Click here to load reader

Inženjerstvo materijala - ТМФ · materijala • Korozija i zaštita materijala • Principi izbora materijala • Ambalažni materijali • Reciklaža materijala • Obrada materijala

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Inženjerstvo materijala - ТМФ · materijala • Korozija i zaštita materijala • Principi...

 • 11

  Inenjerstvo materijalaStudijski program inenjerstvo materijala materijala (sastoji se iz dva modula- Inenjerstvo materijala i Grafiko inenjerstvo, dizajn i ambalaa) kao osnovni cilj ima kolovanje inenjera koji su osposobljeni da sagledaju celokupan proces izbora, proizvodnje, prerade, modifikacije i primene materijala i koji su u stanju da odgovore na izazove savremenih visoko-tehnolokih dostignua i trendova.

  U okviru ovog studijskog programa stiu se znanja kako iz fundamentalnih (fiziko-hemijskih) tako i iz inenjerskih nauka, koja omoguavaju da se sagleda veza izmeu strukture materijala (specifinosti materijala od njihovog osnovnog nivoa atoma, molekula i nadmolekulskih struktura), naina dobijanja (procesiranja), makroskopskih svojstava materijala i primene materijala u realnim industrijskim uslovima. Kao primer moe posluiti skup predmeta koji izuavaju dizajniranje, proizvodnju i tampanje industrijske i ambalae za specijalne namene.

  ta rade inenjeri za materijale

  Nakon zavretka studija, diplomirani inenjeri su sposobni da odaberu materijal za odreene uslove primene i da definiu parametre njegovog dobijanja i prerade. Na osnovu poznavanja uslova eksploatacije materijala, inenjeri su osposobljeni da identifikuju kritino svojstvo materijala, strukturu

  koja ga obezbeuje, kao i nain dobijanja tog svojstva u procesnim uslovima. Na taj nain diplomirani inenjeri su osposobljeni da se uspeno suoavaju sa problemima dizajniranja, proizvodnje, karakterizacije i primene materijala kao i da sagledaju uticaje razliitih prametara procesiranja na svojstva materijala i njegovo ponaanje tokom perioda primene. Diplomirani inenjeri u industriji ambalae i grafikoj industriji, osim izbora ili proizvodnje odgovarajueg materijala, uestvuju i u dizajniranju, oblikovanju i proizvodnji raznih ambalanih i grafikih proizvoda, projektovanju proizvodnog procesa ili samog proizvoda, izboru, voenju i kontrolisanju tehnolokog postupka.

  Gde se zapoljavaju inenjeri za materijale

  Obrazovni i nauno-istraivaki rad u oblasti Inenjerstva materijala na TMF-u odvija se u potpunom skladu sa osnovama i direktivama Nacionalne Strategije Odrivog razvoja Republike Srbije, u kojoj

 • 12

  se kae da ulaganje u obrazovanje, odnosno ljudski kapital ima karakter investicionog ulaganja zbog ega je politika obrazovanja nezaobilazni deo ukupne razvojne politike drutva.

  Zbog toga inenjeri za materijale nakon zavrenih studija imaju velike mogunosti zapoljavanja u svim oblastima delovanja u obrazovanju (srednje strune kole i fakulteti), istaknutim nauno-istraivakim institutima, javnom sektoru do privatnog preduzetnitva (mala i srednja preduzea) gde rade na voenju procesa proizvodnje, kontrole procesa, kontrole kvaliteta, razvoju novih materijala, proizvoda i tehnologija. Mesta za inenjere za materijale ima u svim procesima prirodnog ciklusa materijala (sintezi/preradi, dizajniranju i izradi proizvoda, izboru materijala, reciklai i ponovnom korienja materijala) u mnogim granama industrije, npr. industriji boja i lakova, mainskoj, automobilskoj, vojnoj, graevinskoj, elektronskoj industriji i energetici. Inenjeri koji zavre modul Grafiko inenjerstvo, dizajn i ambalau mogu dobiti zaposlenje u svim aktivnim industrijskim subjektima koje imaju dopunu sa pakovanjem proizvoda (npr. prehrambena, duvanska, industrija obue, kune hemije, kozmetike i sl.).

