43
Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu 2 SADRŽAJ 1 OSNOVNI PODACI O FAKULTETU I INFORMATORU .......................................................................... 3 2 ORGANIZACIONA STRUKTURA .............................................................................................................. 4 2.1 Organ upravljanja: Savet ....................................................................................................................... 4 2.2 Organ poslovođenja Fakulteta: Dekan .................................................................................................. 5 2.3 Stručni organi ........................................................................................................................................ 6 2.3.1 Nastavno-naučno veće ..................................................................................................................... 6 2.3.2 Izborno veće ..................................................................................................................................... 7 2.4 Studentski parlament ............................................................................................................................. 7 2.5 Organizacija Fakulteta........................................................................................................................... 7 2.5.1 Katedre ............................................................................................................................................. 7 2.5.2 Sekretarijat ....................................................................................................................................... 8 2.5.3 Biblioteka ......................................................................................................................................... 8 2.6 Broj zaposlenih...................................................................................................................................... 9 3 OPIS FUNKCIJA STAREŠINA .................................................................................................................. 10 4 OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA ..................................................................................... 10 5 SPISAK NAJČĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA......................................... 12 6 OPISI NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZA .............................................................................. 13 7 OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZA ................................. 13 8 NAVOĐENJE PROPISA ............................................................................................................................. 14 8.1 Akti Republike Srbije .......................................................................................................................... 14 8.2 Pravni akti Univerziteta u Beogradu ................................................................................................... 15 8.3 Pravni akti Fakulteta............................................................................................................................ 16 9 USLUGE KOJE FAKULTET PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA .................................................. 17 10 POSTUPAK RADI PRUŽANJA USLUGA........................................................................................ 18 11 PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA .................................................................... 19 12 PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA ........................................................................................ 20 13 PODACI O JAVNIM NABAVKAMA ............................................................................................... 20 14 PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI .................................................................................................... 20 15 PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA; ZARADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ....................... 20 16 PODACI O SREDSTVIMA RADA .................................................................................................... 21 17 ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA .............................................................................................. 21 18 VRSTE INFORMACIJA U POSEDU................................................................................................. 22 19 VRSTE INFORMACIJA KOJIMA FAKULTET OMOGUĆAVA PRISTUP ................................... 22 20 INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA ....................... 23 20.1 Podnošenje zahteva ............................................................................................................................. 23 20.2 Odlučivanje po zahtevu ....................................................................................................................... 23 21 Prilog 1 Plan javnih nabavki za 2014. godinu ..................................................................................... 26 22 Prilog 2: Izveštaj o javnim nabavkama za prvi kvartal 2014. godine i za 2013. godinu ...................... 30 23 Prilog 3: Osnovna sredstva .................................................................................................................. 37

Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

2

SADRŽAJ1 OSNOVNI PODACI O FAKULTETU I INFORMATORU .......................................................................... 3 2 ORGANIZACIONA STRUKTURA .............................................................................................................. 4

2.1 Organ upravljanja: Savet ....................................................................................................................... 4

2.2 Organ poslovođenja Fakulteta: Dekan .................................................................................................. 5 2.3 Stručni organi ........................................................................................................................................ 6

2.3.1 Nastavno-naučno veće ..................................................................................................................... 6 2.3.2 Izborno veće ..................................................................................................................................... 7

2.4 Studentski parlament ............................................................................................................................. 7

2.5 Organizacija Fakulteta........................................................................................................................... 7

2.5.1 Katedre ............................................................................................................................................. 7

2.5.2 Sekretarijat ....................................................................................................................................... 8

2.5.3 Biblioteka ......................................................................................................................................... 8

2.6 Broj zaposlenih ...................................................................................................................................... 9

3 OPIS FUNKCIJA STAREŠINA .................................................................................................................. 10

4 OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA ..................................................................................... 10

5 SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA ......................................... 12

6 OPISI NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZA .............................................................................. 13

7 OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZA ................................. 13

8 NAVOĐENJE PROPISA ............................................................................................................................. 14

8.1 Akti Republike Srbije .......................................................................................................................... 14

8.2 Pravni akti Univerziteta u Beogradu ................................................................................................... 15

8.3 Pravni akti Fakulteta............................................................................................................................ 16

9 USLUGE KOJE FAKULTET PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA .................................................. 17

10 POSTUPAK RADI PRUŽANJA USLUGA ........................................................................................ 18 11 PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA .................................................................... 19 12 PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA ........................................................................................ 20 13 PODACI O JAVNIM NABAVKAMA ............................................................................................... 20 14 PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI .................................................................................................... 20

15 PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA; ZARADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ........ ............... 20 16 PODACI O SREDSTVIMA RADA .................................................................................................... 21 17 ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA .............................................................................................. 21 18 VRSTE INFORMACIJA U POSEDU ................................................................................................. 22 19 VRSTE INFORMACIJA KOJIMA FAKULTET OMOGUĆAVA PRISTUP ................................... 22

20 INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA ....................... 23 20.1 Podnošenje zahteva ............................................................................................................................. 23

20.2 Odlučivanje po zahtevu ....................................................................................................................... 23

21 Prilog 1 Plan javnih nabavki za 2014. godinu ..................................................................................... 26 22 Prilog 2: Izveštaj o javnim nabavkama za prvi kvartal 2014. godine i za 2013. godinu ...................... 30 23 Prilog 3: Osnovna sredstva .................................................................................................................. 37

Page 2: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

1 OSNOVNI PODACI O FAKULTETU I INFORMATORU Informator o radu Univerziteta u Beogradu – Fakulteta za fizičku hemiju (u daljem tekstu: Fakultet) napravljen je u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ broj 120/4, 54/07 i 104/09) i Uputstvom za izradu i objavljivljnje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“ broj 68/10). Fakultet za fizičku hemiju je visokoškolska ustanova sa svojstvom pravnog lica u sastavu Univerziteta u Beogradu, grupacija prirodno-matematičkih nauka. Osnivač Fakulteta je Republika Srbija (akt o osnivanju visokoškolske ustanove – broj 02 119-2437-31/14 od 02. juna 1994. godine objavljen u „Službeni glasnik RS“ broj 39/94). Naziv: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju Skraćeni naziv: Fakultet za fizičku hemiju Naziv na engleskom jeziku: University of Belgrade – Faculty of Physical Chemistry Sedište: Beograd, ul. Studentski trg 12-16 Internet adresa: www.ffh.bg.ac.rs Poreski identifikacioni broj (PIB) Fakulteta : 101821157 Mati čni broj Fakulteta : 07426976 Poreski identifikacioni broj : 101821157 Fakultet je upisan u sudski registar kod Trgovinskog suda u Beogradu, registarski uložak broj 5-475-00, rešenje broj Fi 91/10. Fakultet ima Dozvolu za rad Ministarstva prosvete br.612-00-00564/2009-04 od 11.06.2009. godine. Lice odgovorno za tačnost i potpunost podataka koje sadrži Informator o radu: prof. dr Šćepan Miljani ć, dekan Fakulteta, e-mail: [email protected]. Informator o radu dostupan je javnosti u elektronskom obliku na internet adresi Fakulteta za fizičku hemiju: www.ffh.bg.ac.rs. Štampana verzija informatora u vidu brošure, kataloga i sl. ne postoji, ali se zainteresovanom licu na zahtev dostavlja poslednja verzija informatora (odštampani tekst) uz naknadu troškova štampanja. Datum prvog objavljivanja Informator o radu je oktobar 2013. godine. Za ažuriranje Informatora o radu zadužena je docent dr Biljana Šljuki ć Paunković, prodekan za informisanje i unutrašnju organizaciju.

Tel: + 381 11 33 36 894

Page 3: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

2 ORGANIZACIONA STRUKTURA Statutom Fakulteta, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Beogradu, uređuje se organizacija, način rada i upravljanja Fakultetom, kao i organi Fakulteta. Organi Fakulteta su:

1. Organ upravljanja: Savet Fakulteta 2. Organ poslovođenja: Dekan i prodekani 3. Stručni organi: Nastavno-naučno veće fakulteta, Izborno veće fakulteta 4. Studentski parlament

2.1 Organ upravljanja: Savet Savet Fakulteta ima 23 člana, i to: 15 predstavnika Fakulteta (12 predstavnika koje bira Nastavno-naučno veće Fakulteta i 3 predstavnika koje bira nenastavno osoblje Fakulteta), 4 predstavnika studenata(bira ih Studentski parlament) i 4 predstavnika osnivača (koje imenuje Vlada). Mandat svih članova Saveta traje tri godine, osim predstavnika studenata, čiji mandat traje jednu godinu. Dekan i prodekani Fakulteta prisustvuju sednicama Saveta bez prava odlučivanja. Savet Fakulteta ima sledeće nadležnosti: donosi statut Fakulteta, na predlog Nastavno-naučnog veća; bira i razrešava dekana i prodekane Fakulteta; donosi finansijski plan, na predlog Nastavno-naučnog veća; usvaja izveštaje o poslovanju i godišnji obračun Fakulteta, na predlog Nastavno-naučnog veća; usvaja plan korišćenja sredstava Fakulteta za investicije, na predlog Nastavno-naučnog veća; daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Fakulteta; daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava; donosi odluku o visini školarine, na predlog Nastavno-naučnog veća; podnosi osnivaču izveštaj o poslovanju najmanje jedanput godišnje; donosi odluku o obrazovanju unutrašnjih organizacionih jedinica, na predlog Nastavno-naučnog veća Fakulteta; odlučuje o prigovorima podnetim u postupku izbora u zvanje nastavnika, odnosno saradnika; vrši izbor eksternog revizora finansijskog poslovanja visokoškolske ustanove; obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom. Članovi Saveta Fakulteta (za period novembar 2012. – novembar 2015.):

Predstavnici Nastavno-naučnog veća Fakulteta: 1. dr Ivanka Holclajtner-Antunović, redovni profesor, predsednik Saveta 2. dr Dragica Minić- Popović, redovni profesor 3. dr Radmila Hercigonja, vanredni profesor 4. dr Nikola Vukelić, vanredni profesor 5. dr Goradana Ćirić-Marjanović, vanredni profesor 6. dr Ljubiša Ignjatović, vanredni profesor 7. dr Igor Pašti, docent

Page 4: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

8. dr Ana Popović-Bijelić, docent 9. dr Radomir Ranković, docent 10. dr, Vladimir Marković, asistent 11. dr Nemanja Gavrilov, asistent 12. Aleksandar Jović, asistent

Predstavnici nenastavnog osoblja:

1. Vuk Jovanović, tehnički saradnik 2. Jelena Čubrović-Bajrami, referent u Službi za finansijsko –materijalne poslove 3. Stanija Ćokić, spremačica

Predstavnici studenata:

1. Mihajlo Novaković, student 2. Luka Jovanović, student 3. Tijana Marić, student 4. Ana Dobrota, student

Predstavnici osnivača:

1. dr Dragoljub Uskoković, naučni savetnik u penziji 2. dr Branislav Nikolić, redovni profesor u penziji 3. mr Dragan Tešić, 4. dr Jagoš Purić, redovni profesor u penziji

