Informativni Vodi Za OSI

 • View
  240

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Informativni Vodi Za OSI

 • 8/18/2019 Informativni Vodič Za OSI

  1/270

  Informativni vodič za osobe

  s invaliditetom

  Zdeslav Krznarić Irena Horak Nataša Jovičić

 • 8/18/2019 Informativni Vodič Za OSI

  2/270

  Informativni vodič za osobe

  s invaliditetom

  Zagreb, 2008.

  Zdeslav Krznarić Irena Horak Nataša Jovičićimpressum

  nakladnik r.e. centar, zagreb Inkubator znanja

  glavni urednik Zdeslav Krznarić

  uredništvo Irena Horak, prof. defektolog Nataša Jovičić, M.A.

  dizajn i priprema:

  Mirta Kapetanović, dipl. grafički dizajner  lektorica Ivona Filipović-Grčić, prof.

  suradnici Sonja Alimović, prof. defektolog-rehabilitator  dr.sc. Morana Vouk  mr.sc. Katarina Pavičić Dokoza, prof. logoped dr. Desa Grubić-Jakupčević dr. med. Tajana Pavić Sanja Šimek, prof. defektolog Nina Sivec, dipl. defektolog Željka Bosnar Salihagić, dipl. defektolog Milan Mesić, fizioterapeut Davor Kavalari, radni terapeut Višnja Vičić Hudorović, viša med. sestra Rosana Svetić Čišić, medicinska sestra Gabriela Banić, dipl. pravnik  Zoran Ćuić, prof. kineziolog Željko Mavrović Ivka Čop Matea Blažević

  prvo izdanje naklada 7.000 primjeraka

  tisak Tiskara Meić

  CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 681092.

  ISBN 978-953-55350-0-3

 • 8/18/2019 Informativni Vodič Za OSI

  3/270

 • 8/18/2019 Informativni Vodič Za OSI

  4/270

  Nije važno biti kao svi, važno je da si kao ti Đurđa Miklaužić

  Moj prijatelj Muris igra šah, slika, druži se s prijateljima, nikad nije kod kuće, stalno je u pokretu. Muris je čovjek u kolicima, ima cerebralnu paralizu. Uz njega, moja znanja o svijetu drugačijih osoba postala su veća. Neznanja manja.

  Zbog toga mi se ne sviđaju denicije riječi invalid, čak niti „korektan“ termin ljudi s posebnim potrebama. A posebno me smetaju riječi tipa normalan (npr. «Tip je u kolicima, ali je normalan.»). Zapravo, od termina normalnost  prolaze me trnci. Pod kvazidenicijom normalnog falsicira se svijet u kojem živimo. Riječ normalno otvara sve mogućnosti stereotipnog odgoja i života, što, naravno stvara nerazumijevanje, ignoranciju, izolacionizam - izoliranost od svijeta i stvarnosti, neosjetljivost na različitosti, pa tako i na vlastiti i identitet onog drugog. Umjesto riječi normalan, koja je kao termin prvi puta upotrijebljena u 19. stoljeću, korektno je reći uobičajen. Muris je uobičajeno poseban. Film Crossing the Big Sea, koji je u prilogu, govori o njemu. Termin osobe  s posebnim potrebama također stvara nedoumice. Naime, na svim sveučilištima u SAD-u postoji studij pod nazivom Disability Study . Teorijski predmeti na takvom studiju su npr. Stigma i strah, Tijelo, Sljepoća i umjetnost, Bolest kao metafora, Konstrukcija gluhoće, Tihi egzil na ovoj Zemlji,

  Univerzalizacija marginalnosti, itd.

  Ono što zapravo želim reći je da osobe koje su po tjelesnoj ili mentalnoj kategoriji različite od istih, jesu posebna kategorija no ne na razini normalnog i nenormalnog, već na razini potpuno drugog razumijevanja denicija tijela i funkcija, njihove osobnosti i sasvim univerzalne pojedinačnosti. Suvremene tehnologije i, naravno, fenomenalna teorijska znanja stručnjaka iz raznih područja

  koji se bave psihologijom, psihijatrijom i svih društvenim i socijalnim znanostima, otvaraju naša znanja o tim posebnostima drugačijosti ljudi koji su tjelesno ili mentalno u drugom sklopu ili drugačijim zadatostima.

  Na žalost, kod nas takve knjige, izvori i sama znanja o ljudima koji su drugačiji, nisu dostupna (da nabrojim samo neke američke autore koji se tom temom bave: Lennard Davis, Margaret Winzer, Douglas Baynton, Ruth Hubbard, Erving Goffman, Anne Finger i dr.). Stoga ovaj lm, kao prilog vodiču koji imate u rukama, zaslužuje pažnju jer otvara jednu novu dimenziju, otkriva „zastrt“ svijet u kojem živimo. No svijet, kada ga pogledamo Murisovim ili Medinim pogledom, uistinu nudi druge mogućnosti recepcije stvarnosti i naših ljudi koji su drugačiji od uobičajene većine. Ovo je prvi u seriji lmova u kojima su glavni likovi žena u kolicima, muškarac s bijelim štapom, dijete koje ne čuje. Ovo je svojevrsni otvarač - vodič za manjine, o manjinama, pomoć za sve nas radi uspostavljanja nove, kvalitetnije komunikacije među različitima. Vjerujem da će mnogima olakšati potragu za barem djelićem onoga što svi skupa zaslužujemo kako bismo se osjećali boljim ljudima - jednostavno pristupačnim, dostojnim mjestima, centrima za rehabilitaciju i edukaciju,

  kulturu i umjetnost. Za lakši san.

