poslova iz delokruga Ministarstva obrazuju se sledeće osnovne unutrašnje

jedinice:

1. Sektor za sport;

2. Sektor za omladinu;

3. Sektor za upravlјanje projektima.

U Ministarstvu se kao posebne unutrašnje jedinice obrazuju Sekretarijat Ministarstva i

Kabinet ministra.

U Ministarstvu se, kao unutrašnja jedinica izvan sektora i Sekretarijata, obrazuje Grupa za

međunarodnu saradnju.

Određene poslove iz delokruga Ministarstva obavlјa samostalni izvršilac izvan sektora i

Sekretarijata.

U sektorima i Sekretarijatu obrazuju se uže unutrašnje jedinice.

SEKTOR ZA SPORT

Sektor za sport obavlјa poslove koji se odnose na: praćenje i utvrđivanje stanja u oblasti

sporta; pripremu strategija razvoja i drugih mera kojima se učestvuje u oblikovanju politike

Vlade u oblasti sporta; iniciranje i preduzimanje mera iz nadležosti Ministarstva u cilјu

unapređenja stanja u oblasti sporta; pripremu i sprovođenje Nacionalne strategije razvoja

sporta; pripremu i realizaciju akcionih planova za sprovođenje Nacionalne strategije razvoja

sporta; ostvarivanje prava stranih sportista i sportskih organizacija i saveza u Republici Srbiji;

normativne poslove iz delokruga Sektora; upravni i stručni nadzor; utvrđivanje uslova za rad

organizacija u oblasti sporta; vođenje registra sportskih organizacija i drugih posebnih

evidencija u oblasti sporta i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za sport obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

Page 5: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

5 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

o Odelјenje za praćenje i podršku programima za razvoj sporta;

o Grupa za inspekcijski nadzor;

o Grupa za pravne poslove i harmonizaciju propisa sa pravom EU.

Odelјenje za praćenje i podršku programima za razvoj sporta obavlјa poslove koji se

odnose na: praćenje i unapređivanje stanja u oblasti sporta; razvoj sistema sporta, vrhunskog

sporta, rekreativnog, školskog i univerzitetskog sporta; pripremu strategija razvoja i drugih

mera kojima se učestvuje u oblikovanju politike Vlade u oblasti sporta; pripremu i

sprovođenje Nacionalne strategije razvoja sporta; priprema i realizacija akcionih planova za

sprovođenje Nacionalne strategije razvoja sporta; ostvarivanje prava stranih sportista i

sportskih organizacija i saveza u Republici Srbiji; praćenje i unapređenje osnovnih programa

nacionalnih granskih sportskih saveza; učešće u realizaciji programa međunarodnih

takmičenja u našoj zemlјi; odobravanje, finansiranje i praćenje realizacije programa sportskih

klubova, saveza i ostalih organizacija u oblasti sporta; vođenje evidencija, pripremu analiza,

informacija i izveštaja, kao i druge poslove iz delokruga Odelјenja.

Grupa za inspekcijski nadzor obavlјa poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor,

odnosno sprovođenje Zakona o sportu i propisa donetih na osnovu ovog zakona, postupanje

fizičkih lica i organizacija u oblasti sporta, utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavlјanje

sportskih aktivnosti i delatnosti i utvrđivanje ispunjenosti uslova za vršenje poslova stručnog

osposoblјavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja; praćenje stanja i izradu analiza,

informacija i obaveštenja iz delokruga Grupe i druge poslove iz delokruga Grupe.

Grupa za pravne poslove i harmonizaciju propisa sa pravom EU obavlјa poslove koji se

odnose na: pripremu propisa iz delokruga Sektora; pripremu mišlјenja o primeni zakona i

drugih propisa iz oblasti sporta, kao i mišlјenja o predlozima i nacrtima akata koje pripremaju

druga ministarstva, sa stanovišta delokruga Sektora; sprovođenje bilateralnih i multilateralnih

programa saradnje u oblasti sporta; analizu usklađenosti propisa iz oblasti sporta sa propisima

Evropske unije; usklađivanje propisa iz delokruga Sektora sa standardima Saveta Evrope i

preuzetim obavezama iz pristupanja u članstvo Saveta Evrope; stipendije, nacionalna

priznanja i nagrade u oblasti sporta; realizaciju stipendija, sportskih nagrada i priznanja;

praćenje stanja i izradu analiza, informacija i obaveštenja iz delokruga Grupe i druge poslove

iz delokruga Grupe.

SEKTOR ZA OMLADINU

Sektor za omladinu obavlјa poslove koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenje

omladinske politike i sprovođenje nacionalne politike; pripremu i sprovođenje Nacionalne

strategije za mlade i Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji i na

akcione planove i programe; na rad Fonda za mlade talente; podsticanje mladih da se

organizuju i udružuju i da učestvuju u društvenim tokovima; zaštitu interesa mladih i pomoć

mladima da ostvare te interese; davanje saveta mladima i podučavanje mladih vezano za

zapošlјavanje i volonterski rad; podsticanje neformalnog obrazovanja mladih; saradnju sa

omladinskim organizacijama i udruženjima pri organizovanju međunarodnih omladinskih

manifestacija i skupova u Republici Srbiji; pomoć i saradnju sa omladinskim organizacijama i

udruženjima u njihovom radu i promovisanje omladinske politike i omladinskih organizacija i

udruženja; omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima iz Republike Srbije da

učestvuju na skupovima i manifestacijama za mlade u inostranstvu; podsticanje i ostvarivanje

Page 6: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

6 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu; praćenje i procenu mesta i uloge mladih u

Republici Srbiji; stvaranje uslova za osnivanje i rad nacionalne i regionalnih kancelarija za

mlade; podsticanje razvoja omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom

nivou, kao i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za omladinu obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

o Odsek za strateške, normativne i analitičke poslove;

o Odsek za saradnju sa kancelarijama za mlade i udruženjima;

Odsek za strateške, normativne i analitičke poslove obavlјa poslove koji se odnose na:

sistem, razvoj i unapređenje omladinske politike i sprovođenje nacionalne politike; pripremu,

sprovođenje i praćenje Nacionalne strategije za mlade i Strategije karijernog vođenja i

savetovanja u Republici Srbiji; praćenje i procenu mesta i uloge mladih u Republici Srbiji;

praćenje stanja i pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja u vezi sa omladinom; zaštitu

interesa mladih i pomoć mladima da ostvare te interese; izradu elaborata, analiza i studija koje

služe kao stručna osnova za sprovođenje politike u ovoj oblasti; učestvovanje u izradi nacrta

zakona, podzakonskih akata i drugih propisa koji se odnose na omladinu i na rad Fonda za

mlade talente; pripremu mišlјenja o predlozima i nacrtima akata koja pripremaju druga

ministarstva iz delokruga Sektora; koordinaciju poslova harmonizacije domaćih propisa u

oblasti omladinske politike sa regulativom EU; davanje mišlјenja o usaglašenosti domaćih

propisa sa propisima EU iz oblasti omladinske politike; podsticanje mladih na saradnju;

omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima da učestvuju na skupovima u

inostranstvu; saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima pri organizovanju

međunarodnih manifestacija i skupova u Republici Srbiji; izradu predloga protokola o

saradnji i druge poslove iz delokruga Odseka.

Odsek za saradnju sa kancelarijama za mlade i udruženjima obavlјa poslove koji se

odnose na: stvaranje uslova za osnivanje i rad nacionalne i regionalnih kancelarija za mlade;

podsticanje razvoja omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom nivou;

pomoć lokalnim samoupravama u njihovom radu na promovisanju omladinske politike;

pripremu publikacija iz oblasti politike mladih; uređivanje internet prezentacije Sektora za

omladinu; razvoj sistema informisanja mladih na lokalnom nivou; podršku mladima za

aktivno učešće u lokalnoj zajednici; praćenje realizacije omladinskih programa i projekata na

lokalnom nivou i podsticanje mladih da se organizuju i udružuju i da učestvuju u društvenim

tokovima; podizanje kapaciteta omladinskih udruženja; izradu, realizaciju i praćenje projekata

i programa koji se odnose na mlade; praćenje osnovnih programa omladinskih organizacija i

udruženja; aktivnosti na povećanju učešća mladih u projektima; praćenje realizacije programa

usmerenih ka ostvarivanju cilјeva Nacionalne strategije za mlade; podsticanje neformalnog

obrazovanja mladih; davanje saveta mladima i podučavanje mladih vezano za zapošlјavanje i

volonterski rad i druge poslove iz delokruga Odseka.

SEKTOR ZA UPRAVLjANјE PROJEKTIMA

Sektor za upravlјanje projektima obavlјa poslove koji se odnose na: pripremu, izradu i

realizaciju projekata u oblasti izgradnje sportskih objekata i infrastrukture od značaja za

Republiku; koordinaciju sa jedinicama lokalne samouprave koje su uklјučene u projekte;

saradnju sa drugim državnim organima i institucijama; pripremu programa i planova za

Page 7: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

7 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

realizaciju strateških dokumenata za projekte, izradu izveštaja, analiza i obaveštenja koji se

odnose na projekte u oblasti izgradnje sportskih objekata i infrastrukture i druge poslove iz

delokruga Sektora.

U Sektoru za upravlјanje projektima obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

o Odelјenje za pripremu, planiranje, realizaciju i kontrolu projekata;

o Grupa za pravne i analitičke poslove.

Odelјenje za pripremu, planiranje, realizaciju i kontrolu projekata obavlјa poslove koji

se odnose na: praćenje i analizu stanja u oblasti pripreme i planiranja projekata, izgradnju

sportskih objekata i infrastrukture, analizu projekata, izradu elaborata i izveštaja, ostvarivanje

saradnje i koordinacije u cilјu realizacije projekata, praćenje i kontrolu realizacije efikasnosti

sprovođenja projekata; izradu elaborata, analiza i izveštaja o realizovanim projektima; učešće

u pripremi dokumentacije i sprovođenju postupka realizacije projekata; koordinaciju učesnika

u postupku realizacije projekata; saradnju sa nadležnim organima i jedinicama lokalne

samouprave i druge poslove iz delokruga Odelјenja.

Grupa za pravne i analitičke poslove obavlјa poslove koji se odnose na: pregled i analizu

dostavlјene dokumentacije u vezi sa projektima iz oblasti izgradnje sportskih objekata i

infrastrukture, izradu ugovora, učešće u radu stručnih komisija i tela, saradnju sa državnim

organima i jedinicama lokalne samouprave i druge poslove iz delokruga Grupe.

SEKRETARIJAT MINISTARSTVA

U Sekretarijatu Ministarstva obavlјaju se poslovi od zajedničkog interesa za Ministarstvo, i

to: kadrovski; finansijski; informatički; poslovi koji se odnose na usmeravanje, organizovanje

i objedinjavanje rada unutrašnjih organizacionih jedinica Ministarstva i saradnja sa drugim

organima.

U Sekretarijatu se obrazuju sledeće uže unutrašnje jedinice:

o Odelјenje za lјudske resurse i usklađivanje rada unutrašnjih jedinica;

o Odelјenje za finansijsko-materijalne poslove.

Odelјenje za lјudske resurse i usklađivanje rada unutrašnjih jedinica obavlјa poslove

koji se odnose na: praćenje stanja, predlaganje mera i realizaciju aktivnosti u oblasti

unapređenja kadrova; poslove koordinacije i praćenja aktivnosti u vezi sa programima u

oblasti razvoja kadrova; prava i obaveze zaposlenih iz radnog odnosa; provera sposobnosti

prilikom prijema u radni odnos i u toku rada; vođenje Centralne kadrovske evidencije;

pripremu Kadrovskog plana; informatičke, statističko-evidencione, kancelarijske i operativno-

stručne poslove kojima se obezbeđuje efikasan i usklađen rad svih unutrašnjih jedinica;

pripremu internih opštih akata i pojedinačnih akata iz nadležnosti Sekretarijata koje donosi

ministar; pružanje pravne pomoći drugim unutrašnjim jedinicama u izradi programa rada

Vlade, izveštaja o radu Vlade i godišnjeg operativnog plana; obavlјa i druge poslove iz

delokruga Odseka.

Odelјenje za finansijsko-materijalne poslove obavlјa poslove koji se odnose na: planiranje i

namensko trošenje sredstava za rad Ministarstva; finansijski plan; kontrolu finansijskih i

Page 8: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

8 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

računovodstvenih podataka; knjigovodstvene poslove; poslove u vezi sa namenskim

trošenjem sredstava koji se odnose na realizaciju projekata u oblasti sporta i omladine; prenos

sredstava iz namenskog fonda od igara na sreću; rukovanje opremom Ministarstva;

organizovanje i sprovođenje postupka javnih nabavki i druge poslove iz delokruga Odelјenja.

KABINET MINISTRA

Kabinet ministra se obrazuje radi obavlјanja savetodavnih i protokolarnih poslova, poslova za

odnose sa javnošću i administrativno-tehničkih poslova koji su značajni za rad ministra.

UŽA UNUTRAŠNјA JEDINICA IZVAN SEKTORA I SEKRETARIJATA - GRUPA

ZA MEĐUNARODNU SARADNјU

Grupa za međunarodnu saradnju obavlјa poslove koji se odnose na: koordinaciju ostvarivanja

međunarodne saradnje iz oblasti omladinskog sektora i sporta, učestvovanje u praćenju i

sprovođenju međunarodnih spoprazuma i konvencija, međunarodnih bilateralnih i

multilateralnih programa saradnje u oblasti omladine i sporta, realizaciju aktivnosti u cilјu

oblikovanja pozitivnog stava međunarodnih cilјnih javnosti; pružanje podrške omladinskim i

sportskim organizacijama i udruženjima u aktivnostima na međunarodnom planu; pripremu

predloga platformi za međunarodne sporazume; podsticanje međunarodne saradnje iz

delokruga rada Ministarstva; pripremu učešća predstavnika Ministarstva na međunarodnim

skupovima; analizu efekata i potencijalnih mogućnosti Ministarstva kroz međunarodnu

saradnju i druge poslove iz delokruga Grupe.

SAMOSTALNI IZVRŠILAC IZVAN SVIH UNUTRAŠNјIH JEDINICA

Samostalni izvršilac izvan svih unutrašnjih jedinica obavlјa poslove interne revizije.

GRAFIČKI PRIKAZ ORGANIZACIONE STRUKTURE

Page 9: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

9 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

3. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA

Funkcije rukovodilaca Ministarstva kao organa državne uprave utvrđene su članom 23. – 27.

Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS” broj 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14).

U skladu sa članom 23. Zakona o državnoj upravi Ministarstvom rukovodi ministar.

• Ministar predstavlјa ministarstvo, donosi propise i rešenja u upravnim i drugim

pojedinačnim stvarima i odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga ministarstva;

• Ministar je odgovoran Vladi i Narodnoj skupštini za rad ministarstva i stanje u svim

oblastima iz delokruga ministarstva.

U skladu sa članom 24. Zakona o državnoj upravi ministarstvo može da ima jednog ili više

državnih sekretara.

Page 10: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

10 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

• Državni sekretar za svoj rad odgovaraju ministru i Vladi;

• Državni sekretar pomaže ministru u okviru ovlašćenja koja mu on odredi.

• Ministar ne može ovlastiti državnog sekretara za donošenje propisa, niti za glasanje na

sednicama Vlade;

• Kad ministarstvo ima više državnih sekretara, ministar pismeno ovlašćuje jednog od

njih da ga zamenjuje dok je odsutan ili sprečen;

• Državni sekretar je funkcioner koga postavlјa i razrešava Vlada na predlog ministra i

njegova dužnost prestaje s prestankom dužnosti ministra;

• Državni sekretar podleže istim pravilima o nespojivosti i sukobu interesa kao član

Vlade.

U skladu sa članom 25. Zakona o državnoj upravi ministarstvo ima pomoćnike ministra.

• Pomoćnik ministra za svoj rad odgovara ministru;

• Pomoćnik ministra rukovodi zaokruženom oblašću rada ministarstva za koju se

obrazuje sektor;

• Pomoćnika ministra postavlјa Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema zakonu

kojim se uređuje položaj državnih službenika.

U skladu sa članom 26. Zakona o državnoj upravi ministarstvo može da ima sekretara

ministarstva.

• Sekretar ministarstva za svoj rad odgovara ministru;

• Sekretar Ministarstva pomaže ministru u upravlјanju kadrovskim, finansijskim,

informatičkim i drugim pitanjima i u usklađivanju rada unutrašnjih jedinica ministarstva i

sarađuje sa drugim organima;

• Sekretara ministarstva postavlјa Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema

zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

U skladu sa članom 27. Zakona o državnoj upravi ministar može imenovati najviše tri

posebna savetnika.

• Posebni savetnik ministra po nalogu ministra priprema predloge, sačinjava mišlјenja i

vrši druge poslove za ministra;

• Prava i obaveze posebnog savetnika ministra uređuju se ugovorom, prema opštim

pravilima građanskog prava, a naknada za rad prema merilima koja odredi Vlada;

• Broj posebnih savetnika ministra određuje se aktom Vlade za svako ministarstvo.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu omladine i

sporta, potvrđena su gore navedena ovlašćenja i odgovornosti rukovodioca u Ministarstvu.

Utvrđena su i ovlašćenja i odgovornosti ostalih rukovodioca unutrašnjih jedinica.

Kabinetom ministra rukovodi šef Kabineta.

• Šef Kabineta obavlјa poslove koji se odnose na: planiranje, organizovanje,

objedinjavanje i koordiniranje poslova u Kabinetu; pružanje stalne podrške ministru u svim

njegovim aktivnostima i druge poslove za koje ga ministar ovlasti;

• Za rad Kabineta i svoj rad šef Kabineta odgovara ministru.

Odelјenjem rukovodi načelnik Odelјenja, odsekom rukovodi šef Odseka, a grupom rukovodi

rukovodilac Grupe.

• Načelnik Odelјenja, šef Odseka i rukovodilac Grupe planiraju, usmeravaju i nadziru

rad uže unutrašnje jedinice i vrše najsloženije poslove iz delokruga uže unutrašnje jedinice;

• Načelnik Odelјenja, šef Odseka i rukovodilac Grupe za svoj rad i rad jedinice kojom

rukovode odgovaraju ministru − ako je jedinica izvan sektora i sekretarijata, odnosno ministru

Page 11: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

11 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

i pomoćniku ministra − ako je jedinica u sektoru, odnosno ministru i sekretaru ministarstva −

ako je jedinica u sekretarijatu;

Zaposleni u Ministarstvu odgovaraju za svoj rad rukovodiocu uže unutrašnje jedinice,

pomoćniku ministra i ministru, odnosno sekretaru Ministarstva i ministru.

4. RUKOVODIOCI

Ministar

Vanja Udovičić

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

40), Beograd

Telefon: 011/313-0912, 311-7628; faks: 011/313-0915

Državni sekretar za sport

Predrag Peruničić

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

35), Beograd

Telefon /faks: 011/311-1781

El. pošta: [email protected]

Državni sekretar za omladinu

Nenad Borovčanin

Adresa: Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj 342),

Beograd

Telefon: 011/213-8931, tel/faks: 011/311-1966

El. pošta: [email protected]

Šef kabineta

Una Pavlović

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

40), Beograd

Telefon: 011/313-0912, 311-7628; faks: 011/313-0915

El. pošta: [email protected]

SEKTOR ZA SPORT

Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za sport

Uroš Zeković

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

2), Beograd

Telefon: 011/311-7553, 311-7357; faks: 011/311-7551

El. pošta: [email protected]

Page 12: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

12 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Odelјenje za praćenje i podršku programima za razvoj sporta

Načelnik odelјenja

dr Mirko Kantar

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

3), Beograd

Telefon: 011/301-4003, 213-7059, faks 011/311-7551

El. pošta: [email protected]

Grupa za inspekcijski nadzor

Rukovodilac grupe

Vladeta Terzić

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

16), Beograd

Telefon: 011/301-4016, 311-7475, faks 011/311-7551

El. pošta: [email protected]

Grupa za pravne poslove i harmonizaciju propisa sa pravom EU

Rukovodilac grupe

Tatjana Naumović

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

18), Beograd

Telefon: 011/311-7592; faks: 011/311-7551

El. pošta: [email protected]

SEKTOR ZA OMLADINU

Pomoćnik ministra – rikovodilac Sektora za omladinu

Snežana Klašnja

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj

309), Beograd

Telefon: 011/214-2450 ; tel/faks: 011/311-1966

El. pošta: [email protected]; [email protected]

Odsek za saradnju sa kancelarijama za mlade i udruženjima

Šef odseka

Zorica Labudović

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj

306), Beograd

Telefon: 011/313-0918 , tel/faks: 011/311-1966

El. pošta: [email protected]

Odsek za strateške, normativne i analitičke poslove

Šef odseka

Page 13: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

13 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Aleksandar Voštić

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj

334), Beograd

Telefon: 011/313-0910, tel/faks: 011/311-1966

El. pošta: [email protected]

Fond za mlade talente Republike Srbije

Koordinator Radne grupe Fonda za mlade talente

Miloš Radosavlјević

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj

338), Beograd

Telefon: 011/311-0785, tel/faks: 011/311-1966

El. pošta: [email protected]

SEKTOR ZA UPRAVLjANјE PROJEKTIMA

Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za upravlјanje projektima

Zagorka Petrović Zlatanović Gigić

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

9), Beograd

Tel/faks: 011/311-7378

El. pošta: [email protected]; [email protected]

Odelјenje za pripremu, planiranje, realizaciju i kontrolu projekata

Načelnik odelјenja

Zorica Andrić

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

9), Beograd

Tel/faks: 011/311-7378

El. pošta: [email protected]

Grupa za pravne poslove i analitičke poslove

Rukovodilac grupe

Žaklina Gostilјac Masella

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

6), Beograd

Tel/faks: 011/214-7841

El. pošta: [email protected]

SEKRETARIJAT

Sekretar Ministarstva

Zorica Nikodijević

Page 14: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

14 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

37), Beograd

Telefon: 011/311-7099, tel/faks: 011/311-2261

El. pošta: [email protected]; [email protected]

Odelјenje za upravlјanje kadrovima i usklađivanje rada unutrašnjih jedinica

Načelnik odelјenja

Borivoj Janković

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

37), Beograd

Telefon: 011/311-7099, tel/faks: 011/311-2261

El. pošta: [email protected]

Odelјenje za finansijsko − materijalne poslove

Načelnik odelјenja

Dejan Bakić

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, prizemlјe, kancelarija broj

12), Beograd

Telefon: 011/311-4612

El. pošta: [email protected]

GRUPA ZA MEĐUNARODNU SARADNјU

Rukovodilac grupe

Aleksandra Knežević

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj

310), Beograd

Telefon: 011/311-7296

El. pošta: [email protected]

SAMOSTALNI IZVRŠILAC

IZVAN SVIH UNUTRAŠNјIH JEDINICA

Interni revizor

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, četvrti sprat, kancelarija broj

427), Beograd

Telefon: 011/313-0920

El. pošta:

5. OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA

Page 15: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

15 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Rad Ministarstva omladine i sporta je u potpunosti javan i sve informacije nastale u radu ili u

vezi sa radom Ministarstva su dostupne javnosti, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu

informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10).

Ministarstvo omladine i sporta dostavlјa zainteresovanim strankama tražene informacije od

javnog značaja, obezbeđuje uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju i izdaje kopiju

zahtevanog dokumenta u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog

značaja („Sl. glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), osim kada su se, prema ovom

zakonu, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS” broj: 97/08,

104/09 – dr. zakon, 68/12 – odluka US i 107/12), Zakonu o tajnosti podataka („Službeni

glasnik RS” broj: 104/09) i dr. stekli uslovi za isklјučenje ili ograničenje slobodnog pristupa

informacijama od javnog značaja.

Postupak podnošenja zahteva za informacije od javnog značaja opisan je u tački 21.

Informatora, gde se mogu naći i obrasci za ostvarivanje navedenog prava.

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Katarina Predić

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”, istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj

341), Beograd

telefon: 011 214-25-64, faks: 011 311-31-82

E-mail: [email protected]

6. NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

SEKTOR ZA SPORT

Kako mogu da apliciram za dobijanje sredstava iz budžeta?

Na osnovu programskog kalendara Zakona o sportu, koji je definisao dinamiku u vezi sa

zahtevima za finansiranje potrebno je podneti predlog o finansiranju nacionalnog granskog

saveza za narednu godinu, a preko kojeg bi se ostvarivali opšti interesi države u oblasti sporta.

Programi nacionalnih saveza se predaju preko Sportskog saveza Srbije ili Olimpijskog

komiteta Srbije, koji programe analitički obrađuju, objedinjuju i predlažu za finansiranje

Ministarstvu omladine i sporta. Potrebne formulare za prijavlјivanje programa možete

preuzeti sa sajta Ministarstva omladine i sporta. Sve informacije možete dobiti na telefon

(011) 301–4003 (Mirko Kantar, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno

krilo, kancelarija 3) ili na [email protected].

Da li država finansira sve saveze koji su registrovani u Ministarstvu omladine i sporta?