  Treba istai da studijski program Inenjerstvo materijala ima ponuen i nastavak kolovanja na master i doktorskom nivou kao i da laboratorije i osoblje uestvuju u savremenim temama kao to su nanotehnologije i nanomaterijali, primena materijala u biotehnolokim disciplinama, preiavanju voda, pretvaranju energije, nanoelektronika i slino. Savremena oprema laboratorija, atraktivne teme kao i ostvarene saradnje sa stranim univerzitetima kroz Centar izuzetnih vrednosti osnovan sredstvima Evropske Komisije omoguavaju mobilnosti studenata i stvaraju pretpostavke za meunarnodnu konkurentnost strunjaka koje koluje studijski program Inenjerstvo materijala.

  Nastava iz oblasti inenjerstva materijala

  U okviru ovog studijskog programa, studenti do VI semestra sluaju zajednike predmete za IM a zatim se od VII semestra kroz set izbornih predmeta opredeljuju za odreeni profil: Polimerni mateijali, Kompozitni materijali, Keramiki materijali, Metalni materijali i Grafiko inenjerstvo. U okviru ovog studijskog programa, pored zajednikih predmeta, studenti su ve od V semestra u mogunosti da kreiraju svoje usavravanje odabirom profila Inenjerstvo materijala ili Grafiko inenjerstvo, dizajn i ambalaa. U okviru profila Inenjerstvo materijala u V semestru sluaju zajednike predmete za IM a zatim se od VI semestra kroz set izbornih blokova opredeljuju za Polimerne, Keramike, Metalne ili Kompozitne materijale. U okviru profila Grafiko inenjerstvo, dizajn i ambalaa izuavaju se struni predmeti koji omoguavaju potpuno upoznavanje sa najsavremenijim postupcima tampanja, oblikovanja i izrade grafikih i ambalanih proizvoda.

  Na master i doktorskim studijama se produbljuju znanja iz fundamentalnih i struno-aplikativnih oblasti i kandidati osposobljavaju za naunoistraivaki rad. Nakon obaveznih predmeta studenti biraju izborne predmete koji ih dalje profiliu. Tako u okviru master studija postoje moduli Ambalani materijali, Biomaterijali, Konstrukcioni materijali i Funkcionalni materijali. Na doktorskim studijama se nastavlja trend velike izbornosti mogunosti koje se pruaju kandidatima u irokom dijapazonu naunih oblasti. Da je ovaj koncept uspean pokazuje izuzetno veliki broj studenata na master i doktorskim studijama, a koji su takoe ukljueni i na projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnolokog razvoja.

 • 13

  Osnovi inenjerstva materijala Metalni materijali Keramiki materijali Polimerni materijali Metode karakterizacije materijala Mehaniko ponaanje metalnih materijala Procesiranje i primena keramikih materijala Svojstva polimernih materijala Kompozitni materijali Ispitivanje fiziko-mehanikih svojstava

  materijala Korozija i zatita materijala Principi izbora materijala Ambalani materijali Reciklaa materijala Obrada materijala tampanjem Polimerni premazi Prirodni polimerni materijali Adhezivi Termoplastini polimeri Nanokompozitni materiajli Procesiranje kompozitnih materijala sa

  polimernom matricom Nemetalne prevlake Funkcionalni kompozitni materijali Metalurgija praha elik i obojeni metali

  Livenje metalnih materijala Termika obrada metalnih materijala Staklo i staklasti materijali Graevinski materijali Osnovi termodinamike vrstog stanja Savremeni oksidni i neoksidni keramiki materijali Inenjerstvo povrina Uvod u metodu konanih elemenata Grafiki programski paketi Nanomaterijali i nanotehnologije Odrivi razvoj Industrijski dizajn Struni predmeti na profulu Grafiko

  inenjerstvo, dizajn i ambalaa: Osnovi grafikog inenjerstva Dizajn grafikih proizvoda Priprema za tampanje Tehnike tampanja tamparske forme Grafika dorada i ambalaa Grafike boje i lepkovi Grafiki programski paketi Standardizacija i kvalitet u grafikoj industriji Web dizajn i elektronsko izdavatvo Tehnologija, papira, kartona i lepenke tampanje ambalanih proizvoda

  U okviru studijskog programa Inenjerstvo materijala na dodiplomskim studijama organizovana je nastava iz velikog broja strunih predmeta:

  struni predmeti