of 72/72
APSORPCIJA ZRAČENJA

APSORPCIJA ZRAČENJA - ffh.bg.ac.rs · PDF fileAPSORPCIJA ZRAČENJA Interakcija elektromagnetnog zračenja i materije • Lamber-Berov zakon • Boja supstancije Optička aktivnost

 • View
  261

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of APSORPCIJA ZRAČENJA - ffh.bg.ac.rs · PDF fileAPSORPCIJA ZRAČENJA Interakcija...

 • APSORPCIJA ZRAENJA

 • APSORPCIJA ZRAENJA

  Interakcija elektromagnetnog zraenja i materije

  Lamber-Berov zakon

  Boja supstancije

  Optika aktivnost

  Hiralnost

  Optika rotacija

  Cirkularni dihroizam

 • APSORPCIJA ZRAENJA

  Zakon odranja energije:

  I0 = IA + IT + IR

  refleksija

  transparencija

  apsorpcija

  Grotus-Draperov zakon

  RTAI

  I

  I

  I

  I

  I RTA 000

  1

 • FOTONI

  fotoni ili talasni paketi energije

  chhE

 • POLI- I MONOHROMATSKA SVETLOST

  Polihromatska (bela) svetlost:

  skup talasa razliitih talasnih duina.

  Monohromatska svetlost:

  skup talasa iste talasne duine.

 • ELEKTROMATNETNI SPEKTAR

  Ako elektromagnetno zraenje uredimo po talasnim duinama,

  rekvencijama ili energijama dobijamo elektromagnetni spektar.

 • ZRAENJE I SPEKTROSKOPIJA

  zraenje talasna duina (m) prelazi

  gama zraci 5 x 10-13 1.4 x 10-10 nuklearni

  X-zraci 1 x 10-9 1 x 10-8 unutranji elektroni

  UV- vidljiva 1.8 x 10-7 7.8 x 10-7 elektroni veza

  infracrvena 7.8 x 10-7 3 x 10-4 molekulske

  vibracije

  mikrotalasna 7.5 x 10-4 3.75 x 10-3 molekulske rotacije E

 • VIDLJIVI DEO SPEKTRA

  UV: 180 380 nm

  VID: 380 780 nm

  1 nm = 110-9 m

 • ATOMSKI ENERGETSKI NIVOI

  Energetski novoi atoma vodonika

 • ATOMSKI EMISIONI SPEKTAR

  linijski spektar

 • MOLEKULSKI ENERGETSKI NIVOI

  rotacioni nivoi

  vibracioni nivoi

  elektronski

  nivoi

  energija

 • MOLEKULSKI EMISIONI SPEKTAR

 • LAMBER-BEROV ZAKON

  Shematski prikaz jednostavnog spektrofotometra

  Intenzitet zraenja I je energija koju snop zraenja nosi u jedinici

  vremena po jedininom prostornom uglu.

  Transparencija: T = I / I0

  disperzioni

  element

  izvor

  svetlosti

  detektor

  svetlosti uzorak

  I0 I

  b

 • LAMBER-BEROV ZAKON

  upadna

  svetlost

  proputena

  svetlost

  rastvor koji

  apsorbuje I I-dI

  b

  x=b x=0 dx

  IcdxdI

  konstanta proporcionalnosti (ekstinkcioni koeficijent)

 • LAMBER-BEROV ZAKON

  I

  I

  I

  ITA

  acbI

  I

  bcI

  Idxc

  I

  dI

  dxcIdI

  bI

  I

  0

  0

  0

  00

  logloglog

  10ln10lnlog

  ln

  0

  a molarni apsorpcioni koeficijent [dm3 mol-1 cm-1]

  abcA

  212121

  21

  loglogloglog AATTTTTA

  TTT

 • LAMBER-BEROV ZAKON

  Berov zakon:

  Lamberov zakon:

  Lamber-Berov zakon:

  apsorpcioni spektar analitika prava

  abcA

  cA

  bA

  Fosfat u morskoj vodi

  talasna duzina 880nm

  y = 0.12078x - 0.00193

  R2 = 0.99989

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

  concentration uM

  A

 • OGRANIENJA BEROVOG ZAKONA

  Realna

  velike koncentracije apsorbujue vrste meusobno

  reaguju

  Hemijska

  analit disosije/asosuje ili reaguje sa rastvaraem

  Instrumentalna

  = f(); veina izvora su polihromatski, a ne iskljuivo

  monohromatski

  rasejana svetlost nastala refleksijom na monohromatoru

 • KVALITATIVNA ANALIZA

  0I

  IT

  I

  I

  TA

  0log

  log

  KMnO4

  u

  z

  o

  r

  a

  k

  max talasna duina

  na kojoj je maksimalno

  I0 I

 • KVALITATIVNA ANALIZA

 • KVALITATIVNA ANALIZA

  Prelazni metali su esto obojeni zbog prelaza izmeu d orbitala:

  apsorbuju u vidljivoj oblasti; broj pikova, max i identifikuju

  metalni jon i geometriju.

 • KVALITATIVNA ANALIZA

  Energija je apsorbovana kroz elektronske prelaze u

  vezujuim orbitalama analita.

  Mesta nezasienih veza u oprganskim molekulima:

  dvostruke veze (-C=C-; -C=O, -NC=O) *

  d d prelazi u metalnim kompleksima

  metal d ligand prelazi

 • KVANTITATIVNA ANALIZA (I)

  Koristi se Lamber-Berova jednaina

  pripremiti rastvore analita

  meriti apsorbanciju na poznatim max (a) i b

  izraunati c.