Ne. Ministarstvo na osnovu Pravilnika o nacionalnim granskim sportskim savezima preko

kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji, vrši finansiranje programa i

to samo jedan nacionalni savez u jednom sportu. Sve informacije možete dobiti na telefon

(011) 301–4003 (Mirko Kantar, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno

krilo, kancelarija 3) ili na [email protected].

Page 16: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

16 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Da li Ministarstvo finansira i stipendiranje sportista?

Da. U zavisnosti u koju kategoriju sportova je neki sport svrstan, savez ima pravo na određeni

broj stipendista. Stipendisti su razvrstani u tri kategorije: zaslužne sportiste, sportiste

međunarodnog razreda i u sportiste nacionalnog razreda. Sve informacije možete dobiti na

telefon (011) 301–4018 (Tatjana Naumović, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije,

prizemlјe, istočno krilo, kancelarija 18) ili na [email protected].

Da li su savezi koji koriste stipendije u obavezi da podnose izveštaje o utrošku sredstava

Ministarstvu?

Da. Za sva sredstva koja se dobijaju od Ministarstva obavezno je pravdanje sredstava. Svaki

savez pre prenosa sredstava potpisuje sa Ministarstvom ugovor kojim su regulisana prava i

obaveze korisnika sredstava iz budžeta. Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 301–

4018 (Tatjana Naumović, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno krilo,

kancelarija 18) ili na [email protected].

Ko ima pravo na nacionalna sportska priznanja i nagrade?

Uredbom o Nacionalnim sportskim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i

afirmaciji sporta regulisano je na osnovu kojih rezultata i u kojim sportovima se može postati

korisnik ovih sredstava. Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 301–4018 (Tatjana

Naumović, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno krilo, kancelarija 18)

ili na [email protected].

Da li država finansira trening kampove za perspektivne sportiste?

Da. Na osnovu kategorizacije sportova, nacionalni granski savezi stiču pravo na korišćenje

određenog broja pansion dana, finansiranih od strane Ministarstva. Zahtevi sportskih

organizacija koji se odnose na organizaciju kampova perspektivnih sportista definisani su

Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti

sporta, Obrazac br.4. Za realizaciju programa kampova perspektivnih sportista nacionalni

granski savezi su u obavezi da sprovedu postupak javne nabavke, za pansionske usluge, u

skladu sa važećim propisima. Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 311–7475

(Aleksandar Lenc, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno krilo, soba 16)

ili na [email protected].

Gde registrovati sportski klub ili udruženje i gde ga evidentirati?

Sportski klub ili udruženje se registruju u Agenciji za privredne registre, a evidentiraju u

Sektoru za sport Ministarstva omladine i sporta, u roku od 15 dana od prijema Rešenja.

Evidencionu prijavu možete preuzeti na sajtu Ministartva

http://www.mos.gov.rs/dokumenta/sport/pravilnici/ (Pravilnik o sadržaju i obrascu prijave za

evidentiranje podataka o sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim društvima

i sportskim centrima).

Gde i kako regulisati sportski staž?

Sportski staž se reguliše u Sportskom savezu Srbije, Makedonska 28/2, 11 000 Beograd,

kontakt – 011 322 42 69, E-mail: [email protected], www.serbiansport.com.

Kako pronaći pravilnike koji bliže uređuju pojedine oblasti nacionalnog sporta?

http://www.mos.gov.rs/dokumenta/sport/pravilnici/

Kako pronaći evidencionu prijavu za sportske organizacije koje imaju obavezu da se

evidentiraju, prema Zakonu o sportu?

Page 17: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

17 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

http://www.mos.gov.rs/dokumenta/sport/pravilnici/ (Pravilnik o sadržaju i obrascu prijave za

evidentiranje podataka o sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim društvima

i sportskim centrima.)

Kako pronaći informacije u vezi sa školskim sportom?

www.skolskisportsrbije.org.rs; Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 311–77-41

(Duško Petrović, Bulevar Mihajla Pupina 2,Palata Srbije, prizemlјe, istočno krilo, kancelarija

br. 5) ili na [email protected]

Kako i gde prijaviti nestručan rad u sportu?

Nad stručnim radom u oblasti sporta vrši se stručni nadzor. Stručni nadzor vrši Zavod za sport

i medicinu sporta Republike Srbije (u dalјem tekstu: Republički zavod), a na teritoriji

autonomne pokrajine – Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta (u dalјem tekstu:

Pokrajinski zavod) kao povereni posao.

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije

11030 Beograd

Kneza Višeslava 72

Tel: +381 11 3555 460

Faks: +381 11 3555 461

El. pošta: [email protected]

Veb sajt: www.rzsport.gov.rs

Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta

Masarikova 25/2

21000 Novi Sad

Tel: 021/572-224, 021/572-277

Faks: 021/572 277

El. pošta: [email protected]

Veb sajt: www.pzsport.rs

Statusne potvrde u sportu?

Sistemskim inicijativama vrhunskim sportistima u Republici Srbiji je omogućeno sticanje

statusnih potvrda, koje im donose neophodne benefite prilikom zapošlјavanja, rešavanja

životnih statusnih pitanja.

Statusne potvrde u nacionalnom sportu:

o Potvrda o vrhunskom bavlјenju sportom: Nacionalni sportski savez + Sportski savez

Srbije ili Olimpijski komitet Srbije

o Regulisanje sportskog staža: Sportski savez Srbije

o Potvrda o nosiocu stipendije–Stipendije vrhunskim sportistima: Nacionalni granski

savez

o Potvrda o nosiocu nacionalnog sportskog priznanja: Nacionalni granski savez

o Potvrda o učešću na sportskim školskim takmičenjima (nastavnici i učenici): Savez za

školski sport Srbije

o Potvrde za upis na akreditovane državne fakultete sporta: Sportski savez Srbije

o Potvrda o kategorisanom sportisti ili sportskom stručnjaku: Sportski savez Srbije

o Potvrda koja se odnosi na posebne uslove školovanja (studenti-sportisti);

o Potvrda o realizovanom zdravstvenom sportskom pregledu: Republički zavod za sport

i medicinu sporta

Page 18: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

18 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Šta sve finansira u oblasti sporta Vlada Republike Srbije i Ministarstvo omladine i

sporta?

Ministartvo omladine i sporta je sistemska državna institucija, koja svojim aktivnostima

unapređuje i razvija oblast sporta u Republaci Srbiji. U okviru Ministarstva, Sekor za sport je

zadužen za razvoj i unapređenje sporta u Republici Srbiji. Rad istog zasniva se na principima

i regulativi nekoliko zakonskih dokumenata, od kojih pominjemo Zakon o sportu i Zakon o

ministarstvima, a kroz njih i njihov odnos prema građanima, institucijama i organizacijama. I

u Ustavu Republike Srbije jasno je naglašeno mesto i uloga sporta u našem društvu. Staranje

o opštem interesu u oblasti sporta i sve aktivnosti, delatnosti i oblike udruživanja kroz koje se

taj interes ostvaruje, jeste naša osnovna delatnost. Nacionalni sport se uređuje pravno-

formalnom regulativom – Strategija razvoja sporta u RS, Zakon o sportu, Uredbe, Pravilnici,

Uputstva, Direktive.

Sistemskim finasiranjem unapređujemo programske aktivnosti u oblasti sporta, direktno

finasirajući:

o Redovne programe nacionalnih sportskih saveza (Granski sportski savezi preko kojih

se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta) i nacionalnih krovnih organizacija (Sportski

savez Srbije i Olimpijski komitet Srbije)

o Organizaciju međunarodnih takmičenja u Republici Srbiji, koji su od interesa za

Republiku Srbiju

o Organizaciju sportskih kampova za perspektivne sportiste

o Subvencije za preduzeća osnovanih u cilјu organizacije velikih međunarodnih

takmičenja

o Na inicijativu nacionalnih sportskih saveza, uz saglasnost i preporuku Ministartva

omladine i sporta, preko Doplatne marke, uz odobrenje Ministartva finansija, dodatno

se stvaraju mogućnosti za finansiranje određenih značajnih programskih aktivnosti u

oblasti sporta

o Stipendije za vrhunske sportiste

o Nagrade za osvojene medalјe na evropskim i svetskim prvenstvima u olimpijskim

disciplinama i na Olimpijskim igrama

o Nacionalna priznanja za osvojače medalјa na evropskim i svetskim prvenstvima u

olimpijskim disciplinama i na Olimpijskim igrama

o Javni poziv (Konkurs u oblasti sporta) – kojim se finansiraju programi sportskih

organizacija, koji su u saglasnosti sa Strategijom razvoja sporta i Akcionim planom:

Istraživanja, kampanje, promocije, događaje, sportska saradnja, inicijative klubova iz

lokalnih zajednica, rekreativne manifestacije

Ministarstvo omladine i sporta je pokrovitelј i kompletno finansira:

o Majsku nagradu – najveće društveno sportsko priznanje u nacionalnom sportu

o Organizaciju Školskih olimpijskih igara

o Odlazak svih univerzitetskih selekcija na međunarodna sportska takmičenja i

univerzijade (letnje i zimske)

o Rekreativni sport u Republici Srbiji

o Sport osoba sa invaliditetom

Page 19: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

19 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Važno je napomenuti, da se finansiraju aktivnosti priprema za Olimpijske igre i sam odlazak

na iste, kao i odlazak na Evropske igre, Mediteranske igre, Olimpijske igre mladih/YOG/ i

Evropski olimpijski festival mladih /EYOF/.

Kroz sistem izgradnje i kapitalnog održavanja sportske infrastrukture u periodu 2008-2014.

uloženo je 3.638.024.478,20 dinara, i to između ostalih u sledeće sportske objekte:

o U bazene – 303.605.678,64 dinara;

o Za mini pič terene – 218.115.592,80 dinara;

o Za izgradnju i kapitalno održavanje pratećih sadržaja (ograde, tribine, svlačionice) –

67.257.534,48 dinara;

o Otvorene školske terene – 100.455.690,05 dinara;

o Otvorene javne sportske terene – 709.702.990,00 dinara;

o U balon hale – 74.693.431,15 dinara;

o U druge javne sportske objekte (klizališta, kuglane, roler staze..) – 53.807.735,83

Preko otvorenih konkursa Fonada za mlade talente, značajan broj sportista srednjoškolaca i

studenata je stipendirano.

Zvanična politika je prepoznala afirmativnu ulogu nacionalnog sporta i ovoj društvenoj

oblasti omogućila kvalitetniji razvoj, kroz postojanje resornog ministratva.

Ko u nacionalnom sportu može da radi sa decom uzrasta 7-14 godina?

Uzrast deteta prema Periodizaciji dečijeg uzrasta, podrazumeva period školskog deteta 7-14

godina. Kako bi se ovaj važan segment integralnog razvoja čoveka (sportiste) sproveo na

stručan i kvalitetan način, Ministartvo omladine i sporta uz saglasnost svih relavatnih

institucija (Skupština, Ministartva, Fakulteti sporta, Nacionalni savet za sport) je posebno

uredilo ovu važnu oblast članovima 25. i 187. Zakona o sportu.

Programski kalendar?

Programski kalendar uređuje dinamiku obaveza vezano za dostavlјanje i izvršavanje

Godišnjih programa nacionalnih granskih sportskih saveza.

Godišnji program izvršava se prema sledećoj dinamici:

o 1. jun – nosioci programa dostavlјaju svoje predloge godišnjih programa Ministarstvu;

o 1. jul – ministar obrazuje stručnu komisiju za izbor programa i projekata koja analizira

i ocenjuje podnete predloge godišnjih programa;

o 15. jul – Ministarstvo utvrđuje objedinjeni predlog godišnjih programa realizacije

opšteg interesa u oblasti sporta, na predlog stručne komisije, za narednu budžetsku

godinu

o 15. decembar – Ministarstvo revidira predloge godišnjih programa i usklađuje ih sa

sredstvima utvrđenim u budžetu Republike Srbije za narednu godinu;

o 30. decembar – Ministarstvo obaveštava nosioce programa o visini odobrenih

sredstava po programima i projektima.

Posebni program izvršava se po javnom pozivu, a prema sledećoj dinamici:

o 15. januar – Ministarstvo utvrđuje okvirne iznose za finansiranje programa od opšteg

interesa u sportu po bližim namenama;

Page 20: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

20 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

o 1. februar – Ministarstvo objavlјuje javni poziv i utvrđuje rok do 30 dana za

dostavlјanje predloga programa za realizaciju opšteg interesa u sportu, a ministar

obrazuje stručnu komisiju za izbor programa i projekata;

o 15. april – stručna komisija daje ocenu podnetih predloga i dostavlјa Ministarstvu

predlog za odobrenje programa;

o 15. maj – Ministarstvo odlučuje o odobrenju programa kojima se ostvaruje opšti

interes;

o 1. jun – Ministarstvo obaveštava nosioce programa o odobrenim programima.

o Rokovi iz stava 1. ovog člana predstavlјaju krajnji rok u Programskom kalendaru.

Lokalna zajednica i sport?

Zakon o sportu kroz članove 137. i 138. uređuje sport u lokalnim zajednicama, a kroz

članove 134, 135, 136 i 166. sport u Autonomnoj pokrajini. Obaveza je lokalnih zajednica i

Autonomne pokrajine, da potrebe i interese građana za čije se ostvarivanje obezbeđuju

sredstva u budžetu jedinica lokalne samouprave - programske aktivnosti, pravno-formalna

procedura - finasiranje, programsko funkcionisanje, načini i uslovi odabravanja sredstava kao

i izveštavanja, usaglase sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srbije. Takođe je

važno napomenuti, da Strategiju donosi Vlada, na predlog Ministarstva, za period od pet

godina. Šest meseci nakon usvajanja Strategije, jedinice lokane samouprave su u obavezi da

utvrde program razvoja sporta na svojoj teritoriji, u skladu sa Strategijom.

SEKTOR ZA OMLADINU

Na koji način Ministarstvo omladine i sporta finansira projekte nevladinih

organizacija?

Ministarstvo omladine i sporta finansira programe i projekte od javnog interesa u oblastima

omladinskog sektora koje sprovode udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza

objavlјivanjem javnih godišnjih konkursa, na osnovu Zakona o mladima i Pravilnika o

finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog

sektora.

Prvi konkurs objavlјen je septembra 2007. godine, čiji su prioritet bili programi za ojačavanje

omladinskih organizacija i udruženja koja se bave mladima. Od 2008. godine, redovni

godišnji konkursi služe kao instrument za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, a od

2012. godine stupanjem na snagu Zakona o mladima i Pravilnika o finansiranju i

sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora,

ministarstvo finansira programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog

sektora koji su navedeni u Zakonu o mladima, a koji su usmereni ka ostvarivanju cilјeva

Nacionalne strategije za mlade.

Od svog osnivanja do danas, kroz dotacije nevladinim organizacijama, ministarstvo je

dodelilo više od 1,5 milijarde dinara za realizaciju 1.164 projekta.

Jedan od važnih uslova za dodelu sredstava udruženjima mladih, udruženjima za mlade i

njihovim savezima je da su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za

mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Pravilnikom o

sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i

njihovih saveza.

Page 21: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

21 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Svi konkursi za dodelu sredstava i sve informacije o njima objavlјuju se na zvaničnoj internet

prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, omladinskom portalu MLADI SU ZAKON i

najmanje jednom od dnevnih listova koji izlaze na teritoriji cele Republike Srbije. Nakon

odluke o dodeli sredstava, ministarstvo na zvaničnoj internet prezentaciji stavlјa na uvid

javnosti: spisak svih učesnika na konkursu, kao i spisak odobrenih programa ili projekata sa

iznosom odobrenih sredstava.

Sve informacije možete dobiti na telefon: (011) 311-3319 (Adana Novović, Bulevar Mihajla

Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija 311) ili na

[email protected].

Na koji način Ministarstvo podržava omladinske volonterske inicijative na lokalnom

nivou?

Nacionalna strategija za mlade predviđa i podsticanje, organizovanje i vrednovanje

volonterskog rada mladih s cilјem ukazivanja na društvene potrebe za volonterskim

programima i dobitima od volonterskog rada, ali i obezbeđivanje uslova za volontiranje u

svim oblastima društvenog života. Upravo zato, u cilјu promocije volonterizma i pružanja

podrške mladima da doprinesu bolјem životu u mestu u kome žive, a imajući u vidu da veći

deo populacije volontera čine mladi, Ministarstvo omladine i sporta je početkom 2010. godine

pokrenulo program „MLADI SU ZAKON“ koji se uspešno realizuje širom Srbije.

Program MLADI SU ZAKON je nacionalni program Ministarstva omladine i sporta koji ima

za cilј promociju aktivizma i volonterizma i pružanja podrške mladima da doprinesu bolјem

životu u mestu u kome žive. Do sada, od 2010. godine kada je pokrenut, do 2014. godine (za

pet godina njegove realizacije), finansirano je 930 omladinskih volonterskih projekata

realizovanih od strane udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa uz stručnu i

tehničku podršku Resurs centara širom Srbije, u iznosu od skoro 64 miliona dinara.

Tokom ovog programa, mladi su aktivno bili uklјučeni u proces izrade i promocije Zakona o

mladima, Nacionalne strategije za mlade za period 2015-2025., a program je omogućio i da

oko 1500 različitih udruženja mladih i neformalnih udruženja mladih prođe obuku za pisanje

projekata. Omladinski volonterski projekti su aktivno uklјučivali mlade lјude u društvene

tokove, omogućili mladima da daju svoj doprinos zajednici i zaštiti životne sredine, uređenju

prostora za kvalitetno provođenje vremena. Oni su pokazali da mladi reaguju na probleme u

svojoj okolini, da žele da se uklјuče i daju svoj doprinos njihovom rešavanju. Oni su pokazali

i da je u Srbiji sve više neformalnih udruženja mladih koja traže svoje prilike i mogućnost da

im se pruži podrška.

Imajući u vidu ulogu i ogroman doprinos omladine u svim aktivnostima Republike Srbije u

pomoći stanovništvu i područjima ugroženim majskim poplavama, Ministarstvo omladine i

sporta je 2014. godine kroz program MLADI SU ZAKON u saradnji sa Mladim istraživačima

Srbije – Volonterskim servisom Srbije, Resurs centrima, kancelarijama za mlade i mladima

pružilo svoj doprinos u sanaciji, podsticanju aktivizma, volonterizma i humanosti kod mladih.

U područjima nastradalim od poplava realizovano je 11 kampova i 20 radnih akcija na kojima

je učestvovalo preko 700 volontera, a pored domaćih volontera učestvovali su i volonteri iz

celog sveta.

Ove godine, zahvalјujući finansijskoj podršci Ministarstva omladine i sporta od skoro 32

miliona dinara i stručnoj podršci od strane 8 Resurs centara i Mladih istraživača Srbije,

Page 22: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

22 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

volonterske grupe mladih širom Srbije tokom ove godine, kroz 165 finansiranih omladinskih

volonterskih projekata i 30 međunarodnih volonterskih kampova uređivalo je prostore za

mlade u svojim lokalnim zajednicama, realizovalo akcije u cilјu podsticanja humanosti i

solidarnosti, razumevanja i tolerancije, bezbednosti, međugeneracijske saradnje, davalo svoj

nesebičan doprinos uređenju i razvoju zajednice i zaštiti životne sredine, podsticanju

preduzetničkog duha kod mladih.

Tradicionalno, povodom završetka godišnje realizacije programa MLADI SU ZAKON

Ministarstvo omladine i sporta zajedno sa partnerima obeležava Međunarodni dan volontera,

5. decembar.

Sve informacije možete dobiti na telefone (011) 313 09 18, Smilјka Živanović,, Bulevar

Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija 306 ili na

[email protected].

Koje aktivnosti Ministarstvo omladine i sporta sprovodi u cilјu stvaranja

institucionalnog i pravnog okvira za sprovođenje omladinske politike?

Važna strateška dokumenta Vlade Republike Srbije na osnovu kojih Ministarstvo omladine i

sporta radi na sistematskom pobolјšanju položaja mladih jesu Nacionalna strategije za mlade

za period od 2015. do 2025. godine i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za

mlade za period od 2015. do 2017. godine.

Na sednici održanoj 26. februara 2015. godine Vlada je donela Nacionalnu strategiju za mlade

za period od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 22/15), a na sednici održanoj

6. avgusta 2015. godine, Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za

period od 2015. do 2017. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 70/15). Nacionalna strategija za

mlade je dokument koji pomaže mladima u Republici Srbiji da se njihove ideje sprovedu, a

potrebe i problemi sistemski rešavaju. Oba dokumenta pripremlјena su kroz širok

konsultativni proces, u partnerskom odnosu Vlade, civilnog sektora i mladih. Nacionalna

strategija za mlade bavi se izazovima u različitim oblastima života mladih, kao što su:

zapošlјavanje i preduzetništvo; vaspitanje, obrazovanje i obuka; aktivizam i aktivno učešće;

zdravlјe i blagostanje; bezbednost; socijalna uklјučenost; mobilnost; informisanje; kultura i

kreativnost mladih, dok je svrha trogodišnjeg Akcionog plana da se kroz konkretne aktivnosti

na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, realizuju opšti cilјevi Nacionalne strategije

za mlade.

Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) donet je 5. jula 2011. godine a počeo je

da se primenjuje 16. januara 2012. godine. Zakon je donet kroz širok konultativni proces

tokom koga je održano 80 okruglih stolova na kojima je učestvovalo više od 2500 mladih iz

25 okruga u Srbiji. Na taj način sakuplјeno je više od 10.000 pojedinačnih komentara na radni

tekst i nacrt zakona.

Cilј zakona je stvaranje uslova za podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju,

razvoju i ostvarivanju potencijala na ličnu i društvenu dobrobit. Nјegovim usvajanjem stvoren

je održiv institucionalni okvir za sprovođenje omladinske politike. Regulisane su mnoge

oblasti i pitanja koja su do sada bila samo delimično obuhvaćena propisima. Zakon o mladima

zasniva se na definisanju okvira i uslova za podršku mladima u organizovanju, društvenom

delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala na ličnu i društvenu dobrobit, definisanju

strukture omladinskog sektora, kako na državnom tako i nevladinom nivou, sa jasnim

Page 23: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

23 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

definisanjem nadležnosti, prava, obaveza i odgovornosti u zavisnosti od odgovarajućeg nivoa,

afirmaciji autonomije omladinskih udruženja, udruženja za mlade, saveza i krovnih saveza.

U skladu sa Zakonom o mladima, ministar omladine i sporta doneo je Pravilnik o sadržini i

načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih

saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa

i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br.

8/12 i 11/13) kojima se uređuju postupci evidentiranja odgovarajućih udruženja i saveza i

dodele finansijskih sredstava namenjenih realizaciji njihovih aktivnosti.

Nakon više od dve godine primene Zakona i pravilnika, Ministarstvo je početkom aprila

2014. godine udruženjima mladih, za mlade i njihovim savezima, kao i kancelarijama za

mlade uputilo poziv da daju sugestije i predloge ukoliko smatraju da su potrebne određene

izmene Zakona o mladima. Radi omogućavanja što šireg konsultativnog procesa i učešća

zainteresovanih subjekata omladinske politike, krajem maja i početkom juna organizovali smo

okrugle stolove u Novom Sadu, Užicu, Kragujevcu, Beogradu i Nišu na kojima su prikuplјeni

predlozi, primedbe i sugestije. Na osnovu analize prikuplјenih predloga, primedaba i

sugestija, kao i na osnovu primene Zakona i podzakonskih propisa u praksi zaklјučeno je da je

potrebno, radi unapređenja pravnog okvira za sprovođenje omladinske politike, doneti Zakon

o izmeni i dopuni Zakona o mladima. Na osnovu toga Ministar je 23. februara 2015. godine

rešenjem obrazovao Posebnu radnu grupu za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama

Zakona o mladima. Zadatak Posebne radne grupe je da pripremi tekst Nacrta koji će se nakon

širokog konsultativnog procesa i javne rasprave uputiti Vladi.

U skladu sa Zakonom o mladima, u januaru 2014. godine obrazovan je Savet za mlade kao

savetodavno telo Vlade Republike Srbije sa cilјem da podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa

razvojem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za njeno unapređenje. U sastav

Saveta za mlade u skladu sa zakonom, ulaze predstavnici organa državne uprave nadležnih za

pitanja od značaja za omladinu, nadležnog pokrajinskog organa, odgovarajućih udruženja i

saveza, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kancelarija za mlade, kao i ugledni stručnjaci.

Savet za mlade ima 24 člana, a jedna trećina su predstavnici mladih. Takođe, Savet za mlade

je nacionalni mehanizam za strukturni dijalog između mladih, sa jedne strane, i predstavnika

nacionalnih, pokrajinskih i lokalnih institucija, sa druge strane.

Konačno, u Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina EU utvrđeni su kratkoročni

i srednjoročni prioriteti iz oblasti omladinske politike i nadležnost za pravne tekovine EU sa

kojima se usklađuju svi propisi iz delokruga omladinske politike.

Sve informacije možete dobiti na telefone (011) 313-0910 (Aleksandar Voštić, Bulevar

Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija 334) ili na

[email protected].

Kako Ministarstvo omladine i sporta podstiče razvoj omladinske politike na lokalnom

nivou?