2.2 Organ poslovođenja Fakulteta: Dekan Dekana bira Savet Fakulteta iz reda redovnih profesora, koji su u radnom odnosu na Fakultetu sa punim radnim vremenom. Dekan se bira na period od tri školske godine, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora. Dekan ima sledeće nadležnosti: organizuje i rukovodi radom Fakulteta; odgovara za ostvarivanje obrazovne i naučne delatnosti; zastupa i predstavlja Fakultet; predlaže osnove poslovne politike; predlaže godišnji program rada i plan razvoja; sprovodi odluke Saveta Fakulteta; obezbeđuje i odgovoran je za zakonitost rada Fakulteta; podnosi godišnji izveštaj o rezultatima poslovanja; odlučuje o korišćenju sredstava Fakulteta, osim sredstava za investicije; naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana; odgovoran je za tačnost podataka koje Fakultet dostavlja nadležnim organima, kao i za blagovremenost istih; potpisuje diplome o stečenom visokom obrazovanju na svim nivoima akademskih studija, u skladu sa Zakonom; donosi pojedinačna akta iz oblasti radnih odnosa zaposlenih, u skladu sa zakonom; vrši i druge poslove utvrđene zakonom. Dekan ima sledeća ovlašćenja: donosi opšti akt o sistematizaciji radnih mesta na Fakultetu, donosi odluke o raspisivanju konkursa za izbor u zvanja i raspoređivanju na radna mesta nastavnika, saradnika i drugih zaposlenih, vrši izbor nenastavnih radnika po raspisanim oglasima, zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima, utvrđuje način osposobljavanja pripravnika, donosi odluku o trajnom i privremenom raspoređivanju zaposlenih, zakljuđuje sporazum o preuzimanju radnika, donosi odluku o radu dužem od punog radnog vremena,

Page 5: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

donosi odluku o rasporedu, početku i završetku radnog vremena, odlučuje o odmorima i odsustvima zaposlenih utvrđuje povrede radnih obaveza zaposlenih u skladu sa Zakonom, odlučuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti, donosi odluku o prestanku radnog odnosa, donosi odluku da radnik može prestati sa radom pre isteka otkaznog roka, izvršava pravosnažne odluke suda, donete u postupku za zaštitu prava radnika, zaključuje ugovore o vršenju privremenih i povremenih poslova, autorske ugovore, ugovore o delu i obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, kolektivnim ugovorom, opštim aktima Fakulteta i Statutom. Dekanu u radu pomažu prodekani. Prodekane bira Savet na predlog Dekana, a studenta prodekana na predlog Studentskog parlamenta. Fakultet ima prodekana za nastavu, prodekana za naučnoistraživački rad i doktorske studije i prodekana za informisanje i unutrašnju organizaciju. Prodekani se biraju na period od tri školske godine, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora, a iz reda nastavnika koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu. Dekan formira kolegijum koji čine u užem sastavu: dekan i prodekani, a u širem sastavu ga čine: dekan, prodekani, šefovi katedara/službi i pravnik. Dekan Fakulteta za period 01.10.2012. do 30.09.2015. godine je prof. dr Šćepan Miljanić. 2.3 Stručni organi Statutom Fakulteta utvrđeni su stručni organi, njihov sastav, delokrug rada i način odlučivanja. 2.3.1 Nastavno-naučno veće Nastavno-naučno veće (u daljem tesktu: Veće) je stručni organ Fakulteta koje čine svi nastavnici i asistenti Fakulteta. Na dan 01. oktobra 2013. godine, Veće broji 42 člana, Dekan je predsednik Veća po funkciji. Pri raspravljanju, odnosno odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ESPB, u radu Nastavno-naučnog veća i njegovih tela učestvuju saradnici u nastavi i predstavnici studenata koje bira Studentski parlament. Broj predstavnika Studentskog parlamenta utvrđuje se zaokruživanjem na broj koji čini 20% od broja članova Nastavno-naučnog veća Fakulteta, a mandat predstavnika studenata traje jednu godinu. Nadležnosti Veća su: utvrđuje predlog statuta Fakulteta; utvrđuje predlog kandidata za dekan i prodekane Fakulteta; utvrđuje predloge studijskih programa za studije koje se izvode na Fakultetu, uz saglasnost Univerziteta; donosi program posebnih oblika stručnog obrazovanja i usavršavanja; donosi program naučnih istraživanja; odlučuje o organizovanju master, specijalističkih i doktorskih studija i oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja na stranom jeziku; odobrava teme doktorskih disertacija; donosi odluke o osnivanju ili ukidanju

Page 6: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

katedara; donosi pravilnike o radu organizacionih jedinica; bira predstavnike Fakulteta za Savet Fakulteta i Savet Univerziteta; predlaže Univerzitetu matičnost Fakulteta za osnovne, master, specijalističke i doktorske studije; daje mišljenje Univerzitetu o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija čije se obrazovanje finansira iz budžeta i koji plaćaju školarinu; utvrđuje mere za podsticanje razvoja izrazito uspešnih i darovitih studenata; najmanje jednom godišnje razmatra izveštaj o ostvarivanju programa naučnih istraživanja koji donosi Fakultet; razmatra i priprema predloge o pitanjima o kojima odlučuje Savet Fakulteta; pokreće postupak za sticanje istraživačkih, naučnih i stručnih zvanja i utvrđuje predloge za izbore u naučna zvanja; vrši izbor u zvanje istraživač-saradnik i stručna zvanja; donosi Poslovnik o svom radu i obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom. 2.3.2 Izborno veće Izborno veće čine nastavnici i asistenti koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu, kada se odlučuje o izboru u zvanje saradnika. Izborno veće čine nastavnici u istom i višem zvanju, kada Izborno veće utvrđuje predlog za izbor u zvanje nastavnika i određuje komisiju za pisanje referata o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika. Dekan je predsednik Izbornog veća po funkciji. 2.4 Studentski parlament Na Fakultetu se organizuje i deluje Studentski parlament. Studentski parlament je ogran preko koga studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu. Ima 18 članova (po tri predstavnika sa svake godine osnovnih studija, tri predstavnika studenata master studija i tri predstavnika studenata doktorskih studija). Mandat članova Studentskog parlamenta traje jednu godinu. Predsednik Studentskog parlamenta je Aleksandra Marković. 2.5 Organizacija Fakulteta U sastavu Fakulteta su: katedre, računarska laboratorija, biblioteka i sekretarijat. 2.5.1 Katedre Katedre organizuju izvođenje teorijske i praktične nastave na svim stepenima akademskih studija, kao i izvođenje svih vidova naučnoistraživačkog rada. Katedru čine nastavnici i saradnici koji održavaju nastavu i vrše naučna istraživanja iz odgovarajuće oblasti. Radom katedre rukovodi šef katedre, kojeg bira Nastavno-naučno veće, na predlog katedre, iz reda redovnih profesora, na dve godine, a može biti ponovo izabran na istu funkciju.

Page 7: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

Na Fakultetu su: – Katedra za opštu fizičku hemiju

šef katedre prof. dr Ivanka Holclajtner Antunović izabrana za period od 18.10.2012. do 30.09.2015. godine

– Katedra za spektrohemiju i fizičku hemiju plazme šef katedre prof. dr Miljenko Perić izabran za period od 18.10.2012. do 30.09.2015. godine

– Katedra za elektrohemiju, hemijsku kinetiku i materijale šef katedre prof. dr Nikola Cvjetićanin izabran za period od 15.11.2012. do 30.09.2015. godine

– Katedra za radiohemiju i nuklearnu hemiju šef katedre prof. dr Goran Bačić izabran za period od 18.10.2012. do 30.09.2015. godine

– Katedra za dinamiku i strukturu materije šef katedre prof. dr Borivoj Adnađević izabran za period od 18.09.2012. do 30.09.2015. godine

2.5.2 Sekretarijat Sekretarijat predstavlja celinu u kojoj se obavljaju

• pravni, kadrovski i opšti poslovi (Služba za pravno-administrativne poslove)

• poslovi vezani za potrebe nastave i studenata (Služba za studentske poslove, šef službe Gabrijela Vojnić Purčar)

• finansijsko-materijalni poslovi i tehnički poslovi (Služba za finansijsko-materijalne poslove, šef službe Dragica Prijović).

2.5.3 Biblioteka Biblioteka služi radu studenata, nastavnika i saradnika. Knjižnim fondom i dokumentacijom mogu se koristiti studenti, nastavnici i saradnici i radnici drugih ustanova i institucija, u prostorijama biblioteke i van nje, uz odgovarajuće zaduženje. Sastav, delatnost i način rada organizacionih celina bliže se regulišu Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta na Fakultetu za fizičku hemiju. Na Fakultetu postoji, pored mnogih stručnih komisija i Komisija za obezbeđenje kvaliteta Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu čiji su sledeći članovi izabrani za period od 15.11.2012. do 30.09.2015. godine:

1. dr Stanka Jerosimić, docent 2. dr Ana Popović-Bjelić, docent 3. mr Aleksandra Rakić, asistent 4. Slavica Marković, pravni referent Fakulteta 5. Student prodekan

Nadležnosti ove Komisije definisane su Statutom Fakulteta.

Page 8: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

Organizaciona šema Fakulteta prikazana je na sledeći način:

2.6 Broj zaposlenih Na Fakultetu je u stalnom radnom odnosu na dan 01. oktobra 2013. godine zaposlen sledeći broj nastavnika, sardnika i nenastavnog osoblja sa punim radnim vremenom:

• Redovni profesori: 9

• Vanredni profesori: 10 • Docenti: 8

• Nastavnik za Engleski jezik: 1 • Asistenti: 14 • Naučni saradnik: 1

• Nenastavno osoblje: 39

• Ukupno zaposlenih: 82 Podaci o nastavnicima i saradnicima po zvanjima, mogu se videti na sajtu Fakulteta, http://www.ffh.bg.ac.rs/zaposleni.html.

Page 9: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

3 OPIS FUNKCIJA STAREŠINA Fakultet zastupa i predstavlja dekan Fakulteta prof. dr Šćepan Miljanić. E-mail: [email protected] Tel. +381 11 26 35 545; Faks: +381 11 32 84 002 Dekanu u radu pomažu prodekani:

- Prodekan za nastavu: dr Miroslav Kuzmanović, vanredni profesor,

E-mail: [email protected] telefon: +381 11 33 36 633

- Prodekan za naučnoistraživački rad i doktorske studije: dr Ljiljana Damjanović, vanredni profesor,

E-mail: [email protected] telefon: +381 11 33 36 692

- Prodekan za informisanje i unutrašnju organizaciju: dr Biljana Šljukić Paunković E-mail: [email protected] telefon: +381 11 33 36 894

Funkcija dekana je utvrđena Zakonom o visokom obrazovanju (``Službeni glasnik RS`` br.76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12), a nadležnost Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta, kao i Zakonom o radu (``Službeni glasnik RS`` 24/05,61/05,54/09, 32/13) i dr. Podaci o nadležnosti dekana i koje odluke donosi, kao i nadležnost Organa upravljanja, navedene su u prethodnom poglavlju Informatora o radu.

4 OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠ ĆU RADA Rad Fakulteta je javan. Javnost rada Fakulteta uređena je Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta. Fakultet izveštava javnost o obavljanju svojih delatnosti oglašavanjem na internet stranici, na oglasnim tablama, izdavanjem posebnih publikacija, kao i putem sredstava javnog informisanja. Statutom je utvrđeno šta se smatra tajnom i kada se podaci ne mogu saopštavati. Sve sednice stručnih organa (Nastavno-naučnog i Izbornog veća) su javne, kao i sednice Saveta. Zainteresovana lica mogu podneti zahtev za prisustvo sednici, osim ako je odlučeno da se sednica ili deo sednice održi bez prisustva javnosti. Fakultet kao visokoškolska ustanova radi praćenja kvaliteta celokupnog nastavnog, naučnog i stručnog procesa formirao je Komisiju za obezbeđenje kvaliteta. Članovi komisije su nastavno osoblje i studenti. Rad Komisije je javan i podaci koji se odnose na Sistem obezbeđenja kvaliteta dostupni su na intenet stranici Fakulteta.

Page 10: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

Podaci od značaja za javnost rada Fakulteta:

Adresa Fakulteta: Beograd, ulica Studentski trg 12-16 Poreski identifikacioni brtoj(PIB) Fakulteta: 101821157 Internet adresa Fakulteta: www.ffh.bg.ac.rs

Radno vreme Fakulteta:

Radnim kalendarom za školsku godinu koji je usvojen na septembarskom Veću 2013. godine određene su nastavne nedelje, ispitni rokovi, nenastavni dani, raspust, a okvirno i sednice Nastavno-naučnog i Izbornog veća.