  Molarne apsorptivnosti nisu precizno poznate, stoga

  ovakva izraunavanja nisu precizna.

  abcA

 • KVANTITATIVNA ANALIZA (II)

  Koristiti kalibracione krive uobiajen metod

 • BOJA I STRUKTURA MOLEKULA

  Boja supstancije je odreena neapsorbovanim delom

  kontinualnog spektra zraenja, znai onim delom koji je

  komplementaran apsorbovanom delu bele svetlosti.

 • VIDLJIVI SPEKTAR 380-780 nm

 • KOMPLEMENTARNE BOJE

 • ako supstancija

  ovde apsorbuje...

  ovde se

  javlja boja

  KRUG BOJA

 • KOMPLEMENTARNE BOJE

  primer

  boja koja se

  apsorbuje

  boja koju vidimo

  argarepa plava narandasta

  laboratorijski

  mantil

  nijedna (sve se

  reflektuje)

  bela

  voda

  nijedna (sve se

  proputa)

  providna

  lie crvena zelena

  blato sve se apsorbuje crna

 • RASTVORI HALOGENA U CCl4

  Fluor apsorbuje u UV oblasti bezbojan

  Hlor apsorbuje ljubiasto i plavo uto zelen

  Brom apsorbuje plavo i deo zelenog mrko crven

  Jod apsorbuje zeleno roze ili purpuran

 • BOJA I STRUKTURA MOLEKULA

  Atomi ili atomske grupe ija ekscitacija elektrona dovodi do

  apsorpcije fotona nazivaju se hromoforama (njihovo prisustvo u

  molekulu odgovorno je za boju supstancije):

  u organskim molekulima - atomske grupe sa dvostrukim i

  trostrukim vezama (elektroni su labavije vezani)

  joni prelaznih metala, kao i nespareni elektroni u radikalima

  predstavljaju hromofore.

 • MINERAL OBOJEN ZBOG APSORPCIJE METALNOG JONA

 • BOJA KOMPLEKSA PRELAZNIH METALA

  Rubin

  Korund

  Al2O3 sa neistoama Cr3+

  Safir

  Korund

  Al2O3 sa neistoama Fe2+ i Ti4+

  Smaragd

  Beril

  AlSiO3 koji sadri Be sa neistoom Cr3+

  oktaedarski raspored gde metalni

  centar ima koordinacioni broj 6

 • Boja kompleksa prelaznih metala moe da se korelira sa

  ligandima koje metali vezuju. Svi kompleksi sadre Co(III) i

  5 NH3.

 • Elektroni u prstenovima pokretljivi i apsorbuju svetlost.

  Veina boja koje se koriste u industriji hrane su sline strukture

  ALURA CRVENO boja za hranu

 • KRISTALNO LJUBIASTO

  Molekul sa konjugovanim vezama.

  C N(CH3)2

  N(CH3)2

  N(CH3)2

  Crystal Violet

  (Intense Violet Color)

  + OHC N(CH3)2

  N(CH3)2

  N(CH3)2

  OH

  Colorless Product

 • BOJA I STRUKTURA MOLEKULA

  Uvoenjem auksohromnih grupa (donora elektrona) kao

  to su OH, OR, OCH3, NH2 ili antiauksohromnih grupa

  (akceptora elektrona) kao to su CN, CO, NO, dolazi do

  promene poloaja ili intenziteta apsorpcionog maksimuma.

 • BOJA I STRUKTURA MOLEKULA

  Batohromni efekat (izazivaju ga auksohromne grupe): pomeranje

  apsorpcionog maksimuma prema veim talasnim duinama to

  se postie ubacivanjem nezasienih konjugovanih grupa.

  Hipsohromni efekat (izazivaju ga antiauksohromne grupe):

  pomeranje apsorpcionog maksimuma prema kraim talasnim

  duinama.

  Hiperhromni efekat: poveanje apsorbancije apsorpcione trake

  Hipohromni efekat: sniavanje apsorbancije apsorpcione trake.

 • OPTIKA AKTIVNOST

 • ELEKTROMAGNETNO ZRAENJE

  Linearno polarizovan svetlosni talas - vektor elektrinog polja osciluje

  uvek u jednoj ravni.

 • PRIRODNA SVETLOST

  Prirodna svetlost se sastoji od velikog broja talasa, iji su vektori

  elektrinog (magnetnog) polja podjednako orijentisani u svim pravcima.

  Ona je nepolarizovana i polihromatska.

 • POLARIZACIJA EM ZRAENJA

  Polarizacija se moe dobiti od

  nepolarizovanog zraka:

  selektivnom apsorpcijom

  refleksijom

  refrakcijom

 • POLARIZACIONI FILTER (apsorpcija)

  Nepolarizovano EM

  zraenje Horizontalno

  polarizovana

  komponenta je

  apsorbovana.

  Vertikalno

  polarizovana

  komponenta EM

  zraenja prolazi.

 • BRUSTEROV UGAO (refleksija)

  ri

  ir

  iri

  ri

  i

  rrii

  n

  n

  n

  n

  nn

  arctg

  tg

  2sinsin

  2

  1

  sinsin

 • DVOJNO PRELAMANJE

  U KRISTALU KALCITA (refrakcija)

 • POLARIZACIJA EM ZRAENJA

  linearno polarizovano zraenje

  cirkularno polarizovano zraenje

 • linearno polarizovano zraenje

  cirkularno polarizovano zraenje

 • POLARIZACIJA EM ZRAENJA

 • POLARIZACIJA EM ZRAENJA

  y

  z x

  y

  z

  y

  z x

  y

  z

  y

  z x linearno polarizovano zraenje

  levo cirkularno polarizovani talas

  desno cirkularno polarizovani talas

 • OPTIKA AKTIVNOST

  Optiki aktivne supstancije su providne supstancije koje obru ravan

  polarizovane svetlosti