Lokalne kancelarije za mlade predstavlјaju lokalni servis mladih u okviru jedinica lokalne

samouprave koji ima klјučnu ulogu u sprovođenju Nacionalne strategije za mlade na

lokalnom nivou. Pre osnivanja Ministarstva omladine i sporta, maja 2007, u Republici Srbiji

bilo je pet lokalnih kancelarija za mlade, decembra 2007. bilo ih je sedam, dok u avgustu

2015. godine od 158 otvorenih lokalnih kancelarija za mlade, aktivno radi njih 139.

Page 24: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

24 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Osnovne aktivnosti koje sprovode kancelarije za mlade (u dalјem tekstu: KZM) su planiranje,

sprovođenje i praćenje razvoja omladinske politike na lokalnom nivou; iniciranje i praćenje

sprovođenja Lokalnog akcionog plana za mlade (LAP); uspostavlјanje saradnje sa svim

relevantnim partnerima, njihovo umrežavanje, komunikacija i međusobna koordinacija;

informisanje mladih; podsticanje aktivizma mladih, komunikacija sa mladima, udruženjima

mladih i udruženjima za mlade, zagovaranje i obezbeđivanje učešća mladih u procesima

donošenja odluka; pružanje podrške inicijativama mladih i udruženjima mladih/za mlade;

pružanje podrške realizaciji programa i projekata za neformalno obrazovanje mladih; pružanje

podrške radu Saveta za mlade, Omladinskim klubovima, volonterskim i drugim servisima za

mlade; redovno praćenje potreba mladih, analizu trendova, stanja i potreba ranjivih grupa

mladih i stepen i kvalitet njihovog socijalnog uklјučiva; vođenje baze podataka o aktivnim

udruženjima mladih, udruženjima za mlade i neformalnim grupama mladih.

Proces formiranja KZM podržan je od strane ministarstva kroz nekoliko mera koje

podrazumevaju: stručnu pomoć jedinicama lokalne samouprave (u dalјem tekstu: JLS) u

postupku otvaranja KZM, finansijsku podršku projektima JLS, podršku podizanju kapaciteta

angažovanih koordinatora lokalnih KZM, kao i razvoj programa i aktivnosti KZM u saradnji

sa međunarodnim partnerima. U okviru GIZ projekta ,,Sistemska podrška institucijama koje

se bave mladima” pružena je stručna i tehnička pomoć koja je omogućila osnivanje

Nacionalne Asocijacije Lokalnih Kancelarija za mlade u cilјu zagovaranja i lobiranja za

njihovo bolјe pozicioniranje na lokalnom i nacionalnom nivou, radi ispunjavanja standarda

rada kancelarija za mlade, njihovog umrežavanja sa relevantnim akterima i profilisanja

Asocijacije kao bitnog faktora omladinske politike na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Asocijacija, takođe, ima ulogu resurs centra za podršku kancelarijama za mlade, u smislu

pružanja tehničke i savetodavne podrške njihovom funkcionisanju i dalјem razvoju.

S tim u vezi, tokom sedam godina finansirano je 426 projekata lokalnih samouprava

namenjenih podizanju kapaciteta kancelarija za mlade, izradi i sprovođenju lokalnih akcionih

planova za mlade a za te svrhe izdvojeno je više od 227 miliona dinara. Ministarstvo

omladine i sporta organizovalo je više seminara za izgradnju kapaciteta koordinatora lokalnih

KZM. Takođe, od 2009. godine do danas Ministarstvo omladine i sporta je, kroz direktno

finansiranje i saradnju sa međunarodnim donatorima i drugim partnerima, podržalo proces

lokalnog planiranja čiji se rezultat ogleda u 144 usvojenih lokalnih akcionih planova za

mlade.

U cilјu pružanja pomoći JLS u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou a u skladu

sa Zakonom o mladima, Ministarstvo omladine i sporta je u okviru GIZ projekta ,,Sistemska

podrška institucijama koje se bave mladima” pripremilo brošuru „Smernice za sprovođenje

NSM na lokalnom nivou/ Standardi rada kancelarije za mlade i kompetence koordinatora”.

Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 311 33 19, Vesna Vidojević, Bulevar Mihajla

Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija 311 ili putem adrese

[email protected].

Kako se ostvaruje podrška mladima sa izuzetnim postignućima?

Kao jedan od vidova podrške mladima sa izuzetnim postignućima, Vlada Republike Srbije je

Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente („Službeni glasnik RS”, br. 71/08, 44/09,

37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14 i 59/15) osnovala Fond za mlade talente

avgusta 2008. godine u okviru Ministarstva omladine i sporta. Predsednik Fonda je Vanja

Page 25: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

25 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Udovičić, ministar omladine i sporta, a članovi Fonda su : Dušan Vujović, ministar finansija,

dr Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ivan Tasovac, ministar kulture

i informisanja, prof. dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu, akademik

Vladimir Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti.

Osnovni cilјevi Fonda su pružanje podrške u finansiranju školovanja i usavršavanja mladih

talenata kroz godišnje konkurse, saradnja sa najznačajnijim institucijama, kompanijama i

ustanovama, kao i karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata.

Aktivnosti Fonda su:

1. dodela stipendija po sprovedenom konkursu za stipendiranje najbolјih studenata

studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalјa članica Evropske unije i

Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim

univerzitetima – visina školarine može iznositi do 1.250.000,00 dinara, a dodelјuje se

za svaku školsku godinu pojedinačno;

2. dodela stipendija po sprovedenom konkursu za stipendiranje do 800 najbolјih

studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završne

godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač

Republika Srbija - visina stipendije je do 30.000,00 dinara mesečno, a dodelјuje se

deset nastavnih meseci, odnosno jednu školsku godinu;

3. nagrađivanje učenika po sprovedenom konkursu za dodelu nagrada učenicima srednjih

škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlјi i inostranstvu u toku

prethodne kalendarske godine − visina nagrade kreće se od 20.000,00 do 200.000,00

dinara;

4. učestvovanje u finansiranju stručne prakse (studijskih putovanja) u toku jedne školske

godine, za do 200 najbolјih studenata u visini do 200.000 dinara po studentu, u

zemlјama Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu.

Fond je - od osnivanja do kraja septembra − 2015. godine raspisao 23 konkursa, a na osnovu

22 realizovanih konkursa Fond je nagradio i stipendirao 16.559 učenika srednjih škola i

studenata, za šta je izdvojeno više od 4.700.000.000,00 dinara (četiri milijarde sedamstotina

miliona dinara).

Fond za mlade talente svojim stipendistima omogućuje niz dodatnih aktivnosti i pogodnosti u

cilјu podrške u dalјem školovanju i stručnom usavršavanju. Fond za mlade talente je od 2008.

godine do danas potpisao Sporazume o saradnji sa više od 20 kompanija i institucija u

Republici Srbiji u cilјu organizovanja radionica, stručnih praksi i zapošlјavanja stipendista

Fonda. Fond je ostvario saradnju sa sledećim kompanijama i institucijama: Narodna

biblioteka Srbije, Srpska akademija nauka i umetnosti, Microsoft, Peksim fondacija, Piraeus

bank, Erste bank, NIS a.d. Novi Sad, Fiat Automobili, Telekom Srbija, Zepter, ASSECO

SEE, Francuski institut u Srbiji, Francuska ambasada u Srbiji, Politika novine i magazin d.o.o,

Kon Tiki, Telenor, Srpska asocijacija menadžera, Britansko – srpska privredna komora,

Američko – srpska privredna komora, MK grupa, Ninamedia itd. U 2010. godini stipendije i

nagrade Fonda za mlade talente dobile su ime „Dositeja“ po velikom prosvetitelјu i

reformatoru Dositeju Obradoviću. Fond za mlade talente ima veliku bazu podataka sa

objedinjenim podacima stipendiista i nagrađenih učenika koja se redovno ažurira. Fond,

takođe, učestvuje na sajmovima stipendija i sajmovima za zapošlјavanje koji se održavaju

tokom godine, predstavnici Fonda promovišu stipendije kao i uspostavlјanje saradnje sa

Page 26: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

26 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

vodećim komapnijama/institucijama/organizacijama u cilјu omogućavanja stručne prakse

stipendistima i eventualnog zapošlјavanja.

Od početka uspostavlјanja saradnje sa kompanijama više od 540 stipendista učestvovalo je u

radionicama i programima praksi koje je organozovao Fond u saradnji sa kompanijama, a više

od 300 stipendista Fonda je dobilo mogućnost višemesečne prakse ili zaposlenja. Takođe, više

od 3500 stipendista koristilo neke vrste povlastica koje im je omogućilo Ministarstvo

omladine i sporta kroz saradnju sa kompanijama i institucijama.

Sve informacije o aktivnostima Fonda za mlade talente su dostupne na internet prezentaciji

www.mos.gov.rs/dositeja/ a mogu se i dobiti putem telefona (011) 311-07-85 svakog radnog

dana od 9 do 12 časova (Zorica Matković, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno

krilo, treći sprat, kancelarija 338) ili putem imejl adrese: [email protected].

Na koji način se mladi mogu informisati o omladinskoj politici?

Blagovremeno i sveobuhvatno informisanje mladih jedan je od devet cilјeva Nacionalne

strategije za mlade. U nameri da to ostvari, Ministarstvo omladine i sporta je izradilo portal za

mlade MLADI SU ZAKON (http://www.mos.gov.rs/mladisuzakon/).

Koristeći portal MLADI SU ZAKON, mladi se mogu upoznati sa aktuelnostima, pozivima za

učešće na konferencijama, treninzima, seminarima, radionicama, javnim raspravama i

konkursima za realizaciju projekata iz oblasti omladinske politike. Zainteresovani se mogu

informisati i o mogućnostima koje im pruža međunarodna saradnja u oblasti omladinske

politike, svim aktuelnim konkursima ministarstva i Fonda za mlade talente, rezultatima

preduzetih mera kojima se ostvaruju cilјevi Nacionalne strategije za mlade, kao i o

aktivnostima kancelarija za mlade i omladinskih projekata koje sprovode udruženja mladih,

udruženja za mlade i njihovi savezi.

Na portalu je postavlјena baza kontakata lokalnih kancelarija za mlade širom Srbije, kao i

pregled realizovanih omladinskih projekata neformalnih grupa/ udruženja mladih u okviru

programa MLADI SU ZAKON.

Uloga portala je da, pored osnovnog pružanja informacija korisnicima, umreži sve pojedince,

organizacije i institucije koji su aktivni na omladinskoj sceni, u cilјu sveobuhvatnijeg

informisanja mladih i pružanja mogućnosti da se mladi što aktivnije uklјuče u sve oblasti

društvenog života.

Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 313-0919 (Odsek za saradnju sa kancelarijama

za mlade i udruženjima, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat) ili

na [email protected].

Čime se bavi međunarodna saradnja Ministarstva omladine i sporta?

Međunarodna saradnja Ministarstva omladine i sporta odvija se u bliskoj saradnji Grupe za

međunarodnu saradnju sa Sektorom za omladinu i Sektorom za sport. U omladinskom polјu

navodimo sledeće aktivnosti:

Bilateralna saradnja, koja se realizuje kroz razmenu znanja i iskustava sa

predstavnicima institucija zaduženih za mlade, kao i kroz potpisivanje bilateralnih

sporazuma o saradnji u oblasti sporta i omladinske politike. Na bazi tih sporazuma

mladima se otvaraju veće mogućnosti da otputuju, učestvuju na međunarodnim

Page 27: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

27 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

seminarima i konferencijama, podnose zajedničke projekte, razmenjuju iskustva sa

vršnjacima i sl. U okviru ove vrste saradnje potpisani su sporazumi sa Republikom

Grčkom, Republikom Srpskom, Zajednička izjava o saradnji Kralјevine Holandije i

Republike Srbije, zatim Sporazum o saradnji sa Republikom Azerbejdžan, kao i sa

Republikom Makedonijom. 2012. godine potpisani su sporazumi sa Republikom

Slovačkom, Ukrajinom, Portugalom i Bosnom i Hercegovinom, a početkom 2013.

sporazum sa Republikom Turskom. 2014. godine potpisani su sporazumi o saradnji sa

Crnom Gorom i Belorusijom. Tokom 2015. godine potpisani su memorandumi o

razumevanju u oblastima omladine i sporta sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i

Republikom Slovenijom, dok su pred potpisivanjem Memorandum o razumevanju u

oblasti sporta sa Republikom Slovačkom i Memorandum o razumevanju u oblastima

omladine i sporta sa Islamskom Republikom Iran.

Republika Srbija je aktivna u Parcijalnom sporazumu o mobilnosti mladih kroz

evropsku omladinsku karticu Saveta Evrope, čiji je cilј unapređenje mobilnosti

mladih.

Takođe, Republika Srbija je aktivna u Parcijalnom sporazumu Centar Sever-Jug i u

sklopu istog će, uz podršku Saveta Evrope, u oktobru 2015. godine održati nacionalnu

konferenciju „Globalno obrazovanje u Srbiji“, sa cilјem da se kroz razmene znanja,

iskustava i primera dobre prakse podstakne proces razvoja globalnog obrazovanja u

Republici Srbiji.

Završena je realizacija Dugoročnog treninga za trenere u oblasti demokratskog učešća

mladih i omladinske politike u Srbiji, čiji je cilј da razvije kompetencije 25 trenera iz

Srbije i regiona, kako bi doprineo kvalitetu omladinskog rada u Srbiji i dugoročno

gledano, stvaranju nacionalnog tima trenera za rad sa mladima. Uspešno je okončan

proces akreditovanja prvog omladinskog centra po standardima Saveta Evrope –

Ekocentra, u Sremskim Karlovcima, koji „oznaku kvaliteta“ Saveta Evrope zvanično

nosi od 1. januara 2015.

Ministarstvo omladine i sporta priklјučilo se evropskoj kampanji Saveta Evrope za

borbu protiv govora mržnje na Internetu i među prvima iniciralo nacionalnu kampanju

i pristupilo formiranju Nacionalnog komiteta za sprovođenje kampanje za borbu protiv

govora mržnje na Internetu.

Ministarstvo omladine i sporta daje aktivan doprinos procesu evrointegracija

Republike Srbije, kroz aktivnosti u okviru Pregovaračkog poglavlјa 26 (PG 26) –

Obrazovanje i kultura. S tim u vezi, učestvuje u pripremi Pregovaračke pozicije za PG

26 i preduzima neophodne korake u uspostavlјanju adekvatne strukture za sprovođenje

EU programa za obrazovanje, trening, omladinu i sport „Erazmus” na nacionalnom

nivou, što je uslov za zatvaranje PG 26. Takođe, do kraja godine predviđeno je

dodatno podizanje kapaciteta predstavnika omladinskog sektora za korišćenje

dostupnih fondova kroz „Erazmus” program.

Ministarstvo omladine i sporta aktivno učestvuje u predsedavanju Republike Srbije

Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i s tim u vezi, septembra

2015. godine organizovalo je konferenciju “Radeći sa mladima za mlade: zaštita od

radikalizacije“, koja je okupila mlade ambasadore OEBS i druge aktere od značaja za

temu.

Uspostavlјena je aktivna saradnja sa Uneskom, ne samo kroz angažman u okviru

Nacionalne komisije za saradnju sa Uneskom, već i kroz učešće u svim dostupnim

aktivnostima i programima iz oblasti omladine i sporta.

Page 28: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

28 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Saradnja sa međunarodnim organizacijama na pripremi i sprovođenju projekata, kao

što su: agencije Ujedinjenih nacija (Međunarodna organizacija za migracije - IOM,

Međunarodna organizacije rada - ILO, Dečiji fond Ujedinjenih nacija - UNICEF,

Razvojni program Ujedinjenih nacija - UNDP, Agencija Ujedinjenih nacija za

industrijski razvoj – UNIDO, Populacioni fond Ujedinjenih nacija - UNFPA), zatim

Britanski savet, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju - OEBS, Program

pomoći SAD - USAID, Nemačka organizacija za tehničku saradnju - GIZ, Evropska

trening fondacija - ETF, MANPOWER, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju –

SDC, Vlada Kralјevine Norveške, Republike Italije, itd. Oblasti u kojima se odvija

saradnja su: omladinsko preduzetništvo, osnaživanje kancelarija za mlade, razvoj

lokalnih akcionih planova, itd.

Aktivno učešće u sprovođenju značajnih strateških dokumenata za mlade: Agende

2020 Saveta Evrope i Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje cilјeva Alijanse

civilizacija Ujedinjenih nacija.

Na konferenciji u Beču 27. avgusta 2015. godine usvojena je Zajednička Deklaracija

kojom se predviđa osnivanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih (Regional

Youth Cooperation Office – RYCO), kojom treba da se uspostavi održiv regionalni

program omladinskih razmena, s cilјem da se promovišu ideje pomirenja, tolerancije i

druge evropske vrednosti. U skladu sa zajedničkom Deklaracijom, obrazovana je

Radna grupa koja treba do 1. marta 2016. godine da pripremi preporuke i smernice u

vezi sa funkcionisanjem Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Sve informacije u vezi Regionalne kancelarije za saradnju mladih možete dobiti na telefon

(011) 311-7164 (Đuro Blanuša, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, treći

sprat, kancelarija 335) ili na [email protected].

U oblasti sporta, jedan od fokusa stavlјen je na sprovođenje postojećih i potpisivanje novih

bilateralnih sporazuma o saradnji u sportskom polјu. Pred potpisivanjem su sporazumi o

saradnji sa Indonezijom i Egiptom.

Pažnja se posvećuje promociji sportske komponente novog EU programa za obrazovanje,

trening, omladinu i sport Erazmus sa cilјem upoznavanja sportskih organizacija sa

prioritetima Programa i modalitetima za korišćenje istog, uz redovne aktivnosti koje se tiču

njihovog informisanja i podizanja kapaciteta. S tim u vezi, do kraja 2015. godine biće održan

informativni dan na temu predstavlјanja sportske komponente Erazmus različitim sportskim

subjektima.

Takođe, Ministarstvo omladine i sporta potpisalo je Konvenciju Saveta Evrope o

manipulisanju sportskim rezultatima tokom Konferencije ministara zaduženih za sport

(Švajcarska, 17−19. septembar 2014. godine), obavezujući se time da će Republika Srbija dati

puni doprinos borbi protiv manipulacije i nameštanja mečeva i zalažući se za promociju

pravih vrednosti u sportu.

U oblasti sporta, Ministarstvo omladine i sporta aktivno je na međunarodnom nivou u telima

nadležnim za sport kao što je EPAS - Prošireni Parcijalni sporazum za sport Saveta Evrope,

te aktivno podstiče međunarodnu saradnju pojedinačnih saveza, klubova i pojedinaca u oblasti

sporta.

Page 29: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

29 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 311-7296 (Aleksandra Knežević, Bulevar

Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija 310) ili na

[email protected].

7. OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENјA I OBAVEZA

Ministarstvo omladine i sporta obavlјa poslove državne uprave koji se odnose na: sistem,

razvoj i unapređenje omladinske politike i sprovođenje nacionalne politike i nacionalne

strategije za mlade i na akcione planove i programe; podsticanje mladih da se organizuju i

udružuju i da učestvuju u društvenim tokovima; zaštitu interesa mladih i pomoć mladima da

ostvare te interese; davanje saveta mladima i podučavanje mladih vezano za zapošlјavanje i

volonterski rad; podsticanje neformalnog obrazovanja mladih; saradnju sa omladinskim

organizacijama i udruženjima pri organizovanju međunarodnih omladinskih manifestacija i

skupova u Republici Srbiji; pomoć i saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima u

njihovom radu i promovisanje omladinske politike i omladinskih organizacija i udruženja;

omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima iz Republike Srbije da učestvuju

na skupovima i manifestacijama za mlade u inostranstvu; podsticanje i ostvarivanje

međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu; praćenje i procenu mesta i uloge mladih u

Republici Srbiji, stvaranje uslova za osnivanje i rad nacionalne i regionalnih kancelarija za

mlade; podsticanje razvoja omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom

nivou, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo omladine i sporta obavlјa poslove državne uprave koji se odnose i na: sistem,

razvoj i unapređenje sporta i fizičke kulture u Republici Srbiji; sprovođenje nacionalne

politike u oblasti sporta i nacionalne strategije razvoja sporta; upravni i stručni nadzor u

oblasti sporta; realizaciju i praćenje sprovođenja akcionih planova i programa koji doprinose

razvoju sporta u Republici Srbiji; učešće u izgradnji, opremanju i održavanju sportskih

objekata i sportske infrastrukture od interesa za Republiku Srbiju; razvoj i ostvarivanje

međunarodne saradnje u oblasti sporta; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz

delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske

unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; stvaranje uslova za veću dostupnost sporta

svim građanima, kao i na druge poslove određene zakonom.

Pored Zakona o ministarstvima i Zakona o državnoj upravi, i Zakon o sportu („Službeni

glasnik RS”, br. 24/11 i 99/11-dr.zakon) i Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, br.

50/11) jasno definišu obaveze ministarstva nadležnog za poslove sporta i omladine, kako one

u sistemskim pitanjima, tako i one u obavezi finansiranja (to se u skladu sa ustavnom

odrednicom definiše kao opšti interes). Drugim rečima, staranje o opštem interesu u oblasti

sporta i omladine, kao i staranje o svim aktivnostima, delatnostima i oblicima udruživanja

građana kroz koje se taj interes ostvaruje, su osnovna delatnost Ministarstva u oblasti sporta i

omladine. Ovako široko postavlјena delatnost u praksi se izražava kroz raznovrsne delatnosti i

aktivnosti, i to:

o Normativno-pravnu delatnost u oblasti sporta i omladine

o Međunarodnu saradnju vezanu za afirmaciju sporta i omladinskih organizacija i

manifestacija, kao i politike za mlade

o Finansiranje programa iz oblasti sporta i rada omladinskih organizacija koji

predstavlјaju opšti društveni interes

Page 30: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

30 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

o Finansiranje i pomoć u organizaciji sportskih manifestacija od interesa za Republiku,

kao i manifestacija od značaja za afirmaciju i angažovanje mladih

o Pomoć sportistima kroz programe stipendiranja i novčane pomoći

o Isplatu nacionalnih sportskih priznanja i nagrada osvajačima medalјa

o Investicije u sportske objekte od značaja za Republiku i brigu o njihovom održavanju

o Registraciju sportskih organizacija, društava i saveza

o Vođenje evidencija u oblasti sporta

o Dotacije omladinskim organizacijama, udruženjima mladih i nevladinim i drugim

organizacijama čiji je rad usmeren ka ostvarenju strateških cilјeva razvoja i afirmacije

mladih

o Nadzor nad zakonitošću rada organizacija u oblasti sporta, a posebno nadzor nad

primenom Zakona o sportu

o Izradu i implementaciju Nacionalne strategije za mlade

o Finansiranje programa i projekata iz oblasti politike za mlade

o Sufinansiranje projekata koji su delom podržani od strane međunarodnih donatora

o Sufinansiranje projekata lokalnih samouprava

o Osnivanje Fonda za nagrade mladima

o Afirmacija omladinske politike

Zakon o sprečavanju dopinga u sportu konkretizuje cilјeve, prioritete, mere i definiše okvir

rada Antidoping Agencije Republike Srbije. Sprečavanja negativnih pojava u sportu (doping,

nasilјe i nedolično ponašanje) i unapređenje zaštite zdravlјa sportista definišu se kao

prioritetni cilјevi.

SEKTOR ZA SPORT

Dugoročni cilј Ministarstva omladine i sporta je sistemski razvoj sporta u Republici Srbiji.

To podrazumeva kvalitenu analizu, planiranje i realizaciju aktivnosti koje stvaraju uslove za

efikasan razvoj vrhunskog sporta, sporta dece i omladine, rekreativnog sporta, obrazovanja i

usavršavanja u sportu.

Aktivnosti Ministarstva omladine i sporta ostvaruje se opšti interes u oblasti sporta (Zakon o

sportu, član 114, stav 1.):

o obezbeđivanje uslova za pripremu, učešće i ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata

sportista na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i drugim velikim

međunarodnim sportskim takmičenjima

o aktivnosti nacionalnih granskih sportskih saveza, Olimpijskog komiteta Srbije,

Paraolimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije preko kojih se ostvaruje

opšti interes u oblasti sporta, uklјučujući i unapređenje zaštite zdravlјa sportista,

unapređenje stručnog rada i stručnog osposoblјavanja u sportu

o izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata koji su od posebnog značaja za

razvoj sporta na području Republike Srbije, vodeći računa o regionalnoj pokrivenosti

o stipendije za sportsko usavršavanje vrhunskih sportista amatera i novčana pomoć

vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama

o nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta

o aktivnosti sportskih kampova za perspektivne sportiste, koji su od posebnog značaja

za Republiku Srbiju

o organizacija međunarodnih i nacionalnih sportskih takmičenja od značaja za

Republiku Srbiju, međudržavna i međunarodna sportska saradnja

Page 31: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

31 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

o obezbeđivanje uslova za organizovanje i održavanje školskih i studentskih sportskih

takmičenja na nivou Republike Srbije

o aktivnosti na ispunjavanju međunarodnih obaveza u sportu i razvijanje sporta i

saradnje sa organizacijama iz dijaspore

o sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilјe i nedolično ponašanje)

o naučni skupovi, istraživačko-razvojni i naučno-istraživački projekti u sportu i

izdavanje sportskih publikacija od nacionalnog značaja

o unapređenje rekreativnog sporta, promocija i podsticanje bavlјenja sportom svih

građana Republike Srbije, a naročito dece, žena, omladine i osoba sa invaliditetom

o delatnost i programi organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač Republika Srbija

Ovako definisan opšti interes u oblasti sporta ima direktan uticaj kako na delatnost samog

Sektora za sport u okviru Ministarstva omladine i sporta, tako i na budžetska sredstva

opredelјena za ostvarivanje tih cilјeva.