Radno vreme službi napisano je ispod svakog datog pregleda službe.

Radno vreme katedri: 08.00 -20.00 časova, u zavisnosti od odvijanja nastave. Raspored nastave za svaki nastavni predmet dat je na sajtu.

Raspored ispita za svaki predmet dat je na sajtu.

Fakultet nema ovlašćena lica za saradnju sa novinarima i javnim glasilima. Sva zainteresovana lica javljaju se u kabinet dekana Fakulteta, gde u zavisnosti od predmeta razgovora, dekan imenuje lice koje će dati zvaničnu informaciju ili informaciju daje lično. Ne izdaju se posebna identifikaciona obeležja, odnosno akreditacije za novinare pri izradi priloga. U prostorijama Fakulteta je dozvoljeno audio i video snimanje uz prethodnu najavu i dogovor sa dekanom. Dopušteno je snimanje zgrade Fakulteta, aktivnosti studenata kao i sva snimanja povodom organizovanja stručnih, naučnih i međunarodnih događaja na Fakultetu.

Fakultet nema svoja autentična tumačenja, stručna mišljenja i pravne stavove u vezi sa pravilima i odlukama u vezi sa javnošću rada.

Ostali podaci od značaja za javnost rada, telefoni i elektronske adrese po službama, njihovo radno vreme dati su u sledećoj tabeli, uz napomenu da se telefoni i elektronske adrese svih zaposlenih mogu naći na sajtu Fakulteta. Služba za pravno-administrativne poslove

Radno mesto Prezime i ime Telefon E-mail pravni referent Marković Slavica 3336-601

službenik za javne nabavke

Georgijević Radovan 3336-601 [email protected]

administrativni referent Ivković Miroljub 2187-133 [email protected] Radno vreme: 08 – 16 h Služba za finansijsko-materijalne poslove

Radno mesto Prezime i ime Telefon E-mail šef službe Prijović Dragica 3284-002

2635-545 [email protected]

referent u službi Čubrović Bajrami Jelena

3284-002 2635-545

referent u kabinetu dekana

Radivojević Nevenka 2635-545

Radno vreme: 08 – 16 h

Page 11: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

Služba za studentske poslove Radno mesto Prezime i ime Telefon E-mail

šef službe Vojnić Purčar Gabrijela

3284-012 [email protected]

referent u službi Stošić Danica 3284-012 Radno vreme: 08 – 16 h

Biblioteka Radno mesto Prezime i ime Telefon E-mail

rukovodilac biblioteke Marčićev Aleksandar 3336-631 [email protected]

Knjižničar Ristić Vesna 3336-601 Radno vreme: 09 – 20 h

Studentska organizacija Radno mesto Prezime i ime Telefon E-mail student prodekan Bojan Vidoeski [email protected] predsednik Student. parlamenta

Aleksandra Marković

5 SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA

Od Fakulteta se najčešće traže informacije u vezi sa: upisom na Fakultet na sve studijske programe koje Fakultet organizuje (osnovne, master, doktorske i specijlističke strukovne - Forenzika), režimom studiranja, visinom školarine, uslovima za prelaz sa druge visokoškolske ustanove, da li je Fakultet, odnosno da li su studijski programi akreditovani i sl. Način traženja informacija je uglavnom telefonski poziv ili direktno informisanje u prostorijama Fakulteta. U toku prethodne godine nijedno fizičko ni pravno lice nije podnelo pisani zahtev za pristup informacijama od javnog značaja. Pored toga, traženi su podaci o najboljim studentima koje je pravno lice želelo da nagradi i koje je Fakultet prosledio. Svake godine Republičkom zavodu za statistiku dostavljaju se podaci u vezi sa brojem i strukturom zaposlenih i studenata, kao i brojem naučnoistraživačkih projekata i ostvarenim prihodom, u traženoj formi. Odgovori na sva ova pitanja dostupni su na sajtu Fakulteta na sledećim linkovima:

- O upisu na osnovne akademske studije - O upisu na master studije - O upisu na doktorske studije - O upisu na specijalističke strukovne studije – forenzika

Odgovarajuće službe Fakulteta pružaju odgovore na pitanja, a način traženja informacija su uglavnom putem telefonskog poziva ili informisanja u prostorijama Fakulteta.

Page 12: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

6 OPISI NADLEŽNOSTI, OVLAŠ ĆENJA I OBAVEZA Fakultet, kao visokoškolska ustanova, obavlja poslove u okviru svoje osnovne delatnosti, odnosno u oblasti visokog obrazovanja za sve nivoe studija i u skladu sa dozvolom za rad. U okviru delatnosti visokog obrazovanja, Fakultet obavlja naučnoistraživačku i izdavačku delatnost. Fakultet realizuje i programe stručnog usavršavanja. Osnovna delatnost Fakulteta je visoko obrazovanje, šifra delatnosti 85.42

- Osnovne akademske studije - Master studije - Doktorske akademske studije - Specijalističke strukovne studije – Forenzika

Fakultet je registrovan i za sledeće delatnosti:

– 72.19 – istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama,

– 85.59 – ostalo obrazovanje (opšte i stručno obrazovanje i obučavanje u svrhe samousavršavanja),

– 85.60 – pomoćne obrazovne delatnosti, – 58.11 – izdavanje knjiga, – 58.14 – izdavanje časopisa i periodičnih izdanja, – 58.19 – ostala izdavačka delatnost, – 20.59 – proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, – 26.51 – proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih

instrumenata i aparata, – 71.20 – tehničko ispitivanje i analize.

7 OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENJA I OBAVEZA

Fakultet postupa u okviru svojih nadležnosti, obaveza i ovlašćenja na osnovu sledećih zakona: 1. Zakon o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 76/05, 100/07, 97/08,44/10,

93/12); 2. Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“ br. 110/05, 50/06,

ispr.18/10 3. Zakon o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“ br. 110/05, 18/10); 4. Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS“ br. 72/09); 5. Zakon o bibliotečko‐informacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“ br.52/11) 6. Fakultet postupa i na osnovu drugih propisa koji će biti navedeni u sledećem poglavlju.

Page 13: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

8 NAVOĐENJE PROPISA

8.1 Akti Republike Srbije 1. Ustav RS („Službeni glasnik RS“ br. 98/06), 2. Zakon o javnim službama („Službeni glasnik RS“ br. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 i 83/05),

‐ podzakonska akta kojima se uređuje delatnost javnih službi, 3. Zakon o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 76/05, 97/08 i 100/07 –

autentično tumačenje, 44/10, 93/2012), 4. Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“ br. 110/05 i 50/06, 18/10), 5. Zakon o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“ br. 110/05, 18/10), 6. Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS“ br. 72/09), 7. Zakon o bibliotečko‐informacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“ br. 52/11) 8. Zakon o pečatu državnih i drugih organa („Službeni glasnik RS“ br. 101/07), 9. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 33/97, 31/01, 30/10), 10. Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije („Službeni glasnik RS“

br. 36/09), 11. Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama („Službeni glasnik RS“ br. 45/91, 53/93,

67/93, 48/94 i 101/05, 30/10), 12. 12.Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“ br. 29/78, 39/85, 45/89 ‐ odluka

USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", brr. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 – Ustavna povelja), 13. Zakon o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09), 14. Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ br.

43/01, 101/07, 92/2011), 15. Zakon o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“ br. 104/09, 99/11), 16. Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“ br. 71/94, 52/2011, 99/2011), 17. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni

glasnik RS“ br. 36/09), 18. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“ br. 101/05 ‐ podzakonska

akta kojima se bliže uređuje rad i bezbednost i zdravlje na radu), 19. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS“ br. 36/10), 20. Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS“

br.30/10), 21. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“ br. 34/03, 64/04 –

odluka USRS, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon i 63/06 – odluka USRS – dalje: Zakon o PIO, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12),

22. Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“ br. 107/05 i 109/05 – ispr., 57/11),

23. Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“ br. 111/09), 24. Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS“ br.

34/01, 62/06 – dr. Zakon i 63/06 i 116/08 – ispr. dr. Zakona, 92/11, 99/11), 25. Uredba o normativima i standardima uslova rada Univerziteta i Fakulteta za delatnosti

koje se finansiraju iz budžeta („Službeni glasnik RS“ br. 15/02, 100/04, 26/05, 38/07 i 110/07),

26. Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS“ br. 44/01, 15/02 – dr. uredba, 30/02, 32/02 – ispr., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08 i 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12),

Page 14: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

27. Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“ br. 22/09), 28. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br.

54/07, 104/09, 36/10), 29. Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12), 30. Zakon o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 101/11, 93/12), 31. Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,

93/12), 32. Zakon o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/11), 33. Uredba o budžetskom računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 125/03 i 12/06), 34. Zakon o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“ br. 135/04, 93/12), ‐ uredba o

određivanju delatnosti kod čije obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“ br. 61/10 101/10, 94/11),

35. Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“ br. 97/08, 53/10, 66/11 – odluka Ustavnog suda),

36. Zakon o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“ br. 18/10), 37. Zakon o ravnopravnosti polova („Službeni glasnik RS“ br. 104/09), 38. Posebni kolektivni ugovor za visoko obrazovanje („Službeni glasnik RS“ br. 12/09, 9/12 ‐

sporazum), 39. Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova („Službeni glasnik

RS“ br. 40/09, 69/11), 40. Pravilnik o registru visokoškolskih ustanova, studijskih programa, nastavnika, saradnika i

ostalih zaposlenih („Službeni glasnik RS“ br. 21/06), 41. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije koju vodi visokoškolska ustanova

(„Službeni glasnik RS“ br. 21/06), 42. Pravilnik o sadržaju dozvole za rad („Službeni glasnik RS“ br. 21/06), 43. Pravilnik o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolske

ustanove („Službeni glasnik RS“ br. 106/06, 73/11), 44. Pravilnik o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih

ustanova („Službeni glasnik RS“ br.106/06), 45. Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i Studijskih

programa („Službeni glasnik RS“ br. 106/06, 112/08, 70/11), 46. Preporuke Nacionalnog saveta o bližim uslovima za izbor u zvanja nastavnika,

Nacionalni savet za visoko obrazovanje, 4.maj 2007. („Službeni glasnik RS“ br. 30/07), 47. Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik RS“ br. 30/07,

112/08, 72/09, 81/10, 39/11, 54/11 – ispr.). 8.2 Pravni akti Univerziteta u Beogradu - Statut Univerziteta u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 162/11), odluka

(„Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br.167/12), - Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika - Univerziteta u Beogradu, („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 142/08), izmene i

dopune („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 150/09), dopune („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 160/11)

- Kriterijumi za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 140/08), izmene („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 144/08), izmene i dopune („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 160/11), dopune („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br.161/11), izmene i dopuna („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 165/11),

Page 15: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

- Pravilnik o uslovima i postupku dodeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa, („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 132/06, 134/07),

- Pravilnik o uslovima i načinu angažovanja gostujućeg profesora na Univerzitetu u Beogradu, („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 135/07),

- Pravilnik o uslovima i načinu učešća naučnoistraživačkih ustanova koje su u sastavu - Univerziteta u Beogradu i lica izabranih u naučno zvanje u ostvarivanju dela nastave - („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 132/06), - Pravilnik o davanju saglasnosti za rad nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu u

drugoj visokoškolskoj ustanovi („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 132/06,), izmene i dopune („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 153/09),

- Pravilnik o donošenju studijskog programa („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. - 139/07), - Pravilnik o nastavnoj literaturi („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 140/08), - Pravilnik o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu („Glasnik - Univerziteta u Beogradu“ br. 168/12), - Pravilnik o doktorskim studijama koje organizuje i izvodi Univerzitet u Beogradu

(„Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 155/10), - Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu („Glasnik Univerziteta u Beogradu“

br. 136/07), - Pravilnik o mobilnosti studenata i prenošenju ESPB bodova, („Glasnik Univerziteta u

Beogradu“ br. 160/11), - Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava, („Glasnik Univerziteta u

Beogradu“ br. 129/06), izmene („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 145/08), - Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja

(„Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 155/10), - Pravilnik o Većima naučnih oblasti na Univerzitetu u Beogradu („Glasnik Univerziteta u

Beogradu“ br. 134/07, izmene 150/09 i 158/10), - -Kodeks profesionalne etike na Univerzitetu u Beogradu („Glasnik Univerziteta u

Beogradu“ br. 137/06), - Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu („Glasnik

Univerziteta u Beogradu“ br. 133/07), - -Odluka o utvrđivanju liste konkurentskih visokoškolskih ustanova („Glasnik

Univerziteta u Beogradu“ br. 153/2010), - Odluka o utvrđivanju redovnih usluga koje obuhvata naknada za školarinu za jednu

školsku godinu osnovnih i master studija („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 134/07), -Pravilnik o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika („Glasnik Univerzite-ta u Beogradu“ br. 157/2010),

- Pravilnik o nagrađivanju studenata Univerziteta u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 149/09),

- Pravilnik o načinu i procedurama realizacije projekata Tempus programa Univerziteta u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 163/2011),

- Odluka o sadržini i izgledu obrasca o ispunjenosti uslova za produžetak radnog odnosa redovnom profesoru koji u odgovarajućoj školskoj godini navršava 65 godina života.