  Ovom bih vodiču i lmu dala neki poseban naziv. Ne može biti Helen i Frida jer se radi o Murisu, ali neka bude Crossing the Big Sea, kako to i piše na Murisovoj majici.

  Nataša Jovičić, M.A.

 • 8/18/2019 Informativni Vodič Za OSI

  5/270

  osobe mogu ostvariti, izdajemo ovaj vodič kako bi osobama s invaliditetom olakšali snalaženje kroz zakone i propise i ostvarivanje prava koja im pripadaju.

  Informativni vodič koji je pred vama sastoji se od tiskanog dijela i multimedijalnog dijela na CD- u, koji se nalazi uz tiskani dio vodiča. Sam sadržaj vodiča podijeljen je na dva dijela: formalni i neformalni dio.

  U formalnom dijelu vodiča nalaze se stručni tekstovi o svih devet oštećenja zdravlja. Nakon tekstova slijedi popis ustanova i udruga vezanih za određeno oštećenje, podijeljen na županije radi lakšeg snalaženja. Na CD-u se nalazi kompletno tiskano izdanje, prošireno dodatnim podatcima. Nakon opisa svih oštećenja zdravlja slijedi poglavlje u kojem donosimo opisana sva prava koja osobe s invaliditetom mogu ostvariti, mjesta gdje ih mogu ostvariti te, u multimedijalnom obliku, popis svih važećih zakona u Republici Hrvatskoj vezanih za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom.

  Neformalni dio vodiča sastoji se od sljedećih poglavlja: Kultura i umjetnost, Sport i rekreacija,

  Putovanja i ugostiteljske usluge, Financije, Pravni servisi, Slobodno vrijeme, Popisi županija,općina, gradova, državnih institucija i ostalih udruga, Zdravi stilovi života, Kalendar i važni datumi i praznici, Adresar i bilješke.

  Vjerujemo da će ovaj vodič pomoći u svakodnevnom životu svima kojima je potreban, a samim time je naša misija ispunjena.

  Irena Horak, prof. defektolog

  Invaliditet   je trajno ograničenje, smanjenje ili gubitak sposobnosti (koje proizlazi iz oštećenja zdravlja) neke zičke aktivnosti ili psihičke funkcije primjerene životnoj dobi osobe i odnosi se na sposobnosti, u obliku složenih aktivnosti i ponašanja, koje su općenito prihvaćene kao bitni sastojci svakodnevnog života. (Prema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN 64/01)).

  U Hrvatskoj je ukupno 475.391 osoba s nekom vrstom invaliditeta, od kojih je muškaraca 282.948, a žena 192.443. Oštećenja zdravlja ili invaliditet mogu se razvrstati u jedanaest kategorija (oštećenja vida, oštećenja sluha, oštećenja glasovno-govorne komunikacije, oštećenja lokomotornog sustava, oštećenja središnjeg i perifernog živčanog sustava, oštećenja drugih organa i organskih sustava, mentalna retardacija, odnosno intelektualno ograničenje, autizam, više vrsta oštećenja te duševni poremećaji koji nisu obuhvaćeni ovim vodičem). U Hrvatskoj je najviše osoba s oštećenjem lokomotornog sustava (31,8%), slijede oštećenja drugih organa i organskih sustava (20,9%) te oštećenja središnjeg živčanog sustava (20,1%). Nakon svake kategorije naveden je broj osoba s određenim oštećenjem te postotak oboljelih u odnosu na ukupnu populaciju osoba s

  invaliditetom u Republici Hrvatskoj. (Podatci Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom na dan30.03.2007.)

  Oštećenja zdravlja ili invaliditet nastaju rođenjem, u starosti, tijekom života zbog različitih nezgoda, nesreća, u prometu, nakon ozljede na radu, a velik dio osoba s invaliditetom postoji u populaciji branitelja. Prema podacima iz baze MOBMS-a, u Hrvatskoj je ukupno 43.643 branitelja s invaliditetom. Upravo zbog tako velikog broja osoba s invaliditetom, ali i različitih prava koja te

  Uvod

 • 8/18/2019 Informativni Vodič Za OSI

  6/270

  Kategorije invaliditeta

 • 8/18/2019 Informativni Vodič Za OSI

  7/270

  kategorije invaliditeta/ Oštećenja vida

  12

  kategorije invaliditeta/ Oštećenja vida

  13

  Oštećenja vida Sonja Alimović, prof. defektolog

  Oštećenje vida je senzoričko oštećenje koje kod osoba uzrokuje slabovidnost ili sljepoću. Denira se uglavnom oštrinom vida i širinom vidnog polja. Pojednostavljeno se može reći da je oštećenje vida svako stanje vida koje otežava izvršavanje aktivnosti svakodnevnog života, koje zahtijevaju vidnu percepciju, bez specičnih adaptacija. Oštećenje vida, ne zahvaća samo područje senzorike, nego utječe na cjelokupan razvoj i život osobe. Dakle ovo nije samo medicinski problem, već je i psihološki, edukacijski, socijalni itd.

  Oštećenje vida se dijeli na sljepoću i slabovidnost. I slabovidnost i sljepoća imaju različite stupnjeve, pa tako slijepa osoba može imati ostatak vida na svjetlo, dok slabovidna osoba može u većini aktivnosti svakodnevnog života funkcionirati kao osoba urednog vida.

  Danas se u svijetu uz medicinsku obradu i procjenu oštećenja vida uglavnom, provodi i procjena funkcionalnog vida. Procjena funkcionalnog vida je, u razvojnom smislu za djecu neophodna, jer procjenj