Delatnost Sektora za sport zasniva se na principima i regulativi nekoliko zakonskih

dokumenata, od kojih pominjemo Zakon o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 24/11 i 99/11-

dr.zakon) i Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 44/14), a kroz njih i njihov

odnos prema građanima, institucijama i organizacijama. I u novom Ustavu Republike Srbije

jasno je naglašeno mesto i uloga sporta u našem društvu.

Staranje o opštem interesu u oblasti sporta i sve aktivnosti, delatnosti i oblike udruživanja

kroz koje se taj interes ostvaruje, jesu osnovna delatnost Sektora za sport.

Utvrđivanje opšteg interesa se, osim kroz normativnu delatnost kojom se taj interes jasno

određuje, od strane našeg društva, prepoznaje kroz finansiranje od strane države. Delatnost

Sektora za sport nije samo raspodela budžetskih sredstava na korisnike koji ostvaruju opšti

interes, već i na programe u kojima se opšti interes ostvaruje. Segment delatnosti u oblasti

finansiranja jeste jedan od najbitnijih i predstavlјa svojevrstan podstrek i društveno priznanje,

ali svakako nije jedini i najvažniji.

Smatramo da kao osnovni interes države moramo naznačiti uklјučivanje što šireg segmenta

društva u sport i sportske aktivnosti. Sport ne pravi razliku između lјudi ni po polu, ni po

životnoj dobi, ni po nacionalnoj pripadnosti. Nije zanemariva ni praksa iz našeg okruženja da

se upravo sport iskoristi kao umirujući faktor u višenacionalnim zajednicama gde su odnosi

među zajednicama poremećeni. Ravnopravnost polova je pitanje koje se kroz rešavanje ovog

problema u sportu, može pokazati kao rešivo. U tom smislu su pokrenuti projekti koji će

potpomagati ovaj segment aktivnosti od vitalnog značaja za društvo.

Posebna briga u sportskim aktivnostima posvećena je najmlađima kroz više programa u

kojima učestvuje ili ih podržava Ministarstvo omladine i sporta. Reč je pre svega o

uklјučivanju što šire populacije najmlađih i omladine u sveobuhvatan i organizovan sistem

školskih takmičenja učenika i studenata od školskog, odnosno fakultetskog do republičkog

nivoa.

Najtalentovanijim mladim sportistima stoji na raspolaganju veoma uspešan program sportskih

škola i kampova.

Ne smemo zaboraviti ni na problem »starenja nacije« i na neophodnost uklјučivanja lјudi

»treće dobi« u sportske aktivnosti. Akcije pod geslom »sport za sve« idu upravo u tom

Page 32: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

32 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

pravcu. Podrška uspešnim programima koji nisu organizaciono zavisni od države je potpuno u

skladu sa savremenim tendencijama da se građani sami organizuju u rešavanju svojih

problema.

Zbog velike društvene opasnosti oblast nasilјa na sportskim priredbama i dopinga u sportu su

oblasti koje zahtevaju našu neposrednu akciju, na šta nas obavezuju međunarodne konvencije

koje je ratifikovala naša zemlјa. Formirana je Antidoping agencija Republike Srbije koja je po

svom sastavu stručna, multidisciplinarna sa jasno određenim cilјevima.

Nisu zaboravlјeni ni vrhunski sportisti. Osim pomoći koju pružamo preko programa sportskih

saveza vezanim za unapređenje aktivnosti vrhunskih sportista, Ministarstvo omladine i sporta,

na predlog sporskih saveza, organizuje i finansira sistem stipendiranja vrhunskih sportista po

jasno utvrđenim kriterijumima. Vlada Republike Srbije je usvojila Uredbu o nacionalnim

priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta.

Poseban segment naše aktivnosti je neprekidan kontakt i razmena informacija sa sportskim

organizacijama, odnosno sportskim savezima. Opšte prihvaćen princip i zakonska obaveza

poštovanja slobode udruživanja građana, uklјučujući onu u oblasti sporta i autonomnosti

sportskih organizacija i saveza, predstavlјa osnov našeg međusobnog odnosa. Kao zakonska

obaveza za sportske organizacije predviđaju se jedino obaveza izveštavanja o korišćenju

sredstava i obaveza upisa u Registar sportskih organizacija i saveza i uredno i blagovremeno

dostavlјanje podataka koji su od značaja za vođenje Registra.

Oblast stručne podrške Ministarstvu omladine i sporta na osnovu Zakona o sportu potpada u

poslove poverene Republičkom zavodu za sport i medicinu sporta i Sportskom savezu Srbije .

Prioriteti Sektora za sport Ministarstva omladine i sporta:

o Primena i implementacija Zakona o sportu

o Implementacija Strategije razvoja sporta

o Priprema nove Strategije razvoja sporta

o Prevencija nasilјa i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama i edukacija

navijača

o Podrška aktivnostima koje unapređuju stručni rad u sportu, a posebno rad sa decom i

mladima

o Revitalizacija omladinskog kampa 'Đerdap”' u Karatašu

SEKTOR ZA OMLADINU

Dugoročni cilј Ministarstva omladine i sporta, Sektora za omladinu, je pobolјšanje položaja i

unapređenje kvaliteta života mladih. Naš cilј je da Srbija bude zemlјa iz koje mladi neće

odlaziti trajno već da se usavršavaju i stiču nova iskustva koja posle mogu primeniti u Srbiji,

a naš zadatak je da im to omogućimo kroz sistemske mere koje će doprineti pobolјšanju

njihovog položaja.

U Srbiji danas živi oko milion i četiri stotine hilјada mladih lјudi uzrasta od 15 do 30 godina,

što čini oko 19% ukupnog stanovništva Srbije. Formiranjem Ministarstva omladine i sporta

maja 2007. godine tadašnja Vlada Republike Srbije, ali i sve posle nje do sada, jasno su

pokazale da žele da pobolјšaju položaj mladih u Srbiji u najširem smislu. Kroz proces izrade

Nacionalne strategije za mlade u kojem je učestvovalo više od 16.000 mladih i njenim

usvajanjem 9. maja 2008. godine – simbolično na Dan Evrope – taj proces je otpočeo.

Page 33: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

33 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Usledila je izrada Akcionog plana za primenu Strategije i njegovo usvajanje 22. januara 2009.

godine.

U 2014. godini sprovedena je eksterna evaluacija sprovođenja Nacionalne strategije za mlade

i Akcionog plana za njenu primenu, kao i Pregled omladinske politike u Republici Srbiji koji

je sproveo nezavisni ekspertski tim Saveta Evrope. U istoj godini započet je proces donošenja

nove, druge po redu, Nacionalne strategije za mlade. Kroz rad Radne grupe, održavanje 15

okruglih stolova, pet tribina u okviru javne rasprave i učešće više od 2.000 mladih, došlo se

do Nacionalne strategije za mlade kojom je definisana omladinska politika u zemlјi u

narednih deset godina. Nakon donošenja strategije usvojen je i Akcioni plan za njeno

sprovođenje.

Delatnost

Delatnost Sektora za omladinu definisan je članom 17. stav 1. Zakona o ministarstvima

(„Službeni glasnik RS” br. 44/14) i odnosi se na izgradnju celovite, sveobuhvatne i

međusektorske omladinske politike. Mladi se posmatraju kao neophodni učesnici u procesima

donošenja odluka, jer predstavlјaju buduće nosioce razvoja celokupnog društva.

S obzirom da sistemska briga o mladima čini integralni deo strategije svake zemlјe, veoma

značajna oblast na kojoj je angažovan Sektor za omladinu jeste stvaranje institucionalnog i

pravnog okvira za sprovođenje omladinske politike. Rezultati u ovom segmentu, ogledaju se u

donošenju strateških dokumenata i pratećih akcionih planova iz oblasti omladine, Zakona o

mladima („Službeni glasnik RS“, br. 50/11) usklađivanje propisa koji se tiču omladinske

politike sa standardima EU, kontinuirana međunarodna saradnja sa relevantnim institucijama i

organizacijama, potpisani bilateralni sporazumi, kao i mnogobrojna istraživanja različitih

društvenih pojava u vezi sa mladima. U vezi sa implementacijom pomenutih strategija i

pripadajućih akcionih planova, sprovodi se kontinuirano izveštavanje Vlade Republike Srbije,

kao i informisanje šire javnosti, objavlјivanjem izveštaja na zvaničnoj internet stranici

Ministarstva.

Jačanje kapaciteta mladih da se organizuju, udružuju i učestvuju u društvenim tokovima

predstavlјa još jednu od bitnih aktivnosti Sektora za omladinu. Ministarstvo omladine i sporta

smatra mlade i civilni sektor jednim od najznačajnijih partnera u procesu pobolјšanja položaja

mladih u zajednici. U skladu s tim, putem redovnih godišnjih konkursa, dodelјuju se

finansijska sredstva za sprovođenje raznovrsnih aktivnosti koje se tiču: podsticanja aktivnog

učešće mladih u društvu, razvijanja saradnje mladih i stvaranja uslova za učešće u donošenju

odluka kroz održiv institucionalni okvir, unapređivanja sistema informisanja mladih, socijalne

uklјučenosti mladih u društvu, podsticanja izuzetnih ispolјavanja i postignuća mladih u

različitim oblastima, unapređivanja mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena

mladih, podsticanje neformalnog obrazovanja mladih u oblastima omladinskog sektora i

dalјeg razvoja kvaliteta neformalnog obrazovanja, podsticanja i stimulisanja različitih oblika

zapošlјavanja, samozapošlјavanja i preduzetništva mladih, unapređivanja uslova za bezbedan

život mladih, očuvanja i unapređivanja zdravlјa mladih, afirmisanja međunarodne saradnje u

oblastima omladinskog sektora, mobilnosti, kulture i kreativnosti mladih, osnaživanja mladih

naročito kroz podsticanje volonterizma i omladinskog rada, osnaživanja mladih naročito kroz

podsticanje volonterizma i omladinskog rada.

Sektor za omladinu ostvaruje neprekidnu komunikaciju sa svim akterima uklјučenim u proces

realizacije strateških cilјeva na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou. U datom

Page 34: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

34 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

kontekstu, realizovane su brojne aktivnosti u cilјu pružanja kontinuirane podrške obrazovanju

i radu radnih grupa Vlade Republike Srbije, zaduženih za praćenje i sprovođenje strateških

dokumenata, kao i radu Saveta za mlade.

Uvidevši potrebu stvaranja što efikasnijeg načina za razmenu mnogobrojnih informacija i

povezivanje svih učesnika na polјu omladinske politike, kreiran je i internet portal za mlade,

MLADI SU ZAKON (http://www.mos.gov.rs/mladisuzakon/).

Jedan od važnih mehanizama za efikasno podsticanje razvoja omladinske politike na

lokalnom nivou čine lokalne kancelarije za mlade. Stoga, bilo je neophodno stvoriti

preduslove, odnosno, uspostaviti saradnju sa jedinicama lokalne samouprave radi njihovog

aktivnog uklјučivanja u ovaj proces kroz formiranje kancelarija za mlade, imenovanje

lokalnih koordinatora, formiranje lokalnih Saveta za mlade i, dalјe, stvaranja lokalnih

akcionih planova za mlade.

Shvatajući potrebu da na institucionalnom nivou pobolјša položaj i kvalitet života mladih,

podstiče i podržava mlade da postižu izuzetne rezultate, Vlada je avgusta 2008. godine

osnovala Fond za mlade talente, kojim koordinira Ministarstvo omladine i sporta, a Sektor za

omladinu vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe ovog tela. Fond, na osnovu

redovnih godišnjih konkursa, dodelјuje studentima finansijska sredstva za nastavak

obrazovanja i nagrađuje učenike srednjih škola za ostvarene rezultate na priznatim

međunarodnim i republičkim takmičenjima.

Pored navedenog, Sektor za omladinu u svom radu koristi i sve ostale zakonske i

podzakonske akte koji se u okviru svojih nadležnosti odnose na kategoriju mladih.

Prioriteti Sektora za omladinu:

Sistemsko praćenje sprovođenja cilјeva Nacionalne strategije za mlade i aktivnosti

planiranih akcionim planom na godišnjem nivou;

Sprovođenje Zakona o mladima i rad Saveta za mlade;

Stvaranje uslova za unapređenje zapošlјivosti i zaposlenosti mladih;

Jačanje kapaciteta udruženja mladih i koordinatora kancelarija za mlade;

Podrška osnivanju i radu lokalnih kancelarija za mlade u svim zainteresovanim

jedinicama lokalne samouprave;

Podrška osnivanju i radu Nacionalne Asocijacije Lokalnih Kancelarija za mlade;

Osiguranje kvaliteta rada sa mladima i uvođenje standarda u rad kancelarija za mlade i

kompetencije koordinatora;

Učešće u programima za mlade Evropske komisije i Saveta Evrope i povećanje

mobilnosti mladih;

Podrška mladima za aktivno učešće u donošenju odluka;

Pravovremeno i sveobuhvatno informisanje mladih;

Nastavak rada Fonda za mlade talente Republike Srbije.

SEKTOR ZA UPRAVLjANјE PROJEKTIMA

Osnovni cilј Sektora za upravlјanje projektima Ministarstva omladine i sporta je razvoj

infrastrukture sportskih objekata u Srbiji, kroz implementaciju u Strategiju razvoja Republike

Srbije, čime se obezbeđuju uslovi za razvoj školskog, univerzitetskog, rekreativnog i

profesionalnog sporta.

Page 35: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

35 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Neophodan preduslov za sprovođenje aktivnosti iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i

rekreacije su sportski programi u simbiozi sa sportskom infrastrukturom. Obim ponude

sportskih aktivnosti jedne države zavisi od kvantiteta, raznovrsnosti i dostupnosti sportskih

objekata.

Sprovedena istraživanja obavlјena na početku rada Ministarstva omladine i sporta, za potrebe

izrade Startegije razvoja sporta, osnovano su ukazivala na nedovolјan broj i raznovrsnost

sportskih objekata i svojevrsnu devastaciju istih. Stanje sportskih objekata bilo je posledica

nedovolјnog ulaganja vlasnika i korisnika u održavanje i sanaciju postojećih, i izgradnju

novih sportskih objekata.

Nedostatak sistemske, potpune i dostupne evidencije broja i vrste sportskih objekata i drugih

podataka o njima – registra sportskih objekata, predstavlјa jednu od negativnih karakteristika

zatečenog stanja u oblasti sportske infrastrukture u 2007. godini.

Delatnost Sektora za upravlјanje projektima podrazumeva brigu o sportskim objektima, tj.

planiranje i izgradnju novih objekata, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih

sportskih objekata.

Delokrug rada Sektora za upravlјanje projektima u okviru Ministarstva omladine i sporta

utvrđen je u članu 17. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS” broj 44/14) i obuhvata

poslove državne uprave koji se odnose na: učešće u izgradnji, opremanju i održavanju

sportskih objekata i sportske infrastrukture od interesa za Republiku Srbiju; kao i druge

poslove određene zakonom.

Na osnovu Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 24/11 i 99/11 - dr.zakon), izgradnja,

opremanje i održavanje sportskih objekata od interesa za Republiku Srbiju predstavlјa opšti

interes u oblasti sporta za čije se ostvarivanje sredstva obezbeđuju u budžetu Republike. U

skladu sa Ustavom Republike Srbije, koji sport definiše kao kategoriju od posebnog

društvenog interesa, a sledeći smernice Strategije razvoja sporta, Ministarstvo je u

prethodnom periodu sistemski ulagalo u izgradnju novih i rekonstrukciju, adaptaciju i

sanaciju postojećih sportskih objekata u jedinicama lokalne samouprave Republike Srbije,

kako bi isti bili dostupni većem broju omladinaca, dece, aktivnim sportistima i rekreativcima.

U 2012, 2013, 2014, i 2015. godini su finansirani projekti lokalnih samouprava iz IV grupe

razvijenosti, a u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik

RS” , broj 62/2006,47/2011 i 93/2012).

Poseban, odnosno treći prioritet Strategije razvoja Sporta Republike Srbije jeste ulaganje u

vrhunski sport i njegov razvoj. Problemi koji opterećuju vrhunski sport su različiti, ali pre

svih treba izdvojiti neadekvatnost prostornih i materijalno-tehničkih uslova za trening kojima

se grade vrhunski sportski rezultati. Izgradnjom nacionalnih trening centara znatno se

unapređuju pre svega infrastrukturni uslovi za trening nacionalnih reprezentacija i postizanje

vrhunskih rezultata u sportu.

U 2009. godini Ministarstvo je započelo realizaciju projekta izgradnje Nacionalnog trening

centra „Košutnjak” i to adaptacijom i sanacijom „Doma sportova”, kao jednog od klјučnih

objekata budućeg Nacionalnog trening centra. Objekat koji je dugo bio zapušten i ruiniran,

potpuno je adaptiran i opremlјen za treninge vrhunskih sportista više sportskih grana:

gimnastike, košarke, odbojke, rukometa, plivanja, boksa, rvanja itd. U okviru ovog

Page 36: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

36 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Nacionalnog trening centra planirana je i izgradnja multifunkcionalne sportske dvorane,

zatvorenog bazena, kao i proširenje smeštajnih kapaciteta dogradnjom postojećih hotela, čime

bi se u potpunosti ispunila svrha izgradnje Nacionalnog trening centra, a to je omogućavanje

vrhunskim sportistima da u ovom centru imaju obezbeđene uslove za trening i smeštaj.

Prepreka ostvarenju ovog cilјa bilo je nepostojanje urbanističko-planskog osnova za gradnju

novih sportskih objekata, kao i rekonstrukciju postojećih. Sektor za upravlјanje projektima

sproveo je niz aktivnosti, kao i koordinaciju sa svim nadležnim institucijama, kako bi došlo

do usvajanja Plana generalne regulacije „Košutnjak“. Plan generalne regulacije „Košutnjak“

je usvojen u oktobru 2014.godine, čime su se stekli uslovi za sve potrebne procedure za

izgradnju sportskih objekata u okviru Nacionalnog trening centra „Košutnjak” .

U 2012. godini je završena izgradnja prvog Nacionalnog trening centra za veslače na

Srebrnom jezeru, u opštini Veliko Gradište. Izgradnjom ovog objekta obezbeđeni su

optimalni uslovi za pripreme nacionalne reprezentacije. Namena objekta nacionalnog

veslačkog centra je dnevni boravak i trening sportista i trenera tokom letnjih priprema.

U 2013. godini je završena izgradnja tribina uz fudbalski teren u okviru SC „Kuća fudbala”,

kao jednog od objekata III faze izgradnje ovog sportskog centra. I i II faza izgradnje

Sportskog centra „Kuća fudbala” u Staroj Pazovi završene su 2011. godine. Izgradnja SC

„Kuća fudbala” predstavlјa investiciju od nacionalnog značaja. Strateški značaj projekta

ogleda se u razvoju fudbalskog sporta u Republici Srbiji. Sportski objekti u Kući fudbala

izgrađeni su po ugledu na objekte ostalih nacionalnih fudbalskih saveza koji su članovi FIFA i

UEFA i koriste se za pripreme nacionalnih fudbalskih selekcija, zimske i letnje škole fudbala,

obuku mladih talentovanih igrača, kao i za stručno osposoblјavanje, edukaciju i polaganje

ispita sportskih radnika Fudbalskog saveza Srbije. Sportski centar „Kuća fudbala” koristi se i

za trenažne potrebe drugih sportskih saveza, budući da su u okviru centra izgrađeni i

multifunkcionalna sportska hala, atletska staza, teniski tereni, teretana.

U 2012. godini je započeta realizacija projekta izgradnje prve Atletske dvorane u Srbiji, na

lokaciji kasarne „General Jovan Mišković” u Beogradu. Prva faza izgradnje objekta je

završena u oktobru 2014. godine a planirano je da druga faza bude završena do kraja

2015.godine. Značaj ovog projekta je u tome što u Srbiji ne postoji objekat zatvorenog tipa za

atletiku, kao bazičnog sporta i njegovom izgradnjom suštinski će se doprineti razvoju

nacionalnog sporta, ostvarivanju kontinuiteta trenažnog procesa vrhunskih sportista i

podizanju takmičarskih kvaliteta naših sportista i rejtinga zemlјe u evropskoj i svetskoj atletici

i organizaciji takmičenja na domaćem i međunarodnom planu.

U Sektoru za upravlјanje projektima realizuju se i projekti Nacionalnog investicionog plana,

radi ispunjenja strateškog cilјa - sistemskog planiranja izgradnje i održavanja sportskih

objekata, a na osnovu Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata

Nacionalnog investicionog plana.

Ministarstvo omladine i sporta je od 2009. do 2012. godine realizovalo 16 projekata iz

posebnog programa - Izgradnja sportskih objekata za lica sa posebnim potrebama i

invaliditetom i rekonstrukcija postojećih sportskih objekata radi prilagođavanja osobama sa

invaliditetom. Izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom je standard svakog

demokratskog i humanog društva. Primerena sportska aktivnost pozitivno utiče na

resocijalizaciju, rehabilitaciju i samostalnost, odnosno mobilnost osoba sa invaliditetom.

Izgradnjom novih i prilagođavanjem postojećih sportskih objekata osobama sa invaliditetom,

sa cilјem stvaranja uslova za njihovo masovnije učešće u sportskim aktivnostima,

Page 37: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

37 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Ministarstvo nastoji da svojim angažovanjem i aktivnostima vezanim za lica sa posebnim

potrebama, bude primer brige o ovom segmentu stanovništva.

Prioriteti Sektora za upravlјanje projektima:

o Izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata koji su od posebnog značaja za

razvoj sporta u Republici Srbiji.

o Izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata u jedinicama lokalnih

samouprava koje se nalaze u IV grupi razvijenosti, u skladu sa Zakonom o

finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS” , broj 62/2006,47/2011 i

93/2012).

o Realizacija projekata izgradnje sportskih objekata predviđenih Nacionalnim

investicionim planom (NIP) .

o Realizacija aktivnosti iz Akcionog plana i praćenje sprovođenja Strategije razvoja

sporta u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine, u delu koji se odnosi na

sportske objekte.

8. OPIS POSTUPANјA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENјA I OBAVEZA

Ministarstvo omladine i sporta, na osnovu Zakona o sportu („Službeni glasnik RS” 24/11) i

Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, br. 50/11) doprinosi ostvarivanju opšteg interesa

iz oblastima sporta i omladinske politike putem finansiranja odgovarajućih nevladinih

organizacija. Finansiranje se u oblasti sporta vrši na osnovu Predloga programa koje sportske

organizacije upućuju Ministarstvu, preko Sportskog saveza Srbije, Olimpijskog komiteta

Srbije ili direktno, a o njima odlučuje Komisija koju Rešenjem formira Ministar omladine i

sporta. Nakon eventualne pozitivne odluke, potpisuje se ugovor između sportske organizacije

i Ministarstva omladine i sporta. Po okončanju programa, sportska organizacija je dužna da

dostavi izveštaj o utrošku sredstava. U oblastima omladinske politike finansiranje se vrši na

osnovu Pravilnika o finansiranju i sufinanasiranju programa i projekata od javnog interesa u

oblastima omladinskog sektora ( „Službeni glasnik RS”, br. 8/12).

Ministarstvo omladine i sporta priprema i izdaje podzakonske akte koji bliže uređuju oblast

sporta. Pravilnike donosi Ministar, a Uredbe donosi Vlada. Svi akti postaju pravosnažni

objavlјivanjem u Službenom glasniku RS i istekom predviđenog roka.