8.3 Pravni akti Fakulteta - Statut Fakulteta - Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta na Fakultetu za fizičku hemiju - Pravilnik o izboru nastavnika i saradnika - Pravilnik i izradi i oceni doktorske disertacije

Page 16: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

- Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta - Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta studijskih programa - Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta naučnog rada - Politika obezbeđenja kvaliteta - Pravilnik o udžbenicima - Pravilnik o raspodeli sredstava za mentorski rad - Odluka o dodatku za obračun i isplatu zarade iz sopstvenih sredstava Fakulteta - Pravilnik o zaštiti na radu - Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi - Pravila zaštite od požara - Program osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara - Poslovnik o radu Saveta Fakulteta - Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju - Pravilnik o računovodstvu

9 USLUGE KOJE FAKULTET PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA

Naziv usluge

1. Usluge visokog obrazovanja –akademske studije

Odluka i Uverenje Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije o akreditaciji studijskih programa Osnovne akademske studije 612-00-01444/04/2007-04 od 12.04.2008.

Master akademske studije 612-00-01444/06/2007-04 od 12.04.2008.

Doktorske akademske studije 612-00-01444/08/2007-04 od 12.04.2008.

2. Usluge visokog obrazovanja – stukovne studije

Specijalističke strukovne studije – Forenzika

612-00-790/2011-04 od 27.04.2012.

3. Usluge istraživanja i razvoja – naučnoistraživački rad

Osnovna istraživanja Tehnološki razvoj

021-01-17/88 od 18.04.2013.

4. Stručne usluge

5. Usluge izdavačke delatnosti Udžbenici, praktikumi, monografije, zbirke zadataka, ostala nastavna literatura

6. Bibliotečke usluge

7. Usluge organizovanja naučnih i stručnih skupova

8. Usluge organizovanja kurseva kontinuirane nastave

9. Posebne intelektualne usluge Ekspertize, konsalting, recenzije

Page 17: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

Detaljna obaveštenja o Odlukama i Uverenjima o akreditaciji studijskih programa se nalaze na sajtu Fakulteta

10 POSTUPAK RADI PRUŽANJA USLUGA Pružanje usluga visokog obrazovanja (akademske studije i specijalističke strukovne studije): 1. Objavljivanje konkursa (utvrđivanje predloga kvota, priprema teksta konkursa i

objavljivanje) 2. Organizovanje prijemnog ispita 3. Izrada radnog kalendara 4. Izrada rasporeda nastave 5. Izrada rasporeda ispita po studijskim grupama i nivoima studija 6. Izvođenje nastave (predavanja, vežbe, konsultacije) 7. Stručna praksa 8. Organizacija ispita (usmenog i pismenog) 9. Elektronska prijava ispita 10. Studentski veb servis 11. Izrada i odbrana završnih radova 12. Izrada i odbrana seminarskih teza 13. Izrada i odbrana doktorskih disertacija 14. Pružanje administrativnih usluga korisnicima

14.1. Upis godine 14.2. Izdavanje uverenja o statusu studenta 14.3. Izdavanje uverenja o položenim ispitima 14.4. Izdavanje uverenja o diplomiranju 14.5. Izdavanje indeksa, duplikata indeksa 14.6. Izdavanje diploma, dodataka diploma i duplikata 14.7. Pružanje administrativnih usluge u vezi sa konkursom za studentskim smeštajem i studentskim kreditima i stipendijama

15. Pružanje usluga istraživanja 15.1Planiranje istraživanja 15.2. Izrada projekata

16. Organizovanje stručnog usavršavanja 16.1. Planiranje seminara, kurseva 16.2. Izvođenje seminara, kurseva 16.3. Izdavanje sertifikata o stručnom usavršavanju

17. Pružanje posebnih intelektualnih usluga 17.1. Usluge recenzije 17.2. Usluge ekspertize 17.3. Usluge konsaltinga

18. Pružanje usluge biblioteke 18.1. Korišćenje knjiga i druge udžbeničke literature u biblioteci i van nje 18.2. Korišćenje bibliotečkog prostora‐učionice 18.3. Korišćenje KOBSON servisa i usluga pristupa elektronskim bazama časopisa 18.4. Bibliotečka razmena knjiga

19. Izdavačka delatnost 19.1. Izdavanje nastavne literature

Page 18: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

11 PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA Broj studenata koji studira na Fakultetu za fizičku hemiju u školskoj 2013/14 godini prikazan je u tabeli: Naziv studijskog

programa Vrsta i nivo

studije

I godina

II godina

III godine

IV godina

Apsolventi

Ukupno

Diplomirani fizikohemičar

Osnovne akademske

studije 159 78 68 27 21 353

Diplomirani fizikohemičar

Studije po ranijem Zakonu

/ / / / 75 75

Master fizikohemičar

Master akademske

studije 51 / / / 12 63

Doktorske studije Doktorske akademske

studije 10 14 24 / 21 59

Forenzika Specijal. strukovne

studije 9 / / / 15 24

Ukupno U toku 2013. godine diplomiralo je 13 studenata po starom programu i 13 studenata po Bolonjskom programu, a doktoriralo je 6 kandidata po starom programu i 19 kandidata po Bolonjskom programu. Master rad je odbranilo 29 kandidata. Ukupan broj projeka koji se realizuje na Fakultetu: 5 projekata čiji je nosilac Fakultet (osnovna istraživanja). Na ovim projktima angažovano je 43 istraživača sa našeg Fakulteta, kao i 11 istraživača koje finansira Ministarstvo. Pored toga, nastavnici i saradnici Fakulteta angažovani su i na ukupno 4 projekata čiji je nosilac druga naučnoistraživačka institucija. U toku 2012/13. Školske godine nastavnici i saradnici su ukupno objavili 118 naučni rad. U toku 2013. godine štampan je udžbenik kao nastavna literatura za studente čiji je izdavač Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu: „Primenjena kvantna hemija“ , autor Milena Petković „Praktikum iz biofizičke hemije“, autori Ana Popović-Bijelić i Miloš Mojović „Praktikum iz Opšteg kursa fizičke hemije“, autori Miroslav Ristić, Igor Pašti i Isidora Cekić-Lacković „110 godina fizičke hemije“, urednici Vera Dondur i Miroslav Kuzmanović „Proceedings of the 5th Croatian-Slovenian-Serbian Symposium on Zeolites“ Detaljniji Izveštaj o radu Fakulteta u 2013. godini može se pogledati u Izveštaju o radu fakulteta u šk. 2012/2013.

Page 19: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

12 PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA Podaci o prihodima i rashodima u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu nalaze se kod Uprave za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije.

13 PODACI O JAVNIM NABAVKAMA U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, i programom poslovanja Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu kao indirektnog budžetskog korisnika javnih sredstava, poslovodni organ donosi godišnji Plan nabavki kao obavezan zakonski normativni akt u prilog što racionalnijeg trošenja javnih sredstva.

Da bi se planska aktivnost nabavki što bolje sprovela, Zakonom je predviđeno da ih treba planirati kako obimom tako i njihovom strukturom kao sastavni deo programa poslovanja pa tako i nesmetanog odvijanja procesa nastave i naučno istraživačkog rada na Fakultetu.

Prilog 1 Plan javnih nabavki za 2014. godinu Prilog 2. Izveštaj o javnim nabavkama za prvi kvartal 2014. godine i za 2013. godinu

Informacije o tekućim javnim nabavkama se objavljuju na web stranici Fakulteta http://www.ffh.bg.ac.rs/Aktuelno/oglasi.htm

14 PODACI O DRŽAVNOJ POMO ĆI Fakultet ne pruža pomoć u smislu tačke 34. Uputstva za izradu i objavljivanje informatora o radu državnih organa („Službeni glasnik RS" br. 68/10).

15 PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA; ZARADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA

Obračun zarada za zaposlene Fakulteta vrši se u skladu sa Uredbom i normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta („Službeni glasnik RS“ br. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007 i 110/2007), i Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS“ br 44/2001, 15/2002, 79/2009). Pregled osnovnih neto plata zaposlenih na Fakultetu prema radnom mestu je dat u Tabeli s tim da se navedeni iznosi uvećavaju za 0,4% za minuli rad i u pojedinim mesecima se mogu uvećati za rad na projektima, autorske honorare (izdavanje udžbenika, monografija, članaka, konsalting i sl.).

Page 20: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

Neto zarade bez minulog rada Redovni profesor 88 738,97 Vanredni profesor 82 331,18 Docent 75 394,32 Nastavnik stranog jezika 59 286,68 Asistent doktor nauka 63 930,86 Asistent magistar, istraživač saradnik 59 286,68 Saradnik u nastavi 54 613,12 Stručni saradnici VSS –VII stepen 50 909,42 VŠS - 40 357,27 SSS – IV stepen 25 337,20 Spremačica 18 517,90

16 PODACI O SREDSTVIMA RADA Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu nalazi se u zgradi bivšeg Prirodno-matematičkog fakulteta, koja se sastoji iz više građevinskih celina povezanih komunikacionim prostorima. Fakulte koristi prizemlje i gornji podrum na ulazu C. Fakultet poseduje odgovarajuću tehničku, laboratorijsku i drugu specifičnu opremu, kao i prateći nameštaj. Stanje pojedinih oblika imovine prema poslednjem godišnjem popisu dato je u Prilogu 3.

17 ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA Informacije nastale u radu i u vezi sa radom Fakulteta se čuvaju u papirnoj formi i nalaze se u arhivi Fakulteta. Način primanja, evidentiranja i raspoređivanja akata za rad, klasifikaciju i arhiviranje, smeštaj, čuvanje i održavanje, evidentiranje u arhivsku knjigu i izlučivanje registratorskog materijala uređeno je Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju (br. 647/1 od 08.09.2008. godine), a u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima («Službeni glasnik RS» br. 71/94). Rokovi čuvanja nosača informacija u arhivi Fakulteta utvrđuju se na osnovu Liste kategorija registarskog materijala sa rokovima čuvanja, za koju postoji saglasnost Arhiva Srbije 02 br. 1118 od 10.09.2008. godine). Na internet prezentaciji objavljuju se informacije koje su nastale u radu ili u vezi sa radom, aktivnostima Fakulteta, a čija sadržina ima ili bi mogla imati značaj za javni interes. Oni na sajtu ostaju dok traje njihova primena ili aktuelnost. Sajt se redovno održava. Računari na kojima se nalaze informacije u elektronskoj formi se čuvaju uz primenu odgovarajućih mera zaštite. Dokumentacija o studentima u vezi datog predmeta (položeni ispiti, kolokvijumi, vežbe i sl.) čuva se na pripadajućim katedrama.