9. NAVOĐENјE PROPISA

U vršenju ovlašćenja iz svog delokruga Ministarstvo primenjuje sledeće zakone i druge

propise:

Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 44/14), Zakon o državnoj upravi

(„Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), Zakon o sportu („Službeni glasnik

RS”, br. 24/11 i 99/11-dr.zakon), Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, br. 50/11),

Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97, 31/01 i „Službeni glasnik

RS”, broj 30/10), Zakon o upravnim sporovima („Službeni list SRJ”, broj 111/09), Zakon o

pečatu državnih i drugih organa („Službeni glasnik RS”, broj 101/07), Zakon o sprečavanju

sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija („Službeni glasnik RS”, br. 43/04 i 97/08), Zakon

Page 38: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

38 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07,

116/08, 104/09 i 99/14), Uredbu o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

(„Službeni glasnik RS”, br. 16/09 i 84/14), Uredbu o načelima za unutrašnje uređenje i

sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade

(„Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 81/07, 69/12 i 87/13), Uredbu o naknadama i

drugim primanjima izabranih i postavlјenih lica u državnim organima („Službeni glasnik RS”,

broj 44/08 i 78/13), Uredbu o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i

nameštenika („Službeni glasnik RS”, broj 98/07 i 84/14), Odluka o obrazovanju Nacionalnog

saveta za borbu protiv nasilјa i nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskim priredbama

(„Službeni glasnik RS”, broj 65/11 i 100/12), Pravilnik o nadzoru nad stručnim radom u

oblasti sporta („Službeni glasnik RS”, broj 92/11), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja

matičnih evidencija u oblasti sporta („Službeni glasnik RS”, broj 74/11), Pravilnik o

nacionalnim granskim sportskim savezima preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti

sporta u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 72/11,, 3/12, 25/13, 81/14 i 126/14),

Pravilnik o sportskim granama od posebnog značaja za Republiku Srbiju („Službeni glasnik

RS”, broj 72/11 i 25/13), Pravilnik o sportskim granama u Republici Srbiji (Službeni glasnik

RS”, broj 72/11, 23/12 i 118/13), Pravilnik o evidencijama koje vode visokoškolske i druge

organizacije koje se bave osposoblјavanjem u oblasti sporta, („Službeni glasnik RS, broj

61/11), Pravilnik o obrascu i načinu izdavanja legitimacije sportskog inspektora („Službeni

glasnik RS”, broj 61/11), Pravilnik o sadržaju i obrascu prijave za evidentiranje podataka o

sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim društvima i sportskim centrima,

Službeni glasnik RS („Službeni glasnik RS”, broj 43/11), Pravilnik o sadržaju i načinu

vođenja Jedinstvene evidencije udruženja, društava i saveza u oblasti sporta („Službeni

glasnik RS”, broj 43/11), Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društava i

saveza u oblasti sporta („Službeni glasnik RS”, broj 43/11), Pravilnik o bližim kriterijumima

za utvrđivanje opšteg interesa u oblasti sporta („Službeni glasnik RS”, broj 39/06), Pravilnik o

bližim uslovima za obavlјanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti („Službeni glasnik

RS” br. 17/13), Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja

mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasanik RS”, br. 1/12), Pravilnik o

finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog

sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), Uredbu o nacionalnim priznanjima i

nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta („Službeni glasnik RS” br. 24/09 i

88/09), Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje vrhunskih sportista i za

novčanu pomoć vrhunskim sportistima („Službeni glasnik RS”, 18/00, 12/09 i 1/11), Zakon o

Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 72/12 i 44/14),

Poslovnik Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11,

30/13 i 76/14), Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj

13/11), Zakon o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), Zakon o

određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji („Službeni glasnik

RS”, br. 104/2009), Poseban kolektivni ugovor za državne organe („Službeni glasnik RS”, br.

25/15), Uredbu o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih

službenika („Službeni glasnik RS”, broj 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, 132/14

i 28/15), Uredbu o razvrstavanju radnih mesta nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 5/06 i

30/06), Uredbu o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u

državnim organima („Službeni glasnik RS”, broj 41/07-prečišćen tekst i 109/09), Uredbu o

ocenjivanju državnih službenika („Službeni glasnik RS”, broj 11/06 i 109/09), Uredbu o

naknadi troškova i otpremnina državnih službenika i nameštenika („Službeni RS”, br. 98/07-

prečišćen tekst, 86/07, 93/07 i 97/07), Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma („Službeni

glasnik RS”, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05-dr.zakon i 30/10), Zakon o slobodnom

pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i

Page 39: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

39 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

36/10), Uputstvo za izradu i objavlјivanje informatora o radu državnih organa („Službeni

glasnik RS”, broj 68/10), Zakon o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik

RS”, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 50/11,

70/11,55/12, 93/12, 47/13 i 65/13), Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu

(„Službeni glasnik RS”, broj 142/14), Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”,

br. 62/13 i 63/13), Zakon o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 46/06 i

111/09), Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS” br.

80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr.

zakon, 63/06 – ispravka dr. zakona, 61/07, 20/09, 53/10, 101/211, 2/12, 93/12,47/13, 108/13,

68/14, 105/14), Zakon o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02,

135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 10/07, 7/08, 7/09, 31/09, 44/09, 3710, 18/10, 50/11, 93/12,

47/13, 48/13, 108/13 i 57/14), Uredbu o budžetskom računovodstvu („Službeni glasnik RS”,

br. 125/03 i 12/06), Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za

budžetski sistem („Službeni glasnik RS”, br. 113/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/12, 22/13,

48/13, 61/13, 63/13, 106/13, 120/13, 20/14, 64//14, 81/14, 117/14), Zakon o platama državnih

službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06-ispravka, 115/06-ispravka i

101/07, 99/10, 108/13 i 99/14), Uredbu o priznanjima za obavlјanje poslova u državnim

organima („Službeni glasnik RS”, br. 53/97, 56/97 i 69/11), Uredbu o naknadama i drugim

primanjima izabranih i postavlјenih lica u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br.

44/08 i 78/12), Uredbu o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavlјenih

lica i zaposlenih u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 44/08 i 2/12), Zakon o

penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05,

101/05, 63/06, 106/06, 5/09, 107/09, 101/10 i 75/14), Porodični zakon („Službeni glasnik

RS” broj 18/05, 72/11 i 6/15), Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br.

72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 50/13, 98/13,132/14 i 145/14), Zakon o javnoj svojini

Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96-ispravka, 54/96, 32/97, 44/99 i

101/05, Zakon o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 72/11), Zakon o igrama na sreću

(„Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 85/05-dr.zakon, 95/10 i 88/11), Zakon o javnim

nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12 i 14/15 ), Zakon o izdavanju doplatne

poštanske marke („Službeni glasnik RS“, broj 61/05 i dr.

U svom radu Ministarstvo se pridržava osnovnih načela i principa sadržanih u sledećim

strateškim dokumentima Vlade:

o Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. – 2025. godine („Službeni glasnik

RS”, broj 22/15)

o Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do

2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 70/15)

o Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014 – 2018. godine sa

pripadajućim Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja sporta u Republici

Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 1/15)

10. USLUGE

Usluge koje pruža Sektor za sport

Sektor za sport pruža sledeće usluge svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja

ispunjavaju propisane kriterijume:

Page 40: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

40 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

o finansiranje redovnih godišnjih aktivnosti sportskih organizacija

o finansiranje sportskih kampova

o finansiranje međunarodnih i nacionalnih takmičenja od interesa za Republiku Srbiju

o stipendiranje sportista

o nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta u

Republici Srbiji

o finansiranje programa i projekata na osnovu Javnih poziva

o uvid u informacije od javnog značaja koje poseduje Sektor za sport

o inspekcijski nadzor

o evidentiranje sportskih organizacija

o izrada i usvajanje pravnih akata koji bliže uređuju određene oblasti u nacionalnom

sportu Republike Srbije

o pomoć sportskim organizacijama u postupku prilagođavanja i implementacije

zakonske regulative i podzakonskih akata

o analitičko praćenje finansijskih i programskih aktivnosti u nacionalnom sportu

o davanje mišlјenja

o planiranje i realizacija programskog finansiranja u oblasti sporta

o izrada preporuka i uputstava

o organizacija edukacija, stručnih tribina, okruglih stolova i sastanaka

o organizacija konsultativnih sastanaka i svečanih prijema

o dostavlјanje informacija civilnom društvu

Usluge koje pruža Sektor za omladinu

o Finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

koji su usmereni ka ostvarivanju cilјeva Nacionalne strategije za mlade i aktivnosti

planiranih Akcionim planom za njeno sprovođenje

o Informisanje mladih o različitim konkursima i prilikama za volonterski rad

o Vođenje Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih

saveza

o Obuka udruženja mladih i udruženja za mlade za pisanje projekata

o Saradnja sa udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima u izradi i

sprovođenju strateških dokumenata iz oblasti omladinske politike

o Podsticanje i ostvarivanje međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu

o Sistemsko praćenje stanja, problema, potreba i stavova mladih u Republici Srbiji

o Podrška lokalnim samoupravama u osnivanju lokalnih kancelarija za mlade i

koordinaciji aktivnosti lokalnih kancelarija za mlade

o Podrška lokalnim samoupravama u izradi i implementaciji lokalnih akcionih planova

za mlade

o Jačanje kapaciteta lokalnih i regionalnih koordinatora kancelarija za mlade

o Koordiniranje rada Fonda za mlade talente i administrativno-tehnički poslovi za

potrebe ovog tela

o Stipendiranje i nagrađivanje mladih talenata

o Pomoć stipendistima Fonda za mlade talente u nastavku obrazovanja i dalјem

stručnom usavršavanju

Usluge koje pruža Sektor za upravlјanje projektima

Page 41: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

41 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Sektor za upravlјanje projektima nema u svojoj nadležnosti neposredno pružanje usluga

građanima, već pravnim licima i lokalnim samoupravama na čijoj teritoriji se grade ili nalaze

objekti koji se grade iz budžeta Republike Srbije ili koji su učesnici u procesu građevinske

proizvodnje sa Ministarstvom omladine i sporta. Vrsta usluga koje se mogu dobiti od Sektora

za upravlјanje projektima u Ministarstva omladine i sporta su:

o Prijem zahteva za pomoć u investicijama iz oblasti sporta

o Izrada projektnog programa za objekte koji su predmet zajedničke izgradnje

o Konsultacije sa projektantima u fazi izrade projekta objekata koji se grade

o Konsultacije sa lokalnim samoupravama o izboru projekta; sprovođenju postupka

javne nabavke; izgradnje, nadzora i primopredaje završenih radova

o Konsultacije sa projektantima, izvođačima, nadzornim organom i drugim učesnicima

tokom procesa građevinske proizvodnje na zajedničkom projektu

o Obavlјanje ostalih usluga pravnim licima koja su u nadležnosti Sektora

11. POSTUPAK RADI PRUŽANјA USLUGA

SEKTOR ZA SPORT

Finansiranje redovnih godišnjih aktivnosti sportskih organizacija

Na osnovu Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 24/11) nacionalni granski sportski

savez i organizacije iz oblasti sporta upućuju predlog godišnjeg programa kojim se ostvaruje

opšti interes u oblasti sporta Zakon o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 24/11, član 114.)

Sportskom savezu Srbije ili Olimpijskom komitetu Srbije, koji predlog programa obrađuju i

upućuju na dalјu nadležnost Komisiji koju Rešenjem formira ministar omladine i sporta, a

čine je predstavnici Olimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije, Republičkog

zavoda za sport i medicinu sporta i Ministarstva omladine i sporta. Na osnovu odluke

Komisije vrši se finaniranje redovnog godišnjeg programa nacionalnog sportskog saveza.

Sportski savez Srbije i Olimpijski komitet Srbije predlog svog godišnjeg programa upućuju

direktno Ministarstvu omladine i sporta.

Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 301–4003 (Mirko Kantar, Bulevar Mihajla

Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno krilo, kancelarija 3) ili na

[email protected]).

Finansiranje sportskih kampova

Na osnovu Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 24/11) nacionalni granski sportski

savez upućuje predlog godišnjeg programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta

vezan za organizaciju sportskih kampova za perspektivne sportiste koji su od interesa za

Republiku Srbiju (Zakon o sportu „Službeni glasnik RS”, br. 24/11), član 114. stav 1. tačka

6.) Sportskom savezu Srbije ili Olimpijskom komitetu Srbije, koji predlog programa obrađuju

i upućuju na dalјu nadležnost Komisiji koju Rešenjem formira ministar omladine i sporta, a

čine je predstavnici Olimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije, Republičkog

zavoda za sport i medicinu sporta i Ministarstva omladine i sporta. Na osnovu odluke

Komisije vrši se finaniranje godišnjeg programa nacionalnog sportskog saveza vezanog za

Page 42: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

42 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

organizaciju sportskih kampova za perspektivne sportiste koji su od interesa za Republiku

Srbiju.

Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 311–7475 (Aleksandar Lenc, Bulevar Mihajla

Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno krilo, kancelarija 16) ili na

[email protected]).

Finansiranje međunarodnih i nacionalnih takmičenja od interesa za Republiku Srbiju

Na osnovu Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 24/11) nacionalni granski sportski

savez upućuje predlog godišnjeg programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta

vezan za međunarodna i nacionalna takmičenja od interesa za Republiku Srbiju (Zakon o

sportu „Službeni glasnik RS”, br. 24/11), član 114. stav 1. tačka 7.) Sportskom savezu Srbije

ili Olimpijskom komitetu Srbije, koji predlog programa obrađuju i upućuju na dalјu

nadležnost Komisiji koju Rešenjem formira ministar omladine i sporta, a čine je predstavnici

Olimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije, Republičkog zavoda za sport i

Ministarstva omladine i sporta. Na osnovu odluke Komisije vrši se finaniranje godišnjeg

programa nacionalnog sportskog saveza vezanog za međunarodna i nacionalna takmičenja od

interesa za Republiku Srbiju.

Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 301–4004 (Rada Vuksanović, Bulevar Mihajla

Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno krilo, kancelarija 3) ili na

[email protected]).

Stipendiranje sportista

Stipendiranje sportista se vrši preko nacionalnih granskih sportskih saveza. U zavisnosti u

koju kategoriju sportova je neki sport svrstan, nadležni savez ima pravo na finansiranje

određenog broja sportista. Stipendisti su razvrstani u tri kategorije: u Zaslužne sportiste, u

sportiste Međunarodnog razreda i u sportiste Nacionalnog razreda.

Na osnovu Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 24/11) nacionalni granski sportski

savez upućuje predlog godišnjeg programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta

vezan za stipendije (Zakon o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 24/11), član 114. stav 1. tačka

4.) Sportskom savezu Srbije ili Olimpijskom komitetu Srbije, koji predlog programa obrađuju

i upućuju na dalјu nadležnost Komisiji koju Rešenjem formira ministar omladine i sporta, a

čine je predstavnici Olimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije, Republičkog

zavoda za sport medicinu sporta i Ministarstva omladine i sporta. Na osnovu odluke Komisije

vrši se finaniranje godišnjeg programa nacionalnog sportskog saveza vezanog za stipendije.

Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 301–4018 (Tatjana Naumović, Bulevar

Mihajla Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno krilo, kancelarija 18) ili na

[email protected].

Nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta u

Republici Srbiji

Na osnovu Zakona o sportu i Uredbe o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban

doprinos razvoju i afirmaciji sporta nacionalni granski sportski savez upućuje Ministarstvu

omladine i sporta predlog za dodelu nacionalnog priznanja odnosno nagrade, sa imenom

sportiste i potrebnom dokumentacijom.

Page 43: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

43 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Nakon toga Ministarstvo omladine i sporta izrađuje predlog Rešenja o dodeli nacionalnog

priznanja odnosno nagrade i upućuje ga Vladi na usvajanje. posle objavlјivanja Rešenja Vlade

o dodeli nacionalnog priznanja odnosno nagrade u Službenom glasniku Republike Srbije,

potpisuje se ugovor između Ministarstva omladine i sporta, nacionalnog granskog sportskog

saveza za isplatu nagrade, a između Ministarstva omladine i sporta, nacionalnog granskog

sportskog saveza i sportiste, nosioca nacionalnog priznanja, čime se stvara uslov za isplatu

novčanih primanja po ovom osnovu.

Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 301-4018 (Tatjana Naumović, Bulevar

Mihajla Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno krilo, kancelarija 18) ili na

[email protected].

Finansiranje programa i projekata na osnovu konkursa

Ministarstvo omladine i sporta vrši finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata kojima

se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta i na osnovu javnog poziva.

Informacije o trenutno raspisanim konkursima mogu se naći na sajtu Ministarstva omladine i

sporta ili na telefon (011) 301–4005 (Zorica Arsenić Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije,

prizemlјe, istočno krilo, kancelarija 5) ili na [email protected].

Uvid u informacije od javnog značaja koje poseduje Sektor za sport

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od Javnog značaja („Sl. glasnik RS”,

br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i procedura koje taj Zakon propisuje, Ministarstvo

omladine i sporta svim zainteresovanim licima omogućava uvid u informacije od javnog

značaja.

U ovu svrhu potrebno je obratiti se Ministarstvu omladine i sporta pismenim putem, na

propisanom obrazcu. Obrazac je dostupan i na sajtu Ministarstva omladine i sporta, na veb

adresi http://www.mos.gov.rs/dokumenta/sport/obrasci/ (Obrazac - Zahtev za pristup

informacijama od Javnog značaja u oblasti sporta)

Ukoliko je zahtev uredan, postupa se u zakonom predviđenom roku.

Sve informacije možete dobiti na telefon 011/214-2564 (Marija Nedelјković, Bulevar Mihajla

Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno krilo, kancelarija 17) ili na

[email protected].

Inspekcijski nadzor

Služba za inspekcijski nadzor-kontakt:

Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno krilo, kancelarija 16;

telefon 011/301-4016; [email protected]; [email protected];

[email protected]; [email protected].

Pomoć sportskim organizacijama u pribavlјanju viza za putovanje u inostranstvo

Page 44: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

44 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Zahtev za izdavanje mišlјenja o putovanju u sportske svrhe, namenjenog nadležnom

diplomatskom predstavništvu radi odobravanja vize, podnosi se Ministarstvu omladine i

sporta – Sektor za sport, radi lakšeg dobijanja viza. Zahtev podnose sportske organizacije

(klubovi, savezi, društva), i zahtev treba da sadrži sledeće podatke:

o U koju se zemlјu putuje i koje je takmičenje u pitanju

o Navesti tačne podatke o organizatoru takmičenja i zvaničnom pozivu

o Spisak lica koja putuju – ime i prezime i broj pasoša

o Navesti za koji period se traži viza (tačan datum od-do)

Zahtev za vizu se podnosi nadležnom diplomatskom predstavništvu.

Sve informacije možete dobiti na telefon (011) 311–7475 (Aleksandar Lenc, Bulevar Mihajla

Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno krilo, kancelarija 16) ili na

[email protected].

Izdavanje overene kopije rešenja o upisu u registar

Ministarstvo omladine i sporta svim zainteresovanim licima izdaje overene kopije Rešenja o

upisu u Registar organizacija koje su bile registrovane u Ministarstvu omladine i sporta. Cena

ove usluge je 1000,00 dinara, i reguliše se uplatom na žiro račun: 840-742221843-57, model

97, poziv na broj 50-016, svrha plaćanja: Administrativna taksa i primalac: Budžet Republike

Srbije. Obavezno je prethodno se najaviti na dolenavedene brojeve telefona.

U ovu svrhu može se koristiti i portal E-uprava, odelјak SPORT I

OMLADINA/SPORT/Izdavanje overene kopije Rešenja o registraciji sportske organizacije,

ili se ovo može obaviti lično u prostorijama Ministarstva.

Sve informacije možete dobiti na telefon (ponedelјkom, utorkom i četvrtkom od 14.30 do

15.30, sredom i petkom od 13.00-15.00): (011) 311–7384 (Marija Nedelјković, Bulevar

Mihajla Pupina 2, Palata Srbije, prizemlјe, istočno krilo, kancelarija 17;

[email protected]).

SEKTOR ZA OMLADINU

Finansiranje programa i projekata na osnovu konkursa

Na osnovu Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, br. 50/11) i Pravilnika o finansiranju i

sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

(„Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), ministarstvo finansira programe i projekte od

javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koji su usmereni ka ostvarivanju cilјeva

Nacionalne strategije za mlade. U skladu sa odredbom Zakona o mladima, u budžetu

Republike Srbije obezbeđuju se sredstva za finansiranje programa i projekata od javnog

interesa u oblastima omladinskog sektora kojima se:

o obezbeđuju uslovi za razvoj i unapređivanje omladinskih aktivnosti kroz podsticanje

mladih da aktivno učestvuju u društvenim tokovima

o podstiču udruženja mladih, udruženja za mlade i savezi da učestvuju u sprovođenju

omladinskih aktivnosti i ostvarivanju cilјeva Strategije

Page 45: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

45 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

o mladi informišu o pitanjima od značaja za mlade i izdaju publikacije od značaja za

mlade

o podstiče karijerno vođenje i savetovanje mladih i organizuju obuke, seminari i

manifestacije od značaja za zapošlјavanje, samozapošlјavanje i preduzetništvo mladih

o podstiče neformalno obrazovanje mladih u oblastima omladinskog sektora i razvija

kvalitet neformalnog obrazovanja mladih

o vrši društveno osnaživanje mladih, naročito kroz podsticanje volonterizma i

omladinskog rada i izgradnju kapaciteta udruženja mladih

o mladi podstiču za aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, negovanje

zdravih i bezbednih stilova života, kao i za zadovolјavanje potreba mladih u oblasti

kulture

o podstiče aktivnost mladih u oblastima omladinskog sektora na lokalnom nivou kroz

podršku realizaciji lokalnih akcionih planova za mlade i programa i projekata lokalnih

kancelarija za mlade

o sprovode istraživanja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji

o realizuje i afirmiše međunarodna saradnja u oblastima omladinskog sektora

o pruža podrška mladim talentima kroz nagrađivanje, stipendiranje i usavršavanje

učenika i studenata

Svi konkursi za dodelu sredstava i sve informacije o njima objavlјuju se na zvaničnoj internet

prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, omladinskom portalu Mladi su zakon i najmanje

jednom od dnevnih listova koji izlaze na teritoriji cele Republike Srbije. Nakon odluke o

dodeli sredstava, ministarstvo na zvaničnoj internet prezentaciji stavlјa na uvid javnosti:

spisak svih učesnika na konkursu, kao i spisak odobrenih programa ili projekata sa iznosom

odobrenih sredstava.

Sve informacije možete dobiti na telefon: (011) 311-3319 (Adana Novović, Bulevar Mihajla

Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija 311) ili na

[email protected].

Evidencija udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza

U skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, br. 50/11), donet je Pravilnik o

sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i

njihovih saveza („Službeni glasanik RS“, br. 1/12). U Jedinstvenu evidenciju upisuju se

podaci o udruženjima, odnosno savezima, kao i o njihovim zastupnicima, s tim da

Ministarstvo obezbeđuje javnu dostupnost određenih podataka (redni broj i datum upisa,

naziv, matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), sedište i adresa (mesto, okrug, opština,

ulica i broj), organizaciona forma i datum osnivanja udruženja/saveza, naziv nadležnog

organa kod koga je udruženje/savez upisan u registar i redni broj upisa, broj i datum rešenja o

upisu u registar nadležnog organa, oblast ostvarivanja cilјeva i cilјevi radi kojih se osniva

udruženje/savez) na zvaničnoj internet prezentaciji. Preostali podaci (članstvo u savezima u

oblastima omladinskog sektora u kojima je udruženje/savez član, članstvo u savezima ili

drugim asocijacijama u inostranstvu u oblastima omladinskog sektora, ukupan broj udruženja/

saveza učlanjenih u savez, ukupan broj individualnih članova udruženja/saveza, broj

individualnih članova udruženja/saveza uzrasta od 15 do 30 godina, šifra i opis pretežne

privredne i/ili druge delatnosti, ukoliko je udruženje/savez obavlјa, kontakt podaci

udruženja/saveza (telefon, e-mail adresa i dr.), prezime, ime i jedinstveni matični broj građana

zastupnika udruženja/saveza (za strane državlјane – broj putne isprave i država izdavanja),

prebivalište (za lica bez prebivališta – boravište) i adresa zastupnika udruženja/odnosno

Page 46: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

46 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

saveza, broj jedinica lokalne samouprave u kojima su omladinske aktivnosti sprovedene

(podatak se odnosi na saveze koji ispunjavaju uslov za sticanje statusa krovnog saveza),

period sprovođenja omladinskih aktivnosti (podatak se odnosi na saveze koji ispunjavaju

uslov za sticanje statusa krovnog saveza), broj okruga na čijoj teritoriji udruženja/savezi

učlanjeni u savez imaju sedište (podatak se odnosi na saveze koji ispunjavaju uslov za sticanje

statusa krovnog saveza), datum i osnov brisanja iz Jedinstvene evidencije) se ne objavlјuju.

Radi upisa u jedinstvenu evidenciju, potrebno je obratiti se Ministarstvu omladine i sporta

pismenim putem, na propisanom obrazcu. Obrazac je dostupan na sajtu Ministarstva omladine

i sporta, na veb adresi – http://www.mos.gov.rs/o-ministarstvu/sektor-za-omladinu/pravilnik-

o-evidenciji-i-lista-evidentiranih-udruzenja/.

Do 1. decembra 2015. godine u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, za mlade i njihovih

saveza upisano je ukupno 1086 udruženja i saveza.

Sve informacije možete dobiti na telefone (011) 311-7164 (Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata

Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija 335) ili na [email protected].

Stipendiranje i nagrađivanje mladih talenata

Po Odluci o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije, Fond se obrazuje sa cilјem

da se stvore mogućnosti za podršku u finansiranju školovanja i usavršavanja mladih talenata,

kojom su propisani opšti kriterijumi i iznosi za nagrade i stipendije, a na osnovu navedene

Odluke Fond svake godine donosi posebne odluke o visini nagrada/stipendija kao i posebne

kriterijume za svaki konkurs pojedinačno, a sve u skladu sa raspoloživim sredstvima u

budžetu Fonda za mlade talente za tekuću godinu.

Svi stipendisti Fonda za mlade talente potpisuju Ugovor o stipendiranju sa Fondom po kome

se, pored ostalog, obavezuju da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina nakon završetka

studija ili da provedu tri godine na evidenciji Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Sva obaveštenja o konkursima i potrebnoj prijavnoj dokumentaciji mogu se naći na internet

prezentaciji http://www.mos.gov.rs/dositeja/.

Takođe, sve informacije su dostupne putem telefona (011) 311-07-85 svakog radnog dana od

9 do 12 časova (kontakt osoba: Zorica Matković, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija,

istočno krilo, treći sprat, kancelarija 338) ili putem imejla [email protected]

12. PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA

Ministarstvo omladine i sporta je u 2014. godini finansiralo Redovne godišnje aktivnosti 92

sportske organizacije i organizacije iz oblasti sporta.

Odobrena su sredstva za finansiranje Redovnih godišnjih aktivnosti za 87 sportskih

organizacija i organizacija iz oblasti sporta za 2015. godinu. Svi podaci nalaze se na sajtu

Ministarstva omladine i sporta: http://www.mos.gov.rs/dokumenta/sport/resenja/.

Ministarstvo omladine i sporta u 2014. godini stipendiralo je 369 sportista iz 48 sportskih

saveza.

Page 47: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

47 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Na dan 20. septembar 2015. godine Ministarstvo omladine i sporta stipendira 370 sportistu iz

48 sportskih saveza.

Do 1. decembra 2015. godine, finansirano je 71 programa i projekata udruženja mladih,

udruženja za mlade i njihovih saveza. Raspisan je i 1 konkurs za podršku jedinicama lokalne

samouprave i finansirano je 35 projekata.

Tokom 2014. godine ukupno je evidentirano 191 udruženje mladih, udruženje za mlade i

njihovi savezi, od toga 101 udruženje mladih, 88 udruženja za mlade i 2 saveza udruženja

mladih i za mlade.

Do 1. decembra 2015. godine u Jedinstvenu evidenciju upisano je ukupno 179 udruženja i

saveza, i to: 95 udruženja mladih, 82 udruženja za mlade i 2 saveza udruženja mladih.

U 2015. godini dodelјeno je 1195 stipendija za studije u Republici Srbiji i 1156 nagrada

učenicima srednjih škola za postignute rezultate u 2014. godini.

13.

Finansijska sredstva za 2014. godinu i 2015. godine, podaci o planu izvršenja budžeta i

izveštaj o realizaciji budžeta mogu se naći na sajtu Ministarstva omladine i sporta, na adresi http://www.mos.gov.rs/wp-content/uploads/2014/04/FINANSIJSKA-SREDSTVA-ZA-2015-

informator-2509.doc.

14. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA

Podaci o javnim nabavkama Ministarstva omladine i sporta za 2014. godinu i 2015. godine, mogu se

naći na sajtu Ministarstva omladine i sporta, na adresi http://www.mos.gov.rs/javne-nabavke/ i o

zaklјučenim ugovorima u 2015. godini http://www.mos.gov.rs/javne-nabavke/zakljuceni-ugovori-u-

2015-godini-ministarstvo-omladine-i-sporta-dobra-radovi-i-usluge/.

Podaci o planovima javnih nabavki i izvršenju planova javnih nabavki za 2014. i 2015. godinu mogu

se naći na sajtu Ministarstva omladine na sportu na adresi http://www.mos.gov.rs/informator-o-

radu/javne-nabavke/planovi-i-izvrsenja-javnih-nabavki/.

15.FINANSIRANјE OPŠTEG INTERESA U OBLASTI SPORTA I JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA

PROGRAMI/PROJEKTI ORGANA DRŽAVNE UPRAVE (REZULTATI)

Red.

br.

Naziv Rezultat Finansiranje

Referentni šifra izvora Iznos

Page 48: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

48 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

finansiranja ostvarenja/

izvršenja dokument

I II III IV

1. Sprovođenje omladinske

politike u oblastima

omladinskog sektora

U 2015. godini raspisana su tri

javna konkursa. Kroz Javni

konkurs za finansiranje programa i

projekata jedinica lokalne

samouprave za realizaciju lokalnih

akcionih planova za mlade

odobreno je 35 projekata. Kroz dva

Javna konkursa za finansiranje i

sufinansiranje programa i projekata

za sprovođenje cilјeva Nacionalne

strategije za mlade finansirana su

71 projekta. U toku je realizacija

finansiranih projekata.

01 200.891.880,58

RSD

Nacionalna

strategija za mlade

1.PK.1 Jačanje kapaciteta

kancelarija za mlade i

sprovođenje lokalnih

akcionih planova

- Pružene različite usluge za mlade

u 35 opština u skladu sa potrebama

mladih na lokalu;

- Koordinatori kancelarija za mlade

upoznati sa načinima sprovođenja

Nacionalne strategije za mlade na

lokalnom nivou;

Finansirano je 35 projekata JLS od

kojih je 7 za zapošlјavanje mladih,

12 projekata za opremanje

omladinskih klubova, 4 projekta za

promociju zdravih stilova života, 9

projekata za izgradnju teretana na

otvorenom i 2 projekta za

aktivizam i participaciju mladih.

01 41.111.977,68

RSD

Nacionalna

strategija za mlade

1.PK.2. Međunarodna saradnja u

oblasti omladinske

politike

- Povećanje mobilnosti i aktivizma

mladih u Republici Srbiji;

- Razmenjena znanja i iskustva

mladih sa vršnjacima iz Evrope;

- Povećan broj korisnika različitih

instrumenata evropske omladinske

politike za unapređenje položaja

mladih.

01 23.520.639,26

RSD

Nacionalna

strategija za mlade

2. Fond za mlade talente

Republike Srbije

Stipendirano1.195 studenata

završnih godina osnovnih i master

akademskih studija sa

visokoškolskih ustanova čiji je

osnivač Republika Srbija u iznosu

do 30.000 dinara (neto) mesečno

po studentu;

- Dodelјene 1.156 novčane nagrade

učenicima srednjih škola za

postignute uspehe na priznatim

takmičenjima u zemlјi i

inostranstvu, u visini od 20.000 do

200.000 dinara.

- U toku Konkurs za stipendiranje

studenata drugog i trećeg stepena

studija u zemlјama EU, EFTA i na

vodećim svetskim univerzitetima;

01 Predviđena

sredstva

766.641.00,00

RSD

Realizovano

404.808.000,00

dinara.

Do kraja

septembra

utrošeno

41.010.000,00

za dodelјene

1156 nagrade i

363.798.000,00

dinara za 9 rata

za 1195

Nacionalna

strategija za mlade

Page 49: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

49 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

studenata koji

studiraju u RS

(ostala još jedna

rata u iznosu od

40.422.000,00

dinara da se

isplati 2.PK.1 Fond za mlade talente

Republike Srbije

Pružena finansijska podrška

mladim talentima u

profesionalnom razvoju

01 Predviđena

sredstva

766.641.00,00

RSD

Realizovano

404.808.000,00

dinara.

Nacionalna

strategija za mlade

3. Razvoj sistema sporta Uspostavlјanje sistema sporta u

skladu sa Evropskom sportskom

povelјom, principima politike

sporta za sve, Kodeksom sportske

etike, Konvencijom o sprečavanju

nasilјa u sportu, Konvencijom o

sprečavanju dopinga u sportu i

Sportskom izjavom samita šefova

država i vlada Evropske unije iz

Amsterdama; uspostavlјanje

mehanizama za povećanje obima

bavlјenja sportom svih građana u

okviru i van sportskih organizacija;

razvoj i unapređenje fizičkog

vežbanja dece u predškolskim

ustanovama, jačanje školskog i

univerzitetskog sporta i

uspostavlјanje funkcionalnog

sistema školskih i univerzitetskih

sportskih takmičenja

01

01 (BF)

3.044.458.102,35

RSD

199.781.930,00

RSD

Zakon o sportu,

Strategija razvoja

sporta

3.PK. 1 Ulaganje u vrhunski sport

i njegov razvoj

Finansiranje granskih sportskih

saveza Srbije –unapređeni uslovi

za bavlјenje vrhunskim sportom i

omasovlјenim sportom

01 1.757.481.887,93

RSD

Zakon o sportu,

Strategija razvoja

sporta

3.PK. 2 Afirmacija sporta kroz

finansiranje nacionalnih

priznanja vrhunskim

sportistima, davanje

stipendija, kao i nagrada

sportistima za osvojene

medalјe

Na predlog granskih sportskih

saveza finansiraju se sportisti koji

su ostvarili pravo na stipendiju.

Broj stipendija je određen u skladu

sa kategorizacijom sportova. Po

svojoj suštini sredstva za ovu

namenu nemaju socijalnu funkciju,

već razvojnu i naučnu, u cilјu

pobolјšanja stanja omladinskog

sporta u zemlјi. U 2014. godini

ukupan broj stipendista je bio 369.

U skladu sa Zakonom o sportu i

Uredbom o nacionalnim

priznanjima i nagradama za

poseban doprinos razvoju i

afirmaciji sporta isplaćuju se

nacionalna priznanja i nagrade za

poseban doprinos razvoju i

afirmaciji sporta. Iz budžeta za

2014. godinu izdvojena su sredstva

za 557 nosilaca nacionalnih

01

01 (BF)

1.116.416.709,00

RSD

199.781.930,00

RSD

Zakon o sportu,

Strategija razvoja

sporta

Page 50: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

50 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

sportskih priznanja.

Na osnovu Uredbe o nacionalnim

priznanjima i nagradama za

poseban doprinos razvoju i

afirmaciji sporta Ministarstvo

dodelјuje novčane nagrade

sportistima i trenerima

državlјanima Republike Srbije.

Nagrađeni su sportisti osvajači

medalјa u veslanju, kajaku,

atletici,tekvondou, strelјaštvu,

plivanju, rukometu, vaterpolu,

odbojci, košarci i osobe sa

invaliditetom. 3.PK. 3 Organizacija velikih

međunarodnih takmičenja

od interesa za Republiku

Srbiju

Finansiranje sportskih takmičenja

koja su od interesa za RS i koja su

u nadležnosti različitih preduzeća:

Privredno društvo „Veslanje d.o.o.

Beograd”, EP u vaterpolu 2016”

doo Beograd. Takođe u 2014. godini u našoj

zemlјi su se održala sledeća

takmičenja: Evropsko prvenstvo u

veslanju, Međunarodna

biciklistička trka „Kroz Srbiju”,

Evropski kup u disciplinama

letećih meta, Svetsko prvenstvo u

fitnesu, Prvenstvo Evrope u

paraglajdingu, Svetsko prvenstvo

za seniore u hokeju na ledu-

divizija 2, Biciklistička trka

Beograd-Banja Luka, Beogradski

maraton, Kros RTS, Beli Kros,

Evropski reli šampionat „Serbia

Relly”, Memorijalni turnir u

rvanju „Ljubomir Ivanović

Gedža”, Memorijalni turnir u

dizanju tegova „Vladan

Mihajlović”, Međunarodno

takmičenje u plesu „Beo Dance”,

Karate turnir „Zlatni pojas”,

Evropski kik boks kup Serbia

Open, EJU džudo turnir Serbia

Open, Kup jugoistočne Evrope-

Klasa Optimist u jedrenju,

Balkanski šampionat u dalјinskom

jahanju, Istočno-evropski

šampionat u Moto krosu,

Međunarodni džiu džicu turnir

„Srbija open 2014”, Organizacija

međunarodne FIS trke – Otvoreno

prvenstvo Srbije, Balkanski turnir

u ragbiju 7, Evropski kup u

disciplini leteće mete GP Peraci,

49. Međunarodne konjičke igre,

Balkanski šampionat u džet skiju,

Dejvis Kup i FED, Kup 13. Veče

borilačkih veština kjokušinkai,

Evro kup u raftingu.

01 135.200.000,00

RSD

Zakon o sportu,

Strategija razvoja

sporta

3.PK.4 Podrška vrhunskim Godišnja članarina međunarodnim 01 2.473.475,02 Zakon o sportu,

Page 51: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

51 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

sportistima kroz članstvo

Republike Srbije u

značajnim međunarodnim

organizacijama u oblasti

sporta

organizacijama EPAS i WADA.

Članstvo u pomenutim

organizacijama je od značaja za

Republiku Srbiju zbog

međunarodne saradnje koja se

uspostavlјa među članicama i koja

može uticati na stvaranje bolјih

uslova za razvoj sporta

RSD Strategija razvoja

sporta

3.PK.5 Doplatna poštanska marka Izvršena je isplata budžetskih

sredstava od doplatne poštanske

marke, koja će Ministarstvo

ostvariti iz budžeta Republike

Srbije po osnovu doplatne

poštanske markice i to za Evropsko

prvenstvo u veslanju

01 6.433.270,00

RSD

Zakon o sportu,

Strategija razvoja

sporta

3.PK. 6 Finansiranje sportskih

škola i kampova

Programom finansiranja kampova

perspektivnih sportista obuhvaćeno

je preko 3.000 mladih i

perspektivnih sportista.

Organizacija kampova je od

velikog značaja jer se iz te baze

regrutuju mladi sportisti koji će u

budućnosti biti članovi

reprezentativnih selekcija i

ostvarivati vrhunske rezultate.

Ministarstvo omladine i sporta je u

2014. godini finansiralo 57

nacionalnih granskih sportskih

saveza, imajući u vidu veliko

interesovanje saveza, ali i značaja

koji imaju programi kampova

perspektivnih sportista.

01 26.452.760,40

RSD

Zakon o sportu,

Strategija razvoja

sporta

4. Izgradnja, rekonstrukcija,

adaptacija, sanacija i

kapitalno održavanje

sportskih objekata u

Republici Srbiji

U 2014. godini realizovano je

ukupno 6 projekata izgradnje,

rekonstrukcije, adaptacije, sanacije

i kapitalnog održavanja sportskih

objekata u Republici Srbiji

01

11

31.486.846,68

RSD

7.258.160,74

RSD

Strategija razvoja

sporta

4.PK. 1 Izgradnja sportskih i

rekreativnih objekata U 2014. godini realizovano je

ukupno 5 projekata izgradnje

sportskih i rekreativnih objekata, i

to:

1) Izgradnja terena za mali fudbal,

opština Ljig;

2) Izgradnja igrališta za male

sportove, Nastasićko polјe u Raški;

3) Izgradnja tribina na SC

Pastirište, opština Svrlјig;

4) Izgradnja atletske dvorane u

Beogradu – prva faza;

5) Izrada Glavnog projekta za

rekonstrukciju i adaptaciju malih

terena na teritoriji Republike Srbije

01 30.143.923,92

RSD

Strategija razvoja

sporta

4.PK. 2 Kapitalno održavanje

sportskih i rekreativnih

objekata

U 2014. godini realizovan je 1

projekat kapitalnog održavanja

sportskih i rekreativnih objekata, i

to:

1) Sanacija svlačionica terena za

male sportove Gimnazije i

Ekonomske škole, opština

01 1.342.922,76

RSD

Strategija razvoja

sporta

Page 52: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

52 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Kuršumlija 4.PK. 3 Projekti u realizaciji za

koje je stvorena obaveza

Odlukom o rasporedu

sredstava predviđenih

Zakonom o budžetu

Republike Srbije za 2014.

godinu za realizaciju NIP.

U 2014. godini realizovan je 1

projekat NIP, i to:

1) Završetak izgradnje fiskulturnih

sala u osnovnim i srednjim

školama (OŠ „Jovan Cvijić Sirča”

– 4. faza, OŠ „Braća Vilotijević” i

Srednja polјoprivredna škola – 2,3,

i 4. faza), Kralјevo- partija II.

11 7.258.160,74

RSD

Podaci za tekuću godinu biće postavlјeni naknadno, zbog specifičnosti sprovođenja programa

i projekata u oblasti omladine i sporta, koji se realizuju tokom cele kalendarske godine.

16. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANјIMA

Na osnovu čl. 8. i 41. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni

glasnik RS”, br. 62/06, 63/06-ispravka, 115/06-ispravka, 101/07, 99/10, 108/13 i 99/14)

utvrđena je osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike, i to u

neto iznosu od 18.906,90 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno

socijalno osiguranje.

U skladu sa navedenim zakonom, od plate za april 2014. godine, osnovica za obračun i isplatu

plata za državne službenike i nameštenike povećala se za 0,5% i utvrđena je Odlukom o visini

osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i

zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda („Službeni glasnik RS”, broj

42/14) u neto iznosu od 19.001,43 dinara.

Članom 5. stav 1. Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata,

odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik

RS”, broj 116/14) propisano je da osnovica za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih

sredstava, utvrđena zakonom, drugim propisom ili drugim opštim i pojedinačnim aktom, koji

je u primeni na dan donošenja ovog zakona, umanjuje se za 10%, a članom 12. istog zakona

propisano je da se ovaj zakon primenjuje počev od obračuna i isplatu plata, zarada i drugih

stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava za mesec novembar 2014. godine.

Podaci o isplaćenim platama za postavlјena i lica na položaju

za mesec oktobar 2015:

Radno mesto Neto plata

bez minulog rada

/u din./

Državni sekretari 85.326,00

Pomoćnik ministra za omladinu 121.590,15

Pomoćnik ministra za sport 121.590,15

Pomoćnik ministra za upravlјanje projektima 121.590,15

Page 53: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

53 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Sekretar Ministarstva 121.590,15

Šef kabineta 69.283,22

Podaci o isplaćenim platama za zaposlene za mesec oktobar 2015:

Zvanje Najniža isplaćena neto

plata(bez minulog rada)

Najviša isplaćena neto

plata(bez minulog rada)

Viši savetnik 74.561,62 82.257,20

Samostalni savetnik 54.040,08 65.839,97

Savetnik 43.266,26 55.237,17

Mlađi savetnik 34.715,62 36.425,75

Saradnik 34.031,57 35.741,70

Mlađi saradnik / /

Referent 25.150,00 31.007,12

Mlađi referent / /

Nameštenici 25.651,93 34.715,62

Napomena: visina zarade zaposlenih koji imaju isto zvanje razlikuje se zbog toga što u

okviru svakog zvanja postoji osam platnih razreda, kao i eventualne oscilacije po zaposlenom

zbog bolovanja ili prekovremenog rada.

Pojedinačni iznos naknade za lice koje je angažovano po ugovoru o privremenim i

povremenim poslovima iznosio je neto 47.834,46 dinara.

Visina pojedinačnih naknada po ugovorima o delu (bez FMT) iznosila je od 30.000,00

(vozači) do 108.080,15 dinara (posebni savetnici), gde neto iznosi mogu biti veći od

ugovorenih, za iznos priloženih(obračunatih) putnih naloga.

17. SREDSTVA ZA RAD

Finansijska sredstva

Finansijska sredstva za rad Ministarstva omladine i sporta obezbeđena su u budžetu

Republike Srbije (prikazana u tač.13.)

Oprema

Ministarstvo omladine i sporta − osnovna sredstva u upotrebi MOS sa stanjem na dan

31.12.2014. godine.

OPREMA MINISTAERSTVA OMLADINE I SPORTA NA DAN 31.12.2014. GODINE

Red.br

.

Naziv JM. Kom. Dat.nab. Nabavna

vrednost

1 fotelјa crna koža 2200l ko

m

1 30.11.2007 11,422.40

2 fotelјa crna koža 2200l ko

m

1 30.11.2007 11,422.40

Page 54: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

54 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

3 fotelјa 2200l crna koža ko

m

1 30.11.2007 11,422.40

4 fotelјa crna koža 2000s ko

m

1 30.11.2007 10,407.60

5 fotelјa crna koža 2000s ko

m

1 30.11.2007 10,407.60

6 fotelјa crna koža 2000s ko

m

1 30.11.2007 10,407.60

7 fotelјa crna koža 2000s ko

m

1 30.11.2007 10,407.60

8 fotelјa crna koža 2000s ko

m

1 30.11.2007 10,407.60

9 fotelјa crna koža 2000s ko

m

1 30.11.2007 10,407.60

10 fotelјa 2000s crna koža ko

m

1 30.11.2007 10,407.60

11 fotelјa 2000s crna koža ko

m

1 30.11.2007 10,407.60

12 fotelјa 2000s crna koža ko

m

1 30.11.2007 10,407.60

13 fotelјa 2000s crna koža ko

m

1 30.11.2007 10,407.60

14 fotelјa 2000s crna koža ko

m

1 30.11.2007 10,407.60

15 fotelјa 2000s crna koža ko

m

1 30.11.2007 10,407.60

16 fotelјa crna koža 2000s ko

m

1 30.11.2007 10,407.60

17 foteelјa crna koža 2000s ko

m

1 30.11.2007 10,407.60

18 fotelјa crna koža 2000s ko

m

1 30.11.2007 10,407.60

19 fotelјa crna koža 2000s ko

m

1 30.11.2007 10,407.60

20 stolica daktilo,crna,štof, 333s ko

m

1 30.11.2007 3,784.26

21 stolica daktilo,crne,štof,333-s ko

m

1 30.11.2007 3,784.26

22 stolica daktilo,crna,štof, 333-s ko

m

1 30.11.2007 3,784.26

23 stolica daktilo,crna,štof.333-s ko

m

1 30.11.2007 3,784.26

24 stolica daktilo,crna,štof, 333-s ko

m

1 30.11.2007 3,784.26

25 stolica daktilo,crna,štof, 333-s ko

m

1 30.11.2007 3,784.26

26 stolica daktilo,crna,štof, 333s ko

m

1 30.11.2007 3,784.26

27 stolica kaktilo,crna,štof, 333-s ko

m

1 30.11.2007 3,784.26

28 stolica daktilo,crna,štof, 333s ko

m

1 30.11.2007 3,784.26

29 sto gardoš,braon, gs166 ko 1 30.11.2007 6,726.00

Page 55: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

55 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

m

30 sto gardoš, braon, gs166 ko

m

1 30.11.2007 6,726.00

31 sto klubski gardoš braon, gtc 66 ko

m

1 30.11.2007 3,894.00

32 kaseta pokretna,gardoš,braon ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

33 kaseta pokr.gardoš braon-gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

34 kaseta pokr.gardoš braon - fcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

35 kaseta pokr.gardoš, braon, gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

36 kaseta pokr.,braon,gardoš gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

37 sto radni gardoš, braon xgs168 ko

m

1 30.11.2007 7,906.00

38 sto radni gardoš,braon, xgs148 ko

m

1 30.11.2007 7,316.00

39 sto radni gardoš,braon, xgs148 ko

m

1 30.11.2007 7,316.00

40 sto radni gardoš,braon, xgs148 ko

m

1 30.11.2007 7,316.00

41 radni sto gardoš. braon, xgs 86 ko

m

1 30.11.2007 4,012.00

42 sto konfer.,gardoš,braon, gs1610 ko

m

1 30.11.2007 8,732.00

43 segment gardoš, braon, gr9086dx ko

m

1 30.11.2007 4,130.00

44 sto radni,gardoš,braon, xgs166 ko

m

1 30.11.2007 6,726.00

45 sto radni gardoš, braon, xgs166 ko

m

1 30.11.2007 6,726.00

46 sto klubski gardoš,braon, xgtc66 ko

m

1 30.11.2007 3,894.00

47 sto klubski gardoš, braon, gtc66 ko

m

1 30.11.2007 3,894.00

48 ormar gardoš gab90 pb h75 ko

m

1 30.11.2007 6,785.00

49 kaseta pokr.,braon, gardoš gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

50 kaseta pokretna gardoš braon, ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

51 sto radni gardoš,braon, xgs148 ko

m

1 30.11.2007 7,316.00

52 sto radni gardoš,braon, xgs148 ko

m

1 30.11.2007 7,316.00

53 ormar gardoš, braon, gah90 ko

m

1 30.11.2007 14,455.00

54 ormar gardoš, braon, pfgah90 h200 ko

m

1 30.11.2007 16,307.50

55 ormar zemun, crni, pf2a h200 ko

m

1 30.11.2007 16,307.56

Page 56: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

56 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

56 ormar gardoš pegab90 h75 ko

m

1 30.11.2007 6,785.00

57 ormar gardoš braon, pfgab90 h75 ko

m

1 30.11.2007 6,785.00

58 kaseta pokretna gardoš braon ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

59 kaseta pokretna gardoš braon, gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

60 sto radni, gardoš, braon, xgs168 ko

m

1 30.11.2007 7,906.00

61 sto radni gardoš braon, xgs86 ko

m

1 30.11.2007 4,012.00

62 ormar arh.crni, st. zemun 45h45h140 ko

m

1 30.11.2007 13,688.00

63 segment gardoš braon, gr9086dx ko

m

1 30.11.2007 4,130.00

64 sto radni gardoš,braon, xgs166 ko

m

1 30.11.2007 6,726.00

65 sto radni gardoš,braon, xgs166 ko

m

1 30.11.2007 6,726.00

66 sto klubski gardoš,braon, gtc66 ko

m

1 30.11.2007 3,894.00

67 ormar gardoš, braon, pfgab90 h75 ko

m

1 30.11.2007 6,785.00

68 ormar gardoš pfgab90pb h75 ko

m

1 30.11.2007 6,785.00

69 ormar gardoš braon h75 ko

m

1 30.11.2007 6,785.00

70 kaseta pokretna gardoš braon, gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