Page 21: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

18 VRSTE INFORMACIJA U POSEDU Fakultet u svom posedu raspolaže informacijama koje su nastale u radu ili u vezi sa radom Fakulteta, a u okviru registrovane delatnosti: 1. Matične knjige upisanih studenata 2. Matične knjige diplomiranih studenata 3. Matične knjige izdatih diploma i dodataka diploma 4. Zapisnici o polaganju ispita 5. Podaci o prijavljenim i odbranjenim magistarskim tezama i doktorskim disertacijama 6. Prijave kandidata na konkurs za upis studenata 7. Rang liste studenata 8. Podaci o sprovedenim konkursima za izbor u zvanje 9. Podaci o sprovedenim postupcima javnih nabavki 10. Podaci o naučnoistraživačkim projektima 11. Dokumentacija o izdavačkoj delatnosti 12. Dokumentacija o organizovanim naučnim i stručnim skupovima na Fakultetu 13. Evidencija zaposlenih 14. Zapisnici sa sednica stručnih organa i organa upravljanja 15. Podaci o evaluaciji i kontroli kvaliteta 16. Opšta akta Fakulteta 17. Razne molbe zaposlenih i studenata 18. Podaci koji se odnose na finansije u skladu sa propisima koje regulišu ovu oblast 19. Drugi podaci koji proizilaze iz rada Fakulteta.

19 VRSTE INFORMACIJA KOJIMA FAKULTET OMOGUĆAVA PRISTUP

Informacije kojima Fakultet raspolaže, a koje su nastale u radu ili u vezi sa radom, Fakultet će saopštiti tražiocu informacije, staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju ili mu izdati kopiju dokumenta, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ broj: 120/04,54/07, 104/09 i 36/10),osim kada su se, prema ovom zakonu, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj: 97/08) i Zakonu o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS“ broj: 104/09), stekli uslovi za isključenje ili ograničenje slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja. Pristup informacijama može biti uskraćen ako su informacije objavljene na veb prezentaciji Fakulteta i to na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koji propisuje da „organ vlasti ne mora tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, ako se radi o informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu“. Takođe, pristup informacijama biće uskraćen ako se traži pristup podacima o brojevima tekućih računa zaposlenih i to na osnovu člana 14. navedenog zakona koji propisuje: „organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo lica na koje se tražena informacija lično odnosi“.

Page 22: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

Fakultet će uskratiti davanje podataka koji su poslovna tajna, zbog čijeg bi saopštenja ili davanja na uvid neovlašćenom licu mogle nastupiti štetne posledice po interes i ugled Fakulteta. U obaveštenju i u rešenju o odbijanju zahteva tražiocu informacije biće obrazloženi razlozi za eventualno uskraćivanje pristupa informacijama.

20 INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

20.1 Podnošenje zahteva Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja (u daljem tekstu: zahtev), može da podnese svako fizičko ili pravno lice, u skladu sa članom 15. Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja. Zahtev se podnosi u pisanoj formi preko pošte ili predajom zahteva u Arhivi Fakulteta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. Fakultet je dužan da omogući pristup informacijama i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se na takav zahtev primenjuju rokovi kao da je podnet pismeno. Zahtev mora da sadrži: naziv i adresu Fakulteta, podatke o tražiocu informacije (ime, prezime, adresa i eventualno drugi podaci za kontakt), što precizniji opis informacije koja se traži i način dostavljanja informacije. Zahtev može da sadrži i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. Ako zahtev ne sadrži navedene podatke, odnosno ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice Fakulteta dužno je da, bez nadoknade, pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni. Ukoliko tražilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupiti Fakultet će doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog. U prilogu je dat obrazac za podnošenje zahteva. Fakultet će razmotriti i zahtev koji nije sačinjen na tom obrascu.

20.2 Odlučivanje po zahtevu U skladu sa članom 16. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Fakultet je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva tražioca obavesti:

- O posedovanju informacije - Stavi mu na uvid dokument koji sadrži informaciju - Izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice Fakulteta.

Izuzetno, ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja

Page 23: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

stanovništva i životne sredine, Fakultet će postupiti po zahtevu najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva. Ako Fakultet nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva postupi po istom, o tome će u roku od 7 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će postupiti po podnetom zahtevu tražioca informacije od javnog značaja. Fakultet će, zajedno sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštiti tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta. Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama Fakulteta. Tražilac može iz opravdanih razloga tražiti da uvid u dokument izvrši u drugo vreme od vremena koje mu je odredio Fakultet. Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca. Ako udovolji zahtevu, Fakultet neće izdati posebno rešenje, nego će o tome sačiniti službenu belešku. Ako Fakultet odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja. Kada Fakultet ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, proslediće zahtev Povereniku i obavestiće Poverenika i tražioca o tome u čijem se posedu, po njegovom znanju, dokument nalazi. Tražilac informacija od javnog značaja može izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja, i to u skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Naknada troškova se, u skladu sa članom 17. Zakona za uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, ne naplaćuje. Međutim, kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja, i troškove upućivanja. Visina naknade nužnih troškova koje plaća tražilac informacije za izradu kopije i upućivanje kopije dokumenta na kome se nalazi informacija od javnog značaja utvrđuju se na osnovu Uredbe o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenta na kojima se nalaze informacije od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 8/06).

Page 24: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

UNIVERZITET U BEOGRADU – FAKULTET ZA FIZI ČKU HEMIJU BEOGRAD Studentski trg 12-16

ZA H T E V za pristup informaciji od javnog značaja Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS", broj 120/04, 54/07,104/09i 36/10), od Fakulteta zahtevam: - obaveštenje da li poseduje traženu informaciju; - uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju; - kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; - dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju: - poštom - elektronskom poštom - faksom - na drugi način: _________________________________________________________________________ Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ (navesti što precizniji opis informacije koja se traži kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije) Tražilac informacije __________________________________________________ ime i prezime __________________________________________________ adresa __________________________________________________ drugi podaci za kontakt potpis________________________________________________ datum _____________________

Page 25: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

21 Prilog 1 Plan javnih nabavki za 2014. godinu

Page 26: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

Page 27: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

Page 28: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

Page 29: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

22 Prilog 2: Izveštaj o javnim nabavkama za prvi kvartal 2014. godine i za 2013. godinu

Page 30: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

Page 31: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

Page 32: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

Page 33: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

Page 34: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

Page 35: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

Page 36: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

23 Prilog 3: Osnovna sredstva 014.0.1 ──────────── 1. A64/07 Zgrada Studentski trg 12-16 093.1.1-0 ──────────── 2. A154/82 Elementi regala 3. A143 Fotelja kožna hrastova niska 4. A148 Fotelja kožna hrastova visoka 5. A144 Fotelja kožna niska hrastova 6. A145 Fotelja kožna niska hrastova 7. A133/82 Garderobna ploča HF 8. A47/01 Hoklice 9. A38/02 Klupa 10. A55/03 Klupa 400*40*40 11. A46/01 Klupa školska 12. A192 Kutija za kartoteku 13. A50/03 Montažno demontažni sto sa točkićima 14. A57/03 Nosač grafoskopa 40*40*96 15. A29/03 Orman 1.5*0.70 sa staklom 16. A30/03 Orman 1.8*0.70 sa staklom,beli 17. A27/03 Orman 3.45*2.90 zatvoreni 18. A28/03 Orman 4.45*2.90 zatvoreni 19. A203 Orman čelični bez sefa 20. A74 Orman četvorokrilni 21. A69 Orman četvorokrilni hrastov 22. A70 Orman četvorokrilni hrastov 23. A72 Orman četvorokrilni hrastov 24. A132/82 Orman dodatni HF 25. A03/02 Orman dvokrilni 26. A54 Orman dvokrilni pol 27. A76 Orman hrastov trokrilni kom 28. A233/85 Orman laboratorijski 78/188 hf 29. A235/85 Orman laboratorijski 78/75hf 30. A234/85 Orman polica lab 18/52 hf 31. A127/82 Orman za registratore HF 32. A34/03 Ormar 1.18*0.85 hrast 33. A33/03 Ormar 1.8*0.8 hrast 34. A31/03 Ormar 2.4*0.8 hrast 35. A32/03 Ormar 2.40*0.8 hrast 36. A06/01 Ormarići E-10 element 4 vrata 37. A209/84 Ormarići sa drvenim vratima T-1100hn 38. A100/81 Ormarići viseći K-9901 de-hrast 39. A53/03 Plakar 150*290*50 40. A51/03 Plakar 160*270*50 41. A49/03 Plakar 590*290*40 42. A52/03 Plakar 60*270*50 43. A151 Polica za hemikalije 44. A176 Pult manji 45. A24/03 Sedište sa dodatkom 46. A58/03 Sto 110*13*75 47. A236/85 Sto laboratorijski 130/75hf 48. A100 Sto običan 49. A97 Sto običan 50. A91 Sto običan hrastov 51. A90 Sto običan sa 2 fioke 52. A979 Sto pisaći bt 135 53. A162 Sto pisaći hrastov 54. A161 Sto pisaći hrastov sa 3 fioke 55. A157 Sto pisaći hrastov sa 8 56. A156/1 Sto pisaći sa 9 fioka 57. A361/88 Sto za analitičku vagu 58. A28/02 Sto za kompjuter 59. A1220 Stol lab tip st-ln

108.0.2 ──────────── 448. A011/05 Usisivač 449. A10/09 Usisivač FC9062/01 450. A20/02 Usisivač Gorenje 108.0.3 ──────────── 451. A14/92 Električna peć 452. A09/01 Električna peć 3000w 453. A19/92 Električna peć * 454. A027/04 Grejalica 455. A1/94 Grejalica * 456. A22/02 Kvarcna grejalica 457. A30/02 Kvarcna peć 458. A23/97 Kvarcne peći 459. A4/94 Kvarcne peći * 460. A13/94 Kvarcne peći * 461. A3/94 Kvarcne peći ** 462. A48/10 MTA Magnohrom 4.5 kW sa postoljem 463. A175/83 TA peć 464. A38/10 TA peć 2.5 kW 465. A247/86 TA peć - 6 kW 466. A02/03 TA peć Magnohrom 3.5 kW 467. A18/08 Uljani radijator 468. A045/05 Uljani radijator 108.0.3-0 ──────────── 469. A54/01 TA Peć 2.5kw 108.0.3-1 ──────────── 470. A22/95 Kvarc. peć 471. A21/95 Kvarcna peć 109.1.1 ──────────── 472. A60/01A Čiviluci 473. A60/01B Čiviluci * 474. A12/98 Čiviluk 475. A11/98 Elementi ormana EP-80 476. A18/98 Fotelja b1000k 477. A06/06 Fotelja crna koža 478. A40/10 Fotelja Gladis 479. A41/10 Fotelja Gladis 480. A23/08 Fotelja kancelarijska crna kožna 481. A021/04 Fotelja kožna 482. A63/07 Fotelja kožna * 483. A31/06 Fotelja Prezident 484. A22/06 Fotelja Rezident 485. A43/10 Kanc stolica Leon MG-N 10145n 486. A44/10 KAnc stolica Leon MG-N 10145n 487. A45/10 Kanc stolica LEon MG-N 10145N 488. A46/10 Kanc stolica Leon MG-N 10145N 489. A29/02 Kancelarijska stolica 490. A19/07 Komoda 491. A64/01 Komoda 492. A34/08 Komoda 493. A05/08 Kompjuterski sto Alegro 494. A20/95 Kompjuterski sto uk100 495. A41/80 Merdevine za biblioteku 496. A16b/09 Mobilna kaseta sa 4 fioke 497. A65/01 Nameštaj drveni