71 kaseta pokretna gardoš braon, gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

72 kaseta pokretna gardoš braon, gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

73 kaseta pokretna gardoš,braon, gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

74 sto radni gardoš braon, xgs188 ko

m

1 30.11.2007 8,732.00

75 sto radni gardoš braon, xgs168 ko

m

1 30.11.2007 7,906.00

76 sto radni gardoš braon, xgs168 ko

m

1 30.11.2007 7,906.00

77 sto radni gardoš braon, xgs86 ko

m

1 30.11.2007 4,012.00

78 segment gardoš braon, gr9086 ko

m

1 30.11.2007 4,130.00

79 segment gardoš 80h80dž90 ko

m

1 30.11.2007 2,419.00

80 segment gardoš 80h80h90 ko

m

1 30.11.2007 2,419.00

81 sto radni gardoš braon, xgs2010 ko

m

1 30.11.2007 19,352.00

82 kaseta pokretna gardoš,braon, gcr3 ko 1 30.11.2007 6,372.00

Page 57: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

57 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

m

83 sto radni gardoš,braon, xgs168 ko

m

1 30.11.2007 7,906.00

84 sto radni gardoš,braon, pfgs126 ko

m

1 30.11.2007 5,074.00

85 kaseta fiksna gardoš braon, x6cs2 ko

m

1 30.11.2007 2,478.00

86 fotelјa disko crna koža ko

m

1 30.11.2007 14,608.40

87 fotelјa disko crna koža ko

m

1 30.11.2007 14,608.40

88 fotelјa disko, crna koža ko

m

1 30.11.2007 14,608.40

89 fotelјa disko, crna koža ko

m

1 30.11.2007 14,608.40

90 kaseta pokretna gardoš,braon, gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

91 kaseta pokretna gardoš,braon, gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

92 kaseta pokretna gardoš braon, gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

93 kaseta pokretna gardoš,braon, gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

94 kaseta pokretna gardoš braon, gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

95 kaseta pokretna gardoš braon, gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

96 kaseta pokretna gardoš braon, gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

97 kaseta pokretna,gardoš,braon, gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

98 kaseta pokretna gadoš,braon, gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

99 kaseta pokretna, gardoš,braon, gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

100 kaseta pokretna gardoš,braon, gcr3 ko

m

1 30.11.2007 6,372.00

101 fotelјa disko crna koža ko

m

1 30.11.2007 14,608.40

102 fotelјa disko, crna koža ko

m

1 30.11.2007 14,608.40

103 fotelјa disko, crna koža ko

m

1 30.11.2007 14,608.40

104 sto zemun 72h74 ko

m

1 30.11.2007 8,496.00

105 ormar gardoš n75-braon ko

m

1 31.03.2008 6,018.00

106 ormar gardoš n75-braon ko

m

1 31.03.2008 6,018.00

107 fotelјa 2000s crna koža ko

m

1 31.03.2008 11,564.00

108 sto radni gardoš gs168-braon ko

m

1 31.03.2008 7,906.00

Page 58: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

58 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

109 radni sto gardoš gs166-braon ko

m

1 31.03.2008 6,724.68

110 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

111 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

112 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

113 fotelјa 2000s crna koža ko

m

1 31.03.2008 11,564.00

114 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

115 ormar gardoš n200-braon ko

m

1 31.03.2008 18,644.00

116 ormar ko

m

1 31.12.2008 5,000.00

117 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

118 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

119 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

120 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

121 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

122 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

123 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

124 sto klub-gardoš gtc66-braon ko

m

1 31.03.2008 3,894.00

125 ormar zemun 90-crni ko

m

1 31.03.2008 5,192.00

126 ormar zemun 90-crni ko

m

1 31.03.2008 5,192.00

127 ormar otvoren zemun 90h45h200 crni ko

m

1 31.03.2008 5,192.00

128 ormar otvoren zemun 90h45h200 crni ko

m

1 31.03.2008 5,192.00

129 ormar otvoren zemun 90h45h200 crni ko

m

1 31.03.2008 5,192.00

130 ormar otvoren zemun 90h45h200 crni ko

m

1 31.03.2008 5,192.00

131 ormar otvoren zemun 90h45h200 crni ko

m

1 31.03.2008 5,192.00

132 ormar otvoren zemun 90h45h200 crni ko

m

1 31.03.2008 5,192.00

133 ormar zemun 90-crni ko

m

1 31.03.2008 3,540.00

134 ormar zemun 90-crni ko

m

1 31.03.2008 3,540.00

135 ormar zemun 90-crni ko 1 31.03.2008 3,540.00

Page 59: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

59 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

m

136 ormar zemun 90-crni ko

m

1 31.03.2008 3,540.00

137 ormar zemun 90-crni ko

m

1 31.03.2008 3,540.00

138 ormar zemun 90-crni ko

m

1 31.03.2008 3,540.00

139 ormar zemun 90-crni ko

m

1 31.03.2008 3,540.00

140 ormar zemun 90-crni ko

m

1 31.03.2008 3,540.00

141 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

142 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

143 ormar arhivski gardoš n200 br ko

m

1 31.03.2008 13,688.00

144 ormar gardoš n200-braon ko

m

1 31.03.2008 18,644.00

145 ormar gardoš n200-braon ko

m

1 31.03.2008 18,644.00

146 ormar gardoš n75-braon ko

m

1 31.03.2008 6,018.00

147 ormar gardoš n75-braon ko

m

1 31.03.2008 6,018.00

148 ormar ko

m

1 31.12.2008 5,000.00

149 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

150 sto klub-gardoš gtc66-braon ko

m

1 01.04.2008 3,894.00

151 fotelјa 2000s crna koža ko

m

1 31.03.2008 11,564.00

152 ormar gardoš n200-braon ko

m

1 31.03.2008 18,644.00

153 ogledalo u ramu 100h40 ko

m

1 31.03.2008 3,422.00

154 sto radni gardoš gs168-braon ko

m

1 31.03.2008 7,906.00

155 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

156 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

157 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

158 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

159 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

160 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

161 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

Page 60: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

60 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

162 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

163 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

164 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

165 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

166 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

167 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

168 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

169 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

170 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

171 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

172 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

173 ogledalo u ramu 60h65 ko

m

1 31.03.2008 3,304.00

174 ogledalo u ramu 100h40 ko

m

1 31.03.2008 3,422.00

175 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

176 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

177 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

178 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

179 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

180 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

181 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

182 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

183 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

184 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

185 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

186 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

187 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

188 radna stolica crni štof ko 1 31.03.2008 4,602.00

Page 61: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

61 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

m

189 ormar gardoš n75-braon ko

m

1 31.03.2008 6,018.00

190 fotelјa 2000s crna koža ko

m

1 31.03.2008 11,564.00

191 ogledalo u ramu 100h40 ko

m

1 31.03.2008 3,422.00

192 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

193 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

194 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

195 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

196 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

197 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

198 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

199 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

200 ogledalo u ramu 100h40 ko

m

1 31.03.2008 3,422.00

201 ogledalo u ramu 100h40 ko

m

1 31.03.2008 3,422.00

202 ormar sa frižiderom gardoš ko

m

1 31.03.2008 16,166.00

203 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

204 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

205 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

206 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

207 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

208 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

209 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

210 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

211 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

212 ormar gardoš n200-braon ko

m

1 31.03.2008 18,644.00

213 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

214 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

Page 62: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

62 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

215 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

216 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

217 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

218 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

219 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

220 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

221 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

222 ormar gardoš n200-braon ko

m

1 31.03.2008 18,644.00

223 ogledalo u ramu 100h40 ko

m

1 31.03.2008 3,422.00

224 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

225 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

226 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

227 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

228 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

229 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

230 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

231 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

232 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

233 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

234 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

235 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

236 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

237 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

238 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

239 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

240 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

241 radna stolica crni štof ko 1 31.03.2008 4,602.00

Page 63: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

63 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

m

242 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

243 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

244 sto radni gardoš gs148-braon ko

m

1 31.03.2008 7,314.82

245 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

246 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

247 kaseta pokretna gardoš 3 braon ko

m

1 31.03.2008 6,372.00

248 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

249 radna stolica crno štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

250 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

251 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

252 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

253 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

254 radna stolica crni štof ko

m

1 31.03.2008 4,602.00

255 sto konferenc.gardoš 240h100 br/cr ko

m

1 31.03.2008 14,514.00

256 radni sto gardoš gs166 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

257 sto klub gardoš gtc66 braon ko

m

1 30.12.2008 5,274.60

258 sto klub gardoš gtc66 braon ko

m

1 30.12.2008 5,274.60

259 sto klub gardoš gtc66 braon ko

m

1 30.12.2008 5,274.60

260 sto radni gardoš gs168 braon ko

m

1 30.12.2008 10,608.20

261 sto radni gardoš gs168 braon ko

m

1 30.12.2008 10,608.20

262 sto radni gardoš gs168 braon ko

m

1 30.12.2008 10,608.20

263 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

264 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

265 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

266 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

267 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

Page 64: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

64 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

268 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

269 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

270 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

271 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

272 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

273 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

274 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

275 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

276 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

277 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

278 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

279 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

280 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

281 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

282 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

283 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

284 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

285 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

286 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

287 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

288 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

289 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

290 sto radni gardoš gs148 braon ko

m

1 30.12.2008 9,740.90

291 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

292 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

293 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

294 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko 1 30.12.2008 5,463.40

Page 65: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

65 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

m

295 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

296 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

297 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

298 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

299 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

300 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

301 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

302 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

303 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

304 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

305 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

306 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

307 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

308 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

309 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

310 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

311 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

312 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

313 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

314 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

315 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

316 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

317 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

318 rad.stolica sa rn 333sr crna štof ko

m

1 30.12.2008 5,463.40

319 kaseta pokr.gard.gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

320 kaseta pokr.gard.gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

Page 66: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

66 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

321 kaseta pokr.gard.gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

322 kaseta pokr.gard.gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

323 kaseta pokr.gard.gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

324 kaseta pokr.gard.gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

325 kaseta pokr.gard.gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

326 kaseta pokr.gard.gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

327 kaseta pokr.gard.gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

328 kaseta pokr.gard.gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

329 kaseta pokr.gard.gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

330 kaseta pokr.gard.gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

331 kaseta pokr.gard.gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

332 kaseta pokr.gard.gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

333 kaseta pokr.gard.gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

334 kaseta pokr.gardoš gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2009 8,496.00

335 kaseta pokr.gardoš gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2009 8,496.00

336 kaseta pokr.gardoš gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2009 8,496.00

337 kaseta pokr.gardoš gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2009 8,496.00

338 kaseta pokr.gardoš gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2009 8,496.00

339 kaseta pokr.gardoš gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2009 8,496.00

340 kaseta pokr.gardoš gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2009 8,496.00

341 kaseta pokr.gardoš gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2009 8,496.00

342 kaseta pokr.gardoš gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2009 8,496.00

343 kaseta pokr.gardoš gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2009 8,496.00

344 kaseta pokr.gardoš gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2009 8,496.00

345 kaseta pokr.gardoš gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2009 8,496.00

346 kaseta pokr.gardoš gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2009 8,496.00