Page 37: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

60. A48/01 Stolica 61. A6/90 Stolica 62. A07/03 Stolice 63. A45/01B Stolice 64. A39/02 Stolice 65. A45/01A Stolice ** 66. A133 Stolovi za 67. A134 Stolovi za 68. A135 Stolovi za 69. A136 Stolovi za 70. A137 Stolovi za 71. A02/02 Školska 72. A5/90 Školska 73. A017/04 Školska klupa 3 74. A052/04 Školska klupa 7 75. A053/04 Školska stolica 14 komada 76. A018/04 Školska stolica 6 komada 77. A49/01 Šper stolica 78. A186 Tabla školska 79. A187 Tabla školska 80. A154 Table male od iverice 81. A173 Vitrina sa 3 pregrade 82. A174 Vitrina sa 3 pregrade 83. A175 Vitrina sa 3 pregrade 84. A1/95 Vrata 094.0.0 ──────────── 85. A48/08 Au pločice(2+2kom) i Au šipka 1kom 7,9gr 86. A290 Čunić Pt (6g) 87. A212 Lončići Pt (21g) 88. A47/08 Paladijumska pločica i Pd žica 6,6gr 89. A50/08 Pd žica 3x50mm 90. A44/08 Platinasta pločica 40x40x0.2mm 91. A45/08 Platinasta žica 0.5mmx500mm 92. A289 Poklopci Pt (14.54g) 93. A49/08 Pt žica 3x25mm 94. A02/01 PT žica fi 02mmx2m 1.4g 95. A51/10 Pt žica i Pt lim 2.5gr 96. A46/08 Srebrna žica 0.5mmx1m 97. A291 Šolje Pt (49g) 98. A297 Tegovi Pt (1.5g) 99. A296 Tetraedri Pt (2.6g) 094.0.1 ──────────── 100. A46/07 Akvizicioni sistem visoke rezolucije 101. A47/07 Akvizicioni sistem za L merenje 102. A02/10 Analitička vaga balance,ABJ 120-4M 103. A37/08 Analitička vaga Pioneer 210/0.0001g 104. A17/08 Antivibraciona platforma mod 50bm-6 105. A1072 Aparat za destilaciju Sutjeska 106. A38/08 Aparat za Franc-Hertz eksperiment 107. A07/99 Aparat za merenje ozona 108. A1123 Aparat za merenje Plankove konstante 109. A386/89 Aparat za određivanje Plankove konstante 110. A61/02 Aparat za termijsku analizu 111. A43/06 Atomski apsorpcioni spektrofotometar 112. A65/03 Automatska pipeta varijabilna Jenco 113. A052/05 Barometar 114. A41/01 Bearning plain 4mm 115. A58/10 Benchtop centrifuge EBA20 116. A11/09 Binarni gradijentni HPLC/IC sistem 117. A140/82 Boca čelična za argon 40l 118. A138/82 Boca čelična za azot 40l 119. A139/82 Boca čelična za CO2 40l 120. A755 Boca za acetilen

498. A8/90 Orman 499. A14/03 Orman 228*80*40 500. A10/98 Orman kombinovani ok1 501. A63/01 Orman sa policom 502. A14/06 Ormarići viseći 503. A16/97 Pisaći sto 1,20m 504. A13/97 Pisaći sto 120cm 505. A25/10 Plakar 278.5x189x35 506. A26/10 Plakar 300x400x35,300x80x50,300x60x70 507. A16/03 Pokretna kaseta 508. A26/02 Pokretna kaseta 509. A32/02 Pokretna kaseta sa 4 fioke 510. A30/10 Polica 209x148 511. A24/06 Police univer dezen 512. A5/98 Polufotelja pf-2 513. A12/02 Radna stolica 514. A13/02 Radna stolica 515. A040/05 Radni sto 516. A25/02 Radni sto 517. A046/05 Radni sto * 518. A18/03 Radni sto 100*50*50 519. A15/03 Radni sto 130*70*78 520. A16a/09 Radni sto dim 130/75/75 521. A17/03 Radni sto sa policom 522. A59/01 Sto za kompjuter 523. A005/04 Sto za kompjuter 04 524. A007/04 Sto za računar 525. A13/07 Stolica 526. A22/03 Stolica a15/mr štof 527. A46/06 Stolica b 710 528. A16/06 Stolica crna koža 529. A15/97 Stolica daktilo 530. A09/06 Stolica Jupiter 531. A30a/09 Stolica KŠ-60 532. A30b/09 Stolica KŠ-60-R 533. A25/03 Stolica Press P1 534. A14/94 Stolica tapacirana st-21 535. A12/10 Stolica Visoka V-18 bež eko koža 536. A19/06 Stolice četvorosed 537. A11/06 Stolice daktilo braon 538. A12/06 Stolice sa rukonaslonom 539. A18/06 Stolice školske 540. A58/01 Stolovi drveni 541. A39/03 Stolovi Tenk 83 542. A61/01 Stolovi za kompjuter 543. A62/01 Viseći elementi 109.1.2-1 ──────────── 544. A25/97 Daktilo stolica 545. A24/97 Fotelja juneća koža 109.2.2 ──────────── 546. A1155 Pisaća mašina 547. A1176 Pisaća mašina 548. A231/85 Pisaća mašina sa ruskim slovima 109.3.0 ──────────── 549. A48/03 128mb VGA Gigabite Radeon Ati 550. A29/10 Altos ranger kućište 551. A06/10 Amdaizing računar po želji 552. A23/09 Aplikacioni server 553. A22-7/09 Bela tabla za pisanje(komplet multi.uči) 554. A26/01A Canon LBP 810 555. A26/01B Canon LBP 810

Page 38: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

121. A13/79 Boca za argon 40l 122. A41/78 Boca za argon 40l 123. A752 Boca za kiseonik 124. A742 Boca za kiseonik No10-88394 125. A40/78 Boca za N2 40l 126. A1225 Boca za N2 čelična 127. A37/78 Boca za O2

128. A892 Boce čelične za 129. A17/78 Boce za 130. A1115 Boce za 131. A821 Boce za butan 132. A767 Boce za 133. A1200 Brojački uređaj STV- 134. A025/04 Centrifuga 135. A332 Cigle 136. A777 Cigle 137. A12/09 Cilindrična peć 45x200mm 138. A17/97 Kores skanner Mustech 139. A207/84 Čelična boca za acetilen 140. A168/83 Čelična boca za argon 40l 141. A170/83 Čelična boca za azot 40l 142. A747 Čelična boca za CO2

143. A748 Čelična boca za CO2

144. A749 Čelična boca za H2

145. A750 Čelična boca za H2

146. A745 Čelična boca za N2

147. A746 Čelična boca za N2

148. A171/83 Čelična boca za N2O 40l 149. A169/83 Čelična boca za vodonik 40l 150. A769 Čelične boce za argon 151. A801 Čelične boce za kiseonik 152. A55/10 DD Olimp WS-750M grey 4gb 153. A690 Dek. otp. kutija MA 154. A1172 Dekadna kutija MA 155. A991 Dekadna kutija MA- 156. A3/97 Delovi za raman spektrofotometar 157. A173/83 Delovi za tokarnicu-strug 158. A64/03 Delovi za uređaj za termijsku analizu 159. A02/09 Deo za spektrofotometar 8453 Agilent 160. A08/03 Destilator vode 101 161. A10/03 Detektor 162. A1048 Dif pumpa uljna E-04,E5100 163. A162/82 Digitalni pening vakuummetar 164. A66/81 Dodatni uređaj za fluorescenc. 165. A67/81 Dodatni uređaj za turbidimet. 166. A041/05 DVD kamera 167. A20b/09 ED Geating imersion cirkulator 168. A20c/09 ED heating imersion cirkulator 169. A23/98 Edikativni gasni hromatograf 170. A57/80 El hem sys MOD175 i MOD1733xy 171. A65/07 Električni transformator i statisti 172. A11/96 Episkop Philips 1000w A4 173. A20a/09 F12-ED Cirkulišući termostat sa gre i hl 174. A43/08 Fotoaparat Olimpus FE-280 175. A023/04 Frižider 176. A229/85 Frižider hpvs-15-30 177. A208/84 Frižider kombinovani 178. A271/87 Frižider md2095 179. A836 Galvanometar 180. A307/88 Galvanostat 181. A372/89 Garnitura sita 182. A39/80 Generator funkcije MA-3732 183. A1202 Goniometar precizni 560 1.1 184. A1084 Gorionik 185. A55/02 Grafoskop Filip ft3 s stacioniranim 186. A10/96 Grafoskop Philips FT 3s stacioniran 187. A249/86 He-Ne 0.5mW laser

556. A15/10 Canon Lide 200 usb skener 557. A49/10 Canon lide 210 skan 558. A002/05 CD rezač 559. A017/05 CD rezač 560. A031/04 CD rezač LG 561. A39-6/09 Kolor laser printer 562. A3/98 Kolor monitor 563. A53/02 D link dfe 540 mrežna kartica 564. A56/02 D'link dfe 540 mrežna kartica 565. A33/08 Dell Vostro 1310 M190D 566. A024/05 Delovi računara Bora 567. A25-1/09 Desktop računar 568. A25-2/09 Desktop računar Kina 569. A25-4/09 Desktop računar Kina 570. A25-5/09 Desktop računar Kina 571. A25-6/09 Desktop računar Kina 572. A25-7/09 Desktop računar Kina 573. A25-8/09 Desktop računar Kina 574. A25-9/09 Desktop računar Kina 575. A25-10/09 Desktop računar Kina 576. A25-11/09 Desktop računar Kina 577. A25-14/09 Desktop računar Kina 578. A25-15/09 Desktop računar Kina 579. A25-16/09 Desktop računar Kina 580. A25-17/09 Desktop računar Kina 581. A25-18/09 Desktop računar Kina 582. A25-19/09 Desktop računar 583. A25-20/09 Desktop računar Kina 584. A22-1/09 Digitalna video kamera(komplet multi.uč) 585. A34/06 DVD rw pioneer III 586. A07/10 Epson Aculaser M2000D 587. A13/10 Genius speakers SW-HF 5 1 5005 588. A36/09 Gigatron računar 589. A50/10 HP kolor laser džet CP1525N 590. A54/08a HP kolor laser džet CP1215 591. A25/01 HP laser džet 1100 592. A14/09 HP laser džet 1010Q 593. A01/09 HP laser džet M1522NF 594. A54/08b HP laser džet P1006 595. A34/09 HP Laser džet P1006 596. A57/10 HP Laser džet P1102 597. A18a/09 HP Laser džet P2055d printer CE457A 598. A55/08b HP P2015D 599. A18b/09 HP P2015d 600. A27/09 HP Pavilion DV7-2250 EN 601. A32/09 HP ProBook 4510S Merlot 602. A57/01 HP skan džet 3300c 603. A36/03 HP skan džet 3970 604. A54/08c HP skam džet G3110 photo 605. A52/02 IBM 6342-43 sa IBM 6332-07 N 606. A46/03 Kamera Die Epson 3100 zcl 607. A16/07 Lap top računar 608. A07/07 Lap top računar 609. A26/07 Lap top računar 610. A61/07 Lap Top računar Tošiba 611. A032/04 Laptop računar 612. A40/09 Laptop računar 613. A31/08 Laptop računar 614. A06/09 Laptop Tošiba satellite A300 615. A8/98 Laserski printer Opta E+ 616. A43/07 Laserski špampač 617. A008/05 Laserski štampač 618. A014/05 Laserski štampač 619. A016/05 Laserski štampač 620. A35/02 Laserski štampač 621. A36/01 Laserski štampač 622. A026/04 Laserski štampač 1010

Page 39: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

188. A524 Hg lampa i napajač 189. A23/78 Hidraulična presa HP-20t 190. A232/85 Hladnjak hl-1450 obod 191. A1083 Hladnjak Obodin 192. A630 Hronometar 193. A29 Ispravljač 194. A1034 Ispravljač PS-561 za SP-500 195. A1035 Ispravljač SP-649 za SP-600 196. A1241 Ispravljač ugrađeni USP-500 197. A289/87 JR-Spektrofotometar 198. A421 Kamera UF-85 199. A35/08 Karl Fišerov titrator 200. A102/81 Kolorimetar ma 9507 201. A989 Kolorimetar tip 9502 202. A008/04 Kompresor 203. A219/84 Kompresor rashladni ac-3.2 204. A739 Kondenzatorska dekada 205. A044/05 Konduktometar 206. A10/92 Konduktometar 207. A12/92 Konduktometar 208. A46/02 Konduktometar hi8733 209. A08/09 Kontaktni termometar ETS D5 210. A1132 Kristalografski modeli komplet 211. A145/82 Krkužni polarimetar 212. A8/94 Kuhinjski elementi B-80 213. A103/81 Kupatilo suvo za soxlet 214. A850 Kvadrat. elektrom. 215. A04/08 Lab elektrootporna peć do 1350c 216. A49/02 Lab konduktometar Inolab 217. A27/78 Labor mešalica UM-40 Tehnika 218. A5/97 Laboratorijska peć 219. A001/05 Laboratorijske pumpe 220. A19/98 Ledomat ACM 45 221. A54/10 LG HS200G projector ultra portable 222. A35/80 Mag mešalica TYP MM-500 223. A59/02 Magnet. mešalica 224. A43/01 Magnetna mešalica 225. A1/93 Magnetna mešalica 226. A19a/09 Magnetna mešalica 227. A19b/09 Magnetna mešalica 228. A19c/09 Magnetna mešalica 229. A45/02 Magnetna mešalica 2002. 230. A09/09 Magnetna mešalica RCT bejzik 231. A03/10 Magnetna mešalica RCT standard 232. A50/02 Magnetna mešalica sa grejanjem ARE 233. A1142 Magnetna mešalica tip Kombna rch 234. A851 Manometar za O2

235. A05/09 Maseni spektrometar THERMOSTAR GSD 300T1 236. A5/78 Megaometar 237. A52/08 Membranska vakuum pumpa sa regulatorom 238. A9/94 Merač buke 239. A797 Merni instrument US-3B 240. A59/10 Merni pretvarač dif.pritiska 100mbar 241. A39/08 Mešalica Agimatien 242. A1001 Mešalica lab UM-40 243. A212/84 Mešalica magnetna tip mm-510 244. A69/03 Mešalica magnetna tip mmh 245. A02/07 Mešalica RW digital 246. A7/92 Meteorološka stanica 247. A656 Mikroampermetar 25mA 248. A657 Mikroampermetar 25mA Iskra 249. A659 Mikroampermetar 25mA No090246 250. A53/80 Mikroampermetar ob No 20306 251. A311 Mikrofotometar 252. A37/09 Mikroskop digitalni LCD35 253. A919 Mikroskop Poladyn

623. A13/09 Lenovo N500 NS748CD C2D T5800 laptop računar 624. A22-4/09 Mikrofon(komplet multimed.učionice) 625. A006/04 626. A006/05 Monitor 627. A015/05 Monitor 628. A021/05 Monitor 629. A028/04 Monitor 630. A029/05 Monitor 631. A036/05 Monitor 632. A037/05 Monitor 633. A047/04 Monitor 634. A048/04 Monitor 635. A40/07 Monitor 636. A29/08 Monitor 637. A32/08 Monitor 638. A59/03 Monitor 15" 639. A31/02 Monitor 17“ 640. A60/03 Monitor 17" 641. A52/07 Monitor 19“ 642. A21/06 Monitor 19“ 643. A35/10 Monitor 19 Samsung E1920N 644. A59/07 Monitor 19" 645. A60/07 Monitor 19" 646. A47/03 Monitor 21“ 647. A05/10 Monitor 22" TFT Acer 648. A14/08 Monitor Asus lcd 22" 649. A33/07 Monitor i tastatura 650. A23/03 Monitor IF Hansol 730ef 651. A40/08 Monitor lcd 17" V173b 652. A11/07 Monitor Filips 653. A22/07 Monitor Samsung 17" 654. A24/07 Monitor Samsung 17“ 655. A30/06 Monitor Samsung 17“ 656. A22/07B Monitor Samsung 17“ 657. A29/07 Monitor Samsung 19“ 658. A029/04 Monitor Samsung 710v 659. A040/04 Monitor Samsung 793s 660. A35/09 Monitor TFT 22" LG Silver 661. A45/06 Monitor TFT 740n+pivot+akcija 662. A41/06 Monitor TFT ajvori 920sp 663. A42/06 Monitor TFT Samsung 940BW 664. A20/01B Monitori (27-33) 665. A20/01C Monitori (27-33) 666. A20/01E Monitori (27-33) 667. A33/09 MSI U123-010EU Vind, Dark grej 668. A39-2/09 Notebuk računar Kina 669. A39-3/09 Notebuk računar Kina 670. A39-4/09 Notebuk računar Kina 671. A39-5/09 Notebuk računar Kina 672. A22-6/09 Noutbuk računar(komplet multimed.učioni) 673. A35/01 PC Bel mrežni sistem 674. A34/01 PC Bel server III 675. A61/03 PC CO2 P3/500/128/10/cd 676. A035/04 PC konfiguracija 677. A41/02 PC Pentium 4 678. A32/01 PC pentium Bel 679. A003/04 PC pentium radna stanica 680. A10/02 PC Pentium radna stanica 681. A20/03 PC Pentium radna stanica 682. A21/03 PC pentium radna stanica 683. A01/07 PC računar 684. A09/07B PC računar 685. A09/07C PC računar 686. A14/07 PC računar 687. A23/07A PC računar 688. A23/07B PC računar

Page 40: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

254. A246/86 Mikroskop stereo mbs-9 255. A967 Mikroskop za odr tač topljenja 256. A27/02 Mikrotalasna peć Samsung 191 1000W 257. A17/01 Mikrotalasna pećnica 258. A033/04 Mikrotalasna pećnica 259. A21/92 Mikrotalasna pećnica 260. A037/04 Mikrotalasna rerna 261. A022/04 Mikrotalasni reaktor 262. A668 Miliampermetar 263. A654 Miliampermetar No-040191 264. A671 Miliampermetar No812809 265. A11/94 Mini štednjak 266. A829 Monohromator 267. A1014 Mrežni trafo 76-72 268. A501 Mućkalica NO-85762 269. A51/08 Multikanalni analizator 270. A24/08 Napajanje PS 3003 0-30VDC,0-3adc 271. A26/08 Napajanje PS 3003,0-30vdc,0-3 adc 272. A25/08 Napajanje PS3010,0-30vdc,1-10adc 273. A694 Otporna dekadna kutija 274. A1184 Peć Instrumentaria 275. A49/80 Peć laboratorijska LP-07 do 11000 276. A1170 Peć Mufla DM-8 SSSR 277. A1233 Peć Mufla LP-07 278. A1079 Peć za žarenje 279. A920 Peć za žarenje 280. A15/98 pH metar 440 281. A37/06 Peristatička pumpa 7720-80 282. A68/03 pH metar 283. A1193 pH metar 284. A375/89 pH metar 285. A42/08 pH metar lab inolab ph sa elektrodama 286. A20/08 pH metar laboratorijski PH211 287. A973 pH metar MA 5701 st 897 288. A1152 pH metar MA-5703 289. A8/79 pH metar MA-5704 290. A21/08b pH metar ručni testo 260PH1 291. A21/08a pH metar ručni testo 260PH1 292. A105/81 pH metar MA-5705 293. A1037 pH metar tip-010,014 294. A37/03 Pipeta Research 295. A963 Pirani pening vakuum PPV-20 296. A1049 Pirani vakuum kontrol unit 297. A28/78 Pirani vakuummetar 298. A38/78 Pirani vakuummetar 299. A58/80 Pisač XY MOD RE0074 par ecrg 300. A17/98 Plamen fotometar 301. A16/10 Plamenik za duvanje stakla 302. A03/07 Pojačalo za german detektor 303. A474 Polarimetar 304. A09/03 Polarimetar Polaris 305. A120/82 Polarograf analyzer Pa-2 306. A857 Polaroskop L-600 komplet 307. A01/02 Porcelan Bollmil 308. A54/02 Porcelan bolmil 309. A724 Potenciometar No1534 310. A004/05 Potenciostat Gamri 311. A675 Prenosni ampermetar 312. A1171 Pumpa Sagit 30/10 313. A11/78A Pumpa vakuum 314. A63/81 Pumpe vakuum 2DS 2-1 DDR 315. A1135 Raman spektrofotometar 316. A250/86 RC regenerator 317. A1016 RC-generator NS-3615 318. A1/79 RCL-MOST MA-4302 319. A37/02 Referentna elektoda 320. A34/02 Referentne elektrode

689. A25/07 PC računar 690. A08/08 PC računar 691. A10/08 PC računar 692. A13/08 PC računar 693. A16/08 PC računar 694. A41/08 PC računar 695. A37/07 PC računar 696. A56/08 PC računar 697. A04/09a PC računar 698. A15/09 PC računar 699. A26/09 PC Računar 700. A27/10 PC računar 701. A28/10 PC računar 702. A09/08 PC računar sa monitorom od 17" 703. A47/10 PC račUnar touch screen monitor 704. A6/97 PC računarsko printerski sklop 705. A059/04 PC sklop 706. A08/01 PC sklop CD pisač 707. A04/01 PC sklop CDD 48x26 708. A014/04 PC sklop memorija 709. A12/01 PC sklop printer laser džet 1100 710. A049/04 PC sklop printerski deo 711. A4/97 Pentium 712. A002/04 Pentium radna stanica 713. A07/06 Player MP 714. A06/03 Printer Kanon LBP 1120 715. A03/03 Printer HP 100 laser džet 716. A056/04 Printer HP 1010 717. A057/04 Printer hp 1010 718. A42/03 Printer HP 1010 719. A38/03 Printer HP 1010 W laser džet 720. A19/01 Printer HP 2200 i mrežni sklop 721. A41/03 Printer HP Laser jet 1000W 722. A43/03 Printer HP Laser jet 1300 723. A016/04 Printer HP1010 724. A13/03 Printer Samsung ML 1210 725. A04/10 PRN HP LJ M1120n MFP CC459A 726. A22-3/09 Profesionalni stalak (komplet multi.učio) 727. A22-5/09 Projekciono platno (komplet multimed.uči) 728. A24/09a Projektor 729. A24/09b Projektor 730. A004/04 Računar 731. A009/05 Računar 732. A010/05 Računar 733. A013/04 Računar 734. A013/05 Računar 735. A020/05 Računar 736. A025/05 Računar 737. A028/05 Računar 738. A031/05 Računar 739. A032/05 Računar 740. A033/05 Računar 741. A039/05 Računar 742. A045/04 Računar 743. A046/04 Računar 744. A053/05 Računar 745. A30/07A Računar 746. A30/07B Računar 747. A30/07C Računar 748. A30/07D Računar 749. A31/07 Računar 750. A32/07 Računar 751. A36/07 Računar 752. A39/07 Računar 753. A41/07 Računar 754. A48/07 Računar 755. A50/07 Računar