347 ormar gardoš pah90pg h200 braon ko 1 30.12.2009 17,629.20

Page 67: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

67 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

m

348 ormar gardoš pah90pg h200 braon ko

m

1 30.12.2009 17,629.20

349 ormar gardoš pah90pg h200 braon ko

m

1 30.12.2009 19,599.80

350 ormar gardoš gab90pb h75 braon ko

m

1 30.12.2009 11,788.20

351 ormar gardoš gab90pb h75 braon ko

m

1 30.12.2009 11,788.20

352 ormar gardoš gab90pb h75 braon ko

m

1 30.12.2009 11,788.20

353 ormar gardoš gab90pb h75 braon ko

m

1 30.12.2009 11,788.20

354 ormar gardoš gab90pb h75 braon ko

m

1 30.12.2009 11,788.20

355 ormar gardoš gab90pb h75 braon ko

m

1 30.12.2009 11,788.20

356 ormar gardoš gab90pb h75 braon ko

m

1 30.12.2009 11,788.20

357 komoda gardoš gab90pb h75 braon ko

m

1 30.12.2009 11,788.20

358 ormar otv.gard.90h45h200 br/cr ko

m

1 15.08.2008 9,935.60

359 ormar otv.gard.90h45h200 br/cr ko

m

1 15.08.2008 9,935.60

360 ormar otv.gard.90h45h200 br/cr ko

m

1 15.08.2008 9,935.60

361 ormar otv.gard.90h45h200 br/cr ko

m

1 15.08.2008 9,935.60

362 ormar otv.gard.90h45h200 br/cr ko

m

1 15.08.2008 9,935.60

363 ormar otv.gard.90h45h200 br/cr ko

m

1 15.08.2008 9,935.60

364 ormar otv.gard.90h45h200 br/cr ko

m

1 15.08.2008 9,935.60

365 komoda gardoš 90h45h75 br/cr ko

m

1 15.08.2008 14,396.00

366 komoda gardoš 90h45h75 br/cr ko

m

1 15.08.2008 14,396.00

367 komoda gardoš 90h45h75 br/cr ko

m

1 15.08.2008 14,396.00

368 komoda gardoš 90h45h75 br/cr ko

m

1 15.08.2008 14,396.00

369 komoda gardoš 90h45h75 br/cr ko

m

1 15.08.2008 14,396.00

370 komoda gardoš 90h45h75 br/cr ko

m

1 15.08.2008 14,396.00

371 komoda gardoš 90h45h75 br/cr ko

m

1 15.08.2008 14,396.00

372 komoda zemun abs 90h45h75 crna ko

m

1 15.08.2008 8,035.80

373 komoda zemun abs 90h45h75 crna ko

m

1 15.08.2008 8,035.80

Page 68: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

68 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

374 sto konfer.gardoš 240h100 br/cr ko

m

1 15.08.2008 15,658.60

375 ormar arh.zemun-abs 90h200 crni ko

m

1 15.08.2008 16,160.10

376 fotelјa 2200 crna koža ko

m

1 15.08.2008 12,189.40

377 fotelјa 2200 crna koža ko

m

1 15.08.2008 12,189.40

378 fotelјa 2000s crna koža ko

m

1 30.12.2008 10,767.50

379 fotelјa 2000s crna koža ko

m

1 30.12.2008 10,767.50

380 fotelјa 2000s crna koža ko

m

1 30.12.2008 10,767.50

381 fotelјa 2000s crna koža ko

m

1 30.12.2008 10,767.50

382 fotelјa 2000s crna koža ko

m

1 30.12.2008 10,767.50

383 fotelјa 2000s crna koža ko

m

1 30.12.2008 10,767.50

384 fotelјa 2000s crna koža ko

m

1 30.12.2008 10,767.50

385 kaseta pokr.gardoš gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

386 kaseta pokr.gardoš gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

387 kaseta pokr.gardoš gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

388 kaseta pokr.gardoš gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

389 kaseta pokr.gardoš gcr3 br/cr ko

m

1 30.12.2008 8,496.00

390 fotelјa altina disko crna koža ko

m

1 30.12.2008 12,095.00

391 fotelјa altina disko crna koža ko

m

1 30.12.2008 12,095.00

392 fotelјa altina disko crna koža ko

m

1 30.12.2008 12,095.00

393 fotelјa altina disko crna koža ko

m

1 30.12.2008 12,095.00

394 stolica kancelarijska ko

m

1 13.04.2009 1,849.00

395 stolica kancelarijska ko

m

1 13.04.2009 1,849.00

396 stolica kancelarijska ko

m

1 13.04.2009 1,849.00

397 stolica kancelarijska ko

m

1 13.04.2009 1,849.00

398 stolica kancelarijska ko

m

1 13.04.2009 1,849.00

399 stolica kancelarijska ko

m

1 13.04.2009 1,849.00

400 stolica kancelarijska ko 1 13.04.2009 1,849.00

Page 69: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

69 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

m

401 stolica kancelarijska ko

m

1 13.04.2009 1,849.02

402 sto radni gardos gs128 braon ko

m

1 11.07.2009 10,903.20

403 sto radni gardos gs128 braon ko

m

1 11.07.2009 10,903.20

404 sto radni gardos gs128 braon ko

m

1 11.07.2009 10,903.20

405 sto klub gardos x gtc66 braon ko

m

1 11.07.2009 5,805.60

406 ormar gardos pf gab90pb h75 br ko

m

1 11.07.2009 12,968.20

407 ormar gardos pf gab90pb h75 br ko

m

1 11.07.2009 12,968.20

408 sto klub gardos-abs r-70 br/cr ko

m

1 11.07.2009 6,372.00

409 dakt.stol.penta b-sr.kriv.siva stof ko

m

1 11.07.2009 17,110.00

410 dakt.stol.penta b-sr.kriv.siva stof ko

m

1 11.07.2009 17,110.00

411 dakt.stol.penta b-sr.kriv.siva stof ko

m

1 11.07.2009 17,110.00

412 dakt.stol.penta b-sr.kriv.siva stof ko

m

1 11.07.2009 17,110.00

413 dakt.stol.penta b-sr.kriv.siva stof ko

m

1 11.07.2009 17,110.00

414 dakt.stol.penta b-sr.kriv.siva stof ko

m

1 11.07.2009 17,110.00

415 dakt.stol.penta b-sr.kriv.siva stof ko

m

1 11.07.2009 17,110.00

416 dakt.stol.penta b-sr.kriv.siva stof ko

m

1 11.07.2009 17,110.00

417 dakt.stol.penta b-sr.kriv.siva stof ko

m

1 11.07.2009 17,110.00

418 dakt.stol.penta b-sr.kriv.siva stof ko

m

1 11.07.2009 17,110.00

419 orm.otv.gardos-x 90x45x200 b/c ko

m

1 11.07.2009 10,903.20

420 orm.otv.gardos-x 90x45x200 b/c ko

m

1 11.07.2009 10,903.20

421 ormar otvor.gardos x 90x45x200 b/c ko

m

1 11.07.2009 10,903.20

422 orm.otvor.gardos-x 90x45x200 b/c ko

m

1 11.07.2009 10,903.20

423 orm.otvor.gardos-x 90x45x140 b/c ko

m

1 11.07.2009 10,384.00

424 orm.arh.gard/pf 90x45x200 b/c st ko

m

1 11.07.2009 21,559.00

425 orm.arh.gard/pf 90x45x200 b/c st ko

m

1 11.07.2009 21,559.00

426 orm.arh.gard/pf 90x45x200 b/c st ko

m

1 11.07.2009 21,558.00

Page 70: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

70 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

427 komoda zemun-abs 60x45x75 c/c ko

m

1 11.07.2009 12,968.00

428 ormar arh.gardos-x gah-90x45x200 b/c ko

m

1 15.08.2008 19,399.20

429 ormar arh.gardos-x gah-90x45x200 b/c ko

m

1 15.08.2008 19,399.20

430 ormar arh.gardos-x gah-90x45x200 b/c ko

m

1 15.08.2008 19,399.20

431 sto okrugli gardos-abs r-100 b/c ko

m

1 11.07.2009 16,756.00

432 foteqa 2200l hrom crna koza ko

m

1 11.07.2009 15,576.00

433 radna stolica ko

m

1 31.12.2009 3,000.00

434 kaseta pokretna gardo[/pf gcr 3 br/cr ko

m

1 11.07.2009 9,345.60

435 kaseta pokretna gardo[/pf gcr 3 br/cr ko

m

1 11.07.2009 9,345.60

436 kaseta pokretna gardo[/pf gcr 3 br/cr ko

m

1 11.07.2009 9,345.60

437 ormar format 518 noce ko

m

1 11.07.2009 48,144.00

438 ormar format 518 noce ko

m

1 11.07.2009 48,144.00

439 kaseta format 545 noce ko

m

1 11.07.2009 30,090.00

440 kaseta format 545 noce ko

m

1 11.07.2009 30,090.00

441 fotelja 2000gueen niska hr.crna koza ko

m

1 11.07.2009 12,036.00

442 fotelja 2000gueen niska hr.crna koza ko

m

1 11.07.2009 12,036.00

443 fotelja 2000gueen niska hr.crna koza ko

m

1 11.07.2009 12,036.00

444 fotelja 2000gueen niska hr.crna koza ko

m

1 11.07.2009 12,036.00

445 fotelja 2000gueen niska hr.crna koza ko

m

1 11.07.2009 12,036.00

446 foteqa 2200 gueen visoka hr.cr.koza ko

m

1 11.07.2009 13,688.00

447 ogledalo ko

m

1 14.07.2009 7,316.00

448 ogledalo ko

m

1 14.07.2009 7,316.00

449 ogledalo ko

m

1 14.07.2009 7,316.00

450 ormar format 506 noce ko

m

1 16.07.2009 37,311.60

451 radna stolica ko

m

1 31.12.2009 3,000.00

452 radna stolica ko

m

1 31.12.2009 3,000.00

453 sto pomoćni ko 1 31.12.2009 5,000.00

Page 71: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

71 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

m

454 kožna fotelјa crna ko

m

1 31.12.2009 15,000.00

455 kožna fotelјa crna ko

m

1 31.12.2009 15,000.00

456 kožni trosed crni ko

m

1 31.12.2009 45,000.00

457 ovalni mali stočić ko

m

1 31.12.2009 10,000.00

458 pokretni stočić-kaseta ko

m

1 04.02.2010 11,008.47

459 vitr.ugr.ormar 141h35h245 ko

m

1 02.07.2010 57,230.00

460 ugaona garnitura-tina ko

m

1 13.09.2010 28,686.00

461 arhivski orman GO-4 ko

m

1 15.03.2013 21,000.00

462 arhivski orman GO-4 ko

m

1 15.03.2013 21,000.00

463 arhivski orman GO-4 ko

m

1 15.03.2013 21,000.00

464 arhivski orman GO-4 ko

m

1 15.03.2013 21,000.00

465 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

466 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

467 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

468 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

469 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

470 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

471 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

472 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

473 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

474 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

475 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

476 kompjuter dell opt 320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

477 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

478 kompjuter dell opt-320dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

479 kompjuter dell.opt-320dt ko

m

1 16.11.2008 65,295.75

Page 72: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

72 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

480 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

481 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

482 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

483 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

484 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

485 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

486 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

487 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

488 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

489 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

490 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

491 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

492 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

493 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 65,295.75

494 kompjuter dell opt320 dt ko

m

1 16.11.2007 77,667.07

495 dijaprojektor dell 1201 mp ko

m

1 16.11.2007 79,348.86

496 štampač lexmark laser e120n ko

m

1 16.11.2007 13,535.54

497 štampač lexmark las. e120n ko

m

1 16.11.2007 13,535.54

498 štampač lexmark las e120 ko

m

1 16.11.2007 13,535.54

499 štampač u boji laser lemark c 530dn ko

m

1 16.11.2007 34,351.57

500 televizor lcd panasonic 32 le7 ko

m

1 16.11.2007 55,677.14

501 dvd sistem (5 zvucnika) panas.sc-ht 540 ko

m

1 16.11.2007 18,526.20

502 fotoaparat samsung s730 ko

m

1 16.11.2007 11,969.60

503 diktafon sony ic recorder icd p530f ko

m

1 16.11.2007 6,822.60

504 diktafon sony ic recorder icd p530f ko

m

1 16.11.2007 6,828.60

505 skener hp sj 2400 c ko

m

1 16.11.2007 4,618.21

506 skener hp scan jet 2400 ko 1 16.11.2007 4,618.21

Page 73: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

73 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

m

507 lap top dell d630 271398856 ko

m

1 16.11.2007 142,560.00

508 lap top dell d531 ko

m

1 16.11.2007 87,804.00

509 torba za lap top ko

m

1 16.11.2007 2,330.41

510 torba za lap top ko

m

1 16.11.2007 2,330.41

511 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

512 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

513 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

514 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

515 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

516 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

517 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

518 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

519 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

520 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

521 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

522 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

523 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

524 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

525 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

526 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

527 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

528 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

529 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

530 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

531 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

532 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

Page 74: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

74 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

533 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

534 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 79,976.16

535 kompjuter dell vostro 200 ko

m

1 31.03.2008 82,803.60

536 lap top dell inspirion 1520 ko

m

1 31.03.2008 100,980.00

537 lap top dell inspirion 1520 ko

m

1 31.03.2008 100,980.00

538 skener ske hp sj g2710 ko

m

1 31.03.2008 6,068.15

539 skerner ske hp sj g2710 ko

m

1 31.03.2008 6,068.15

540 štampač pri laser-e 120 ko

m

1 31.03.2008 6,619.80

541 štampač pri laser-e 120 ko

m

1 31.03.2008 6,619.80

542 štampač pri laser-e 120 ko

m

1 31.03.2008 6,619.80

543 štampač pri laser-e 120 ko

m

1 31.03.2008 6,619.80

544 štampač pri laser-e 120 ko

m

1 31.03.2008 6,619.80

545 štampač pri laser-e 120 ko

m

1 31.03.2008 6,619.80

546 štampač pri laser-e 120 ko

m

1 31.03.2008 6,619.80

547 štampač pri laser-e 120 ko

m

1 31.03.2008 6,619.80

548 štampač pri laser-e 120 ko

m

1 31.03.2008 6,619.80

549 štampač pri laser-e 120 ko

m

1 31.03.2008 6,619.80

550 štampač pri laser-e 120 ko

m

1 31.03.2008 6,619.80

551 napajanje ups apc smart 1500i ko

m

1 31.03.2008 36,464.06

552 napajanje ups bk 650ei ko

m

1 31.03.2008 8,054.09

553 napajanje ups bk 650ei ko

m

1 31.03.2008 8,054.09

554 napajanje ups bk 650ei ko

m

1 31.03.2008 8,054.09

555 napajanje ups bk 650ei ko

m

1 31.03.2008 8,054.09

556 napajanje ups bk 650ei ko

m

1 31.03.2008 8,054.09

557 pokretni hard disk w hdd 250gb ext ko

m

1 31.03.2008 13,239.45

558 monitor dell-17 e178fp ko

m

1 31.03.2008 17,166.60

559 monitor dell-17 ee178fp ko 1 31.03.2008 17,166.60

Page 75: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

75 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

m

560 monitor dell-17 ko

m

1 31.03.2008 17,166.60

561 monitor dell-17 e178fp ko

m

1 31.03.2008 17,166.60

562 monitor dell-17 e178fp ko

m

1 31.03.2008 17,166.60

563 monitor dell-17 e178fp ko

m

1 31.03.2008 17,166.60

564 monitor dell-17 e178fp ko

m

1 31.03.2008 17,166.60

565 monitor dell-17 e178fp ko

m

1 31.03.2008 17,166.60

566 monitor dell-17 e178fp ko

m

1 31.03.2008 17,166.60

567 monitor dell-17 e178fp ko

m

1 31.03.2008 17,166.60

568 lap top ko

m

1 31.12.2008 40,000.00

569 lap top ko

m

1 31.12.2008 40,000.00

570 lap top ko

m

1 31.12.2008 40,000.00

571 stampac hp deskjet f2280 aio ko

m

1 27.07.2009 5,782.00

572 stampac hp laser p1006 ko

m

1 27.07.2009 10,738.00

573 stampac hp laser p1006 ko

m

1 27.07.2009 10,738.00

574 stampac hp laser p1006 ko

m

1 27.07.2009 10,738.00

575 stampac hp laser p1006 ko

m

1 27.07.2009 10,738.00

576 stampac hp laser p1006 ko

m

1 27.07.2009 10,744.00

577 stampac hp 2015 laser ko

m

1 27.07.2009 27,140.00

578 stampac hp 2015 laser ko

m

1 27.07.2009 27,140.00

579 stampac hp 2015 laser ko

m

1 27.07.2009 27,140.00

580 stampac hp 2015 laser ko

m

1 27.07.2009 27,140.00

581 kopj.HP dx2400MT C2D E4600 2gb ko

m

1 04.11.2009 72,808.20

582 kopj.HP dx2400MT C2D E4600 2gb ko

m

1 04.11.2009 72,808.20

583 kopj.HP dx2400MT C2D E4600 2gb ko

m

1 04.11.2009 72,808.20

584 kopj.HP dx2400MT C2D E4600 2gb ko

m

1 04.11.2009 72,808.20

585 kopj.HP dx2400MT C2D E4600 2gb ko

m

1 04.11.2009 72,808.20

Page 76: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

76 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

586 komp.HP dx2400MT C2D E4600 4gb ko

m

1 04.11.2009 77,522.40

587 komp.HP dx2400MT C2D E4600 4gb ko

m

1 04.11.2009 87,684.12

588 komp.HP dx2400MT C2D E4600 4gb ko

m

1 04.11.2009 89,779.32

589 lap top HP mini notebook 5101 2gb ko

m

1 04.11.2009 92,779.56

590 lap top HP probook 4310s C2D 4gb ko

m

1 04.11.2009 114,203.52

591 lap top HP probook 4310s C2D 4gb ko

m

1 04.11.2009 114,203.52

592 stampac HP officejet 7000 ko

m

1 04.11.2009 24,151.06

593 exter.prenos.hard disk HDD WD250gb ko

m

1 04.11.2009 5,723.00

594 stampac HP color laser-jet CP2025n ko

m

1 04.11.2009 39,832.08

595 server SRV AS RS120 ko

m

1 20.01.2010 67,823.37

596 skener hp scanjet G2710 ko

m

1 04.02.2010 6,262.71

597 štampač HP laser jet M1319f MFP ko

m

1 13.09.2010 37,205.40

598 štampač HP laser jet M1319f MFP ko

m

1 13.09.2010 37,205.40

599 štampač HP color laser jet 1515 ko

m

1 13.09.2010 31,063.50

600 štampač HP laser jet 2055 ko

m

1 13.09.2010 30,626.90

601 kompj.HP desk.8100 cmt i5-650 ko

m

1 12.11.2010 155,242.44

602 kompj.HP desk.8100 cmt i5-650 ko

m

1 12.11.2010 155,242.44

603 kompj.HP desk.8100 cmt i5-650 ko

m

1 12.11.2010 138,229.20

604 kompj.HP desk.8100 cmt i5-650,sa

pokr.hardom

ko

m

1 12.11.2010 146,372.40

605 eksterni HDD WD 2TB ko

m

1 10.06.2011 20,588.00

606 UPS mustek 800VA ko

m

1 10.06.2011 7,835.99

607 kompjuter DELL optiplex 390 MT ko

m

1 25.11.2011 108,501.12

608 kompjuter DELL optiplex 390 MT ko

m

1 25.11.2011 108,501.12

609 kompjuter DELL optiplex 390 MT ko

m

1 25.11.2011 108,501.12

610 kompjuter DELL optiplex 390 MT ko

m

1 25.11.2011 108,501.12

611 kompjuter DELL optiplex 390 MT ko

m

1 25.11.2011 108,501.12

612 lap top DELL inspiron N7110i7-2630QM ko 1 25.11.2011 146,624.04

Page 77: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

77 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

m

613 monitor samsung ko

m

1 02.01.2012 0.00

614 ups za radnu stanicu ASRR ko

m

1 02.01.2012 0.00

615 ups za štampač ASR 1500 ko

m

1 02.01.2012 0.00

616 radna stanica HP DC ko

m

1 02.01.2012 0.00

617 monitor samsung ko

m

1 02.01.2012 0.00

618 radna stanica HP DC ko

m

1 02.01.2012 0.00

619 lap top Samsugn NP900 ko

m

1 31.12.2012 155,221.92

620 lap top Toshiba Portege Z830-11G ko

m

1 31.12.2012 136,615.68

621 lap top Toshiba Portege Z830-1N5 ko

m

1 31.12.2012 109,853.28

622 Tablet Ipad 3WI-FI+4GB 16GB ko

m

1 31.12.2012 73,023.12

623 eksterni DVD DRW Samsung USB ko

m

1 31.12.2012 5,380.80

624 eksterni hard Toshiba 3.5 2TB ko

m

1 31.12.2012 17,133.60

625 eksterni hard Toshiba 3.5 2TB ko

m

1 31.12.2012 17,133.60

626 mob.tel.blek beri 8820 ko

m

1 20.11.2008 24,190.00

627 mob.tel.blek beri 8800 ko

m

1 20.11.2008 24,190.00

628 mob.tel. blek beri 8300 ko

m

1 20.11.2008 42,479.00

629 mob.tel.blek/beri-353472032470290 ko

m

1 01.06.2010 70,798.82

630 mobilni samsung S5830-35489047063033 ko

m

1 19.04.2011 34,399.19

631 mobilni samsung C3530-

3540368042384957

ko

m

1 19.04.2011 10,799.19

632 mobilni nokia 2730 ko

m

1 19.04.2011 8,614.00

633 mobilni nokia C5-357409046137453 ko

m

1 21.06.2011 15,200.00

634 mobilni nokia C5-357409046063675 ko

m

1 21.06.2011 15,200.00

635 mobilni samsung C3500 ko

m

1 21.06.2011 13,599.19

636 mobilni samsung C3530 ko

m

1 21.06.2011 10,799.20

637 mobilni samsung C3530-

354068042364934

ko

m

1 21.06.2011 10,799.20

638 mobilni samsung C3530-

354068042312297

ko

m

1 21.06.2011 10,799.20

Page 78: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

78 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

639 mobilni samsung C3530-

354068042312321

ko

m

1 21.06.2011 10,799.20

640 mobilni samsung C3530 ko

m

1 21.06.2011 10,799.20

641 tablet-mob. ko

m

1 01.12.2011 45,000.00

642 klima-model tk-12n ko

m

1 02.07.2007 36,768.80

643 klima-model tk-12n ko

m

1 02.07.2007 36,768.80

644 klima model tk-12n ko

m

1 04.04.2008 36,768.80

645 klima model tk-12n ko

m

1 04.04.2008 36,768.80

646 klima model tk-12n ko

m

1 04.04.2008 36,768.80

647 klima model tk-12n ko

m

1 04.04.2008 36,768.80

648 klima model tk-12n ko

m

1 04.04.2008 36,768.80

649 klima model tk-12n ko

m

1 04.04.2008 36,768.80

650 klima model tk-12n ko

m

1 04.04.2008 36,768.80

651 klima model tk-12n ko

m

1 04.04.2008 36,768.80

652 samostojeći ventilat-model fcx50a ko

m

1 29.05.2008 59,385.86

653 samostojeći ventilat-model fcx50a ko

m

1 29.05.2008 59,385.86

654 samostojeći ventilat-model fcx50a ko

m

1 29.05.2008 59,385.86

655 samostojeći ventilat-model fcx50a ko

m

1 29.05.2008 59,385.86

656 samostojeći ventilat-model fcx50a ko

m

1 29.05.2008 59,385.86

657 klima uređaj model tk-12n ko

m

1 24.01.2008 36,768.80

658 klima uređaj model tk-12n ko

m

1 24.01.2008 36,768.80

659 klima uređaj model tk-12n ko

m

1 24.01.2008 36,768.80

660 klima uređaj model tk-12n ko

m

1 24.01.2008 36,768.80

661 klima uređaj model tk-12n ko

m

1 24.01.2008 36,768.80

662 klima uređaj model tk-12n ko

m

1 24.01.2008 36,768.80

663 klima uređaj model gtm-12h ko

m

1 25.07.2008 41,146.60

664 klima uređaj model gtm-12h ko

m

1 25.07.2008 41,146.60

665 klima uređaj model gtm-12h ko 1 25.07.2008 41,146.60

Page 79: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

79 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

m

666 klima mod.AM-09E53SA1 "GALANZ" ko

m

1 11.06.2009 28,556.00

667 klima mod.AUS125H53F 150H10 ko

m

1 11.06.2009 30,656.40

668 klima mod.AUS125H53F 150H10 ko

m

1 11.06.2009 30,656.40

669 klima mod.AUS125H53F 150H10 ko

m

1 11.06.2009 30,656.40

670 klima mod.AUS125H53F 150H10 ko

m

1 11.06.2009 30,656.40

671 klima mod.AUS125H53F 150H10 ko

m

1 11.06.2009 30,656.40

672 klima mod.AUS125H53F 150H10 ko

m

1 11.06.2009 30,656.40

673 klima mod. AM-09E53SA1 ko

m

1 11.06.2009 28,556.00

674 uređaj za praćenje vozila g200x ko

m

1 09.04.2008 194,735.40

675 fax panasonic kx-fp363 ko

m

1 06.08.2008 11,066.34

676 fotoaparat sa punjačem canon a590is ko

m

1 18.08.2008 14,076.22

677 rač.mašina olympia cpd 5212 e ko

m

1 25.11.2008 7,364.97

678 rač.mašina olympia cpd 5212 e ko

m

1 25.11.2008 7,364.97

679 bar kod čitač ko

m

1 09.12.2008 128,767.50

680 tv-samsung LCD LE-26A330J ko

m

1 11.12.2008 36,399.00

681 tv-samsung LCD LE-26A330J ko

m

1 11.12.2008 36,399.00

682 tv-samsung LCD LE-26A330J ko

m

1 11.12.2008 36,399.00

683 tv-samsung LCD LE-26A330J ko

m

1 11.12.2008 36,399.00

684 tv-samsung LCD LE-26A330J ko

m

1 11.12.2008 36,399.00

685 tv-samsung LCD LE-26A330J ko

m

1 11.12.2008 36,399.00

686 kamera digit.soni hc52 ko

m

1 31.12.2008 12,000.00

687 fotoaparat ko

m

1 13.04.2009 10,645.00

688 fotokop.maš./faks,skener,št/ ko

m

1 13.04.2009 82,032.00

689 diktafon ko

m

1 13.04.2009 7,400.00

690 digitalni projektor ko

m

1 13.04.2009 56,635.60

691 projektno platno ko

m

1 13.04.2009 6,500.00

Page 80: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

80 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

692 kopir aparat-canon ko

m

1 21.04.2009 37,843.46

693 terminal ko

m

1 29.12.2009 87,721.20

694 terminal ko

m

1 29.12.2009 87,721.20

695 terminal ko

m

1 22.12.2009 87,721.20

696 multifunkcionalni aparat ko

m

1 20.02.2010 9,836.98

697 uređaj za navigac.vozila sa kartama ko

m

1 19.03.2010 15,930.00

698 faks unit za V163/211-FK506-uz kopir

aparat-soba 9

ko

m

1 13.09.2010 38,104.56

699 diktafon VN-8700PC ko

m

1 23.02.2011 9,322.00

700 diktafon VN-8700PC ko

m

1 23.02.2011 9,322.00

701 navigac.uređaj sa mapom Evrope ko

m

1 09.03.2011 23,364.00

702 GPS garmin nuvi 50 lm ee ko

m

1 09.05.2013 19,175.00

703 putničko vozilo tojota ko

m

1 13.08.2008 2,111,670.00

704 blutut-set za tojotu ko

m

1 15.08.2008 35,392.20

705 auto AUDI A4 2.0 TDI-2006 ko

m

1 31.12.2009 1,697,397.57

706 auto Volksvagen Passat 1.9 TDI-2005 ko

m

1 31.12.2009 2,193,964.09

707 auto Volksvagen polo 1.2 70ks/2008 ko

m

1 31.12.2009 1,187,060.32

1. OSNOVNA SRED. − UGLAVNOM NABAVKA MOSA 22,520,860.20

2. KANCELARIJSKA OPREMA-DONACIJA UNIVERZIJADE 2009 +

PROSVETA

9,454,153.91

3. SPORTSKA OPREMA-KORISTE SAVEZI-

DONAC.UNIVERZIJADE

204,818,551.62

SVEGA, NABAVNA VREDNOST OSNOVNIH SREDSTAVA NA DAN

31.12.2014. GODINE

236,793,565.73

SITAN INVENTAR NA DAN 31.12.2014. GODINE

1. NABAVNA VREDNOST SIT.INV.-

NABAVKA MOSA

360,569.50

2. NABAVNA VREDNOST SIT.INV.-

DON.UNIVERZ.-KORISTE SAVEZI

945,210.75

SVEGA, NABAVNA VREDNOST SITNOG INVENTARA NA DAN 1,305,780.25

Page 81: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

81 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

31.12.2014. GODINE

18. ČUVANјE NOSAČA INFORMACIJA

Nosači informacija kojima raspolaže Ministarstvo omladine i sporta, nastalih u njegovom

radu ili u vezi sa njegovim radom čuvaju se u:

o Arhivi sa predmetima: u Pisarnici Ministarstva omladine i sporta i u Sektoru za sport

Ministarstva omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina br. 2

o Elektronskoj bazi podataka: U prostorijama Ministarstva omladine i sporta, Bulevar

Mihajla Pupina br. 2.

o Za predmete za koje nije istekao rok čuvanja, čuvaju se u arhivi organizacione jedinice

u čijem je radu nastao, a nakon isteka roka čuvanja predaju se arhivu Uprave za

zajedničke poslove republičkih organa, Nemanjina 22-26, Beograd

19. VRSTE INFORMACIJA U POSEDU

Sektor za sport

Raspolaže informacijama o stipendiranim sportistima, o nosiocima Nacionalnog priznanja,

dobitnicima nagrada i izveštajima o trošenju budžetskih sredstava kao i drugim informacijama

vezanih za oblast sporta.

Sektor za omladinu

Raspolaže informacijama od javnog značaja koje se odnose na: rad celokupnog sektora za

omladinu, uslove i rezultate konkursa, vođenje Jedinstvene evidencije udruženja mladih,

udruženja za mlade i njihovih saveza, bazu podataka udruženja koja su realizovala projekte uz

finansijsku pomoć Ministarstva omladine i sporta, aktivnosti iz oblasti međunarodne saradnje,

saradnje sa mladima, informacije o lokalnim i regionalnim kancelarijama za mlade, bazu

podataka stipendista i nagrađenih učenika Fonda za mlade talente.

Sektor za upravlјanje projektima

Sektor za upravlјanje projektima raspolaže informacijama od javnog značaja koje se odnose

na: rad celokupnog sektora za upravlјanje projektima, pripreme, planiranja i realizacije

projekata, uslove za odobravanje sredstava, kroz koordinaciju sa državnim organima,

jedinicama lokalne samouprave i ostalim učesnicima u realizaciji projekata.

20. INFORMACIJE KOJE SE STAVLjAJU NA UVID

Page 82: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

82 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Sve informacije kojima Ministarstvo omladine i sporta raspolaže na uvid mogu dobiti sve

zainteresovane stranke, na upit. Sve informacije kojima raspolaže, a koje su nastale u radu

Ministarstva omladine i sporta se saopštavaju tražiocu informacije ili mu se stavlјaju na uvid

dokumenti koji sadrže traženu informaciju ili se izdaje kopija dokumenta u skladu sa

odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS",

br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), osim kada su se, prema ovom zakonu, prema Zakonu o

zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS” broj: 97/08, 104/09 – dr. zakon, 68/12 –

odluka US i 107/12), Zakonu o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS” broj: 104/09) i dr.

stekli uslovi za isklјučenje ili ograničenje slobodnog pristupa informacijama od javnog

značaja. Odbijanje zahteva može biti delimično ili potpuno, odnosno ne znači da će pristup

informaciji biti po automatizmu uskraćen, već će se, u zavisnosti od toga da li je traženu

informaciju moguće izdvojiti na osnovu člana 12. Zakona o slobodnom pristupu

informacijama od javnog značaja, odlučivati o tome da li delimično udovolјiti zahtevu ili ne.

U obaveštenju i u rešenju o odbijanju zahteva, tražiocu informacije biće obrazloženi razlozi za

eventualno uskraćivanje pristupa informacijama. Veliki broj raspoloživih informacija je

objavlјen u elektronskoj formi na sajtu Ministarstva omladine i sporta.

21. PODNOŠENјE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANјE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može podneti svako u pisanoj ili

elektronskoj formi na e-mail: [email protected].

Zahtev se može podneti i usmenim putem, saopštavanjem u zapisnik, pri čemu se takav

zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno, u

skladu sa odredbama člana 15. stav 7. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog

značaja.

U zahtevu, koji mora da sadrži naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i druge

podatke koji olakšavaju pronalaženje informacije, ne mora se navesti razlog traženja

informacija.

Državni organ obavezan je da navede na koji način se pristup informacijama ostvaruje (uvid,

kopija,...) i može naplatiti samo troškove umnožavanja i upućivanja kopije dokumenta koji

sadrži traženu informaciju i koliko iznose troškovi umnožavanja.

Državni organ je dužan da postupi po zahtevu bez odlaganja, najduže u roku od 48 sati, 15

dana ili do 40 dana u zavisnosti od vrste tražene informacije, kao i da omogući pristup

informaciji ili da donese rešenje kojim se zahtev odbija iz razloga određenih Zakonom.

Podnosilac zahteva ima pravo žalbe, odnosno pravo da pokrene upravni spor protiv rešenja

državnog organa, kao i u slučaju da isti ne udovolјi zahtevu ili ne donese rešenje kojim se

odbija zahtev. Takođe, podnosilac zahteva ima pravo žalbe, odnosno pravo da pokrene

upravni spor na zaklјučak kojim se zahtev tražioca odbacuje kao neuredan.

Zahtev se upućuje službi unutar Sektora koja je zadužena za datu oblast, u pismenoj formi,

koja se može uputiti poštom ili predati na pisarnici, na adresi Palata Srbija, istočni ulaz,

Bulevar Mihajla Pupina br. 2, 11079 Beograd.

Page 83: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

83 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Novi Beograd

Bulevar Mihajla Pupina broj 2

Z A H T E V

za pristup informaciji i od javnog značaja

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

(„Službeni glasnik RS”, broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), od gore navedenog organa

zahtevam*:

□ obaveštenje da li poseduje traženu informaciju;

□ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;

□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;

□ dostavlјanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju:**

o poštom

o elektronskom poštom

o faksom

o na drugi način:***

Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(navesti što precizniji opis informacije koja se traži kao i druge podatke koji olakšavaju

pronalaženje tražene informacije)

___________________________________

Tražilac informacije / Ime i prezime

U _______________, __________________________________

Page 84: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

84 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

adresa

___________________________________

dana ________ 20__ godine drugi podaci za kontakt

___________________________________

* U kućici označiti koja zakonska prava na pristup informacijama želite da ostvarite.

** U kućici označiti način dostavlјanja kopije dokumenata.

*** Kada zahtevate drugi način dostavlјanja obavezno upisati koji način dostavlјanja

zahtevate.

Obrazac žalbe kada Ministarstvo nije postupilo / nije postupilo u celosti / po zahtevu tražioca

u zakonskom roku (ćutanje administracije).

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA

O LIČNOSTI

Novi Beograd

Bulevar Mihajla Pupina broj 2

U skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

podnosim:

Ž A L B U

protiv

Ministarstva omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, Novi Beograd

zbog toga što organ vlasti:

nije postupio / nije postupio u celosti / u zakonskom roku

(podvući zbog čega se izjavlјuje žalba)

po mom zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja koji sam podneo tom

organu dana ….................... godine, a kojim sam tražio/la da mi se u skladu sa Zakonom o

slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja omogući uvid- kopija dokumenta koji

sadrži informacije o /u vezi sa :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(navesti podatke o zahtevu i informaciji/ama)

Na osnovu iznetog, predlažem da Poverenik uvaži moju žalbu i omogući mi pristup

traženoj/im informaciji/ma.

Page 85: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

85 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Kao dokaz, uz žalbu dostavlјam kopiju zahteva sa dokazom o predaji organu vlasti.

Napomena: Kod žalbe zbog nepostupanju po zahtevu u celosti, treba priložiti i dobijeni

odgovor organa vlasti.

___________________________________

Podnosilac žalbe / Ime i prezime

U _______________, __________________________________

adresa

__________________________________

dana ________ 20__ godine drugi podaci za kontakt

___________________________________

potpis

Obrazac žalbe protiv odluke Ministarstva kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup

informacijama

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA

O LIČNOSTI

Novi Beograd

Bulevar Mihajla Pupina broj 2

Ž A L B A

(............................................................................................................................

....................................................................................................................)

Ime, prezime, odnosno naziv, adresa i sedište žalioca)

protiv rešenja-zaklјučka

Ministarstva omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11070 Novi Beograd

Broj.................................... od ............................... godine.

Navedenom odlukom organa vlasti (rešenjem, zaklјučkom, obaveštenjem u pisanoj formi sa

elementima odluke), suprotno zakonu, odbijen-odbačen je moj zahtev koji sam podneo/la-

uputio/la dana .................... godine i tako mi uskraćeno - onemogućeno ostvarivanje ustavnog

i zakonskog prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Odluku pobijam u

celosti, odnosno u delu kojim

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

jer nije zasnovana na Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Page 86: INFORMATOR O RADU - mos.gov.rs · 3 Ministarstvo omladine i sporta Informator o radu – 1. decembar 2015. godine 1. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU Informator o radu

86 Ministarstvo omladine i sporta

Informator o radu – 1. decembar 2015. godine

Na osnovu iznetih razloga, predlažem da Poverenik uvaži moju žalbu, poništi odluku

prvostepenog organa i omogući mi pristup traženoj/im informaciji/ma.

Žalbu podnosim blagovremeno, u zakonskom roku utvrđenom u članu 22. st. 1. Zakona o

slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

___________________________________

Podnosilac žalbe / Ime i prezime

U _______________, __________________________________

adresa

__________________________________

dana ________ 20__ godine drugi podaci za kontakt

___________________________________

potpis

Napomena:

- U žalbi se mora navesti odluka koja se pobija (rešenje, zaklјučak, obaveštenje), naziv organa

koji je odluku doneo, kao i broj i datum odluke. Dovolјno je da žalilac navede u žalbi u kom

pogledu je nezadovolјan odlukom, s tim da žalbu ne mora posebno obrazložiti. Ako žalbu

izjavlјuje na ovom obrascu, dodatno obrazloženje može posebno priložiti.

- Uz žalbu obavezno priložiti kopiju podnetog zahteva i dokaz o njegovoj predaji-upućivanju

organu kao i kopiju odluke organa koja se osporava žalbom.

Obrasci se mogu preuzeti i sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu

podataka o ličnosti na adresi:

http://www.poverenik.org.rs/images/stories/formulari/dostupnostinformacija/zahtevcir.doc