Page 41: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

321. A899 Refraktometar 322. A969 Refraktometar Azra No 354479 323. A1190 Refraktometar po ABBE-u 324. A996 Regul. napona Pauer supl. MA4150 325. A1015 Regulator napona SSSR 326. A14/02 Rezervni delovi za IR 327. A15/01 Rezervni delovi za spektrofotometar 328. A16/01 Rezervni delovi za Unicam sp 8-10 329. A950 Sinhroni motor tip 20mb 330. A504 Sita laboratorijska 331. A217/84 Skaler sa stacionarnim mod 332. A213 Sočivo sa priborom 333. A20/98 Spekrofotometar 334. A1/90 Spekrofotometar IR 335. A1122 Spektrof Specord 336. A16/78 Spektrofot Atomskoapsorpcioni 337. A447 Spektrofotometar 338. A28/08 Spektrofotometar 8453 339. A07/02 Spektrofotometar Gbc cintra 10e 340. A117/81 Spektrofotometar sp 8-100 341. A47/80 Spektrofotometar Unikam SP 500 342. A305 Spektrograf 343. A74/81 Spektrograf 344. A304 Spektrograf PG 52 345. A15/78 Spektrom Spektropan III 346. A207 Spektroprojektor 347. A209 Spektroskop 348. A211 Spektroskop 349. A282/87 Sterilizator st-01/02 350. A302/87 Sterilizator st-01/02 351. A921 Stilometar SL-11a 352. A210 Stiloskop 353. A88/81 Sto laborat za merne instrumente 354. A25/06 Sušnica komorna 150 stepeni 355. A10/10 Sušnica SSW-33 356. A813 Sušnica Sutjeska 357. A1237 Termo ultra tip U-1 No 14447 358. A214 Termoelement Ni-Cr-Ni 359. A039/04 Termostat 360. A905 Termostat ELN 361. A04/07 Termostat imerzioni 362. A544 Termostat No 23 363. A984 Termostat tip E-1 No251 364. A1238 Termostat U-10 365. A64/81 Termostat uronjavajući 366. A003/05 Topometriks 2010 mikroskop 367. A321 Toranj olovni S 368. A325 Toranj olovni S 369. A326 Toranj olovni S 370. A327 Toranj olovni S 371. A329 Toranj olovni S 372. A330 Toranj olovni S 373. A331 Toranj olovni S 374. A608/1 Transformator promen 375. A614 Transformator promen TRN-120 376. A1208 Transformator TRN-110 377. A1119 Ultra termostat tip U-10 378. A988 Ultra termostat tip-410 379. A9/91 Ultratermostat 380. A09/10 Ultrazvučna kada Sonic 1GT 381. A11/10 Ultrazvučna kada Sonioc 4GT 382. A36/10 Ultrazvučni procesor VC 750-750 wat 383. A02/99 Ultrazvučno kupatilo 384. A05/06 Ultrazvučno kupatilo 385. A08/10 Ultrazvučno kupatilo RK 52 H 386. A03/08 Ultrazvučno kupatilo RK52 387. A03/99 Ultrazvučno kupatilo tip 710

756. A55/07 Računar 757. A56/07 Računar 758. A22/08 Računar 759. A27/08 Računar 760. A57/08 Računar 761. A07/09 Računar 762. A39/10 Računar 763. A40/06 Računar AMD 764. A11/03A Računar Cores tip 1 sa monitorom 765. A11/03B Računar Cores tip 1 sa monitorom 766. A11/03E Računar Cores tip 1 sa monitorom 767. A11/03F Računar Cores tip 1 sa monitorom 768. A11/03H Računar Cores tip 1 sa monitorom 769. A11/03I Računar Cores tip 1 sa monitorom 770. A11/03J Računar Cores tip 1 sa monitorom 771. A11/03K Računar Cores tip 1 sa monitorom 772. A36/06 Računar lap top 773. A54/07 Računar lap top 774. A62/07 Računar Lap top 775. A23/06 Računar lap top Tošiba 776. A26/06 Računar lap top Tošiba M100/164 777. A20/06 Računar OC pentium 778. A03/06 Računar P4 779. A30/08 Računar P5LD2-x/1333 780. A08/06 Računar sa monitorom HP DX 5150 781. A01/06 Računarski sistem AMDX P3200 782. A04/09b Samsung 723N 17 Silver/blek TFT 783. A04/09c Samsung 723n 17 silver/blek TFT 784. A32/06 Skener HP 4370 785. A28/09 SCN Skener HP G4010 786. A024/04 Server 787. A01/08 Server GHP ml350 788. A39-1/09 Server Kina 789. A018/05 Skener 790. A019/04 Skener 791. A030/05 Skener 792. A038/05 Skener 793. A048/05 Skener 794. A055/04 Skener 795. A51/07 Skener 796. A054/04 Skener 2400c 797. A051/04 Skener 3670c 798. A44/02 Skener Epson 799. A57/07 Skener Epson 4490 800. A58/07 Skener Epson 4490 801. A010/04 Skener HP 3670c 802. A04/03 Skener Mustek 1200 CV Bead 803. A12/03 Skener Mustek 600* 804. A22/01 Skener Perfection 1240 805. A22-2/09 Studijska rasveta(komplet multimed.učio) 806. A009/04 Štampač 807. A011/04 Štampač 808. A012/04 Štampač 809. A047/05 Štampač 810. A049/05 Štampač 811. A36/08 Štampač 812. A21/07A Štampač 1018 813. A21/07B Štampač 1018 814. A34/07 Štampač 1018 815. A35/07 Štampač 1018 816. A005/05 štampač 1320 817. A6/95 Štampač Epson LQ-570 818. A49/07 Štampač hp 1020 819. A036/04 Štampač HP 3500c 820. A62/03 Štampač HP 3550 821. A030/04 Štampač HP 3845 822. A02/06 Štampač HP laser džet 1018

Page 42: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

388. A03/09 UPS APC SUA 2200I 389. A1118 Uređaj za Frank Hertzov ogled 390. A11/97 Uređaj za Milekenov ogled 391. A16/98 Vaga analitička do 210g 392. A48/02 Vaga analitička Eksplorer 393. A67/03 Vaga automatska kalibracija SDC 31 394. A70/03 Vaga elekronska 395. A42/07 Vakuum pumpa 396. A1248 Vakuum pumpa dvostepena 2DS 397. A1235 Vakuum pumpa dvostepena 2DS8 398. A007/05 Vazdušni kompresor 399. A954 Veltil rele high vac magnetik 400. A1102 Vodeno kupatilo 401. A731 Voltmetar 402. A732 Voltmetar 403. A56/10 WD 1.5TB+sata2 64mb 404. A01/10 XR Raman Spektrometar 405. A367/89 Zamrzivač 406. A051/05 Zidno projekciono platno sa motorom 102.1.0 ──────────── 407. A17/09 Centrala Panasonik KX-TES824 408. A37/10 HTC Dizajr 409. A44/07 Mobilni telefon S2710I 410. A45/07 Mobilni telefon SZ610I 411. A38/09 Panasonik KX-TG6411fxt tender 412. A17/06 Telefax KXT 2371 Panasonik 413. A015/04 Telefon 414. A320/88 Telefon 415. A122/82 Telefon 311069 416. A1217 Telefon EI 71-01 417. A31/10 Telefon KX TG7301FXS Panasonik 418. A32/10 Telefon KXTG7301FXS Panasonik 419. A17/07 Telefon Panasonik 420. A10/07 Telefon Panasonik 421. A27/06 Telefon Panasonik KX 500 422. A35/06 Telefon Panasonik KX 500 423. A65/10 Telefon Panasonik KX TG 2512 FXT 424. A64/10 Telefon Panasonik KX TG2512fxt 425. A28/06 Telefon Panasonik KX-500 426. A319/88 Telefon PM 812 427. A2/93 Telefonski aparat 105.0.3 ──────────── 428. A18/78 Aparat za varenje 429. A270/87 Glava za strug 125/4 430. A32 Strug Unimat sa priborom 431. A69/81 Univerzalni strug VT-120 108.0.1 ──────────── 432. A022/05 Klima uređaj 433. A15/08 Klima uređaj Midea 12000BTU 434. A17/10 Klima uređaj MIdea MSG-12HR 435. A18/10 Klima uređaj Midea MSG-12HR 436. A19/10 Klima uređaj Midea MSG-12HR 437. A22/10 Klima uređaj Midea MSG-12HR 438. A23/10 Klima uređaj Midea MSG-12HR 439. A20/10 Klima uređaj MIdea MSG-18HR 440. A21/10 Klima uređaj Midea MSG-18HR 441. A12/07a Klima uređaj Midea 442. A12/07b Klima uređaj Midea 443. A15/07 Klima uređaj Midea 444. A18/07 Klima uređaj Midea 445. A10/06 Klima uređaj Panasonik

823. A15/06 Štampač HP laser džet 1018 824. A33/06 Štampač HP laser džet 1018 825. A11/08 Štampač HP laser džet P1006 826. A53/08 Štampač HP laser džet P1006 827. A38/06 Štampač HP laser džet P3005 828. A52/10 Štampač HP laser džet P1606DN 829. A020/04 Štampač HP1010 830. A38/07 Štampač i monitor 831. A42/10 Štampač laser A4 HP 01102 832. A29/06 Štampač laser jet 1018 833. A39/06 Štampač laser Lexmark C500 kolor 834. A06/08 Štampač laser džet HP1018 835. A19/08 Štampač laserski P1006 836. A53/10 Tošiba mini NB305-M413BN 837. A34/10 Tošiba Satelite P500-190 Core I5-5 838. A24/10 Tošiba satelite R630-10k intel 839. A31/09 Tošiba Satelite T110-10x 840. A29/09 Tošiba Satelite U505-S2925BN 841. A39-7/09 UPS 842. A55/08a USB Kenon lide-25 843. A027/05 Video 844. A66/03 Video bim Epson EPM- 845. A05/02 Zvučnici 846. A40/01 Zvučnici 109.4.0 ──────────── 847. A53/07 Digitalni foto aparat Olimpus 290 848. A225/85 Termovez 109.8.0 ──────────── 849. A61/10 Beurer masažer MG 850. A62/10 Beurer masažer MG 851. A63/10 Beurer masažer MG 852. A14/10 Bojler Gorenje teg 10 853. A043/05 854. A21/09 Frižider 855. A41/09 Frižider Gorenje RF4205W 856. A13/06 Frižider Neo mini bar 857. A33/10 Frižider Virpul-B 858. A42/09 Kenvud Mini seckalica 859. A60/10 Sudo mašina Elin ED 06 FM 860. A026/05 Veš 111.0.2 ──────────── 861. A07/08 Akvizicioni sistem za elektrohem merenja 862. A042/05 Akvizicioni sistem za elektrohemijski 863. A1074 Analitička vaga 864. A348/88 Analitička vaga 865. A914 Analitička vaga 866. A981 Analitička vaga 867. A63/03 Aparat za atomistiku dr Dušan Filipović 868. A19/03 Diferencijalno skenirajući kalorimetar 869. A05/07 Električna vaga 620CE 870. A28/07 Elektrode 871. A1/96 Elektronska vaga WL3100d 872. A08/07 Kompresor u koferu 873. A06/07 Precizna vaga 874. A02/08 Pumpa reglo digital TIP ms 4/06 875. A35/03 Štoperica mehanička 876. A27/07 Termostat 877. A271 Torziona vaga 878. A110/81 Transformator regulac 879. A1137 Vaga analitička 880. A1198 Vaga analitička

Page 43: Informator o radu latinica maj 2014 - ffh.bg.ac.rs · odlu čuje o udaljavanju zaposlenog sa radnog mesta, podnosi zahtev za pokretanje disciplinskog postupka iz svoje nadležnosti,

Fakultet za fizičku hemiju Informator o radu

Maj 2014

446. A12/08 Klima uređaj sa jonizatorom Midea 447. A20/07 Klima uređaj*

881. A253 Vaga analitička 882. A45/80 Vaga analitička 883. A867 Vaga analitička 884. A985 Vaga analitička 885. A114/81 Vaga analitička 200gr 886. A210/84 Vage tip FT1111 Tehnica